MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0028/08 08/00825 BUDSJETTREGULERING OKTOBER /08 08/00793 REVISJON AV RETNINGSLINJER VEDR. KURSSTØTTE FOR FORELDRE 0030/08 08/00880 FORELDRESTØTTE TIL SAMISK BEGYNNERKURS 0031/08 08/00096 SØKNAD OM FORELDRE STØTTE TIL SAMISK BEGYNNERKURS 0032/08 08/00710 SØKNAD OM OVERFØRING AV PENGER 0033/08 08/00668 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "NUORTA-TROMSSA MEARRASAMIID LUHTTE" - PÅ BESØK HOS SJØSAMER I NORD- TROMS 0034/08 08/00672 SØKNAD OM TOSPRÅKLIGHETSMIDLER TIL SAMISK SPRÅKBADPROSJEKT MANNDALEN SKOLE - PRESTVANNET SKOLE, 9148 Olderdalen, For Karin Karlsen leder Ina Engvoll e.f.

2 Gáivuona suohkan Sak 0028/08 BUDSJETTREGULERING OKTOBER 2008 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg Budsjettreguleringsskjema 5.1 midler Samiske språktiltak Budsjettregulering post samiske språktiltak, oktober 2008: Kommentarer på post: bevertning: Språkforaet Giellagiella som var planlagt avholdt i Kåfjord høsten 2008 er utsatt til våren hotellopphold: Posten er økt pga at vi også tilbyr andre kommunale ansatte å dra på relevante kurs/seminarer hvor samiske temaer er sentrale. Sees i en kompetansehevende kontekst. Post /1401 stillingsannonser/annonsering: Er redusert ned pga mindre annonseringskostnader i forbindelse med at vi har gått fra to samiskspråklige aviser, til en samiskspråklig avis. Post : Økning i kostnader pga ønske fra Samepolitisk utvalg om at det skulle gis en bokgave til alle 1.klassinger, ikke bare de som hadde samisk i sin fagkrets. Post Reiseutgifter samiskopplæringa: inkludert under posten er ikke bare utgifter forbundet med samiskkurs på språksentret, men også reiseutgifter i forb. med hospitering og andre kurs. Post overført etater: I år har det vært arrangert nybegynner- og videregående kurs i samisk. I tillegg til hospitering og et eksternt kurs for lærere om samiske forhold. Midler fra denne posten har i tillegg blitt overført til post tilskudd språkkurs. Totalt reguleres denne posten ned med ,-. I og med at det ikke har blitt arrangert universitets/høyskole studier i år, minsker også presset på denne posten. Post reserv. Samepolitisk utvalg: Ubrukte midler kr Side 2 av 12

3 Sak 0028/08 Det kan også orienteres om fjordårets fondsavsetninger: Avsetning samisk skilting av Rådhus kr ,-. Prosess igangsatt. Avsetning FYSAK kr ,-. Usikker om prosessen i og med Avsetning samiskspråklig hefte, Idar Kristiansen kr Hefte er ferdig, og ble billigere enn kalkulert. SPU skal behandle en tilleggssøknad om restmidler på denne avsetningen. Samisk skilt, kulturskolen kr Prosess igangsatt. Utsmykking, Fossen barnehage kr Usikker om prosessen videre. Rådmannens innstilling vedtas som forelagt. Side 3 av 12

4 Gáivuona suohkan Sak 0029/08 REVISJON AV RETNINGSLINJER VEDR. KURSSTØTTE FOR FORELDRE Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg Retningslinjer Kursstøtte i samisk språk til foreldre I sak 04/08 vedtok Samepolitisk utvalg retningslinjer for ordningen om kursstøtte i samisk språk til foreldre med barn som har samisk i barnehage og i grunnskole. Formål med ordningen er å gi foreldre/foresatte økonomisk mulighet til å delta på samiskkurs på Álgu- og Joatkkanivå i regi av Samisk språksenter, slik at de bedre skal kunne fungere som språkressurs/språkhjelp for egne barn. En forutsetning for støtte er at deltakelse på kurs medfører tap av inntekt. Det ble også vedtatt at retningslinjene skulle evalueres høsten Samisk språksenter arrangerer også andre typer kurs som foreldre/foresatte kan delta på. Dette er kurs som arrangeres på dagtid eks. foreldrekurs 2t/u. Denne type kurs kan fange opp deltakere som ikke har mulighet til å delta på intensivkurs i samisk, 200t over 2 mnd. Rådmannen vil foreslå å også inkludere denne type kurs under støtteordningen. Med dette følger at det må vurderes om retningslinjenes 4 Tildeling, også må endre i forhold til inkludering av dagskurs under ordningen. I 2008 har en søkt og fått støtte til å delta på nybegynnerkurs i samisk. Rådmannen vil i sin innstilling foreslå at antallet tildelinger til intensivkurs opprettholdes som i dag, men at det i tillegg kan gis støtte til inntil 2 stk. foreldre/foresatte pr. år til å delta på dagskurs. Rådmannen vil på bakgrunn av dette foreslå tillegg til retningslinjenes 1 og 4. v. Samepolitisk utvalg vedtar følgende tillegg i forbindelse med evaluering av Retningslinjer for s utdanningsstipend i samisk språk for foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og i grunnskole: 1 Formål og målsetting, 1. avsnitt: (.)delta på samiskkurs på Álgu (200t)- og Joatkkanivå (200t), eller dagskurs eks. ceahkki trinn 1,2,3 og foreldrekurs, i regi av Samisk språksenter. 4 Tildeling: (...) Kommunen kan totalt gi støtte til 2 stk. foreldre/foresatte pr. år for å delta på kurs på Álgu- og Joatkkanivå og 2 stk. foreldre/foresatte pr. år for å delta på dagskurs. Side 4 av 12

5 Gáivuona suohkan Sak / FORELDRESTØTTE TIL SAMISK BEGYNNERKURS Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg Søknad av Administrativt vedtak av Klage på vedtak av Retningslinjer for støtteordningen På bakgrunn av vedtatt retningslinjer vedr. s kursstøtte i samisk språk til foreldre/foresatte med barn som har samisk i barnehage og skole søkte Kjell Knutsen om støtte til å delta på Samisk språksenters videregående kurs i samisk. Søker er foresatt til et barn som går i den samiske barnehageavdelingen Riebangárdi. Mor til barnet prøver så langt det er mulig å benytte samisk i hjemmet. Da søker kun har begrensede kunnskaper i samisk språk, blir det vanskelig å etablere et fullstendig samiskspråkmiljø i hjemmet. Dette fører til at barnet sjelden velger samisk i kommunikasjonen med mor og søker. Søker ønsker på bakgrunn av dette å kunne bygge videre på kunnskaper fra nybegynnerkurset som han deltok på våren 2008, og slik kunne bidra til å fremme barnets språkopplæring. Vedr. dokumentasjon av tapt inntekt, sier søker følgende: han har i løpet av våren jobbet for Riddu Riđđu, med vanlig månedslønn. Etterpå har han vært sykemeldt og planlegger nå å etablere eget firma. Siden dette sannsynlig vil medføre mye arbeid, vil det ikke være forenelig med deltakelse på språkkurs og bidrag i hjemmet. På denne bakgrunn søker han om kursstøtte, og slik utsette firmaoppstart. Lønnsnivå søkes beregnet etter siste jobb forhold. På grunn av at søknaden kom tett opp mot kursstart 15.september, ble det i samråd med leder i Samepolitisk utvalg besluttet å foreta en administrativ avgjørelse i saken. Bakgrunnen for det var at søknaden, slik det ble vurdert, ikke falt inn under retningslinjenes 2, pkt 3 hvor det heter at: Deltakelse på samiskkurs medfører tap av inntekt. Tap av inntekt må dokumenteres. Videre sies det i brev av : Slik vi vurderer dette er retningslinjene klar på at for å komme inn under vilkårene for ordningen må søker være i et arbeidsforhold, slik at deltakelse på samiskkurs medfører tap av inntekt. I og med at du ikke pr. i dag er inne i et slikt arbeidsforhold vurderes det slik at du ikke faller inn under gjeldende retningslinjer(.). Søker påklaget vedtaket og argumenterer med følgende: - Retningslinjene nevner ikke at søker må være i et arbeidsforhold, bare at deltakelse medfører tap av inntekt. Således må det også gjelde for tap av inntekt for selvstendig næringsdrivende, arbeide innen jord, skog etc. Side 5 av 12

6 Sak / - Det er feil å si at han ikke er i et arbeidsforhold i og med at han pr. dato er sykemeldt fra sin stilling i Riddu Riđđu. Sykemeldingen løper fram til 15.september og da planlegges oppstart av hans A/S. I det planlagte firmaet vil han være ansatt med vanlig lønnsinntekt. - Han mener videre at den spesielle situasjonen som han er i bør ikke medføre at han må vente et år til for å kunne ha en korrekt formell situasjon for å søke om foreldrestøtte. Når det gjelder første strekpunkt sier retningslinjene som tidligere nevnt at deltakelse på samiskkurs medfører tap av inntekt. Dette gjelder også privat næringsdrivende, men tap av inntekt må dokumenteres. Søker har ikke dokumentert dette, og søker således at hans siste arbeidsforhold legges til grunn for støttenivå. Jfr. andre strekpunkt sier søker at han er sykemeldt fra sitt engasjement i Riddu Riđđu fram til 15.september, og da planlegges oppstart av hans A/S. Kursstart på videregående kurs i samisk var også 15.september, og det er da det som må være utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Han sier videre at i hans planlagte firma vil han være ansatt med vanlig lønnsinntekt. Det ble tatt kontakt med søker på telefonen, og bedt om at det evt. ble sent inn forretningsplan m. budsjett for hans planlagte firma. Vi har ikke mottatt ytterligere informasjon som kan legges til grunn for videre behandling av søknaden. Rådmannen har stor forståelse for søkers situasjon i forhold til hans ønske om å også kunne bidra som språkhjelp for sin samboers barn, men finner det ikke riktig å skulle behandle hans søknad på særskilt grunnlag. Det er vedtatt retningslinjer for formålet, og skal en behandle denne søknaden på et mer skjønnsmessig grunnlag må en også åpne for at andre som ikke kommer under vedtatt retningslinjer skal kunne få samme behandling. Rådmannen finner ikke at det i anken er kommet frem nye opplysninger i saken som ikke var kjent tidligere, og fremmer følgende innstilling: v. Samepolitisk utvalg finner ikke at det har kommet frem opplysninger i saken som ikke var kjent tidligere. Med hjemmel i forvaltningslovens 33, annet ledd, opprettholder utvalget administrasjonens vurdering. Saken sendes klageorganet til behandling Side 6 av 12

7 Gáivuona suohkan Sak 0031/08 SØKNAD OM FORELDRE STØTTE TIL SAMISK BEGYNNERKURS Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg /08 Samepolitisk utvalg Søknad av Fred Are Nilsen, Manndalen varesenter, søker kr i støtte til å delta på intensivkurs i samisk, Joatkka, som begynte 15.september Han har 2 barn i skolen som har samisk; en i 2.klasse med samisk som 1.språk og en i 7.klasse med samisk som 2.spåk. Han har også ett barn i den samiske barnehageavdelingen Riebangardi. Nilsen fikk innvilget støtte til å delta på nybegynnerkurs samisk. Søknaden er på bakgrunn av vedtak som ble gjort i Samepolitisk utvalg i november 2007, hvor det ble vedtatt at det skulle etableres et 5-årig forsøksprosjekt hvor det ble åpnet for at foreldre/foresatte med barn med samisk i barnhage og skole skulle kunne få økonomisk støtte til å delta på samisk kurs på Algu- og Joatkka nivå. Kursene er i regi av Samisk språksenter. Målsettingen med støtteordningen er at foreldre/foresatte skal kunne fungere som språkressurs og språkhjelp for sin(e) barn. På bakgrunn av vedtak i Samepolitisk utvalg og foreslåtte retningslinjer til formålet, vil Rådmannen anbefale søknaden innvilget. 1. innvilger inntil kr ,- til Fred Are Nilsen i støtte til å delta på Videregående kurs i samisk, Joatkka (200t.), i regi av Samisk språksenter. 2. Før utbetaling ber vi om dokumentasjon på tap av inntekt. Utbetaling skjer ihht til retningslinjene for formålet. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post tilskudd språkkurs 5. Post overf. Etater vikarer, reduseres tilsvarende. 6. Rådmannen foretar budsjettregulering Side 7 av 12

8 Gáivuona suohkan Sak 0032/08 SØKNAD OM OVERFØRING AV PENGER Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg Søknad reg Søknad av Budsjettregulering I 2007 ble det avsatt kr av tospråklighetsmidlene på fond til samisk oversetting av hefte om Idar Kristiansen. Heftet er oversatt, men oversettelsen ble rimeligere enn estimert og kr står ubenyttet under formålet. I og med at det står ubrukte midler igjen søker Kåfjord bibliotek kr til dekning av utgifter i forbindelse med opptreden oversetteren hadde under Riddu Riđđu festivalen i anledning markeringen av Idar Kristiansen med lansering av heftet på tre språk. Markeringen var i regi av Festivalbiblioteket på Riddu som var et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Riddu Riđđu festivalen. Kostnadene det søkes dekt er honorar og reiseutgifter til R.M. Lukkari og honorar til norsk oppleser. skal arrangere et seminar rundt temaet kulturnæringer Seminaret er i samarbeid med Halti næringshage og er en del av forskningsdagene i Nord- Troms. I løpet av den samme uka skal Kåfjord bibliotek ha en utstilling om Idar Kristiansen. Som en avslutning på disse dagene skal Eva Jørgensen gi en presentasjon av Kristiansens malerier sett i lys av hans forfatterskap. Jørgensen skal også stå for innsamling av hans malerier og ha ansvar for dette på kultursentret, Olderdalen. Det søkes om dekning for hennes honorar, som ressursperson og foredragsholder, kr ,-. Med bakgrunn i at disse arrangementene er så tett knyttet opp mot formålet med fondsavsetningen vil Rådmannen gi en positiv innstilling til søknaden. 1. v. Samepolitisk utvalg bevilger inntil kr i støtte til markering av Idar Kristiansen forfatterskap under Riddu Riđđu festivalen. 2. v. Samepolitisk utvalg bevilger inntil kr , i støtte til presentasjon av Idar Kristiansens malerier sett i lys av hans forfatterskap. 3. Bevilgningen utbetales etter vi har mottatt dokumentasjon på kostnader. 4. Bevilgningen kan ikke overføres neste budsjettår. 5. Bevilgningene belastes post biblioteket, og knyttes til avsetningen Hefte I. Kristiansen, post Side 8 av 12

9 Gáivuona suohkan Sak 0033/08 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "NUORTA-TROMSSA MEARRASAMIID LUHTTE" - PÅ BESØK HOS SJØSAMER I NORD-TROMS Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg Søknad av Wright kunnskapsformidling søker kr i støtte til prosjektet Nuorta-Tromssa Mearrasamiid Luhtte/På besøk hos sjøsamer i Nord-Troms. Wright kunnskapsformidling består av antropologen Reni Wright som har utdannelse fra Visuelle Kulturstudier ved UiT. Målet med prosjektet er Å løfte sjøsamisk kunst, kultur og levemåte frem fra glemselen, samt å bevar den lokale kåfjord samiske dialekten for ettertiden (.). Prosjektets delmål er å tilby elever kunnskap om samisk kunst- og kulturuttrykk, tro og levemåte. Prosjektet vil delvis bli formet etter kompetansemål som er utarbeidet under kunnskapsløftet 2006 for fagene duodji/kunst og håndverk, språk, musikk, samiskfunnsfag, naturfag, KRL og mat og helse. Det ferdige produktet skal være en serie bestående av 5 filmer a min. som vil bli samlet på en dvd. Dvd en ta seer med på en reise gjennom Manndalen og områdene rundt. Her kan en klikke seg på besøk hos forskjellige folk i bygda. Den lokale dialekten vil bli brukt der det er naturlig. Prosjektopptak er planlagt høsten /vinter 2008 og regnes å avsluttes høsten 2009, og er i samarbeid med Samisk språksenter, Riddu Riđđu Senter for Nordlige Folk, pedagogen Anita Lervoll. Tanken er at denne pakken skal brukes som en del av det formidlingsarbeidet som Riddu Riđđu senter for nordlige folk skal drive. Trykking og design av læremanual er utgifter som kommer i tillegg og som det vil bli søkt om støtte fra annet hold. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr ,-. Finansieringsplan er som følger: Norsk kulturråds kulturvern prosjekttilskudd, innvilget kr Norsk Kulturråd Mangfoldsåret, innvilget kr RR Senter for Nordlige Folk, innvilget kr Samefolkets fond, innvilget kr , søker kr Visuelle kulturstudier, søker kr Side 9 av 12

10 Sak 0033/08 Budsjettet er følgende, fordelt på hovedposter: Prosjektutvikling kr Produksjon kr Teknisk utstyr kr Annet kr Egenandel kr I 2006 ble denne saka behandla i SPU og Formannskapet, sak 27/06 og F.sak 102/06. Kåfjord kommune var positiv til prosjektet, og så viktigheten av mer kunnskap om sjøsamisk kultur, men ba søker om å komme tilbake med ny søknad når finansieringsgrunnlaget var på plass. Det ble også bedt søker å inkludere Sametinget inn i finansieringen av prosjektet. har også i SPU.sak 7/07, F.skap 7/07 vedtatt at ser positivt på prosjekt som tar for seg utvikling og produksjon av undervisningsmateriell om sjøsamiske forhold, og vil på den bakgrunn kunne støtte denne type formål. Det ble imidlertid også sagt i samme vedtak at produksjon av læremateriell ansees som et nasjonalt ansvar. Rådmannen vil fremme en positiv innstilling på søknaden. Det er positivt at denne pakken tar utgangspunkt i sjøsamisk miljø, nettopp for å vise bredden og variasjonen i det samiske samfunn. Det vurderes også som viktig å synliggjøre egne våre kulturelementer, og ikke bare vise kulturuttrykk og elementer fra andre samiske områder. I og med at prosjektet ikke ferdigstilles i år og bevilgningen over denne posten er basert på at midler ikke kan overføres til neste budsjettår vil Rådmannen innstille med kr ,- for 2008, men at det åpnes for ny søknad om resterende i På bakgrunn av dette vil Rådmannen komme med følgende innstilling: 1. v. Samepolitisk utvalg bevilger kr ,- i støtte til prosjektet Nuorta-Tromssa Mearrasamiid Luhtte/På besøk hos sjøsamene i Nord-Troms v. Wright Kunnskapsformidling. I og med at prosjektet ikke ferdigstilles i år kan søker fremme ny søknad i 2009 for resterende søknadssum. 2. Halvparten av tilskuddet utbetetales når prosjektet er igangsatt. Resterende utbetales når vi har mottatt dokumentasjon på bruk av bevilgede midler. 3. Midlene er ikke overførbar til neste budsjettår. 4. Beløpet belastes post Andre tilskudd 5. Post Reserv. Samepol. reduseres med kr Rådmannen foretar budsjettregulering Side 10 av 12

11 Gáivuona suohkan Sak 0034/08 SØKNAD OM TOSPRÅKLIGHETSMIDLER TIL SAMISK SPRÅKBADPROSJEKT MANNDALEN SKOLE - PRESTVANNET SKOLE Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Samepolitisk utvalg Søknad av 25.juni Prosjektrapport - Budsjettregulering Etatsleder for oppvekst søker inntil kr ,- i støtte til videreføring av samisk språkbadopplegg for barn med samisk i fagkretsen. Midlene skal dekke utgifter i forbindelse med prosjektledelse og drift av prosjektet for Kostnadene som søkes dekket over tospråklighetsmidlene er følgende: Lønnsmidler samisktalende personer og prosjektleder kr Driftsutgifter til samlinger (kjøring, overnatting, kost, administrasjon) kr SUM kr Totalt er drifta for skoleåret 2008/09 kostnadsberegnet til , hvorav Sametinget har gått inn med kr ,- til prosjektet. Utgifter til ordinær skoleundervisning er holdt utenfor kostnadsberegningen. I sak 42/07 bevilget Samepolitisk utvalg kr ,- til språkprosjektet. Søknad til Sametinget ble sendt i 2007, men ikke behandlet før i juni På grunn av dette søkte Etatsleder for oppvekst tospråklighetsmidler til gjennomføring av språkbadprosjektet høsten Som søker selv sier har prosjektet stoppa opp om disse midlene ikke har blitt bevilget. I juni 2008 bevilget Sametinget kr ,- i støtte til dette prosjektet, i tillegg søkes det om ytterligere støtte fra over tospråklighetsmidlene. Formålet med prosjektet er kort fortalt å styrke det muntlige språket til her 1.språkselevene ved Manndalen skole. Ingen av disse elvene har samisk som hjemmespråk. Manndalen skole er den eneste som har en 1.språks klasse i Kåfjord. I rapporten som er utarbeidet for skoleåret 2007/08 sies det om bakgrunn for språkbadprosjektet at til tross for at mange barn har samisk i sin fagkrets, så er det vanskeligheter med å etablere et samisk språklig miljø rundt elevene. Selv om disse barna (barn i 1.språks klassen) har sin bakgrunn fra den samiskspråklige barnehage avdelingen, Riebangárdi, er de ikke på det nivå som det legges opp til under Kunnskapsløftet. Side 11 av 12

12 Sak 0034/08 Samisk 2 eller 3 er et alternativ, men dette utløser igjen så få timer i samisk pr. uke at det vil gi en nedgang i forhold til det de hadde i avd. Riebangárdi, hvilket i sin tur vil føre til en dårligere samiskspråklig utvikling. På bakgrunn av dette så en nødvendigheten etablere tiltak som bidrar til utvikling av samisk språk på lokale premisser, som bl.a er ment å bidra til: Motivere til bruk av samisk ikke bare i skolen, men også som lekespråk Motivere til bruk av samisk i fritiden Etablere samiske språkarenaer gjennom nettverk i- og utenfor kommunen Utvikle språkbruk i barnehage, SFO, samt overgangen barnehage/skole. Prosjektet for skoleåret 2008/09 foregår over samme mal som tidligere. Samarbeidet med Prestvannet skole, og opplegget er basert på samlinger både i Tromsø og i Kåfjord. I tillegg til hospiteringen på Prestvannet skole skal elevene på sin fritid delta på ulike aktiviteter hvor hovedspråket er samisk. Rådmannen vurderer det som viktig å bidra også til videreføringen av dette prosjektet. Det er viktig å styrke det samiske språktilbudet i barnehage og skole, og gjennom det øke interessen for samisk språk. Erfaringer som vi har høstet gjennom 15 år som Kåfjord har vært med i forvaltningsområdet for samisk språk viser at det fortsatt er behov for å lage ulike strategier for hvordan ivareta, styrke og utvikle samisk språk i barnehage og i grunnskole. Samisk språkbad, som språkstøtte, kan være et bidrag til å gi denne barnegruppa en tilfredsstillende opplæring i samisk språk. Dette er også i tråd med intensjonene i tospråklighetsplanen vedtatt , sak 31/08, som bl.a sier at i arbeidet med vitalisering av samisk språk og kultur er barnehagene og skolene viktige arenaer. Det er derfor viktig at barn og unge er en prioritert gruppe, også når det gjelder bruk av tospråklighetsmidler. Det er ikke mulig å bevilge midler til den ordinære undervisningen som skolen skal gi ihht opplæringsloven over tospråklighetsmidlene Slik det vurderes søkes det her om støtte til et særskilt prosjekt, som kommer i tillegg til den ordinære undervisningen. 1. v. Samepolitisk utvalg bevilger inntil kr ,- i støtte til prosjektet Samisk språkutvikling ved Manndalen skole. Midlene bevilges over 1.5 midlene samiske språktiltak. 2. Bevilgningen gjelder for vår- og høstsemesteret Midlene er ikke overførbar til neste budsjettår. 4. Midlene utbetales når prosjektet er igangsatt. Vi ber om rapport, samt regnskap over bruken av midlene. 5. Rådmannen foretar budsjettregulering slik det fremgår av bilag. Side 12 av 12

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt.

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt. GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.04 Tid: Kl. 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen 21.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl.

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl. Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: Innen kl. 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 14.04.2016 10:00 Følgende faste medlempier møtte: Funkajon Idar Marenius

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Bjørn Inge Mo Siv

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 25.05.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

BUDSJETTREGULERING OKTOBER

BUDSJETTREGULERING OKTOBER Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Sov Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Svein

Detaljer

Funksj on NES TL MEDL

Funksj on NES TL MEDL GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Samisk språksenter Manndalen Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 10:00-11 :30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0046/01 01/00531 REFERATSAK - SØKNAD OM FORTSATT FRITAK FRA KOMMUNALE VERV Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger C. Vatne

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.1.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD

KÅFJORD HELSESENTER - RESTAURERING AV BAD Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer