Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11"

Transkript

1 Palliasjon i sykehjem Anne-Marthe B. Hydal

2 Kongsbergmodellen i palliasjon Kommunen har de siste årene jobbet systematisk for å sikre en helhetlig behandlingskjede for alvorlig syke og døende Spesialsykepleier i palliasjon 2004 Lindrende enhet i sykehjem 2005 Lindrende enhet kongsberg sykehus Ambulant team Videreutvikling av ressurssykepleiere i kreftomsorg 2007 Kompetanseprogram i palliasjon

3 Lær for å lære videre Kurs for helsepersonell drevet av Velferdssenteret ved Bergen Røde Kors sykehjem Kursleder: Stein Husebø og andre foredragsholdere Kursing om: Eldreomsorg Verdighet Palliasjon Prosjektarbeid i egen kommune

4 Ta et skritt tilbake se hva som skjer Tilby og gjennomfør palliative tiltak Snakk med og lytt til pasienter og pårørende Stein Husebø s håp når dere møter døende pasienter: Når døden er et bedre alternativ for pasienten enn livet la pasienten dø med verdighet

5 Hvorfor prosjekt om palliasjon i sykehjemmene? Sykehjemmene en naturlig arena for palliasjon Ingen felles prosedyrer eller rutiner i sykehjemmene Videreutvikle prosjektet palliasjon i Kongsberg

6 Mål Sikre at alle pasienter på sykehjemmene i Kongsberg får Kvalitativ god medisinsk behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig hvilken institusjon de bor ved.

7 Delmål Utarbeide felles prosedyrer /rutiner Øke kompetanse

8 Arbeidsmetode Prosjektbeskrivelse 2010 Februar 2011 utarbeide skriftlig produkt Hensikten er å være et enkelt oppslagsverk for ansatte Opprinnelig utformet som prosedyrer Skal være gjeldende på lik linje med andre rutiner og prosedyrer i kommunen. Resultat håndbok i palliasjon i sykehjemmene i Kongsberg

9 Palliativ omsorg

10 Hvem er pasientene på sykehjem? Antall eldre i befolkningen øker Alder 86 år > 85 % kvinner Oppholdstid 0-6 år 75 % demens Endringer i familiestruktur

11 Hvorfor palliasjon i sykehjem 6-7 alvorlige diagnoser 40% av alle dødsfall skjer i sykehjem Ikke flytte pasienten unødig Verdighet

12 Utfordringer Langsom progresjon i tap av helse og funksjonssvikt Flere kritiske sykdomsperioder Effektivisering

13 Grafer Kreftsykdom Kronisk organsvikt Alderdom / demens

14 Utfordringer fortsettelse Demens Kartlegging Informasjonsflyt

15 Tiltak Kompetanse Kontinuitet Samhandling Kartlegging Dokumentasjon

16 Innholdet i håndboken Bygger på Fn`s retningslinjer for den døende pasienten Er bygget opp kronologisk Kort og konsis tekst To deler Skjemaer

17 FNs erklæring om den døendes rettigheter FN har utarbeidet en erklæring om den døendes rettigheter. Disse rettighetene omhandler mange av de sentrale verdier i livets sluttfase. Jeg har rett til å bli behandlet som et levende menneske til jeg dør. Jeg har rett til å beholde et håp selv om målet for det endrer seg. Jeg har rett til å bli behandlet av slike som kan opprettholde et håp selv om målet for det endrer seg. Jeg har rett til å gi uttrykk for mine tanker og følelser omkring min forestående død på min egen måte. Jeg har rett til å delta i avgjørelser som gjelder behandling av meg. Jeg har rett til å forvente kontinuerlig medisinsk behandling og omsorg selv om målet endrer seg fra helbredelse til lindring. Jeg har rett til å slippe å dø alene. Jeg har rett til smertelindring. Jeg har rett til å få ærlige svar på mine spørsmål. Jeg har rett til å få hjelp av og for min familie til å akseptere min død. Jeg har rett til å få dø i fred og med verdighet. Jeg har rett til å bevare min individualitet og ikke dømmes for mine valg selv om de går imot andres oppfatninger. Jeg har rett til å drøfte og gi uttrykk for mine religiøse og/eller åndelige (eksistensielle) opplevelser uansett hva de måtte bety for andre. Jeg har rett til å forvente at menneskekroppen blir behandlet med verdighet etter døden. Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte NOU1999:2 kap 5

18 Innføring av nye tema Diagnostisering av den døende pasient Forberedende samtale Palliativ plan Etterlattesamtale

19 Diagnostisering Sykehjemslegen stiller diagnosen pasienten er døende Helsepersonell kontakter lege når de ser tegn til at pasienten er døende Skiller mellom pasienten er døende og terminal fase

20 Tegn på at pasienten er døende Tilstanden viser at pasienten lider av irreversibel sykdom med dårlig prognose Økt søvnbehov Tiltagende fysisk svekkelse Økende behov for sengeleie Svekket orienteringsevne Periodevis forvirring Avtagende interesse for omgivelsene Redusert inntak av mat og drikke Problemer med å svelge tabletter

21 Tegn i terminal fase Problemer med å svelge Slutter ta til seg mat og drikke Endringer i respirasjon Hudforandringer: Cyanose Marmorering Temperaturendring Drag i ansikt Uregelmessig puls Bevisstløshet

22 Forberedende samtale Samtale med pasient og pårørende Foretas når det er bekreftet at pasienten er døende Hensikt: snakke om den aktuelle situasjonen og veien videre Dokumentasjon

23 Gjennomføring Sykepleier innkaller Hvem er med på samtalen: Pasienten Nærmeste pårørende Lege Sykepleier Primærkontakt Benytt skjema for forberedende samtale Dokumentasjon

24 Skjema for forberedende samtale Pasient: Fødselsnummer: Tilstede: Sted/dato: 1 Legens vurdering og beskrivelse av pasientens situasjon pr i dag 2 Sykdomsforløp mulige symptomer i tiden fremover fokus i tiden fremover 3 Fokus i tiden fremover: Unngå uhensiktsmessige undersøkelser, utredninger og sykehusinnleggelser Seponering av uhensiktsmessig behandling Væskebehandling Sondeernæring antibiotika Seponering av medikamenter Lindrende behandling Pasientens egne ønsker 4. Nærmeste pårørende: Kontaktes når på døgnet: Ønsker kontakt ved endringer: 6. Annet (evt. kulturelle/religiøse ritualer):

25 Palliativ plan Skjema for oppfølging av pasient i terminal fase Kort formulert og inneholde sentral informasjon Fylles ut i samarbeid med lege og sykepleier Oppdateres ved behov Lagres i pasientens journal Mål: sikre verdighet og livskvalitet de siste dager og timer

26

27 Etterlattesamtale 1 måned etter dødsfallet Ringe de etterlatte Tilby de etterlatte til å komme for en samtale Noter dato og klokkeslett Har etterlatte spesielle ønsker for samtalen

28 Etterlattesamtale Under etterlattesamtalen Sykepleier eller primærkontakt gjennomfører samtalen Informer om tidsramme Tilby kaffe / te Tenn et lys Sett frem evt. bilde av avdøde

29 Selve samtalen Løse rammer Noen spørsmål til hjelp: Hvordan har du /dere hatt det etter dødsfallet? Hvordan opplevde du / dere oppholdet ved avdelingen? Hvordan er det å komme tilbake til avdelingen? Noe de etterlatte ønsker ta opp? Tanker om fremtiden? Ved sterk sorg: Informer om sorggrupper Informer om fastleges rolle

30 Men engste deg ikke for døden, som oftest er den lett: Du vil bare hvile en liten stund, fordi du er så trett. Du sovner inn og du sover. Da er det over. Arnulf Øverland

31 Kilder Ernst G, Aaker K, Kirkhorn B et al. Palliativ behandling - samarbeid må til Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: Foss Abrahamsen. J, Palliativ Care, De siste dager og timer, Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø. B. S, Husebø, S Nr mai 2005Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Sykehjemmene som arena for terminal omsorg - hvordan gjør vi det i praksis? Husebø, S, Lær for å lære videre, presentasjon av Palliativ plan Huurnik. A, Boganes sykehjem 2009, Power Point forelesning, Den døende pasienten, siente.n%20d%c3%b8ende%20.pdf Hannisdal. G, Hydal. A, Lislien. V, Weirud. E, Aaker. K, Håndbok i palliasjon ved sykehjemmene i Kongsberg kommune, 2011 Aaker.K, Konsbergmodellen