Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader"

Transkript

1 Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 14 Her følger forslag til endringer i kapittel 14 med merknader. Endringene står i kursiv. Overskriften skal lyde: Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning Merknad til kapittel 14 Endringene som foreslås har hjemmel i opplæringsloven 10-1, 10-2 og Overskriften til kapittelet foreslås endret, for å vise at kapittelet også omfatter krav til undervisning. Overskriften presiserer ikke lenger at kravene til kompetanse ved tilsetting gjelder tilsetting i undervisningsstilling, men at kravene gjelder undervisningsstilling fremgår av hver enkelt bestemmelse Krav til pedagogisk kompetanse for tilsetjing Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse. Til opplæring av vaksne etter opplæringslova kapittel 4A kan det også tilsetjast personar utan formell pedagogisk kompetanse etter første ledd. Føresetnaden er at vedkommande har vesentleg erfaring med opplæring av vaksne og er eigna til undervisning av vaksne. Merknad til 14-1 Bestemmelsen videreføres. Det er kun overskriften som er endret, for å presisere at det er ved tilsetting kravet til pedagogisk kompetanse skal vurderes Krav for tilsetjing og undervisning på barnetrinnet Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: - Førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, og minst 60 studiepoeng vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet - Førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplanar, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av 9 hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg - Grunnskolelærarutdanning for årstrinn, jf. nasjonale rammeplanar - Faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjend plan. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: - Grunnskolelærarutdanning for årstrinn eller for årstrinn, jf. nasjonale rammeplanar - Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg - 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjend plan. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk eller matematikk på alle årstrinn på barnetrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Merknad til 14-2 Tilsettingskravene for barnetrinnet er i det vesentligste videreført i denne bestemmelsen. Tilsettingskravene for ungdomstrinnet er flyttet til Tilsettingskravene er endret ved at barnehagelærerutdanningen er tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen. Videre er grunnskolelærerutdanningen for årstrinn tatt inn som et alternativt krav for tilsetting på hele barnetrinnet. I tillegg er grunnskolelærerutdanningen for årstrinn tatt inn som et alternativt tilsettingskrav på årstrinn. Allmennlærerutdanningen er strøket fra bestemmelsen, ettersom det i utgangspunktet ikke utdannes flere allmennlærere etter Allmennlærere vil imidlertid omfattes av 14-9, som omhandler tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting. Det er i tredje ledd nærmere regulert hva kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget innebærer for de som skal undervise på barnetrinnet. Undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter må, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene, i enkelte fag oppfylle krav for å undervise. Kravet består av 30 relevante studiepoeng for å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk og matematikk. Dette kravet gjelder også dersom opplæringen gis som spesialundervisning, med mindre det kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven 5-5 tredje ledd.

3 Side 3 av 9 Med faget norsk menes alle former for opplæring i norsk på barnetrinnet, herunder særskilt norskopplæring, norsk for elever med samisk som førstespråk og norsk for døve og sterkt tunghørte. Det er skoleeier som skal vurdere hvilke studiepoeng som kan regnes som relevant kompetanse i faget. Med relevant kompetanse i faget menes som hovedregel ikke i kommunikasjonsformen. Annerledes er det i faget norsk tegnspråk, der språket/kommunikasjonsformen utgjør en sentral del av selve skolefaget. Kravet om relevant kompetanse for å undervise i faget samisk gjelder uavhengig av om elevens opplæringsspråk er samisk eller ikke, uavhengig av om samisk er elevens førstespråk eller andrespråk, og uavhengig av hvilket nivå i læreplanen eleven følger. Det er skoleeier som skal vurdere hvilke studiepoeng som utgjør relevant kompetanse i undervisningsfaget, men minst 30 studiepoeng relevant kompetanse må knytte seg til det samiske språket vedkommende skal undervise i Krav for tilsetjing og undervisning på ungdomstrinnet Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: - Grunnskolelærarutdanning for årstrinn, jf. nasjonale rammeplanar - Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget - Førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg - 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjend plan. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning. For dei andre faga, unnateke valfaga, utdanningsval og arbeidslivsfag, krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Merknad til 14-3 Tilsettingskravene for ungdomstrinnet er flyttet fra 14-2 bokstav b) til Første ledd er i det vesentligste en videreføring av tilsettingskravene som fremgår av gjeldende 14-2 bokstav b). Tilsettingskravene er endret ved at grunnskolelærerutdanningen for årstrinn er tatt inn som et alternativt tilsettingskrav på ungdomstrinnet. Grunnskolelærerutdanningen for årstrinn er ikke tatt inn, men med en slik utdanning kan man være kvalifisert for tilsetting etter fjerde strekpunkt med krav om blant annet 240 studiepoeng universitets- /høgskoleutdanning. Barnehagelærerutdanningen er tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen. Allmennlærerutdanningen er strøket fra bestemmelsen, ettersom det i utgangspunktet ikke utdannes flere allmennlærere etter Allmennlærere vil likevel kunne ha gyldig

4 Side 4 av 9 kompetanse for å bli tilsatt etter 14-9, som omhandler tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting. Det er i andre ledd nærmere regulert hva kravet til relevant kompetanse i undervisningsfaget innebærer for de som skal undervise på ungdomstrinnet. Undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter må, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene, i de fleste fag oppfylle krav for å undervise. Kravet består i 60 relevante studiepoeng for å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk. Det kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i øvrige fag på ungdomstrinnet, bortsett fra i valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag. Kravet gjelder også dersom opplæringen gis som spesialundervisning, med mindre det kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven 5-5 tredje ledd. Med faget norsk menes alle former for opplæring i norsk på barnetrinnet, herunder særskilt norskopplæring, norsk for elever med samisk som førstespråk og norsk for døve og sterkt tunghørte. Det er skoleeier som skal vurdere hvilke studiepoeng som kan regnes som relevant kompetanse i faget. Med relevant kompetanse i faget menes som hovedregel ikke i kommunikasjonsformen. Annerledes er det i faget norsk tegnspråk, der språket/kommunikasjonsformen utgjør en sentral del av selve skolefaget. Kravet om relevant kompetanse for å undervise i faget samisk gjelder uavhengig av om elevens opplæringsspråk er samisk eller ikke, uavhengig av om samisk er elevens førstespråk eller andrespråk, og uavhengig av hvilket nivå i læreplanen eleven følger. Det er skoleeier som skal vurdere hvilke studiepoeng som utgjør relevant kompetanse i undervisningsfaget, men minst 30 studiepoeng relevant kompetanse må knytte seg til det samiske språket vedkommende skal undervise i. Med faget engelsk, menes opplæring i ordinær engelsk, opplæring i fordypning i engelsk og opplæring i engelsk for døve og sterkt tunghørte Krav for tilsetjing og undervisning i den vidaregåande skolen Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i studieførebuande fag i den vidaregåande skolen, må fylle eitt av desse krava: - Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning - Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning - Lærarutdanning, jf og 14-3, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg. Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i yrkesfag i den vidaregåande skolen, må fylle eitt av desse krava: - Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning - Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 180 studiepoeng inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning - Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning - Fagbrev, sveinebrev eller fullført og bestått anna yrkesfagleg utdanning i vidaregåande opplæring, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover vidaregåande

5 Side 5 av 9 skolenivå og 4 års yrkespraksis etter fullført vidaregåande opplæring, for undervisning i fag/på fagområde som utdanninga/bakgrunnen er relevant for. I tillegg krevst pedagogisk kompetanse etter Lærarutdanning, jf og 14-3, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg. For å undervise i den vidaregåande skolen krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. Unntaket er dei som er tilsette etter andre ledd fjerde strekpunkt, som må ha minst eitt års utdanning som er relevant for faget utover vidaregåande skolenivå. Merknad til 14-4 Tilsettingskravene i den videregående skolen i gjeldende 14-3, foreslås videreført i Det stilles krav om 60 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i det enkelte fag. Unntaket er de som blir tilsatt og underviser med hjemmel i andre ledd fjerde strekpunkt, som for å undervise i faget må ha minst ett års utdanning utover videregående skolenivå som er relevant for faget. For å kunne undervise i et fag/på et fagområde, må alle kravene i ett av strekpunktene være oppfylt. For de fleste vil det være tilstrekkelig å ha 60 studiepoeng innenfor et nytt fag/fagområde for å kvalifisere for tilsetting i det nye faget/fagområdet. Det kommer av at de fleste da vil oppfylle kravene i henholdsvis 14-4 første ledd første strekpunkt og andre ledd andre strekpunkt som stiller krav om bla. 180/240 studiepoeng universitets- /høgskoleutdanning. Endringene medfører at noen av dem som tilsettes etter andre ledd fjerde strekpunkt ikke kan undervise i andre fag/fagområder enn hva utdannelsen deres er relevant for, selv om de skulle ta 60 studiepoeng innenfor andre fag/fagområder. Årsaken er at denne gruppen trolig i mindre utstrekning vil oppfylle kravet i andre strekpunkt om 180 studiepoeng universitets-/høgskoleutdanning. Tilsettings- og undervisningskravene gjelder også for de som skal undervise i prosjekt til fordypning. Dersom hele eller deler av opplæringen i faget foregår i bedrift, vil kravene gjelde for den læreren som er ansvarlig for opplæringen, herunder den individuelle vurderingen. Hovedregelen om 60 relevante studiepoeng i undervisningsfaget gjelder også dersom opplæringen gis som spesialundervisning, med mindre kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven 5-5 tredje ledd Krav for tilsetjing og undervisning som morsmålslærar for elevar frå språklege minoritetar Den som skal tilsetjast som morsmålslærar, jf. opplæringslova 2-8 og 3-12, må fylle eitt av desse krava: - Lærarutdanning frå heimlandet til eleven og dokumentert gode norskkunnskapar - Lærar med same morsmål som eleven: Universitets- og/eller høgskoleutdanning av ei samla lengd på minst 3 år inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, og dokumentert gode norskkunnskapar. 1 1/2 år av utdanninga må omfatte språket og kulturen til eleven - Norskspråkleg lærar som ikkje har same morsmål som eleven: Universitets- og/eller høgskoleutdanning i eleven sitt språk som samla utgjer minst 90 studiepoeng, og

6 Side 6 av 9 god kjennskap til den kulturelle bakgrunnen til eleven, i tillegg til pedagogisk utdanning etter årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjend plan, og same morsmål som eleven. Den som skal undervise i morsmål, må ha minst eitt års utdanning på høgare nivå enn vidaregåande opplæring i det språket det skal undervisast i. Merknad til 14-5 Bestemmelsen om morsmålslærere flyttes fra 14-4 til Gjeldende 14-5 om tilsetting på vilkår videreføres ikke, ettersom tilsetting på vilkår vil bli regulert i opplæringsloven 10-6a fra Rett til opplæring i morsmål for språklige minoriteter fremgår av opplæringsloven 2-8 for grunnskoleelever og av opplæringsloven 3-12 for elever i videregående opplæring. Kravene for tilsetting som morsmålslærer skal ikke lenger bare gjelde i grunnskolen, men også ved tilsetting som morsmålslærer i videregående opplæring. Det følger av andre ledd at en som skal undervise i morsmål, og oppfyller tilsettingskravene først etter , må ha minimum ett års utdannelse på høyere nivå enn videregående skole i det språket det gis opplæring i Særlege vilkår for å få godkjenning for tilsetjing som lærer for statsborgarar frå EØS-land og frå Sveits Statsborgarar frå EØS-land og Sveits har rett til godkjenning for tilsetjing, dersom dei har kvalifikasjonar som er likeverdige med krava i 14-1 til Statsborgarar frå Sveits har dessutan rett til godkjenning for tilsetjing når godkjenninga følgjer av reglane i direktiv 89/48/EØF, direktiv 92/51/EØF og direktiv 2001/19/EF, sjølv om dei ikkje har kvalifikasjonar som er likeverdige med krava i 14-1 til Statsborgarar frå EØS-land har likeeins rett til godkjenning for tilsetjing når godkjenninga følgjer av reglane i direktiv 2005/36/EF, sjølv om dei ikkje har kvalifikasjonar som er likeverdige med krava i 14-1 til Hovudvilkåra for slik godkjenning etter reglane i direktiv 2005/36/EF er: 1) Søkjaren er godkjend i ein annan medlemsstat der læraryrket er regulert, og har eit utdanningsnivå frå EØS-land som minst tilsvarer nivået like under det nivået som følgjer av krava i 14-1 til I samanlikninga av utdanningsnivå skal ein nytte desse fem nivåa: Nivå a: Kompetansebevis for bestått utdanning og erfaring som ikkje femner om krava i nivåa b-e Nivå b: Bevis for fullført og bestått vidaregåande opplæring Nivå c: i) Eksamensbevis for bestått utdanning ut over vidaregåande opplæring på minst eit år, eller av tilsvarande lengd på deltid, men som ikkje er omfatta av nivåa d og e. I tillegg, dersom det måtte gå fram av krava, eksamensbevis for yrkesopplæring i vidaregåande opplæring, eller ii) Eksamensbevis for bestått utdanning som går fram av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF. Nivå d: Eksamensbevis for bestått utdanning ut over vidaregåande opplæring i minst tre år og høgst fire år, eller av tilsvarande lengd på deltid

7 Side 7 av 9 Nivå e: Eksamensbevis for bestått utdanning ut over vidaregåande opplæring i minst fire år eller av tilsvarande lengd på deltid, Eller 2) Søkjaren har utdanning frå EØS-land der læraryrke ikkje er regulert, at utdanninga er relevant og minst på nivået like under det aktuelle kravet, og at søkjaren i løpet av dei ti siste åra har arbeidd som lærar i eit omfang tilsvarande minst to år i heiltid i eit slikt land, Eller 3) Søkjaren har relevant utdanningsnivå frå eit anna land enn EØS-land, at denne utdanninga er godkjend av eit EØS-land, og at søkjaren har tre års godkjend erfaring som lærar frå dette EØS-landet. Sjølv om ein søkjar som er statsborgar i EØS-land, tilfredsstiller eit av vilkåra etter tredje ledd, kan Utdanningsdirektoratet krevje at søkjaren skal gjennomgå og bestå ein prøveperiode på høgst tre år eller bestå ein test på at vedkommande er eigna som lærar i samsvar med direktiv 2005/36/EF. Vilkår for å stille eit slikt krav, er - at utdanninga søkjaren legg fram kvalifikasjonsbevis for, er minst eitt år kortare enn den samla utdanningstida som følgjer av 14-1 til 14-4, eller - at innhaldet i søkjaren si utdanning avvik vesentleg frå innhaldet i den aktuelle norske utdanninga, eller - at læraryrket i heimlandet til søkjaren ikkje er omfatta av dei reguleringar som gjeld læraryrket i Noreg, og at forskjellen består i at den norske lærarutdanninga inneheld vesentleg andre tema enn det søkjaren kan dokumentere. Søkjaren kan sjølv velje mellom prøveperiode og test på om han er eigna. Nærmare utdjupingar av vilkåra for godkjenning for tilsetjing av statsborgarar frå EØS går fram av direktiv 2005/36/EF. Nærmare utdjupingar av vilkåra for godkjenning for tilsetjing av statsborgarar frå Sveits går fram av direktiv 89/48/EØF, direktiv 92/51/EØF og direktiv 2001/19/EF. Merknad til 14-8 Endringene i 14-8 innebærer ingen realitetsendringer. Endringene innebærer en presisering av at godkjenningen statsborgere fra EØS-land og Sveits har rett til, er knyttet til tilsetting. Etter at søkeren har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, er det skoleeier som skal vurdere om vedkommende oppfyller kravene for tilsetting på de aktuelle trinn og om vedkommende oppfyller kravene for å undervise i de enkelte fag i det aktuelle skoleslaget Tidlegare godkjend utdanning og overgangsordningar for tilsetjing Alle som tidlegare har vore kvalifiserte for tilsetjing i undervisningsstilling, eller som har fått dispensasjon frå tidlegare utdanningskrav, vil framleis ha gyldig kompetanse for å bli tilsette i undervisningsstilling, og er underlagde dei kompetansekrava som gjaldt på det tidspunktet dei var ferdig utdanna eller fekk dispensasjon frå utdanningskrav. Førskolelærarar som starta si førskolelærarutdanning seinast hausten 2007, kan tilsetjast på 1. årstrinn i grunnskolen utan å ha slik vidareutdanning som er krevd i 14-2 første ledd. Allmennlærarar som starta si allmennlærarutdanning seinare enn hausten 2006, må, ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for tilsetjingsfaget. Det same gjeld grunnskolelærarar utdanna før

8 Side 8 av 9 Allmennlærarar som blir ferdig utdanna etter , vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsette på same måte som allmennlærarar som er ferdig utdanna før Merknad til 14-9 Paragraf 14-9 gjelder de som har en utdannelse som tidligere kvalifiserte for tilsetting, og overgangsordninger. Det er viktig å merke seg at bestemmelsen kun omhandler tilsettingskravene. Eventuelle unntak fra kravene til relevant kompetanse for å undervise i fag fremgår av opplæringsloven kapittel 10. Første ledd endres for å tydeliggjøre at alle de som tidligere har vært kvalifisert for tilsetting eller har fått dispensasjon fra tidligere utdanningskrav, fremdeles har gyldig kompetanse for å bli tilsatt i undervisningsstilling. Bestemmelsen er med andre ord endret for å tydeliggjøre at den ikke kun gjelder de som har utdanning som lærer. Også de som tidligere har oppfylt tilsettingskravene ved for eksempel å ha tilstrekkelig universitets-/høgskoleutdanning, vil fremdeles ha gyldig kompetanse til å bli tilsatt. Lærere med utdanning fra utlandet, som ble ansatt før det ble innført krav eller som tidligere har fått en godkjenning for tilsetting i Norge, faller også inn under denne bestemmelsen. Det er også gjort tydelig at det er de kompetansekrav som gjaldt da vedkommende ble ferdig utdannet eller fikk dispensasjon fra utdanningskrav, som gjelder for den enkelte. En lærer utdannet fra utlandet må dermed ikke oppfylle kravene om relevant kompetanse for å undervise hvis vedkommende var ferdig utdannet før Det er imidlertid de til enhver tid gjeldende tilsettingsregler søker vurderes ut fra ved godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Andre ledd er kun endret for å forenkle ordlyden, og for å få en helhetlig systematikk i bestemmelsen. Endringen medfører ingen realitetsendring. Tredje ledd er endret for å tydeliggjøre hvilke allmennlærere som må oppfylle kravet om 60 studiepoeng relevant utdanning for å bli tilsatt for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet. Bestemmelsen sier nå hvem som må oppfylle kravet, fremfor å si hvilke allmennlærere som ikke må oppfylle kravet, ettersom allmennlærerutdanningen og kravet om 60 studiepoeng er fjernet fra listen over tilsettingskrav på ungdomstrinnet. Hvilke allmennlærere som må oppfylle kravet er de samme som per i dag må oppfylle kravet. Det er tidspunktet for når allmennlæreren påbegynte sin utdanning som er avgjørende. Det er også tatt inn en presisering om at grunnskolelærere utdannet før må oppfylle det samme kravet ved tilsetting. Dette innebærer heller ingen realitetsendring for disse lærerne, ettersom grunnskolelærere som er ferdigutdannet før per i dag har gyldig kompetanse for å tilsettes «på same måte som allmennlærarar». Det fremgår av fjerde ledd at allmennlærere som blir ferdig utdannet etter vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt, på samme måte som andre allmennlærere. Siste mulighet for å fullføre allmennlærerutdanningen vil være i Det er tredje ledd som regulerer om disse allmennlærerne må oppfylle kravet om 60 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet, ettersom tidspunktet for når utdannelsen er påbegynt regulerer dette. Disse allmennlærerne vil ikke være underlagt kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget, jf. opplæringsloven 10-2 tredje ledd andre punktum. 6. Forslag til nytt kapittel 13 i forskrift til privatskoleloven

9 Side 9 av 9 Utdanningsdirektoratet foreslår at nytt kapittel 13 skal lyde: Kapittel 8A Godkjenning av alternative kompetansekrav for undervisning Merknad til kapittel 8A Kapittelet er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 10-2 andre ledd. Vi foreslår at ny 8A-1 skal lyde: 8A-1 Godkjenning av alternative kompetansekrav Departementet kan godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning til dei som følgjer av opplæringslova 10-2 med tilhøyrande forskrift, ved skolar som er godkjende på grunnlag av ei anerkjend pedagogisk retning. Merknad til 8A-1 Bestemmelsen gir departementet mulighet til å godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning til de som følger av opplæringsloven 10-2 og kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven, for skoler som er godkjent etter privatskoleloven 2-1 andre ledd bokstav b. Skolen må altså være godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning, som i dag, med ett unntak, omfatter montessori- og steinerpedagogikk. Godkjenning av alternative krav er kun aktuelt der det er et særlig behov for alternative kompetansekrav for undervisning, slik tilfellet i dag er ved opplæring etter steinerskolenes godkjente læreplaner, og da kun i den utstrekning som er nødvendig.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Deres ref.

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Forslag til forskriftsendringer med merknader

Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer: 1-12 skal lyde: 1-12

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste. PS 41/15 15/225 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN

Sakspapirer. Saksliste. PS 41/15 15/225 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 40/15 15/297 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2015 PS 41/15 15/225

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - IKKE INNKALT TIL INTERVJU - FORBIGÅTT PÅ GRUNN AV ETNISITET/NASJONAL OPPRINNELSE TIL TO STILLINGER VED VIDEREGÅENDE SKOLE

UTTALELSE I KLAGESAK - IKKE INNKALT TIL INTERVJU - FORBIGÅTT PÅ GRUNN AV ETNISITET/NASJONAL OPPRINNELSE TIL TO STILLINGER VED VIDEREGÅENDE SKOLE UTTALELSE I KLAGESAK - IKKE INNKALT TIL INTERVJU - FORBIGÅTT PÅ GRUNN AV ETNISITET/NASJONAL OPPRINNELSE TIL TO STILLINGER VED VIDEREGÅENDE SKOLE Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 Saksnummer: 09/2183

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 1. Støtteformer Til

Detaljer

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling

Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til opplæringsloven Inntak og formidling Side 1 av 44 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 2 Merknader til forslag til endring forskrift til

Detaljer

Innst. 344 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 344 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 344 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 84 L (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i privatskolelova

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer