MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin Mikkelsen Inghild Blomstereng Petter Olav Bergmo Kristelig Folkepartis liste: Frode Lervoll Berton Bucht Arne Blomli Odd Harald Fagerli Nils Ole Dalvik Sissel Gamst Einar Eriksen Sosialistisk Ventrepartis liste: Lene Hansen Jani Albrigtsen Senterpartiets liste: Karl Idar Berg Indre Kåfjord bygdeliste: Siv Nina Myrvoll Svein O. Leiros Ytre Kåfjord bygdeliste: Henning Knutsen Jens Ivar Simonsen Anneli Hansen Henrik Olsen Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen Etatsleder oppvekst Øyvind Rundberg Etatsleder helse og sosial Helfrid Mathisen Etatsleder Roald Elvenes

2 Merknader: Ingen Behandlede saker: 18/04-20/04 Møteleder: Ordfører Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen, Bjørn Inge Mo (s.) Jani Albrigtsen (s.) Svein O. Leiros (s.) Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0018/04 04/00313 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN , REVISJON AV BUDSJETT 2004, NY BEHANDLING 0019/04 04/00317 AVTALE OM OPPRUSTNING OG VEDLIKEHOLD AV GUOLASVEIEN 0020/04 04/00338 REHABILITERING SKOLER - MYNDIGHET TIL MANNDALEN SKOLE Jani Albrigtsen og Svein O. Leiros ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Frode Lervoll stilte spørsmål vedr. rehabilitering av Manndalen skole. Det ble vedtatt at tilleggssak 20/04 tas opp til behandling. Tolkningsspørsmål vedr. vedtak i k. sak 1/04 - bemanningsplan, når det gjelder den utlyste 50% stillingen innen rus/psykiatri. Det var ikke kommet fram i vedtaket om dette var en prosjektstilling eller fast stilling. Kommunestyret presiserte at dette er en prosjektstilling over 2 år. Side 3

4 0018/04 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN , REVISJON AV BUDSJETT 2004, NY BEHANDLING Formannskapets innstilling: 1. Driftsbudsjett for 2004 endres slik: - Inntekt fra eiendomsskatten økes til kr ,- - Inntekt fra salg av konsesjonskraft økes til kr ,- - Inntekt fra statlig rammetilskudd reduseres til kr ,- - Inntekt fra tilskudd til drift av prestebolig økes til kr ,- i året. - Det bevilges kr ,- til oppgradering av datautstyr på Kåfjord helsesenter - Avsatt bevilgning til formannskapets reserve økes med kr ,- - Bevilgning til dekning av renter av løpende lån reduseres fra kr ,- til kr ,-. - Inntekter fra Aksjeutbytte øker med kr ,- - Dekning av kommunens garantiansvar vedrørende UNGBO økes til kr ,- - Dekning av underskudd økes til kr ,-. 2. Investeringer i 2004 fastsettes til brutto kr Dette finansieres ved driftsmidler på kr ,-, fondsavsetninger kr ,- samt ubrukte lånemidler på ,-. Det opptas nye lån på kr ,-. Lånene grupperes slik i forhold til avdragstid: - Lån til Låsesystem på rådhus, Celleteller til legekontoret, Pc er til formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere til sammen kr ,- avdras med like årlige avdrag over 5 år. - Lån til Molo i Djupvik, Boligfelt Soleng, Fiskerihavn Samuelsberg, Molo Olderdalen samt prestebolig til sammen kr ,- avdras med like årlige avdrag over 20 år. - Lån til oppgradering av skolebygg til sammen kr ,- nedbetales over 20 år. De første 5 år er avdragsfri. Deretter nedbetales lånene med like årlige avdrag over 15 år. 3. Følgende budsjettrammer fastsettes for 2004: - Sentraladministrasjonen kr ,- - Undervisning og Barnehager kr ,- - Helsevern kr ,- - Næring kr ,- - Kultur kr ,- - Teknisk kr ,- 4. Økonomiplan og rammer for årene vedtas slik det fremgår av planoversikt. Netto driftsrammer fastsettes til: 2005 kr ,- Side 4

5 2006 kr , kr ,- 5. Spesifiserte budrammer for 2005: - Sentraladministrasjonen kr ,- - Undervisning/barnehager kr ,- - Helsevern kr ,- - Næring kr ,- - Kultur kr ,- - Teknisk kr ,- Rammene prisjusteres i henhold til forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. 6. Rammene disponeres av de respektive hovedutvalg samt formannskap når det gjelder sentraladministrasjonen. Behandling: Kommunestyret vedtok enstemmig følgende endringer til formannskapets innstilling: Det innarbeides ei bevilgning på kr ,- til vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen i investeringsbudsjettet for Dette finansieres ved låneopptak. Jfr. F.sak 24/04 av Uspesifisert reduksjon av rammen til Sentraladministrasjonen i 2006 på kr ,- tilbakeføres. Det inndras en etatslederstilling fra og med 1/ Beregnet innsparing på totalt kr ,- Innsparing i 2005 beregnes til kr ,-. De resterende kr ,- innspares fra og med Disponible driftsmidler i 2005 økes fra kr ,- til kr ,-. Dette benyttes til å endre finansiering av bevilgning til vannledning i Manndalen i Låneopptak reduseres med kr ,-. Bruk av driftsmidler øker tilsvarende. Resterende ubalanse i budsjettet i 2006 med kr ,- dekkes ved økt bruk av næringsfond til finansiering av landbrukskontoret. Dette medfører slike endringer i følgende punkter i formannskapets forslag: Pkt. 2, 1. avsnitt endres til: Investeringer i 2004 fastsettes til brutto kr ,-. Dette finansieres ved tilskudd på kr ,-, driftsmidler på kr ,-, fondsavsetninger kr ,- samt ubrukte lånemidler på ,-. Det opptas nye lån på kr ,-. Pkt. 2, 3. avsnitt endres til: Side 5

6 - Lån til Molo i Djupvik, Boligfelt Soleng, Fiskerihavn Samuelsberg, Molo Olderdalen, Vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen samt prestebolig til sammen kr ,- avdras med like årlige avdrag over 20 år. Pkt. 4 endres til: Økonomiplan og rammer for årene vedtas slik det fremgår av planoversikt. Netto driftsrammer fastsettes til: 2005 kr , kr , kr ,- Pkt. 5, 3. strekpunkt endres slik: - Helsevern kr ,- Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2004 endres slik: - Inntekt fra eiendomsskatten økes til kr ,- - Inntekt fra salg av konsesjonskraft økes til kr ,- - Inntekt fra statlig rammetilskudd reduseres til kr ,- - Inntekt fra tilskudd til drift av prestebolig økes til kr ,- i året. - Det bevilges kr ,- til oppgradering av datautstyr på Kåfjord helsesenter - Avsatt bevilgning til formannskapets reserve økes med kr ,- - Bevilgning til dekning av renter av løpende lån reduseres fra kr ,- til kr ,-. - Inntekter fra Aksjeutbytte øker med kr ,- - Dekning av kommunens garantiansvar vedrørende UNGBO økes til kr ,- - Dekning av underskudd økes til kr ,-. 2. Investeringer i 2004 fastsettes til brutto kr ,-. Dette finansieres ved tilskudd på kr ,-, driftsmidler på kr ,-, fondsavsetninger kr ,- samt ubrukte lånemidler på ,-. Det opptas nye lån på kr ,-. Lånene grupperes slik i forhold til avdragstid: - Lån til Låsesystem på rådhus, Celleteller til legekontoret, Pc er til formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere til sammen kr ,- avdras med like årlige avdrag over 5 år. - Lån til Molo i Djupvik, Boligfelt Soleng, Fiskerihavn Samuelsberg, Molo Olderdalen, Vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen samt prestebolig til sammen kr ,- avdras med like årlige avdrag over 20 år. - Lån til oppgradering av skolebygg til sammen kr ,- nedbetales over 20 år. De første 5 år er avdragsfri. Deretter nedbetales lånene med like årlige avdrag over 15 år. 3. Følgende budsjettrammer fastsettes for 2004: Side 6

7 - Sentraladministrasjonen kr ,- - Undervisning og Barnehager kr ,- - Helsevern kr ,- - Næring kr ,- - Kultur kr ,- - Teknisk kr ,- 4. Økonomiplan og rammer for årene vedtas slik det fremgår av planoversikt. Netto driftsrammer fastsettes til: 2005 kr , kr , kr ,- 5. Spesifiserte budrammer for 2005: - Sentraladministrasjonen kr ,- - Undervisning/barnehager kr ,- - Helsevern kr ,- - Næring kr ,- - Kultur kr ,- - Teknisk kr ,- Rammene prisjusteres i henhold til forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. 6. Rammene disponeres av de respektive hovedutvalg samt formannskap når det gjelder sentraladministrasjonen. 0019/04 AVTALE OM OPPRUSTNING OG VEDLIKEHOLD AV GUOLASVEIEN Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte avtale godkjennes 2. kr ,- finansieres over formannskapets reserve Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 7

8 1. Fremlagte avtale godkjennes 2. Kr ,- finansieres over formannskapets reserve 0020/04 REHABILITERING SKOLER - MYNDIGHET TIL MANNDALEN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Manndalen skole får selv disponere tildelte midler på kr ,- til vedlikehold/opprustning av skolen. 2. Skolen står fritt til å velge hva som skal prioriteres og kan fravike det som ble vedtatt i sak 26/03 i Hovedutvalg for drift og utvikling. 3. Skolen er ikke underlagt kommunens byggekomite. 4. Skolen kan benytte kommunens tekniske personell til prosjektering/byggekontroll, men kan velge egne løsninger. 5. Drift/utvikling kan prise tjenester som ytes Manndalen skole. 6. Skolen må holde seg til de kommunale regnskapsforskriftene mht hvilke innkjøp som kan lånefinansieres. Behandling: KrF v/frode Lervoll fremmet følgende forslag: Manndalen skole er en selvstyrt skole etter avtale med Kåfjord kommune. K-sakene 31/02-47/02-76/02 og 28/03. På grunn av tidspress ønsker Manndalen skole å forestå tilretteleggingen av rehabiliteringen som skal iverksettes. Forslag til vedtak: Manndalen skole har det hele og fulle mandat og ansvar med prioriteringen hva som skal utføres, og for gjennomføringen av rehabiliteringen som skal iverksettes og utføres innenfor gitte rammer. F-møte F-sak 17/04. Ramme kr ,-. AP/IKB/SP v Levin Mikkelsen, Siv Myrvoll og Karl Idar Berg fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Den kommunale byggekomite skal følge opp planlagt arbeid. SV v/henrik Olsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Kommunens byggekomite har ansvar for at gjeldende forskrifter blir fulgt, og for å følge opp planlagt arbeid. AP/IKB/SP trakk sitt forslag til fordel for SV's forslag. Side 8

9 Votering: Forslaget fra KrF ble satt opp mot rådmannens innstilling. KrF's forslag falt da det fikk 1 stemme. SV's endringsforslag til pkt. 3 ble deretter satt opp mot rådmannens innstilling, pkt. 3. SV's forslag ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Vedtak: 1. Manndalen skole får selv disponere tildelte midler på kr ,- til vedlikehold/opprustning av skolen. 2. Skolen står fritt til å velge hva som skal prioriteres og kan fravike det som ble vedtatt i sak 26/03 i Hovedutvalg for drift og utvikling. 3. Kommunens byggekomite har ansvar for at gjeldende forskrifter blir fulgt, og for å følge opp planlagt arbeid. 4. Skolen kan benytte kommunens tekniske personell til prosjektering/byggekontroll, men kan velge egne løsninger. 5. Drift/utvikling kan prise tjenester som ytes Manndalen skole. 6. Skolen må holde seg til de kommunale regnskapsforskriftene mht hvilke innkjøp som kan lånefinansieres. Møtet hevet kl Emma Vik møtesekr. Side 9

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 08:30-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland LEDER KVH Ivar Henning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 08:30-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer