Interessedifferensiert yrkesforankring som mål og middel i restaurant- og matfag - spesielt i Vg2 Matfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interessedifferensiert yrkesforankring som mål og middel i restaurant- og matfag - spesielt i Vg2 Matfag"

Transkript

1 Interessedifferensiert yrkesforankring som mål og middel i restaurant- og matfag - spesielt i Vg2 Matfag Presentasjon NHO-konferanse 17. Oktober 2014 Halvor Spetalen, Høgskolen i Oslo og Akershus Arild Baardseth, Vestby videregående skole

2 1. Årsaker til frafall og manglende kompetanse etter Kunnskapsløftet 1. Systematisk skjevfordeling Det er en systematisk skjevfordeling av elever til ulike utdanningsprogrammer (familiebakgrunn, karakterer fra ungdomsskolen og skolemotivasjon) 4. Resultat Elevenes motivasjon og stayerevne knyttes til opplevelsen av mening og relevans i forhold til sin yrkesinteresse Elever slutter ikke på grunn av fellesfagene, men når de opplever manglende mening i yrkesfagene 2. Lærerutfordringer I tillegg til utfordringen med skjevfordelt elevgruppe i yrkesfag, er det også krevende å forholde seg til brede utdanningsprogrammer der elever ofte har andre yrkesinteresser enn lærerens egen yrkesbakgrunn 3. Undervisningsutfordringer Innhold, bruk av eksempler og valg av læringsaktiviteter preges av læreres fagbakgrunn Læreplanmålene generaliseres og teoretiseres yrkesopplæringen mangler yrkesforankring.

3 2. Ikke-bærekraftig spesialisering i yrkesopplæringen Ikke-bærekraftig spesialisering Gjennom obligatoriske moduler får elevene opplæring i flere yrker. Skolens verksteder og/eller lærernes fag-/svennebrev avgjør hvilke yrker dette blir «smakebitspedagogikk» Skoler spesialiserer seg på enkeltyrker i Vg1. Skolens egne Vg2 kurs avgjør hvilke yrker som blir vektlagt i Vg1. Elever fordeles skjult mellom skoler for å få elever med samme yrkesinteresse til skoler som spesialiserer seg på opplæring til enkeltyrker/-bransjer.

4 3. Interessedifferensiert yrkesforankring Interessedifferensiering En pedagogisk differensiering der læreren legger til rette for at elever med ulike yrkesinteresser kan arbeide med samme mål, men på ulike måter. Alt etter hvilke yrkesutøvelse som er naturlig i det foretrukne yrket. Yrkesforankring Vil si at læreren benytter fagenes yrkesutøvelse som mål for elevenes måloppnåelse, mer enn til generelle og kontekstfrie ferdigheter. Paradokset For å øke spesialiseringen i yrkesopplæringen må yrkesfaglærerne bli mer generalister og mestre tilrettelegging for elevenes yrkesinteresser

5 4. Ny yrkesdidaktikk tilpasset Kunnskapsløftet Viktige momenter Det er målene i læreplanen som skal nås Eksempel: Elevene skal kunne: presentere og forklare en produksjonsprosess emballere og merke produkt i samsvar med gjeldende regelverk Flerfaglige utdanningsprogrammer kan føre til fordypning Skole Bedrift/skole Skole Innledning om begreper Øve Oppdage Øve Dele Refleksjon og vurdering Dybdeforståelse

6 5. Læreplanens* mål og behov for interessedifferensiert yrkesforankring Avhengig av praksis i bedrift (9/33)**: klargjøre en maskin eller en maskinlinje i samsvar med produksjonsbeskrivelsen Avhengig av kontakt med bedrift (5/33): gjøre greie for hvordan en kan unngå skadedyr og insekter i produksjonsutstyr, produksjonslokaler og produkter Avhengig av kjennskap til bransjen (7/33): forklare hvordan ulike råvarer og produksjonsprosesser påvirker næringsinnholdet i produktene Skolsk mål som egner seg for verksted (6/33): vurdere kvaliteten av råvarer, hjelpestoff og tilsetningsstoff Skolsk mål som egner seg for generell kompetanse i klasserom (6/33): drøfte matfagene sin rolle i samband med kosthold, ernæring og levevaner og gjøre greie for tiltak som kan betre folkehelsen *) Vg2 Matfag, Råvarer, produksjon og, kvalitet, **) 9 av 33 mål er avhengig av praksis i bedrift for å kunne nås

7 6. Erfaringer fra Vestby vgs Venner Foreldre Bakgrunn for valg Ønske om yrke Elev Rammefakto rer Karrieremuli gheter Utviklingspotensiale Hvordan jobber vi? Motivasjonsgrupper og rullering i felles programfag både i verksted og klasserom Introduksjon til yrkene på høsten VG1, karrieredag etter jul Temabaserte moduler 1-6 (VG1) 7-12 (VG2) Periodisert PTF Eleven får velge yrke i PTF Eleven får oppfylt sitt valg i PTF Bistro, butikkutsalg, produksjon Ulike gruppestrukturer, ulike opplegg fra gang til gang Utplassering i bedrift på VG2 Samarbeid med mange ulike bedrifter Matching av elev-bedrift

8 7. Erfaringer fra Vestby vgs, forts. Når opplever vi frafallet? Overgangen skole bedrift og første halve året i bedrift er kritisk når det gjelder frafall. Dette kan skyldes mismatch elev-bedrift, manglende oppfølging i oppstarten eller elevens realitetsorientering og erfaring innen arbeidslivet. Hva gjør vi fremover? VG1 Tre parallelle løp 1. RM- Ordinært løp 2. RM- YSK; yrkes og studiekompetanse på 4 år 3. RM-TO; tilrettelagt løp, med IOP og tilpasset fellesfag, mulighet for VG1 på to år VG2 Matfag Kokk-servitør RM-YSK

9 8. Bruk av interessedifferensiert yrkesforankring og frafall i RM-fag Pilotundersøkelse, januar utsendte spørreskjemaer, 26 deltakere ved 22 vgs RM-fag Resultatene indikerer: Det er en sterk sammenheng mellom frafall i både Vg1 og Vg2 på den enkelte skole Der det er skolekultur for bruk av interessedifferensiering er frafallet lavere enn i skoler der interessedifferensiering ikke benyttes Der tidligere studenter fra YFL RM-fag benytter interessedifferensiering er frafallet lavere i både Vg1 og Vg2 enn der det ikke benyttes interessedifferensiering Frafallet er lavere når elevene får anledning til å spesialisere seg i standpunktprøver (Vg1) og eksamen i Vg2

10 9. Bærekraftig spesialisering i yrkesopplæringen Om spesialisering er egnet er ikke lenger spørsmålet, men hvordan spesialisering skal organiseres på en bærekraftig måte Bærekraftig spesialisering (enten) Interessedifferensiering modell. Yrkesforankret opplæring i felles programfag og PTF (eller) Vekslingsmodeller. Skolen får ansvar for et 4-årig løp i samarbeid med arbeidslivet/opplæringskontor. Flerfaglige vekslingsmodeller. Muligheter for å prøve ut flere yrker før valg Ulike modeller for veksling mellom skole og arbeidsliv. Avhengig av kontekstuelle faktorer.

11 10. Yrkesfaglærerutdanning for framtiden Fra mester til tilrettelegger (lærlingelærer) Å endre kroppsliggjort praksis Fra fagarbeider til yrkesfaglærer Fra fokus på produksjon av varer og tjenester til fokus på produksjon av elevers læring Fra mesterlæreren med fokus på eget yrke og yrkeskompetanse til å tilrettelegge for elever med ulike yrkesinteresser (Breddekunnskap) Utvikle ny praksiserfaring (Dybdekunnskap) Konstruksjon av ny yrkesidentitet dobbeltloop Fra: VIA: TIL: «Jeg er kokk, men arbeider som lærer jeg er yrkesfaglærer for elever som vil bli kokker jeg er yrkesfaglærer i restaurant- og matfag for elever med ulike yrkesinteresser

12 11. Aktuell litteratur om spesialisering Dahlback, J., Hansen, K., Sund, G. H., & Sylte, A. L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 : rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av nye læreplaner i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram (Vol. 1/2011). Bekkestua: Høgskolen. Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk. Spetalen, H. (2010). Relevans gjennom yrkesforankring (YRKE, Vol. 54 (2010) nr 3, s ). Oslo: Utdanningsforbundet. Sund, G. H. (2005). Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass?: et aksjonsforskningsprosjekt med studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferensiering. Roskilde Universitetscenter. Forskerskolen Livslang Læring, Roskilde. Utvær, B. K. (2013). Staying in or dropping out?: a study of factors and critical incidents of importance for health and social care students in upper secondary school in Norway (Vol. 2013:331). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift samarbeide, slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for? Kari Glasø Masteroppgave

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Hva skal jeg med det a?

Hva skal jeg med det a? Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2012 Hva skal jeg med det a? En studie som belyser eleven Zits opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2 Kjersti Hovland Institutt for yrkeslærerutdanning

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

Vurdering for yrkesrelevant opplæring

Vurdering for yrkesrelevant opplæring This is a Reviewed Article Vurdering for yrkesrelevant opplæring Ann Lisa Sylte, Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus Sammendrag (Abstract) Nye vurderingsverktøy som var kjent for elevene førte til

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene?

Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene? This is a Reviewed Article Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene? Ursula Småland Goth, Ph.d, siviløk., Høgskolen i Oslo og Akershus, Brynjar Landmark, dr.med., forsker. Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer