MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0018/04 03/00810 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING, GAMMEPROSJEKT 0019/04 04/00075 AJAKONFERANSEN SØKNAD OM FINANSIERING 0020/04 04/00076 SØKNAD OM STØTTE TIL ARTIC YOUTH CAMP /04 04/00176 SØKNAD OM STØTTE FRA TOSPRÅKLIGHETSMIDLER TIL BEAVZA 4H 0022/04 04/00220 BUDSJETTREGULERING SAMISKE SPRÅKTILTAK MARS /04 04/00237 FELLES KART OG SAKSBEHANDLERSYSTEM FOR KOMMUNENE NORDREISA, KÅFJORD OG KVÆNANGEN 0024/04 04/00247 VANN OG AVLØP TIL NYE SJØBUER I MANNDALEN 0025/04 04/00256 REGULERINGSENDRING LØKVOLL NORD - UTVIDELSE ELV 0026/04 04/00264 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS Legges fram på møtet: BUDSJETT/ØKONOMIPLAN , NY BEHANDLING, 9148 Olderdalen, For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0018/04 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING, GAMMEPROSJEKT Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00810 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/04 Samepolitisk utvalg /04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av Saksutredning: Riddu Riddu søker tilleggsbevilgning på inntil kr til dekning av undersludd i forbindelse med gammeprosjektet. I 2003 bygde Riddu Riddu i samarbeid med Fossen barnehage, Manndalen skole, Kåfjord sameforening, Ája samisk senter og Samisk språksenter en tradisjonell gamme (bealjegoahti) på Riddu-sletta i Manndalen. Samepolitisk utvalg bevilget i sak 12/03/Formannskap sak 49/03 kr ,- (omdisponering av midler bevilget til et ungdomsprosjekt ikke gjennomført pga manglende finansiering) til prosjektet. I tillegg bidro hver samarbeidspart med kr ,- til prosjektet. Dette var likevel ikke nok til å fullfinansiere gammen og Riddu Riddu har et underskudd på gammeprosjektet på kr ,-. Gammen er flittig brukt av alle komunale instanser som er involvert i prosjektet i forbindelse med språkkurs og til samiskspråklige opplegg for elever i skolen og barn i barnehagen. Rådmannen foreslår på grunnlag av dette følgende innstilling: Rådmannens innstilling: 1. bevilger kr ,- i tilleggsstøtte til gammeprosjektet i regi av Riddu Riddu. 2. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 3. Beløpet belastes post lag og foreninger Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0006/04 Resultat: Innstilling vedtatt Side 2 av 18

3 Sak 0018/04 Behandling i utvalget: Rita Lindvall erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. bevilger kr ,- i tilleggsstøtte til gammeprosjektet i regi av Riddu Riddu. 2. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 3. Beløpet belastes post lag og foreninger Side 3 av 18

4 Gáivuona suohkan Sak 0019/04 AJAKONFERANSEN SØKNAD OM FINANSIERING Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/00075 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/04 Samepolitisk utvalg /04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av Budsjett og finansieringsplan av Saksutredning: Ája samisk senter søker om kr ,- i støtte til Ájakonferansen Konferansen ble avholdt 5.-6.januar med rettigheter som tema. I følge finansieringsplanen er konferansen kostnadsberegnet til ,-. Janne Hansen informerte i telefonsamtale av at oppsatte søkerinstanser har gått inn med midler som omsøkt. Søknaden vurderes å falle inn under formålet med tosprklighetsmidlene, samt retningslinjer for tilskudd til lag/foreninger pkt i Tospråklighetsplanen. Her heter det at kommunen kan gi støtte i forbindelse med merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk. I budsjettet er tolking kostnadsberegnet til kr ,- og oversetting kr ,-. På bakgrunn av dette fremmer rådmannen følgende innstilling: Rådmannens innstilling: 4. bevilger kr ,- i støtte til Ája-konferansen Midlene er ment å dekke kostnader i forbindelse med merutgifter i forbindelse med at arrangementet også var på samisk. 5. Midlene utbetales når vi har mottatt regnskap samt en kort rapport over bruken av pengene. 6. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 7. Beløpet belastes post Andre tilskudd. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0009/04 Resultat: Innstilling vedtatt Side 4 av 18

5 Sak 0019/04 Behandling i utvalget: Rita Lindvall erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Rådmannens innstilling enstemmig godkjent. Vedtak: 1. bevilger kr ,- i støtte til Ája-konferansen Midlene er ment å dekke kostnader i forbindelse med merutgifter i forbindelse med at arrangementet også var på samisk. 2. Midlene utbetales når vi har mottatt regnskap samt en kort rapport over bruken av pengene. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post Andre tilskudd. Side 5 av 18

6 Gáivuona suohkan Sak 0020/04 SØKNAD OM STØTTE TIL ARTIC YOUTH CAMP 2004 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/00076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/04 Samepolitisk utvalg /04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av Saksutredning: Davvi Nuorra søker om kr ,- i støtte til Arctic Youth Camp Arctic Youth Camp er en leir hvor ungdom fra det sirkumpolare området møtes for å arbeide med kulturelle uttryksformer som eks. joik, dans, sang. Gjennom leiren søker de å etablere en arena hvor ungdom får mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap om egen kultur, bidra til økt samhandling på tvers av kulturgrenser og øke bevissthet om egen kulturbakgrunn og identitet gjennom et felles kultur-prosjekt. Målgruppa er ungdom i alderen år. Søker forventer et deltakerantall på 35. Leiren arrangeres over 5 dager og følgende tema er under planlegging: Joik Nivkhisk stokkedans Pow wow dans. Resultatet presenteres under festivalen som en egen konsert, Nuoraid Lávdi. Leiren arrangeres paralellt med Riddu Riddu festivalen juli Totalkostnadene for arrangementet er estimert til kr ,-. Hoveddelen av kostnadene er i forbindelse med reise/opphold for deltakere og instruktører. Arctic Youth Camp har over flere år fått støtte fra. Søknaden vurderes å falle inn under tospråklighetsplanens pkt samarbeid med lag og foreninger. Rådmannen merker seg at søker ikke sidestiller søknadene til kommunene Kautokeino, Karasjok, Tromsø og Kåfjord. Dette til tross for at eks. kommunene Kautokeino og Karasjok har hatt mange deltakere på de tidligere avholdte leirene. Rådmannen vil i sin innstilling foreslå at arrangementet støttes kr ,- for Beløpet er i samsvar med omsøkt beløp fra de andre kommunene som det søkes midler fra. Rådmannens innstilling: Side 6 av 18

7 Sak 0020/04 8. bevilger kr ,- i støtte til Arctic Youth Camp i regi av Davvi Nuorra. Beløpet er i samsvar med omsøkt beløp fra de andre kommunene som det søkes midler fra. 9. Beløpet utbetales ved bekreftelse på at prosjektet blir gjennomført. Midlene kan ikke overføres til påfølgende budsjettår. 10. Når prosjektet er gjennomført ber vi om å få en kort rapport og regnskap over bruken av midlene. 11. Beløpet belastes post lag og foreninger Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0008/04 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg vedtok enstemmig følgende endring, pkt. 1 bevilger kr ,-,- i støtte til Arctic Youth Camp i regi av Davvi Nuorra. Samepolitisk utvalg ser på det som viktig at det er et rusforebyggende tiltak, samt at leiren organiseres av ungdommen selv. Dette også på bakgrunn av at Kåfjord er vertskommune. Rådmannens innstilling pkt. 2,3 og 4 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. bevilger kr ,-,- i støtte til Arctic Youth Camp i regi av Davvi Nuorra. Samepolitisk utvalg ser på det som viktig at det er et rusforebyggende tiltak, samt at leiren organiseres av ungdommen selv. Dette også på bakgrunn av at Kåfjord er vertskommune. 2. Beløpet utbetales ved bekreftelse på at prosjektet blir gjennomført. Midlene kan ikke overføres til påfølgende budsjettår. 3. Når prosjektet er gjennomført ber vi om å få en kort rapport og regnskap over bruken av midlene. 4. Beløpet belastes post lag og foreninger Side 7 av 18

8 Gáivuona suohkan Sak 0021/04 SØKNAD OM STØTTE FRA TOSPRÅKLIGHETSMIDLER TIL BEAVZA 4H Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/00176 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/04 Samepolitisk utvalg /04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Beavza 4H søker kr ,- i støtte til en overnattingstur til Havnnes mars 2004, samt til innkjøp av kart og kompass. Klubben har 12 medlemmer i alderen år. Formålet med turen er å tilegne seg praktiske kunnskaper om friluftsliv/bruk av kart og kompass samt la ungene bli kjent med hvernadre på tvers av bygdegrensene. Søker knytter turen til Havnnes til prosjektet Ung i Europa. Dette er et prosjekt som muliggjør finansiering av ungdomsutveksling mellom Norge og ett eller flere EU-land. Formålet med tospråklighetsmidlene er å..bevare, styrke og fremme bruken av samisk språk i offentlig forvaltning. Tospråklighetsplanen gir rom for å støtte tiltak/prosjekter i regi av lag og foreninger i kommunen. Jfr. pkt Retningslinjer for støtte til tiltak i regi av lokale lag og foreninger er følgende: Merutgifter som påløper for at et arrangement/tiltak også skal være på samisk Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk språk i kommunen. Formålet med overnattingsturen er i følge søknad rettet mot friluftsformål generelt, i tillegg til at deltakerne skal bli kjent med hjerandre. Selv om Beavza 4H også knytter samisk språk og kultur opp mot utvekslingsprosjektet Ung i Europa, finner rådmannen ikke å kunne fremme en positiv innstilling da tiltaket ikke vurderes å falle inn under formålet med midlene eller etablerte retningslinjer og praksis for støtte til lokale lag og foreninger. Rådmannens innstilling: Avslag. Samepolitisk utvalg kan ikke se at tiltaket faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene eller er i tråd med etablert støttepraksis og finner ikke å kunne bevilge midler til tiltaket. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0007/04 Side 8 av 18

9 Sak 0021/04 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Asle Tveitnes erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, med tilleggspunkt: Samepolitisk utvalg ser gjerne at Beavza 4H kommer tilbake med søknad når de har et prosjekt som fremmer samisk språk og kultur. Vedtak: Avslag. Samepolitisk utvalg kan ikke se at tiltaket faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene eller er i tråd med etablert støttepraksis og finner ikke å kunne bevilge midler til tiltaket. Samepolitisk utvalg ser gjerne at Beavza 4H kommer tilbake med søknad når de har et prosjekt som fremmer samisk språk og kultur. Side 9 av 18

10 Gáivuona suohkan Sak 0022/04 BUDSJETTREGULERING SAMISKE SPRÅKTILTAK MARS 2004 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/00220 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/04 Samepolitisk utvalg /04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjettreguleringsskjma mars 2004 Samiske språktiltak Saksutredning: har fått bevilget kr ,- i tospråklighetsmidler for Rådmannen foreslår følgende fordeling: Post Vikarutgifter, etater samisk: I 2003 ble det brukt ca ,- til tiltaket. Årsaken til at det ble en såpass høy sum i fjor var at det var de ansattes lønnsutgifter som ble dekket. I år er det vikarutgifter som skal dekkes over posten. Det kan medføre at belastningen blir lavere siden vikarer ofte har lavere lønn enn den som er i permisjon. Rådmannen vil likevel foreslå å øke posten til ,- p.g.a. : økende interesse for å delta på kurs. På Joatka-kurset som skal begynne i mars er 9 av 12 deltakere kommuneansatte. Lærerne har fått øynene opp for kurstilbudet i samisk. Samisk språksenter ønsker i samarbeid med Samisk høyskole fra høsten 2004 sette i gang et høyskoletilbud i duodji og samisk. Studiet går over to semestre og gir 30 studiepoeng. I studiet vil en kombinere duodji og samisk-opplæring på begynnernivå. Dette studiet passer godt for eks. lærere og ansatte i barnehagen. Ønske om å etablere en hospiteringsordning. Vektlegging av språkopplæringen er også knyttet til Sametingets overordnede målsetting at kommuneforvaltnigen fullt ut skal bli tospråklig, slik at samisk- og norsktalende får en likeverdig kommunal tjenesteyting. Post lønn oversetting: Språksentret har pr. i dag en stilling i vakanse. Kan være behov for å innhente ekstern hjelp i forbindelse med oversettingsarbeid. Post Undervisnigsmateriell Økning sees i sammenheng med posten vikarutgifter, etater samisk. Side 10 av 18

11 Sak 0022/04 Post seminarer: Evalueringen av samepolitiske tiltak i kommunen overleveres i løpet av kort tid. Seminar planlegges i forbindelse med evalueringa. Post Annonsering: Annonsering/kunngjøring i Áššu og Min Áigi. Post Trykking/Kunngjøring: Rapport fra seminaret Kossen går det Kåfjord?. Post Kursavgifter: Kostnader i forbindelse med oppmelding til eksamen samt dekning av kurs/seminaravgift for administrasjonen. Post Kursavgifter, folkevalgte: Dekning av kurs/seminaravgift, Samepolitisk utvalg. Post Skyss/kost kurs utvalg: Dekning av utgifter i forbindelse med kurs/seminarer/konferanser, Samepolitisk utvalg. Post Reiseutgifter samiskopplæring: Dekning av kjøreutgifter i forbindelse med kurs/utdanningsformål. Sees i sammenheng med posten vikarutgifter, etater, samisk. Post Skilt: Stort behov for skilting på rådhuset. Har behov for språklig oppdatering av skilt, i tillegg til at det mangler mange skilt på huset. Post Andel fellesutgifter: Dekning av utgifter i forbindelse med leie av konsulentens kontor, telefonutgifter, datatekniske ting, kopiering m.m. Post Overført menighetsrådet: Foreslås økt med kr ,- til kr ,- for Post Overført språksentret: Penger som overføres språksentret. Bidrar til å dekke kostnader i forbindelse med driften til sentret. Post Tilskudd abonnement samiske aviser: Dekning av kostnader i forbindelse med at kommunen dekker inntil 100 abonnement av valgfritt Min Áigi eller Áššu til de av kommunens befolkning som ønsker det. Post Tilsk. lag og foreninger og post Andre tilskudd: Penger som avsettes til å støtte opp om tiltak/prosjekter i regi av lokale lag og foreninger og andre. Postene er økt med ,-, til sammen kr ,-. Side 11 av 18

12 Post Tilskudd Riddu Riddu Tilskudd til tospråklig markedsføring og profilering av festivalen for 2004 foreslås økt til kr ,- for 2004 Resterende midler disponeres i forhold til tiltak av Strategiplan Rådmannens innstilling: Sak 0022/04 1. Foreliggende budsjettregulering - samiske språktiltak mars 2004, vedtas som forelagt. 2. Post Reserv. Samepol. Utvalg disponeres i forbindelse med utarbeiding av strategiprogram for tospråklighetstilskuddet 2004 Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0011/04 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg vedtok enstemmig følgende endringer: Post reguleres i forhold til vedtak i sak 10/04 Post reguleres i forhold til vedtak i sak 5/04 For øvrig ble reguleringen vedtatt som forelagt. Rådmannens innstilling til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Foreliggende budsjettregulering - samiske språktiltak mars 2004, vedtas med følgende endringer: Post reguleres i forhold til vedtak i sak 10/04 Post reguleres i forhold til vedtak i sak 5/04 2. Post Reserv. Samepol. Utvalg disponeres i forbindelse med utarbeiding av strategiprogram for tospråklighetstilskuddet 2004 Side 12 av 18

13 Gáivuona suohkan Sak 0023/04 FELLES KART OG SAKSBEHANDLERSYSTEM FOR KOMMUNENE NORDREISA, KÅFJORD OG KVÆNANGEN Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 04/00237 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 : Tilsagnsbrev fra Fylkesmannen i Troms Saksutredning: har sammen med Nordreisa og Kvænangen søkt fylkesmannen om tilskudd til et samarbeidsprosjekt( se prosjektbeskrivelse vedlegg 1). Bakgrunn for dette er bl.a samtaler mellom kommunene Nordreisa og Kåfjord og Kvænangen om et tettere samarbeid omkring temaene kart, oppmåling, byggesaksbehandling, jordbrukssaker og arealplanlegging. Begrensninger for et utstrakt samarbeid har vært datateknisk infrastruktur. Kommunene har fått tildelt kr ,- fra skjønns-midlene for 2004 (jfr vedl 2). Total ramme for prosjektet er på ,- mens egenandelen for kommunene er på kr ,- Fordelt på kommunene blir dette som oppsatt i tabell 1. I tillegg legges det opp til å dele på en 100% stilling som bl.a skal forestå kommunene i kartvedlikehold. Nordreisa kommune har i dag en 50 % stilling til dette. Her bør Kåfjord og Kvænangen gå inn med 25% stilling hver for å fylle opp denne stillingen. Kostnader for Kåfjord og Kvænangen til dette blir på kr ,-. Dette gjennomføres som et prøveprosjekt over 1 år. Dersom det viser seg at det etter oppstartsfasen er tilstrekkelig kapasitet i denne stillingen til andre oppgaver vurderes dette på nytt. Totalt vil et slikt prosjekt kunne gi kommunene betydelig større effektivitet ved at en kan benytte hverandres kompetanse og kapasitet på en svært fleksibel måte. En vil kunne jobbe kontinuerlig med saker for hverandre gjennom tilgang til hverandres system. Kommunene har tidligere forsøkt med samarbeidsløsninger, men det har vist seg at det kreves betydelig ressurser til gjennomgang av arkiv, avventing av postgang m.v. Nå vil en imidlertid gjennom dette prosjektet ha muligheter til å kunne løse dette elektronisk. Side 13 av 18

14 Sak 0023/04 INVESTERINGER FORDELING MELLOM KOMMUNER Sum (kr) Nordreisa Kåfjord Kvænangen Kartprogrammer Etablering Kartdata, opplæring Web løsning Scanning Felles kartserver Citrix metaframe server E-post applikasjon, K Oppgradere K Pix Viev VPN kryptering Kommuna GAB Ekstra arbeid etablere kartdata FINANSIERING Kommunene 25% Fylkesmannen, 75% Tabell 1. Personellressurser 100% , , ,- stilling Sum (kr) ,- Konklusjon. Dette er et unikt prosjekt der en nå har muligheten til å få til en infrastruktur som gjør det mulig for kommunene til å samarbeide aktivt. Den kommunal egenandelen på kr ,- er svært beskjeden i forhold til forventet effektiviseringsgevinst. Når det gjelder personellressursen er dette helt vesentlig for å komme i gang, dette gjennomføres som et prøveprosjekt over ett år. Ved eventuelt kjøp av denne tjenesten ville summen klart overstige ,- Rådmannens innstilling: 1. bevilger kr ,- til samarbeidsprosjektet 2. kr ,- finaniseres ved tilskudd 3. kr ,- finansieres over formannskapets reserve 4. kr ,- finansieres over formannskapets reserve Side 14 av 18

15 Gáivuona suohkan Sak 0024/04 VANN OG AVLØP TIL NYE SJØBUER I MANNDALEN Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: M30 Arkivsaksnr.: 04/00247 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Kart datert 9/3-04. Saksutredning: Saken ble behandlet av formannskapet under sak 55/03 i møte den hvor det ble gjort følgende vedtak: "Saken utsettes. Det avklares med Drift og utvikling hva som er kommunens rolle i dette prosjektet." Etter at denne saken ble saksforberedt har planutvalget gjort vedtak om plassering av sjøbuene da området er noe endret i forhold til opprinnelig planløsning. Dette har ført til at løsningen for VA er noe endret slik at også kostnadene vil bli noe endret. Det er planlagt 26 nye sjøbuer og servicebygg på Løkvoll Nord. 6 sjøbuer på det private området, 20 på det kommunale. Området planlegges ferdig utfyllt i år med tunnelmasser fra Isfjelltunnelen og vil deretter være klar for utbygging av vann- og avløpsanlegget. Det er i dag ført frem 110 mm vannledning til feltet. Denne ledninga har forgrening til eksisterende sjøbuer med en 32 mm ledning. Videre er det lagt ned slamavskiller med tanke på denne utbygginga. Dette betyr at kommunens utbyggingsansvar er gjennomført i denne saken. Området hvor sjøbuene skal anlegges er trangt. På grunn av dette vil nye sjøbuer måtte plasseres nøyaktig slik at vann- og avløpsledningene ikke kommer under bygningene slik at eventuell senere oppgraving blir forhindret. Derfor bør også stikkledningene til de enkelte sjøbuer legges ned samtidig med hovedstammen. I tillegg bør det også vurderes at det samtidig legges ned kabler for strøm og tele. Av denne årsaken mener Drift og utvikling at kommunen må engasjere seg slik at feltet bygges ut under ett. Dette vil da igjen bety at ved utdeling av tomter krever kommunen inn utlegget til opparbeiding av vann og avløp. Refusjonen vil da være for den enkelte sjøbu. I tillegg kommer selvsagt normale tilknytningssatser. Det er beregnet følgende kostnader for dette arbeidet på kommunal område (trase og 1-3-4): Side 15 av 18

16 Sak 0024/04 VL 75: 50 lm á kr 110,- kr 5.500,- VL 50: 60 lm á kr 57,- " 3.420,- Avløpsledning 160 mm: 95 lm á kr 225,- " ,- Pumpeledning 70 mm: 10 m a kr 60,- " 600,- Grøftearbeider: 280 m á kr 200,- " ,- Stikkledninger: PE 25, 145 lm á kr 45,- (inkl. utstyr) " 6.525,- Avløp 110 mm PVC, 145 lm á kr 130,- (inkl. utstyr) " ,- Kum vann inkl. utstyr 1 stk " ,- Stakekummer inkl. utstyr, 2 stk " ,- Pumpekum inkl. utstyr, 1 stk " ,- Uteglemte poster " ,- Montasjearbeider " ,- Kr ,- + mva " ,- Kr ,- Det er vanskelig å kalkulere dette anlegget, men tallene gir en viss indikasjon på hvor kostnadene for den enkelte utbygger vil bli. Delt på 20 sjøbuer vil kostnadene for den enkelte være ca ,- I tillegg kommer tilknytningsavgifter for vann og avløp. Den private delen er ikke kostnadsberegnet. Rådmannens innstilling: 1. bevilger kr ,- til vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen. 2. Utgiftene dekkes ved opptak av lån som nedbetales over 20 år med like årlige avdrag. 3. Utbygging av vann og avløp lyses ut på anbud og iverksettes så snart området er ferdig utfyllt. 4. Kommunen forskutterer utbyggingskostnadene og krever inn refusjon fra den enkelte sjøbu ved tildeling av tomt. 5. Innbetalt refusjon benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Side 16 av 18

17 Gáivuona suohkan Sak 0025/04 REGULERINGSENDRING LØKVOLL NORD - UTVIDELSE ELV Saksbehandler: Harald Grønnvoll Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/00256 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Pbl pkt. 2. Bilag: Reguleringskart datert 26/ Saksutredning: Under behandling av reguleringsendring Løkvol nord - sjøbuplassering av kommunestyret i sak 61/03 den ble det gjort et slikt vedtak: " vedtar mindre reguleringsendring for sjøbuplassering i regulert område Løkvoll Nord. Elv i framlagte plan utvides med 2 m inn på privat område og 2 m inn på regulert kommunalt område." AR-ing har utarbeidet et forslag med bakgrunn i vedtaket. Ved at bunnen senkes inntil 30 cm i forhold til utløpet og grøften utvides over en 20 m lengde vil vi kunne oppnå et slikt resultat som vedtaket forutsetter. Da forslaget ikke har vært forelagt interessentene for området må den ut på lokal høring før endelig vedtak kan gjøres. Rådmannen foreslår at at planen sendes på høring til Grendeutvalget/KAMM og til de berørte private grunneiere samt at planen legges ut på Manndalen samvirkelag. Høringsfrist kan etter 27-2 settes kortere for mindre reguleringssaker. Rådmannens innstilling: 1. Planen sendes på lokal høring i tidsrommet til til følgende: Grenseutvalget/KAMM, 9144 Samuelsberg Edith Solvang, 9144 Samuelsberg Alf Løkvoll, Ringv. 21, 9152 Sørkjosen Karl A. Karlsen, 9144 Samuelsberg Svanhild Marie Olsen, Flaenbk. 5, 2070 Råholt I tillegg legges planen ut på Manndalen Samvirkelag og på Servicekontoret, her. Side 17 av 18

18 Gáivuona suohkan Sak 0026/04 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00264 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0026/04 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: F. sak 14/03. Saksutredning: Som det går fram av bilaget, ble Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) omorganisert til interkommunalt selskap i Vi har før omorganiseringen ikke hatt valgte representanter til årsmøtene, i hovedsak har ordføreren møtt, eller det har vært gitt fullmakt til andre. Til stiftelsesmøtet som var , var varaordfører valgt til å representere kommunen. Representantskapet skal ha årsmøte 31. mars -04 i Tromsø, så det må derfor velges representant og vararepresentant for inneværende valgperiode. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Side 18 av 18

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.04 Tid: Kl. 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Bjørn Inge Mo Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt.

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt. GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Magne Monsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTREGULERING OKTOBER

BUDSJETTREGULERING OKTOBER Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl.

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl. Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: Innen kl. 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 14.04.2016 10:00 Følgende faste medlempier møtte: Funkajon Idar Marenius

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 25.05.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen 21.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer