Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: 05.03.2010 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested:, Nordlige folk Senter, AJA, Manndalen Dato: Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Øystein Pettersen Medlem KÅAP Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP Rita Thomassen Medlem KÅAP Stian Johansen Tiltrådte som medlem KÅAP Einar Eriksen Medlem KÅKRF Magne Monsen Medlem KÅKRF Karl Idar Berg Medlem KÅSP Henning Knutsen Medlem KÅSV Jens Ivar Simonsen Medlem KÅFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Mathisen MEDL KÅAP Asle Tveitnes MEDL KÅAP Liv Hestdal MEDL KÅAP Berton Bucht MEDL KÅAP Frode Lervoll MEDL KÅKRF Kent-Arne Marthinsen MEDL KÅFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Ivar Thomassen Arne Mathisen KÅAP Tormod Jensen Frode Lervoll KÅKRF Aud Helene Marthinsen Kent-Arne Marthinsen KÅFRP Merknader FRP v/aud Marthinsen ber om å få tilsendt sakslisten tidligere, i tillegg manglet siste sak ved utsending. Denne ble utdelt på møtet. Sak 2/10 ble behandlet som 1.sak. Stian Johansen tiltrådte møtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Liv Solvang Etatsleder Helse Rolf P. Slettli Leder Drift Gunn Andersen Leder Utvikling Greta Larsen Møtesekretær

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/10 Kontrollrapport 2009 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kåfjord kommune 2010/932 PS 1/10 Referatsak: Kontrollutvalgets årsrapport for /397 PS 2/10 Gjeninntreden i kommunestyret 2010/630 PS 3/10 PS 4/10 Medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS Delegasjon fra forhandlingsutvalg til rådmannen - ny behandling til delegasjonsreglement 2010/ /8714 PS 5/10 Salg av festetomter i Kåfjord - presisering 2010/904 PS 6/10 Prinsipper for salg av kommunale næringsarealer 2010/569 PS 7/10 Parkeringsplass for helikopter 2010/420 PS 8/10 PS 9/10 Referatsak - Overføring av aksjer i Troms Reiseliv AS til nytt selskap Nordnorsk reiseliv AS Revidering av plan for Folkehelse og fysisk aktivitet / /3843 PS 10/10 Folkehelsearbeid i Kåfjord /876 PS 11/10 PS 12/10 PS 13/10 K-sak 73/09, budsjett og økonomi - tillegg til punkt 29, last over kai Opprettelse av interkommunalt selskap - Nord- Norsk Fjellovervåking IKS Gjennomgang av administrasjonens oppfølging av k-vedtakene 27/07 og 78/ / / /636 PS 14/10 Endring av kapitalbudsjett /8014 Som protokollunderskrivere ble Aud Marthinsen og Per Gunnar Myrvoll valgt. Ble stilt spørsmål fra SP v/karl Idar Berg hva slags beredskap kommunen har i forhold til vannsituasjonen. Leder på drift Rolf P. Slettli redegjorde for arbeidet i forhold til vannsituasjonen, og at de arbeidet til langt på kveld med dårlig utstyr. Rådmann Einar Pedersen vil drøfte forsyningssituasjonen og rådmann vil legge fram en sak for formannskapet. Forslag fra Ordfører: Alle som i dag har privat vannverk, og som ønsker å bli tilknyttet det kommunale vannverket, kan bli tilknyttet uten å betale tilknytningsavgift i Enstemmig vedtatt.

4 RS 1/10 Kontrollrapport 2009 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kåfjord kommune PS 1/10 Referatsak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. Tatt til orientering Tatt til orientering PS 2/10 Gjeninntreden i kommunestyret 1. Stian Johansen gjeninntrer i sine politiske verv med umiddelbar virkning. 2. Vedtak i k.styresak 12/09, pkt. 1 og 2 oppheves fra dagens dato. enstemmig vedtatt. Stian Johansen gjeninntrer som medlem i sine politiske verv. Stian Johansen tiltrådte møtet. 1. Stian Johansen gjeninntrer i sine politiske verv med umiddelbar virkning. 2. Vedtak i k.styresak 12/09, pkt. 1 og 2 oppheves fra dagens dato. PS 3/10 Medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS

5 Medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS Valgnemnda, v/leder Rita Mathisen, foreslår: Medlem: Solveig Roseneng, Samuelsberg Varamedlem: Stian Johansen, Birtavarre Enstemmig vedtatt Medlem: Solveig Roseneng, Samuelsberg Varamedlem: Stian Johansen, Birtavarre PS 4/10 Delegasjon fra forhandlingsutvalg til rådmannen - ny behandling til delegasjonsreglement Kommunestyret delegerer myndighet til lønnsforhandlinger innenfor HTA til rådmannen. Dette avsnittet innarbeides i gjeldende delegeringsreglement. enstemmig vedtatt Kommunestyret delegerer myndighet til lønnsforhandlinger innenfor HTA til rådmannen. Dette avsnittet innarbeides i gjeldende delegeringsreglement. PS 5/10 Salg av festetomter i Kåfjord - presisering Kåfjord kommune selger festetomter til kr. 25,- pr. m2. Dette gjelder for boligtomter. Omkostninger, herunder tinglysning, dokumentavgift med mer, dekkes av tomtekjøper. Kommunen kunngjør samtlige festede boligtomter for salg i 2010.

6 Forslag: Krf v/ Magne Monsen: presisering 2 linje med mer strykes. Forslaget ble trukket. FRP v/jens I. Simonsen: Kåfjord kommune selger festetomter til 10 ganger festeavgift. Beholder pkt 2. AP/SV/SP v/lisa M. Pedersen Pkt 2. Kommunen kunngjør samtlige festede boligtomter for salg i 2010, ved å tilskrive alle tomtefestere Rådmann Einar Pedersen: I rådmannens innstilling trekkes med mer. FRP trakk sitt forslag. Votering: enstemmig vedtatt. Forslag fra AP/SV/SP: Tillegg Pkt 2 enstemmig vedtatt. Kåfjord kommune selger festetomter til kr. 25,- pr. m2. Dette gjelder for boligtomter. Omkostninger, herunder tinglysning, dokumentavgift, dekkes av tomtekjøper. Kommunen kunngjør samtlige festede boligtomter for salg i 2010, ved å tilskrive alle tomtefestere. PS 6/10 Prinsipper for salg av kommunale næringsarealer 1. Kommunale næringsarealer i regulert område tildeles etter skriftlig søknad. Søknad skal inneholde opplysninger om arealbehov for bygg og parkering, type virksomhet, og planlagt byggestart. 2. Det gis opsjon på tomter inntil et år. Innen året skal det være gjennomført en forhåndskonferanse, initiert av kjøper, som fastlegger endelig behov for areal. Opsjon kan i forbindelse med forhåndskonferansen forlenges i inntil et år. 3. Eksisterende kommunale næringsarealer selges for 40 kr/m2 4. Nye kommunale næringsarealer som etableres selges for 50% av kostnad med kjøp av grunn og opparbeiding, minimum 40 kr/m2, maksimalt 100 kr/m2. 5. Tomtepriser inkluderer kostnader forbundet med saksbehandling, oppmåling m.v. 6. Tinglysning av skjøte og dokumentavgift betales av kjøper. 7. Dersom kjøp ikke fullføres innen avtalte frister opphører opsjonen uten ytterligere varsel. 8. Kommunen har forkjøpsrett ved videresalg av ubebygde næringsarealer.

7 Forslag fra FRP v/jens I. Simonsen og Aud Mathinsen: Nytt pkt 3: Pkt 3 og 4 slås sammen til: Nye og eksisterende kommunale næringsarealer selges for kr. 25 pr. m2. Nytt pkt 6: Tinglysning og dokumentavgift betales av kjøper. Øvrige kostnader dekkes av kommunen. Votering: Pkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt. pkt 3 og 4 mot FRP s forslag: FRP s forslag falt, da det kun fikk 2 stemmer. pkt 5: Enstemmig vedtatt. pkt 6 mot FRP s nytt pkt 6: FRP s forslag falt, da det kun fikk 2 stemmer. pkt 7 og 8: Enstemmig vedtatt. 1. Kommunale næringsarealer i regulert område tildeles etter skriftlig søknad. Søknad skal inneholde opplysninger om arealbehov for bygg og parkering, type virksomhet, og planlagt byggestart. 2. Det gis opsjon på tomter inntil et år. Innen året skal det være gjennomført en forhåndskonferanse, initiert av kjøper, som fastlegger endelig behov for areal. Opsjon kan i forbindelse med forhåndskonferansen forlenges i inntil et år. 3. Eksisterende kommunale næringsarealer selges for 40 kr/m2 4. Nye kommunale næringsarealer som etableres selges for 50% av kostnad med kjøp av grunn og opparbeiding, minimum 40 kr/m2, maksimalt 100 kr/m2. 5. Tomtepriser inkluderer kostnader forbundet med saksbehandling, oppmåling m.v. 6. Tinglysning av skjøte og dokumentavgift betales av kjøper. 7. Dersom kjøp ikke fullføres innen avtalte frister opphører opsjonen uten ytterligere varsel. 8. Kommunen har forkjøpsrett ved videresalg av ubebygde næringsarealer. PS 7/10 Parkeringsplass for helikopter 1. Det avsettes i kapitalbudsjettet til å lage en permanent plass for parkering av helikopter i Birtavarre. 2. Rådmannen gjennomfører tiltaket i Området er regulert til formålet Forslag: FRP v/jens I. Simonsen: Saken utsettes inntil nødvendig dokumentasjon på kostnader foreligger. Rådmann Einar Pedersen: Pkt 3:

8 Arbeidet igangsettes, og Rådmann vil avklare med UNN om ansvaret for utgifter ved etablering av denne type tiltak. Votering: pkt 1 og 2 mot FRP s forslag: FRP s forslag falt, da det kun fikk 2 stemmer. Rådmannens forslag pkt 3. Vedtatt mot 2 stemmer. 1. Det avsettes i kapitalbudsjettet til å lage en permanent plass for parkering av helikopter i Birtavarre. 2. Rådmannen gjennomfører tiltaket i Området er regulert til formålet 3. Arbeidet igangsettes, og Rådmann vil avklare med UNN om ansvaret for utgifter ved etablering av denne type tiltak. PS 8/10 Referatsak - Overføring av aksjer i Troms Reiseliv AS til nytt selskap Nordnorsk reiseliv AS 1. Kåfjord kommune tegner aksjer i Nordnorsk Reiseliv AS og benytter kommunens aksjer i Troms reiseliv AS som aksjeinnskudd i Selskapet Nordnorsk Reiseliv AS. 2. Kåfjord kommunes B-aksjer (29369 stk) i Troms Reiseliv AS overføres i hht. kurs på NOK 1,10 pr aksje, noe som utgjør kr ,-. Kommunen vil da eie stk B- aksjer i Nordnorsk Reiseliv AS. 3. Tegningsblankett underskrives av Ordføreren og innsendes innen fristen Saken refereres i kommunestyret. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - Næringssaker Lisa Pedersen tiltrådte møtet igjen. Formannskapet fremmet følgende forslag som nytt pkt. 4.: Vedtaket gjøres i henhold til hasteparagraf kommuneloven 13. med nytt pkt. 4.enstemmig vedtatt. 1. Kåfjord kommune tegner aksjer i Nordnorsk Reiseliv AS og benytter kommunens aksjer i Troms reiseliv AS som aksjeinnskudd i Selskapet Nordnorsk Reiseliv AS. 2. Kåfjord kommunes B-aksjer (29369 stk) i Troms Reiseliv AS overføres i hht. kurs på NOK 1,10 pr aksje, noe som utgjør kr ,-. Kommunen vil da eie stk B- aksjer i Nordnorsk Reiseliv AS. 3. Tegningsblankett underskrives av Ordføreren og innsendes innen fristen Vedtaket gjøres i henhold til hasteparagraf kommuneloven 13.

9 Referatsak Tatt til orientering PS 9/10 Revidering av plan for Folkehelse og fysisk aktivitet enstemmig vedtatt 1. Revidering av vedtatt plan for Folkehelse og fysisk aktivitet av , vedtas med innarbeidede endringer i henhold til innkommet skriv fra Troms fylkeskommune. 2. Ny revidert plan trer i kraft fra og med den PS 10/10 Folkehelsearbeid i Kåfjord 2010 Kåfjord kommune jobber for fortsatt å være med i folkehelsearbeidet. Arbeidet implementeres i den kommunale organiseringen. Kåfjord kommune søker Troms Fylkeskommune om at tildelte partnerskapsmidler for 2010 kan benyttes for formålet. I denne søknaden grunngis også hvordan kommunen skal jobbe med folkehelsearbeid inneværende år. Forslag: SP v/karl Idar Berg: Kåfjord kommune ivaretar fysak/folkehelsearbeidet gjennom en Fysak/folkehelsekoordinator ut Finansiering ved tidligere fondsavsetning og gitt tilskudd for Videre Fysak/folkehelsearbeid søkes implementert i den kommunale organisering ut over Plan for dette legges fram for kommunestyret.

10 AP/SV: Jobber for fortsatt å være strykes, erstattes med: skal være. Votering: mot SP s forslag: SP s forslag falt da det fikk kun 2 stemmer. AP/SV s endringsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer. Kåfjord kommune skal være med i folkehelsearbeidet. Arbeidet implementeres i den kommunale organiseringen. Kåfjord kommune søker Troms Fylkeskommune om at tildelte partnerskapsmidler for 2010 kan benyttes for formålet. I denne søknaden grunngis også hvordan kommunen skal jobbe med folkehelsearbeid inneværende år. PS 11/10 K-sak 73/09, budsjett og økonomi - tillegg til punkt 29, last over kai Tilleggs punkt til k-sak 73/09 pkt 29: For større laster i bulk, direkte losset på bil, avtales pris ved forespørsel. Rådmannen gis fullmakt til i hvert tilfelle å avtale pris. Saksprotokoll i Kåfjord Driftsutvalg enstemmig vedtatt Tilleggs punkt til k-sak 73/09 pkt 29: For større laster i bulk, direkte losset på bil, avtales pris ved forespørsel. Rådmannen gis fullmakt til i hvert tilfelle å avtale pris. Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggs punkt til k-sak 73/09 pkt 29: For større laster i bulk, direkte losset på bil, avtales pris ved forespørsel. Rådmannen gis fullmakt til i hvert tilfelle å avtale pris.

11 PS 12/10 Opprettelse av interkommunalt selskap - Nord-Norsk Fjellovervåking IKS 1. Selskapsavtalen for Nord Norsk fjellovervåking godkjennes 2. Kommunestyret utpeker medlem til representantskapet ble enstemmig vedtatt. 1. Selskapsavtalen for Nord Norsk fjellovervåking godkjennes 2. Kommunestyret utpeker medlem til representantskapet PS 13/10 Gjennomgang av administrasjonens oppfølging av k-vedtakene 27/07 og 78/07 Forslag SP v/henning Knutsen: saken utsettes. Votering: SP s forslag ble enstemmig vedtatt. Saken ble utsatt. PS 14/10 Endring av kapitalbudsjett Bevilgning på kr til prosjekt IKT plan i grunnskolen for 2010 utgår.

12 2. Det bevilges kr til prosjekt Olderdalen samfunnshus/bibliotek for Bevilgningen finansieres med kr ,- av driftsmidler og kr ,- ved låneopptak. Lånet opptas sammen med øvrige lån i 2010 og innenfor rådmannens fullmakt. 3. Budsjett for 2010 endres i henhold til punkt 1 og 2. Omdisponering som ikke var votert over på tidligere møte. Votering: enstemmig vedtatt. 1. Bevilgning på kr til prosjekt IKT plan i grunnskolen for 2010 utgår. 2. Det bevilges kr til prosjekt Olderdalen samfunnshus/bibliotek for Bevilgningen finansieres med kr ,- av driftsmidler og kr ,- ved låneopptak. Lånet opptas sammen med øvrige lån i 2010 og innenfor rådmannens fullmakt. 3. Budsjett for 2010 endres i henhold til punkt 1 og 2.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll Medlem KÅKRF

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

Møteprotokoll. kl.11.00.

Møteprotokoll. kl.11.00. Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom, Kultursenteret Olderdalen Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer