Kompetanseplan. for helse og omsorg. Rennebu kommune Vedtatt i HOO Høringsutkast pr mars Kompetansepaln for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan. for helse og omsorg. Rennebu kommune 2011-2015. Vedtatt i HOO 23.06.11. Høringsutkast pr mars 2011. Kompetansepaln for"

Transkript

1 Kompetanseplan for helse og omsorg Rennebu kommune Kompetansepaln for Høringsutkast pr mars 2011 Vedtatt i HOO

2 Innhold 1 BAKGRUNN MÅL Styrende dokumenter UTFORDRINGER Demografiske utfordringer Samhandlingsreformen, st. meld. nr Interkommunalt samarbeid Rekruttering KOMPETANSEKARTLEGGING GAPANALYSE LFH lege-, fysioterapeut- og helsesøstertjenesten HPO hjemmebasert pleie- og omsorgstjeneste og IPO institusjonsbasert pleie- og omsorgstjeneste Treårige høgskoleutdanninger Treårige høgskoleutdanninger med videreutdanning Helsefagarbeidere og aktivitører Helsefagarbeidere og aktivitører med videreutdanning Kjøkken, rengjøring, vaktmester og administrasjon ORGANISERING Tidsplan og ansvar ØKONOMI Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring Kompensasjon utover det som gis i Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring Grunnutdanning Internundervisning REKRUTTERING Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 2

3 8.1 Ungdomsskoleelever Lærlinger Heltid Deltid Seniortiltak OPPLÆRINGSPLAN FOR Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 3

4 1 BAKGRUNN I kommunestyremøte i juni 2010 ble økonomiplan vedtatt. Om kompetanseheving står følgende: Kvalitets- og kompetanseheving i helse og omsorg Kommunestyret vedtok følgende kommentar til årets budsjett: Kompetanseheving innen helse og omsorg er viktig og nødvendig. Fokus på økt kompetanse og kunnskapspåfyll vil være med på å øke kvaliteten på helse og omsorgstjenestene samt mulig bidra til å redusere sykefraværet innen enhetene. Vi ønsker at rådmannen utarbeider en kompetansehevingsplan innen helse og omsorg, samtidig som det legges inn nødvendige ressurser i økonomiplanen. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter fra fagpersoner, tillitsvalgte og ledere som skal utarbeide en kompetansehevingsplan i helse og omsorg. Rådmannen foreslår en årlig bevilgning på kroner til utviklingsmidler for ansatte i hele kommunens organisasjon. Bevilgningen er foreslått under kapittel 2.1 I lederteam HO ble det satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage utkast til kompetanseplan for helse og omsorg. Arbeidsgruppen består av: Enhetsleder IPO, tidligere ansvarlig for kompetanseheving HO Leder for internundervisning HO Tillitsvalgt Fagforbundet Tillitsvalgt Delta Tillitsvalgt NEF (norsk ergoterapeutforbund) Helserådgiver (sekretær og leder i arbeidsgruppa) Borgny Lien Astrid Kjeka Kari Aftreth Haldis Nyrønning Elin Aalbu Torve Solveig Løkken Referansegruppe: Kommunalsjef HOO Personalrådgiver Lill H. Bøe Per Ivar Wold Planen legges frem for vedtak i HOO når den har vært på høring internt på de aktuelle enheter og for tillitsvalgte. Målet er at planen er vedtatt før sommeren Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 4

5 2 MÅL Befolkningen i Rennebu skal sikres gode helse- og omsorgstjenester ut fra BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå). For å greie dette trenger vi tilstrekkelig med personell med riktig kompetanse. Dette oppnås ved å oppfylle følgende delmål: Delmål 1: Delmål 2: Delmål 3: Delmål 4: Delmål 5: Andel ansatte som har fagutdanning skal ligge på minimum gjennomsnittet for Sør- Trøndelag. Systematisk arbeid med rekruttering slik at alle til enhver tid avsatte lærlingeplasser er oppfylt. Kompetansebehovet som avdekkes gjennom kartlegging og gapanalyse må dekkes enten internt eller gjennom interkommunalt samarbeid. Tilegnet spesialkompetanse brukes på tvers av enhetene innen helse og omsorg Uønsket deltid skal bort 2.1 Styrende dokumenter Hvordan helse- og omsorgstjenestene skal utføres i en kommune styres av blant annet en rekke lover, forskrifter, stortingsmeldinger og lokale dokumenter. Av disse kan nevnes: Viktige sentrale dokumenter: Kommunehelsetjenesteloven Helsepersonelloven Sosialtjenesteloven Psykisk helsevernlov Voksenopplæringsloven Arbeidsmiljøloven Samhandlingsreformen, St.meld nr 47 Mestring, muligheter og mening, St.meld nr 25 Kompetanseplan 2015 Viktige kommunale dokumenter: Kommuneplan , sluttbehandlet juni 2010 Omsorgsplan, sluttbehandlet april 2010 Psykiatriplan, tiltaksdel revidert mai 2007 Rehabiliteringsplan, revidert juni 2010 Økonomiplan , behandlet juni 2010 Revidering av kompetanseplan følger økonomiplan. Øvrige endringer gjøres fortløpende administrativt av Rådmannen. Innføring av samhandlingsreformen fra vil medføre overføring av nye og kompetansekrevende oppgaver fra Helseforetaket til kommunene. Dette kan medføre behov for snarlig revidering av kompetanseplan. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 5

6 3 UTFORDRINGER 3.1 Demografiske utfordringer Av tabell 1 fremgår at antall eldre over 80 år vil stige fra 170 i 2020 til 252 i 2030, dette tilsvarer en økning på 82 personer i løpet av 10 år. Statistisk beregner man at omsorgsbehov for de i aldersgruppen år er på %, mens behovet er på % for de over 90 år. På landsbasis er det slik at 1/3 av de som mottar kommunale omsorgstjenester er under 67 år, mens de forbruker 2/3 av de samlede omsorgsressursene. Skal pleiefaktoren opprettholdes på dagens nivå, vil det si at hver 6 elev (i praksis hver 3 jente?) av de som går ut av ungdomsskolen på landsbasis i 2030 må arbeide innen pleie og omsorg. I omsorgsplan for kommunen legges det opp til tiltak for å imøtekomme disse utfordringene, men til tross for dette vil det være behov for flere hender innen pleie og omsorg i fremtiden enn hva tilfellet er i dag. Dette behovet vil sannsynligvis først oppstå etter 2020, da statistikken viser en liten nedgang i antall eldre fra 2010 og frem til 2020 og en relativt kraftig økning fra 2020 til I den samme perioden vil vi få en reduksjon i den yrkesaktive aldersgruppen år, viser til tabell 1. År 0-5 år 6-15 år år år år år 90 år + Totalt SUM Tabell 1: Fremskrevet befolkningsutviklingen i Rennebu kommune frem til Samhandlingsreformen, st. meld. nr 47 Stortingsmeldingen skisserer følgende utfordringer for dagens og framtidas helse- og omsorgstjenester: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. I tillegg ser kommunene følgende utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene: Rekruttere og opprettholde tilstrekkelig kompetanse innenfor smittevern, miljørettet helsevern og samfunnsmedisinsk arbeid. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 6

7 Ressurskrevende unge brukere med behov for døgnbaserte sammensatte tjenester innenfor psykiatri og nedsatt psykisk og fysisk funksjonsevne. De gode grep for å skape resultater gjennom primærforebygging. Stortingsmeldingen fokuserer mest på sekundærforebygging. Kompetansekrevende funksjoner er av tverrfaglig og i noen grad spesialisert art som: - Kommunale lærings- og mestringstjenester - tidlig intervensjon ved for eksempel type 2- diabetes, kols, demens og rus - Tverrfaglige team, herunder ambulante, med særskilt fokus på kroniske sykdommer som type-2 diabetes, kols, demens, rehabilitering/habilitering, lindrende behandling, psykisk helse og rus. - Behandling av pasienter før, i stedet for etter sykehusinnleggelse behandling av eksempelvis pasienter med funksjonssvikt, smertebehandling, lindrende behandling, forverring av kols, infeksjoner, ernæringssvikt, medikamentjusteringer, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i stedet for innleggelse i sykehus. Etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem. Eksempler på oppgaver knyttet til administrasjons- og systemarbeid er: - Helseovervåking - Folkehelsearbeid, med vekt på samfunnsmedisinske oppgaver - Arbeid med kommunale planer - Arbeid med samarbeidsavtaler, jfr. utredning av mulig fremtidig samarbeid mellom 13 kommuner i Orkdalsregionen (SiO), der Rennebu deltar. Disse utfordringene betyr at kommunene må ha følgende apparat tilgjengelig: Lokaler for forsterkede sykehjemsplasser og andre behandlingstilbud, bl.a. rus og rehabilitering / læring og mestring kvalitetssikring av kjøpte tilbud. Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, vernepleiere, helsepedagog, ernæringsfysiolog mange av dem med spesialutdanning innenfor fagområder knyttet til sykdomsgruppene. Spesiell vekt må legges på forebygging. Et styringsapparat og et administrativt apparat knyttet til tjenestene. Kommunene må gå gjennom sin interne organisering av helsetjenestene for å vurdere om den er robust nok til å takle samarbeid, samhandling, koordinering, oversikt over pasientstrømmer, kvalitetssikring av tilbud til pasienter og oppfølging av pasienter. Koordinator for alle kronikere. System for kompetanseutvikling og kompetansebevaring både faglig og innenfor samhandling legge til rette for praksisnær forskning, pasientmøtet. Tverrfaglige forebyggende team. Rus / psykiatri: lokalt apparat som fanger opp og kanaliserer til kommunalt apparat, intermediærpost eller 2.-linjetjenesten. Før / i stedet for etter sykehus: Både lokalt i den enkelte kommune og i intermediærpost. Dette reiser følgende utfordringer for kommunene Flere oppgaver som skal løses lokalt samtidig som en får en tydeligere bestillerrolle. De fleste (kanskje alle) kommunene i vår region vil være for små til å etablere brede nok og gode nok tilbud som kan bidra til at vi holder kostnadene nede og kvaliteten oppe. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 7

8 Robuste fagmiljø vil være sentralt for å gi innbyggerne lovpålagte tjenester, og det finnes ikke kompetanse og nok arbeidskraft til at alle kommuner skal ha alt. Utfordringer skissert i Stortingsmeldingen skal håndteres samtidig som kommunene opplever en vekst i utfordringer knyttet til ressurskrevende unge Interkommunalt samarbeid Mange av oppgavene som skisseres i forhold til samhandlingsreformen i kap 3.2 må løses gjennom interkommunalt samarbeid. Rennebu inngår i prosjektet Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen sammen med 12 andre kommuner som utreder mulighetene for interkommunalt samarbeid i forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen. 3.3 Rekruttering Rekruttering er både å beholde og videreutvikle de medarbeiderne en har, men det handler også om å tilføre arbeidskraft. Gjennomføring av samhandlingsreformen vil stille enda større krav til medarbeidernes kompetanse og til interkommunalt samarbeid på dette området. 4 KOMPETANSEKARTLEGGING I løpet av februar 2010 ble det gjennomført en kartlegging av kompetansen blant alle ansatte innen helse og omsorg. Kartleggingen gir følgende oversikt: Figur1: Type utdannelse og antall blant ansatte innen helse- og omsorgstjenester pr februar 2010 Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 8

9 I denne planen velger man å nevne bare utdanninger som har vart lenger enn ½ år utover profesjonsutdanningen. I forbindelse med kompetansekartlegging nevnes mange kurs som er av kortere varighet, men det vil føre for langt å nevne alle disse her. Relevant videreutdanning innen LFH (lege- fysioterapeut- og helsesøstertjeneste) av ½ års varighet eller mer: Utdanning Videreutdanning Antall Lege Spesialisering almenlege 1, under utdanning Lege Psykiater 1, under utdanning Sykepleier Helsesøster 3 Sykepleier Jordmor 1 Sykepleier Ledelse/økonomi 1 Sykepleier Pedagogikk 1 Sykepleier Akupunktur 1 Sykepleier Kristen sjelesorg 1 Sykepleier Veiledning 1 Sykepleier Rehabilitering 2 Sykepleier Geriatri/eldreomsorg 1 Sykepleier Smittevern 1 Sykepleier/fysioterapeut Ernæring/kosthold 2 Fysioterapeut Mestring og depresjon 1 Fysioterapeut Manuellterapi 1 Tabell 2: Type videreutdanning og antall blant ansatte innen LFH pr februar 2010 Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 9

10 Relevant videreutdanning innen HPO og IPO av ½ års varighet eller mer, etter 3-årig høyskole eller universitet: Utdanning Videreutdanning Antall Sykepl/ergoterapeut/vernepl/ barnevernsped/sosionom Organisasjon, ledelse og administrasjon 4 Service og kommunikasjon 1 Kreft/onkologi/palliativ omsorg 2 Psykiskisk helsearbeid 5 Geriatri/eldreomsorg 1 Pedagogikk/pedagogisk veiledning 3 Spesialpedagogikk 1 Psykologi 1 Rehabilitering (psykisk) med vekt på individuell plan 2 Diakoni 1 Ungdomssosiologi 1 Økonomi 1 Master helsevitenskap (vekt på demens, er under utdanning) og en har deleksamener) 2 Helsesøster 1 Fagbrev ambulanse 1 Slag 1 Tabell 3: Type videreutdanning og antall blant ansatte innen HPO og IPO med 3-årig helsefagutdanning pr februar 2010 Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 10

11 Relevant videreutdanning innen HPO og IPO av ½ års varighet eller mer, etter fagskole: Utdanning Hjelpepleier/omsorgsarbeider/ Videreutdanning Fotsoneterapi 1 fagarbeider/kokk Fotterapi 1 Psykisk helsearbeid 5 Arbeidslederskolen 2 Geriatri 3 Demens 1 Veiledning 2 Kriminalomsorg 1 Ledelse/kommunikasjon 1 Kontor (og administrasjon) Fagbrev renhold 2 Tabell 4: Type videreutdanning og antall blant fagarbeidere innen HPO og IPO pr februar GAPANALYSE Med gapanalyse menes en vurdering av kartlagt kompetanse sett opp mot de behovene man har. Kartlegging av kompetansen er allerede gjort, viser til kap 4. Å vurdere hvilken type yrkeskompetanse man trenger og hvilken type kompetanse man trenger innenfor de enkelte yrkesgrupper for å dekke befolkningens behov for helsetjenester i en kommune er vanskelig. Ved en slik vurdering må man blant annet ta hensyn til: Lovverk, gjelder også samhandlingsreformen som vil trå i kraft fra Det er fortsatt stor usikkerhet med hensyn til hva denne vil innebære av nye oppgaver for kommunene. Geografi med avstand til lokalmedisinske sentre og spesialisthelsetjenesten. Befokningssammensetning med andel eldre, andel mennesker med nedsatt funksjonsevne osv Interkommunalt samarbeid, både det som allerede er etablert og det som man vurderer som sannsynlig i fremtida Alderssammensetning blant ansatte Sammenligning med andre kommuner og med gjennomsnitt for fylket og landet for øvrig vil gi en pekepinn på hvordan man ligger an med hensyn til dekningsgrad innen de forskjellige yrkesgrupper. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 11

12 5.1 LFH lege-, fysioterapeut- og helsesøstertjenesten Figur 1 viser en oversikt over årsverk innen helsesøster-, fysioterapeut- og legetjeneste pr innbyggere i Rennebu og i utvalgte nabokommuner samt gjennomsnittet for disse yrkesgruppene i kommunehelsetjenesten i Sør-Trøndelag og landet for øvrig. Figur 2 Utførte årsverk innen lege-, fysioterapeut- og helsesøstertjeneste i kommunehelsetjenesten i 2009 pr innbyggere De røde søylene i figur 2 representerer Rennebu og man ser av tabellen at Rennebu har meget god dekning i forhold til folketall både når det gjelder lege- og fysioterapeutdekning. Når det gjelder helsesøsterdekning viser figuren at dekningen ligger under noen av våre nabokommuner, men godt over gjennomsnittlig dekning for Sør-Trøndelag og landet for øvrig. Yrkesgruppe Dekningsgrad Kompetansebehov Tiltak Lege Meget god Det er krav om at kommuneoverlege er spesialist i almen- og samfunnsmedisin Kommuneoverlege bør skaffe seg kompetanse innen almenog samfunnsmedisin Hjelpepersonell legekontor Fysioterapeut God Meget god Samhandlingsreformen vil kreve økt kompetanse innen rehabilitering, forebyggende helsearbeid og folkehelsearbeid. God personalpolitikk og tilrettelegging innen vedtatte økonomiske rammer slik at stabilitet i arbeidsstokken opprettholdes Helsesøster God Tabell 5: Oversikt over dekningsgrad, kompetansebehov og tiltak innen forskjellige yrkesgrupper innen LFH pr februar 2010 Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 12

13 5.2 HPO hjemmebasert pleie- og omsorgstjeneste og IPO institusjonsbasert pleie- og omsorgstjeneste Både typen oppgaver og typen yrkesgrupper er ganske lik innen de to enhetene HPO og IPO. For å få utnyttet kompetanse på en best mulig måte, er det nødvendig med et utstrakt samarbeid mellom enhetene. Derfor omtales kompetansebehovet under ett for disse to enhetene Treårige høgskoleutdanninger Figur 3 viser totalt antall sykepleier-, vernepleier-, ergoterapeut- og sosionomårsverk som utføres i Rennebu kommune, i våre nabokommuner samt gjennomsnittet for Sør-Trøndelag fylke og for hele landet i forhold til pr 1000 innbyggere over 80 år. Det utføres ca 21 årsverk av sykepleiere i kommunen, 2 av vernepleier og 0,5 1 årsverk av ergoterapeut og sosionom. Figur 3 Sykepleier-,vernepleier-, ergoterapeut- og sosionomårsverk pr 1000 innbyggere 80 år og eldre i utvalgte kommuner, Sør-Trøndelag fylke og for hele landet. Antall sykepleiere i forhold til innbyggere over 80 år ligger litt høyere i Rennebu enn gjennomsnittet for fylket og for landet som helhet. Man må imidlertid være oppmerksom på at kommunene har forskjellig organisering av sine tjenester slik at tallene trenger ikke nødvendigvis å være direkte sammenlignbare. Figur 3 viser at Rennebu kommune har relativt lav dekning av alle helsefaggruppene vernepleiere, ergoterapeut og sosionom, - det er spesielt lav dekningsgrad av vernepleiere. Enten man benytter statistikk for innbyggere 67 år + eller 80 år +, får man samme fordeling som figur 3 viser. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 13

14 Yrkesgruppe Dekningsgrad Kompetansebehov Tiltak Sykepleiere Vernepleiere Ergoterapeut God Lav Middels Omsorgsplan signaliserer økt fokus på mestring og rehabilitering fremfor på pleie og overtakelse Bør vurdere å ansette flere vernepleiere Sosionom Middels Tabell 6: Oversikt over dekningsgrad, kompetansebehov og tiltak innen forskjellige 3-årige utdanningsgrupper innen HPO og IPO pr februar Treårige høgskoleutdanninger med videreutdanning Figur 4 Sykepleierårsverk med viderutdanning pr 1000 innbyggere 80 år og eldre i utvalgte kommuner, Sør-Trøndelag fylke og for hele landet. Kostratallene viser dessverre bare videreutdanning for sykepleiere og ikke for vernepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og barnevernspedagoger. Psykisk helsearbeid: Det feltet som de fleste sykepleiere med videreutdanning har i Rennebu er psykiatri. Antall psykiatriske sykepleiere i forhold til antall eldre over 80 år er meget høyt i vår kommune. Vi har 23,6 psykiatriske sykepleiere pr 1000 innbygger over 80 år, mens tilsvarende tall for våre nabokommuner ligger fra 2,3 i Oppdal til 5,3 i Midtre Gauldal, mens snittet for fylket og landet som helhet ligger på godt og vel 5. Dette kan tyde på at utdanningen ikke har vært styrt ut fra kommunens behov, men ut fra den enkelte ansatte sine interesseområder. Kompetansebehovet innen psykiatrisk sykepleie er meget godt dekket. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 14

15 Geriatri: Kostratallene viser at Rennebu ikke har geriatriske sykepleiere. Kompetansekartleggingen viser imidlertid at 2 av kommunens sykepleiere har utdanning innen geriatri, men at disse to har et arbeidsfelt som gjør at utdanningen ikke benyttes. På landsbasis er det 5,6 geriatriske sykepleiere pr 1000 innbyggere over 80 år innen pleie og omsorg. Kompetansebehovet innen geriatri er ikke dekket. Demens: Dette fagområdet kan inngå som en del av videreutdanning innen geriatri og psykiatri, men kan også tilegnes gjennom annen utdanning. En av sykepleierne er i gang med skriving av masteroppgave innen helsevitenskap med fokus på demens. Kompetansebehovet innen demens er ikke dekket. Rehabilitering: Kompetansekartleggingen viser at 2 av helsesøstrene har videreutdanning innen rehabilitering og 2 sykepleiere innen psykiatrien med vekt på individuell plan. I tillegg startet 2 sykepleiere innen pleie og omsorg med videreutdanning innen rehabilitering høsten Kompetansebehovet innen rehabilitering vil sannsynligvis bli dekket i løpet av Kreftsykepleie: Kompetansekartleggingen viser at 2 sykepleiere har videreutdanning innen kreft/onkologi/palliativ omsorg, hvorav en er under utdanning. Fagområdet anses som egnet for interkommunalt samarbeid og det har vært noe samarbeid med Oppdal kommune innen fagfeltet. Kompetansebehovet tilsier muligens at 1 sykepleier til bør skaffe seg kompetanse innen området. Pedagogikk/veiledning: Kompetansekartleggingen viser at 2 sykepleiere innen pleie og omsorg, 3 innen LFH og en vernepleier har videreutdanning innen veiledning/pedagogikk. Skal man sikre god rekruttering innen pleie og omsorg fremover er det viktig å ta imot studenter, og dermed trenger man kompetanse innen veiledning. Kompetansedekningen anses som noe lav. Ledelse og økonomi: Kompetansekartleggingen viser at 5 sykepleiere har videreutdanning innen ledelse og økonomi. Dette er noe lavt da det er flere underavdelinger innen hver enhet som skal dekkes. Kompetansedekningen anses som noe lav. Videreutdanning Dekningsgrad Kompetansebehov Tiltak Psykisk helsearbeid Meget god Vedlikeholde og oppdatere kunnskap Geriatri Udekket Behov for at 2 ansatte bør skaffe seg kompetanse innen geriatri Demens Noe lav Behov for at 2 skaffer seg kompetanse i tillegg til den som tar mastergrad. Ingen Intern oppfordring/utlysning 1 sykepleier tar master i helsevitenskap med fokus på demens. Intern oppfordring/utlysning Rehabilitering Lav dekning pr august 2010 Dekningen blir god i løpet av sykepleiere startet med videreutdanning høsten 2010 Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 15

16 Kreftsykepleie Noe lav Behov for 1 sykepleier med kreftsykepleie i tillegg til den som er under utdanning 1 sykepleier er under videreutdanning Pedagogikk/veiledning Noe lav 1 2 ansatte bør skaffe seg kompetanse innen veiledning Intern oppfordring/utlysning Ledelse/økonomi Noe lav Flere ansatte bør skaffe seg kompetanse innen ledelse/økonomi Intern oppfordring/utlysning Tabell 7: Oversikt over dekningsgrad, kompetansebehov og tiltak innen forskjellige typer videreutdanning hos 3-årige utdanningsgrupper innen HPO og IPO pr februar Helsefagarbeidere og aktivitører Kostratallene viser at Rennebu kommune har gjennomsnittlig god dekning av hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører i forhold til folketallet. Statistikken viser samtidig at vi har relativt mange ansatte uten fagutdanning innen pleie og omsorg (de lyse blå søylene i figur 5). Figur 5 Hjelpepleier-, omsorgsarbeider-, helsefagarbeider-, aktivitør- og pleieassistentårsverk samt totaloversikt pr 1000 innbyggere 80 år og eldre i utvalgte kommuner, Sør-Trøndelag fylke og for hele landet. I fortsettelsen omtales gruppen hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere som helsefagarbeidere etter som dette er den fremtidige felles benevnelsen for disse yrkesgruppene. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 16

17 Helsefagarbeidere og aktivitører med videreutdanning Kostrastatistikken gir ikke oversikt over videreutdanning innen disse yrkesgruppene, derfor er det ikke mulig å sammenligne hvordan vår kommune ligger an i forhold til nabokommuner, fylkes- og landsgjennomsnitt slik som tilfelle er for sykepleiere. Psykisk helsearbeid: Dette feltet er det området der flest helsefagarbeidere har videreutdanning i likhet med sykepleiere i vår kommune, 5 helsefagarbeidere har videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Kompetansebehovet innen psykisk helsearbeid er meget godt dekket. Geriatri/demens: Dette områder er bedre dekket blant helsefagarbeiderne enn blant sykepleierne da 4 personer har videreutdanning innen dette feltet. Fremskriving av befolkningsstatistikken viser at antall eldre og dermed antall mennesker med demens vil øke, derfor kan det være behov for å øke kompetansen ytterligere innen dette området. Kompetansebehovet innen geriatri/demens er ikke helt dekket. Rehabilitering: Med gjennomføring av samhandlingsreformen vil rehabilitering bli et satsingsområde fremover. Ingen helsefagarbeidere har videreutdanning innen rehabilitering. Kompetansebehovet er udekket. Veiledning: Kun 2 helsefagarbeidere har videreutdanning innen veiledning. Dette er for lite. Videreutdanning Dekningsgrad Kompetansebehov Tiltak Psykisk helsearbeid Meget god Vedlikeholde og oppdatere kunnskap Geriatri/demens Noe lav Behov for at ytterligere1-2 helsefagarbeidere tar videreutdanning innen geriatri/demens Rehabilitering Udekket Minst 2 helsefagarbeidere bør ha videreutdanning innen rehabilitering Veiledning Lav Behov for at ytterligere 2-4 helsefagarbeidere tar videreutdanning innen veiledning Ingen Intern oppfordring/utlysning Intern oppfordring/utlysning Intern oppfordring/utlysning Tabell 8: Oversikt over dekningsgrad, kompetansebehov og tiltak innen forskjellige typer videreutdanning hos helsefagarbeidere innen HPO og IPO pr februar 2010 Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 17

18 5.2.3 Kjøkken, rengjøring, vaktmester og administrasjon Kostratallene i figur 6 viser at vi har god dekning innen kjøkken-, rengjørings- og vaktmestertjeneste samt innen administrasjon både når vi sammenligner oss med nabokommuner og med fylkes- og landsgjennomsnittet. Behov for kompetanseheving innen disse områdene er ikke avdekket. Figur 6 Årsverk innen servicefunkjson og administrasjon pr 1000 innbyggere 80 år og eldre i utvalgte kommuner, Sør-Trøndelag fylke og for hele landet. 6 ORGANISERING Lederteam HO (helse og omsorg), som består av enhetslederne i LFH, HPO og IPO samt kommunalsjef HOO og helserådgiver, har ansvar for å ha oversikt over kompetansebehovet innen de aktuelle enhetene samt tilrettelegging for rekruttering, etter- og videreutdanning. 6.1 Tidsplan og ansvar Lederteamet analyserer kompetansebehovet i løpet av desember for kommende år. Behovene for kompetanseheving kunngjøres internt med fastsatt frist for å søke. Kommunens behov for kompetanseheving med søknad om midler meldes til Fylkesmannen innen den frist som han setter (vanligvis 15. mars). Fylkesmannen samarbeider med utdanningsinstitusjonene ved å gi økonomisk støtte til igangsetting av utdanningstilbud som kommunene har behov for. Lederteamet søker Fylkesmannen om midler til kompetanseheving (viser til kap. 7 ang. økonomi). Dersom noen ønsker å ta videreutdanning som lederteamet ikke har kartlagt at det er behov for, kan man ikke påregne å få noen form for økonomisk kompensasjon fra arbeidsgiver. I unntakstilfeller kan lederteam HO innvilge kompensasjon hvis det viser seg at lederteamet for eksempel kan ha oversett et behov. Søkere som ikke har fått dekket utgifter til utdanning tidligere vil bli prioritert. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 18

19 Opplæringsplan (Kap 9) for kommende år revideres årlig innen 15. desember. Aktivitet Tidsplan/-frist Ansvarlig Kartlegging av kompetansebehov 15. desember Lederteam HO Opplæringsplan revideres 10. januar Helserådgiver Kompetansebehov kunngjøres internt Rapportering av resultat og plantall til Fylkesmannen Søknadsfrist for kompetanseheving 10. januar Helserådgiver 01. februar Helserådgiver 10. februar Søknad leveres til enhetsleder Behandling av søknader 01. mars Enhetsleder lager innstilling til lederteam HO Prioritering av søknader 01. mars Lederteam HO Søknad om midler til kompetanseheving sendes Fylkesmannen 15. mars Helserådgiver Innspill til økonomiplan 15. mars Lederteam HO Ferdigbehandling av kommunenes søknader om midler til kompetanseheving 15. mai Fylkesmannen Tildeling av midler til søkerne Beskjed til søkerne om tildeling av midler Første møte i lederteam HO etter beskjed fra Fylkesmannen, sannsynlig siste halvdel av mai Mai/juni Lederteam HO Enhetsleder Tabell 9. Oversikt over type aktivitet innen kompetanse med tidsplan og hvem som er ansvarlig Fristene kan variere fra år til år, dette vil i så fall legges inn i revidert utgave av opplæringsplan så langt man har oversikt. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 19

20 7 ØKONOMI Kompetanseløftet 2015 er Statens program for å hjelpe kommunene med å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til omsorgstjenesten i kommunene. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen som fordeler midler til kommunene ut fra søknader fra den enkelte kommune. I 2009 fikk Rennebu kommune tildelt kr, mens vi søkte om kr. For 2010 økte tildelingsbeløpet til Søknaden om midler for 2010 fra vår kommune var på kr. I kommunens økonomiplan settes det av midler til kompetanseheving. For 2011 er det satt av 4000 kr innen LFH, kr innen IPO og kr innen HPO til kompetanseheving. I økonomiplan ble det satt av totalt kr årlig til kompetanseheving i hele kommunens organisasjon. Dette beløpet er senere redusert til kr. Det er ikke spesifisert hvordan denne summen skal fordeles mellom enhetene. 7.1 Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring ble vedtatt av Administrasjonsutvalget og Formannskapet i april Disse retningslinjene legges til grunn i denne planen sammen med kommunens vedtatte permisjonsreglement. Når ikke annet er spesifisert i denne planen er det Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring som gjelder. For å øke kompetansen innen helse og omsorg ser arbeidsgruppen det slik at man må fravike Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring i enkelte tilfeller. Etter at disse retningslinjene kom har staten tilrettelagt for å øke kompetansen i pleie og omsorg med Kompetanseløftet 2015 som medfører økte statlige overføringer til kompetanseheving innen dette feltet. At det er satt av kr årlig i økonomiplan til kompetanseheving bidrar også til å utvide det økonomiske handlingsrommet Kompensasjon utover det som gis i Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring Tildeling av midler til kompetanseheving må til enhver tid tilpasses den økonomiske rammen man har til disposisjon. Dette betyr at kompensasjonsordningene som skisseres nedenfor kan endres ved revidering av kompetanseplanen Grunnutdanning Med grunnutdanning forstås den minimumsutdanning som for tiden kreves for fast tilsetting i vedkommende stilling. I Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring forutsettes at arbeidstakeren har skaffet seg den minimumsutdanning som kreves for formelt å fylle kravene til for den stillingen man ansettes i. Innen pleie og omsorg er det slik at en del ansatte er ufaglært, men fast ansatt i helsefagarbeider- /assistentstillinger. Rennebu har en uforholdsmessig høy andel ufaglærte innen pleie og omsorg, viser til figur 5 i kap For å oppfylle delmål 1 og øke andelen ansatte med fagutdanning, vil man legge opp til økonomisk støtte for fast ansatte pleieassistenter som tar helsefagarbeiderutdanning på lik linje med de som tar etter- og videreutdanning, viser til Retningslinjer for støtte til utdanning og opplæring og til kap Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 20

21 Internundervisning Det er nedsatt en egen gruppe som arbeider med internundervisning i helse og omsorg. Gruppen arbeider godt og det legges opp til undervisning innen mange aktuelle tema ca en gang annenhver måned. Oppmøteprosenten er noe variabel. Dette skyldes mest sannsynlig at ansatte ikke får kompensasjon når de møter opp på fritiden. Internundervisning har mange fordeler, det bidrar blant annet til: Kompetanseheving på en billig måte Samhold i ansattegruppa ved at mange er på undervisning sammen og lærer det samme. Dette kan være et verdifullt bidrag til å skaffe/opprettholde forståelse for arbeidet til andre yrkesgrupper. Legger grunnlag for tverrfaglig samarbeid ved at flere profesjonsgrupper deltar på det samme Positivt omdømme gjennom for eksempel kursdagene som tilbys nabokommuner. God økonomi ved at internundervisningsgruppa får inn mye penger gjennom å arrangere storkurs 1 dag årlig der ansatte fra nabokommuner inviteres. Gruppa ønsker at pengene kan komme ansatte til gode ved at de kan bidra til sponsing av kompetanseheving. Med bakgrunn i det som skisseres ovenfor ser man at internundervisning også har fordeler utover selve kompetansehevingen. Verdien av dette er så stor at ansatte gis mulighet til å avspasere den tiden som de bruker på internundervisning time for time. Ingen trekkes i lønn når de deltar på internundervisning i arbeidstiden. Avdelingsleder sørger for at det er nok folk til stede på arbeidsplassen når internundervisningen avvikles. Man må tilstrebe at internundervisningstiden legges på tidspunkter da det er lettest å gå fra arbeidsplassen uten at vikar må settes inn. 8 REKRUTTERING Rekruttering handler om å beholde og utvikle de medarbeiderne man har gjennom gode ordninger for etter- og videreutdanning. Det handler også om å sikre at kommunens egne ungdommer blir interessert i helse- og omsorgsyrkene samt å sikre arbeidskraft tilført utenfra. I tillegg handler det om å tilrettelegge slik at seniorer fortsetter lenger i arbeidslivet. 8.1 Ungdomsskoleelever Som et ledd i rekrutteringsarbeidet er det de siste to sommerne avsatt midler til å ha åtte ungdomsskoleelever ved Helsesenteret. Dette har vist seg å være et meget populært tilbud som mange ungdommer søker på. Man bør vurdere å utvide dette tilbudet slik at flere ungdommer får anledning til å prøve seg innen helse og omsorg. I forbindelse med yrkesveiledning i ungdomsskolen bør representanter fra helse- og omsorg komme ut i skolen og orientere om disse yrkene. Rekruttering av unge mennesker til helse- og omsorgsyrkene er avgjørende for fremtidig dekning av behovene innen dette området. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 21

22 8.2 Lærlinger Antall lærlinger ble økt fra 3 til 6 innen pleie og omsorg i løpet av Dette anses som et viktig rekrutteringstiltak. En aktiv og systematisk innsats må settes inn for at delmål 2 skal kunne oppfylles med at alle til enhver tid avsatte lærlingeplasser er oppfylt. Gode veiledere er viktig for å sikre kommunen godt omdømme som lærlingeplass. 8.3 Heltid Deltid Skal man sikre rekruttering av nye fagfolk utenfra må man kunne tilby hele stillinger. Det er en velkjent utfordring innen pleie- og omsorg å få dekket sine behov på helg, kveld, natt og helligdager. For å dekke opp turnusen blir mange små prosentstillinger utlyst, noe som medfører at mange ansatte har flere mindre prosentstillinger til sammen. Sykefraværet innen pleie- og omsorg ligger høyere enn i arbeidslivet for øvrig, dette er også tilfelle for vår kommune. Mange ansatte med mindre stillinger går i sykevikariater i tillegg til sin egen stilling slik at de til sammen kanskje arbeider full stilling. Dette blir meget uforutsigbart både for arbeidstaker og arbeidsgiver. For å oppfylle delmål 4 må man sørge for å kartlegge ufrivillig deltid og sørge for å tilby større stillinger til de som ønsker det samtidig med at man gradvis tar bort små prosentstillinger. I en overgangsfase kan det tenkes at man vil ha for mange faste stillinger i forhold til behovet, men dette vil etter hvert jevne seg ut. 8.4 Seniortiltak Ettersom rekruttering også dreier seg om å beholde medarbeidere, må man sørge for å tilrettelegge slik at seniorene ønsker å fortsette lenger i arbeidslivet enn hva tilfellet er i dag. Rådmannen har innført ekstra medarbeidersamtale for ansatte over 55 år, og er i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om seniorpolitikk ut over det som er avtalt i hovedtariffavtalen. Tabell 10. Andel sysselsatte som er 55 år og eldre innen pasient- og brukerretta pleie- og omsorgstjeneste i nabokommuner, fylket og hele landet. Tabell 10 viser at vi har uforholdsmessig mange ansatte over 55+ innen pleie og omsorg i Rennebu kommune sammenlignet med nabokommuner og gjennomsnittet for fylket og landet. Dette utfordrer oss i spesiell grad med hensyn til seniortiltak. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 22

23 9 OPPLÆRINGSPLAN FOR 2011 Tema Tidsbruk Målgruppe Kostnader Merknader Rehabilitering 1år, deltid Høst 2010 vår 2011 Høgskoleutdannet personell Søknader innvilget for 2 søkere, startet høst 2010 Helsefagarbeider 2 år, deltid Ufaglærte 9 er i gang på Aftenskolen Helsefagarbeider 2 år, deltid Oppstart høst 2011 Ufaglærte Oppfordre alle ufaglærte til å ta utdanning Geriatri 1 år, deltid, Oppstart høst 2011 Høgskoleutdannet personell Geriatri ½ år Helsefagarbeidere Oppstart høst 2011 Kreftomsorg 1-2 år deltid Høst 2011 Høgskoleutdannet personell Veiledning Høgskoleutdannet personell og helsefagarbeidere Ledelse/økonomi Oppstart vår 2011 Ledere og nestledere Demensomsorgens ABC Oppstart høst 2011 Alle ansatte innen IPO og HPO Forslaget til opplæringsplan 2011 revideres av lederteam HO i løpet av desember 2010, viser til tabell 9. Det utarbeides ny opplæringsplan for hvert år. Kompetanseplan for helse og omsorg i Rennebu kommune Side 23

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Kompetanseutvikling i Telemark

Kompetanseutvikling i Telemark Kompetanseutvikling i Kompetanseløft 2015 og 2020 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal Omsorgskonferansen 5. april 2017 1 Kompetanseløft 2015 Mål: 12 000 nye

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 19.05.2010 029/10

Saksframlegg. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 19.05.2010 029/10 Saksframlegg STRATEGI 2020 - HØRING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/442 Bjarne Nordlund Arkiv: K2-G20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 19.05.2010 029/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Følgende høringsuttale

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet Dialogmøte 20.02.14 Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet 2015 Fem delmål 12 000 nye årsverk m/relevant fagutdanning innen 2015 Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Foredrag på NSH s utdanningskonferanse

Foredrag på NSH s utdanningskonferanse Foredrag på NSH s utdanningskonferanse 22.oktober2007 Trenger helsesektoren 10 000 nye tommeltotter? Rekruttering, utdanning og kompetansebehov! Er det samsvar mellom behov, kapasitet og fokus på videreutdanningen?

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD Bø Hotel, 7. desember 2017 1 Fylkesmannens oppgaver i 2018 - helse og omsorg Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kompetanse 2013 18. september 2013

Kompetanse 2013 18. september 2013 Kompetanse 18. september Kompetanse Innledning... 2 Avdeling for Administrasjon... 3 Avdeling for Oppvekst... 4 Avdeling for Helse... 6 Avdeling for Samfunn... 7 NAV kommune... 7 2 Innledning Kravet til

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell?

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon Hvorfor en samhandlingsreform

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST.

REDIGERT RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. REDIGERT 1012.2015 RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID OM HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE HELSEARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL Retningslinjen inngår som et obligatorisk element i lovpålagt

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret Leka Kommune KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret 2012-2015 Sammendrag Vi er ett samfunn i stadig utvikling. Vi blir eldre, sykere og mer individualister. (HuNT) Dette setter store krav til de som

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

ABC-opplæring. Introduksjon Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten

ABC-opplæring. Introduksjon Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten ABC-opplæring Introduksjon 2017 Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten Fra alderspsykiatriens ABC til Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC 22.000 deltakere i ABC opplæringen Demensplan

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer