Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m."

Transkript

1 Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. 1. Innledning Vi sender med dette på høring et forslag om revidering av kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven. Stortinget har allerede vedtatt en lovbestemmelse med krav om at den som skal undervise, må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Lovbestemmelsen trer i kraft Her foreslår vi blant annet flere presiseringer av kravet. Av de allerede vedtatte endringene i opplæringsloven, fremgår det at kravet til kompetanse i undervisningsfaget ikke skal gjelde de som før oppfyller kravene for å bli tilsatt i undervisningsstilling. Kravet skal heller ikke gjelde de som etter fullfører allmennlærerutdanningen. Disse gruppene vil derfor ikke berøres av de forskriftsendringene vi her foreslår. Vi tar sikte på at forskriftsendringen skal tre i kraft Vi anmoder om at høringsuttalelser leveres elektronisk på dette skjemaet. Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 14. september Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det kan sende inn uttalelser til oss. 2. Bakgrunn for forslaget Kunnskapsdepartementet har i oppdragsbrev bedt Utdanningsdirektoratet om å utarbeide et forslag til revidert kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven. I St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen går det frem at den kompetansen lærerne har, er den enkeltfaktoren i skolen som er viktigst for elevenes læring. Det ble i St.meld. nr. 11 ( ) Læreren Rollen og utdanningen varslet at regjeringen ville sende på høring et forslag om å knytte kompetansekrav til det å undervise, og at kravene til faglig kompetanse skulle skjerpes. Her ble det blant annet vist til at solid faglig kompetanse er nødvendig for å differensiere opplæringen på en god måte. Videre ble det vist til den positive sammenhengen mellom den faglige og didaktiske kompetansen hos læreren og elevenes læringsutbytte. I St.meld. nr. 11 ( ) ble det også foreslått to nye differensierte grunnskolelærerutdanninger for henholdsvis årstrinn og årstrinn. Bakgrunnen var blant annet at den faglige og den pedagogiske kompetansen skulle tilpasses årstrinnene lærerne skulle undervise på. Grunnskolelærerutdanningene ble innført høsten 2010, og skal gi studentene spesialisert kompetanse i å lede læringsprosesser tilpasset elevene på enten årstrinn eller årstrinn. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av 13 I Prop. 84 L ( ) la Kunnskapsdepartementet frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven, deriblant endringer i opplæringsloven kapittel 10 Personalet i skolen m.m.. Proposisjonen legger føringer for store deler av de endringer i kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven som sendes på høring her. Av proposisjonen går det frem at det i kapittel 14 skal tas inn nærmere bestemmelser om hva kravet til relevant kompetanse i undervisningsfag skal bestå av. Ifølge oppdraget skal forskriften også tilpasses de øvrige endringene i opplæringsloven kapittel 10 som er vedtatt og trer i kraft Videre skal de nye grunnskolelærerutdanningene tas inn som et alternativt kompetansekrav for tilsetting på de aktuelle årstrinn. 3. Gjeldende rett og vedtatte endringer 3.1 Gjeldende rett Opplæringsloven kapittel 10 og forskrift til opplæringsloven kapittel 14 inneholder i dag kompetansekrav for tilsetting i undervisningsstilling i grunnskolen og den videregående skolen. Regelverket regulerer derfor ikke direkte hvem som kan undervise i ulike fag på ulike årstrinn. I dag er det opp til skoleeier ved rektor å avgjøre hvem som kan gi forsvarlig undervisning i de ulike fagene når tilsetting først har skjedd. Dagens regelverk inneholder med andre ord ikke noen direkte krav om kompetanse i det faget en underviser i. I 2008 ble kravene for tilsetting i enkelte fag på ungdomstrinnet innskjerpet. Endringen innebar at undervisningspersonale, i tillegg til de generelle kravene for tilsetting, måtte ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning i tilsettingsfaget dersom vedkommende skulle tilsettes for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet. Innskjerpingen gjaldt imidlertid bare tilsetting, og også lærere som har blitt ferdigutdannet etter 2008 og tilsatt for å undervise i andre fag, kan undervise i fagene norsk, matematikk eller engelsk, dersom skoleeier anser det som forsvarlig. Lærere med utdannelse fra utlandet må få sin utdannelse godkjent av Utdanningsdirektoratet for at skoleeier skal kunne tilsette vedkommende. En godkjenning innebærer at læreren oppfyller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling på minst ett årstrinn i grunnopplæringen. Hvorvidt læreren kan gi forsvarlig undervisning i det enkelte fag på det enkelte årstrinn må imidlertid skoleeier ved rektor selv vurdere. Opplæringsloven 4A-5 omhandler kompetansekrav for undervisningspersonale i opplæring spesielt organisert for voksne, og slår fast at opplæringsloven 10-1 med tilhørende forskrift gjelder tilsvarende, med noen unntak, jf. opplæringsloven 4A-5 andre ledd og forskrift til opplæringsloven 14-1 andre ledd. 3.2 Vedtatte lovendringer Forslag til endringer i opplæringsloven kapittel 10 ble av Kunnskapsdepartementet sendt på høring Kunnskapsdepartementet kom etter høringen med en tilrådning om endringer i Prop. 84 L ( ), og disse ble vedtatt av Stortinget. Lovendringene vil tre i kraft Lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven av nr. 53 inneholder ny 10-2 og ny 10-6a, i tillegg til at flere bestemmelser er endret for å understreke at de kun gjelder kravet til tilsetting, slik det også er per i dag. Den nye 10-2 i opplæringsloven slår i første ledd fast at ansatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i fagene de skal undervise i. Bestemmelsens andre ledd gir departementet hjemmel til å gi nærmere forskrifter om krav til relevant kompetanse for de som skal undervise på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. Departementet kan i forskrift også fastsette at det ikke skal stilles krav om relevant kompetanse i enkelte fag.

3 Side 3 av 13 Kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget gjelder som hovedregel også når opplæringen gis som spesialundervisning, jf. ny I opplæringsloven 5-5, nytt tredje ledd, er det imidlertid hjemlet adgang til unntak fra kravet dersom en konkret vurdering av eleven og den spesialundervisningen som skal bli gitt, tilsier det. Tredje ledd i ny 10-2 slår fast at kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget ikke gjelder for den som er midlertidig tilsatt etter 10-6 eller etter arbeidsmiljøloven (vikarer). Kravet skal heller ikke gjelde den som er tilsatt på vilkår i henhold til ny 10-6a. Det er også viktig å merke seg at kravet verken vil omfatte de som før hadde kompetanse for tilsetting i undervisningsstilling, eller de som fullfører allmennlærerutdanning etter Skoleeier kan, så langt det er nødvendig, fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget i tilfeller der skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget, jf. fjerde ledd i ny Dette er noe som skal tas stilling til hvert skoleår. Det fremgår av Prop. 84 L ( ) at hensikten er at skoleeier skal kunne bestemme at lærere kan undervise selv om de ikke oppfyller kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget. Forutsetningen er at virksomheten ikke har nok kvalifiserte lærere i faget, og at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene blir oppfylt i størst mulig grad. Skoler som på ungdomstrinnet har færre enn 60 elever og færre enn fem lærerårsverk, kan om nødvendig fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget for ungdomstrinnet, jf. femte ledd i ny Forskjellen fra fjerde ledd ligger i at det ikke må vurderes hvert år og for hver enkelt lærer om det er nødvendig å fravike kompetansekravene. Det vil etter 10-6 fremdeles være mulig å tilsette undervisningspersonale midlertidig dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene for tilsetting. Etter ny 10-6a kan en søker som er i gang med relevant utdanning tilsettes på vilkår om at utdanningen blir fullført, dersom det ikke er søkere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting. De ovennevnte kompetansekravene vil også gjelde for private skoler som er godkjent etter privatskoleloven 2-1 eller opplæringsloven Ettersom det ikke er vedtatt endringer i opplæringsloven 4A-5 om kompetansekrav for undervisningspersonale ved opplæringstilbud spesielt organisert for voksne, gjelder ikke de ovennevnte endringene for de som underviser i opplæring spesielt organisert for voksne. Forskriftsendringene som foreslås her, vil derfor heller ikke omfatte undervisningspersonale i slike tilbud. Hvem som er unntatt tilsettingskravene, skal fremdeles fremgå av forskriften Utdanningsdirektoratets vurderinger For at kapittel 14 i forskriften skal bli mer oversiktlig, foreslår Utdanningsdirektoratet å regulere kravene for hvert enkelt skoleslag i hver sin bestemmelse. Det foreslås derfor at kravene for tilsetting og undervisning - på barnetrinnet reguleres i på ungdomstrinnet reguleres i i videregående opplæring reguleres i som morsmålslærer reguleres i 14-5.

4 Side 4 av 13 Gjeldende bestemmelse i 14-5 om tilsetting på vilkår foreslås ikke videreført, ettersom tilsetting på vilkår vil bli regulert i 10-6a i opplæringsloven fra Videre foreslår vi at godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og overgangsordninger mv. fortsatt reguleres i henholdsvis 14-6 til 14-8, og Paragraf om stillingstitler foreslås ikke videreført. 4.1 Krav til undervisningskompetanse på ulike trinn og i ulike fag Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget vil som hovedregel gjelde de som er ferdig utdannet etter , jf. ny 10-2 i opplæringsloven, som er omtalt under punkt 3.2. Det går frem av Prop. 84 L ( ) at det i denne omgang foreslås at kravet til relevant kompetanse innebærer et krav om 30 eller 60 relevante studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, avhengig av fag og årstrinn, og at dette skal fremgå av forskriften. Det vil være opp til skoleeier å vurdere hvilke studiepoeng som er relevante for å undervise i det aktuelle faget på det aktuelle trinnet. Særlig om norsk og samisk Når det i forslagene nedenfor kreves enten 30 eller 60 studiepoeng relevant utdanning i norsk, vil kravet omfatte alle former for norskopplæring i grunnopplæringen, herunder særskilt norskopplæring, norsk for elever med samisk som førstespråk og norsk for døve og sterkt tunghørte. For å sikre likebehandling av norsk og samisk, vil kravet om relevant kompetanse for å undervise i faget samisk gjelde uavhengig av om elevens opplæringsspråk er samisk eller ikke, uavhengig av om samisk er elevens førstespråk eller andrespråk og uavhengig av hvilket nivå i læreplanen eleven følger. Særlig om norsk tegnspråk Kunnskapsdepartementet uttaler i Prop. 84 L ( ) at kravet til relevant fagkompetanse knytter seg til faget det blir gitt undervisning i, og ikke språket eller kommunikasjonsformen opplæringen blir gitt ved hjelp av. Departementet uttaler videre at det derfor ikke er naturlig i denne sammenhengen å innføre særlige krav om kompetanse i tegnspråk, punktskrift eller alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Annerledes er det der opplæringen i språket/kommunikasjonsformen utgjør en sentral del av selve skolefaget. Ved å stille krav om 30 og 60 studiepoeng relevant utdanning på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet sidestilles norsk tegnspråk med opplæringsspråkene norsk og samisk. Dersom læreren, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene ved f.eks. en grunnskolelærerutdanning, måtte hatt mer enn 30/60 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i norsk tegnspråk, antar Utdanningsdirektoratet at det ville blitt vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall lærere i norsk tegnspråk. Skoleeier skal i alle tilfelle sikre at elevene får forsvarlig opplæring også i norsk tegnspråk, og har ansvar for å arbeide for best mulig tilpasset opplæring. Skoleeier har i henhold til opplæringsloven også ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten. Vi viser videre til Utdanningsdirektoratets Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming, der det fremgår at tegnspråkkunnskaper tilsvarende 30 studiepoeng per i dag anses som normen for kompetanse hos lærere som skal undervise elever i og på tegnspråk. Etter en samlet vurdering foreslår vi å kreve relevant kompetanse i form av 30 studiepoeng for å undervise i faget norsk tegnspråk på barnetrinnet, og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet.

5 Side 5 av 13 Støtter dere forslaget om å kreve 30 relevante studiepoeng for å kunne undervise i norsk tegnspråk på barnetrinnet, og 60 relevante studiepoeng for å kunne undervise i norsk tegnspråk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring? Barnetrinnet Det foreslås at kravet til relevant kompetanse skal gjelde for undervisning i norsk/samisk, norsk tegnspråk og matematikk på årstrinn. Kravet om relevant kompetanse i disse fagene på barnetrinnet foreslås å være 30 relevante studiepoeng. Norsk/samisk og matematikk er grunnleggende fag for disse årstrinnene, og alle lærere som fullfører grunnskolelærerutdanningen for årstrinn vil oppfylle dette kravet i matematikk og norsk. Alle lærere som fullfører den samiske grunnskolelærerutdanningen vil oppfylle dette kravet i norsk, samisk og matematikk. Støtter dere at de som skal undervise i norsk/samisk og matematikk på barnetrinnet må ha minst 30 studiepoeng som er relevante for vedkommende fag? Ungdomstrinnet Vi foreslår at kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget skal være 60 relevante studiepoeng i fagene norsk, samisk, matematikk, engelsk og norsk tegnspråk. Med engelsk menes opplæring i ordinær engelsk, opplæring i fordypning i engelsk og opplæring i engelsk for døve og sterkt tunghørte. For å undervise i øvrige fag vil det være krav om 30 relevante studiepoeng. Vi foreslår imidlertid at valgfagene, arbeidslivsfag og faget utdanningsvalg unntas fra de nye kravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Nedenfor begrunner vi nærmere hvorfor vi foreslår at disse fagene unntas. Selv om det foreslås at fagene unntas fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget, understreker vi at opplæringen også i disse fagene, som i dag, må være forsvarlig. Hva mener dere om forslaget om å kreve at de som skal undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet må ha 60 relevante studiepoeng for å undervise i vedkommende fag, og 30 relevante studiepoeng for å undervise i de fleste øvrige fag på ungdomstrinnet? Valgfagene Ingen av valgfagene tilbys som fag ved lærerutdanningene, eller ved høgskoler/universiteter for øvrig. De ulike valgfagene inneholder elementer fra kompetansemål i inntil åtte andre fag i grunnopplæringen, noe som kan gjøre det vanskelig å definere relevant kompetanse i fagene. Det er lagt opp til at skoleeier skal kunne velge å tilby ulike valgfag fra år til år, blant annet på bakgrunn av hvilke fag elevene ønsker. Et krav om 30 relevante studiepoeng kan gjøre det vanskelig å tilby ulike valgfag fra år til år, ettersom sammensetningen av undervisningspersonalet kan være den samme. Det er også mulig å argumentere for at minimum 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i valgfagene vil være hensiktsmessig. Valgfag er et ordinært skolefag og elevene mottar vurdering med karakter i faget. Dersom det oppstilles et krav om 30 relevante studiepoeng også i valgfagene, ser vi for oss at den som skal undervise må ha minimum 30 studiepoeng totalt i de fagene som er relevante for vedkommende valgfag. I for eksempel valgfaget forskning i praksis er det hentet hovedelementer fra fagene naturfag, matematikk og samfunnsfag. For å oppfylle kravet om 30 studiepoeng relevant kompetanse i forskning i praksis, må læreren ha minimum 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i skolefagene naturfag, matematikk og samfunnsfag til sammen. Kravet vil således være oppfylt dersom læreren har 30 studiepoeng relevant kompetanse i ett av fagene eller dersom lærerens studiepoeng i to eller flere av fagene utgjør minimum 30 studiepoeng. Etter en samlet vurdering foreslår Utdanningsdirektoratet at det ikke oppstilles et krav om 30 studiepoeng relevant kompetanse for å kunne undervise i valgfagene.

6 Side 6 av 13 På bakgrunn av at det foreslås å oppstille krav om 30 eller 60 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i de fleste fag på ungdomstrinnet; bør det oppstilles krav til 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i valgfag? Utdanningsvalg Vi foreslår at det ikke stilles et spesifikt kompetansekrav for å undervise i faget utdanningsvalg, blant annet fordi faget ikke tilbys som fag ved lærerutdanningene, eller ved høgskoler/universiteter for øvrig, og det finnes få videreutdanningsmuligheter. Den største delen av faget er hovedområdet utprøving av utdanningsprogram i videregående opplæring, som kan foregå i både skole og arbeidsliv. Kompetansen det er behov for i faget er sammensatt, og det kan derfor være lite egnet med et sentralt fastsatt krav om relevant kompetanse. Bør det stilles krav om 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i faget utdanningsvalg? Arbeidslivsfag Vi foreslår at det heller ikke stilles spesifikt kompetansekrav for å undervise i arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag tilbys i dag som forsøk ved flere skoler, i tillegg til at skolene på bakgrunn av en tidsavgrenset hjemmel i forskrift til opplæringsloven 1-8 femte ledd, kan tilby arbeidslivsfag til elever som begynte på 8. trinn skoleåret 2012/2013 og 2013/14. Skoler som velger å tilby faget, må tilby faget for disse elevene gjennom alle de tre årene på ungdomstrinnet. I arbeidslivsfag velger skolene innholdet i faget ved at kompetansemålene i læreplanen knyttes til praktiske oppgaver som inneholder elementer fra ett eller flere yrkesfag, tilpasset ungdomstrinnet. Dersom man stiller krav om 30 studiepoeng relevant kompetanse i de ulike yrkesfagene, antar vi at antallet fag skolen kan hente elementer fra begrenses. Videre er det selve arbeidsmetoden med utvikling av produkter og tjenester som er sentral i faget. Kunnskap om slik metode vil alle som oppfyller kravet om pedagogisk kompetanse etter 14-1 første ledd ha. På denne bakgrunn mener Utdanningsdirektoratet at et spesifikt kompetansekrav ikke vil være et hensiktsmessig krav for å kunne undervise i arbeidslivsfag. Bør det stilles krav om 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i arbeidslivsfag? Opplæring i videregående skole Studieforberedende fag Med betegnelsen studieforberedende fag, mener Utdanningsdirektoratet alle fag på de studieforberedende utdanningsprogrammene og fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Betegnelsen er benyttet i dagens 14-3, og videreføres i forslaget til ny Vi foreslår at det kreves 60 studiepoeng relevant kompetanse i det enkelte fag for å undervise i et studieforberedende fag på videregående skole. I dag kreves det blant annet 60 studiepoeng relevant utdanning for å bli tilsatt for å undervise i studieforberedende fag. Endringen vil føre til at en lærer utdannet etter bare kan undervise i de fagene vedkommende har relevant kompetanse i, og den relevante kompetansen må bestå av minimum 60 relevante studiepoeng. Yrkesfag Vi foreslår at det som hovedregel kreves 60 studiepoeng relevant kompetanse i det enkelte fag for å undervise i yrkesfag. Det innebærer at de gruppene som det i dag kreves 60 studiepoeng relevant utdanning for å tilsette, kun kan undervise i de fagene vedkommende har 60 studiepoeng relevant kompetanse i, dersom de er ferdig utdannet etter

7 Side 7 av 13 Dette vil være i tråd med intensjonen om at undervisningspersonale skal undervise i fag de har relevant kompetanse i. For én gruppe lærere i yrkesfag foreslår vi imidlertid at kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget ikke knyttes til studiepoeng. I dag kreves følgende for tilsetting etter 14-3 andre ledd fjerde strekpunkt: fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, to års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå og fire års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring, for undervisning i fag/på fagområde som utdanningen/bakgrunnen er relevant for. I tillegg kreves pedagogisk kompetanse etter For denne gruppen er det per i dag ikke krav om 60 studiepoeng relevant utdanning. Utdanningsdirektoratet ønsker ikke at færre personer med den nevnte, mer praktiske bakgrunn, gis mulighet til å undervise i yrkesfag. Hvis man innfører et krav om at også denne gruppen må ha 60 studiepoeng relevant utdanning for å undervise, antar vi at det vil bli vanskeligere å skaffe kvalifisert undervisningspersonale for yrkesfag. Vi foreslår derfor at denne gruppen, for å undervise i et fag, ikke må oppfylle et krav om 60 studiepoeng relevant utdanning, men at minst ett av de to årene med yrkesteorietisk utdanning utover videregående skolenivå må være relevant for faget en skal undervise i. Vi minner om at dette nye kravet om relevant kompetanse for å undervise kun gjelder de som ikke oppfyller kravene for å bli tilsatt før , jf. ny 10-2 i opplæringsloven, som trer i kraft Bør det oppstilles et krav om 60 studiepoeng relevant utdanning for de fleste som skal undervise i det enkelte fag i den videregående skolen? Unntaket er de som skal undervise i yrkesfag og som omfattes av 14-3 andre ledd fjerde strekpunkt, som må ha minimum ett år relevant yrkesteorietisk utdanning utover videregående skole, se punkt i høringsbrevet. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning kan bestå av hele fellesfag eller programfag hentet fra studieforberedende utdanningsprogram. Prosjekt til fordypning kan også brukes til opplæring i kompetansemål hentet fra læreplaner for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift). Vi foreslår at det ikke gjøres unntak fra undervisningskravene for å kunne undervise i prosjekt til fordypning. Det medfører at undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter kun kan undervise i prosjekt til fordypning dersom vedkommende oppfyller kompetansekravene. Utdanningsdirektoratet antar at dette ikke vil medføre problemer for skoleeier/skoler, ettersom skolene trolig ikke tilbyr prosjekt til fordypning i form av hele eller deler av fag der de ikke allerede har lærere som oppfyller kravet om relevant kompetanse i faget. Støtter dere at de som skal undervise i prosjekt til fordypning må oppfylle et krav om 60 studiepoeng relevant kompetanse i faget? 4.2 Særlig om private skoler Departementet uttaler i Prop. 84 L ( ) at de ikke ser grunn til å gjøre unntak for private skoler fra kravet om at lærerne må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Dette innebærer at de vedtatte kravene om relevant kompetanse for undervisning i opplæringsloven 10-2 i utgangspunktet også vil gjelde for private skoler. Utdanningsdirektoratet har vurdert om private skoler som er godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning, helt eller delvis bør unntas fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget gjennom regulering i forskrift. Skoler som er godkjent på

8 Side 8 av 13 bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning, er godkjent på bakgrunn av sin egenart. Slike skoler har fått godkjent egne læreplaner og kan ha en annen struktur enn skolene som følger læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanene er godkjent etter privatskoleloven 2-3 som jevngode med læreplanverket for Kunnskapsløftet. At lærerne har relevant kompetanse i undervisningsfaget vil være viktig for elever også ved denne type skoler, og vi foreslår derfor at også lærere ved private skoler godkjent etter en anerkjent pedagogisk retning i utgangspunktet må oppfylle kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Utdanningsdirektoratet foreslår at kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget, i form av studiepoeng, i utgangspunktet også skal gjelde for alle private skoler. Vi ber om at høringsinstansene gir konkrete tilbakemeldinger på dette punktet. Vi ber også om innspill på hvorvidt det er enkeltfag som kun tilbys ved private skoler, som bør unntas. Vi ser imidlertid at det i noen tilfeller kan være behov for å godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning til de kravene som følger av opplæringsloven 10-2 med tilhørende forskrift, ved skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. Privatskoleloven åpner for at det kan godkjennes alternative kompetansekrav for tilsetting i 4-2 tredje ledd. Lærere som er utdannet fra Rudolf Steinerhøyskolen kan tilsettes på lik linje med allmennlærere i steinerskoler, jf. godkjenning fra departementet i brev datert En lærer fra Rudolf Steinerhøyskolen oppnår ved endt utdanning i dag 180 studiepoeng. Videre er det slik at dagens utdanning ved Rudolf Steinerhøyskolen ikke gir studiepoeng i enkeltfag, men i et fagområde som helhet. Lærere som blir utdannet ved Rudolf Steinerhøyskolen etter vil dermed tilfredsstille kravene for tilsetting i grunnskolen, men ikke for undervisning i enkeltfag der det stilles krav til studiepoeng. Utdanningsdirektoratet er kjent med at Rudolf Steinerhøyskolen arbeider med å endre sin lærerutdanning, og antar at den nye utdanningen vil kunne redusere behovet for alternative kompetansekrav for undervisning. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at det er adgang til å fastsette en bestemmelse om alternative kompetansekrav for undervisning i forskrift til privatskoleloven, med hjemmel i opplæringsloven 10-2 andre ledd. Vi foreslår at en slik bestemmelse plasseres i et nytt kapittel 8A i forskrift til privatskoleloven, og utgjør ny 8A-1. Denne bestemmelsen vil også kunne brukes dersom vi etter høringen konkluderer med at det er behov for unntak for enkeltfag. Er det behov for at undervisningspersonale ved grunnskoler godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning kan få godkjent alternative kompetansekrav for undervisning til de kravene som følger av opplæringsloven 10-2 med tilhørende forskrift? Er det fag som tilbys på ungdomstrinnet ved grunnskoler eller videregående skoler godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning som bør unntas fra kravet om 30/60 studiepoeng relevant kompetanse i undervisningsfaget? 4.3 Lærere med utdanning fra utlandet Utdanningsdirektoratet godkjenner lærere med utdanning fra utlandet for tilsetting, jf til 14-8, og en godkjenning innebærer at læreren oppfyller tilsettingskravene på minimum ett av årstrinnene i grunnopplæringen. Det foreslås at Utdanningsdirektoratet fortsetter med å godkjenne kun for tilsetting, og ikke vurderer undervisningskompetanse i de enkelte fag. Dette er etter vår oppfatning en oppgave som bør ligge hos skoleeier, slik den vil gjøre for lærere utdannet i Norge.

9 Side 9 av 13 Vi mener at det i 14-6 og 14-7 fremkommer tydelig at Utdanningsdirektoratets godkjenning kun angår tilsettingen, og ikke hvilke fag vedkommende kan undervise i. Det foreslås derfor ingen endringer i disse bestemmelsene. I forslaget til ny 14-8 i forskrift til opplæringsloven ønsker vi imidlertid å tydeliggjøre at godkjenningen kun gjelder tilsetting. Det foreslås at lærere med utdannelse fra utlandet underlegges de samme kravene som lærere utdannet i Norge hva gjelder kompetanse i undervisningsfaget. Hvis en lærer er ferdig utdannet fra utlandet før , vil ikke de nye kravene til relevant kompetanse i undervisningsfaget gjelde vedkommende. Dette gjelder uavhengig av når Utdanningsdirektoratet godkjenner læreren for tilsetting. Vi foreslår med andre ord at det ikke gis noen særregler for lærere utdannet i utlandet hva gjelder kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget. Bør skjæringspunktet for hvem forskriftsendringene skal gjelde for, dvs. hvorvidt vedkommende er ferdig utdannet før eller ikke, også være det avgjørende for hvilke lærere med utdanning fra utlandet som må oppfylle kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget? 4.4 Morsmålslærere Ved en inkurie ble ikke den nåværende 14-4 i forskriften endret da opplæringsloven 3-12 ble vedtatt. Utdanningsdirektoratet mener at de samme kravene for å bli tilsatt som morsmålslærer i grunnskolen bør gjelde for å bli tilsatt som morsmålslærer i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet foreslår derfor at de samme kravene som per i dag gjelder for tilsetting av morsmålslærere i grunnskolen, bør gjelde for tilsetting i morsmål både i grunnskolen og i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har vurdert hvorvidt det bør fastsettes et krav om relevant kompetanse for å undervise i morsmål, i form av 60 studiepoeng i vedkommende språk. Ett argument mot å fastsette et slikt krav er at i flere av språkene vil kunne være utfordrende å skaffe seg tilstrekkelig antall studiepoeng, selv utenfor Norge. Ettersom lærerens kompetanse i språket vil være av stor betydning også når det er morsmål det gis opplæring i, foreslår vi imidlertid at kravet til relevant kompetanse for å undervise i morsmål skal bestå i ett års utdanning på nivå over videregående skole i det aktuelle språk. Et slikt krav er en innskjerping i forhold til dagens tilsettingskrav. Morsmålsopplæringen skal, uavhengig av hvilket trinn eleven går på, styrke elevens forutsetninger for å lære seg norsk, og bidra til at eleven oppnår tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Vi mener derfor at et krav om relevant kompetanse i det aktuelle språket bør gjelde uavhengig av om vedkommende underviser i morsmål på barnetrinnet, ungdomstrinnet eller i den videregående skolen. Krav til relevant kompetanse for å undervise i morsmål ble ikke omtalt spesielt i Prop. 84 L ( ). Utdanningsdirektoratet ber derfor særlig om høringsinstansenes syn på forslaget om å innføre krav til relevant kompetanse, i form av ett års varighet på utdanning over videregående skolenivå, i det morsmålet det gis opplæring i. Bør det innføres krav til relevant kompetanse i form av studiepoeng/varighet på utdanning som er relevant for det morsmålet det gis opplæring i? Hva bør i så fall dette kravet bestå av i de ulike skoleslagene?

10 Side 10 av Grunnskolelærerutdanningene inntas som et alternativt tilsettingskrav Vi foreslår å stryke den nylig vedtatte bestemmelsen i 14-9 fjerde ledd om at grunnskolelærere kan tilsettes, samtidig som grunnskolelærerutdanningene inntas som et alternativt krav for tilsetting i 14-2 og ny 14-3, under de relevante trinn i grunnskolen Om årstrinn Grunnskolelærerutdanningen for årstrinn tas inn som et alternativt krav for tilsetting i undervisningsstilling på årstrinn. Grunnskolelærerutdanningen for årstrinn vil ikke kvalifisere for å bli tilsatt på årstrinn, ettersom grunnskolelærerutdanningen for årstrinn gir spesialisert kompetanse i å lede læringsprosesser tilpasset årstrinn, og ikke på årstrinn Om årstrinn Grunnskolelærerutdanning for årstrinn og grunnskolelærerutdanning for årstrinn tas begge inn som alternative kompetansekrav for å bli tilsatt på årstrinn, ettersom begge utdanningene skal gi spesialisert kompetanse i å lede læringsprosesser på årstrinn Om årstrinn For ungdomstrinnet tas grunnskolelærerutdanningen for trinn inn som et alternativt kompetansekrav for tilsetting. Vi foreslår ikke å innføre krav om et bestemt antall relevante studiepoeng for tilsetting av grunnskolelærere på ungdomstrinnet. Grunnskolelærere utdannet etter må oppfylle krav om 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet. Videre må de ha minimum 30 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i de fleste andre fag på ungdomstrinnet. Et eventuelt krav om et bestemt antall relevante studiepoeng for tilsetting av disse lærerne vil derfor være overflødig. Det første ordinære kullet med grunnskolelærere vil ikke være utdannet før i 2014, men enkelte kan ha fått godskrevet fag, og vil derfor kunne være utdannet grunnskolelærer tidligere enn Ettersom disse ikke er underlagt kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget, vil kravet om 60 relevante studiepoeng for å bli tilsatt for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk fremdeles gjelde for dem, og det foreslås at dette fremgår av Dette medfører ingen realitetsendring i forhold til dagens regelverk, ettersom grunnskolelærere etter dagens regelverk kan tilsettes på samme måte som allmennlærere, jf. gjeldende 14-9 fjerde ledd. Etter gjeldende regler kan man tilsettes på ungdomstrinnet dersom man oppfyller kravet om universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng inkludert pedagogisk utdanning etter 14-1 og har 30/60 studiepoeng relevant utdanning i faget, jf. gjeldende 14-2 bokstav b fjerde strekpunkt. Dette foreslås ikke endret. Grunnskolelærerutdanningen for årstrinn kan falle inn under det alternative kravet om universitets- og/eller høgskoleutdanning for tilsetting, dersom vedkommende har 30/60 studiepoeng relevant utdanning i faget. Det betyr at en som er utdannet fra grunnskolelærerutdanningen for årstrinn, i utgangspunktet vil kunne tilsettes på ungdomstrinnet fordi han/hun har tilstrekkelig antall studiepoeng fra universitet/høgskole. Det vil være opp til skoleeier å vurdere om det er ønskelig å ansette en lærer med grunnskolelærerutdanning for årstrinn på ungdomstrinnet, på samme måte som skoleeier også ellers må vurdere studiebakgrunnen til de som ansettes på bakgrunn av 240 studiepoeng fra universitet og/eller høgskole.

11 Side 11 av Allmennlærere Allmennlærere foreslås strøket som et alternativt tilsettingskrav i 14-2 og ny 14-3, ettersom utdanningen i utgangspunktet ikke vil tilbys etter , når endringen trer i kraft. Siste mulighet for å fullføre en påbegynt allmennlærerutdanning vil være i Det vil imidlertid fremgå av 14-9, som blant annet omhandler tidligere godkjent utdanning, at allmennlærere fremdeles vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt i undervisningsstilling. Kravet om minimum 60 studiepoeng relevant utdanning ved tilsetting for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk vil fremdeles gjelde alle allmennlærere som startet utdanningen senere enn høsten For mer informasjon om hva som foreslås regulert i 14-9, se punkt 4.9 under. 4.7 Barnehagelærerutdanningen Barnehagelærerutdanningen vil fra og med studieåret 2013/2014 erstatte førskolelærerutdanningen. Studenter ved førskolelærerutdanningen kan avlegge eksamen ved førskolelærerutdanningen frem til 31. desember I en overgangsperiode vil det derfor bli utdannet både førskolelærere og barnehagelærere.dersom man både er utdannet førskolelærer og har 60 studiepoeng videreutdanning innrettet for undervisning på barnetrinnet, kan man i dag tilsettes i undervisningsstilling på årstrinn. De som er utdannet førskolelærer med spesialpedagogisk utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, kan i dag bli tilsatt i undervisningsstilling på barne- og ungdomstrinnet, forutsatt at hovedoppgaven er spesialundervisning eller at behovene til elevene gjør en slik utdanning ønskelig. Vi foreslår at barnehagelærerutdanningen tas inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen i kapittel 14 i forskriften, slik at barnehagelærere får de samme mulighetene for tilsetting i grunnskolen som førskolelærere har i dag. 4.8 Tilsetting på vilkår og stillingstitler Forskrift til opplæringsloven 14-5 regulerer tilsetting på vilkår. Adgangen til å tilsette på vilkår vil bli regulert i ny 10-6a i opplæringsloven fra Denne bestemmelsen foreslås derfor ikke videreført. Paragraf regulerer stillingstitler. Det er her fastsatt at stillingstitlene i grunnskolen og videregående opplæring normalt skal være lærer, adjunkt eller lektor. Formuleringen «normalt», uten at det er satt noen vilkår, innebærer at bestemmelsen kan fravikes. Adjunkt med tilleggsutdanning og lektor med tilleggsutdanning er titler som blir brukt i forbindelse med lønnsplassering og som ikke er regulert i forskriften. Det er per i dag i praksis opp til avtalepartene å avgjøre hvilken stillingstittel undervisningspersonale skal ha. Utdanningsdirektoratet mener at det fortsatt bør være slik, og vi foreslår derfor at oppheves. 4.9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger Etter 14-9 første ledd har alle som har utdanning som lærer etter tidligere regler, eller som har fått dispensasjon fra tidligere lærerutdanningskrav, fremdeles gyldig kompetanse for å bli tilsatt i undervisningsstilling. Ordlyden i forskriften 14-9 første ledd foreslås endret til å gjelde de som etter tidligere regler har vært kvalifisert for tilsetting, samt de som tidligere har fått dispensasjon fra tidligere utdanningskrav. Dette vil ikke innebære en realitetsendring, men det vil tydeliggjøre at alle de som har oppfylt tilsettingskravene, også de som har gjort dette uten en lærerutdanning, er omfattet av unntaket.

12 Side 12 av 13 Vi foreslår også at det tas inn en presisering om at de som tidligere har vært kvalifisert eller har fått dispensasjon fra tidligere utdanningskrav, er underlagt de kompetansekravene som gjaldt da vedkommende ble ferdig utdannet eller fikk dispensasjon fra utdanningskrav. Andre ledd foreslår vi at endres for å forenkle bestemmelsen, og for at systematikken skal bli den samme som den vi foreslår i nytt tredje og fjerde ledd. Vi foreslår at det i dette leddet fremgår at førskolelærere som startet førskolelærerutdanningen senest høsten 2007 kan tilsettes på 1. årstrinn uten å ha minst 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på barnetrinnet. Endringen medfører ingen realitetsendring. Videre foreslår vi at det i tredje ledd tas inn hvilke allmennlærere som fremdeles må oppfylle kravet om 60 studiepoeng relevant utdanning for å bli tilsatt i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet. Dette tilsettingskravet vil gjelde alle allmennlærere som startet sin utdanning senere enn høsten 2006, samt alle grunnskolelærere utdannet før Endringen medfører ingen realitetsendring sammenlignet med dagens krav for de omtalte lærerne. Vi foreslår at det i fjerde ledd hjemles at også allmennlærere utdannet etter kan tilsettes, ettersom dette verken vil fremgå av forslaget til ny 14-2 og 14-3 eller av 14-9 første ledd. De som utdannes etter vil som hovedregel være grunnskolelærere, men siste mulighet til å avslutte allmennlærerutdanningen vil være i Vi foreslår at de kan tilsettes på samme måten som allmennlærere som er ferdig utdannet før Spørsmål til høringsinstansene Utdanningsdirektoratet minner om at kravet til relevant kompetanse som hovedregel gjelder undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter Spørsmålene i høringen angår derfor i hovedsak undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter , selv om dette ikke fremgår av hvert spørsmål. Vi ber om høringsinstansenes syn på følgende: - Støtter dere forslaget om å kreve 30 relevante studiepoeng for å kunne undervise i norsk tegnspråk på barnetrinnet, og 60 relevante studiepoeng for å kunne undervise i norsk tegnspråk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring? - Støtter dere at de som skal undervise i norsk/samisk og matematikk på barnetrinnet må ha minst 30 studiepoeng som er relevante for vedkommende fag? - Hva mener dere om forslaget om å kreve at de som skal undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet må ha 60 relevante studiepoeng for å undervise i vedkommende fag, og må ha 30 relevante studiepoeng for å undervise i de fleste øvrige fag på ungdomstrinnet? - På bakgrunn av at det foreslås å oppstille krav om 30 eller 60 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i de fleste fag på ungdomstrinnet; bør det oppstilles krav til 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i valgfag? - Bør det stilles krav om 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i faget utdanningsvalg? - Bør det stilles krav om 30 studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i arbeidslivsfag?

13 Side 13 av 13 - Bør det oppstilles et krav om 60 studiepoeng relevant utdanning for de fleste som skal undervise i det enkelte fag i den videregående skolen? Unntaket er de som skal undervise i yrkesfag og som omfattes av 14-3 andre ledd fjerde strekpunkt, som må ha minimum ett år relevant yrkesteorietisk utdanning utover videregående skole, se punkt i høringsbrevet. - Støtter dere at de som skal undervise i prosjekt til fordypning må oppfylle et krav om 60 studiepoeng relevant kompetanse i faget? - Er det behov for at undervisningspersonale ved grunnskoler godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning kan få godkjent alternative kompetansekrav for undervisning til de kravene som følger av opplæringsloven 10-2 med tilhørende forskrift? - Er det fag som tilbys på ungdomstrinnet ved grunnskoler eller videregående skoler godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning som bør unntas fra kravet om 30/60 studiepoeng relevant kompetanse i undervisningsfaget? - Bør skjæringspunktet for hvem forskriftsendringene skal gjelde for, dvs. hvorvidt vedkommende er ferdig utdannet før eller ikke, også være avgjørende for hvilke lærere med utdanning fra utlandet som må oppfylle kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget? - Bør det innføres krav til relevant kompetanse i form av studiepoeng/varighet på utdanning som er relevant for det morsmålet det gis opplæring i? Hva bør i så fall dette kravet bestå av i de ulike skoleslagene? - Har dere andre innspill til høringsforslaget? Vennlig hilsen Annemarie Bechmann Hansen divisjonsdirektør Cathrine Børnes avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent Vedlegg - Liste over høringsinstanser - Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2016 Nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift To typer kompetansekrav: Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling Krav om relevant kompetanse

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 14. september 2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v.

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse - forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Saksbehandler: J. Danielsberg Epost: Jorn.Danielsberg@udir.no Vår dato: 23.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/5158 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 29.10.2015 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til høringsinstansene Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG OM Å ENDRE REGLENE OM KRAV OM RELEVANT KOMPETANSE I UNDERVISNINGEN â INNSTILLING

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Kunnskapsdepartementet Att. Geir Fosby Pb 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/5055-10-2288/2011-TEBA B00 07.01.2011 Høring fra Kunnskapsdepartementet - forslag til endringer

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.1.2011 10/01145-26 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 201005135-/SRM 62 24142079 forskning

Detaljer

LIGA. Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.

LIGA. Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m. Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 201005135- /SRM 201001730-54 SARK-03 3. januar 2011 LIGA Oversendelse av høringsuttalelse

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Høyring - Forskriftsendringar. Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høyring - Forskriftsendringar. Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 12.09.2013 14.06.2013 13/00911-28 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2013/4032 62 24142058

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak: Fra: Vigdis Nyhus [vigdis.nyhus@ntfk.no] Sendt: 11. november 2014 14:52 Til: Postmottak KD Emne: Svar på høring om endring i opptaksforskriften til høyere utdanning Vedlegg: Saksutskrift - Endring av opptaksforskriften

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017

Tilsettinger. Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tilsettinger Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte barnehage januar 2017 Tillitsvalgte med i prosessen KS-området: HA: del B 3d-e PBL-området: HA kap 3.3 f FUS-område: Ikke beskrevet Spekter-området: Ikke

Detaljer

Ressurshefte for tillitsvalgte 1 \ 2017

Ressurshefte for tillitsvalgte 1 \ 2017 Geir Johansen geijoh@ostfoldfk.no Ressurshefte for tillitsvalgte 1 \ 2017 Ansettelse av pedagogisk personale og bruk av ufaglærte vikarer Side 1 av 13 Innhold Innhold 1.0 Kompetansekrav for lærere... 3

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler Side 1 av 8 Private skoler med rett til statstilskudd Privatskoleorganisasjonene Fylkesmennene Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for private skoler Dette rundskrivet omhandler regelverket for

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551)

Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551) Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole (Sak 2016/1644 og 2016/1551) Utskriftsdato: 7.1.2018 03:25:15 Status: Gjeldende Dato: 30.11.2016 Nummer: 2016/1644 og 2016/1551)

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Byrådssak 1219 /15. Høringsuttalelse - forskrift til privatskoleloven ESARK

Byrådssak 1219 /15. Høringsuttalelse - forskrift til privatskoleloven ESARK Byrådssak 1219 /15 Høringsuttalelse - forskrift til privatskoleloven HENA ESARK-03-201500012-37 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet har (13.5.2015) sendt forslag til endringer i forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 24.01.2018 10.11.2017 17/02119-2 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 17/5228-1 62 24142228 forskning

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen

1.2 Personer tilknyttet vedtak barnehageloven kapittel V A skal ikke være med i grunnbemanningen Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 17.10.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/5164 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar på høring om endringer i barnehageloven

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring ^NPVHERRED SAMKOMMUNE ^^ 7 FE^, 2ØQi DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT immenemenr- Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-Ø 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Eidsvoll kommune Tjenesteutvikling og forvaltning Arkivsak: 2008/2810-12 Arkiv: A20 Saksbehandler: Karl Andreas Hansen Dato: 23.11.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /TRI

Deres ref Vår ref Dato /TRI Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-/TRI 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring KD sender med dette forslag om å utvide timetallet i norsk/samisk, matematikk

Detaljer

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Side 1 av 6 VÅRE SAKSBEHANDLERE Ellen Marie Bech, Avdeling for læreplanutvikling FRIST FOR UTTALELSE 15.0.2015 PUBLISERT DATO 1.01.2015 VÅR REFERANSE 2015/237 Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner.

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner. Krav til læreplaner for private skoler Udir-2-2011 Forskrift til privatskoleloven om krav til læreplanen trådte i kraft 1. august 2011. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning,

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer