Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013"

Transkript

1 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

2 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet (1-7) og ungdomstrinnet (8-10) Nasjonale læreplaner Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006) gjennomgående læreplan felles for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonal fag- og timefordeling Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring Grunnskolen er en offentlig fellesskole som skal gi en en likeverdig og tilpasset opplæring for alle i et samordnet skolesystem (enhetsskoleprinsippet) Spesialundervisning gis i utgangspunktet i ordinær skole Grunnskolen drives av kommunene s2

3 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 2 Videregående opplæring All ungdom mellom 16 og 24 år har rett til 3 års heltids videregående opplæring. Videregående opplæring er frivillig opplæringen skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Videregående skole i Norge er enhetlig med samordnet allmennutdanning og yrkesutdanning Lærlingordningen er en del av videregående opplæring (2 år i skole + 2 år i bedrift) Fylkeskommunen (amtet) driver videregående opplæring s3

4 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 3 Videregående opplæring består av 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama) 9 yrkesfaglige utdanningsprogram (bygg- og anleggsteknikk, design og ha ndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon) Det er få private skoler i Norge (Ca 3% av elevene i grunnskolen og 7% av elevene i videregående går i private skoler Det er 77 folkehøgskoler i Norge Totalt 3000 grunnskoler og 430 videregående skoler i Norge s4

5 Det norske skolesystemet - styringsdokumenter Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) Forskrift til opplæringslova Finnes på Rundskriv Udir Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur Kunnskapsloftet---fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/ Læreplanverket for Kunnskapsløftet s5

6 Hvordan bli lærer i Norge? lysark 1 Sentral godkjennels av yrkeskvalifikasjonene før du kan bli ansatt i fast stilling som lærer Kvalifikasjonene må være likeverdige med kravene som gjelder for norske lærere i forskrift til opplæringslova 14-1 til 14-4 Sentral godkjennelse gis av Utdanningsdirektoratet Arbeidsgiver skal før ansettelse stille krav om kunnskap, ferdighet og innsikt i norsk språk og i norske samfunnsforhold og skoleforhold Krav om politiattest for at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep fra tiden før du kom til Norge s6

7 Hvordan bli lærer i Norge? lysark 2 Det trengs ikke godkjennelse for ansettelse i engasjement som lærer eller i stillinger som spesialpedagog, logoped eller fritidspedagog Den som har norsk praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), regnes som norsk lærer selv om noe av utdannelsen er fra utlandet. Det samme gjelder dersom man har norsk lærerutdannelse og utenlandsk videreutdannelse Søkere fra EØS-land og Sveits har rettigheter etter bestemmelsene i EU-direktiv 2005/36/EF, selv om utdannelsen ligger på et lavere nivå enn i Norge. I slike tilfeller vil det etter visse kriterier kunne være aktuelt å iverksette det som kalles utlikningstiltak - for å oppheve de mangler den aktuelle søker eventuelt har. Det kan da vare aktuelt med prøvetid eller en faglig prøve før godkjenning s7

8 Hvordan søke sentral godkjennelse? Søknad sendes Utdanningsdirektoratet på web: Nødvendige vedlegg: bekreftet kopi av pass, vitnemål eventuelt karakterutskrift. Attester som dokumenterer hvor lenge du har arbeidet, dersom du har arbeidet som lærer i utlandet Politiattest for at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep fra tiden før du kom til Norge. Attestasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når den kommer til Utdanningsdirektoratet. Norske politiattester aksepteres ikke Saksbehandlingstiden skal være maksimum 4 måneder s8

9 Arbeidsmuligheter i Norge for lærere Gode muligheter stramt arbeidsmarked for lærere. Nesten ikke arbeidsledige lærere i Norge Norge vil mangle ca lærere i 2020 Antallet studenter som vil fullføre lærerutdannelse, erstatter ikke alle de lærere som står i ferd med å gå av med pensjon Et betydelig antall personer uten godkjent lærerutdannelse har midlertidige lærerstillinger s9

10 Utfordringer for danske akademikere som vil bli lærere i Norge Språket (Norge har 2 offisielle skriftspråk bokmål og nynorsk) Mulighetene for å få lærerjobb er ulike rundt om i landet Fagsammensetning i egen utdannelse kan gjøre det vanskelig å få hel stilling. Kan dansker være lærere i faget norsk? lite trolig Realfag en fordel Noe lavere lønnsnivå for lærere i Norge enn i Danmark Begynnerlønn i Norge $ per år mot Danmark $ Kilde: Education at a glance Beløpene er justert for prisnivået i landene. s10

11 Rettsgrunnlag for læreransettelse i Norge Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova 10-5: Val mellom fleire søkjarar Rammeplanane for lærarutdanningane, jf Universitets- og høgskoleloven 3-2 Forskrift til opplæringslova kapittel 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling s11

12 Hva regulerer forskriften og hva regulerer den ikke? Regulerer kompetanse ved ansettelse (minimumskrav) Arbeidsgiver kan selv bestemme om det ved en ansettelse skal stilles krav utover minimumskravene i forskriften Søker må fylle kravene på det trinnet/faget vedkommende blir tilsatt for å undervise i Forskriften regulerer ikke spørsmål knyttet til hvordan arbeidsgiver kan bruke allerede ansatte lærere. Det er ikke noe krav om at arbeidsgiver har plikt til å benytte en lærer til undervisning utelukkende på det trinnet/faget læreren ble ansatt for å undervise i s12

13 Arbeidsgivers ansvar ved ansettelse Har ansettelsesmyndighet og dermed myndighet til å tolke kompetanseforskriften i forbindelse med ansettelsen sikre at kvalifiserte personer blir ansatt, dvs. at ansettelse skjer i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrift. Det innebærer et ansvar for at forskriften brukes og tolkes riktig ansvar for å ansette den av søkerne som er best kvalifisert, jf. opplæringslova 10-5 forpliktet til at skjønnsvurderingen skjer innenfor rammen av lov og forskrift s13

14 Krav til pedagogisk kompetanse - forskriften 14-1 Alle som skal ansettes i lærerstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdannelsene med forskrifter. Norsk praktisk-pedagogisk utdanning er 1-årig s14

15 Krav for ansettelse på trinn i grunnskolen bokstav a nummer 1 Allmennlærerutdannelse (Grunnskolelærerutdannelse) 3-årig faglærerutdannelse i praktiske og/eller estetiske fag på fag/på fagområder der vedkommende har minst 30 studiepoeng relevant utdannelse Førskolelærerutdannelse og minst 60 studiepoeng videreutdannelse innrettet på undervisning på barnetrinnet Førskolelærerutdannelse med spesialpedagogisk utdannelse tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør det ønskelig s15

16 Krav for ansettelse på trinn bokstav a nummer 2 Allmennlærerutdannelse (Grunnskolelærerutdannelse) Faglærerutdannelse for undervisning i fag/fagområder med minst 30 studiepoeng relevant utdannelse Yrkesfaglærerutdannelse for undervisning i fag/fagområder med minst 30 studiepoeng relevant utdannelse Universitets- og/eller høgskoleutdannelse på minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdannelse, for undervisning i fag/på fagområder med minst 30 studiepoeng relevant utdannelse Førskolelærerutdannelse med spesialpedagogisk utdannelse tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør det ønskelig s16

17 Krav for ansettelse på ungdomstrinnet ( trinn) 14-2 bokstav b Allmennlærerutdannelse (Grunnskolelærerutdannelse). Minst 60 studiepoeng ved ansettelse for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk Faglærerutdannelse for undervisning i fag/på fagområde med minst 30 studiepoeng relevant utdannelse Yrkesfaglærerutdannelse for undervisning i fag/på fagområde med minst 30 studiepoeng relevant utdannelse Universitets- og/eller høgskoleutdannelse på minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdannelse, for undervisning i fag/på fagområder med minst 30 studiepoeng relevant utdannelse. Minst 60 studiepoeng ved ansettelse for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk Førskolelærer med spesialpedagogikk på samme betingelser som på lavere trinn s17

18 Krav for ansettelse i videregående opplæring 14-3 bokstav a Studieforberedende utdanningsprogram: Universitets- og/eller høgskoleutdannelse på minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdannelse, for undervisning i fag/på fagområder med minst 60 studiepoeng relevant utdannelse Faglærerutdannelse for undervisning i fag/på fagområder med minst 60 studiepoeng relevant utdannelse Lærerutdannelse, jf. 14-2, med spesialpedagogisk utdannelse tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør slik utdannelse ønskelig. s18

19 Krav for ansettelse i videregående opplæring 14-3 bokstav b Yrkesfaglige utdanningsprogram: Yrkesfaglærerutdannelse for undervisning i fag/på fagområde med minst 60 studiepoeng relevant utdannelse Universitets- og/eller høgskoleutdannelse med minst 180 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdannelse, for undervisning i fag/på fagområde med minst 60 studiepoeng relevant utdannelse Faglærerutdannelse for undervisning i fag/på fagområde med minst 60 studiepoeng relevant utdannelse Fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdannelse, 2 års yrkesteoretisk utdannelse og 4 års yrkespraksis for undervisning på relevante fagområder samt pedagogisk utdannelse Lærerutdannelse med spesialpedagogisk utdannelse (60 studiepoeng) dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovene til elevene gjør slik utdannelse ønskelig. s19

20 Tilsetting på vilkår (betingelse) 14-5 Når det ikke er søkere som fyller kompetansekravene til stillinger på yrkesfag og morsmålsopplæring, kan søkere som fyller de faglige kravene, men mangler pedagogisk eller yrkesteoretisk utdannelse, ansettes på vilkår av at utdannelsen blir fullført. Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler varigheten for ansettelse på vilkår. Det skal da tas hensyn til omfanget av stillingen, utdannelsens lengde og hvor tilgjengelig utdannelsen er s20

21 Nye regler fra 1. januar 2014 Lovendringer vedtatt trer i kraft 1. januar 2014 Innfører prinsippet om krav til relevant kompetanse for å undervise i de enkelte fag, ny 10-2 i opplæringslova Reglene kommer i tillegg til kompetansekravene ved ansettelse Ansettelse på vilkår utvides fra kun å gjelde yrkesfag og morsmål til å gjelde generelt. Dersom vilkår ikke oppfylles gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om avslutning av arbeidsforhold ved midlertidig ansettelse Unntaksregler for skoler med små ungdomstrinn, lærere med tidligere godkjent kompetanse, midlertidig ansatte og ansatte på vilkår, samt at arbeidsgiver kan vedta unntak for ett år ad gangen s21

22 Varslede forskriftsbestemmelser om kompetanse for å undervise i fag 30 relevante studiepoeng for å undervise i norsk/samisk og matematikk på barnetrinnet 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk og 30 studiepoeng i de fleste øvrige fag på ungdomstrinnet 60 relevante studiepoeng for å undervise i de fleste fag i videregående opplæring s22

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer