HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00854 SØKNAD OM STØTTE TIL Å ARRANGERE SAMEFOLKETS DAG /07 06/00952 SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV INDIGENOUS YOUTH CAMP /07 07/00056 SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND I SAMISK /07 07/00060 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SPRÅKBADTUR 0005/07 07/00065 REVIDERING AV RETNINGSLINJER - UTDANNINGSSTIPEND I SAMISK 0006/07 07/00083 HANDLINGSPLAN /07 07/00130 STØTTE TIL UNDERVISNINGSMATERIELL/UNDERVISNINGSOPPLEGG Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Karin Karlsen leder

2 Gáivuona suohkan Sak 0001/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL Å ARRANGERE SAMEFOLKETS DAG 2007 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00854 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Gáivuona sámesearvi søker i samarbeid med flere søker kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring av Samefolkets dag på Ája samisk senter. Hoveddelen av budsjetterte utgifter er satt opp i forhold til artisthonorar og reiser for artister, forøvrig fordeler utgifter seg på annonsering, husleie sal, blomster m.m. Søker har oppfylt tidligere formannskapsvedtak om også å invitere samepolitiske organisasjoner til samarbeid om arrangementet, men har ikke fått tilbakemelding vedr. ønsket deltakelse. Kåfjord kommune har gjennom mange år vært positiv til arrangementet, og bevilget årlige midler til gjennomføring. Rådmannen vil også i år gi en positiv innstilling til søknaden. Ája samisk senter vil selge mat under arrangementet. Husleien sikrer, jfr. Søknad, at Ája kan ta rimeligere priser for maten som selges. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr ,- i støtte til gjennomføring av Samefolkets dag på Ája samisk senter. 2. Midlene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. 3. Beløpet er ikke overførbare til neste budsjetår. 4. Beløpet belastes post Andre tilskudd. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0001/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 2 av 16

3 Sak 0001/07 Vedtak: 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr ,- i støtte til gjennomføring av Samefolkets dag på Ája samisk senter. 2. Midlene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. 3. Beløpet er ikke overførbare til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post Andre tilskudd. Til formannskapet. Side 3 av 16

4 Gáivuona suohkan Sak 0002/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV INDIGENOUS YOUTH CAMP 2007 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/00952 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Riddu Riđđu searvi søker kr ,- i støtte til gjennomføring av Indigenous Youth Camp Prosjektet har som mål å samle urfolks- og minoritetsungdom til en 5 dagers lang leir for utveksling av kulturell kunnskap. Hovedtema for leiren er samiske joiketradisjoner og sang-og dansetradisjoner fra ainufolket i Japan. Riddu Riđđu searvi har ansvaret for produksjon og gjennomføring. Leiren arrangeres parallelt ned Riddu Riđđu festivalen. Prosjektet er kostandsberegnet til kr ,- hvor kostander til kost, losji og reise til deltakere og honorar og reise/oppholdskostnader til instruktør utgjør hoveddelen. Søkerinstanser, se søknad. Kåfjord kommune har støtte prosjektet gjennom mange år. Rådmannen vil også for 2007 fremme en positiv innstilling, men vil legge seg på samme mal for støttebeløp som tidligere. Kåfjord er vertskommune for arangementet, og ser at leiren sammen med Riddu festivalen bidrar positivt i forhold til møter med egen- og andre urfolkskulturer. Vi vil likevel innstille på å legge oss på samme støttenivå som tidligere i og med at det her er snakk om genrell støtte til prosjektet Indigenous Youth Camp. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,.- i støtte til Indigenous Youth Camp På bakgerunn at det her er snakk om genrell støtte til prosjektet innvilges ikke hele det omsøkte beløp. 2. Halvparten av beløpet utbetales ved bekrefting på at prosjektet er igangsatt. Resterende beløp utbetales når vi har mottatt regnskap og rapport om gjennomføringen. 3. Beløpet kan ikke overføres neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post Riddu Riđđu 5. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende. Rådmannen foretar budsjettregulering Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0002/07 Resultat: Innstilling vedtatt Side 4 av 16

5 Sak 0002/07 Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,.- i støtte til Indigenous Youth Camp På bakgrunn at det her er snakk om generell støtte til prosjektet innvilges ikke hele det omsøkte beløp. 2. Halvparten av beløpet utbetales ved bekrefting på at prosjektet er igangsatt. Resterende beløp utbetales når vi har mottatt regnskap og rapport om gjennomføringen. 3. Beløpet kan ikke overføres neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post Riddu Riđđu 5. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende. Rådmannen foretar budsjettregulering Til formannskapet. Side 5 av 16

6 Gáivuona suohkan Sak 0003/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND I SAMISK 2007 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00056 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad fra Lene Antonsen Saksutredning: Kåfjord kommune har mottatt en søknad om stipend på kr ,- fra Lene Antonsen. Hun skal skrive en hovedfagsoppgave om Kåfjordsamisk ved Universitetet i Tromsø. Arbeidstittel på oppgaven er Giella buolvvas bulvii (Språket fra generasjon til generasjon). Antonsen mener at denne oppgaven også vil være relevant for språkarbeidet i Kåfjord Oppgaven vil omhandle bøyningsmønstre, kasusbruk og bruk av partikler i kommunen. Hun skal spesielt se på hvordan språket har vært og er i forandring, og vil også prøve å forklare årsaken til forandringene. For å gjøre dette skal hun sammenligne 3 generasjoner: (i) Født , (ii) Født og (iii) Født Materiale har hun hentet fra intervjuer tatt opp av Asbjørn Nesheim rundt 1950 og Israel Ruong i I tillegg benytter hun seg av materiale som hun selv samla inn på 1990-tallet, og opptak som ble samla inn av Mikkel A. Bongo på 1970-tallet. Kopi av materialet i forbindelse med oppgaven vil, når arbeidet er godkjent, overlates til Språksenteret. Det vil si avskrift av opptak med de eldste informantene samt kopier av digitaliserte opptak. Dette gjøres uavhengig av vedtak i saka. Inger Marie Gaup Eira skrev for et par år siden en hovedoppgave med utgangspunkt i Kåfjordsamisk. I oppgaven undersøkte hun fonologien og påviste forskjeller mellom bygdene. Antonsen sin oppgave tar for seg andre aspekt ved kåfjordsamisk som nevnt ovenfor. Søknaden kommer ikke under kommunens ordinære stipendordning. Rådmannen mener likevel at det er viktig å støtte hovedfagsarbeidet til Antonsen. Hun har som tidligere ansatt i Kåfjord kommune et svært godt utgangspunkt for å gjøre et arbeid i forhold til Kåfjordsamisk. Det er viktig at ulike sider ved vår samiske dialekt dokumenteres gjennom forskning, og slik kan ny kunnskap gjøres gjeldende for arbeidet med samisk språk i kommunen. En skal heller ikke se bort fra at Antonsen også i framtiden kan bli en ressurs for Kåfjord på dette området. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- i stipend til Lene Antonsen i forbindelse med hennes hovedfagsoppgave med arbeidtittel Giella buolvvas bulvii. Side 6 av 16

7 2. Halvparten av beløpet utbetales ved bekrefting at arbeidet har kommet i gang. Resterende utbetales når arbeidet er gjennomført og oppgaven er innlevert og godkjent. 3. Beløpet belastes post Andre tilskudd. Sak 0003/07 Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0003/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Asle Tveitnes fremma følgende tillegg: Pkt. 1 På særskilt grunnlag bevilger (.) (.) Giella buolvvas bulvii om endringer i Kåfjord samisk. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. På særskilt grunnlag bevilger Kåfjord kommune kr ,- i stipend til Lene Antonsen i forbindelse med hennes hovedfagsoppgave med arbeidtittel Giella buolvvas bulvii om endringer i Kåfjord samisk. 2. Halvparten av beløpet utbetales ved bekrefting at arbeidet har kommet i gang. Resterende utbetales når arbeidet er gjennomført og oppgaven er innlevert og godkjent. 3. Beløpet belastes post Andre tilskudd. Til formannskapet. Side 7 av 16

8 Gáivuona suohkan Sak 0004/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SPRÅKBADTUR Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00060 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad registrert 16.januar 2007 Saksutredning: Samisk foreldrenettverk v. leder Sven Mannela søker kr i støtte språkbadtur til Hætta i Finland. Turen er tenkt arrangert i forbindelse med den årlige feiringen av Maria bebudelsesdag som tar plass helga mars Samisk foreldrenettverk i Kåfjord er medlem av et nasjonalt Samisk foreldrenettverk. Foreldrenettverket har som målsetting å være en arena hvor foreldre kan bistå hverandre i forhold til språkopplæringen i barnehage og skole, være pådrivere for økt foreldremedvirkning og være en sosial samiskspråklig arena for deres medlemmer. Lokallaget i Kåfjord er nettopp blitt etablert, og det skal, i følge leder, bl.a være en samling første uka i februa i Manndalen, hvor målet er å samle voksne og barn til vinteraktiviteter ved Vannet. Det er positivt at det er tatt initiativ til etablering av et samisk foreldrenettverk i kommunen, både i forhold til organisering av foreldre som har valgt samisk til dine barn og de utfordringer det kan føre med seg og at det etableres en sosial arena hvor samisk språk er en naturlig del av samværet. Når det gjelder selve språkbadturen til Hætta er det jfr. Samtale med leder av , usikkert hvor mange som skal dra. Det er tenkt leid buss for transport og hytter for losji. Det er ikke problematisk å se at en tur til et finsk- og samiskspråklig område kan være positivt for å fremme det samiske språket blant deltakeren, spesielt blant de unge. Turen til Hætta kan nok bidra til at spesielt barn får en anledning til å møte samisk i en helt annen setting enn her i kommunen. En setting hvor samisk språk synes og høres på en helt annen måte og i en annen målestokk enn de til daglig er vant med. Slik kan dette møtet være svært så positivt. Rådmannen er imidlertid av den mening at tospråklighetsmidler ikke bør prioriteres til dette eller lignende formål, men heller rette støtte direkte mot aktiviteter i regi av lag og foreninger i kommunen. På den bakgrunn fremmes følgende innstilling: Rådmannens innstilling: Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til formålet. Kommunen ser gjerne at Samisk foreldrenettverk kommer tilbake med ny søknad hvor midlene knyttes til aktiviteter som arrangeres av foreldrenettverket. Side 8 av 16

9 Sak 0004/07 Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0004/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg vedtok enstemmig følgende endring av rådmannens forslag til innstilling: 1. Kåfjord kommune stiller seg svært positiv til at det er opprettet et samisk foreldrenettverk og bevilger kr ,- i støtte til språkbadtur til Hætta i Finland i forbindelse til Marjjabeaivi mars Rapport samt ytterligere informasjon om forreldrenettverket. + regnskap 3. Beløpet belastes post Lag og foreninger. Vedtak: 1. Kåfjord kommune stiller seg svært positiv til at det er opprettet et samisk foreldrenettverk og bevilger kr ,- i støtte til språkbadtur til Hætta i Finland i forbindelse til Marjjabeaivi mars Vi ber om å få tilsendt rapport og regnskap etter gjennomføring av tiltaket. Vi ber også om å få generell informasjon om samisk foreldrenettverk i Kåfjord. Beløpet belastes post Lag og foreninger. Til formannskapet. Side 9 av 16

10 Gáivuona suohkan Sak 0005/07 Kåfjord kommune REVIDERING AV RETNINGSLINJER - UTDANNINGSSTIPEND I SAMISK Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: B38 Arkivsaksnr.: 07/00065 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: I F.sak 33/06 ble det vedtatt å opprette et utdanningsstipend i samisk språk med formål å stimulere Kåfjords befolkning til å øke sin kompetanse i samisk. Retningslinjene skulle evalueres etter første fordeling. I det følgende er teksten på allerede vedtatte retningslinjer skrevet ned. Endringer i forhold til opprinnelig tekst er markert med overstrykninger. Tillegg eller endringer av tekst er markert med uthevet skrift. Utdanningsstipend for befolkningen i Kåfjord kommune Kåfjord kommunes utdanningsstipend i samisk språk 1 Formål Formålet med stipendordningen er å stimulere til økt kompetanse i samisk språk for å styrke og ivareta samisk i Kåfjord kommune. 2 Vilkår for stipend 1. Søker er folkeregistrert i Kåfjord kommune 2. Kurset/utdanningen arrangeres av eller i samarbeid med Samisk språksenter 3. Kurset utdanningen har en varighet på minimum 2 måneder. 4. Det kreves dokumentert oppmøte på minimum 80 %. 5. Søker som deltar på deltidsstudier er også kvalifisert til å søke dersom studiet oppfyller vilkårene nedfelt i pkt Søkere folkeregistrert i Kåfjord som ikke tar kurs/utdanning i samisk språk som sammenfaller med pkt. 2 kan søke stipend. 7. Stipendordningen gjelder ikke for kursdeltakere som er ansatt i Kåfjord kommune. eller de som mottar lønn i kursperioden. Kommentar: Nytt Pkt 6: Åpner for muligheten at en også kan ta kurs/studere uten at disse er arrangert av eller i samarbied med Samisk språksenter. Nytt pkt. 7 : Siste del av vilkåret foreslås fjernet da vilkår for oppmøte (pkt. 4) vil sikre en reell kursdeltakelse. Lønnet arbeid i tillegg til studier bør være kommunen irrelevant. Side 10 av 16

11 Sak 0005/07 3 Støttebeløp Kåfjord kommune avsetter årlig midler til formålet. Støttebeløpet til hver søker avhenger av antall søknader. Øvrig støttegrense er som følger: 1. Kurs/utdanning med varighet på minimum 4 måneder kan støttes med inntil kr. 5,000,-. 2. Kurs/utdanning som tilsvarer minimum 2 måneder kan støttes med inntil kr. 2,500,- 4 Evaluering Stipendet Retningslinjene skal evalueres med jevne mellomrom. 5 Kunngjøring av stipend Kunngjøring av stipendet skal skje på en slik måte at informasjonen om stipendet når den aktuelle målgruppen. 6 Krav til søknadens form og innhold Tildeling av støtte skal skje skjer på grunnlag av søknad. Søknadsskjema skal utarbeides. Læreinstitusjonen skal bekrefte at søker har vært deltaker på undervisningen og at pkt. 2 og 3 i 2 er oppfylt. (Flyttet fra 8) 7 Klage Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søkeren. 8 Utbetaling Stipendet utbetales etter at utdanningen er avsluttet. Rådmannens innstilling: Revidering av retningslinjene vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0005/07 Resultat: Innst. m/till./endr. vedtatt Behandling i utvalget: Samepoltisk utvalg vedtok følgende enstemmige endring og tillegg: 2 Vilkår for stipend - Tillegg til pkt. 2. Dersom Samisk språksenter ikke kan gi det språktilbud som søker ønsker, gis også stipend dersom andre utdanningsinstitusjoner/ kursarrangører benyttes. - Pkt. 6 strykes. Vedtak: Side 11 av 16

12 Sak 0005/07 Revidering av retningslinjene vedtas som forelagt med følgende endring (kursiv skrift): 2 Vilkår for stipend Pkt. 2 Kurset/utdanningen arrangeres av eller i samarbeid med Samisk språksenter. Dersom Samisk språksenter ikke kan gi det språktilbud som søker ønsker, gis også stipend dersom andre utdanningsinstitusjoner/kursarrangører benyttes Pkt. 6 strykes. Til formannskapet. Side 12 av 16

13 Gáivuona suohkan Sak 0006/07 Kåfjord kommune HANDLINGSPLAN 2007 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 003 Arkivsaksnr.: 07/00083 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - driftsbudsjett 2007 kap Saksutredning: Kåfjord kommune har siden 2003 utarbeidet en årlig handlingsplan i forhold til tospråklighetsmidlene, og hvilke tiltak som vi skal prioritere det kommende år. Prioritering av tiltak har skjedd i samarbeid fortrinnsvis etatsledere og avdelingsledere, men også andre har vært involvert i arbeidet. Høsten 2006 ble etatsledere/avdelingsledere på et utvida ledergruppemøte oppfordret til å komme med innspill på behov i sin avdeling/etat i forhold til bruk av årets bevilgning. Tanken var å få en oversikt over behov, før en prioritering fant sted. Kun noen avdelinger meldte inn sine behov. På bakgrunn av dette fremmes de nå forslag om å foreta et grep som tilsier at kommunale avdelinger og etater må på bakgrunn av søknad, søke om midler til samiske tiltak. Det kan tenkes at dette er en bedre måte å forvalte midler på. Tana kommune har valgt en slik løsning med stor suksess. Potten det søkes om midler fra er avsatt på post , og utgjør kr ,- Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling vedtas som forelagt. Utlysning av midler skjer umiddelbart i forhold til kommunale etater og avdelinger. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0006/07 Resultat: Innstilling m/till./endr vedt. Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg fremma følgende enstemmige endring: Første setning fjernes. Tillegg : Kommunale etater og avdelinger må fra 2007 søke om støtte til samiske tiltak over kommunens tospråklighetsmidler. Side 13 av 16

14 Sak 0006/07 Siste setning beholdes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunale etater og avdelinger må fra 2007 søke om støtte til samiske tiltak over kommunens tospråklighetsmidler. Utlysning av midler skjer umiddelbart i forhold til kommunale etater og avdelinger. Til formannskapet. Side 14 av 16

15 Gáivuona suohkan Sak 0007/07 Kåfjord kommune STØTTE TIL UNDERVISNINGSMATERIELL/UNDERVISNINGSOPPLEGG Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00130 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/07 Samepolitisk utvalg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: I sak SPU 27/06 vedr. søknad om støtte til prosjektet En reise i joikens verden, kombinert forestilling og undervisningsopplegg i joik i regi av Riddu Riđđu Nordlige Folk Senter, ble det vedtatt: Saka utsettes i påvente av en prinsipiell diskusjon vedr. støtte til undervisningsmateriell/produksjon av læremidler over kapittel 5.1 samiske tiltak. Det er Sametinget som i dag forvalter ordningen om tilskudd til utvikling og produksjon av ordinære og digitale læremidler på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk for barnehage, grunnskole og videregående skole. For læremiddelutvikling innenfor grunnskole og videregående opplæring er rammen for 2007 kr millioner. Sametinget sier i tilknytning til dette at det er behov for økning av tilskudd til både ordinære, IKT- og særskilt tilrettelagst læremidler. Følgende prioritering for virkemiddelbruken 2007 er følgende: (i) Fornying og utskrifting av eksisterende læremidler, (ii) utvikling av nye læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet-Samisk og (iii) utvikling av særskilt tilrettelagte læremidler (Sametingets budsjett for 2007). Sametinget sider videre, jfr. Sametingets budsjett for 2007, at Sametinget har store utfordringer innenfor opplæring. For å kunne møte disse utfordringene, er det nødvendig å øke Sametingets budsjett innenfor opplæring. Økningen skal gå til oppfølging av Kunnskapsløftet og Barnehageløftet. Det er et stort behov for å øke produksjonen av læremidler, både innenfor barnehage, grunnskole og videregående opplæring. I tillegg skal økningen. På bakgrunn av kan det være betimelig å spørre om utvikling og produskjon av læremateriell i alle former er ikke er et nasjonalt ansvar. Er det slik at en på grunn av knappe nasjonale ressurser kanalisert til utvikling av samiske læremidler og læremidler om samiske forhold, skyves ansvaret nedover i systemet. Samtidig vet vi at vi mangler denne type læremateriell i våre egne skoler. Det er også viktig at det sjøsamiske perspektivet kommer fram slik vi også kan ivareta behovene vi har i forhold til Kunnskapsløftet-Samisk og vektleggingen av lokale forhold. Kåfjord har hittil mottatt 2 søknader vedr. produksjon av undervisnings-materiell/opplegg til bruk i barnehage, grunnskole og videregående skole. Vi kan anta at Kåfjord vil motta flere søknader til dette formålet. Da har vi også i tankene etableringa av Riddu Riđđu Nordlige Side 15 av 16

16 Sak 0007/07 Folks Senter. Det er på bakgrunn av dette viktig å etablere retninglinjer i forbindelse med utvikling og produksjon av undervisningsmateriell/opplegg. Dette er materiell/opplegg som i prinsippet kan benyttes over hele landet. Saka legges fram uten innstilling. Rådmannens innstilling: Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0007/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Kåfjord kommune ser positivt på prosjekt som tar for seg utvikling og produksjon av undervisningsmateriell om sjøsamiske forhold, og vil på bakgrunn av dette kunne gi støtte til denne type formål. 2. Kåfjord kommune anser produksjon av undervisningsmateriell til bruk i barnehage, grunnskole og videregående skole som et nasjonalt ansvar. Kommunen støtter opp om Sametingets merknader til budsjettet for 2007 om at: Sametinget har store utfordringer innenfor opplæring. For å kunne møte disse utfordringene, er det nødvendig å øke Sametingets budsjett innenfor opplæring. For imøtekomme utfordringene innenfor opplæring oversendes saka Utdanningsdepartementet til videre behandling. 3. Kopi av vedtak sendes Sametinget. Vedtak: 1 Kåfjord kommune ser positivt på prosjekt som tar for seg utvikling og produksjon av undervisningsmateriell om sjøsamiske forhold, og vil på bakgrunn av dette kunne gi støtte til denne type formål. 2. Kåfjord kommune anser produksjon av undervisningsmateriell til bruk i barnehage, grunnskole og videregående skole som et nasjonalt ansvar. Kommunen støtter opp om Sametingets merknader til budsjettet for 2007 om at: Sametinget har store utfordringer innenfor opplæring. For å kunne møte disse utfordringene, er det nødvendig å øke Sametingets budsjett innenfor opplæring. For imøtekomme utfordringene innenfor opplæring oversendes saka Kunnskapsdepartementet til videre behandling. 3. Kopi av vedtak sendes Sametinget. Til formannskapet. Side 16 av 16

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer