Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006)."

Transkript

1 Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest og Betanien diakonale høgskole Revidert juni 2010 Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni 2010

2 1. Bakgrunn Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest og Betanien diakonale høgskole er enige om å etablere og drive nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde. Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). 2. Mål Målet er at Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde er etablert og fungerer i praksis på en slik måte at det kommer den enkelte pasient og hans/hennes pårørende til gode, og at nettverket fremmer god kvalitet i kreftomsorg og lindrende behandling gjennom klinisk virksomhet på arbeidsplassen, planmessig kompetanseheving, klinisk forbedringsarbeid, samhandling og systemarbeid. 3. Avtalens parter Avtalens parter er Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest og Betanien diakonale høgskole. 4. Driftsansvar for nettverket Nettverket blir drevet av en styringsgruppe og en eller flere fagspesifikke driftsgrupper. Driftsgruppene står for den daglige driften av nettverket. Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest (KLB) vil representere Helse Bergens faglige forankring i nettverket og har sekretariatsfunksjon for nettverket. 5. Begrepsavklaring Ressurssykepleiere er i avtalen å forstå som sykepleiere, fortrinnsvis med videreutdanning innen kreftomsorg eller lindrende behandling (palliativ omsorg), som har et definert ansvarsområde og funksjon innen kreftomsorg og lindrende behandling på sin arbeidsplass, og som deltar i felles nettverk. Funksjon som ressurssykepleier er en personlig oppnevnelse knyttet til arbeidsfelt og kompetanseområde. På samme måte som for sykepleierne kan det etableres nettverk av andre fagpersoner som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling, f eks fysio- og ergoterapeuter og sosionomer. Betegnelsen ressursperson dekker i avtalen fagpersoner i alle disse nettverkene. 6. Hva omfatter nettverket Nettverket vil bestå av ressurssykepleier(e) i hver kommune, fra hjemmesykepleien og/eller sykehjem, og på hver sykehusavdeling som behandler kreftpasienter. Nettverket skal være sentralt for å ivareta kontinuiteten i pleie- og omsorgstilbudet til kreftpasienter og pasienter som trenger lindrende behandling, og for å spre kompetanse om kreftomsorg og palliasjon i hele foretaksområdet. De praktiske oppgavene til ressurssykepleierne er knyttet til Klinisk arbeid på arbeidsplassen Samhandling og systemarbeid Klinisk forbedringsarbeid og kompetanseoppbygging Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni

3 Tilsvarende vil gjelde for ressurspersoner innen andre fagområder, men interkommunale løsninger kan vurderes. 7. Hva avtalepartene forplikter seg til Avtalens parter forplikter seg til å bidra til at målsettingen for nettverket realiseres. Avtalepartene skal legge forholdene til rette for at ressurspersonene kan utøve sine funksjoner i det daglige arbeidet og kan delta på nettverksamlinger, andre relevante kurs/konferanser og i hospiteringsprogrammer, og bidra med de økonomiske ressursene som dette krever. Hvis en ressursperson slutter, har den enkelte avtalepart ansvar for ny oppnevning og melding til sekretariatet for nettverket. Når ny ressursperson oppnevnes, skal arbeidsgiver kalle inn til et møte der forventninger, planer og ønsker kan avklares. 8. Organisering Styringsgruppen er sammensatt av tre (3) administrative representanter fra kommunene i foretaksområdet og en (1) representant fra hver av avtalens øvrige parter. I tillegg er lederne for driftsgruppene medlem av styringsgruppen. Oppnevning av representantene skjer for to (2) år om gangen. Styringsgruppen velger leder for to (2) år om gangen. Partene bør tilstrebe kontinuitet og nyrekruttering i styringsgruppen ved oppnevning av nye representanter. Nettverket av ressurssykepleiere organiseres gjennom 7 eller 8 lokale nettverksgrupper. Disse rapporterer til en sentral driftsgruppe, som igjen forholder seg til styringsgruppen. Driftsgruppen for nettverket av ressurssykepleiere er sammensatt av en (1) representant fra hver av de følgende: Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen Seksjon Vest og Sunniva klinikk for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus, samt en (1) representant fra hver av nettverksgruppene. Fra nettverksgruppene bør både 1. og 2. linjetjenesten være representert. Oppnevning av representantene skjer for to (2) år om gangen. Driftsgruppen velger leder for to (2) år om gangen. Partene bør tilstrebe kontinuitet og nyrekruttering i driftsgruppen ved oppnevning av nye representanter. Nettverksgruppene i nettverket av ressurssykepleiere er sammensatt av oppnevnte ressurspersoner fra kommunene, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus, inndelt etter følgende geografiske områder: Gruppe 1: Nettverksgruppe Bergen I Følgende bydeler v/hjemmesykepleie og/eller sykehjem: Arna, Åsane og Bergenhus Haraldsplass Diakonale sykehus Gruppe 2: Nettverksgruppe Bergen II Følgende bydeler v/hjemmesykepleie og/eller sykehjem: Fana, Ytrebygda og Årstad Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni

4 Gruppe 3: Nettverksgruppe Bergen III Følgende bydeler v/hjemmesykepleie og/eller sykehjem: Fyllingsdalen og Laksevåg Gruppe 4: Nettverksgruppe Bergen Vest Øygarden Fjell Sund Askøy Gruppe 5: Nettverksgruppe Midthordland Os Fusa Samnanger Austevoll Gruppe 6: Nettverksgruppe Voss Voss Kvam Ulvik Granvin Vaksdal Modalen Voss sjukehus Gruppe 7: Nettverksgruppe Nordhordland Lindås Fedje Osterøy Radøy Meland Masfjorden Austrheim Haraldsplass Diakonale Sykehus Tilsvarende organisering med nettverksgruppe(r) og driftsgruppe vil gjelde for nettverkene innen andre fagområder. Antallet nettverksgrupper må tilpasses nettverkets størrelse. 9. Mandat for de enkelte gruppene i nettverket Styringsgruppens funksjon og ansvar: Styringsgruppen har det overordnede ansvar for nettverket Styringsgruppen har ansvar for å sikre en helhetlig organisering av nettverket gjennom forpliktende avtaler Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni

5 Styringsgruppen skal bidra med evaluering og forslag til revisjon av samarbeidsavtaler som berører nettverket Styringsgruppen skal følge opp driftsgruppens arbeid Driftsgruppenes funksjon og ansvar: Driftsgruppene skal bidra til at det forpliktende samarbeidet fungerer etter intensjonen Driftsgruppene har ansvar for den praktiske driften av nettverket og skal lage en plan for arbeidet Driftsgruppene skal bidra til kompetanseutvikling i nettverket Driftsgruppene skal bidra til at det utarbeides og implementeres kliniske retningslinjer, prosedyrer og kvalitetssystem innen fagområdet Driftsgruppene bør arrangere en årlig felles samling for nettverket Driftsgruppenes leder rapporterer til styringsgruppen Nettverksgruppenes og ressurspersonenes funksjon og ansvar: Nettverksgruppene skal bidra til at det forpliktende samarbeidet fungerer etter intensjonen Nettverksgruppene skal bidra til samhandling og faglig kvalitet i tilbudet til pasienter og pårørende Nettverksgruppene skal bidra med erfaringsutveksling, veiledning, faglig utvikling og kompetanseheving Nettverksgruppene skal bidra til at det utarbeides og implementeres kliniske retningslinjer, prosedyrer og kvalitetssystem innen fagområdet Nettverksgruppene forplikter seg til jevnlige lokale samlinger, minimum en gang per halvår 10. Finansiering Hver av partene dekker sine egne utgifter til deltakelse i nettverket. Samlingene i nettverket arrangeres etter en rotasjonsordning og så rimelig som mulig. 11. Varighet av avtalen Avtalen trådte første gang i kraft Revidert avtale (juni 2008) gjaldt fra Revidert avtale (juni 2010) gjelder fra Avtalen kan sies opp eller reforhandles med 3 måneders varsel av samtlige parter. Dersom oppsigelse ikke foreligger, fornyes avtalen automatisk for to (2) år om gangen Avtalen evalueres hvert andre (2.) år. Helse Bergen Kreftforeningen Seksjon Vest Haraldsplass Diakonale Sykehus Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni

6 Voss sjukehus Betanien diakonale høgskole Bergen kommune Askøy kommune Fjell kommune Sund kommune Øygarden kommune Os kommune Fusa kommune Samnanger kommune Austevoll kommune Voss kommune Kvam kommune Ulvik kommune Granvin kommune Vaksdal kommune Modalen kommune Lindås kommune Fedje kommune Osterøy kommune Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni

7 Radøy kommune Meland kommune Masfjorden kommune Austrheim kommune Avtale nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, juni

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Sigbjørg Eriksson.

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Sigbjørg Eriksson. Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg Erfaringer hos ressurssykepleiere og sykepleiere i små kommuner i Helseregion Vest Sigbjørg Eriksson Masteroppgave

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune II 11111 020 P 5 94217 2010 13725-14 NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen

Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen Palliativ enhet Drammen sykehus Kirurgisk avdeling Kreftavdelingen Gry Buhaug, enhetskoordinator / spes.sykepleier i palliasjon gry.r.buhaug@vestreviken.no www.vestreviken.no/palliasjon Ressurssykepleiernettverk

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF.

Tjenesteavtale nr.2. 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF. Tjenesteavtale nr.2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse-

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer