ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER -BARNEHAGE /14 «Alle ved Solvorn oppvekstsenter skal oppleve meistring kvar dag» 1

2 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Det er personalet som utarbeider forslag til årsplan. Foreldra vert oppfordra til å koma med innspel om tema eller andre ting me bør legga vekt på gjennom barnehageåret. Årsplanen skal gje ei oversikt over aktivitetane i barnehagen og den pedagogiske verksemda gjennom året. Den skal være eit bindeledd mellom foreldre og barnehagen og skal fungere som eit arbeidsreiskap for personale. Årsplan skal handsamast på foreldremøte, og godkjennast av Samarbeidsutvalet for Solvorn oppvekstsenter. HISTORIKK Solvorn barnehage er ein 1.avdelingsbarnehage for 0-6 år som held til i same bygget som Solvorn skule. Det er Luster kommune som eigar og driv barnehagen. Barnehagen har vore heildagsbarnehage sidan 1994, før det var den korttidsbarnehage. Bygget vårt er bygd i I 2007 fekk vi eit tilbygg og auka då frå 12 til 15 plassar. Frå august 2012 er barnehagen, skulen og SFO ei eining under Solvorn oppvekstsenter. Tlf. barnehage: /44 Tlf. styrar: , E-post: Heimeside: Solvorn barnehage har ei opningstid på 9 timar kvar dag. Den opnar klokka 7.30 og stengjer klokka Vi ber om at opningstida vert respektert både morgon og kveld og oppmoder alle til å koma i god tid før stengjetid for å kunne utveksle informasjon rydde på plassen og kle på barnet. Må personalet gå over løyser det ut overtid/avspasering som det ikkje er dekning for i budsjettet, foreldra skal og skriva under på eit registreringsskjema. BARNEHAGEN ER STENGT 2 VEKER OM SOMMAREN, VEKE 29 OG 30. PERSONALET Berit Haganes assisterande styrar/rektor og ped.leiar, 100% Sigrun Haugen assistent, 60% Irene Hundershagen assistent, 90% Gro Anita Kvam assistent, 32.62% Monica Haugen ped.leiar/førskulelærar, 37.34% 2

3 Dette året er det : tre 5-åringar - 08 to 4-åringar - 09 fire 3-åringar - 10 fire 2-åringar - 11 ein 1-åringar - 12 BARNEHAGENS INNHALD Me ynskjer å arbeide for at barnehagen vår skal vera ein god barnehage for borna, personalet og foreldra. Me ynskjer å gje barna fridom og høve til å styre barnehagedagen sin så langt dei kan meistre det ut frå alder og utvikling, samt kva som er praktisk mogleg. Barna har rett til å uttrykkja seg og vere med på å bestemma på dei fleste områda i barnehagen. DAGSRYTMEN 7.30 Barnehagen opna Frukost for dei som har med seg fram til kl Frileik 9.30 Samling /deling av gruppa Ute leik/turar/grupper/gymsal Måltid, varmmat 1 gong i mnd Soving/ kviling Inneleik/uteleik Frukt, knekkebrød,yoghurt Ute/Inneleik Barnehagen stenger. Kjernetida i barnehagen er frå , dvs at det er då me har aktivitetar, turar, samlingar m.m. Det er viktig for barna at me har ei dagsrytme som fungerar godt. Barn likar trygge, kjente aktivitetar, men me er fleksible og avvik frå den når det er behov for det. Rammeplan seier: den pedagogiske verksemda må organiserast og planleggjast slik at det blir tid og rom for barna til å medverke.i barnehagen skal me ta utgangspunktet i barna sine interesser og dagsform.sjølv om me har planlagt noko, kan me gjera noko anna om det passer betre, og alle treng ikkje vera med på alt. Litt av det me gjer i barnehagen: Kvardagsaktivitetar Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag og er difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagedagen, ( leik, måltid, bleieskift/stelling, bringing/henting, på-og avkledning og rydding). Samling God morgon sang Kven er her i dag Kalendar,ordens river lappen, kva heiter dagen, telja dagane (kuler på ei snor) Sangkortet til ordens Tema, leikar, instrument, sangar, gymsal, formingsaktivitetar m.m er aktivitetar me har i samlingane. 3

4 Bursdagssamling Bursdagsbarnet : får krune, bursdagsark og sit på eit bursdagsteppe vera ordens,sangkortet tenner lys og skyt opp rakettar bursdagsstein,fin rosa glasskule som borna held mens dei seier noko fint til bursdagsbarnet. Får velgja is, vafler eller smoothie til bursdagskos. Leikegrupper Deler i grupper : les, leikar, spelar, ute og formingsaktivitet Maxigruppa Ein gong i veka har me eit opplegg med dei eldste i barnehagen. Dei får kvar si bok som dei arbeider i. Her vil dei teikna, skriva, klyppa og lima. Gymsal Gymsalen to gonger i veka, diverse apparat, leikar, frileik, «røris» m.m. Me brukar og gymsalen når me har behov for å springa litt. Turar Me prøver å gå tur ein gong i veka, ei gruppe eller alle, av og til med mat. Biblioteket Ein gang i månaden vil me prøva å besøka biblioteket. Det vert for dei som kan sitja på pute i bilen. Besøk frå skulen 3 og 4 klasse kjem og les /leikar med oss kvar onsdag, Fagområda Rammeplan seier at barnehagen skal inneholde omsorg, oppdragelse, leik, læring, sosial kompetanse og språkleg kompetanse. For å sikre dette innholdet, har rammeplan 7 fagområde som alle barn skal ha opplevingar innanfor i løpet av året. Kvart fagområde dekkjer eit vidt læringsfelt og opptrer sjeldan isolert. Fleire område er ofte representerte samstundes i eit temaopplegg og i samband med kvardagsaktivitetar og turar i nærmiljøet. Arbeidet med fagområda må tilpassast alderen, gruppesamansetjinga og interessene til barna. 4

5 Fagområda er: -Tal, rom og form -Nærmiljø og samfunn -Etikk, religion og filosofi -Natur, miljø og teknikk -Kunst, kultur og kreativitet -Kropp, rørsle og helse -Kommunikasjon, språk og tekst I år skal me fokusera på to fagområde som personalet skal på kurs og læra meir om. Det er «Kropp, røsle, helse» og «Kommunikasjon, språk, tekst». Omsorg, leik og læring «Omsorg i barnehagen handlar både om relasjonen mellom personalet og barna og om omsorgen barna viser kvarandre. Å gi barn sjansen til å gi og ta imot omsorg for kvarandre er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse og eit viktig bidrag i eit livslangt læringsperspektiv.» (Rammeplan) «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I danning inngår oppseding som ein prosess der vaksne både leier og rettleier neste generasjon.personalet skal rettleie barna i veksling mellom samfunnsnormer og sosiale krav og eigen veremåte.barn må få hjelp til å oppfatte kva rammer som er akseptable i samvær med andre.»( Rammeplan) Leiken har betydning for trivsel til barna og grunnleggjande livs-og læringsform. Leik gir barn glede,venner og allsidig kompetanse. Leiken må ha gode vilkår, og dette må me personalet leggje til rette for, med å stimulere til fantasi, allsidige opplevingar og gje tid til leiken i barnehagen.barnehagen skal gi barna tru på seg sjølv og andre.aktivitet, engasjement og deltaking i barnefellesskapet gir barna kunnskap om seg sjølv i forhold til andre. Barn sin medverknad Barn har rett til å uttrykkje seg og påverke alle sider av livet i barnehagen alt etter alder og funksjonsnivå. Retten barn har til medverknad krev tid og rom for å lytte og samtale. Barna skal bli trygge på at deira ynskjer betyr noko, og at dei er viktige for fellesskapet. Steg for steg Steg for Steg er eit opplegg til bruk i barnehage. Det tek føre seg tre hovudområde: empati, problemløysning og meistring av sinne. Målsetjinga er å auke barna sin sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg skal styrke sjølvbiletet til barna og gjer dei i stand til å omgå andre på en fredeleg måte. Steg for Steg skal forebygge mobbing og vold. 5

6 Overgang barnehage skule. Me ynskjer å gjere overgangen frå barnehagen til skulen lettast mogeleg for barna. Me i Solvorn er så heldige å vere i samme bygget som skulen, og me har mange felles aktivitetar gjennom året: Dette gjer at overgangen ikkje er så stor for barna. På slutten av barnehageåret har me eit skjema som me fyller ut saman med foreldra, der me utvekslar informasjon som dei føresette har godkjent. «Maxi-barna» har nokre aktivitetar i lag med småskulen på vårhalvåret, og dei har 2 førskuledagar. TRADISJONAR, ÅRETS GANG. AUGUST/SEPTEMBER Innkøyring, bli trygg i barnehagen Mykje frileik Enkle korte samlingar Foreldremøte OKTOBER Hausten, kva skjer i naturen,frukt, bær, grønnsaker Laga grønnsaksuppe og eplemos Haustmarknad NOVEMBER/DESEMBER Vinter, forandringane i naturen Jul og juleaktivitetar Luciafrukost Nissemarsj Foreldresamtalar JANUAR/FEBRUAR Vinter og snø aktivitetar Solfest Fastelaven Karneval Akedag på Heggmyrane MARS/APRIL Våren, forandringar i naturen Påskeaktivitetar Påskelunsj MAI/JUNI Sjå på lamma til Jermund 17.mai Sommar, forandringane i naturen Sommarfest Avslutningstur for maxi I tillegg til dette har me: Bursdagsfeiringar Varmmat Foreldrekaffiar Turar Aktivitetar i gymsalen Formingsaktivitetar Kulturøkt med skulen og andre aktivitetar i lag med skulen Mange av tradisjonane vert feira i lag med skulen. Kva og korleis varierer litt frå år til år. 6

7 PLANAR FOR HAUSTEN OG VÅREN 2012/2013 TEMA. Me har valgt tema om dyr, barna skal få kjennskap til dei vanligaste husdyra gjennom leik, samlingsstunder, turar og aktivitetar. Me vil og sjå på dyra i skogen, rev, ekorn, hare, o.a. Me ynskjer og å arbeide med sosial kompetanse. Då brukar me opplegget steg for steg sjå side 5. Tema som fylgjer årstidene vil gå som ein raud tråd gjennom heile barnehageåret. I februar/mars vil me ha eit prosjekt med fire- og fem- åringane, temaet skal me bestemma i lag,men det skal vera noko barna har lyst arbeida med. VAKSENROLLA Arbeidet med bevisstgjering og utvikling av oss vaksne som oppdragarar og omsorgspersonar er hovudinnhaldet på alle personalmøte og planleggingsdagar gjennom året. Heile personalet får dermed tilført same kunnskap til same tid. Det gjev oss felles ståstad og grunnlag for vidare bevisstgjering av oppdragarrolla. Me sit inne med ulik kunnskap, både praktisk og teoretisk, og ulike erfaringar som gjer at me handlar ulikt. Målet må vere at me som personale handlar ut frå vår overtyding i oppdraginga av barn i barnehagen. Kva meiner me barna treng: Vaksne som ser behova deira og har tid til dei. Vaksne som bryr seg om og viser innleving og respekt i det enkelte barn. Å få tru på seg sjølv, slik at dei kan stå imot og velje. Rom og tid til leik og bearbeiding av inntrykk. Tydelege reglar og grenser (tryggleik), men og rom for unntak. Å leve seg inn i andre sin situasjon, prososial atferd. Tilretteleggjarar som utviklar barnet vidare frå sitt ståstad ut frå barnet sine interesser. Vaksne som utvidar barnet sin kommunikasjon Vaksne som motiverar barnet til å prøva nye ting. Stimulere barna sine evner til leik, glede og humor. GODE ROLLEMODELLAR 7

8 PLANLEGGING OG VURDERING Barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast, dokumenterast og vurderast. Planleggings- og vurderingsarbeidet omfattar både det enkelte barnet sin utvikling, trivsel og det generelle innholdet i barnehagen. Barna sin trivsel og utvikling vurderes saman med foreldre på foreldresamtaler, og ved behov. Me nyttar observasjonsskjemaet Alle med. Personalmøter: Ein gang per månad (heile personalet). Avdelingsmøte: kvar måndag , lærarane på skulen har då ansvar for barnehagebarna. Husmøter: Inkluderer personalet på heile huset. Rektor/styrar kallar inn etter behov. Planleggingsdagar: Barnehagen er stengt 5 dagar i året som er satt av til planlegging/ kursing. I år er det 13.og 14. august, 7.oktober, 2.januar og ein dag aprili(kjem tilbake med dato i god tid). Foreldremøter: To foreldremøter i året, pluss eit temamøte saman med skulen. Foreldresamtaler: 1 samtale på vinteren og 1 samtale om våren (den siste dersom foreldra ynskjer det). Elles vert det samtale utanom desse tidene om det er ynskje frå personalet eller foreldre. RÅD OG UTVAL Samarbeidsutvalet(SU). Ved Solvorn oppvekstsenter er det felles SU for barnehagen og skulen. SU har rett til å uttale seg alle i saker som vedkjem oppvekstsenteret. SU er samansett slik: ein frå pedagogisk personale i skulen, ein representant for andre tilsette i skulen og bhg, ein for tilsette i barnehagen, to represententar frå foreldre i skulen og to frå foreldre i barnehagen, ein representant for kommunen(politikar), og rektor/styrar for oppvekstsenteret. Elevrådsrepresentantane møter i saker som er høvande. Frå barnehagen deltek desse i SU; Ove Orrestad og Nils Martin Fjær med Mara Frattasio som vara. Frå personalet er Berit Haganes og Irene Hundershagen, vara er Sigrun Haugen. Foreldrerepresentantar kan t.d. ta opp saker som dei tykkjer er viktige for foreldra og barna sitt forhold til barnehagen. Dei har rett til å uttale seg om saker som angår barnehagen og dei skal godkjenne årsplan. Vi har valt å ha felles foreldrekontakter til Samarbeidsutval og som foreldrerepresentantar sidan vi har få foreldrepar i barnehagen 8

9 FORELDRESAMARBEID Med utgangspunkt i Barnehagelova og rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, skal me drive barnehagen i nær forståing og samarbeid med barnet sin heim. Den daglege kontakten: Me ser denne som svært viktig. Naudsynt informasjon om barnet vert overbringa mellom heim og barnehage, dette til beste for barnet.personalet ynskjer å ha eit nært samarbeid med foreldra. Dette er viktig både for barna sin trivsel/tryggleik og for at personalet skal gjera ein god jobb. Praktiske meldingar frå dykk til oss, skriv me ned i ei beskjedbok slik at informasjonen når alle dei tilsette. Vi legg opp til at foreldra kan delta i ulike tilstellingar og møter i barnehagen. Foreldresamtaler. Foreldremøter. Dugnad. Fester og ulike arrangement gjennom året som t.d foreldrekaffi, basar, Luciafrukost, m.m. Skriftleg informasjon som månads- og årsplan. ANDRE SAMARBEIDSPARTAR Barnehagane samarbeider med PPT, barnevernet, helsestasjonen og BUP for å ivareta barnet best mogeleg. Vi har HSP-team (helse, sosial, psykisk helseteam) 2 gonger i året. DIVERSE INFORMASJON Turkasse Pengane vert nytta til bussbillettar og køyregodtgjersle når me nyttar privatbilar. 120kr for 80% og 100% 90 kr for 60% Dette gjeld for barn fødd 08,09. Leiker Borna kan ha med seg leiker(på eige ansvar) tysdagar, ikkje store leiker.barna må kunne låne vekk leika. Til kvilestunda er det greitt med ein bamse. Bursdagsinvitasjonar Når alle barna vert invitert kan de dela ut i barnehagen elles ikkje, då må de gjera det på fritida. Foreldrekaffi Nokre gonger i løpet av året inviterer me foreldre og søsken til kaffi og kake, bollar og liknande. Invitasjon vil stå på oppsagstavla. Oppslagstavla og Månadsplan Me ynskjer at de les på tavla, diverse informasjon vert hengt her. Endringar på månadsplan kjem og her.planen er rettleiande, det er ikkje alltid me klarar å få til det me har planlagt, og det skal vera rom for spontanitet og fleksibilitet. Sjuke barn Sjuke barn skal vera heime. Barna må vera så friske at dei kan vera ute.hugs at det er mykje lyd og aktivitet her heile dagen. 9

10 Ferie Barna har rett til 3 veker samanhengande ferie i løpet av sommaren. I samband med ulike ferier må personalet avspasere, difor sender me ut påmeldingslister til jul og påske. Kle og sko Hugs å merka alt, me hugsar ikkje alltid kven som eig kva. Kle må vera stor nok og gode å ta på, barna skal prøva å kle seg sjølve. Utekle må vera store nok så barna kan bevega seg fritt. De må sjekka kleda av og til, barn veks,det gjer ikkje kle. Vottar er viktige når det er kaldt, men er dei for tjukke klarar ikkje barna å halde spade eller leiker.( ullvottar er bra) Hugs strikk i dress, utebukser. Drikkeflaske er godt å ha på plassen. Solkrem : foreldre smørjer om morgon og me smør ved behov i bhg. Sangkort / hus Foreldra lagar sangkort og hus til sitt barn, får ark og tips i bhg. Gymsokkar Gode mjuke gymsokkar, dei med skinnsole. Fyrstehjelpskurs Personalet er på fyrstehjelpskurs annakvart år. BrannøvingDet er 2 brannøvingar pr år, den eine er varsla. 10

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 INNHALDSLISTE 1.0 INNLEIING Kvifor har vi årsplan? s. 3 1.1 Blindheim skole Sfo s. 3 2.0 FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo s. 4 2.2 Kommunale mål for Sfo s. 4

Detaljer

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet Hamramyra barnehage Den beste starten på livet Årsplan 2013-2014 Barnehagens historie Hamramyra barnehage er ei ny kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Vi har 2 avdelingar, ei småbarnsavdeling

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15

Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 TRYGG - NÆR - AKTIV Bjorøy barnehage, Bjorøyveien 163, 5177 Bjorøyhamn Telefonnummer: 55 09 75 89 (kontor styrar) og 957 999 35 (mobil styrar) E post: laila.fosso@fjell.kommune.no

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet Hamramyra barnehage Den beste starten på livet Årsplan 2014-2015 Barnehagens historie Hamramyra barnehage er ei kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Vi har 3 avdelingar, ei småbarnsavdeling

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 HAUGELIA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 HAUGELIA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 HAUGELIA BARNEHAGE Haugelia barnehage 6082 GURSKEN Telefon 70025280 Mobil 90226980 haugelia.barnehage@sande-mr.kommune.no avdelinga: avdhaugelia@sande-mr.kommune.no 1 4. August. PLANLEGGINSDAG

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2015-2016 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2014-2015 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2014 2015 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune... 4 3. Pedagogisk grunnsyn/mål... 7 4. Samarbeid...

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2013-2014 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2013 2014 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2013-2014 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2013 2014 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2013-2014 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2013 2014 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE Sagvåg og barnehage Sagvåg og barnehage har to avdelingar. Avdeling Sagvåg som ligg i Nysæter kyrkje og avd. som ligg ved inngangen til gruveområdet på. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer