HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0002/08 07/01062 SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV INDIGENOUS YOUTH CAMP /08 08/00056 SØKNAD OM STØTTE TIL EKSKURSJON TIL TROMSØ MUSEUM 0004/08 08/00060 UTDANNINGSSTØTTE I SAMISK SPRÅK 0005/08 08/00096 SØKNAD OM FORELDRE STØTTE TIL SAMISK BEGYNNERKURS 0006/08 08/00122 SØKNAD OM SAMISKE SPRÅKMIDLER TIL KÅFJORD MENIGHETSRÅD /08 08/00101 STYRINGSGRUPPE SAMISK SPRÅKSENTER - NYVALG 0008/08 08/00098 BUDSJETTREGULERING FEBRUAR /08 08/00058 SØKNAD OM STØTTE FOR SAMISK SPRÅKARBEIDS ARBEID FOR FORELDRE OG BARN I KÅFJORD 0010/08 08/00145 SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI FOR 6. FEBR. ARRANGEMENT

2 Gáivuona suohkan Sak 0002/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV INDIGENOUS YOUTH CAMP 2008 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/01062 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0002/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Riddu Riđđu søker kr i støtte til gjennomføring av Indigenous Youth Camp Prosjektet har som mål å samle urfolksungdommer til en 5 dager lang workshop der tema er tradisjonell og moderne uttrykksformer blant urfolk. Leiren skal arrangeres parallelt med Riddu Riđđu festivalen som i år arramgeres juli. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr ,-, hvor kost, losji og reise for deltakerne og instruktør utgjør hovuddelen. Søkerinnstanser se søknad. Kåfjord kommune har støttet prosjektet gjennom mange år. Rådmannen vil også for 2008 fremme en positiv innstilling. Kåfjord er vertskommunen for arrangementet, og ser at leiren, sammen med Riddu Riđđu festivalen, bidrar positivt i forhold til møter med egen- og andre urfolkskulturer. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr i støtte til gjennomføring av Indigenous Youth Camp Halvparten av beløpet utbetales ved bekrefting på at tiltaket er igangsatt. Resterende utbetales når vi har mottatt rapport og regnskap for gjennomføringen. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Riddu Riddu 5. Post Lag og foreninger, reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0002/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 2 av 21

3 Sak 0002/08 Vedtak: 1. Kåfjord kommune bevilger kr i støtte til gjennomføring av Indigenous Youth Camp Halvparten av beløpet utbetales ved bekrefting på at tiltaket er igangsatt. Resterende utbetales når vi har mottatt rapport og regnskap for gjennomføringen. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Riddu Riddu 5. Post Lag og foreninger, reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Riddu Riddu, Prosjektansvarlig Henrik Olsen, 9144 Samuelsberg Språkkonsulenten Kommunekassa Rådmannen Side 3 av 21

4 Gáivuona suohkan Sak 0003/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL EKSKURSJON TIL TROMSØ MUSEUM Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00056 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Olderdalen skole søker kr i støtte til ekskursjon for 6. og 7. klasse til Tromsø Museum Ekskursjonen er satt i en kontekst hvor kunnskap for å fremme forståelse for samisk språk og kultur er sentral. I F.sak 78/06 ble det gitt støtte til Trollvik skole til en lignende tur. Det er også tidligere bevilget midler til lignende tiltak. Tiltaket vurderes å falle inn under retningslinjer og etablert støttepraksis. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til ekskursjon for 6.-7.klasse ved Olderdalen skole. 2. Tilskuddet utbetales når vi har mottatt regnskap og en kort rapport om tiltaket. 3. Tilskuddet kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Rådmannen foretar budsjettregulering slik det fremkommer av vedlegg. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0003/08 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Vedtak: 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til ekskursjon for 6.-7.klasse ved Olderdalen skole. 2. Tilskuddet utbetales når vi har mottatt regnskap og en kort rapport om tiltaket. 3. Tilskuddet kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Rådmannen foretar budsjettregulering slik det fremkommer av vedlegg. 5. For ettertid er det en forutsetning at samisklærer deltar på denne type tiltak for at støtte skal innvilges. Side 4 av 21

5 Sak 0003/08 Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Olderdalen skole, 9146 Olderdalen Språkkonsulenten Kommunekassa Rådmannen Side 5 av 21

6 Gáivuona suohkan Sak 0004/08 Kåfjord kommune UTDANNINGSSTØTTE I SAMISK SPRÅK Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00060 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Samepolitisk utvalg vedtok i sak 33/07 budsjettforsalg 2008 å etablere en 5-årig forsøksordning for utdanningsstøtte i samisk språk. Målgruppen er foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og i skole. Administrasjonen fikk i oppdrag å utarbeide retningslinjer for tiltaket. Følgende retningslinjer foreslås: Kåfjord kommunes kursstøtte i samisk språk til foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskole 1 Formål og målsetting Formålet med støtteordninga er å gi foreldre/foresatte til barn med samisk i barnehage og grunnskole økonomisk mulighet til å delta på samiskkurs på Álgu (200t) - og Joatkkanivå (200t.), i regi av Samisk språksenter. Målsettingen for støtteordningen er at foreldre/foresatte skal kunne fungere som språkressurs og språkhjelp for sin(e) barn. 2 Vilkår for støtte 1. Søker er folkeregistrert i Kåfjord kommune. 2. Søker (i) har barn i den samiskspråklige barnehageavdelingen Riebangardi, (ii) har valgt et utvidet samisktilbud i norskspråklig avdeling eller (iii) har barn med samisk i sin fagkrets i grunnskolen. 3. Deltakelse på samiskkurs medfører tap av inntekt. Tap av inntekt må dokumenteres. 3 Fravær Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre velferdsgrunner, og som det ikkje er gitt tillatelse til, reduseres støtten for de aktuelle dager med ureglementert fravær. Samisk språksenter skal bekrefte at søker har deltatt i undervisningen. Side 6 av 21

7 Sak 0004/08 4 Tildeling Tildeling av støtte skjer på grunnlag av søknad. Kommunen kan totalt gi støtte til inntil 2 stk. foreldre/foresatte pr. år. 5 Kunngjøring av stipend Kunngjøring av stipendet skal skje på en slik måte at informasjonen om stipendet når den aktuelle målgruppen. 6 Klage Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søkeren. 7 Utbetaling Halvparten av støttebeløpet kan utbetales etter oppstart på kurs, andre halvpart utbetales ved dokumentasjon på at kurset er gjennomført. 8 Evaluering Retningslinjene evalueres første gang i 2009, så etter endt forsøksperiode i Rådmannens innstilling: Retningslinjer for Kåfjord kommunes utdanningsstøtte i samisk språk for foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskolen vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0004/08 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Idar Pedersen fremmet følgende endring 8: Retningslinjene evalueres første gang høsten 2008 (.). Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Retningslinjer for Kåfjord kommunes utdanningsstøtte i samisk språk for foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskolen vedtas med endringsforslag til 8. Side 7 av 21

8 Sak 0004/ Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Olderdalen skole ved Rektor, 9146 Olderdalen Trollvik skole ved Rektor, 9147 Birtavarre Manndalen skole ved Rektor, 9144 Samuelsberg Olderdalen barnehage ved Styrer, 9146 Olderdalen Djupvik barnehage ved Styrer, Djupvik, 9146 Olderdalen Birtavarre barnehage ved Styrer, 9147 Birtavarre Fossen barnehage ved Styrer, 9144 Samuelsberg Språkkonsulenten Side 8 av 21

9 Gáivuona suohkan Sak 0005/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM FORELDRE STØTTE TIL SAMISK BEGYNNERKURS Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00096 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Fred Are Nilsen søker kr i støtte til å delta på intensivkurs i samisk, Álgunivå, som begynner 18.februar Han har 2 barn i skolen som har samisk, en i 2.klasse som har samisk som 1.språk og en i 7.klasse som har samisk som 2.spåk. Han har også ett barn i den samiske barnehageavdelingen Riebangardi. Søknaden er på bakgrunn av vedtak som ble gjort i Samepolitisk utvalg i november 2007, hvor det ble vedtatt at det skulle etableres et 5-årig forsøksprosjekt hvor det ble åpnet for at foreldre/foresatte med barn med samisk i barnhage og skole skulle kunne få økonomisk støtte til å delta på samisk kurs på Algu- og Joatkka nivå. Kursene er i regi av Samisk språksenter. Målsettingen med støtteordningen er at foreldre/foresatte skal kunne fungere som språkressurs og språkhjelp for sin(e) barn. På bakgrunn av vedtak i Samepolitisk utvalg og foreslåtte retningslinjer til formålet, vil Rådmannen anbefale søknaden innvilget. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til Fred Are Nilsen i støtte til å delta på begynnerkurs i samisk, Álgu (200t.), i regi av Samisk språksenter. 2. Før utbetaling ber vi om dokumentasjon på tap av inntekt. Utbetaling skjer ihht til retningslinjene for formålet. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Post Vikarutgifter etater, reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0005/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 9 av 21

10 Sak 0005/08 Vedtak: 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til Fred Are Nilsen i støtte til å delta på begynnerkurs i samisk, Álgu (200t.), i regi av Samisk språksenter. 2. Før utbetaling ber vi om dokumentasjon på tap av inntekt. Utbetaling skjer ihht til retningslinjene for formålet. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Post Vikarutgifter etater, reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Fred Are Nilsen, 9144 Samuelsberg Språkkonsulenten Kommunekassa Rådmannen Side 10 av 21

11 Gáivuona suohkan Sak 0006/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM SAMISKE SPRÅKMIDLER TIL KÅFJORD MENIGHETSRÅD 2008 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00122 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Kåfjord Menighetsråd søker tilleggsstøtte på kr ,- til arbeidet med å opprettholde og fremmes samisk språk og kultur innen kirkelig sektor i Kåfjord. Midlene er ment å dekke merkostnader bl.a. i forbindelse med samisk/norske gudstjenester, samisk/norsk sangandakt ved Kåfjord helsesenter, Birtavarre, administrasjon m.m. Kostnadene til menighetsrådets arbeid innenfor formålet er budsjettert til kr ,-, hvorav direkte er relatert til økning i menighetsrådets merutgifter i forhold til tidligere forutsetninger i Samepolitisk utvalg sine vedtak. Kåfjord kommune har over flere år bevilget støtte til arbeid med samisk innenfor kirkelig sektor, i 2007 var kommunens totale bevilgning kr De har også fulgt opp de forutsetninger mht økt synliggjøring av samisk som Samepolitisk utvalg forutsatte i sine vedtak i 2005/2006. Menighetsrådet har i budsjettvedtak K.sak 101/07 fått bevilget kr ,-. Rådmannen vil i sin innstilling foreslå en ekstrabevilgning på kr Støtten til formålet vil da beløpe seg på kr ,- totalt i Dette er på nivå med hva som er blitt bevilget tidligere år. Bevilgningen bør dekke den samiskspråklige aktiviteten innenfor den kirkelige sektor, når en tar høyde for følgende: Administrative utgifter holdes utenfor. Midler til administasjon bevilges ikke utover det som allerede ligger innenfor posten fellesutgifter. Utgifter til samisk/norske gudstjeneste/andakt halveres. Over dette kapitlet dekkes merkostnader i tilknytning til den samiske delen. Tar høyde for merkostnader i forhold til merkostnader knyttt til annonsering m.m. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger et tillegg på kr ,- til Kåfjord menighetsråd til dekning av merkostnader i forbindelse med å opprettholde og fremme samisk språk innen kirkelig sektor for Vi ber om en kort rapport over bruken av midlene 3. Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post kirkelig fellesråd 5. Post reserv. SPU reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 11 av 21

12 Sak 0006/08 Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0006/08 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg fremmet følgende forslag: Saken utsettes i påvente av dokumentasjon i form av bilag over de faktiske utgifter som Menighetsrådet har på aktiviteter innenfor det samiske området. Vedtak: Saken utsettes i påvente av dokumentasjon over de faktiske utgifter i form av bilag som Menighetsrådet hadde på aktiviteter i 2007 innenfor det samiske området. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Kåfjord Menighetsråd, 9146 Olderdalen Språkkonsulenten Rådmannen Kommunekassa Side 12 av 21

13 Gáivuona suohkan Sak 0007/08 Kåfjord kommune STYRINGSGRUPPE SAMISK SPRÅKSENTER - NYVALG Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/00101 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0007/08 Samepolitisk utvalg / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Det er Samepolitisk utvalg som skal foreslå medlemmer til styringsgruppa for Samisk språksenter, jfr. F-sak 24/97. Styringsgruppa for forrige valgperiode var: Medlemmer: Ordfører Bjørn Inge Mo Mary Mikalsen Trollvik Liv Rundberg Varamedlemmer Varaordfører Karl Idar Berg Anne Tove Sivertsen Åge B. Pedersen Samepolitisk fremmer forslag til ny styringsgruppe i møtet. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0007/08 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Saka fremmet uten innstilling. Vedtak: Medlemmer: Ordfører Bjørn Inge Mo Inger C. Vatne Liv Rundberg Varamedlemmer: Varaordfører Rita Mathisen Idar Pedersen Åge B. Pedersen Til kommunestyret. Side 13 av 21

14 Gáivuona suohkan Sak 0008/08 Kåfjord kommune BUDSJETTREGULERING FEBRUAR 2008 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/00098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0008/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Budsjettreguleringsskjema 5.1 midler Samiske språktiltak Saksutredning: Inntekter: Sametinget kr Utgifter: Posten Vikarutgifter, flyttes til , overført etater vikarer. Inkludert i denne belastes også kostnadene i forbindelse med nylig etablert forsøksordning kursstøtte til foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskolen. Post annonsering, en liten reduksjon er foretatt. Mest sannsynlig vil kostnadene på denne posten kunne reduseres ytterligere da avisene Min Áigi og Áššu slås sammen til en dagsavis 6.februar Post inventar/utstyr, nulla ut. Årsaken er at det av midlene bevilget til oss i 2007 er avsatt på fond kr ,- til samisk skilting. Post andre tilskudd: Redusert med kr ,- pga tilskudd til arrangement på samefolkets dag er innbakt i overføringen til Samisk språksenter. Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0008/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling vedtas som forelagt. Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas som forelagt. Side 14 av 21

15 Sak 0008/08 Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Språkkonsulenten m/bilag Rådmannen Kommunekassa Side 15 av 21

16 Gáivuona suohkan Sak 0009/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE FOR SAMISK SPRÅKARBEIDS ARBEID FOR FORELDRE OG BARN I KÅFJORD Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00058 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0009/08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad reg Tilleggsopplysninger av Saksutredning: Samisk foreldrenettverk søker kr ,- i støtte til språkbadtur til Hætta i Finland 7.-9.mars i forbindelse med feiringen av Maria bebudelsesdag, samt kr ,- i støtte andre arrangement som foreldrenettverket er ment å arrangere gjennom året. Totalt kr ,-. Samisk foreldrenettverk er en forening som har eksistert i ett år. Nettverket arbeider med bl.a å forbedre situasjonen for samisk språk i Kåfjord gjennom å etablere en arena hvor samisk språk er naturlig del. De arbeider med språkbadprosjekter som skal gjøre det lettere for foreldre og barn å kunne bruke samisk som kommunikasjonsspråk. Dette gjøres gjennom å arrangere felles aktiviteter hvor de prøver å bruke samisk språk. De oppsøker ulike miljøer, drar på turer m.m. Pr.dato er det ca. 12 medlemsfamilier i foreldrenettverket. Vedr. språkbadtur, Hætta: Samisk og finskspråk tales. Bruk av samisk er hovedmålet gjennom bl.a språkøvelser, matlagning m.m.. Kostnadene til turen er kost/logi kr ,-, mat m.m. kr Foreldrenettverket fikk avslag på søknad om støtte til språkbadtur til Hætta i Det er ikke problematisk å se at en tur til et finsk/samisktalende område kan en positiv opplevelse for deltakerne, særlig for de yngre. En slik tur kan nok også bidra til at spesielt barn får anledning til å møte samisk i en helt annen kontekst en her i kommunen. En kontekst hvor samisk språk synes og høres på en helt annen måte og i en helt annen målestokk en de til daglig er vant med. Som søker også sier så mangler vi samiskspråklige arenaer, i mange hjem er det ikke naturlig bruke samisk mellom foreldre og barn, og terskelen for å tørre å bruke samisk kan være store. I 2007 innstilte Rådmannen på avslag, noe som ble vedtatt i Formannskapet. Samepolitisk utvalg var imidlertid av en annen mening. Rådmannen mente at man ikke skulle bruke disse midlene til slike formål, men heller rette støtten direkte mot aktiviteter i kommunen. Det er imidlertid positivt at foreldrenettverket tar et slikt initiativ, også med tanke på å vise barn at samisk språk er gangbart og gjennom det gi en spire til å bruke samisk språk også i sitt eget hjemmemiljø. Side 16 av 21

17 Sak 0009/08 I budsjettet for språkbadturen til Hætta savnes det en egenandel. Dette vil i Rådmannens forslag til vedtak bli tatt hensyn til. I forslag til støttebeløp er nettverkets 12 medlemsfamilier grunnlaget for beregningen. Når det gjelder aktiviteter gjennom året beregner søker 10 samlinger m. mat, reiser, ekstern hjelp m.m.. Det er ikke spesifisert hva disse aktivitetene omfatter. Også i forhold til denne delen vil Rådmannen innstille positivt med et mindre beløp. Dette på bakgrunn av at det er behov for samiskspråklige arenaer for barn og unge. En reduksjon av bevilgningen er foretatt pga at aktivitetene ikke er klarlagt i søknaden. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune v. Samepolitisk utvalg bevilger inntil kr ,- til Samisk foreldrenettverk i støtte til språkbadtur til Hætta 7.-9.mars Utvalget er av den formening at resterende kostnader til turen kan dekkes inn gjennom egenandel fra deltakerne. 2. Inntil kr ,- bevilges til lokale samlinger i foreldrenettverkets regi. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Halvparten av midlene utbetales når tiltakene er igangsatt. Resterende utbetales når vi har mottatt rapport og regnskap/bilag over bruken av midlene. 5. Bevilgningen belastes post lag og foreninger. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0009/08 Resultat: Innstilling m/endr. vedtatt Behandling i utvalget: Samepolitisk utvalg fremmet følgende endringsforslag pkt. 2: Tilskudd til lokale samlinger innvilges ikke, da det søkes på generelt grunnlag til aktiviteter. Samisk foreldrenettverk kan komme tilbake med ny søknad når konkrete aktiviteter er planlagt. For øvrig som Rådmannens innstilling. Vedtak: 1. Kåfjord kommune v. Samepolitisk utvalg bevilger inntil kr ,- til Samisk foreldrenettverk i støtte til språkbadtur til Hætta 7.-9.mars Utvalget er av den formening at resterende kostnader til turen kan dekkes inn gjennom egenandel fra deltakerne. 2. Tilskudd til lokale samlinger innvilges ikke, da det søkes på generelt grunnlag til aktiviteter. Samisk foreldrenettverk kan komme tilbake med ny søknad når konkrete aktiviteter er planlagt. 3. Midlene kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Halvparten av midlene utbetales når tiltakene er igangsatt. Resterende utbetales når vi har mottatt rapport og regnskap/bilag over bruken av midlene. 5. Bevilgningen belastes post lag og foreninger. Side 17 av 21

18 Sak 0009/08 Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Samisk foreldrenettverk, ved Leder Sven Mannela, 9144 Samuelsberg Språkkonsulenten Kommunekassa Side 18 av 21

19 Gáivuona suohkan Sak 0010/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI FOR 6. FEBR. ARRANGEMENT Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00145 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0001/08 Samepolitisk utvalg /08 Samepolitisk utvalg Henvisning til lovverk: Bilag: - Søknad av Saksutredning: Arrangementkomiteen (Riddu Riddu Searvi, Gaivuona NSR, Samisk språksenter, Aja samisk senter m.fl.) for samefolkets dag søker om underskuddsgaranti inntil kr ,- i forbindelse med arrangementet. Årsaken til dette er at de har fått tilbud om å gjøre en konsert med Mari Boine og Generasjonskoret i forbindelse med arrangementet. Det betyr at kostnadene til arrangementet øker, og på bakgrunn av dette er det behov for en garanti i tilfelle de ikke får dekning for oppsatte kostnader. Utgiftene for kveldsarrangementet på Aja samisk senter er estimert til kr , hvorav kr er kostnader i tilknytning til Mari Boines og Generasjonskorets konsert. Dette er tenkt finansiert med støtte fra Sametinget, Kåfjord kommune og gjennom billettinntekter. Det knytter seg imidlertid usikkerhet mht hva de kan få fra Sametinget og hvor mye de kan få i billettinntekter. For at flest mulig skal kunne være på konserten med Mari Boine og Generasjonskoret vil de ikke ta mer en kr i inngang og gratis for barn. Tospråklighetsmidlene fra Sametinget er knyttet til kravet i sameloven om en tospråklig kommunal forvaltning. Kåfjord kommune vedtok i F.sak 113/96 retningslinjer for støtte til lokale tiltak. Gjennom tospråklighetsmidlene kan kommunen gi støtte til tiltak i regi av lokale foreninger og lag: Til merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk. Til tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk språk. Kåfjord kommune har over tospråklighetsmidlene bevilget kr til 6.februar arrangement på Aja samisk senter. I tillegg er det bevilget midler, totalt kr , til skolenes arrangement. Arrangementet på Aja er en årlig foreteelse, og det vurderes som viktig at kommunen støtter opp om dette. Spørsmålet er imidlertid ikke om Kåfjord skal støtte arrangementet eller ikke. Det har kommunen allerede gjort. Det denne saken dreier seg om er om kommunen skal gi underskuddsgaranti til arrangementet og med det evt. måtte dekke et underskudd som arrangementet kan pådra seg pålydende inntil kr ,-. En kan risikere at tilskuddet til arrangementet blir større enn det som opprinnelig var ment. Vil Sametinget gå inn med midler og er det sannsynlig at arrangementet får den oppslutningen som billettinntektene skulle tilsi (kr : kr. 90 = 167 voksne besøkende). Side 19 av 21

20 Sak 0010/08 Det er ikke ønskelig å innvilge underskuddsgaranti, heller ikke i denne saken. På den andre siden er det spesielt å få en stor samisk artist til kommunen og til feiringen av Samefolkets dag. Det at vårt eget Generasjonskor (består av Samisk sanggruppe, Kåfjordkoret og gruppe av ungdommer) er med på konserten gjør ikke saken mindre spesiell. Vi vet at Generasjonskoret er gode ambassadører bl.a for det samiske i Kåfjord. Det vil også kunne gi et løft til folkearrangementet på 6.februar, og gi positive ringvirkninger i forhold samisk i kommunen. Rådmannen vil på bakgrunn av denne vurderingen gi en positiv innstilling. Det må imidlertid ikke forstås dit hen at en slik løsning kan være et alternativ for senere arrangement. I og med sakens særegne karakter, innstilles det positivt denne gang men, det er ikke en løsning som er ønskelig. Rådmannens innstilling: 1. På særskilt grunnlag gir Kåfjord kommune v. Samepolitisk utvalg underskuddsgaranti på inntil kr ,- til arrangementet på Samefolkets dag i Kåfjord. Vedtaket danner ikke presidens for lignende saker. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0001/08 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Asle Tveitnes fremmet nytt forslag til vedtak: Saken utsettes til ordinært møte i Samepolitisk utvalg Arrangementkomiteen for Samefolkets dag bes gi en oversikt også over forventa inntekter utover billettsalg til konserten. Asle Tveitnes sitt forslag ble vedtatt 4 mot 1 stemme. Vedtak: Saka utsettes til ordinært møtet ordinært møte i samepolitisk utvalg 5.februar Arrangementkomiteen for Samefolkets dag bes gi en oversikt også over forventa inntekter utover billettsalg til konserten. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0010/08 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Idar Pedersen erklærte seg innhabil og fratrådte møtet. Side 20 av 21

21 Sak 0010/08 Samepolitisk utvalg fremma følgende nye forslag: Samepolitisk utvalg finner ikke å kunne gi underskuddsdekning til arrangementet. Utvalget vil imidlertid støtte arrangementet med ytterligere kr ,-, i tillegg til tidligere bevilgning på kr ,-. Rådmannens forslag falt da det fikk 0 stemmer. Samepolitisk politisk utvalg sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Samepolitisk utvalg finner ikke å kunne gi underskuddsdekning til arrangementet. Utvalget vil imidlertid støtte arrangementet med ytterligere kr ,-, i tillegg til tidligere bevilgning på kr ,-. Rett utskrift bekreftes. Kåfjord kommune, servicekontoret 9148 Olderdalen, Greta Larsen Sekr. Melding til: Arrangementkomiteen for Samefolketsdag, Henrik Olsen, 9144 Samuelsberg Språkkonsulenten Kommunekassa Rådmannen Side 21 av 21

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

BUDSJETTREGULERING OKTOBER

BUDSJETTREGULERING OKTOBER Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ettersendt: 0091/04 03/00652 KOMMUNALE BOLIG, MINDE SØR - NØDVENDIG AKUTT OPPUSSING OG SØKNAD OM REDUKSJON I HUSLEIE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ettersendt: 0091/04 03/00652 KOMMUNALE BOLIG, MINDE SØR - NØDVENDIG AKUTT OPPUSSING OG SØKNAD OM REDUKSJON I HUSLEIE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen 21.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger C. Vatne

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

AVLASTNINGSBOLIGER I OLDERDALEN

AVLASTNINGSBOLIGER I OLDERDALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kultursenteret/Kantina Møtedato: 26.09.05 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/05 05/00622 FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING 0025/05 05/00625 REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD 0026/05 05/00327 AVLASTNINGSBOLIGER

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer