INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE"

Transkript

1 INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

2 EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få tid til å bli kjend med oss og bli trygg på barnehagen.foreldra skal føla seg trygge på at barnet har det bra, slik at dei og får ei positiv haldning til barnehagen. Me vil at barnet dei første dagane ( som ikkje bør vera for lange ) skal ha mor, far eller ein annan nær person med seg i barnehagen. Første dagen bør barnet ha følgje heile tida, dagane etter vert barnet meir åleine med oss. Behovet for tilvenning vil vera ulikt frå barn til barn. I lag med foreldra vil personalet avtala korleis og kor lang kvar dag skal vera. INFORMASJON / SAMARBEID: Sunde barnehage vil prøva til ei kvar tid å halda dykk oppdaterte på kva me gjer, og til dette brukar me årsplan, månadsplan eller vekeplan, og foreldreperm. Årsplan: Denne seier noko om korleis me vil arbeida dette året Månadsplan: Denne vert skreve for ein månad om gongen. Her set me opp kva me vil bruka ein del tid på i månaden som kjem, kva dag me har dei ulike aktivitetane på, kva fellesaktivitetar som er på huset o.l. Denne heng i garderoben slik at de får lesa den.det kan koma endringar undervegs, avdi det er vanskeleg å planleggja detaljert for ein heil månad. Derfor kan det vera lurt å kikka på den innimellom. Vekeplan: Her er me enno meir detaljerte, fordeler ansvar oss vaksne imellom, skriv på ting me må hugse o.l. Dette er kanskje først og fremst eit arbeidsredskap for personalet. Foreldreperm: Denne permen skal hengja i garderoben og inneheld informasjon som de som foreldre / føresette skal ha tilgong til,t.d lover og reglar, skriv frå kommunen, korleis me arbeidar i høve sosialt samspel, måltid, grupper, leik / leikebasar, bursdagsfeiring, jul. Der vil og vera skriv om foreldrearbeidsutvalet, forsikring, m.m. Årsplan for det inneverande året finn de og der. Me ynskjer de vil lesa foreldrepermen og ha stor nytte av den. Foreldresamtale: Me har to foreldresamtalar pr. barn pr. år, ein i haust- og ein i vårhalvåret. Når nye barn byrjar, prøver me å få til ein samtale så snart som råd

3 etter oppstart. I tillegg til dette er det sjølvsagt høve for både dykk og oss å be om fleire samtalar dersom det er behov for det. Foreldremøter: Me har 1-2 foreldremøter. Møtet på hausten vert med utgangspunkt i planar for året der de kan vera med å påverka kva barnehagedagen skal innehalda.møtet på våren kan vera eit temamøte som har samanheng med det me jobbar med i barnehagen akkurat no. Her er me opne for forslag frå foreldra. Dette er dei formelle måtane me informerer på, men den viktigaste informasjonen er den de får kvar dag når de leverer og hentar barnet dykkar. Me prøver alltid å få til ein liten prat om kva ditt barn har gjort på i løpet av dagen, kven det har leika med og kva det har vore oppteken av. Me ynskjer og informasjon frå dykk dersom det har hendt noko som kan påvirka dagen i barnehagen. Samarbeid: I tillegg til foreldre- og personalsamarbeid, har me eit forpliktande samarbeid med ulike instansar utanfor, t.d. skulen, andre barnehagar, PP- tenesta, barnevernstenesta. Sunde barnehage og Sunde skule utgjer Sunde oppvekstsenter. NY OPNINGSTID: Kvinnherad kommunestyre vedtok at ordinær opningstid for kommunale heildagsbarnehagar i Kvinnerad frå vert kl ( me opnar ) Sidan dette skal finansierast innafor vedtekne ressursar, er det viktig at me til ei kvar tid veit kor mange born som kjem før kl 07.30, og kor mange som skal vera lengre enn til kl Me kjem til å ha ein fast «base» tidleg og seint, og må tilpassa antal vaksne i høve antal born.

4 FERIE / FRI: Personalet er pålagde å ta ut mesteparten av avspasering / ferie når her er mindre barn enn vanleg. Derfor vil de få skjema for avkryssing for kva tid barna skal ha fri / ferie ved jul-, påske- og sommarferie. Dersom barna skal ha fri / ferie andre tider, er det og viktig å gje oss beskjed, så planlegg me dagane / vekene utifrå det. FADDERBARN: Sunde barnehage har eit fadderbarn i SOS barnebyen Kairo i Egypt.Han heiter Gamal, og er ein gut på snart 10 år. Fleire gonger i løpet av året får me brev der me får høyra litt om korleis han har det, og kor viktig hjelpa frå oss er. På Verdensbarnedagen, som er i byrjinga av oktober kvart år, arrangerer barnehagen eit kakelotteri. Det er inntekta frå dette som dekkar fadderskapet vårt.

5 PLANLEGGINGSDAGAR : Onsdag 15. August Mandag 12. November Fredag 8. Februar Fredag 2. Mai Ferdag 30.mai DAGSRYTME: Kl Tidleg-tidleg opning Avdelingane opnar Frukost Midtmåltid Frukt Barnehagen stengjer MÅLTIDA: Barna må ha med seg niste til frukost og midtmåltid. Mjølk til maten får dei i barnehagen. Dei barna som ikkje tåler mjølk, får anna drikke ( juice eller vatn ). Behovet for kor mykje mat ein treng, varierer frå barn til barn, og kan og variera frå dag til dag. Det kan derfor vera lurt å ha knekkebrød, gryn e.l. liggjande i barnehagen, som barnet kan få dersom det går tom for niste. KLER: Barnet må ha med seg minst eit sett med skiftekler til å ha her i barnehagen, barnet får eigen skuffe til det. I tillegg må barnet ha med seg kler til å vera ute i allslags ver. Regnkler og støvlar må dei alltid ha her, veret skiftar fort i løpet av dagen. Når veret tilseier det; tjukkegensar, hue, sokkar, dress og vottar. Det er høve til å oppbevara desse kleda i barnehagen, dersom de ynskjer det. I barnehagen er det mange barn og mykje kle, og me ber derfor om at de merkar kleda med barna sine namn. KVILING: Dei barna som har trong for å sova eller kvila litt i løpet av dagen, får høve til det. Barnehagen har sengkle og senger. Me har nokre vogner til dei som skal sova ute.

6 KOSEDYR O.L.: Mange barn har ofte ein spesiell ting eller eit kosedyr dei likar godt. Det er sjølvsagt lov å ha det med i barnehagen. Likeeins sutt for dei som brukar det. LEIKER: Nokre barn vil gjerne ha med seg sine eigne leiker. Dette er det høve til, men me i barnehagen har ikkje høve til å passa på desse leikene. (lurt m/ namn på desse og!) BRANNØVING: Me har utarbeida gode rutinar for kva me skal gjera dersom det skulle byrja brenna i barnehagen. Me øver med barna 2 gonger i året. De vil ved henting få vita om dei gongene me har hatt brannøving, slik at de heime er førebudde på å møta evt. reaksjonar hos barna. Hugs det er kraftig lyd i klokkene! FOTOGRAFERING: Me prøver å ta ein del bilete av borna i barnehagen. Nokre av desse samlar me i eigne mapper som borna får med seg heim når dei sluttar. Det hender og at me tar video i barnehagen. Då vil me innhenta løyve frå foreldre/føresette. SOLKREM: På fine solskinnsdagar er det viktig med solkrem. Det er fint om barnet er smurd med solkrem før det kjem om morgonen, og så tar me meir på seinare på dagen. Barnehagen har solkrem.

7 KØYRING AV BARN I BIL I samband med turar o.l. vil det vera trong for å ta barna med i private bilar. Personalet vil berre ta med barna i den grad det er høve til å sikra dei forsvarleg med selar og puter, og det føreligg skriftleg samtykke frå foreldra. BADING Det hender at me i barnehagen har turar til sjøen kor det er høve til å bada. Det vert sett strenge krav til dei vaksne som skal vera med, minst ein av dei skal ha livbergingskurs, og alle dei andre førstehjelps- og gjennopplivingskurs med Røde Kors eller Kvinnherad undervisning v/ Sturla Rydningen. Me vel sjølvsagt badeplassar som er eigna for små barn, og det er alltid nok vaksne i forhold til antal barn. KLATRING FAU i barnehagen har vore med og finansiert klatrevegg på Sunde skule. Nokre av personalet har gjennomført klatrekurs og er godkjende som sikrarar. Me ynskjer av og til å kunna ta nokre av dei største borna med for å klatra i denne veggen, og då vil ein eller fleire av dei som har kurs vera med. Me vil be om at du / de fyller ut svarslippane nederst på arket, klipper dei ut og tar med til barnehagen når barnet byrjar. Eg godkjenner / godkjenner ikkje at mitt barn vert køyrt i privatbil i den tida det er i barnehagen, dersom det er forsvarleg sikra stad dato underskrift Eg godkjenner / godkjenner ikkje at mitt barn kan bada på turar til stranda, der minst eit av personalet har livbergingskurs stad dato underskrift Eg godkjenner / godkjenner ikkje at mitt barn får klatra i klatreveggen på Sunde skule dersom dei er forsvarleg sikra av godkjende vaksne stad dato underskrift

8 DEN FØRSTE FORELDRESAMTALEN For at kvart barn skal trivast og ha god nytte av opphaldet i barnehagen, må me ta omsyn til det einskilde barnet sine behov og ynskje. Foreldra kjenner barnet sitt best, og ilag med dykk ynskjer me å få til det beste for barnet i kvardagen. Foreldresamtalen vil hjelpa oss med dettte arbeidet. I løpet av den første tida i barnehagen ynskjer me å ha den første samtalen. Samtalen kan vara opptil ein halv time. Barnet sin kontaktperson eller pedagogisk leiar på avdelinga, møter på samtalen. Tid og stad vert avtala med avdelinga. Til denne samtalen har me nokre punkt som kan vera utgangspunkt for samtalen vår. KORLEIS HAR BARNET DET HEIME? GRENSESETTING OG REGLAR HEIME KVA ER VIKTIG FOR DYKK OG DYKKAR BARN?

9 Kvinnherad kommune 2006/3846 OPPLYSNINGAR OM BARNET OG FORELDRA barnehage Barnets namn...født... Barnets adresse......tlf... Mors namn... Arbeidsplass...tlf....mobil... Fars namn... Arbeidsplass...tlf....mobil... Kven har foreldreansvar (kryss av) mor far begge Dagleg omsorg (kryss av) mor far begge Dersom foreldra ikkje bur saman, korleis er samværet fordelt:.... Kven andre enn føresette kan kontaktast når barnet er i barnehagen?...tlf.... Særskilte opplysningar om barnet - sjukdommar / allergi, mat barnet ikkje skal ha, medisinar, særlege familietilhøve eller anna som vi bør vita:... Vaksinasjonar Dersom barnet ikkje har følgt normalt vaksinasjonsprogram ved helsestasjonen, treng vi helseerklæring frå lege / helsesøster før barnet startar i barnehagen Jfr. Lov om barnehagar 25 Barnet vert vaksinert... Barnet vert ikkje vaksinert... (kryss av) Eg forpliktar meg til at desse opplysningane er rette og at eventuelle endringar må meldast til barnehagen stad / dato underskrift

10 VEDTEKTER FOR KVINNHERAD KOMMUNE SINE BARNEHAGAR Mål for levekår i vedteken kommuneplan: I Kvinnherad vil vi arbeida for å skapa engasjement og ansvarleggjera menneske i nærmiljøet. Vi vil ha trygge og gode oppvekstvilkår for barn i lokalsamfunnet. Kommunale tiltak og ressursbruk skal ha samanheng og samordnast på tvers av sektorgrensene. Vi vil leggja vekt på tiltak som skal betra levekåra for menneske med særlege behov. SUNDE BARNEHAGE Sunde barnehage skal drivast i samsvar med lov om barnehagar m.v og dei gjeldande føresegner og retningslinjer som til ei kvar tid er fastsette av barne- og familiedepartementet, og gjeld frå 1.januar EIGAR Kvinnherad komune eig og driv barnehagen. Levekårskomiteen fører tilsyn med barnehagen og ser etter at gjeldande lover, føresegner og retningslinjer vert haldne. Sunde barnehage skal visa til eigen dokumentasjon på sitt internkontrollsystem. Frå er Sunde barnehage ein del av Sunde oppvekstsenter. SAMARBEIDSUTVAL Sunde oppvekstsenter har eit samarbeidsutval (SU). Barnehagen sin representasjon i SU er 2 foreldre og 2 tilsette. Skulen har det same talet på representantar, og kommunen som eigar har 2 representantar. FORELDRERÅD Foreldrerådet omfattar foreldre/føresette til alle barna i barnehagen. Dei kan velja eit arbeidsutval (FAU), som gjerne kan vere identisk med foreldrerepresentantane i SU. DRIFTSFORM Sunde barnehage har 4 heildagsavdelingar for barn frå 0-6 år. OPNINGSTID Barnehagen er open måndag fredag frå kl , 12 månader i året. Jule- og nyttårsafta, og onsdag før skjærtorsdag stengjer barnehagen kl Fem dagar i året er sett av til planlegging, barnehagen vert då stengt. Barnet skal ha 4 veker ferie i løpet av året, og 3 av desse er skal vera samanhengande mellom og Barnehageåret går frå 15.august til 15.august.

11 NETTO LEIKE- OG OPPHALEDAREAL Kvinnherad kommune sine barnehagar har netto leike-og opphaldsareal på 4 m² pr. barn i alderen 3 6 år, og 5,4 m² pr. barn i alderen 0 3 år. Inkludert i omgrepet netto leike- og opphaldsareal er opphaldsrom, leikerom, terapirom og garderobe for barn. Sunde barnehage disponerer 321 m² med leike- og opphaldsareal på dei 4 avdelingane: Nordigarden: 89 m², Sørigarden 87 m², Midtimellom: 68,6 m², og Nerigarden 58,6 m². OPPTAK AV BARN Kvinnherad kommune ahr kontinuerlig opptak til ledige plassar i barnehagane, jfr. Kvinnhead kommune sine retningslinjer for opptak av barn. OPPSEIING Kvinnherad kommune har 1 månads oppseingsfrist. Unnatek for juni månad, jfr. Kvinnherad kommune sine retningsliner for oppseiing av barnehageplass. FORELDREBETALING Kvinnherad kommune fastset satsane for eigenbetaling i barnehage. Jfr. Kvinnherad kommune sine retningslinjer for foreldrebetaling.

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE. AUKRATUN FURUTUN RIKSFJORD Skogtrolla 95037764 Skogstjerna 90 67 81 96 Maurtua 48 86 68 74 Bergtussane 47648786 Kvitveisen 90 63 04 59 Sjøstjerna 46 94 83

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer