ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER -BARNEHAGE /14 «Alle ved Solvorn oppvekstsenter skal oppleve meistring kvar dag» 1

2 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Det er personalet som utarbeider forslag til årsplan. Foreldra vert oppfordra til å koma med innspel om tema eller andre ting me bør legga vekt på gjennom barnehageåret. Årsplanen skal gje ei oversikt over aktivitetane i barnehagen og den pedagogiske verksemda gjennom året. Den skal være eit bindeledd mellom foreldre og barnehagen og skal fungere som eit arbeidsreiskap for personale. Årsplan skal handsamast på foreldremøte, og godkjennast av Samarbeidsutvalet for Solvorn oppvekstsenter. HISTORIKK Solvorn barnehage er ein 1.avdelingsbarnehage for 0-6 år som held til i same bygget som Solvorn skule. Det er Luster kommune som eigar og driv barnehagen. Barnehagen har vore heildagsbarnehage sidan 1994, før det var den korttidsbarnehage. Bygget vårt er bygd i I 2007 fekk vi eit tilbygg og auka då frå 12 til 15 plassar. Frå august 2012 er barnehagen, skulen og SFO ei eining under Solvorn oppvekstsenter. Tlf. barnehage: /44 Tlf. styrar: , E-post: Heimeside: Solvorn barnehage har ei opningstid på 9 timar kvar dag. Den opnar klokka 7.30 og stengjer klokka Vi ber om at opningstida vert respektert både morgon og kveld og oppmoder alle til å koma i god tid før stengjetid for å kunne utveksle informasjon rydde på plassen og kle på barnet. Må personalet gå over løyser det ut overtid/avspasering som det ikkje er dekning for i budsjettet, foreldra skal og skriva under på eit registreringsskjema. BARNEHAGEN ER STENGT 2 VEKER OM SOMMAREN, VEKE 29 OG 30. PERSONALET Berit Haganes assisterande styrar/rektor og ped.leiar, 100% Sigrun Haugen assistent, 60% Irene Hundershagen assistent, 90% Gro Anita Kvam assistent, 32.62% Monica Haugen ped.leiar/førskulelærar, 37.34% 2

3 Dette året er det : tre 5-åringar - 08 to 4-åringar - 09 fire 3-åringar - 10 fire 2-åringar - 11 ein 1-åringar - 12 BARNEHAGENS INNHALD Me ynskjer å arbeide for at barnehagen vår skal vera ein god barnehage for borna, personalet og foreldra. Me ynskjer å gje barna fridom og høve til å styre barnehagedagen sin så langt dei kan meistre det ut frå alder og utvikling, samt kva som er praktisk mogleg. Barna har rett til å uttrykkja seg og vere med på å bestemma på dei fleste områda i barnehagen. DAGSRYTMEN 7.30 Barnehagen opna Frukost for dei som har med seg fram til kl Frileik 9.30 Samling /deling av gruppa Ute leik/turar/grupper/gymsal Måltid, varmmat 1 gong i mnd Soving/ kviling Inneleik/uteleik Frukt, knekkebrød,yoghurt Ute/Inneleik Barnehagen stenger. Kjernetida i barnehagen er frå , dvs at det er då me har aktivitetar, turar, samlingar m.m. Det er viktig for barna at me har ei dagsrytme som fungerar godt. Barn likar trygge, kjente aktivitetar, men me er fleksible og avvik frå den når det er behov for det. Rammeplan seier: den pedagogiske verksemda må organiserast og planleggjast slik at det blir tid og rom for barna til å medverke.i barnehagen skal me ta utgangspunktet i barna sine interesser og dagsform.sjølv om me har planlagt noko, kan me gjera noko anna om det passer betre, og alle treng ikkje vera med på alt. Litt av det me gjer i barnehagen: Kvardagsaktivitetar Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag og er difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagedagen, ( leik, måltid, bleieskift/stelling, bringing/henting, på-og avkledning og rydding). Samling God morgon sang Kven er her i dag Kalendar,ordens river lappen, kva heiter dagen, telja dagane (kuler på ei snor) Sangkortet til ordens Tema, leikar, instrument, sangar, gymsal, formingsaktivitetar m.m er aktivitetar me har i samlingane. 3

4 Bursdagssamling Bursdagsbarnet : får krune, bursdagsark og sit på eit bursdagsteppe vera ordens,sangkortet tenner lys og skyt opp rakettar bursdagsstein,fin rosa glasskule som borna held mens dei seier noko fint til bursdagsbarnet. Får velgja is, vafler eller smoothie til bursdagskos. Leikegrupper Deler i grupper : les, leikar, spelar, ute og formingsaktivitet Maxigruppa Ein gong i veka har me eit opplegg med dei eldste i barnehagen. Dei får kvar si bok som dei arbeider i. Her vil dei teikna, skriva, klyppa og lima. Gymsal Gymsalen to gonger i veka, diverse apparat, leikar, frileik, «røris» m.m. Me brukar og gymsalen når me har behov for å springa litt. Turar Me prøver å gå tur ein gong i veka, ei gruppe eller alle, av og til med mat. Biblioteket Ein gang i månaden vil me prøva å besøka biblioteket. Det vert for dei som kan sitja på pute i bilen. Besøk frå skulen 3 og 4 klasse kjem og les /leikar med oss kvar onsdag, Fagområda Rammeplan seier at barnehagen skal inneholde omsorg, oppdragelse, leik, læring, sosial kompetanse og språkleg kompetanse. For å sikre dette innholdet, har rammeplan 7 fagområde som alle barn skal ha opplevingar innanfor i løpet av året. Kvart fagområde dekkjer eit vidt læringsfelt og opptrer sjeldan isolert. Fleire område er ofte representerte samstundes i eit temaopplegg og i samband med kvardagsaktivitetar og turar i nærmiljøet. Arbeidet med fagområda må tilpassast alderen, gruppesamansetjinga og interessene til barna. 4

5 Fagområda er: -Tal, rom og form -Nærmiljø og samfunn -Etikk, religion og filosofi -Natur, miljø og teknikk -Kunst, kultur og kreativitet -Kropp, rørsle og helse -Kommunikasjon, språk og tekst I år skal me fokusera på to fagområde som personalet skal på kurs og læra meir om. Det er «Kropp, røsle, helse» og «Kommunikasjon, språk, tekst». Omsorg, leik og læring «Omsorg i barnehagen handlar både om relasjonen mellom personalet og barna og om omsorgen barna viser kvarandre. Å gi barn sjansen til å gi og ta imot omsorg for kvarandre er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse og eit viktig bidrag i eit livslangt læringsperspektiv.» (Rammeplan) «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I danning inngår oppseding som ein prosess der vaksne både leier og rettleier neste generasjon.personalet skal rettleie barna i veksling mellom samfunnsnormer og sosiale krav og eigen veremåte.barn må få hjelp til å oppfatte kva rammer som er akseptable i samvær med andre.»( Rammeplan) Leiken har betydning for trivsel til barna og grunnleggjande livs-og læringsform. Leik gir barn glede,venner og allsidig kompetanse. Leiken må ha gode vilkår, og dette må me personalet leggje til rette for, med å stimulere til fantasi, allsidige opplevingar og gje tid til leiken i barnehagen.barnehagen skal gi barna tru på seg sjølv og andre.aktivitet, engasjement og deltaking i barnefellesskapet gir barna kunnskap om seg sjølv i forhold til andre. Barn sin medverknad Barn har rett til å uttrykkje seg og påverke alle sider av livet i barnehagen alt etter alder og funksjonsnivå. Retten barn har til medverknad krev tid og rom for å lytte og samtale. Barna skal bli trygge på at deira ynskjer betyr noko, og at dei er viktige for fellesskapet. Steg for steg Steg for Steg er eit opplegg til bruk i barnehage. Det tek føre seg tre hovudområde: empati, problemløysning og meistring av sinne. Målsetjinga er å auke barna sin sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg skal styrke sjølvbiletet til barna og gjer dei i stand til å omgå andre på en fredeleg måte. Steg for Steg skal forebygge mobbing og vold. 5

6 Overgang barnehage skule. Me ynskjer å gjere overgangen frå barnehagen til skulen lettast mogeleg for barna. Me i Solvorn er så heldige å vere i samme bygget som skulen, og me har mange felles aktivitetar gjennom året: Dette gjer at overgangen ikkje er så stor for barna. På slutten av barnehageåret har me eit skjema som me fyller ut saman med foreldra, der me utvekslar informasjon som dei føresette har godkjent. «Maxi-barna» har nokre aktivitetar i lag med småskulen på vårhalvåret, og dei har 2 førskuledagar. TRADISJONAR, ÅRETS GANG. AUGUST/SEPTEMBER Innkøyring, bli trygg i barnehagen Mykje frileik Enkle korte samlingar Foreldremøte OKTOBER Hausten, kva skjer i naturen,frukt, bær, grønnsaker Laga grønnsaksuppe og eplemos Haustmarknad NOVEMBER/DESEMBER Vinter, forandringane i naturen Jul og juleaktivitetar Luciafrukost Nissemarsj Foreldresamtalar JANUAR/FEBRUAR Vinter og snø aktivitetar Solfest Fastelaven Karneval Akedag på Heggmyrane MARS/APRIL Våren, forandringar i naturen Påskeaktivitetar Påskelunsj MAI/JUNI Sjå på lamma til Jermund 17.mai Sommar, forandringane i naturen Sommarfest Avslutningstur for maxi I tillegg til dette har me: Bursdagsfeiringar Varmmat Foreldrekaffiar Turar Aktivitetar i gymsalen Formingsaktivitetar Kulturøkt med skulen og andre aktivitetar i lag med skulen Mange av tradisjonane vert feira i lag med skulen. Kva og korleis varierer litt frå år til år. 6

7 PLANAR FOR HAUSTEN OG VÅREN 2012/2013 TEMA. Me har valgt tema om dyr, barna skal få kjennskap til dei vanligaste husdyra gjennom leik, samlingsstunder, turar og aktivitetar. Me vil og sjå på dyra i skogen, rev, ekorn, hare, o.a. Me ynskjer og å arbeide med sosial kompetanse. Då brukar me opplegget steg for steg sjå side 5. Tema som fylgjer årstidene vil gå som ein raud tråd gjennom heile barnehageåret. I februar/mars vil me ha eit prosjekt med fire- og fem- åringane, temaet skal me bestemma i lag,men det skal vera noko barna har lyst arbeida med. VAKSENROLLA Arbeidet med bevisstgjering og utvikling av oss vaksne som oppdragarar og omsorgspersonar er hovudinnhaldet på alle personalmøte og planleggingsdagar gjennom året. Heile personalet får dermed tilført same kunnskap til same tid. Det gjev oss felles ståstad og grunnlag for vidare bevisstgjering av oppdragarrolla. Me sit inne med ulik kunnskap, både praktisk og teoretisk, og ulike erfaringar som gjer at me handlar ulikt. Målet må vere at me som personale handlar ut frå vår overtyding i oppdraginga av barn i barnehagen. Kva meiner me barna treng: Vaksne som ser behova deira og har tid til dei. Vaksne som bryr seg om og viser innleving og respekt i det enkelte barn. Å få tru på seg sjølv, slik at dei kan stå imot og velje. Rom og tid til leik og bearbeiding av inntrykk. Tydelege reglar og grenser (tryggleik), men og rom for unntak. Å leve seg inn i andre sin situasjon, prososial atferd. Tilretteleggjarar som utviklar barnet vidare frå sitt ståstad ut frå barnet sine interesser. Vaksne som utvidar barnet sin kommunikasjon Vaksne som motiverar barnet til å prøva nye ting. Stimulere barna sine evner til leik, glede og humor. GODE ROLLEMODELLAR 7

8 PLANLEGGING OG VURDERING Barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast, dokumenterast og vurderast. Planleggings- og vurderingsarbeidet omfattar både det enkelte barnet sin utvikling, trivsel og det generelle innholdet i barnehagen. Barna sin trivsel og utvikling vurderes saman med foreldre på foreldresamtaler, og ved behov. Me nyttar observasjonsskjemaet Alle med. Personalmøter: Ein gang per månad (heile personalet). Avdelingsmøte: kvar måndag , lærarane på skulen har då ansvar for barnehagebarna. Husmøter: Inkluderer personalet på heile huset. Rektor/styrar kallar inn etter behov. Planleggingsdagar: Barnehagen er stengt 5 dagar i året som er satt av til planlegging/ kursing. I år er det 13.og 14. august, 7.oktober, 2.januar og ein dag aprili(kjem tilbake med dato i god tid). Foreldremøter: To foreldremøter i året, pluss eit temamøte saman med skulen. Foreldresamtaler: 1 samtale på vinteren og 1 samtale om våren (den siste dersom foreldra ynskjer det). Elles vert det samtale utanom desse tidene om det er ynskje frå personalet eller foreldre. RÅD OG UTVAL Samarbeidsutvalet(SU). Ved Solvorn oppvekstsenter er det felles SU for barnehagen og skulen. SU har rett til å uttale seg alle i saker som vedkjem oppvekstsenteret. SU er samansett slik: ein frå pedagogisk personale i skulen, ein representant for andre tilsette i skulen og bhg, ein for tilsette i barnehagen, to represententar frå foreldre i skulen og to frå foreldre i barnehagen, ein representant for kommunen(politikar), og rektor/styrar for oppvekstsenteret. Elevrådsrepresentantane møter i saker som er høvande. Frå barnehagen deltek desse i SU; Ove Orrestad og Nils Martin Fjær med Mara Frattasio som vara. Frå personalet er Berit Haganes og Irene Hundershagen, vara er Sigrun Haugen. Foreldrerepresentantar kan t.d. ta opp saker som dei tykkjer er viktige for foreldra og barna sitt forhold til barnehagen. Dei har rett til å uttale seg om saker som angår barnehagen og dei skal godkjenne årsplan. Vi har valt å ha felles foreldrekontakter til Samarbeidsutval og som foreldrerepresentantar sidan vi har få foreldrepar i barnehagen 8

9 FORELDRESAMARBEID Med utgangspunkt i Barnehagelova og rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, skal me drive barnehagen i nær forståing og samarbeid med barnet sin heim. Den daglege kontakten: Me ser denne som svært viktig. Naudsynt informasjon om barnet vert overbringa mellom heim og barnehage, dette til beste for barnet.personalet ynskjer å ha eit nært samarbeid med foreldra. Dette er viktig både for barna sin trivsel/tryggleik og for at personalet skal gjera ein god jobb. Praktiske meldingar frå dykk til oss, skriv me ned i ei beskjedbok slik at informasjonen når alle dei tilsette. Vi legg opp til at foreldra kan delta i ulike tilstellingar og møter i barnehagen. Foreldresamtaler. Foreldremøter. Dugnad. Fester og ulike arrangement gjennom året som t.d foreldrekaffi, basar, Luciafrukost, m.m. Skriftleg informasjon som månads- og årsplan. ANDRE SAMARBEIDSPARTAR Barnehagane samarbeider med PPT, barnevernet, helsestasjonen og BUP for å ivareta barnet best mogeleg. Vi har HSP-team (helse, sosial, psykisk helseteam) 2 gonger i året. DIVERSE INFORMASJON Turkasse Pengane vert nytta til bussbillettar og køyregodtgjersle når me nyttar privatbilar. 120kr for 80% og 100% 90 kr for 60% Dette gjeld for barn fødd 08,09. Leiker Borna kan ha med seg leiker(på eige ansvar) tysdagar, ikkje store leiker.barna må kunne låne vekk leika. Til kvilestunda er det greitt med ein bamse. Bursdagsinvitasjonar Når alle barna vert invitert kan de dela ut i barnehagen elles ikkje, då må de gjera det på fritida. Foreldrekaffi Nokre gonger i løpet av året inviterer me foreldre og søsken til kaffi og kake, bollar og liknande. Invitasjon vil stå på oppsagstavla. Oppslagstavla og Månadsplan Me ynskjer at de les på tavla, diverse informasjon vert hengt her. Endringar på månadsplan kjem og her.planen er rettleiande, det er ikkje alltid me klarar å få til det me har planlagt, og det skal vera rom for spontanitet og fleksibilitet. Sjuke barn Sjuke barn skal vera heime. Barna må vera så friske at dei kan vera ute.hugs at det er mykje lyd og aktivitet her heile dagen. 9

10 Ferie Barna har rett til 3 veker samanhengande ferie i løpet av sommaren. I samband med ulike ferier må personalet avspasere, difor sender me ut påmeldingslister til jul og påske. Kle og sko Hugs å merka alt, me hugsar ikkje alltid kven som eig kva. Kle må vera stor nok og gode å ta på, barna skal prøva å kle seg sjølve. Utekle må vera store nok så barna kan bevega seg fritt. De må sjekka kleda av og til, barn veks,det gjer ikkje kle. Vottar er viktige når det er kaldt, men er dei for tjukke klarar ikkje barna å halde spade eller leiker.( ullvottar er bra) Hugs strikk i dress, utebukser. Drikkeflaske er godt å ha på plassen. Solkrem : foreldre smørjer om morgon og me smør ved behov i bhg. Sangkort / hus Foreldra lagar sangkort og hus til sitt barn, får ark og tips i bhg. Gymsokkar Gode mjuke gymsokkar, dei med skinnsole. Fyrstehjelpskurs Personalet er på fyrstehjelpskurs annakvart år. BrannøvingDet er 2 brannøvingar pr år, den eine er varsla. 10

ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE ME VIL AT ALLE VED SOLVORN OPPVEKSTSENTER SKAL OPPLEVA MEISTRING KVAR DAG. - 2014/15 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Det

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE ME VIL AT ALLE VED SOLVORN OPPVEKSTSENTER SKAL OPPLEVA MEISTRING KVAR DAG. - 2015/16 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Det

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SOLVORN BARNEHAGE - 2012/13 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan. Årsplan er ein del av Informasjonspermen som vert delt ut til alle foreldre. Det

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON

Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON Hafslo barne- og ungdomsskule - SFO 2017/18 SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Åmotsdal barnehage Seljord kommune Adresse: Åmotsdalsvegen 1253, 3844 Åmotsdal Tlf: 35 05 13 75 E-post: amotsdal.barnehage@seljord.kommune Styrar: Ann-Christin Freberg Høgetveit. Opningstid:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE

SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE BØ KOMMUNE SAMARBEIDSPLAN FOR BARNEHAGANE OG SKULANE I BØ KOMMUNE Folkestad og Bø Skule Gullbring barnehage Folkestad barnehage Veslekroa studentbarnehage Maurtuva barnehage Sandvoll barnehage Bøhamna

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Frå 01.01.2011 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen,

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til SFO på Hafslo barne- og ungdomsskule!

Velkomen til SFO på Hafslo barne- og ungdomsskule! SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik, respekt og gode utvikligsvilkår. Det blir

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Velkommen til Tussejuv barnehage!

Velkommen til Tussejuv barnehage! Velkommen til Tussejuv barnehage! INFORMASJONSHEFTE Adresse: Brøløsvegen 8, 3840 Seljord Telefon: 35 06 51 80 / -81/ -82 Styrar: Gunhild Sundbø E-post: tussejuv.barnehage@seljord.kommune.no Seljord kommune

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur

Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur FRÅ BARNEHAGEBARN TIL SKULEELEV Denne planen er forankra i sentrale lover og forskrifter som Barnehagelov, Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver og

Detaljer

HORPESTAD SKULE OG BARNEHAGE Orrevn KLEPPE Tlf Epost:

HORPESTAD SKULE OG BARNEHAGE Orrevn KLEPPE Tlf Epost: HORPESTAD SKULE OG BARNEHAGE 30.06.2016 Orrevn. 304 4352 KLEPPE Tlf. 51 786260 Epost: horpestad.skule@klepp.kommune.no VELKOMMMEN TIL HORPESTAD SFO Me vil ønskja deg velkommen til oss på Horpestad SFO

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst

Årsplan for. Gjelsvik barnehage 2016/2017. ein god plass å vere VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Satsingsområde2016/2017 Kommunikasjon, språk og Tekst Barnehagen sin årsplan byggjer på rammeplanen. Rammeplanen er eit verktøy som skal gje styrar, pedagogisk leiar og personalet elles ei forpliktande ramme for å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune

ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune ÅRSPLAN 2015-2016 Osterøy kommune Haus barnehage «Haus barnehage skal vera ein trygg og god plass der borna kan leika, læra, oppleva og utvikla seg saman med andre. Innhalda INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Månadsbrev Januar 2017

Månadsbrev Januar 2017 Månadsbrev Januar 2017 Godt nytt år alle saman! Endeleg er me komen godt i gong att etter flytting, jule- og nyttårs-feiring. Veke 2 kom me endeleg i gong med tilrettelagte aktivitetar. Ting tek litt tid

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa ÅRSPLAN 2014-2015 Osterøy kommune Lonevåg barnehage Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa Innhald INNLEIING, VISJON OG VERDIAR....2 1 SATSINGSOMRÅDE.....3 - barn sin trivsel vaksne sitt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Åmotsdal barnehage Seljord kommune Adresse: Åmotsdalsvegen 1253, 3844 Åmotsdal Tlf: 35 05 13 75 E-post: amotsdal.barnehage@seljord.kommune Styrar: Ann-Christin Freberg Høgetveit. Opningstid:

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Årsplan for Jostedal barnehage 2012/2013

Årsplan for Jostedal barnehage 2012/2013 Årsplan for Jostedal barnehage 2012/2013 Planlegging Vurdering Dokumentasjon Samarbeid med: Skule SFO PPR HSP Omsorg, oppseding, leik og læring Språkleg kompetanse Sosial kompetanse Overgang barnehage

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016

Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Månadsbrev frå Tyrihans oktober 2016 Hei alle saman. No i september har me starta med å gå tur heim til nokon av barna, for å sjå kor dei bur. Det er stas å visa fram heimen sin, og kjekt for dei andre

Detaljer