Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse"

Transkript

1 Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester.

2 1 Bakgrunn Ut fra føringer lagt i kommunedelplan for helse, er det besluttet at det skal gjøres utredninger i forhold til planprogrammets satsningsområder. (planprogrammets kap. 4.1, 4.2, 4.3). Et av utredningsbehovene er å se på framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. Ut fra dette ble arbeidsgruppe satt sammen med representant fra sykehjem, hjemmebaserte tjenester, kommuneoverlege, Aktivitet- og bistandsenheten og Sykehuset Innlandet Kongsvinger. Det ønskes en beskrivelse av samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste, hvilken rolle et palliativt team skal ha og hvordan det skal organiseres. Etter møte med plangruppa ble det også avtalt å utarbeide et forslag til palliativ plan for kommunen. Arbeidsgruppa ønsker å kommentere den meget korte fristen som ble gitt, kun 3 uker. Dette er en utredning hvor arbeidet burde ha vært startet tidligere, da det er tidkrevende å innhente den informasjon som er ønskelig. Samtidig er utredningen gjort basert på hvordan det er pr. dags dato, og hva som er ønskelig for framtiden. Dette med tanke på føringer som kan komme til å foreligge ved ulike bevilgninger i forhold til den kommende Samhandlingsreformen (St. meld. 47). Trine Elnæs Sandbakken (gruppeleder) Åge Henning Andersen Marit Brandvold Inger Marit Elvestrøm Biagi Kari Hildegunn Kagnes

3 2 Innledning Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. (European Association for Palliative Care, EAPC, og verdens helseorganisasjon, WHO.) På grunn av en voksende og stadig eldre befolkning øker antall kreftpasienter i landet. Befolkningsprognoser for , tilsier en stor økning i aldersgruppen 67 år+. I følge kreftregisteret ble nye krefttilfeller diagnostisert i Vel halvparten av disse tilfellene ble påvist hos pasienter som var 70 år eller eldre. Moderne kreftbehandling vil medføre at flere pasienter lever lengre med sin sykdom. Mange kreftpasienter har også andre sykdommer i tillegg til kreftsykdommen, dette fører ofte til at behandlingen og omsorgen blir mer komplisert. Disse forhold vil føre til at antall pasienter med behov for palliativ behandling, pleie og omsorg vil øke.

4 3 Status 3.1 Samarbeid I dag betegnes samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten i Kongsvinger og spesialisthelsetjenesten (sykehuset innlandet Kongsvinger) som helt greit. Kommunen kontakter sykehuset ved behov, og sykehuset melder kommunen om aktuelle pasienter. Det finnes ingen fast kontaktperson som sykehuset kan henvende seg til i forhold til palliativ pleie/kreftomsorg. Det blir ofte rent tilfeldig hvem som blir primærkontakt, og mye viktig informasjon kan ha lett for å gå tapt. Sykehuset (palliativt team) ønsker at kommunehelsetjenesten er flinkere til å ta kontakt ved usikkerhet/behov rundt palliativ pleie. Samarbeidsmøter mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i forhold til palliativ pleie, forekommer ikke i dag. Informasjonsutveksling er ofte for dårlig, mange pasienter hadde vært spart innleggelse dersom dette hadde vært bedre. Samarbeid med ulike faggrupper innad i kommunen fungerer greit. Å få til et godt og kontinuerlig samarbeid med fastleger oppleves ofte som vanskelig, det er kun avtalt et møte årlig hvor den enkelte bruker i hjemmebasert diskuteres hos sin fastlege.

5 3.2 Kompetanse En foreløpig oversikt over kompetanse på palliasjon/kreftomsorg i kommunen viser kun 1 sykepleier som har videreutdanning innenfor kreftomsorg (2 sykepleiere er under utdanning).kun 3 hjelpepleiere har denne utdannelsen. Palliativ pleie krever kontinuerlig oppfriskning og det finnes ulike prosedyrer. Spesielt i hjemmebasert kan det være vanskelig å alltid være oppdatert på denne kunnskapen, da det ikke er like stor kontinuitet i palliativ pleie (som på en palliativ sykehjemsavdeling). 3.3 Organisering Finnes ingen med hovedansvar/ kontaktperson for palliativ pleie i kommunen. Kommunen har ingen palliasjons-/kreftplan. Det finnes ikke noe nettverk av ressurssykepleiere på dette området i kommunen.

6 4 Mål 4.1 Samarbeid Et av hovedmålene for organisering av palliasjon er at pasientene til enhver tid skal ha tilgang til nødvendig kompetanse. Palliativ behandling, pleie og omsorg krever derfor samspill og samhandling på tvers av nivåene i helsevesenet. For å imøtekomme pasientenes og de pårørendes behov er det dessuten nødvendig at en rekke yrkesgrupper samarbeider. (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 12/07). Samarbeidet med sykehuset må styrkes. Dette oppnås først da det utarbeides en plan for hvordan dette skal forankres. Det skal være mulighet for å kunne knytte til seg eventuelle andre faggrupper i kommunen ved behov. ( F.eks; Fysio-, Ergot.) Fastlegene må mer på banen i forhold til sine pasienter tilknyttet hjemmesykepleien. Alle i kommunehelsetjenesten med stort behov for helsetjenester, og/eller flere involverte instanser bør ha primærkontakter og pleieplaner. Dette gjør samarbeidet med andre instanser lettere, samtidig som det er en trygghet for brukeren å vite hvem han/hun skal forholde seg til.

7 4.2 Kompetanse Kompetansen på området må heves, spesielt sykepleiefaglig. Det bør finnes minst èn sykepleier ved hver enhet med videreutdanning innenfor palliativ pleie/kreftomsorg. Hospitering på sykehuset og jevnlige kurs må prioriteres. 4.3 Organisering En koordinator for palliativ pleie i kommunen må på plass. Et godt samarbeid må forankres i en leder, spesielt med tanke på å utarbeide en videre plan for arbeidet. Flere ressurssykepleiere på fagområdet. Et sykepleiernettverk i form av en ressursgruppe på fagområdet må opprettes. Ressursgruppe på fagområdet vil være kommunens palliative team, som knytter til seg andre faggrupper ved behov.

8 5 Strategier 5.1 Forankring Gruppa er enig om at det først og fremst må på plass en sykepleier med videreutdanning i kreftomsorg, som koordinator/leder for et kommunalt palliativt team. Det vil da være mest hensiktsmessig at denne har sin arbeidsplass ved Langelandhjemmet, da det der allerede er en egen palliativ avdeling. Koordinatoren har/får stilling som spesialsykepleier ved Langelandhjemmet, men vil i perioder kunne trenge ekstra ressurser for å frigis til arbeidsoppgaver direkte knyttet til palliativ pleie/kreftomsorg i hele kommunen. Koordinatoren har hovedansvar for kontakt med spesialisthelsetjenesten og pasient før utskrivelse, og vil være det viktigste bindeleddet i forhold til informasjonsflyt. Denne vil også være fast møtedeltager ved sykehusets palliative teammøter, og ressursmøter innad i kommunen. 5.2 Nettverk I hver enhet må det være en sykepleier med videreutdanning innenfor kreftsykepleie/palliasjon. Disse skal sammen med koordinator danne et nettverk for kreftsykepleie/palliasjon i kommunen med spesielt fokus på

9 kompetanse og samhandling. Det er svært viktig at de har avtalte, faste ressursmøter. 5.3 Fastleger Fastlegene må involveres mer i sine pasienter, og delta oftere på samarbeidsmøter. Her er det mulig å informere og å ta det opp som sak i lokalt samarbeidsutvalg og almennlegeutvalget. 6 Utfordringer 6.1 Samarbeid En dialog med spesialisthelsetjenesten må startes for å avklare hvordan samarbeidet skal være, og utarbeide felles retningslinjer i forhold til palliasjon. Involvere fastlegene. Bevisstgjøre enhetene i kommunen viktigheten av å opprette pleieplaner og primærkontakter for sine brukere. (her også individuelle planer). 6.2 Kompetanse Det må gjøres attraktivt å videreutdanne seg innenfor fagområdet, både økonomisk og utviklingsmessig. Samtidig må bindingsavtaler

10 opprettes, det skal være forpliktende ovenfor kommunen å videreutdanne seg. Avsetting av tid og ressurser til kurs og hospitering. 6.3 Organisering Tydelig organisering, og å få plass en koordinator fra starten av. Starte i det små, med færrest mulig personer, for så å knytte til seg andre ved behov. 7 Palliativ plan Det palliative arbeidet i kommunen ledes av en koordinator med utdanning som kreftsykepleier. - Koordinatoren har ansvar for hovedkontakten med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidende faggrupper. Den er også leder for kommunens ressursgruppe innenfor palliativ pleie. - Arbeidsplass for denne er Langelandhjemmet. Hver enhet (Roverudhjemmet, Hjemmebasert Kongsvinger og Austmarka) skal ha minst en ressurssykepleier med videreutdanning innenfor palliativ pleie/kreftomsorg. - Disse skal ha FASTE ressursmøter sammen med koordinator. Her vil aktuelle brukere bli diskutert, samtidig som det vil være et forum for kompetanseheving og oppdatering faglig.

11 - Ressursgruppa utarbeider en egen kommunal individuell plan, spesielt for pasienter med behov for palliativ pleie. Denne skal sikre samarbeid med andre aktuelle instanser/faggrupper. - I sin egen enhet skal ressurssykepleierne jobbe for at aktuelle brukere får pleieplan, og de bør også være primærkontakter for brukere i palliativ pleie. De har også ansvar for å spre kompetanse i egen enhet. - Ressursgruppa, eller personer fra denne, bør være ambulante og kunne reise hjem til aktuelle brukere for kartlegging/oppfølgning. Dette vil gjelde både før, under og etter sykehusopphold.

12 Skisse for ressursmøter /samhandling, og hvordan disse kan være utgangspunkt for kompetansebygging, brukerorientering og plan for palliasjon. (palliativ-indsats.net)

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Vedlegg Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Desember 2012 Stiftelsen PårørendeSenteret, Stavanger i samarbeid med LPP Rogaland Prosjektgruppa 1. Forord I 2008

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer