MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin Mikkelsen Petter Olav Bergmo Berton Bucht Kristelig Folkepartis liste: Sissel Gamst Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Frode Lervoll Nils Ole Dalvik Odd Harald Fagerli Einar Eriksen Sosialistisk Ventrepartis liste: Lene Hansen Jani Albrigtsen Senterpartiets liste: Karl Idar Berg Indre Kåfjord bygdeliste: Siv Nina Myrvoll Svein O. Leiros Ytre Kåfjord bygdeliste: Jens Ivar Simonsen Anneli Hansen Henning Knutsen Richard Edvardsen Knut Ivar Nilsen Dessuten møtte: Rådmann Håkon Jørgensen Etatsleder helse og sosial Helfrid Mathisen Etatsleder oppvekst Øyvind Rundberg Kst. " " Agnes Nilsen Etatsleder drift/utvikling Roald Elvenes

2 Merknader: Se neste side. Behandlede saker: 21/04-37/04 Møteleder: Ordfører Bjørn Inge Mo Møtesekretær: Emma Vik Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet Olderdalen, Side 2

3 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 0021/04 04/00264 REFERATSAKSAK: VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS 0022/04 04/00294 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 0023/04 04/00010 REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 0024/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN 0025/04 04/00237 FELLES KART OG SAKSBEHANDLERSYSTEM FOR KOMMUNENE NORDREISA, KÅFJORD OG KVÆNANGEN 0026/04 04/00247 VANN OG AVLØP TIL NYE SJØBUER I MANNDALEN 0027/04 04/00286 DJUPVIK FISKERIHAVN - TILLEGGSFINANSIERING 0028/04 04/00369 PROSJEKT REGIONALT OG LOKALT SAMARBEID INNEN PSYKOSOSIAL BISTAND I KOMMUNENE SKJERVØY, GAIVUOTNA/KÅFJORD,NORDREISA,LYNGEN, STORFJORD 0029/04 04/00373 KOMMUNAL DELTAKELSE I FYSAK PROSJEKTET 0030/04 03/00439 SØKNAD OM GARANTI FOR KASSAKREDITT 0031/04 04/00134 SØKNADER OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG NEMNDER OG RÅD /04 04/00347 LÆRLINGINNTAK HØSTEN /04 04/00354 ENDRING BEMANNINGSPLANEN - ØKONOMISTILLING 0034/04 04/00355 Unntatt offentlighet 5A PROSJEKTLEDERSTILLING FINANSIERING/INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE - BEMANNINGSPLANEN 0035/04 04/00309 FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYR 0036/04 04/00196 STARTLÅN/OPPTAK LÅN - HUSBANKEN FRA /04 04/00317 AVTALE OM OPPRUSTNING OG VEDLIKEHOLD AV GUOLASVEIEN - NY BEHANDLING Jani Albrigtsen foreslo at sak 22/04 utsettes til etter sak 34/04. Enst. vedtatt. Det ble vedtatt å ta de tre tilleggssakene opp til behandling. Karl Idar Berg og Asle Tveitnes ble valgt til å underskrive protokollen. Før saksbehandlingen tok til, orienterte ordføreren i lukket møte om innkommet skriv vedr. habilitetsspørsmål i sak 34/04, slik at evt. inhabile skulle få anledning til å innkalle vararepr. Asle Tveitnes hadde anmerkning til referatsak, Rovviltmeldingen, men da fristen for endringer var ute, ble det ikke gjort vedtak i saken. Side 3

4 0021/04 REFERATSAKSAK: VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS Formannskapets vedtak ble tatt til etterretning. Enstemmig. Formannskapets vedtak tas til etterretning. 0022/04 KOMMUNEPLANENS AREALDEL Formannskapets innstilling: Den framlagte prosessplan og arealplanprosessen må igangsettes snarest, etter at finansieringen er på plass. Det interkommunale samarbeidet må trekkes med i prosessen og kunne nyttiggjøres. Kostnadene innarbeides i budsjettarbeidet til høsten for år 05. Denne saken ble behandlet etter sak 34/04. I alt 16. (Øystein Pettersen hadde fått permisjon) Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 4

5 Den framlagte prosessplan og arealplanprosessen må igangsettes snarest, etter at finansieringen er på plass. Det interkommunale samarbeidet må trekkes med i prosessen og kunne nyttiggjøres. Kostnadene innarbeides i budsjettarbeidet til høsten for år 05. I alt /04 REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET Næringsstyrets innstilling: 1. Kap b) endres til: Myndighet etter loven blir delegert til næringsstyret. 2. Kap c) endres til: Myndighet etter loven blir delegert til næringgstyret 3. Kap d) 1. punkt Kommun.: Utgår 4. Kap d) 2. punkt endres til:. etter lovens 4 (avgjøres.. 5. Kap Jordloven endres til: Myndighet i kurante saker etter 6, 8, 9, 11 og 12, jmf. Forskrift frå Landbruksdepartementet 1 blir delegert til rådmannen 6. Kap Skogbruksloven endres til: Myndighet i kurante saker etter 46 og 50, jmf. Forskrift frå Landbruksdepartementet 1 blir delegert til rådmannen. Myndighet i kurante saker etter 17 a) delegeres til skogbrukssjefen 7. Kap Konsesjonsloven endres til: Myndighet i kurante saker etter 4, jmf. Forskrift frå Landbruksdepartementet 1 blir delegert til rådmannen Næringsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kap b) endres til: Myndighet etter loven blir delegert til næringsstyret. 2. Kap c) endres til: Myndighet etter loven blir delegert til næringgstyret 3. Kap d) 1. punkt Kommun.: Utgår 4. Kap d) 2. punkt endres til:. etter lovens 4 (avgjøres.. 5. Kap Jordloven endres til: Myndighet i kurante saker etter 6, 8, 9, 11 og 12, jmf. Forskrift frå Landbruksdepartementet 1 blir delegert til rådmannen 6. Kap Skogbruksloven endres til: Myndighet i kurante saker etter 46 og 50, jmf. Forskrift frå Landbruksdepartementet 1 blir delegert til rådmannen. Myndighet i kurante saker etter 17 a) delegeres til skogbrukssjefen Side 5

6 7. Kap Konsesjonsloven endres til: Myndighet i kurante saker etter 4, jmf. Forskrift frå Landbruksdepartementet 1 blir delegert til rådmannen 0024/04 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling: 1. Riddu Riddu Tjenester AS, Samuelsberg gis skjenkebevilling for øl og vin den fra kl til 01.30, til lukket arrangement for artister og stab i stor-lavvuen. 2. Riddu Riddu Tjenester AS gis skjenkebevilling for øl og vin i stor-lavvu på inngjerdet område i henhold til pkt. 6 i vedtaket, for dagene 15., 16. og 17. juli 2004 fra kl til kl Som bevillingshaver godkjennes Martin Urheim, Tromsø, under forutsetning av at dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven framlegges, senest 10. juli Det forutsettes også at politiet ikke har merknader til bevillingssøkeren. 4. Gebyrene fastsettes i henhold til Alkohollovens 7-1, forskrift av 11. Desember 1997 nr kap. 11, samt merknader til A-loven kap Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 6. Begrenset salgsområde av øl og vin flyttes ca. 100 m bak scenen. Vaktholdet opprettholdes som året 2003, i tillegg må vaktholdet omfatte voksencampingen. Aldersgrense etter kl økes til 16 år. Lene Hansen erklærte seg inhabil og fratrådte saksbehandlingen. Arnt Furubakken tiltrådte. KrF/YKB v/nils Ole Dalvik tok opp KrF's forslag til hovedutvalg for oppvekst og omsorg: For å imøtekomme og synliggjøre at Kåfjord kommune vil arbeide for å stimulere til rusfrie miljøer, så vil en oppfølging fra kommunen i denne sammenheng gi signaler som er helt nødvendig for å motarbeide et voksende rusproblem. Dette er også forebyggende og nødvendige tiltak. Forslag til vedtak: Riddu Riddu festivalen er et familiearrangement. I henhold til alkoholpolitiske retningslinjer for Kåfjord kommune vil det være svært uheldig med alkoholservering selv på et avgrenset område, på en festival hvor det er så mye ungdom under 18 år tilstede. Utfra overforstående avslås søknaden. Side 6

7 SV v/richard Edvardsen tok opp rådmannens innstilling. KrF's forslag ble først tatt opp til votering. Forslaget falt da det fikk 7 stemmer. 10 stemmer imot. SV v/richard Edvardsen ba om prøvevotering over rådmannens innstilling. Under prøvevoteringen fikk rådmannens innstilling 3 stemmer, 14 imot. SV v/richard Edvardsen trakk deretter sitt forslag. Deretter ble Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling tatt opp til votering. Innstillingen ble vedtatt med 10 stemmer. 7 stemmer imot. 1. Riddu Riddu Tjenester AS, Samuelsberg gis skjenkebevilling for øl og vin den fra kl til 01.30, til lukket arrangement for artister og stab i stor-lavvuen. 2. Riddu Riddu Tjenester AS gis skjenkebevilling for øl og vin i stor-lavvu på inngjerdet område i henhold til pkt. 6 i vedtaket, for dagene 15., 16. og 17. juli 2004 fra kl til kl Som bevillingshaver godkjennes Martin Urheim, Tromsø, under forutsetning av at dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven framlegges, senest 10. juli Det forutsettes også at politiet ikke har merknader til bevillingssøkeren. 4. Gebyrene fastsettes i henhold til Alkohollovens 7-1, forskrift av 11. Desember 1997 nr kap. 11, samt merknader til A-loven kap Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 6. Begrenset salgsområde av øl og vin flyttes ca. 100 m bak scenen. Vaktholdet opprettholdes som året 2003, i tillegg må vaktholdet omfatte voksencampingen. Aldersgrense etter kl økes til 16 år. Arnt Furubakken fratrådte og Lene Hansen tiltrådte saksbehandlingen. 0025/04 FELLES KART OG SAKSBEHANDLERSYSTEM FOR KOMMUNENE NORDREISA, KÅFJORD OG KVÆNANGEN Formannskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til samarbeidsprosjektet 2. kr ,- finaniseres ved tilskudd Side 7

8 3. kr ,- finansieres over formannskapets reserve 4. kr ,- finansieres over formannskapets reserve Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til samarbeidsprosjektet 2. kr ,- finaniseres ved tilskudd 3. kr ,- finansieres over formannskapets reserve 4. kr ,- finansieres over formannskapets reserve 0026/04 VANN OG AVLØP TIL NYE SJØBUER I MANNDALEN Formannskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen. 2. Utgiftene dekkes ved opptak av lån som nedbetales over 20 år med like årlige avdrag. 3. Utbygging av vann og avløp lyses ut på anbud og iverksettes så snart området er ferdig utfyllt. 4. Kommunen forskutterer utbyggingskostnadene og krever inn refusjon fra den enkelte sjøbu ved tildeling av tomt. 5. Innbetalt refusjon benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Berton Bucht og ordfører Bjørn Inge Mo fratrådte som inhabile. Varaordfører Karl Idar Berg overtok møteledelsen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8

9 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til vann og avløp til nye sjøbuer i Manndalen. 2. Utgiftene dekkes ved opptak av lån som nedbetales over 20 år med like årlige avdrag. 3. Utbygging av vann og avløp lyses ut på anbud og iverksettes så snart området er ferdig utfylt. 4. Kommunen forskutterer utbyggingskostnadene og krever inn refusjon fra den enkelte sjøbu ved tildeling av tomt. 5. Innbetalt refusjon benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Berton Bucht og ordfører Bjørn Inge Mo tiltrådte igjen. Ordføreren overtok møteledelsen. 0027/04 DJUPVIK FISKERIHAVN - TILLEGGSFINANSIERING Formannskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til fiskerihavn i Djupvik. 2. Utgiftene finansieres slik: Statstilskudd på kr ,- Bruk av kommunalt næringsfond kr ,- Egenandel brukere kr ,- 3. Kommunen forskutterer egenandelen som innkreves ved salg av båtplasser. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til fiskerihavn i Djupvik. 2. Utgiftene finansieres slik: Statstilskudd på kr ,- Bruk av kommunalt næringsfond kr ,- Egenandel brukere kr ,- 3. Kommunen forskutterer egenandelen som innkreves ved salg av båtplasser. Side 9

10 0028/04 PROSJEKT REGIONALT OG LOKALT SAMARBEID INNEN PSYKOSOSIAL BISTAND I KOMMUNENE SKJERVØY, GAIVUOTNA/KÅFJORD, NORDREISA, LYNGEN, STORFJORD Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling: 1 Gaivuona/Kåfjord kommune ser viktigheten av interkommunalt samarbeid i arbeidet med. kompetanseheving i psykososial omsorg og vil takke ja til å delta i prosjektet. 2. Kommunens økonomiske andel utgiftføres i budsjett kap. hvor deltakerne mottar sin lønn. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1 Gaivuona suohkan/kåfjord kommune ser viktigheten av interkommunalt samarbeid i arbeidet med kompetanseheving i psykososial omsorg og vil takke ja til å delta i prosjektet. 2. Kommunens økonomiske andel utgiftføres i budsjett kap. hvor deltakerne mottar sin lønn. 0029/04 KOMMUNAL DELTAKELSE I FYSAK PROSJEKTET Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Kåfjord fra og med 2004 blir en FYSAK kommune, under forutsetning av at Troms fylkeskommune innvilger søknaden. Det bevilges kr ,- for Dette dekkes ved bruk av formannskapets reserve. Utgifter for 2005 innarbeides i budsjettet. Richard Edvardsen fremmet følgende utsettelsesforslag: Side 10

11 Saken sendes tilbake til formannskapet, som gis fullmakt til å foreta avgjørelse i saken. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken sendes tilbake til formannskapet, som gis fullmakt til å foreta avgjørelse i saken. 0030/04 SØKNAD OM GARANTI FOR KASSAKREDITT Formannskapets innstilling: 1. Kåfjord kommune garanterer for Kåfjord avløserlags opptak av kassakredittlån på kr ,-. 2. Garantien nedtrappes over 10 år med kr ,- årlig. 3. Garantiperioden utløper 31/ Ordfører Bjørn Inge Mo, Knut Ivar Nilsen og Nils-Ole Dalvik erklærte seg inhabile og fratrådte saksbehandlingen. Varaordfører Karl Idar Berg overtok møteledelsen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune garanterer for Kåfjord avløserlags opptak av kassakredittlån på kr ,-. 2. Garantien nedtrappes over 10 år med kr ,- årlig. 3. Garantiperioden utløper 31/ Side 11

12 Ordfører Bjørn Inge Mo, Knut Ivar Nilsen og Nils-Ole Dalvik tiltrådte igjen. Ordføreren overtok møteledelsen. 0031/04 SØKNADER OM FRITAK/SUPPLERINGSVALG NEMNDER OG RÅD Det ble først votert over om fritak innvilges. Varamedlem i utmarksutvalget: Fritak innvilges ikke, vedtatt med 13 mot 4 stemmer. Kommunens repr. i Baalsrudstiftelsen: Fritak innvilges og nyvalg foretas, enstemmig vedtatt. Meddommer i Nord-Troms tingrett: Fritak innvilges og nyvalg foretas, enstemmig vedtatt. Valgnemnda la deretter fram følgende innstilling: Baalsrudstiftelsen: Medlem: Asle Tveitnes Meddommer i Nord-Troms tingrett: Varamedlem: Gudbrand Brustrøm Lill Kristin Berg Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Varamedlem i Utmarksutvalget Klemet Anders Sara innvilges ikke fritak. 2. Kommunens repr. i Baalsrudstiftelsen Wilmar Johnsen innvilges fritak, og som nytt medlem velges Asle Tveitnes. 3. Da nyvalg ikke er foretatt for siste valgperiode til Baalsrudstiftelsen, velges også nytt varamedlem, Gudbrand Brustrøm. 4. Solveig Jensen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Nord-Troms tingrett. 5. Lill Kristin Berg velges som ny meddommer i Nord-Troms tingrett for inneværende valgperiode. 0032/04 LÆRLINGINNTAK HØSTEN 2004 Formannskapets innstilling: Side 12

13 1. Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med 2004, en i kontorfag og en i IKT driftsfag. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplanen. 3. Utgiftene for kontorfaglærling 2004 dekkes over servicekontorets budsjett, Utgiftene for lærling i IKT driftsfag 2004 fordeles på skolebudsjettet og IT-avdelingens budsjett. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune tar i mot 2 lærlinger fra og med 2004, en i kontorfag og en i IKT driftsfag. Det skal ikke gå på bekostning av faste stillinger lærlingeplasser innarbeides i bemanningsplanen. 3. Utgiftene for kontorfaglærling 2004 dekkes over servicekontorets budsjett, Utgiftene for lærling i IKT driftsfag 2004 fordeles på skolebudsjettet og IT-avdelingens budsjett. 0033/04 ENDRING BEMANNINGSPLANEN - ØKONOMISTILLING Formannskapets innstilling: 1. Vedtak i bemanningsplanen opprettholdes. 2. Midlertidig utvidelse av stilling på kommunekassa videreføres. 3. Saka vurderes på nytt i bemanningsplanen og i forbindelse med omorganisering. 4. Ansettelse av økonomikonsulent utsettes. 5. Arbeidet med bemanningsplanen og omorganisering igangsettes umiddelbart. SV v/richard Edvardsen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5: Arbeidet med bemanningsplan og omorganisering igangsettes umiddelbart, og innstilling legges fram på kommunestyremøte 29/9-04. Votering: Formannskapets innstilling til pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt. Side 13

14 Deretter ble formannskapets innstilling til pkt. 5 satt opp mot SV s forslag. SV s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Vedtak i bemanningsplanen opprettholdes. 2. Midlertidig utvidelse av stilling på kommunekassa videreføres. 3. Saka vurderes på nytt i bemanningsplanen og i forbindelse med omorganisering. 4. Ansettelse av økonomikonsulent utsettes. 5. Arbeidet med bemanningsplan og omorganisering igangsettes umiddelbart, og innstilling legges fram på kommunestyremøte 29/ /04 Unntatt offentlighet 5A PROSJEKTLEDERSTILLING FINANSIERING/INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE - BEMANNINGSPLANEN I alt 16. Øystein Pettersen fikk permisjon for resten av møtet. (Sak 22/04 ble nå behandlet). 0035/04 FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYR Hovedutvalg for Drift og utviklings innstilling: 1. Næringseiendommer med lavt forbruk (m3): Abonnementsgebyret(fastavgiften) på vann og avløp, settes i samme kategori som boliger når forbruket pr. år er 50 m3 eller mindre. Endringen/tilføyelsen i avgiftsforskriften gjøres gjeldende fom Næringseiendommer som er å regne som ideelle organisasjoner: Abonnementsgebyret (fastavgiften) på vann og avløp, settes i samme kategori som boliger. Endringen/tilføyelsen i avgiftsforskriften gjøres gjeldende fom I alt 15 Einar Eriksen erklærte seg inhabil og fratrådte saksbehandlingen. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 14

15 1. Næringseiendommer med lavt forbruk (m3): Abonnementsgebyret(fastavgiften) på vann og avløp, settes i samme kategori som boliger når forbruket pr. år er 50 m3 eller mindre. Endringen/tilføyelsen i avgiftsforskriften gjøres gjeldende fom Næringseiendommer som er å regne som ideelle organisasjoner: Abonnementsgebyret(fastavgiften) på vann og avløp, settes i samme kategori som boliger. Endringen/tilføyelsen i avgiftsforskriften gjøres gjeldende fom I alt 16 Einar Eriksen tiltrådte igjen. 0036/04 STARTLÅN/OPPTAK LÅN - HUSBANKEN FRA 2004 Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune opptar kr ,- i Startlån fra Husbanken. 2. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge Startlån som gis i hht. husbankens retningslinjer. 3. Avdragstid og rentetilknytningen bestemmes av rådmannen i henhold til delegert myndighet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune opptar kr ,- i Startlån fra Husbanken. 2. Rådmannen gis fullmakt til å innvilge Startlån som gis i hht. husbankens retningslinjer. 3. Avdragstid og rentetilknytningen bestemmes av rådmannen i henhold til delegert myndighet. 0037/04 Side 15

16 AVTALE OM OPPRUSTNING OG VEDLIKEHOLD AV GUOLASVEIEN - NY BEHANDLING Kommunestyrets vedtak i sak 19/04: 1. Fremlagte avtale godkjennes 2. Kr ,- finansieres over formannskapets reserve Ordføreren fremmet følgende tillegg til pkt. 1: Fremlagte avtale godkjennes under forutsetning av at dersom anbudene ikke blir ferdigstilt, forskyves gjennomføringen til Ordførerens tilleggsforslag til kommunestyrets tidligere vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Fremlagte avtale godkjennes under forutsetning av at dersom anbudene ikke blir ferdigstilt, forskyves gjennomføringen til Kr ,- finansieres over formannskapets reserve Møtet hevet kl Emma Vik møtesekr. Side 16