Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm, den Bjørn Skjelstad /s/ Jacob.Br. Almlid /s/ Ordfører Rådmann

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 1/15 PS 2/15 Innhold Status for prosessen knyttet til kommunereformarbeidet Kommunereformen- Retningsvalg for videre utredning. Untatt off.

3 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/ Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen 1/ Status for prosessen knyttet til kommunereformarbeidet Vedlegg 1 Søknad om skjønnsmidler for Kommunereformarbeid 2 Søknad om skjønnsmidler for Kommunereformarb. FMNT 3 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord- Trøndelag, rapport. 4 Innbyggerundersøkelsen om kommunereform i Nord- Trøndelag, kommunevise resultater. Saksopplysninger Kommunereformen forutsetter at hver enkelt kommune lager en prosjektorganisasjon som får ansvaret for lokale prosesser i egen kommune, og som samarbeider med nabokommunene og med «fylkesprosjektet». Kommunene er invitert til å delta i prosesser for å avklare og vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Den nasjonale fremdriftsplanen er stram, og Fylkesmannen har derfor oppfordret kommunene til å sette av tid og ta tak i dette arbeidet så snart som mulig. Den lokale prosessen i Verran gjennomføres i tråd med lokal prosessplan og kommunestyret sitt vedtak. Det er gjennomført folkemøter på Verrabotn og på Verrastranda, samt møte med næringslivet. I tillegg er det gjennomført et internt arbeidsmøte med ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen, og øvrige ansatte er utfordret til å gjennomføre samme øvelse. I tillegg det gjennomført et arbeidsmøte med ungdommer fra 9. og 10. klasse på Malm og Folla skole. Det er utarbeidet SWOT analyser, som igjen gir et godt grunnlag for det utredningsarbeidet som skal gjennomføres. Det gjennomføres folkemøter i Malm og Follafoss, samt et møte med lag og foreninger, i juni 2015.

4 Kommunene må i samarbeid med sine nabokommuner utarbeide sine egne planer for gjennomføring av kommunereformen. Kommunene i Inn- Trøndelagssamarbeidet er noe forskjellig i sitt tidsløp og det er forskjeller i hvordan kommunene har valgt å legge opp de interne prosessene, og avklaringer ift mandatet(valg av utredningsalternativer). En felles konsekvens-/ sårbarhetsanalyse blir derfor ikke ferdig før i august Arbeidet med utredning av selvstendighetsalternativet(bestå som egen kommune), er påbegynt og gjøres i egen regi. Det legges opp til en utfyllende orientering i møtet. Rådmannens forslag til vedtak Styringsgruppen tar redegjørelsen om status for arbeidet knyttet til kommunereformarbeid til orientering.

5 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/ Saksbehandler: Anita Ulstad, Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Søknad om skjønnsmidler for Kommunereformarbeid Vedlegg 1 Søknad om skjønnsmidler for Kommunereformarb. FMNT Saksopplysninger I forbindelse med Verran kommune sitt arbeid knyttet til kommunereformen søkes det om kr ,- i skjønnsmidler for Vurdering Kommunestyret vedtok i mars 2015, at det skal legges opp til en lokal prosess som er forsvarlig og inkluderende, og som ivaretar innbyggernes og organisasjonen sitt behov for informasjon. Helt konkret medfører en slik prosess økt bruk av personal- og økonomiske ressurser, som søkes dekt gjennom skjønnsmidler for Søknad om skjønnsmidler må sees i sammenheng med tildelte skjønnsmidler for 2014, og Fylkesmannen forutsetter at søknaden er knyttet til kommunen sin prosjekt-/ prosessplan for øvrig. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet slutter seg til innholdet i søknad om skjønnsmidler til kommunereformarbeid.

6

7 Søknad om skjønnsmidler Verran kommune søker med dette om skjønnsmidler for 2015 i forbindelse med kommunereformen og tilhørende kommunereformarbeid. Kommunereformen forutsetter at hver enkelt kommune lager en prosjektorganisasjon som får ansvaret for den lokale prosessen, og som samarbeider med nabokommunene og med fylkesprosjektet jf. brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Målsetningen er å gjennomføre en felles åpen og ryddig prosess der aktuelle hovedspørsmål, tema og modeller belyses bredt og nyansert. Prosessen skal vektlegge kunnskapsinnhenting og politisk dialog, og gjennomføres i henhold til Regjeringens mål og opplegg for reformen. Kommunestyret vedtok i mars 2015, lokal prosessplan og prosessen forøvrig(prosjektorganisering og fellesmandat i Inn- Trøndelag, utredning av retningsvalg mv). Betydningen av lokalt engasjement rundt saken er viktig, og den lokale prosessen som er vedtatt skal sikre et grundig og godt forarbeid i arbeidet, og en forsvarlig og inkluderende prosess knyttet til reformarbeidet. Dette gjøres blant annet gjennom prosesser og arbeidsmøter internt i organisasjonen, møter med tillitsvalgte og ansatte, samt tilsvarende møter med næringslivet, råd og utvalg, ungdom og kommunen sine innbyggere, samt kommunestyret. Regionalt samarbeid Verran kommune ser i likhet med øvrige samarbeidskommuner i Inn- Trøndelag, behovet for at det utarbeides en konsekvens -/ sårbarhetsanalyse i fellesskap. Jf. bestilling fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag må kommunene samarbeide med sine nabokommuner. Fellesutredningen har som formål å gi et bilde av konsekvenser, fordeler og ulemper ved en sammenslåing av kommunene, både kortsiktige og langsiktige effekter. Konsekvenser, fordeler og ulemper må etter hvert vurderes i forhold til egne lokale mål. Inn- Trøndelags kommunene har jf. mandat definert grensesnittet mellom hva som skal gå inn i fellesprosjektet og hva som skal gjøres lokalt. Selv om en slik analyse gjennomføres i fellesskap, skal den gjenspeile de lokale forholdene. Det arbeidet som gjøres lokalt i møter med ansatte, næringslivet, kommunestyret, ungdommen mv, vil igjen danne et grunnlag for den overordnede analysen. Det eksisterende samarbeidet i Inn- Trøndelag gir en god ramme for det videre arbeidet med reformprosessen. I tillegg til fellesutredningen vil Verran kommune utrede et såkalt 0 alternativ, selv(bestå som egen kommune). Tildelte skjønnsmidler Kommunene ble i 2014 tildelt kr i skjønnsmidler til reformarbeidet. Det er ulikt hvordan Inn- Trøndelags kommunene benytter tildelte midler. Steinkjer og Inderøy har signalisert at skjønnsmidlene gitt til deres kommuner i sin helhet skal gå til fellesprosjektet. Verran og Snåsa ser behovet for å beholde en andel av midlene lokalt. Bakgrunnen for dette er at det helt konkret legges opp til en mer omfattende prosess i egne kommuner(innbyggerinvolvering, involvering av ansatte, lag og foreninger, næringslivet, ungdom, informasjonskampanjer, utredning av 0-alternativet mv), som helt 1 S ide

8 konkret vil medføre økt bruk av personalmessige - og økonomiske ressurser. Kommunestyret i Verran vedtok i mars 2015 at 50 % av tildelte skjønnsmidler i 2014, skal gå til fellesutredningen. Veivalg for videre utredning I kommunestyrevedtaket skisseres en lokal prosess, som skal sikre en bred involvering lokalt, samt nødvendig dialog med våre nabokommuner. Ifølge vedtaket og jf. mandat, skal følgende alternativer utredes: 4k alternativet 4K+ alternativet Bestå som egen kommune(0 alternativet) Styringsgruppe Kommunestyret i Verran har vedtatt grovskisse til prosessplan for kommunereformarbeidet. Styringsgruppen har fått fullmakt til å legge en mer detaljert framdriftsplan med oppgaver ut fra føringer i vedtatte grovskisse. Dette innebærer blant annet at det gjennomføres nødvendige prosesser internt og i forhold til nabokommuner. Prosessene skal drives fram mot avklaring av retningsvalg til kommunestyret senest i mai Det gjennomføres folkeavstemming i løpet av våren Etter hvert som prosessen går fram i andre kommuner ift valg av utredningsalternativer, og evt. endringer, kan dette innebære en justering av den lokale prosessplanen. Rådmannen har følgende mandat for arbeidet: Utarbeide sak med forslag til endelig vedtak om kommunestruktur for Verran kommune til politisk behandling våren Lokale høringer For å sikre bred, lokal forankring skal det avholdes folkemøter i ulike deler av kommunen. Det påpekes også at det er viktig å holde innbyggerne løpende informert om prosessen gjennom bruk av lokal media, kommunen sine hjemmesider og andre informasjonskanaler. Fellestiltak Felles utredning jf. mandat Lokale prosesser - Samarbeid med Ungt Entreprenørskap(opplegg med ungdomsskoleelever) - Temamøter med kommunestyret Folkemøter: Verrabotn Verrastranda Follafoss Malm - Møter med næringslivet - Møter med lag og foreninger 2 S ide

9 - Møter og prosessarbeid med ansatte i kommuneorganisasjonen(utarbeide ROS analyser på tjenestenivå) Det søkes om kr i skjønnsmidler for 2015, for gjennomføring av reformarbeidet. Budsjett 2015 Tiltak Øremerket administrativ ressurs (prosjektledelse, 30 % stilling ) Utgifter Administrative kostnader Eksterne kostnader (gjennomføring folkemøter, forberedelser til folkeavstemming, konsulentbistand, annonsering mv) Sum S ide

10 April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Verran kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag

11 Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2 Metode for datainnsamling...2 Vekting...2 Tidspunkt for datainnsamling...2 Feilmarginer...2 Karakteristika...3 Kjønn... 3 Alder...3 Spørreskjema/frekvens - og krysstabeller... 4 Spørreskjema...4 Feilmargintabell...8 Frekvens- og krysstabeller...8 1

12 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra KSNord -Trøndelag gjennomført en undersøkelse for å kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nord -Trøndelag. I denne rapporten presenteres resultater for Verran kommune. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er innbyggerne i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag, 15 år eller eldre. i Nord -Trøndelag, pluss Bindal Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede personer er forsøkt intervjuet. Utvalget er et tilfeldighetsutvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefoninter vjuer (CATI). Vekting Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi (kommune). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16. til 24. mars Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være behef tet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 100 respondenter eller intervjuer (n=1 00) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 4,3 og ± 9,8 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med frekvens - og krysstabeller bak i rapporten. 2

13 Karakteristika Nedenfor gis en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Kjønn Kjønn Antall (n) Andel Mann 60 60,0 % Kvinne 40 40,0 % ,0 % Alder Alder Antall (n) Andel Under 35 år 12 12,0 % 35 til 54 år 34 34,0 % 55 år eller eldre 54 54,0 % ,0 % 3

14 Spørreskjema/frekvens - og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Ihvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Svaralternativer: Svært positiv Ganske positiv Verken positiv eller negativ Ganske negativ Svært neg ativ Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Svaralternativer: I svært stor grad I ganske stor grad Verken stor eller liten grad I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke/ikke aktuelt 4

15 Spørsmål 4 [Stilles kun til de som svarer 1-3 i forrige spørsmål ] Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? [Roter 1-4] Innbyggerundersøkelser Temamøter/folkemøter/grendemøter Sosiale medier Informasjon i posten Annet (IKKELES) Svaralternativer: Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 5 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? [Rotere] Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings - og samfunnsutvikling Svaralternativer: Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Gansk e misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Tilbud innen kultur, idrett og fritid Nærings - og samfunnsutvikling Kostnadseffektiv kommunal drift Kompetanse i kommunale fagmiljøer Lokaldemokratiet Livskraftig lokalsamfunn Din lyst til å engasjere deg i lokalsamfunnet 5

16 Svaralternativer: Mye Noe Verken eller dårligere Noe dårligere Mye dårligere Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 7 Erdu interessert i å delta i eventuelle oppfølgingsundersøkelser knyttet til komm unesammenslåing? Svaralternativer: Hvis ja, be om e-postadresse: Lokalt spørsmål 1 Ved en eventuell kommunesammenslåing, hvor viktig eller uviktig er det for deg at de to skolekretsene i Verran blir opprettholdt? Svaralternativer: Svært uv iktig Ganske uviktig Verken viktig eller uviktig Ganske viktig Svært viktig Vet ikke/ikke aktuelt Lokalt spørsmål 2 Hvor viktig er det for deg å ha lokalt tilbud innen forebyggende helsetjenester i Verran kommune? Eksempler på slike tjenester er helsesøster, skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevern, legetjeneste og fysio- og ergoterapeut. Svaralte rnativer: Svært uviktig Ganske uviktig Verken viktig eller uviktig Ganske viktig Svært viktig Vet ikke/ikke aktuelt Bakgrunnsvariabel Registrer kjønn Svaralternativer : Mann Kvinne 6

17 Bakgrunnsvariabel Hva er din alder? Svaralternativer: Oppgi år Bakgrunnsvariabel Hva er din høyeste fullførte utdanning? Svaralternativer: Grunnskoleutdanning Videregående utdanning Universitet/høyskoleutdanning, til og med 4 år Universitet/høyskoleutdanning, 5 år eller mer Vet ikke Bakgrunnsvariabel Erdu ansatt i offentlig eller privat sektor? Svaralternativer: Ja, ansatt i offentlig sektor Ja, ansatt i privat sektor Nei, ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 7

18 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning bakgrunnsvariabler. på faste 8

19 SPM. 1 I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 20 20,2 20,2 20,2 I ganske stor grad 25 25,3 25,3 45, ,2 27,2 72,6 I ganske liten grad 15 14,7 14,7 87,3 I svært liten grad 13 12,7 12,7 100, ,0 100,0 Kjønn I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 18% 28% 24% 17% 13% 0% 100% 60 Kvinne 22% 23% 30% 12% 13% 0% 100% 40 Alder *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 0% 33% 27% 12% 27% 0% 100% år 29% 18% 29% 21% 3% 0% 100% år+ 25% 26% 26% 12% 11% 0% 100% 54 Utdanning I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 12% 29% 30% 19% 9% 0% 100% 18 Videregående 21% 23% 29% 17% 10% 0% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 26% 31% 14% 10% 20% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 32% 17% 51% 0% 0% 0% 100% 7 Sektor I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 26% 15% 13% 21% 24% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 15% 29% 39% 7% 11% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 21% 27% 26% 17% 9% 0% 100% 50

20 SPM. 1_omkodet I hvilken grad er du opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 45 45,5 45,5 45, ,2 27,2 72,6 I svært/ganske liten grad 27 27,4 27,4 100, ,0 100,0 Kjønn I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 46% 24% 30% 0% 100% 60 Kvinne 45% 30% 25% 0% 100% 40 Alder I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 33% 27% 39% 0% 100% år 47% 29% 24% 0% 100% år+ 51% 26% 23% 0% 100% 54 Utdanning I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 42% 30% 28% 0% 100% 18 Videregående 44% 29% 27% 0% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 57% 14% 30% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 49% 51% 0% 0% 100% 7 Sektor I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 41% 13% 45% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 44% 39% 18% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 48% 26% 26% 0% 100% 50

21 SPM. 2 Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært positiv 10 10,4 10,4 10,4 Ganske positiv 15 14,6 14,6 25, ,0 42,0 67,0 Ganske negativ 22 22,2 22,2 89,2 Svært negativ 9 8,9 8,9 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 1,9 100, ,0 100,0 Kjønn Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Mann 15% 17% 41% 17% 10% 0% 100% 60 Kvinne 6% 12% 43% 27% 8% 4% 100% 40 Alder Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt år 6% 6% 45% 37% 6% 0% 100% år 15% 11% 44% 19% 9% 3% 100% år+ 10% 22% 39% 16% 11% 3% 100% 54 Utdanning *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Grunnskole 7% 11% 29% 46% 7% 0% 100% 18 Videregående 13% 16% 38% 20% 8% 4% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 12% 12% 62% 6% 7% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 27% 64% 10% 0% 0% 100% 7 Sektor Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ positiv positiv eller negativ negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 9% 5% 68% 9% 4% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 12% 25% 45% 9% 10% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 10% 13% 30% 35% 11% 2% 100% 50

22 SPM. 2_omkodet Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, færre og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Generelt sett, hvor positiv eller negativ er du til kommunereformen? Vektet Prosent Svært/ganske positiv 25 25,0 25,0 25, ,0 42,0 67,0 Svært/ganske negativ 31 31,1 31,1 98,1 Vet ikke/ikke aktuelt 2 1,9 1,9 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Mann 32% 41% 27% 0% 100% 60 Kvinne 18% 43% 35% 4% 100% 40 Alder Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt år 12% 45% 43% 0% 100% år 26% 44% 27% 3% 100% år+ 32% 39% 27% 3% 100% 54 Utdanning Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Grunnskole 18% 29% 53% 0% 100% 18 Videregående 29% 38% 28% 4% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 24% 62% 14% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 27% 64% 10% 0% 100% 7 Sektor *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ positiv negativ ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 14% 68% 13% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 37% 45% 19% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 23% 30% 46% 2% 100% 50

23 SPM. 3 I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært stor grad 23 22,8 22,8 22,8 I ganske stor grad 25 25,3 25,3 48, ,0 23,0 71,1 I ganske liten grad 13 13,3 13,3 84,4 I svært liten grad 16 15,6 15,6 100, ,0 100,0 Kjønn I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Mann 18% 27% 27% 13% 14% 0% 100% 60 Kvinne 28% 23% 18% 14% 17% 0% 100% 40 Alder *) I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt år 6% 33% 6% 27% 27% 0% 100% år 31% 18% 33% 9% 9% 0% 100% år+ 27% 26% 26% 8% 13% 0% 100% 54 Utdanning I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 12% 40% 15% 30% 3% 0% 100% 18 Videregående 19% 18% 31% 13% 19% 0% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 41% 22% 17% 0% 20% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 23% 44% 17% 0% 17% 0% 100% 7 Sektor I svært I ganske Verken I ganske I svært Vet ikke/ stor grad stor grad eller liten grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 31% 27% 24% 0% 19% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 28% 15% 35% 6% 16% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 17% 31% 16% 23% 14% 0% 100% 50

24 SPM. 3_omkodet I hvilken grad ønsker du å informeres eller involveres i beslutningsprosessen rundt en eventuell kommunesammenslåing? Vektet Prosent I svært/ganske stor grad 48 48,1 48,1 48, ,0 23,0 71,1 I svært/ganske liten grad 29 28,9 28,9 100, ,0 100,0 Kjønn I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Mann 46% 27% 27% 0% 100% 60 Kvinne 51% 18% 31% 0% 100% 40 Alder *) I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt år 39% 6% 55% 0% 100% år 49% 33% 18% 0% 100% år+ 53% 26% 22% 0% 100% 54 Utdanning I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Grunnskole 52% 15% 33% 0% 100% 18 Videregående 37% 31% 32% 0% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 63% 17% 20% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 66% 17% 17% 0% 100% 7 Sektor I svært/ganske I svært/ganske Vet ikke/ stor grad liten grad ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 57% 24% 19% 0% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 42% 35% 22% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 48% 16% 37% 0% 100% 50

25 SPM. 4_1 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Innbyggerundersøkelser Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 58 57,9 81,4 81,4 Nei 13 13,2 18,6 100,0 Sum 71 71,1 100,0 Ikke fått spørsmålet 29 28, ,0 Kjønn Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 74% 26% 0% 100% 45 Kvinne 90% 10% 0% 100% 31 Alder *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 74% 26% 0% 100% år 68% 32% 0% 100% år+ 94% 6% 0% 100% 42 Utdanning Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 84% 16% 0% 100% 14 Videregående 72% 28% 0% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 91% 9% 0% 100% 20 Universitet/høyskole, 5 år + 100% 0% 0% 100% 6 Sektor Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 90% 10% 0% 100% 18 Ja, ansatt i privat sektor 69% 31% 0% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 86% 14% 0% 100% 34

26 SPM. 4_2 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Temamøter/folkemøter/grendemøter Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 48 47,5 66,9 66,9 Nei 22 22,1 31,1 97,9 Vet ikke/ikke aktuelt 1 1,5 2,1 100,0 Sum 71 71,1 100,0 Ikke fått spørsmålet 29 28, ,0 Kjønn Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 63% 35% 2% 100% 45 Kvinne 71% 27% 3% 100% 31 Alder Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 61% 39% 0% 100% år 64% 32% 3% 100% år+ 71% 27% 2% 100% 42 Utdanning Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 59% 41% 0% 100% 14 Videregående 63% 37% 0% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 76% 14% 9% 100% 20 Universitet/høyskole, 5 år + 100% 0% 0% 100% 6 Sektor Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 69% 26% 5% 100% 18 Ja, ansatt i privat sektor 72% 28% 0% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 62% 36% 2% 100% 34

27 SPM. 4_3 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Sosiale medier Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 44 44,4 62,4 62,4 Nei 27 26,7 37,6 100,0 Sum 71 71,1 100,0 Ikke fått spørsmålet 29 28, ,0 Kjønn Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 64% 36% 0% 100% 45 Kvinne 61% 39% 0% 100% 31 Alder Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 87% 13% 0% 100% år 60% 40% 0% 100% år+ 56% 44% 0% 100% 42 Utdanning Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 81% 19% 0% 100% 14 Videregående 61% 39% 0% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 56% 44% 0% 100% 20 Universitet/høyskole, 5 år + 27% 73% 0% 100% 6 Sektor *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 37% 63% 0% 100% 18 Ja, ansatt i privat sektor 62% 38% 0% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 76% 24% 0% 100% 34

28 SPM. 4_4 Ønsker du å bli informert eller involvert på følgende måter? Informasjon i posten Vektet Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja 51 50,8 71,4 71,4 Nei 20 20,3 28,6 100,0 Sum 71 71,1 100,0 Ikke fått spørsmålet 29 28, ,0 Kjønn *) Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Mann 59% 41% 0% 100% 45 Kvinne 85% 15% 0% 100% 31 Alder Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt år 48% 52% 0% 100% år 74% 26% 0% 100% år+ 77% 23% 0% 100% 42 Utdanning Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Grunnskole 66% 34% 0% 100% 14 Videregående 75% 25% 0% 100% 35 Universitet/høyskole, inntil 4 år 58% 42% 0% 100% 20 Universitet/høyskole, 5 år + 100% 0% 0% 100% 6 Sektor Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 64% 36% 0% 100% 18 Ja, ansatt i privat sektor 71% 29% 0% 100% 24 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 75% 25% 0% 100% 34

29 SPM. 5_1 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært fornøyd 13 12,9 12,9 12,9 Ganske fornøyd 33 33,1 33,1 46, ,8 23,8 69,9 Ganske misfornøyd 17 16,5 16,5 86,4 Svært misfornøyd 11 11,0 11,0 97,4 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,6 2,6 100, ,0 100,0 Kjønn Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 16% 37% 22% 16% 8% 1% 100% 60 Kvinne 10% 29% 26% 17% 14% 4% 100% 40 Alder Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 6% 49% 33% 6% 6% 0% 100% år 11% 34% 23% 15% 14% 3% 100% år+ 18% 24% 19% 24% 12% 4% 100% 54 Utdanning *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 4% 57% 27% 6% 0% 6% 100% 18 Videregående 15% 17% 26% 20% 21% 0% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 14% 46% 24% 11% 0% 6% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 10% 27% 0% 51% 13% 0% 100% 7 Sektor Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 8% 45% 24% 9% 8% 5% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 8% 28% 23% 22% 19% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 18% 31% 24% 16% 8% 3% 100% 50

30 SPM. 5_1_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 46 46,0 46,0 46, ,8 23,8 69,9 Svært/ganske misfornøyd 28 27,6 27,6 97,4 Vet ikke/ikke aktuelt 3 2,6 2,6 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 53% 22% 24% 1% 100% 60 Kvinne 38% 26% 32% 4% 100% 40 Alder Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 55% 33% 12% 0% 100% år 45% 23% 29% 3% 100% år+ 42% 19% 35% 4% 100% 54 Utdanning *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 61% 27% 6% 6% 100% 18 Videregående 33% 26% 41% 0% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 60% 24% 11% 6% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 36% 0% 64% 0% 100% 7 Sektor Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 54% 24% 17% 5% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 36% 23% 40% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 49% 24% 24% 3% 100% 50

31 SPM. 5_2 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært fornøyd 18 18,1 18,1 18,1 Ganske fornøyd 34 34,3 34,3 52, ,8 24,8 77,2 Ganske misfornøyd 10 9,7 9,7 86,9 Svært misfornøyd 8 8,4 8,4 95,3 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,7 4,7 100, ,0 100,0 Kjønn Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 26% 37% 21% 8% 5% 4% 100% 60 Kvinne 10% 32% 29% 12% 12% 6% 100% 40 Alder Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 24% 12% 43% 6% 16% 0% 100% år 18% 39% 18% 17% 3% 5% 100% år+ 15% 44% 19% 7% 8% 7% 100% 54 Utdanning *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 20% 26% 45% 3% 4% 3% 100% 18 Videregående 19% 34% 23% 15% 4% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 7% 40% 12% 4% 29% 7% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 17% 53% 17% 13% 0% 0% 100% 7 Sektor *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 20% 30% 5% 8% 24% 13% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 29% 35% 21% 14% 0% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 11% 36% 35% 8% 7% 4% 100% 50

32 SPM. 5_2_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 52 52,4 52,4 52, ,8 24,8 77,2 Svært/ganske misfornøyd 18 18,1 18,1 95,3 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,7 4,7 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 63% 21% 13% 4% 100% 60 Kvinne 41% 29% 24% 6% 100% 40 Alder Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 35% 43% 22% 0% 100% år 57% 18% 20% 5% 100% år+ 59% 19% 15% 7% 100% 54 Utdanning Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 46% 45% 6% 3% 100% 18 Videregående 53% 23% 19% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 48% 12% 33% 7% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 70% 17% 13% 0% 100% 7 Sektor *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 49% 5% 33% 13% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 64% 21% 14% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 47% 35% 14% 4% 100% 50

33 SPM. 5_3 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært fornøyd 12 12,0 12,0 12,0 Ganske fornøyd 31 31,3 31,3 43, ,3 36,3 79,6 Ganske misfornøyd 10 10,3 10,3 89,9 Svært misfornøyd 5 5,2 5,2 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 Kjønn Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 15% 25% 37% 14% 4% 4% 100% 60 Kvinne 9% 38% 35% 6% 6% 6% 100% 40 Alder Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 12% 37% 33% 12% 6% 0% 100% år 12% 32% 39% 12% 3% 3% 100% år+ 12% 28% 36% 8% 7% 9% 100% 54 Utdanning Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 14% 29% 34% 16% 0% 6% 100% 18 Videregående 12% 23% 42% 9% 7% 6% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 9% 51% 30% 4% 3% 3% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 40% 27% 17% 17% 0% 100% 7 Sektor Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 43% 30% 9% 9% 5% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 11% 28% 40% 12% 9% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 16% 29% 37% 9% 1% 8% 100% 50

34 SPM. 5_3_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 43 43,3 43,3 43, ,3 36,3 79,6 Svært/ganske misfornøyd 15 15,5 15,5 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 40% 37% 19% 4% 100% 60 Kvinne 46% 35% 12% 6% 100% 40 Alder Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 49% 33% 18% 0% 100% år 44% 39% 14% 3% 100% år+ 40% 36% 15% 9% 100% 54 Utdanning Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 43% 34% 16% 6% 100% 18 Videregående 35% 42% 16% 6% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 59% 30% 7% 3% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 40% 27% 34% 0% 100% 7 Sektor Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 46% 30% 19% 5% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 39% 40% 21% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 45% 37% 11% 8% 100% 50

35 SPM. 5_4 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært fornøyd 7 6,9 6,9 6,9 Ganske fornøyd 25 25,1 25,1 32, ,2 42,2 74,2 Ganske misfornøyd 16 15,6 15,6 89,8 Svært misfornøyd 7 7,0 7,0 96,8 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,2 3,2 100, ,0 100,0 Kjønn Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 6% 20% 43% 16% 14% 2% 100% 60 Kvinne 8% 31% 41% 16% 0% 4% 100% 40 Alder Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 16% 37% 29% 12% 6% 0% 100% år 3% 24% 41% 20% 10% 3% 100% år+ 4% 19% 51% 15% 6% 5% 100% 54 Utdanning *) Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 24% 29% 34% 5% 4% 3% 100% 18 Videregående 0% 20% 44% 22% 12% 1% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 3% 28% 49% 15% 0% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 10% 34% 44% 13% 0% 0% 100% 7 Sektor Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke/ fornøyd fornøyd eller misfornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 3% 33% 47% 13% 0% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 0% 23% 50% 17% 11% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 12% 23% 36% 16% 8% 5% 100% 50

36 SPM. 5_4_omkodet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan din kommune løser følgende oppgaver i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Svært/ganske fornøyd 32 32,0 32,0 32, ,2 42,2 74,2 Svært/ganske misfornøyd 23 22,6 22,6 96,8 Vet ikke/ikke aktuelt 3 3,2 3,2 100, ,0 100,0 Kjønn Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Mann 25% 43% 29% 2% 100% 60 Kvinne 39% 41% 16% 4% 100% 40 Alder Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt år 53% 29% 18% 0% 100% år 27% 41% 29% 3% 100% år+ 23% 51% 21% 5% 100% 54 Utdanning *) Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Grunnskole 54% 34% 9% 3% 100% 18 Videregående 20% 44% 34% 1% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 31% 49% 15% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 44% 44% 13% 0% 100% 7 Sektor Svært/ganske Svært/ganske Vet ikke/ fornøyd misfornøyd ikke aktuelt Ja, ansatt i offentlig sektor 36% 47% 13% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 23% 50% 28% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 36% 36% 24% 5% 100% 50

37 SPM. 6_1 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver Vektet Prosent Mye 12 11,6 11,6 11,6 Noe 20 19,6 19,6 31, ,0 31,0 62,3 Noe dårligere 18 18,4 18,4 80,6 Mye dårligere 14 14,4 14,4 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 15% 21% 29% 15% 12% 8% 100% 60 Kvinne 8% 18% 34% 22% 17% 2% 100% 40 Alder Mye Noe år 18% 12% 33% 16% 16% 6% 100% år 11% 19% 34% 24% 3% 9% 100% år+ 8% 25% 27% 16% 22% 1% 100% 54 Utdanning *) Mye Noe Grunnskole 13% 10% 36% 0% 32% 9% 100% 18 Videregående 16% 27% 27% 19% 7% 4% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 4% 11% 29% 43% 9% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 34% 56% 10% 0% 0% 100% 7 Sektor *) Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 4% 8% 36% 42% 5% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 16% 35% 30% 8% 4% 7% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 12% 15% 29% 15% 24% 4% 100% 50

38 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Helse-, pleie og omsorgsoppgaver SPM. 6_1_omkodet Vektet Prosent 31 31,3 31,3 31, ,0 31,0 62,3 dårligere 33 32,8 32,8 95,1 Vet ikke/ikke aktuelt 5 4,9 4,9 100, ,0 100,0 Kjønn Vet ikke/ Mann 37% 29% 27% 8% 100% 60 Kvinne 25% 34% 39% 2% 100% 40 Alder Vet ikke/ år 29% 33% 31% 6% 100% år 30% 34% 27% 9% 100% år+ 33% 27% 38% 1% 100% 54 Utdanning Vet ikke/ Grunnskole 23% 36% 32% 9% 100% 18 Videregående 43% 27% 26% 4% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 15% 29% 52% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 34% 56% 10% 0% 100% 7 Sektor Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 12% 36% 47% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 51% 30% 12% 7% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 28% 29% 39% 4% 100% 50

39 SPM. 6_2 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud Vektet Prosent Mye 9 9,2 9,2 9,2 Noe 24 23,9 23,9 33, ,2 39,2 72,3 Noe dårligere 20 20,4 20,4 92,7 Mye dårligere 4 3,6 3,6 96,3 Vet ikke/ikke aktuelt 4 3,7 3,7 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 12% 17% 45% 20% 5% 1% 100% 60 Kvinne 6% 31% 33% 21% 2% 6% 100% 40 Alder Mye Noe år 18% 31% 18% 33% 0% 0% 100% år 5% 21% 52% 18% 0% 3% 100% år+ 7% 21% 42% 14% 8% 7% 100% 54 Utdanning *) Mye Noe Grunnskole 20% 47% 22% 9% 0% 3% 100% 18 Videregående 8% 21% 44% 20% 3% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 4% 12% 33% 38% 9% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 10% 73% 17% 0% 0% 100% 7 Sektor Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 11% 8% 32% 33% 5% 9% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 7% 25% 46% 19% 2% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 9% 29% 38% 16% 4% 3% 100% 50

40 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Skole, skolefritidsordning og barnehagetilbud SPM. 6_2_omkodet Vektet Prosent 33 33,0 33,0 33, ,2 39,2 72,3 dårligere 24 24,0 24,0 96,3 Vet ikke/ikke aktuelt 4 3,7 3,7 100, ,0 100,0 Kjønn Vet ikke/ Mann 29% 45% 25% 1% 100% 60 Kvinne 37% 33% 23% 6% 100% 40 Alder Vet ikke/ år 49% 18% 33% 0% 100% år 27% 52% 18% 3% 100% år+ 28% 42% 23% 7% 100% 54 Utdanning *) Vet ikke/ Grunnskole 66% 22% 9% 3% 100% 18 Videregående 29% 44% 22% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 16% 33% 46% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 10% 73% 17% 0% 100% 7 Sektor Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 20% 32% 39% 9% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 33% 46% 21% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 39% 38% 20% 3% 100% 50

41 SPM. 6_3 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid Vektet Prosent Mye 8 8,0 8,0 8,0 Noe 30 29,9 29,9 37, ,6 37,6 75,5 Noe dårligere 17 16,8 16,8 92,3 Mye dårligere 3 2,5 2,5 94,8 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,2 5,2 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 8% 29% 36% 18% 5% 4% 100% 60 Kvinne 8% 31% 39% 16% 0% 6% 100% 40 Alder Mye Noe år 6% 33% 55% 0% 0% 6% 100% år 12% 29% 26% 30% 0% 3% 100% år+ 7% 28% 36% 17% 6% 7% 100% 54 Utdanning Mye Noe Grunnskole 8% 36% 44% 0% 3% 9% 100% 18 Videregående 11% 29% 33% 21% 1% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 4% 20% 39% 30% 3% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 51% 36% 13% 0% 0% 100% 7 Sektor Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 4% 32% 37% 18% 0% 9% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 15% 32% 34% 16% 4% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 6% 28% 40% 17% 3% 6% 100% 50

42 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Tilbud innen kultur, idrett og fritid SPM. 6_3_omkodet Vektet Prosent 38 37,9 37,9 37, ,6 37,6 75,5 dårligere 19 19,4 19,4 94,8 Vet ikke/ikke aktuelt 5 5,2 5,2 100, ,0 100,0 Kjønn Vet ikke/ Mann 37% 36% 22% 4% 100% 60 Kvinne 39% 39% 16% 6% 100% 40 Alder Vet ikke/ år 39% 55% 0% 6% 100% år 41% 26% 30% 3% 100% år+ 35% 36% 23% 7% 100% 54 Utdanning Vet ikke/ Grunnskole 44% 44% 3% 9% 100% 18 Videregående 40% 33% 22% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 24% 39% 33% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 51% 36% 13% 0% 100% 7 Sektor Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 36% 37% 18% 9% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 46% 34% 20% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 34% 40% 19% 6% 100% 50

43 SPM. 6_4 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling Vektet Prosent Mye 12 11,8 11,8 11,8 Noe 34 33,6 33,6 45, ,9 31,9 77,4 Noe dårligere 11 11,4 11,4 88,7 Mye dårligere 4 3,6 3,6 92,3 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,7 7,7 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 14% 39% 26% 15% 5% 1% 100% 60 Kvinne 10% 28% 38% 8% 2% 15% 100% 40 Alder *) Mye Noe år 0% 39% 45% 0% 0% 16% 100% år 21% 42% 14% 21% 0% 3% 100% år+ 12% 25% 37% 11% 8% 7% 100% 54 Utdanning Mye Noe Grunnskole 12% 32% 47% 3% 3% 3% 100% 18 Videregående 15% 38% 28% 14% 1% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 9% 25% 16% 17% 9% 24% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 40% 51% 10% 0% 0% 100% 7 Sektor Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 14% 27% 24% 7% 5% 23% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 11% 49% 20% 15% 4% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 12% 28% 42% 11% 3% 6% 100% 50

44 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Nærings- og samfunnsutvikling SPM. 6_4_omkodet Vektet Prosent 45 45,5 45,5 45, ,9 31,9 77,4 dårligere 15 15,0 15,0 92,3 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,7 7,7 100, ,0 100,0 Kjønn *) Vet ikke/ Mann 53% 26% 20% 1% 100% 60 Kvinne 38% 38% 10% 15% 100% 40 Alder *) Vet ikke/ år 39% 45% 0% 16% 100% år 62% 14% 21% 3% 100% år+ 37% 37% 20% 7% 100% 54 Utdanning Vet ikke/ Grunnskole 44% 47% 6% 3% 100% 18 Videregående 53% 28% 15% 5% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 34% 16% 26% 24% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 40% 51% 10% 0% 100% 7 Sektor *) Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 41% 24% 12% 23% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 60% 20% 20% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 39% 42% 13% 6% 100% 50

45 SPM. 6_5 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift Vektet Prosent Mye 15 14,7 14,7 14,7 Noe 28 28,0 28,0 42, ,6 27,6 70,3 Noe dårligere 15 14,7 14,7 85,0 Mye dårligere 7 7,3 7,3 92,4 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,6 7,6 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 19% 29% 29% 11% 4% 7% 100% 60 Kvinne 10% 26% 26% 19% 11% 8% 100% 40 Alder Mye Noe år 12% 12% 39% 16% 16% 6% 100% år 15% 35% 26% 12% 3% 9% 100% år+ 16% 32% 22% 16% 5% 8% 100% 54 Utdanning Mye Noe Grunnskole 4% 15% 39% 22% 7% 13% 100% 18 Videregående 20% 30% 25% 15% 4% 8% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 15% 29% 22% 9% 20% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 17% 64% 10% 10% 0% 0% 100% 7 Sektor Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 5% 36% 29% 7% 19% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 23% 34% 32% 6% 2% 3% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 14% 21% 24% 23% 5% 12% 100% 50

46 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kostnadseffektiv kommunal drift SPM. 6_5_omkodet Vektet Prosent 43 42,7 42,7 42, ,6 27,6 70,3 dårligere 22 22,1 22,1 92,4 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,6 7,6 100, ,0 100,0 Kjønn Vet ikke/ Mann 48% 29% 15% 7% 100% 60 Kvinne 37% 26% 29% 8% 100% 40 Alder Vet ikke/ år 24% 39% 31% 6% 100% år 50% 26% 15% 9% 100% år+ 49% 22% 22% 8% 100% 54 Utdanning Vet ikke/ Grunnskole 19% 39% 29% 13% 100% 18 Videregående 49% 25% 18% 8% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 45% 22% 29% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 81% 10% 10% 0% 100% 7 Sektor Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 41% 29% 26% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 57% 32% 8% 3% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 35% 24% 29% 12% 100% 50

47 SPM. 6_6 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer Vektet Prosent Mye 15 14,8 14,8 14,8 Noe 38 37,8 37,8 52, ,0 28,0 80,7 Noe dårligere 10 10,4 10,4 91,1 Mye dårligere 1 1,3 1,3 92,3 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,7 7,7 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 13% 40% 29% 7% 2% 9% 100% 60 Kvinne 17% 35% 27% 15% 0% 6% 100% 40 Alder *) Mye Noe år 6% 6% 55% 22% 0% 12% 100% år 5% 62% 24% 3% 0% 6% 100% år+ 27% 40% 15% 9% 3% 7% 100% 54 Utdanning Mye Noe Grunnskole 6% 23% 52% 8% 3% 9% 100% 18 Videregående 18% 37% 28% 8% 1% 7% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 24% 46% 6% 20% 0% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 81% 10% 10% 0% 0% 100% 7 Sektor Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 16% 46% 10% 23% 0% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 23% 34% 35% 5% 2% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 9% 36% 31% 8% 1% 14% 100% 50

48 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Kompetanse i kommunale fagmiljøer SPM. 6_6_omkodet Vektet Prosent 53 52,6 52,6 52, ,0 28,0 80,7 dårligere 12 11,7 11,7 92,3 Vet ikke/ikke aktuelt 8 7,7 7,7 100, ,0 100,0 Kjønn Vet ikke/ Mann 53% 29% 9% 9% 100% 60 Kvinne 52% 27% 15% 6% 100% 40 Alder *) Vet ikke/ år 12% 55% 22% 12% 100% år 67% 24% 3% 6% 100% år+ 66% 15% 12% 7% 100% 54 Utdanning *) Vet ikke/ Grunnskole 28% 52% 10% 9% 100% 18 Videregående 55% 28% 10% 7% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 70% 6% 20% 4% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 81% 10% 10% 0% 100% 7 Sektor Vet ikke/ Ja, ansatt i offentlig sektor 62% 10% 23% 4% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 57% 35% 7% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 46% 31% 9% 14% 100% 50

49 SPM. 6_7 Tror du følgende kommunale oppgaver og mål blir eller dårligere dersom din kommune gjennom kommunesammenslåing blir en større kommune enn i dag? Lokaldemokratiet Vektet Prosent Mye 6 6,2 6,2 6,2 Noe 22 22,1 22,1 28, ,9 25,9 54,1 Noe dårligere 26 25,7 25,7 79,8 Mye dårligere 10 10,3 10,3 90,1 Vet ikke/ikke aktuelt 10 9,9 9,9 100, ,0 100,0 Kjønn Mye Noe Mann 8% 21% 28% 26% 4% 13% 100% 60 Kvinne 4% 23% 24% 25% 17% 6% 100% 40 Alder Mye Noe år 12% 33% 22% 6% 16% 12% 100% år 3% 12% 33% 44% 0% 9% 100% år+ 5% 23% 24% 24% 14% 9% 100% 54 Utdanning *) Mye Noe Grunnskole 0% 36% 27% 11% 6% 20% 100% 18 Videregående 10% 18% 33% 23% 5% 11% 100% 52 Universitet/høyskole, inntil 4 år 0% 14% 19% 34% 34% 0% 100% 21 Universitet/høyskole, 5 år + 0% 34% 0% 66% 0% 0% 100% 7 Sektor *) Mye Noe Ja, ansatt i offentlig sektor 0% 16% 16% 39% 24% 5% 100% 19 Ja, ansatt i privat sektor 13% 27% 31% 27% 2% 0% 100% 31 Ikke yrkesaktiv/annet/ikke aktuelt 5% 22% 27% 19% 9% 18% 100% 50

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag

Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag. Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag Innbyggerundersøkelse med tema kommunereform, i kommunene i Nord-Trøndelag KS felles koordineringsdag, 23. mars 2015 Marit Moe, spesialrådgiver KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Bakgrunn innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Trysil kommune 2016 Gjennomført april/mai for Trysil kommune 25. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rindal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rindal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Ringerike kommune Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rødøy kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rødøy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/780-47 Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Status for kommunereformarbeidet- Verran kommune-aug.2015

Status for kommunereformarbeidet- Verran kommune-aug.2015 Status for kommunereformarbeidet- Verran kommune-aug. Statusrapportering Fylkesmannen har tidligere i brev, datert 18.12.2014, bedt om at kommunene oversender ny informasjon om status i reformarbeidet

Detaljer

Anita Ulstad. Verran kommune sin oppsummering / rapportering fra arbeidet knyttet til kommunereform, samt melding om vedtak.

Anita Ulstad. Verran kommune sin oppsummering / rapportering fra arbeidet knyttet til kommunereform, samt melding om vedtak. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 1.7.2016 2014/780-129 Saksbehandler Deres referanse Anita Ulstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Melding om vedtak Verran kommune sin

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper Kommunereformen - Vil Verran klare seg best alene, eller i en større enhet? Høsten 2014 inviterte statsråd Sanner alle kommunene i Norge til å starte prosessen for å avklare om det er aktuelt å slå seg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag. Steinkjer, 9. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag Steinkjer, 9. april 2015 Kort om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

E-postadresse Deltakere Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna. Deltakere Bindal, Leka, Nærøy, Vikna

E-postadresse Deltakere Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna. Deltakere Bindal, Leka, Nærøy, Vikna Innsendt: 26.07.2016 12:19 Ref.nr: VIGCRH Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Telefon: 75531500 Telefaks: 75520977 E-post: fmnopost@fylkesmannen.no Hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vedlagte melding til fylkesmannen om status i arbeidet med kommunereformen godkjennes. Arkivsak. Nr.: 2014/1411-13 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.02.2015 Arbeidet med kommunereformen Inderøy kommune. Melding til fylkesmannen Rådmannens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016

Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Båtsfjord kommune Innbyggerundersøkelse om kommunereformen 3. Juni 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper

Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati. Fordeler og ulemper Kommunereformen - Vil Verran klare seg best alene, eller i en større enhet? Høsten 2014 inviterte statsråd Sanner alle kommunene i Norge til å starte prosessen for å avklare om det er aktuelt å slå seg

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Leder Verran Ungdomsråd MALM Tlf.: Utvalg: Malm Oppvekstsenter, møterom: Amfiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Leder Verran Ungdomsråd MALM Tlf.: Utvalg: Malm Oppvekstsenter, møterom: Amfiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 18:00 Verran Ungdomsråd Malm Oppvekstsenter, møterom: Amfiet Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Rødøy kommune Saksdokument Side 1 11816 F-sak 060/2016 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 10 Jnr. ref:

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer