HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: HOVEDUSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/05 04/01018 SØKNAD OM VIKARMIDLER I FORBINDELSE MED SAMISKSTUDIER 0021/05 05/00099 SØKNAD OM SAMISKE SPRÅKMIDLER - KÅFJORD MENIGHETSRÅD 0022/05 05/00371 SØKNAD OM TILSKUDD VEDR.PROSJEKTET "UNGE AMBASSADØRER I NORD-TROMS" 0023/05 05/00434 SØKNAD OM STØTTE KULTURLEIR FOR URFOLKSUNGDOM SOMMEREN /05 05/00467 SØKNAD OM MIDLER TIL Å ETABLERE WEB-SIDE 0025/05 05/00471 SØKNAD 0M STØTTE DEL II - STEDSNAVN OG KULTURMIDLER PÅ NETT 0026/05 05/00524 HØRING:FORSLAG TIL ENDRING AV RIKETS INNDELINGSNAVN VED Å INNFØRE TOSPRÅKLIG NAVN PÅ TROMS FYLKE 0027/05 05/00536 SAMISK LÆREPLANVERK 0028/05 05/00537 SAMARBEIDSFORHOLD MELLOM AJA SAMISK SENTER OG NORD- TROMS MUSEUM, 9148 Olderdalen, dato Karin Karlsen leder

2 Gáivuona suohkan Sak 0020/05 SØKNAD OM VIKARMIDLER I FORBINDELSE MED SAMISKSTUDIER Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01018 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Nord Troms Museum søker to månedsverk i l.tr. 54 inkl. feriepenger og sosiale utgifter, totalt kr ,-, i støtte til at Gøril Nilsen, 1.konservator ved museet, skal kunne følge begynnerkurs i samisk i regi av Samisk språksenter. Nilsen er bosatt i Kåfjord og arbeider på NTRM sitt avdelingskontor på Ája samisk senter. Hun behersker ikke samisk. Søker underbygger søknaden ved at museet har betydelig behov for at flere av sine ansatte behersker samisk, og at det er særlig viktig at deres 1.konservator får denne kompetansen. Støttepraksis : Vikarutgifter for kommunalt ansatte dekkes over tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes annen finansiering. I 2004 ble det, etter en særskilt vurdering i sak 002/04, gitt støtte til at daglig leder på nærmiljøsentralen fikk muligheter til å følge videregående kurs i samisk. Slik Rådmannen vuderer det her åpner dette vedtaket for at etter særskilt vurdering kan det gis støtte til at institusjoner som har betydning for Kåfjord-samfunnet kan søke og få dekka sine vikarutgifter i forbindelse med samiskkurs. Rådmannen er av den oppfatning at Nord-Troms Museum har en slik betydning, i og med at museet sitt anlegg i Kåfjord presenterer og formidlerer kunnskap om den sjøsamiske kulturen med utgangspunkt i fjærabuene ved sjøkanten i Birtavarre og gjennom gården Holmenes. Søker har søkte dekka 1.konservator sine lønnsutgifter. I telefonsamtale ble det orientert fra søkers side om at dette var et utgangspunkt for søknaden. Vikarer vil evt. bli brukt, og en mulighet kunne være å øke stillingsprosenten til de to som jobber på Skjervøy og i Storfjord. Som søker også var inne på, sjøl om søknaden ikke ga full uttelling, ville det gjøre det mulig å ta dette kurset i samisk. Side 2 av 19

3 Til tross for at det vurderes som svært positivt at Nord-Troms Museum ser betydningen av at ansatte ved Kåfjord-avdelinga kan en samisk vil Rådmannen fremme følgende innstilling: Sak 0020/05 Rådmannens innstilling: Avslag. finner ikke å kunne prioritere Nord-Troms Museum sin søknad om dekning av vikarutgifter innenfor budsjettåret 2005 Møtedato: Sak: PS 0005/05 Resultat: Saken utsatt Saken utsettes. Saken utsettes. Møtedato: Sak: PS 0018/05 Resultat: Saken utsatt Mary Mikalsen Trollvik foreslå følgende: Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling av formannskapets vedtak i sak 22/05 Vedtaket enstemmig vedtatt. Behandling av saken utsettes til Samepolitisk utvalgs ordinære møte som avholdes 26.mai. Møtedato: Sak: PS 0020/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Avslag. finner ikke å kunne prioritere Nord-Troms Museum sin søknad om dekning av vikarutgifter innenfor budsjettåret 2005 Til formannskapet. Side 3 av 19

4 Gáivuona suohkan Sak 0021/05 SØKNAD OM SAMISKE SPRÅKMIDLER - KÅFJORD MENIGHETSRÅD Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00099 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Rapport for 2004 av Saksutredning: Kåfjord preste- og menighetskontor søker om en økning på kr ,- i 2005 til vedlikehold og viderutvikling av deres aktivitet i forhold til å bevare, styrke og fremme samisk språk i Kåfjord. Beløpet er planlagt brukt til følgende aktiviteter; Avvikling av samisk/norske gudstjenester og friluftsgudstjeneste Avvikling av samisk/norsk stevnegudstjeneste Avvikling av samisk/norsk andakt på Birtavarre sykehjem Tilrettelegging av konfirmantundervisning i forhold til samisk språk Tolketjenester ved behov Arbeid med å utvide/øke stillingsstørrelsen som samisk tolk Benytte samisk tekst i menighetsbladet. Kostnadene til dette arbeidet budsjetteres til kr ,-. Dette er ment å dekke kostnader i forbindelse med lønnsutgifter til klokker, organist og kirketjener i forb. med avvikling av gudstjenester og ukentlige andakter ved sykestua, samt kjøreutgifter, driftsutgifter og utgifter til administrasjon. Menighetsrådet har for 2005 fått avsatt kr ,- til formålet. Rådmannen vil tilrå En økning av tilskudd til menighetsrådet med kr ,-. Menighetsrådet har sendt rapport om sin tospråklige virksomhet for Her viser de til at de har bl.a. avholdt 6 samisk/norske gudstjenester, samt en samisk/norsk friluftsgudstjeneste. De har holdt ukentlige samisk/norske andakter på sykehjemmet, Birtavarre, tolketjeneste har blitt gitt og de har tilrettelagt konfirmantundervisningen så langt som mulig. Rådmannen vil ikke kommentere rapporten av utover å si at dette er aktiviteter som har pågått over mange år. Det kan også nevnes at lønn til samisk tolk ikke dekkes over Side 4 av 19

5 Sak 0021/05 tospråklighetsmidlene fra kommunen, men over Nord-Hålogalands bisbedømmes budsjett. Dette inngår i at Den norske kirken også omfattes av samelovens språkregler. Økningen som gis over kommunens tospråkligetsbudsjett bør da også, etter Rådmannens syn, gjenspeile menighetsrådet vilje til ikke bare å opprettholde aktiviteten i forhold til å fremme samisk språk og kultur innenfor menighetsarbeidet i Kåfjord, men også vise vilje til å forbedre og øke synliggjøringa av kommunens samiske tilknytning. Dette kan gjøres med enkle grep som at det er en samisk tekst i hvert nummer av menighetsblandet og at samisk også synligjøres på det brevpapir som menighetsrådet bruker. Rådmannen vil på bakgrunn av dette fremme følgende innstilling: Rådmannens innstilling: 1. øker bevilgningen til Kåfjord menighetsråd for deres tospråklige aktivitet for 2005 med ,-. 2. Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd viser vilje til ikke bare å oppretteholde en tospråklig aktivitet, men også bidrar til å utvide og forbedre sine aktiviteter i forhold til arbeidet med å bevare, fremme og styrke bruken av samisk språk i Kåfjord. 3. Vi ber om å få tilsendt en kort rapport over bruken av midlene hvor det også fremkommer hva som er gjort i forhold til å økt synliggjøring av samisk språk og kultur uttover det som allerede er pr. i dag. 4. Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Menighetsrådet 6. Post Reserv. Samepol.utvalg reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Møtedato: Sak: PS 0008/05 Resultat: Saken utsatt Mary Mikalsen Trollvik foreslo følgende: Saken utsettes. Menighetsrådet bes om ytterligere informasjon vedr. hvilke utgifter som dekkes over andre budsjett, som eks. tolketjeneste m.v. Forslaget til Mary Mikalsen Trollvik vedtatt med 3 stemmer. En stemme imot. Saken utsettes. Menighetsrådet bes om ytterligere informasjon vedr. hvilke utgifter som dekkes over andre budsjett, som eks. tolketjeneste m.v. Møtedato: Sak: PS 0019/05 Resultat: Saken utsatt Side 5 av 19

6 Asle Tveitnes foreslo følgende: Behandling av saken utsettes til Samepolitisk utvalgs ordinære møte som avholdes 26.mai. 3 stemte for utsetting av saka, 2 stemte mot. Behandling av saken utsettes til Samepolitisk utvalgs ordinære møte som avholdes 26.mai. Møtedato: Sak: PS 0021/05 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Sak 0021/05 Karin Karlsen foreslo nytt pkt. 2: Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd oversetter menighetsbladet til samisk, setter samisk navneform på menighetsrådets brevpapir, og at en følger lik annonseringspraksis som Kåfjord kommune. Tillegg til pkt. 3: det bes også om en orientering om hvordan konfirmasjonsundervisningen legges opp i forhold til ivaretakelse av samisk språk og kultur. Kort rapport endres til rapport Endringene enstemmig vedtatt. Pkt. 1, 4, 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt. 1. øker bevilgningen til Kåfjord menighetsråd for deres tospråklige aktivitet for 2005 med ,-. 2. Bevilgningen forutsetter at Kåfjord menighetsråd oversetter menighetsbladet til samisk, setter samisk navneform på menighetsrådets brevpapir, og at en følger lik annonseringspraksis som. 3. Vi ber om å få tilsendt en rapport over bruken av midlene hvor det også fremkommer hva som er gjort i forhold til å økt synliggjøring av samisk språk og kultur utover det som allerede er pr. i dag. Det bes også om en orientering om hvordan konfirmasjonsundervisningen legges opp i forhold til ivaretakelse av samisk språk og kultur. 4. Midlene er ikke overførbar til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Menighetsrådet 6. Post Reserv. Samepol.utvalg reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Til formannskapet. Side 6 av 19

7 Gáivuona suohkan Sak 0022/05 SØKNAD OM TILSKUDD VEDR.PROSJEKTET "UNGE AMBASSADØRER I NORD-TROMS" Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00371 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av Saksutredning: Kultur- og Næring i Indre Kåfjord søker kr ,- til oversetting av tekst fra norsk til samisk i forbindelse med prosjekt Unge Ambassadører i Nord-Troms. I friluftslivets år arrangeres Halti Exit Camp i Nord-Troms og i Kåfjord i perioden juli. Da ønsker KNIK og Troms 4H å tilby ungdom å delta som vertskap på campen. Se forøvrig søknad vedlagte søknad. Oversetting gjelder informasjon som ligger inne på nettstedet Kostnadsoverslaget fra oversetter er mindre enn hva som søkes hos til denne biten. Mariann Mathisen, prosjektleder for Halti Exit Camp, forklarte 26.mai 2005 at dette var på grunn av at antall sider og dermed antall anslag har økt siden anbudet forelå. Søknaden faller inn under gjeldende retningslinjer og støttepraksis merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak/arrangement også skal være på samisk. På bakgrunn av dette innstiller Rådmannen som følger: Rådmannens innstilling: 1. innvilger inntil kr ,- til oversetting av nettstedet Halti Camp 2005 fra norsk til samisk. 2. Pengene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. Vi ber også om å få tilsendt en kort rapport om prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Møtedato: Sak: PS 0022/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 7 av 19

8 Sak 0022/05 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. innvilger inntil kr ,- til oversetting av nettstedet Halti Camp 2005 fra norsk til samisk. 2. Pengene utbetales i henhold til innsendt dokumentasjon på utlegg. Vi ber også om å få tilsendt en kort rapport om prosjektet. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Til formannskapet. Side 8 av 19

9 Gáivuona suohkan Sak 0023/05 SØKNAD OM STØTTE KULTURLEIR FOR URFOLKSUNGDOM SOMMEREN 2005 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00434 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av 5.mai 2005 Saksutredning: Riddu Riddu festivalen søker om kr ,- til gjennomføring av World Indigenous Youth Camp Leiren avholdes juli i Manndalen i forbindelse med Riddu Riddu festivalen. har i årlig bidratt med støtte til dette arrangementet. I 2004 ble det bevilget kr ,- til kulturleiren for ungdom, i tillegg til at Riddu Riddu fikk innvilget kr ,- til forprosjektet WIYC. Fra i år har arrangøren utvida konspetet for Arctic Youth Camp da etterspørselen for å delta fra ungdom fra andre ikke nordligere regioner har økt. Innholdet i leiren vil gjenspeile dette gjennom ungdommenes presentasjon av egne kulturelle uttryksformer. Prosjektet har en kostnadsramme på kr ,-. Se søknad for detaljer. Søknaden faller inn under gjenldende retningslinjer og støttepraksis og Rådmannen innstiller som følger: Rådmannens innstilling: 1. innvilger kr ,- i støtte til World Indigenous Youth Camp Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt prosjektregnskap i henhold til søknad av 5.mai Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Riddu Riddu 6. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende Rådmannen foretar budsjettregulering. Møtedato: Sak: PS 0023/05 Resultat: Innstilling vedtatt Side 9 av 19

10 Sak 0023/05 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. innvilger kr ,- i støtte til World Indigenous Youth Camp Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene utbetales ved bekreftelse på at prosjektet er igangsatt. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt prosjektregnskap i henhold til søknad av 5.mai Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Riddu Riddu 6. Post lag og foreninger reduseres tilsvarende Rådmannen foretar budsjettregulering. Til formannskapet. Side 10 av 19

11 Gáivuona suohkan Sak 0024/05 SØKNAD OM MIDLER TIL Å ETABLERE WEB-SIDE Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00467 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad registrert 2.juni 2005 Saksutredning: Manndalen UIL har tatt initiativ til å etablere en felles nettside for lag og foreninger i Manndalen. Nettsiden skal i hovedsak være tospråklig. I den forbindelse søker de om kr ,- i støtte til å dekke halvparten av kostnadene for etablering av sidene. Total kostnad er kr ,-. Rådmannen stiller seg positiv til tiltaket og er av den formening at søknaden faller inn under formålet med midlene og etablert støttepraksis. Den felles nettsida som Manndalen UIL har tatt initiativ til vil være tospråklig. Selv om etableringskostnadene vil være det samme om sidene er en eller tospråklig, vil oversettinga til samisk skje på dugnad av deltakerne i tiltaket. Det vurderes som positivt. Det er også viktig å se på at slike tiltak medfører at samisk synliggjøres og allminneliggjøres i ulike type kontekster. På bakgrunn av dette fremmer Rådmannen følgende innstiling: Rådmannens innstilling: 1. innvilger kr i støtte til etablering av en felles nettside for lag og foreninger i Manndalen. Tiltaket er i regi av Manndalen UIL. Bevilgningen gis på grunnlag av at sidene skal være tospråklige. 2. Midlene utbetales ved bekreftelse på at tiltaket er igangsatt. Etter gjennomføring ber vi om å få tilsendt en kort rapport om tiltaket, samt regnskap i henhold til søknad av Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. Beløpet belastes post lag og foreninger Møtedato: Sak: PS 0024/05 Resultat: Saken utsatt Saken utsettes. Saken utsettes. Til formannskapet. Side 11 av 19

12 Gáivuona suohkan Sak 0025/05 SØKNAD 0M STØTTE DEL II - STEDSNAVN OG KULTURMIDLER PÅ NETT Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/00471 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Tilleggsinformasjon m. oppdatert kostnads- og finansieringsplan av Prosjektbeskrivelse - særutskrift av F-sak 36/04 stedsnavn og kulturminner på nett - Foreløpig rapport 2005 stedsnavnprosjektet Saksutredning: Søknaden fra Ája samisk senter er del II av et prosjekt som i tillegg omfatter stedsnavn. Ája søkte og fikk bevilget kr ,- til delprosjekt I om stedsnavn i Dette prosjektet er i avslutningsfasen, se forøvrig vedlagte foreløpige rapport om stedsnavnprosjektet. Nå søker Ája kr ,- fra til delprosjekt II. kulturminner på nett. I F.sak 36/04 ble saka utsatt i påvente av en positiv innstilling fra Sametinget. I sak DSG 068/05 bevilget Sametinget inntil kr ,- til innsamling av samiske kulturminner i en database og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) for å stadfeste lokaliteten på digitale kart. Delprosjekt II har en kostnadsramme på kr Sametinget er hovedfinansiør. Fra Kåfjord kommune søkes det om kr ,- i tillegg er prosjektets egeninnsats beregnet til kr ,- v. drift og utvikling og Samisk språksenter og kr ,- v. Ája. Språksenteret skal gi språkfaglig bistand og drift/utvikling skal bistå med kartgrunnlag. Formålet med prosjektet er å øke folks tilgang til, kunnskap om og forståelse for stedsnavn, kulturminner og lokalhistorie. Se forøvrig saksutredning i F.sak 36/04. Prosjektet som helhet har lagt seg på en linje hvor samisk språk og formidling på samisk har en sentral plass. Registreringen av kulturminner vil foregå på samisk i sin helhet. Dette vil også omfatte noe arbeid med utvikling av terminologi for kulturminneregistrering på samisk. Intervjuer vil også foregå på samisk Prosjektet vil i sin helhet presenteres på samisk og norsk på internett Rådmannen ser viktigheta med å gjøre tilgjengelig både stednavn og kulturminner i kommunen, og derigjennom kunne bidra til å synliggjøre og fremme kunnskap og forståelse for vår egen lokale historie. Mulighetene dette representerer ved formidling av samisk språk og kultur i ulike sammenheng, og ikke minst i skole og barnehage er store. Synligjøring og kunnskap av denne delen av vår kulturhistorie er også viktig i forhold til befolkninga generelt. I synliggjørings og formidlingsøyemed er det sentralt at også det samiske språket har sin naturlige plass. Det vurderes det som at det har her. Side 12 av 19

13 Sak 0025/05 Rådmannen fremmer på bakgrunn av dette følgende innstilling: Rådmannens innstilling: 1. bevilger kr til delprosjekt kulturminner på nett i regi av Ája samisk senter. 2. Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene kan utbetales ved en skriftlig bekreftelse på at prosjektet er kommet i gang. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport samt prosjektregnskap i henhold til fremlagte planer. 4. Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Ája samisk senter. 6. Budsjettpost andre tilskudd reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Møtedato: Sak: PS 0025/05 Resultat: Innstilling vedtatt Mary Mikalsen Trollvik erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. bevilger kr til delprosjekt kulturminner på nett i regi av Ája samisk senter. 2. Bevilgningen forutsetter at restfinansiering er løst. 3. Midlene kan utbetales ved en skriftlig bekreftelse på at prosjektet er kommet i gang. Etter at prosjektet er gjennomført ber vi om å få tilsendt en kort rapport samt prosjektregnskap i henhold til fremlagte planer. 4. Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår. 5. Beløpet belastes post Ája samisk senter. 6. Budsjettpost andre tilskudd reduseres tilsvarende. 7. Rådmannen foretar budsjettregulering. Til formannskapet. Side 13 av 19

14 Gáivuona suohkan Sak 0026/05 HØRING:FORSLAG TIL ENDRING AV RIKETS INNDELINGSNAVN VED Å INNFØRE TOSPRÅKLIG NAVN PÅ TROMS FYLKE Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 003 &13 Arkivsaksnr.: 05/00524 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0026/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Høringsnotat av Saksutredning: Moderniseringsdepartementet legger frem et forslag om å endre det offesielle navnet på Troms fylke til Troms eller Romssa. Forslaget gjør det nødvendig med endring av Lov nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (bispedømme. og fylkesloven) 2 nr 2 XVIII. Bakgrunn: Troms fylkeskommune vedtok i desember 2002 en handlingsplan for samisk språk og samisk kulturkompetanse Bl.a skal det i hht planen innføres tospråklige norsk-samisk benevnelse på fylket : Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan. Fylkeskommunen har i brev av 14.mai 2003 bedt KRD om å få ta i bruk det tospråklige navnet. Dette forutsetter imidlertid en endring av fylkets offisielle navn etter 2 nr 2 i bispedømme og fylkesloven. Fylkeskommunens navn følger automatisk av fylkes offisielle navn, jf. kommunelovens 3 nr. 4. Troms fylkeskommune er forpliktet av Samelovens språkregler. Finnmark fylke har endret navn til Finnmark eller Finnmárku. Endringen trådte i kraft Lovgrunnlag: - Grunnlovens 110a. - Kommuneloven 3 nr Bispedømme- og fylkesloven. Endring av navnet på Troms fylke må skje ved endring av lovens 2 nr 2 XVIII i denne loven. I lovens 2 listes det de 19 fylkene oppfra I Østfold til XIX Finnmark. I Lovens 2 står det Rikets fylker skal ha følgende navn: (...) XVII. Troms (...). Dersom loven endres og Troms fylke får et tospråklig navn følger Troms fylkeskommune automatisk etter. - Sameloven. - Stedsnavnloven - Internasjonale forpliktelser. Side 14 av 19

15 Sak 0026/05 For ytterligere utdyping se høringsforslag. Samiske navn på kommuner: Regjeringen har ved kgl.res. med hjemmel i kommuneloven 3 nr. 3 fastsatt tospråklige navn på bl.a. I statsråd 6.juni 2003 ble det vedtatt at Porsanger kommune skulle ha et trespråklig kommunenavn. Ved kgl. res. vedtok Kongen i statsråd endring i de tospråklige kommunenavn innenfor forvaltningsområdet for samisk språk ved at bindestreken ble opphevet og den samiske og den norske navneformen i kommunenavnet ble likestilt. Rekkefølgen på den samiske og norske navneformen ble uendra jf. Stadnavnloven forskrift 3-2 hvor det heter: På skilt eller kart ol., der det blir brukt meir enn eitt navn, skal rekkefølgja til vanleg vere norsk, samisk, finsk. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgja til vanleg vere samisk, norsk, finsk Oppsummering og forslag: På bakgrunn av at Troms fylkesting har bedt om en endring av det offisielle navnet på Troms fylke, eksisterende lovgrunnlag samt Norges internasjonale forpliktelser ser departementet det som naturlig at samisk og norsk språk sidestilles i den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning. Bruk av samisk språk er vern av samisk kultur. Departementet foreslår å velge samme linje som ble valgt i forhold til Finnmarks fylkes offisielle navn. Prinsippene som følges er de samme som med de tospråklige kommunenavn,unntaket er da rekkefølgen på navneformene. Mens den samiske navneformen kommer først i eks. Kåfjord kommune, vil departementet plassere den norske navneformen først i fylkesnavnet. Økonomiske og administrative konsekvenser: Forslaget gjelder endring av navn på fylket som administrativ enhet. Fylkeskommunen har allerede i stor grad tilpassa seg til en tospråklig virkelighet. For statlige virksomheter vil det medføre noen merutgifter som logo, navn på brevhode, skilting m.m., men det vurderes som relativt små. Utkast til lovendring: I lov 14. august 1918 om forandring av rikets inddelingsnavn gjøres følgende endring: 2 nr 2 XVIII skal lyde: Troms eller Romssa Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. s kommentar: stiller seg positiv til at Troms får et tospråklig fylkesnavn. Kåfjord følger også departementets vurderinger i at det vil være naturlig at samisk og norsk likestilles i den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning. Bruk og synliggjøring av samisk språk i det offentlige rom er viktig når det gjelder bevaring av samisk språk og kultur i vårt område. Side 15 av 19

16 Sak 0026/05 er en av, i dag, 6 kommuner som er underlagt samelovens språkregler. Den samiske og norske navneformen på kommunen er likestilt og i hht brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av skal rekkefølgen på den samiske og den norske skrivemåten følge den ordningen som har vært slik at den samiske navneformen plasseres først. Dette i samsvar med Lov om stadsnavn. Troms fylkeskommune har lenge brukt norsk og en samisk navneform på sitt fylkes-kommunale navn, bl.a. på sine nettsider. Rekkefølgen har vært den norske formen først, så den samiske. Dette oppleves som noe merkelig, all den tid kommunene i forvaltnings-området skal følge et annet prinsipp. Praktisk sett vil da den eneste kommunen i Troms fylke som er underlagt samelovens språkregler ha den samiske navneformen først, mens i fylkesnavnet og da videre i fylkeskommunale organ vil den norske navneformen komme først. I statsråd 4.februar 1994 ble det bestemt at skulle ha et tospråklig kommunenavn; Gáivuotna/Kåfjord. I foredraget som ligger til grunn for resolusjonen, har departementet uttalt, jf. brev av , bl.a. at det ikke har ligget noen prinsipiell vurdering til grunn for valget av rekkefølge mellom den samiskspråklige og den norskspråkligedelen av kommunenavnet. Rekkefølgen gjenspeiler ingen prioritering mellom de enkelte delene av kommunenavnet. Videre sier Kommunal- og arbeidsdepartementet følgende: Departementet ser det som en fordel av skrivemåten er den samme i alle de tospråklige navnene både når det gjelder rekkefølgen og oppstillingen forøvrig. Ulik skrivemåte i de ulike kommunene ville gjøre bruken av tospråklige navn mer tungvindt og kunne føre til redusert bruk av det ofisielle kommunenavnet. Samme argumentasjon, mener, burde nå gjelde for innføring av tospråklig fylkesnavn på Troms fylke. Det vurderes som en stor fordel at skrivemåten følger lik praksis, uavhengig om det er innenfor eller utenfor det området som i samelovens 3 defineres som forvaltnings-området for samisk språk. Med andre ord, det vurderes som uheldig at det er ulik praksis for ulike territoriale enheter for offentlig administrasjon. Et siste moment for en lik praksis med hht rekkefølgen av navneform er at det vil medføre en drahjelp i forhold til de miljø som mener at det ikke var nødvendig å skilte på samisk i vår kommune og når det nå engang ble tospråklig skilting hvorfor kan ikke den norske navneformen komme først når det gjør det på fylkesnivå? vil på bakgrunn av dette foreslå at departementet følger samme prinsipp med hht rekkefølgen av Troms fylkes tospråklige navn som er nedfelt i forhold til tospråklige kommunenavn. Rekkefølgen blir på bakgrunn av dette at den samiske navneformen kommer først og endringen i Lov om forandring av rikets inddelingsnavn 2 nr 2 XVIII blir som følger: Romssa eller Troms Rådmannens innstilling: Side 16 av 19

17 Sak 0026/05 ber Departementet særlig merke seg merknadene vedr. rekkefølgen på samisk og norsk navneform i fylkesnavnet. Møtedato: Sak: PS 0026/05 Resultat: Innstilling vedtatt Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. ber Departementet særlig merke seg merknadene vedr. rekkefølgen på samisk og norsk navneform i fylkesnavnet. Til formannskapet. Side 17 av 19

18 Gáivuona suohkan Sak 0027/05 SAMISK LÆREPLANVERK Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 05/00536 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0027/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Saken ble tatt opp direkte i møtet i Samepolitisk utvalg. Møtedato: Sak: PS 0027/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Asle Tveitnes fremma følgende forslag: Samepolitiske utvalg anmoder at leder for utvalget skal tiltre arbeidsgruppa som skal komme med forslag til kommunens høringsuttalelse til samisk læreplan. Forslaget enstemmig vedtatt. Samepolitiske utvalg anmoder at leder for utvalget skal tiltre arbeidsgruppa som skal komme med forslag til kommunens høringsuttalelse til samisk læreplan. Til formannskapet. Side 18 av 19

19 Gáivuona suohkan Sak 0028/05 SAMARBEIDSFORHOLD MELLOM AJA SAMISK SENTER OG NORD-TROMS MUSEUM Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/00537 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0028/05 Samepolitisk utvalg /05 Formannskapet Henvisning til lovverk: Saksutredning: Saken ble tatt opp direkte i møtet i Samepolitisk utvalg. Møtedato: Sak: PS 0028/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Asle Tveitnes fratrådte erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Karin Karlsen foreslo følgende: Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å be styreleder for Aja samisk senter og styreleder for Nord-Troms Museum komme og informere om samarbeidet mellom Aja samisk senter og Nord- Troms Museum. Forslaget enstemmig vedtatt. Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å be styreleder for Aja samisk senter og styreleder for Nord-Troms Museum komme og informere om samarbeidet mellom Aja samisk senter og Nord- Troms Museum. Til formannskapet. Side 19 av 19

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ot.prp. nr. 38 (2005 2006) Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke,

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger C. Vatne

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Bjørn Inge Mo Siv

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.04.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.04 Tid: Kl. 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.01.2011 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Anne Karin Rolfsen Tor Einar Fagereng Helene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Pr. epost Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ettersendt: 0091/04 03/00652 KOMMUNALE BOLIG, MINDE SØR - NØDVENDIG AKUTT OPPUSSING OG SØKNAD OM REDUKSJON I HUSLEIE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ettersendt: 0091/04 03/00652 KOMMUNALE BOLIG, MINDE SØR - NØDVENDIG AKUTT OPPUSSING OG SØKNAD OM REDUKSJON I HUSLEIE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 14.04.2016 10:00 Følgende faste medlempier møtte: Funkajon Idar Marenius

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

BUDSJETTREGULERING OKTOBER

BUDSJETTREGULERING OKTOBER Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt.

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt. GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Magne Monsen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 05.03.2013 Fra og med sak: 32/13 Til og med sak: 38/13 Møtetid: 09.00 16.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer