HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/05 05/00059 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR /05 05/00254 SØKNAD OM TILSKUDD TIL HOLDNINGSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK /05 05/00431 HJEMMEKONTOR OG BRUK AV RADIOKOMMUNIKASJON 0052/05 05/00506 KYSTSONEPLAN FOR NORD-TROMS NÆRING LANGS EN FJORD 0053/05 05/00505 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLELEDERE OG PEDAGOGISK PERSONALE /05 05/00516 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - ETABLERING AV FELLES DATASENTER 0055/05 04/01018 SØKNAD OM VIKARMIDLER I FORBINDELSE MED SAMISKSTUDIER 0056/05 05/00099 SØKNAD OM SAMISKE SPRÅKMIDLER - KÅFJORD MENIGHETSRÅD 0057/05 05/00371 SØKNAD OM TILSKUDD VEDR.PROSJEKTET "UNGE AMBASSADØRER I NORD-TROMS" 0058/05 05/00434 SØKNAD OM STØTTE KULTURLEIR FOR URFOLKSUNGDOM SOMMEREN /05 05/00467 SØKNAD OM MIDLER TIL Å ETABLERE WEB-SIDE 0060/05 05/00471 SØKNAD 0M STØTTE DEL II - STEDSNAVN OG KULTURMIDLER PÅ NETT

2 0061/05 05/00524 HØRING:FORSLAG TIL ENDRING AV RIKETS INNDELINGSNAVN VED Å INNFØRE TOSPRÅKLIG NAVN PÅ TROMS FYLKE 0062/05 05/00536 SAMISK LÆREPLANVERK 0063/05 05/00537 SAMARBEIDSFORHOLD MELLOM AJA SAMISK SENTER OG NORD- TROMS MUSEUM 0064/05 05/00388 MASSEUTTAK YSTEBY Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo ordfører

3 Gáivuona suohkan Sak 0049/05 Kåfjord kommune KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2004 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00059 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0049/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: - Regnskap (eget bilag, sendt sammen med formannskapssakene) - Revisjonsberetning - Kontrollutvalgets behandling Saksutredning: Det vises til regnskap og revisjonsberetning for For behandling i kommunestyret vises det også til administrasjonens årsmelding. Kåfjord kommunens regnskap for 2004 avlegges med et regnskapsmessig overskudd på kr ,41. Regnskapsresultatet fremkommer etter dekking av tidligere underskudd med kr ,-, avskrivninger av gamle fordringer med kr ,-, dekning av garantitap med kr ,- samt overføring av driftsmidler til kapitalregnskapet med kr ,-. Kommunen har dermed maktet å dekke alt av tidligere ordinære underskudd samt avskrive gamle uerholdelige fordringer. Årsaken til dette har sammenheng med et overskudd (premieavvik) på pensjonskostnadene med netto kr ,-. Dette beløpet er inntektsført. På den andre siden så fikk vi i 2004 et underskudd på vann, avløp og feiing på til sammen kr ,-. Mesteparten av dette oppstod på vann og avløp. Kommunen la om beregningsmåten på gebyrene for vann og avløp fra 2003 til Det viser seg at disse da totalt sett ble satt for lavt. I tillegg gjorde kommunestyret en endring av gebyrene i løpet av året noe som nok også har bidratt til lavere inntekter. Kommunen har siden 1998 hatt et selvkostprinsipp på disse tjenestene. Dette betyr at utgiftene skal dekkes av abonnentene (innbyggerne) ved gebyrer. Dette er imidlertid ikke lovpålagt og kommunestyret kan velge å subsidiere tjenestene. I og med at avviket for 2004 er såpass stort anbefaler rådmannen at kommunen velger å bruke deler av overskuddet til subsidiering for å unngå ei kraftig økning av gebyrene for Det er også et underskudd i kapitalregnskapet for 2004 på kr ,-. Underskuddet refererer seg til rassikringsprosjektet i Manndalen med kr ,- og utskifting av kummer i Øverveien i Olderdalen med kr ,-. Side 3 av 44

4 Sak 0049/05 Årsaken til overskuddet i regnskapet har som nevnt ovenfor sammenheng med et positivt premieavvik på nesten 3,5 mill. kr. For 2005 vil vi få et avvik med negativt fortegn. Størrelsen på dette er uklart og KLP vil ikke kunne si noe om dette før i august 05. Det foreslås derfor kommunen avsetter 1 mill. kr. av overskudd for 2004 til å dekke premieavviket samt amortisering av tidligere innteksført avvik. Resterende del av overskuddet benyttes til å dekke underskudd i kapitalregnskapet. For øvrig vises det til de kommentarene som er tatt inn på de første sidene i årsregnskapet. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommunes driftsregnskap for 2004 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr , Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2004 godkjennes med et regnskapsmessing underskudd på kr , Kr av overskuddet i driftsregnskapet benyttes til å dekke underskuddet i kapitalregnskapet. 4. Kr ,- av overskuddet i driftsregnskapet benyttes til å dekke premieavvik for 2005 samt amortisering av tidligere innteksført avvik. 5. Resterende overskudd på kr ,72 går til fradrag i underskudd på vann, avløp og feiing for 2004 utfra hvor stor andel av underskudd de enkelte tjenesteområdene har. 6. Gjenstående udekket underskudd på vann, avløp og feiing legges inn i beregningsgrunnlaget for gebyrene for 2006, 2007 og 2008 med like stort årlig beløp. 7. Rådmannen foretar nødvendig budsjettregulering. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0049/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommunes driftsregnskap for 2004 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr , Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2004 godkjennes med et regnskapsmessing underskudd på kr , Kr av overskuddet i driftsregnskapet benyttes til å dekke underskuddet i kapitalregnskapet. 4. Kr ,- av overskuddet i driftsregnskapet benyttes til å dekke premieavvik for 2005 samt amortisering av tidligere innteksført avvik. 5. Resterende overskudd på kr ,72 går til fradrag i underskudd på vann, avløp og feiing for 2004 utfra hvor stor andel av underskudd de enkelte tjenesteområdene har. Side 4 av 44

5 Sak 0049/05 6. Gjenstående udekket underskudd på vann, avløp og feiing legges inn i beregningsgrunnlaget for gebyrene for 2006, 2007 og 2008 med like stort årlig beløp. 7. Rådmannen foretar nødvendig budsjettregulering. Side 5 av 44

6 Gáivuona suohkan Sak 0050/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD TIL HOLDNINGSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2005 Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 223 Q8 Arkivsaksnr.: 05/00254 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0045/05 Formannskapet /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad om tilskudd Saksutredning: Odd Birgers minnefond søker om kr 25000,- til holdningsskapende trafikkarbeid blant ungdom i Kåfjord. Prosjektet kom i gang etter den tragiske dødsulykka i Kåfjord 12.juni Det ble opprettet et minnefond for Odd Birger. Prosjektet har siden jobbet svært aktivt med holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom og trafikk. Det er bl.a. igangsatt en kontrakt med en bevisstgjøring omkring holdninger til ungdom og trafikk, der de voksne også er engasjert både med tanke på videreformidling av gode holdninger og som gode eksempler. Det legges opp til en deltidsstilling på 40 % for administrering av arbeidet der det søkes om tilskudd fra flere instanser. Det sies ikke noe om hvordan dette arbeidet skal videreføres eller når prosjektet skal avsluttes. Det vil i prosjektfasen være viktig med en avklaring av hvordan dette positive arbeidet skal videreføres og hvordan en kan få til kontinuitet i dette arbeidet etter prosjektets slutt. Av prosjektets oversikt fremkommer utgifter til bl.a. lønn og kontorhold, profilmatriell og trafikkarrangementer Vurdering Dette er et meget positivt engasjement som retter seg mot holdningsskapende trafikkarbeid. Arbeidet gjennom bl.a trafikkkontrakt har vist at ungdom engasjerer seg og tar ansvar for trafikkultur,og rådmannen anbefaler søknaden innvilget som omsøkt. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr 25000,- til Odd Birgers minnefond 2. Midlene skal benyttes til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i 2005 iht vedlagte plan. 3. Beløpet belastes formannskapets reserve kontonummer: Bevilgningen gis under forutsetning av fullfinansiering i henhold til finansieringsplan. 5. Evalueringsrapport sendes Kåfjord kommune ved utgangen av 2005 Side 6 av 44

7 Sak 0050/05 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0045/05 Resultat: Saken utsatt Da Nils-Ole Dalvik erklærte seg inhabil, var ikke formannskapet beslutningsdyktig, og saken måtte derfor utsettes. Saken utsatt. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0050/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune bevilger kr 25000,- til Odd Birgers minnefond 2. Midlene skal benyttes til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i 2005 iht vedlagte plan. 3. Beløpet belastes formannskapets reserve kontonummer: Bevilgningen gis under forutsetning av fullfinansiering i henhold til finansieringsplan. 5. Evalueringsrapport sendes Kåfjord kommune ved utgangen av 2005 Side 7 av 44

8 Gáivuona suohkan Sak 0051/05 Kåfjord kommune HJEMMEKONTOR OG BRUK AV RADIOKOMMUNIKASJON Saksbehandler: Bernt Lyngstad Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/00431 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0051/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Bakgrunn: Det har vært økende interesse blant kommunalt ansatte for å kunne tilknytte seg kommunens datasystemer hjemmefra. Dette har vært mulig å gjøre de seneste år på grunn av kommunens radionett som dekker de fleste områdene i Olderdalen, Manndalen og Indre Kåfjord. Vi har pr i dag noen etatsledere, rådmann, IT-avdeling og andre ansatte som er tilknyttet datasystemene via radionettet. Dette gjør sitt til at disse kan jobbe hjemmefra på lik linje som om de satt på jobb. Dette har vært veldig høyt verdsatt i og med at en da kan sitte i fred og ro og få gjort forfallende og annet arbeid som ellers kan være vanskelig å få tid til på grunn av høyt arbeidspress og mye møtevirksomhet i den vanlige arbeidsdagen. IT-avdelingen har også hatt veldig stor nytte av tilknytningen fordi vi da kan overvåke datasystemene døgnet rundt og kan også bistå ansatte på en mer fleksibel og lettvint måte. Vurderinger: Kapasiteten i dette radionettet er pr dato mer enn god nok til å ta inn eventuelt flere ansatte som kan ha behov for hjemmekontor. Pr dato er det 2 modeller som er aktuelle for å tilknytte kommunalt ansatte til datasystemene på jobb. Modell 1 Kostnader pr lokasjon som skal koble seg opp beløper seg til mellom 4.000,- og 6.000,- kroner alt etter hvor langt fra basene den enkelte ansatte bor. Vi har også mulighet til å skaffe brukt utstyr gjennom våre leverandører slik at kostnadene blir noe mindre. Denne tilkoblingen gir best hastighet og gir god forbindelse til de kommunale datasystemene. Modell 2 Kåfjord kommune har også et samarbeid med Telepartner om utbygging av trådløs bredbånd til innbyggere og bedrifter i Kåfjord. Når dette bredbåndet er på plass så vil den enkelte ansatte kunne bruke sin private trådløse internettilkobling (uten kommunale kostnader) til å gå mot kommunens datasystemer på en sikker måte ved hjelp av programvare som vi da installerer på den ansattes datamaskin. Vårt datasystem krever da at det er lisenser nok i vår brannvegg til å kommuniserer med Side 8 av 44

9 Sak 0051/05 disse hjemmepcene. Vi har i dag lisenser som kan ta imot 6 samtidige hjemmepcer. Hvis vi må øke disse lisensene så koster dette kr. 700,- pr lisens. Modell 2 er nok den rimeligste og kanskje mest aktuelle tilkoblingen så sant brukerne har en privat tilkobling med relativt god hastighet. Dette vil være tilgjengelig i de områdene som blir utbygd med trådløst internett. Modell 1 vil nok medføre en større belastning for IT-avdelingen siden disse tilkoblingene helt og holdent er kommunale. Men modell 1 er den kvalitativt beste tilkoblingen. De som i dag er tilknyttet ordninger er ansatte som har et utvidet ansvar i kommunen. De har ikke godtgjørelse for arbeide utover ordinær arbeidstid men må likevel i perioder jobbe kvelder/helger. Dette er også bakgrunnen for at trådløs tilknytning mot kommunens systemer er etablert. Om flere skal knyttes til et slikt opplegg så bør dette gjøres uten at de it-ansvarlige får større belastning med oppfølging av kommunens it anlegg. Modell 2 hvor ansatte kan få tilgang til kommunens systemer via egen privat bredbåndsavtale vil da være den beste løsningen. Hvilke vilkår og forutsetninger som skal gjelde ved arbeide hjemmefra må tar inn ved rullering av de personalpolitiske retningslinjene. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune etablerer ikke trådløs radiokommunikasjon som kan gi ansatte tilgang til kommunens datasystemer utover det som er etablert i dag. 2. Etter hvert som bredbåndstilknytning blir mulig for ansatte kan kommunen bidra til at det etalberes tilgang til kommunens datasystemer via de ansattes egen private bredbåndsavtaler. 3. Regelverk og retningslinjer i den forbindelse innarbeides i de personalpolitiske retningslinjene. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0051/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune etablerer ikke trådløs radiokommunikasjon som kan gi ansatte tilgang til kommunens datasystemer utover det som er etablert i dag. 2. Etter hvert som bredbåndstilknytning blir mulig for ansatte kan kommunen bidra til at det etalberes tilgang til kommunens datasystemer via de ansattes egen private bredbåndsavtaler. 3. Regelverk og retningslinjer i den forbindelse innarbeides i de personalpolitiske retningslinjene. Side 9 av 44

10 Gáivuona suohkan Sak 0052/05 Kåfjord kommune KYSTSONEPLAN FOR NORD-TROMS - NÆRING LANGS EN FJORD Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 05/00506 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0052/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Notat fra Fiskeriforskning Saksutredning: Kommunene rundt Lyngenfjorden har jobbet for å få til en felles forvaltningstrategi og kystsoneplan. Dette har vært drøftet gjennom flere møter der også bl.a fiskeriforskning har vært engasjert i drøftinger. Fiskeriforskning ønsker å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for en optimal næringsutvikling i kystsonen, og har utarbeidet et notat der det legges opp til samfinansiert satsing på felles kystsoneplan, og utvikling av regionen som modellområde for bærekraftig marin næringsutvikling. Saken er behandlet i Nord Troms regionråd som har sluttet seg til forslaget fra fiskeriforskningen. Vurdering Dette er et meget spennende tverrfaglig prosjekt der kommunene sammen utvikler Lyngenfjorden både nærings- og planfaglig. Prosjektet kan videre generere betydelige forskningsmidler som vil kunne danne grunnlaget for riktig kunnskapsbasert forvaltning og næringsutvikling. Arbeidspakkene som er satt opp i notatet vil kunne generere nye arbeidsplasser, nye næringer og optimalisere og videreutvikle eksisterende næringer. Dette er et meget spennende prosjekt der planarbeidet nå også har satt fokus på utvikling og næring. Det er imidlertid svært viktig at det nå settes av ressurser og vilje lokalt til oppfølging av av dette arbeidet. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune tilslutter seg til notatet fra Fiskeriforskningen 2. Kåfjord kommune vil jobbe for en felles kystsoneplan, og næring langs en fjord (jfr notat) 3. Rådmannen utpeker kommunens representant/kontaktperson til dette arbeidet Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0052/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Side 10 av 44

11 Sak 0052/05 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune tilslutter seg til notatet fra Fiskeriforskningen 2. Kåfjord kommune vil jobbe for en felles kystsoneplan, og næring langs en fjord (jfr notat) 3. Rådmannen utpeker kommunens representant/kontaktperson til dette arbeidet Side 11 av 44

12 Gáivuona suohkan Sak 0053/05 Kåfjord kommune KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR SKOLELEDERE OG PEDAGOGISK PERSONALE Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 433 A Arkivsaksnr.: 05/00505 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0053/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Henvisning til lovverk: St.meld. 30 ( ) Kultur for læring. Bilag: Strategisk plan Løft for læring juni Saksutredning: Kåfjord kommune har for 2005 fått kr ca kr fra UFD/Fylkesmannen for å følge opp opplæringsbehovene knytta til Kunnskapsløftet med bl.a.innføring av ny læreplan for grunnopplæringen. Vedlagte forslag til opplæringsplan for skoleledere og pedagogisk personale er utarbeidet av Regionskontoret i Nord- Troms etter forutgående kartlegging av kompetansebehov. Etatsleder har utarbeidet forslag til handlingsplan for Kåfjord kommune (Del 2). Det vil og bli utarbeidet en felles handlingsplan for samarbeidskommunene i Nord-Troms. Rådmannens innstilling: Strategisk plan for kompetanseutvikling for skoleledere og pedagogisk personale kalt Løft for læring vedtas. Planen rulleres foran hvert skoleår. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0053/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Strategisk plan for kompetanseutvikling for skoleledere og pedagogisk personale kalt Løft for læring vedtas. Planen rulleres foran hvert skoleår. Side 12 av 44

13 Side 13 av 44 Sak 0053/05

14 Gáivuona suohkan Sak 0054/05 Kåfjord kommune INTERKOMMUNALT SAMARBEID - ETABLERING AV FELLES DATASENTER Saksbehandler: Bernt Lyngstad Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/00516 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0054/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Vedlegg: Budsjett for gjennomføring av første del av prosjektet IKT i Nord-Troms Særutskrift fra Styremøte i Nord-Troms regionråd Samarbeidsavtale Strategisk IKT-plan for Kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen Kommunene i Nord-Troms Regionråd har besluttet å inngå ett tett interkommunalt samarbeid for å trekke ut stordriftsfordeler, oppnå bedre kvalitet på tjenester ut mot innbyggerne, samt drive med lavere kostnader. Samordning og utvikling av felles IKT-plattform, herunder infrastruktur (servere/pc/kommunikasjon/sikkerhet/drift) og prosesstøtteløsninger (systemer innenfor økonomi/lønn/helse/sosial/barnevern/sak/arkiv osv.), vil være en meget viktig premissgiver for flyt av informasjon og samhandling mellom kommunene. Nord-Troms kommunene har brukt edb-baserte systemer siden midten av 80-tallet, og systemene har vært gjennom flere oppgraderinger og endringer i løpet av disse årene. I tidens løp har valgene av systemer i de 6 kommunene vært ulik. En samordning av alle fagsystemer vil være et stort og omfattende arbeid. En forutsetning for å få til et interkommunalt samarbeid er en felles IKT-plattform. Dette oppnås ved at det etableres et felles datasenter. IKT-gruppa, med en representant fra it-avdelingen i hver av kommunene, har bestemt at datasenteret legges til Kåfjord kommune, da det her er få kostnader ved tilrettelegging av lokaler, samt rimelig avstand fra alle kommunesentrene i Nord Troms-regionen. Utbyggingen av fibernettet i regi av Bredbandsfylket Troms har lagt forholdene til rette for et slikt samarbeid. Kommunene blir tilknyttet fibernettet og følgelig blir kommunikasjonskostnadene mot datasenteret små. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren. Regjeringen har i dokumentet "enorge2005" formulert overordnede mål for IKT-politikken, bl.a. for effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. I dokumentet "Strategi for IKT i offentlig sektor" har Arbeids- og administrasjonsdepartementet pekt på sentrale fokusområder for å fremme brukerrettede tjenester, effektivitet og forenkling på lokalt nivå. Det vil blant annet si at innbyggerne skal kunne finne status og informasjon om saker på internett. Veldig mye av disse nye tjenestene som Side 14 av 44

15 Sak 0054/05 anbefales innført vil by på store utfordringer for de enkelte kommunene, både organisatorisk og økonomisk. Sammen vil vi mye lettere klare å få innført disse. De fleste av kommunen har krav på seg til å oppgradere systemene for sosial og barnevern i løpet av Dette fordi det ikke lenger ytes brukerstøtte/vedlikehold fra leverandør og for å være i stand til å rapportere inn grunnlagsdata til Statistisk sentralbyrå. Dette gjelder også Kåfjord kommune. Vi har hatt de samme sosial og barnevernssystemene siden I løpet av den tiden så har programvaren vært utviklet videre av leverandør, noe som har stilt større krav til maskinvare og databasesystem for den enkelte kommune. I de senere år så har det vært for kostbart for Kåfjord kommune alene å oppgradere disse systemene for å følge med på utviklingen. Vi har fram til i dag fint kunnet bruke disse eldre systemene MEN vi har ikke mulighet til å rapportere korrekt til SSB. Det har vi ikke kunnet gjort de siste 3 år. Arbeidsstasjonene og serverne til sosialkontoret er pr i dag gått ut av dato. Utstyret er fra 1998 og viser tydelige tegn på slitasje. En investering i servere for sosialkontoret vil også måtte vurderes. Nå har vi mulighet i samarbeid med de andre kommunene å gå sammen om nyere og mer moderne programvare som har alle funksjoner for blant annet rapportering til SSB. Kostandene nå er langt rimeligere enn om vil skulle stått alene. Her er en oversikt over de kostnadene vi måtte ha tatt alene mot det vi nå kan samarbeide om. PRO-systemet er allerede i drift og vil kun bli flyttet over til det nye datasenteret. Her trenges ingen opplæring i og med at alle kommuner har dette systemet i drift i dag. PRO-systemet er tatt med på vedlikeholdskostnadene i oversikten under. Resten er relatert til VELFERD og FAMILIE som er løsningene for sosial og barnevern. Kåfjord kommune alene 6 kommuner totalt Snittpris pr.kommune ved samarbeid Programvare , , ,- Installasjon , , ,- Opplæring , , ,- Prosjektbistand , , ,- Totalt investering , , ,- (Sosial og Barnevern) Årlig vedlikehold , , ,- (Pro, Sosial og Barnevern) I tillegg kommer lisenser på databasesystemer men dette er likt for alle kommuner og lisensieres pr bruker. Dette er fast uansett samarbeid eller ikke. Dette er framstilt i budsjettet og er inkludert i kommunens egenandel. Side 15 av 44

16 Sak 0054/05 Her ser vi av oversikten at det er mye å spare på samarbeid. Bare på investeringer i programvare, opplæring, installasjon og prosjektbistand sparer Kåfjord kommune ,-. Årlige vedlikeholdskostnader blir redusert med ,- ved et samarbeid. Når det gjelder nye servere som vi også har måttet investere i ved en oppgradering alene hos oss, så går dette nå under en felles serverpark hvor vi er flere som delere investeringene. Dette går også under kommunens egenandel på ,-. For å trekke litt konklusjoner så har Kåfjord kommune alene måttet ta kostnader på investeringer i størrelsesorden slik: Investeringer programvare Investeringer maskinvare kr ,- (Uten database kostnader som er fast uansett) kr ,- (Estimert nye servere med operativsystem) Totalt investering kr ,- Kåfjord kommunes egenandel i prosjektet beløper seg til ,-. Da har vi også fundamentet for videre utbygging av serverparken for å ta inn nye fagsystemer i 2006, som blant annet sak/arkiv og gruppevareløsninger (mail, intranett). Det er søkt Fylkesmannen i Troms om midler til finansiering av oppstartsprosjektet. Av et budsjett på 2.9 million fikk vi tildelt 1 million med en klausul om at tildelingen ikke skal finansiere utstyrsinvesteringer. Samlet egenandel vil derfor bli 1,9 million. Det vil bli utarbeidet en konkret framdriftsplan for prosjektet. Det tas sikte på å ha første del av felles datasentral i drift i november Det tas sikte på politisk behandling av felles e-strategi innen 1. februar Fullføring av prosjektet, d.v.s. flytting av alle fagsystemer forventes gjort i løpet av Ut i fra Fylkesmannens tildeling viser vedlagt budsjett at Kåfjords andel av investeringene for etablering av et datasenter blir kr ,-. Tilskuddsmidlene fra Fylkesmannen vil gå til prosjektarbeid, opplæring og konsulenthjelp, jfr. vedlagt budsjett. Dette forutsetter at alle seks kommunene slutter seg til prosjektet. Dette er også inklusiv oppdateringen av sosial og barnevernsprogrammer. I tillegg er det inklusiv Profil som er brukt i pleie og omsorgssektoren. Investeringskostnaden inkluderer grunninvesteringer som ikke må gjentas for resterende fagsystemer (sikrede strømfor-syninger, bygningsmessige, kjøleanlegg, driftsverktøy osv.). I de neste årene vil det være behov for å oppgradere systemer for sak/arkiv, økonomi, serviceportal (selvbetjening på internett)og lignende. Dette kan implementeres i en felles plattform slik at vi får stordriftsfordeler på dette i likhet med datasystemene til sosialkontoret. I tillegg til besparelser på investeringer vil det bli kostnadsreduksjoner for lisenser. Det har vært diskutert et IP-telefoni samarbeid i Nord-Troms kommunene. Det arbeides nå med et felles initiativ for fylkeskommunen og kommunene i Troms. Alt etter hvilken løsning som blir valgt så Side 16 av 44

17 Sak 0054/05 kan behovet for investering reduseres ved plassering av ip telefoni servere i et felles datasenter. En ip-telefoni løsning skal gi minimum 30 % besparelse på telefonikostnadene. Saken ble behandlet i Nord-Troms Regionråd DA den 30. mai og ble enstemmig bifalt og anbefalt kommunene å tiltre avtalen. VURDERING: En deltakelse i IKT-samarbeidet vil gi store besparelser på investering og drift i fremtiden. Det er litt usikkert om Lyngen er med på samarbeidet. Kåfjord kommunes egenandel kan dermed øke litt. Men investeringen/avtalen er lønnsom allerede etter at datasystemene på sosialkontoret er flyttet til felles datasenter. I 2006 skal sak/arkiv oppgraderes for å møte nye krav til offentlighet og arkivering. Dette er en forholdsvis dyr oppgradering og et felles datasenter vil redusere kostnadene for hver kommune. Risikoen for kommunene er liten i og med at deltakende kommuner binder seg for 4 år til avtalen. Et felles datasenter fører til at hovedplattformen er lik for kommunene. Dette gjør at vi kan samlokalisere og bruke felles dataløsninger for de aller fleste fagområdene. På grunn av at hver kommune i seg selv er liten er også fagmiljøene i hver kommune små. Ved et utstrakt kommunesamarbeid kan man dra veksler på hverandres kompetanse ved behov. Det kommer stadig større krav fra myndighetene i forhold til innsyn i saker og tilrettelegging av løsninger på internett. Disse kravene setter it-avdelingene under stort press. Ved et samarbeid vil vi kunne dra veksler på IKT kompetansen i regionen uten å være nødt til øke bemanningen for å få det gjennomført. Sosialkontoret har også behov for å modernisere sin maskinpark som i dag inneholder eldre pcer fra Disse viser tydelig tegn på at de er gamle og slitte. En investering i nye arbeidsstasjoner til 4 arbeidsplasser beløper seg til ca ,-. Grunnen til at prisen er relativt lav er overgang til tynne klienter som er relativt billig i innkjøp og har minimale driftskostnader. Denne moderniseringen av maskinparken på sosialkontoret vil også være nødvendig på resten av rådhuset da mesteparten av Pcene også her er fra Dette bør planlegges inn i budsjett for Rådmannens innstilling: 1. Fremlagt strategisk IKT-plan for Nord-Troms vedtas. 2. Kåfjord kommune deltar i prosjektet som har som mål å samordne IKT-driften i de 6 kommunene; Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen kommuner. 3. Første delprosjekt startes opp umiddelbart. 4. Prosjektarbeidet finansieres med tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms og egenandeler fra deltagende kommuner. 5. Kåfjord kommunes egenandel på kr ,- dekkes over konto Avsetning til disposisjonsfond. Side 17 av 44

18 Sak 0054/05 6. Kåfjord kommune oppgraderer maskinparken på sosialkontoret. Kr ,- dekkes over konto Avsetning til disposisjonsfond. 7. Kåfjord kommune tiltrer samarbeidsavtalen med 4 års bindingstid. 8. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0054/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Fremlagt strategisk IKT-plan for Nord-Troms vedtas. 2. Kåfjord kommune deltar i prosjektet som har som mål å samordne IKT-driften i de 6 kommunene; Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen kommuner. 3. Første delprosjekt startes opp umiddelbart. 4. Prosjektarbeidet finansieres med tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms og egenandeler fra deltagende kommuner. 5. Kåfjord kommunes egenandel på kr ,- dekkes over konto Avsetning til disposisjonsfond. 6. Kåfjord kommune oppgraderer maskinparken på sosialkontoret. Kr ,- dekkes over konto Avsetning til disposisjonsfond. 7. Kåfjord kommune tiltrer samarbeidsavtalen med 4 års bindingstid. 8. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 18 av 44

19 Gáivuona suohkan Sak 0055/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM VIKARMIDLER I FORBINDELSE MED SAMISKSTUDIER Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01018 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Nord Troms Museum søker to månedsverk i l.tr. 54 inkl. feriepenger og sosiale utgifter, totalt kr ,-, i støtte til at Gøril Nilsen, 1.konservator ved museet, skal kunne følge begynnerkurs i samisk i regi av Samisk språksenter. Nilsen er bosatt i Kåfjord og arbeider på NTRM sitt avdelingskontor på Ája samisk senter. Hun behersker ikke samisk. Søker underbygger søknaden ved at museet har betydelig behov for at flere av sine ansatte behersker samisk, og at det er særlig viktig at deres 1.konservator får denne kompetansen. Støttepraksis : Vikarutgifter for kommunalt ansatte dekkes over tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes annen finansiering. I 2004 ble det, etter en særskilt vurdering i sak 002/04, gitt støtte til at daglig leder på nærmiljøsentralen fikk muligheter til å følge videregående kurs i samisk. Slik Rådmannen vuderer det her åpner dette vedtaket for at etter særskilt vurdering kan det gis støtte til at institusjoner som har betydning for Kåfjord-samfunnet kan søke og få dekka sine vikarutgifter i forbindelse med samiskkurs. Rådmannen er av den oppfatning at Nord-Troms Museum har en slik betydning, i og med at museet sitt anlegg i Kåfjord presenterer og formidler kunnskap om den sjøsamiske kulturen med utgangspunkt i fjærabuene ved sjøkanten i Birtavarre og gjennom gården Holmenes. Søker har søkte dekka 1.konservator sine lønnsutgifter. I telefonsamtale ble det orientert fra søkers side om at dette var et utgangspunkt for søknaden. Vikarer vil evt. bli brukt, og en mulighet kunne være å øke stillingsprosenten til de to som jobber på Skjervøy og i Storfjord. Som søker også var inne på, sjøl om søknaden ikke ga full uttelling, ville det gjøre det mulig å ta dette kurset i samisk. Til tross for at det vurderes som svært positivt at Nord-Troms Museum ser betydningen av at ansatte ved Kåfjord-avdelinga kan en samisk vil Rådmannen fremme følgende innstilling: Side 19 av 44

20 Sak 0055/05 Rådmannens innstilling: Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne prioritere Nord-Troms Museum sin søknad om dekning av vikarutgifter innenfor budsjettåret 2005 Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0005/05 Resultat: Saken utsatt Saken utsettes. Saken utsettes. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0018/05 Resultat: Saken utsatt Mary Mikalsen Trollvik foreslå følgende: Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av formannskapets vedtak i sak 22/05 Vedtaket enstemmig vedtatt. Behandling av saken utsettes til Samepolitisk utvalgs ordinære møte som avholdes 26.mai. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0020/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne prioritere Nord-Troms Museum sin søknad om dekning av vikarutgifter innenfor budsjettåret 2005 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0055/05 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 20 av 44

21 Sak 0055/05 Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne prioritere Nord-Troms Museum sin søknad om dekning av vikarutgifter innenfor budsjettåret 2005 Side 21 av 44

22 Gáivuona suohkan Sak 0056/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM SAMISKE SPRÅKMIDLER - KÅFJORD MENIGHETSRÅD Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00099 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Rapport for 2004 av Saksutredning: Kåfjord preste- og menighetskontor søker om en økning på kr ,- i 2005 til vedlikehold og viderutvikling av deres aktivitet i forhold til å bevare, styrke og fremme samisk språk i Kåfjord. Beløpet er planlagt brukt til følgende aktiviteter; Avvikling av samisk/norske gudstjenester og friluftsgudstjeneste Avvikling av samisk/norsk stevnegudstjeneste Avvikling av samisk/norsk andakt på Birtavarre sykehjem Tilrettelegging av konfirmantundervisning i forhold til samisk språk Tolketjenester ved behov Arbeid med å utvide/øke stillingsstørrelsen som samisk tolk Benytte samisk tekst i menighetsbladet. Kostnadene til dette arbeidet budsjetteres til kr ,-. Dette er ment å dekke kostnader i forbindelse med lønnsutgifter til klokker, organist og kirketjener i forb. med avvikling av gudstjenester og ukentlige andakter ved sykestua, samt kjøreutgifter, driftsutgifter og utgifter til administrasjon. Menighetsrådet har for 2005 fått avsatt kr ,- til formålet. Rådmannen vil tilrå En økning av tilskudd til menighetsrådet med kr ,-. Menighetsrådet har sendt rapport om sin tospråklige virksomhet for Her viser de til at de har bl.a. avholdt 6 samisk/norske gudstjenester, samt en samisk/norsk friluftsgudstjeneste. De har holdt ukentlige samisk/norske andakter på sykehjemmet, Birtavarre, tolketjeneste har blitt gitt og de har tilrettelagt konfirmantundervisningen så langt som mulig. Rådmannen vil ikke kommentere rapporten av utover å si at dette er aktiviteter som har pågått over mange år. Det kan også nevnes at lønn til samisk tolk ikke dekkes over Side 22 av 44

23 Sak 0056/05 tospråklighetsmidlene fra kommunen, men over Nord-Hålogalands bisbedømmes budsjett. Dette inngår i at Den norske kirken også omfattes av samelovens språkregler. Økningen som gis over kommunens tospråkligetsbudsjett bør da også, etter Rådmannens syn, gjenspeile menighetsrådet vilje til ikke bare å opprettholde aktiviteten i forhold til å fremme samisk språk og kultur innenfor menighetsarbeidet i Kåfjord, men også vise vilje til å forbedre og øke synliggjøringa av kommunens samiske tilknytning. Dette kan gjøres med enkle grep som at det er en samisk tekst i hvert nummer av menighetsblandet og at samisk også synligjøres på det brevpapir som menighetsrådet bruker. Rådmannen vil på bakgrunn av dette fremme følgende innstilling: Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune øker bevilgningen til Kåfjord menighetsråd for deres tospråklige aktivitet for 2005 med ,-. 2. Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd viser vilje til ikke bare å oppretteholde en tospråklig aktivitet, men også bidrar til å utvide og forbedre sine aktiviteter i forhold til arbeidet med å bevare, fremme og styrke bruken av samisk språk i Kåfjord. 3. Vi ber om å få tilsendt en kort rapport over bruken av midlene hvor det også fremkommer hva som er gjort i forhold til å økt synliggjøring av samisk språk og kultur uttover det som allerede er pr. i dag. 4. Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Menighetsrådet 6. Post Reserv. Samepol.utvalg reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0008/05 Resultat: Saken utsatt Mary Mikalsen Trollvik foreslo følgende: Saken utsettes. Menighetsrådet bes om ytterligere informasjon vedr. hvilke utgifter som dekkes over andre budsjett, som eks. tolketjeneste m.v. Forslaget til Mary Mikalsen Trollvik vedtatt med 3 stemmer. En stemme imot. Saken utsettes. Menighetsrådet bes om ytterligere informasjon vedr. hvilke utgifter som dekkes over andre budsjett, som eks. tolketjeneste m.v. Utvalg: Samepolitisk utvalg Side 23 av 44

24 Sak 0056/05 Møtedato: Sak: PS 0019/05 Resultat: Saken utsatt Asle Tveitnes foreslo følgende: Behandling av saken utsettes til Samepolitisk utvalgs ordinære møte som avholdes 26.mai. 3 stemte for utsetting av saka, 2 stemte mot. Behandling av saken utsettes til Samepolitisk utvalgs ordinære møte som avholdes 26.mai. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0021/05 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Karin Karlsen foreslo nytt pkt. 2: Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd oversetter menighetsbladet til samisk, setter samisk navneform på menighetsrådets brevpapir, og at en følger lik annonseringspraksis som Kåfjord kommune. Tillegg til pkt. 3: det bes også om en orientering om hvordan konfirmasjonsundervisningen legges opp i forhold til ivaretakelse av samisk språk og kultur. Kort rapport endres til rapport Endringene enstemmig vedtatt. Pkt. 1, 4, 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune øker bevilgningen til Kåfjord menighetsråd for deres tospråklige aktivitet for 2005 med ,-. 2. Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd oversetter menighetsbladet til samisk, setter samisk navneform på menighetsrådets brevpapir, og at en følger lik annonseringspraksis som Kåfjord kommune. 3. Vi ber om å få tilsendt en rapport over bruken av midlene hvor det også fremkommer hva som er gjort i forhold til å økt synliggjøring av samisk språk og kultur utover det som allerede er pr. i dag. Det bes også om en orientering om hvordan konfirmasjonsundervisningen legges opp i forhold til ivaretakelse av samisk språk og kultur. Side 24 av 44

25 Sak 0056/05 4. Midlene er ikke overførbar til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Menighetsrådet 6. Post Reserv. Samepol.utvalg reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0056/05 Resultat: Innstilling vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune øker bevilgningen til Kåfjord menighetsråd for deres tospråklige aktivitet for 2005 med ,-. 2. Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd oversetter menighetsbladet til samisk, setter samisk navneform på menighetsrådets brevpapir, og at en følger lik annonseringspraksis som Kåfjord kommune. 3. Vi ber om å få tilsendt en rapport over bruken av midlene hvor det også fremkommer hva som er gjort i forhold til å økt synliggjøring av samisk språk og kultur utover det som allerede er pr. i dag. Det bes også om en orientering om hvordan konfirmasjonsundervisningen legges opp i forhold til ivaretakelse av samisk språk og kultur. 4. Midlene er ikke overførbar til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Menighetsrådet 6. Post Reserv. Samepol.utvalg reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 25 av 44

26 Gáivuona suohkan Sak 0057/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM TILSKUDD VEDR.PROSJEKTET "UNGE AMBASSADØRER I NORD-TROMS" Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00371 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av Saksutredning: Kultur- og Næring i Indre Kåfjord søker kr ,- til oversetting av tekst fra norsk til samisk i forbindelse med prosjekt Unge Ambassadører i Nord-Troms. I friluftslivets år arrangeres Halti Exit Camp i Nord-Troms og i Kåfjord i perioden juli. Da ønsker KNIK og Troms 4H å tilby ungdom å delta som vertskap på campen. Se forøvrig søknad vedlagte søknad. Oversetting gjelder informasjon som ligger inne på nettstedet Kostnadsoverslaget fra oversetter er mindre enn hva som søkes hos Kåfjord kommune til denne biten. Mariann Mathisen, prosjektleder for Halti Exit Camp, forklarte 26.mai 2005 at dette var på grunn av at antall sider og dermed antall anslag har økt siden anbudet forelå. Søknaden faller inn under gjeldende retningslinjer og støttepraksis merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak/arrangement også skal være på samisk. På bakgrunn av dette innstiller Rådmannen som følger: Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til oversetting av nettstedet Halti Camp 2005 fra norsk til samisk. 2. Pengene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. Vi ber også om å få tilsendt en kort rapport om prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0022/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 26 av 44

27 Sak 0057/05 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til oversetting av nettstedet Halti Camp 2005 fra norsk til samisk. 2. Pengene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. Vi ber også om å få tilsendt en kort rapport om prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0057/05 Resultat: Innstilling vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til oversetting av nettstedet Halti Camp 2005 fra norsk til samisk. 2. Pengene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. Vi ber også om å få tilsendt en kort rapport om prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Side 27 av 44

28 Gáivuona suohkan Sak 0058/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE KULTURLEIR FOR URFOLKSUNGDOM SOMMEREN 2005 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00434 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av 5.mai 2005 Saksutredning: Riddu Riddu festivalen søker om kr ,- til gjennomføring av World Indigenous Youth Camp Leiren avholdes juli i Manndalen i forbindelse med Riddu Riddu festivalen. Kåfjord kommune har i årlig bidratt med støtte til dette arrangementet. I 2004 ble det bevilget kr ,- til kulturleiren for ungdom, i tillegg til at Riddu Riddu fikk innvilget kr ,- til forprosjektet WIYC. Fra i år har arrangøren utvida konspetet for Arctic Youth Camp da etterspørselen for å delta fra ungdom fra andre ikke nordligere regioner har økt. Innholdet i leiren vil gjenspeile dette gjennom ungdommenes presentasjon av egne kulturelle uttryksformer. Prosjektet har en kostnadsramme på kr ,-. Se søknad for detaljer. Søknaden faller inn under gjenldende retningslinjer og støttepraksis og Rådmannen innstiller som følger: Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til World Indigenous Youth Camp Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt prosjektregnskap i henhold til søknad av 5.mai Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Riddu Riddu 6. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0023/05 Side 28 av 44

29 Sak 0058/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til World Indigenous Youth Camp Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt prosjektregnskap i henhold til søknad av 5.mai Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Riddu Riddu 6. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0058/05 Resultat: Innstilling vedtatt Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- i støtte til World Indigenous Youth Camp Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt prosjektregnskap i henhold til søknad av 5.mai Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Riddu Riddu 6. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 29 av 44

30 Gáivuona suohkan Sak 0059/05 Kåfjord kommune SØKNAD OM MIDLER TIL Å ETABLERE WEB-SIDE Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00467 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad registrert 2.juni 2005 Saksutredning: Manndalen UIL har tatt initiativ til å etablere en felles nettside for lag og foreninger i Manndalen. Nettsiden skal i hovedsak være tospråklig. I den forbindelse søker de Kåfjord kommune om kr ,- i støtte til å dekke halvparten av kostnadene for etablering av sidene. Total kostnad er kr ,-. Rådmannen stiller seg positiv til tiltaket og er av den formening at søknaden faller inn under formålet med midlene og etablert støttepraksis. Den felles nettsida som Manndalen UIL har tatt initiativ til vil være tospråklig. Selv om etableringskostnadene vil være det samme om sidene er en eller tospråklig, vil oversettinga til samisk skje på dugnad av deltakerne i tiltaket. Det vurderes som positivt. Det er også viktig å se på at slike tiltak medfører at samisk synliggjøres og allminneliggjøres i ulike type kontekster. På bakgrunn av dette fremmer Rådmannen følgende innstiling: Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger kr i støtte til etablering av en felles nettside for lag og foreninger i Manndalen. Tiltaket er i regi av Manndalen UIL. Bevilgningen gis på grunnlag av at sidene skal være tospråklige. 2. Midlene utbetales ved bekreftelse på at tiltaket er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt regnskap i henhold til søknad av Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0024/05 Resultat: Saken utsatt Side 30 av 44

31 Sak 0059/05 Saken utsettes. Saken utsettes. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0059/05 Resultat: Rådmannens innst. vedtatt Karl Idar Berg tok opp rådmannens forslag. Karl Idar Bergs forslag ble enstemmig vedtatt. 4. Kåfjord kommune innvilger kr i støtte til etablering av en felles nettside for lag og foreninger i Manndalen. Tiltaket er i regi av Manndalen UIL. Bevilgningen gis på grunnlag av at sidene skal være tospråklige. 5. Midlene utbetales ved bekreftelse på at tiltaket er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt regnskap i henhold til søknad av Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Side 31 av 44

32 Gáivuona suohkan Sak 0060/05 Kåfjord kommune SØKNAD 0M STØTTE DEL II - STEDSNAVN OG KULTURMIDLER PÅ NETT Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00471 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Tilleggsinformasjon m. oppdatert kostnads- og finansieringsplan av Prosjektbeskrivelse - særutskrift av F-sak 36/04 stedsnavn og kulturminner på nett - Foreløpig rapport 2005 stedsnavnprosjektet Saksutredning: Søknaden fra Ája samisk senter er del II av et prosjekt som i tillegg omfatter stedsnavn. Ája søkte og fikk bevilget kr ,- til delprosjekt I om stedsnavn i Dette prosjektet er i avslutningsfasen, se forøvrig vedlagte foreløpige rapport om stedsnavnprosjektet. Nå søker Ája kr ,- fra Kåfjord kommune til delprosjekt II. kulturminner på nett. I F.sak 36/04 ble saka utsatt i påvente av en positiv innstilling fra Sametinget. I sak DSG 068/05 bevilget Sametinget inntil kr ,- til innsamling av samiske kulturminner i en database og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) for å stadfeste lokaliteten på digitale kart. Delprosjekt II har en kostnadsramme på kr Sametinget er hovedfinansiør. Fra Kåfjord kommune søkes det om kr ,- i tillegg er prosjektets egeninnsats beregnet til kr ,- v. drift og utvikling og Samisk språksenter og kr ,- v. Ája. Språksenteret skal gi språkfaglig bistand og drift/utvikling skal bistå med kartgrunnlag. Formålet med prosjektet er å øke folks tilgang til, kunnskap om og forståelse for stedsnavn, kulturminner og lokalhistorie. Se forøvrig saksutredning i F.sak 36/04. Prosjektet som helhet har lagt seg på en linje hvor samisk språk og formidling på samisk har en sentral plass. Registreringen av kulturminner vil foregå på samisk i sin helhet. Dette vil også omfatte noe arbeid med utvikling av terminologi for kulturminneregistrering på samisk. Intervjuer vil også foregå på samisk Prosjektet vil i sin helhet presenteres på samisk og norsk på internett Rådmannen ser viktigheta med å gjøre tilgjengelig både stednavn og kulturminner i kommunen, og derigjennom kunne bidra til å synliggjøre og fremme kunnskap og forståelse for vår egen lokale historie. Mulighetene dette representerer ved formidling av samisk språk og kultur i ulike sammenheng, og ikke minst i skole og barnehage er store. Synligjøring og kunnskap av denne delen av vår kulturhistorie er også viktig i forhold til befolkninga generelt. I synliggjørings og Side 32 av 44

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/06 06/00239 SØKNAD OM STØTTE TIL SPRÅKTUR TIL KAUTOKEINO

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/06 06/00239 SØKNAD OM STØTTE TIL SPRÅKTUR TIL KAUTOKEINO Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 11.09.2013 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til: postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer