Ålesundgata 3 Borettslag, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålesundgata 3 Borettslag, Oslo"

Transkript

1 Ålesundgata 3 Borettslag, Oslo V E D L I K E H O L DSPL A N F O R D A T O : F jerde utkast U T A RB E ID E T A V: Bygghuset AS v/ Steinar K vistad B Y G NIN GST YPE : Bygård/blokk B Y G G EPE RI O D E : A N T A L L B O E N H E T E R: 40 1

2 Innhold 1.0 Innledning side Veiledning om vedlikehold 2.1 Utvendig tak side Takrenner, nedløp, sluk side Yttervegger side Vinduer side Grunnmur side Tekniske installasjoner side Registreringer/konklusjoner 3.1 Grunnmur/kjellere/drenering side Yttervegger side Balkonger/terrasser side Innvendige trappeganger side Leilighetsdører fra fellesoppgang side Tak side Piper/skorsteiner side Sanitæranlegg/røranlegg side El-anlegg side Brannalarmanlegg side Budsjett vedlikeholdskostnader 4.1 Kommentarer/forklaringer til skjemaene side K ilder 5.1 Kilder brukt i utarbeidelse av vedlikeholdsplanen side 13 Vedlegg: Vedlegg 1 Intervaller for utskifting av bygningsdeler Vedlegg 2 Budsjett vedlikeholdskostnader 2

3 1.0 Innledning Bygghuset AS har fått i oppdrag av Ålesundgata 3 Borettslag i Oslo å utarbeide en vedlikeholdsplan for de neste 10 år ( ). I den forbindelse er det foretatt en tilstandsvurdering for å kunne planlegge å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsarbeider. Ålesundgata 3 Borettslag består av totalt 40 boenheter fordelt på 3- og 4-roms leiligheter. Bygården er på 5-etasjer + kjeller og loft, og har totalt 4 oppganger. Alle leilighetene har egen balkong. Bygården har ett brutto gulvareal på 3901 m 2. Bygningen er oppført med bærende betongkonstruksjoner i kjelleren, og er fundamentert med stålpeler/betongpilarer til fjell. Grunnmuren er utført av 25 cm betong. Yttervegger er bygget med opprinnelig bygget i 1 ½ steins teglvegger som ble rehabilitert og etterisolert i Etasjeskillere er i betong Takene er sperretak med takstein Planen er basert på visuelle befaringer uten åpning av konstruksjoner eller bruk av instrumenter/verktøy for måling/konstatering av tilstander. Følgende områder omfattes av planen: - Innvendig trappeganger/inngangspartier som er fellesarealer. - Innvendige kjellerarealer - Innvendige loftsarealer - Takflater - Fasader (det er ikke foretatt befaring på de enkelte balkongene/terrassene) Utvendige befaringer er kun foretatt med besiktigelse fra terreng. Det er ikke foretatt vurdering av tekniske anlegg, med unntak av synlig elektrisk anlegg (lysarmaturer, varmeovner el.l.) Formålet har vært å kartlegge den generelle tilstanden på ovennevnte områder, beskrive evt. skader/slitasje etc. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en vedlikeholdsplan for det fremtidige vedlikeholdsbehov, med prioritering av tiltakene, samt en budsjettering av vedlikeholdskostnadene. I tillegg er det medtatt noen generelle råd/veiledning om generelt vedlikehold. Vi har også vedlagt en tabell som viser normale intervaller for vedlikehold og utskifting på noen bygningsdeler. Vedlikeholdsplanen omhandler ikke borettslagets/den enkelte beboers behov og 3

4 kostnader til løpende drift av bygningsmassene. Her nevnes f. eks renhold, skifte lyspærer, stenge vann, beplantning, snømåking, feiing, rensing av taksluk, justering/smøring av dører, skuring/boning av gulvbelegg etc. Når utbedringer eller oppgraderinger av bygningsdeler utføres bør vedlikeholdsplanen som ivaretar plan for forløpende vedlikeholdsbehov ajourføres slik at riktig type vedlikehold og rett intervall fastsettes. Forslag til tekniske løsninger og intervaller i denne planen er basert på NBI byggdetaljblad og generelle anbefalinger fra bransjen. Planen er basert på antatt vedlikeholdsbehov i perioden Kostnader for de ulike aktivitetene er basert på kjøpte tjenester. Alle tall er inkl. mva, og basert på 2010-kroner. Man må ved evt. avsetninger legge inn 3-5 % prisstigning pr. år. Vedlikeholdsbudsjettet er basert på innhentede priser og erfaringstall fra tilsvarende prosjekter. Ved en del av vedlikeholdsoppgavene som er beskrevet, anbefaler vi at borettslaget søker bistand hos et prosjekt- og byggelederfirma for å sikre at utførelsen av arbeidet blir riktig beskrevet, og utført, og at man gjennom dette firmaet også får oppfølging av selve byggearbeidene, teknisk og økonomisk. Et borettslags styre har erfaringsmessig ikke tilstrekkelig kompetanse til å administrere større utbedringer eller tyngre vedlikeholdsarbeider på vegne av alle andelseierne. Dersom deler av arbeidet velges å utføres på dugnad må styret sette seg inn i sitt ansvar som dugnad medfører. Ved arbeid i høyden fra stillas/lift og stige gjelder egne forskrifter vedr. hva andelseiere kan benytte uten egne kurs med egnet opplæring. Arbeider hvor styret vurderer å overføre vedlikeholdsansvaret til beboere, anbefaler vi at registrering og oppfølging av utført vedlikehold ajourføres hos styret, slik at borettslaget i fremtiden til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsstatus. Bygghuset AS kan gjerne bistå med: Beskrivelse av aktuelt vedlikeholdsomfang, anbudsinnhenting og evaluering, kontrahering av utførende firma, oppfølging i utførelsestiden og overtakelse med oppfølging i garantitiden. Honoraret ved ovennevnte bistand kan både være på fastpris og på timer avhengig av omfanget på oppdraget. 4

5 2.0 Veiledning om vedlikehold 2.1 Utvendig - tak Manglende vedlikehold av taket kan føre til lekkasjer og alvorlige fuktskader. Man børe foreta en inspeksjon årlig, og i tillegg også etter spesielle påkjenninger som uvær, takras, isdannelser el.l. Man bør også følge med på skadede takstein. Når yttertaket/taksteinen nærmer seg grensen for normal levetid (30-60 år) bør en fra tid til annen undersøke taket grundigere, gjerne med hjelp av fagfolk. Foruten selve tekningen/taksteinen må en se spesielt etter feil og mangler ved takbeslag, som ofte er årsak til lekkasjer, samt takgjennomføringer/takhatter. For å kunne oppdage evt. lekkasjer må en også inspisere taket fra undersiden, der hvor man kan komme til, og særlig ved skorstein og andre gjennomføringer. 2.2 Takrenner, nedløp og sluk Takrenner bør inspiseres og rengjøres to ganger i året, særlig hvis de er utsatt for løvfall fra nærliggende trær. Renner og nedløp som er blitt utette, f.eks. på grunn av is-sprengning eller korrosjon må vanligvis skiftes. Blir takrenner og nedløp ofte ødelagt av snø og is, bør en vurdere bygningsmessige tiltak som reduserer snøsmeltingen og ising og/eller montering av varmekabler. Lekkasjer i nedløp med langsgående falsede skjøter er ofte vanskelig å oppdage dersom skjøtene er montert inn i mot veggen. Vedlikehold av overflatebehandlingen av renner, nedløp, rennekroker mv. vil forlenge levetiden. 2.3 Yttervegger 2.4 Vinduer Er overflatebehandlingen helt intakt, men tilsmusset eller angrepet/misfarget av sopp, alger eller mose, er det tilstrekkelig å rengjøre fasadene, evt. vaske med soppog algedrepende middel. Overflater av mur, puss og betong krever vanligvis lite vedlikehold. Men når det oppstår skader på slike overflater, får skadene ofte en akselererende utvikling. Et lite riss kan f.eks. medføre en lokal oppfukting som gir småskader. Småskadene medfører større oppfukting og nye, større skader. Hovedhensikten med tilsyn er å avdekke skader mens de ennå er små og rimelige å utbedre. Vinduer hører med til de mest utsatte bygningsdelene og krever derfor hyppig vedlikehold. Jevnlig renhold av karm og rammer kan forlenge levertiden til overflatebehandlingen. Påkjenning fra slagregn og sollys er avhengig av bygningens beliggenhet og fasadeorientering. Behov for vedlikehold kan derfor variere mye på samme bygning. Beis er dårlig egnet til overflatebehandling av vinduer. En bør helst vedlikeholde med maling, evt. dekkbeis, selv om vinduene tidligere er beiset. En kan unngå skader og mye arbeid med skraping og grunning ved å male på nytt før overflatebehandlingen er slitt ned eller sprukket opp. Er overflatebehandlingen intakt, er det som regel tilstrekkelig å vaske, om nødvendig med soppvask, før en 5

6 maler på nytt. Er overflatebehandlingen nedslitt eller flasset av, må en først skrape/børste ned til frisk ved før en vasker. Før en maler vinduet, må en grunne bart tre og evt. krittende overflater, f.eks med alkydbeis. Alle flater, også oversiden av rammene, må behandles. 2.5 G runnmur Grunnmurer i pusset mur eller betong. Grunnmurer er ofte utsatt for fuktopptak fra grunnen, noe som bl.a. viser seg ved saltutfellinger på overflaten. Årsaken er ofte at jordmasser har direkte kontakt med muren og/eller at denne er mangelfull fuktbeskyttet under terreng. Vann fra takrenner og nedløpsrør og manglende fall på terrenget ut fra veggen kan også medvirke til oppfukting av muren. Før en vedlikeholder muren, bør en få klarlagt årsakene til evt. oppfukting og forsøke utbedre evt. mangler. Dersom grunnmuren er malt, bør dette være med uorganisk (mineralsk) maling. Organiske malinger kan føre til at salter krystalliserer bak malingssjiktet. Har muren saltskader må en derfor fjerne all organisk maling og la muren stå ubehandlet eller behandle den med uorganiske produkter. 2.6 Tekniske installasjoner Generelt Denne vedlikeholdsplanen omfatter ikke så mye av tekniske installasjoner, men vi har likevel tatt med en veiledning i fbm. vedlikehold av de vanligste installasjonene. Sanitæranlegg Skader på sanitærinstallasjoner kan forårsake store skader i bygninger, og det er derfor viktig med jevnlig tilsyn og vedlikehold. Enkelte vedlikeholdsarbeider, som skifting av pakninger, rensing av sil i armaturer, av sluk og avløpsledninger etc., skal den enkelte eier utføre selv. I tillegg skal den enkelte føre jevnlig tilsyn og kontroll med sitt sanitæranlegg og om nødvendig tilkalle autorisert rørlegger ved tegn på lekkasjer eller andre skader. Fra tid til annen bør en også la sanitæranlegget bli besiktiget og kontrollert av en fagmann, f.eks når en allikevel har rørlegger i huset. Utevannet må stenges i god tid før frost. På røranlegget utfører Ringside forebyggende vedlikehold av beredersystemet og felles røranlegg Ventilasjonsanlegg Mekanisk avtrekksanlegg krever årlig ettersyn av fagfolk, og det anbefales å inngå servicekontrakt med slikt firma. På ventilasjonsanlegget utfører Ringside årlig ettersyn av ventilasjonsanlegget. Vi anbefaler at det inngås en egen utvidet serviceavtale med et ventilasjonsfirma direkte på ventilasjonsanlegget. 6

7 Elektriske installasjoner Den enkelte eier har selv ansvar for vedlikehold av det elektriske anlegget i sin enhet. Det er imidlertid begrenset hva man selv har lov til å utføre av elektriske installasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg. Norges vassdrags- og energiverk men oversikt over hva slags elektriske monteringsarbeider man selv kan gjøre. Oppdager man feil på anlegget inne i sin egen leilighet, må eier snarest mulig kontakte en autorisert elektriker for å få anlegget kontrollert og utbedret. Styret kan og - kvalifisert personell, f.eks. hvert 5. år. Det ble utført internkontroll av det felles elektriske anlegget. Denne viste små avvik, som vi forutsetter er utbedret. Røykvarslere og brannslokkingsutstyr Den enkelte eier må selv sjekke og teste røykvarslere jevnlig. Batterier skiftes hvert år. Røykvarslere skal være montert i alle etasjer. Håndslokkingsapparater må kontrolleres for tilfredsstillende trykk og om nødvendig etterfylles. 7

8 3.0 Registreringer/konklusjoner 3.1 G runnmur/kjellere/drenering Kjelleren er blitt befart ifbm. vedlikeholdsplanen. Generelt ser kjellerne bra ut mhp. fukt Drenering/fuktinnsig En drenering er vanligvis beregnet til å ha en levetid på år avhengig av grunnforhold, terrengforhold (avrenningsforhold, fallforhold), kvalitet på omfyllingsmasser, kvalitet på fuktsikring av grunnmur (grunnmurspapp) etc. Det er gjennomført fuktsikring fasadene rundt bygningen i Dette er utført ved å legge en membran 75 cm under ferdig terreng med fall ut fra veggen og med drensrenne til avløpskum. Ut fra det vi har registrert i kjeller er det pr i dag ikke fuktproblemer med kjelleren, og vi antar at det ikke er behov for ytterliggere tiltak i kommende 10-års periode Ventilasjon/lufting og bruk av kjellerarealene Generelt er luftelukene/ventilene i bygningen inntakt. Det er viktig at disse står åpne, spesielt i kjellere der det ikke er innredet og oppvarmet. I kjellere som er kalde, er det viktig å få god ventilering av arealene for å hindre fuktighet. Dette gjelder også i kalde perioder. Det er også viktig at man i de kjellerrommene ikke lagrer utstyr/skap el.l. tett inntil ytterveggen. Dette kan også føre til at det blir for tett og at det blir fuktutslag på grunnmuren. I utgangspunktet er kjellerne i bygningene prosjektert og bygd for å være kjeller med vaskerom, vedbod, sykkelbod og matbod. Dette må det også tas hensyn til når man vurderer kvaliteten på kjellerne og kvaliteten på luften. Det er f. eks ikke bygd for oppbevaring av tekstiler og klær. Dersom man ønsker en annen bruk av kjellerne enn det de er bygd som, må det gjøres tiltak. Annen bruk kan kreve annen ventilasjon, isolering etc. avhengig av hva ønsket bruk er Overflatebehandling av betonggulv og innside grunnmur En del steder er kjellergulvene overflatebehandlet med gulvmaling el.l. Dette kan være uheldig, da man i en kjellergulv fra ca 1950 alltid vil kunne risikere en viss fuktinntregning fra grunnen. En gulvmaling vil derfor bli for tett og vil kunne flasse av. Det er derfor best at gulvene er ubehandlet, eller males med en diffusjonsåpen maling. Det samme gjelder for innvendig malerbehandling på grunnmurene. I og med at grunnmurene er fra 1950, og selv om drenering er utbedret, vil vi anbefale en diffusjonsåpen maling, f.eks. silikonemulsjon-maling fra Jotun som er for murvegger. 8

9 3.2 Yttervegger Generelt yttervegger Opprinnelige yttervegger var utført i 1 ½ steins teglvegger med total tykkelse på 40cm utvendig pusset og malt. Yttervegger ble rehabilitert i Yttervegg fra sokkel og opptil underkant vinduer i 2. etasje er etterisolert utvendig med 7 cm mineralullplater og forblendet med tegl. Yttervegger fra underkant vindu 2. etasje og opp er etterisolert med 100 mm ekstrudert polyesteren utvendig pusset med gjennomfarget tynnpussystem. Tilstanden på disse veggene er bra, og det legges kun opp til utvendig fasadevask i planperioden Vinduer og balkongdører Vinduene i alle leiligheter er skiftet ut med vinduer med dobbel isolerglass produsert i Disse ble iflg. mottatt dokumentasjon malt i 1996, og vi er usikre på om disse er malt etter dette Tilstanden på disse vinduene er slik at det nå snart er behov for maling. Vinduer i trappeganger er originale 1-lags vinduer. Videre henviser vi til vedlegg 1 levetid på vinduer. Her angis det f.eks. en levetid på 20 år som kort levetid og 40 år som middels levetid. Basert på at det ser ut som om vedlikeholdet av vinduene ser ut til å ha vært dårlig den siste tiden, er det nå enten tid for maling eller utskifting. Kostnadene ved maling av vinduene i seg selv er ikke veldig høye (antar 1500 kr pr vindu), men dette vil kreve lift eller stillasje som vil medføre en del høyere kostnader totalt. Basert på dette, og at det vil være behov for takrehabiltering (se eget pkt) i løpet av 10 års perioden har vi lagt inn skifting av vinduer og balkongdører i vedlikeholdsplanen. Dette gjelder også vinduer i trappeoppgangen. I planen er det lagt opp til skifting av vinduer og balkongdører slik de er utført, men det skal utarbeides alternative løsninger på utforming ved innhenting av anbud for utførelse av tiltaket. En annen ting som medfører at vi anbefaler nye vinduer er at nye vinduer har en mye bedre isolasjonsverdi enn de som ble produsert på 1980 tallet. Dette vil medføre en bedre driftsøkonomi for den enkelte beboer. De 3 alternativene som skal vurderes ved innhenting av anbud er: 1. Bruk av vanlige trevinduer av samme type som i dag, men med dagens krav til isolasjonsverdi. Dette er det som er tatt med i budsjettet. 2. Bruk av trevinduer som er utvendig kledd med aluminium. Dette vil budsjettmessig koste ca 1500 kr mer pr vindu enn det som er beskrevet, men har minimum 20 års garanti på utvendig maling. 3. Bruk av PVC vinduer. Dette antas å være ca kr 1000 billigere pr vindu enn budsjett. I følge leverandører av disse har de livslang garanti på disse vinduene. 9

10 3.2.3 Ytterdører Ytterdørene er i dårlig stand og anbefales skiftet i planperioden 3.3 Balkonger/terrasser Balkonger ble skiftet med nye i 1996 og er i god stand. 3.4 Innvendige trappeganger Overflater i innvendige trappeganger er i god stand og det er tatt med oppmaling av trappeoppgang først i Videre er det tatt med kostnader på utskifting av vinduer i trappeoppgangen. 3.5 Leilighetsdører fra fellesoppgang Det er rapportert om feil ved innsetting av branndører fra fellesoppgang og inn til hver enkel leilighet. Disse virker ikke tettet på forskriftsmessig måte. Det foregår en sjekk av hva som er feil med disse. 3.6 Tak Taket var planlagt rehabilitert i 1996, men ble tatt ut av kontrakten iflg. våre opplysninger. Etter dette er det gjennomført løpende enkelt vedlikehold av taket. Det har vært lekkasjer, men befaringen viser ingen tegn til lekkasje på det nåværende tidspunkt. Ut fra våre opplysninger er taket fra byggeåret og dermed ca 60 år. Iht. vedlegg 1 er 60 år satt som lang levetid på et slikt tak. Ut fra dette er det lagt inn full renovering av taket (ny betongtakstein, omlegging lekter og sløyfer, og nytt undertak) i vedlikeholdsplanen. Dette anbefales å utføres samtidig med skifting av vinduer, for å unngå stillasjekostnader 2 ganger. 3.7 Piper/skorsteiner Vi har ikke foretatt noen besiktigelse innvendig i pipene, men det er utført kontroll fra brannvesenet som ikke har kommentarer til tilstanden på de pipeløpene som er i bruk som fyringspiper (noen av pipene er i bruk til avtrekksventilasjon). Det er imidlertid er stort problem med røyklukt/røykinnsig fra ildsteder i mange leiligheter. Dette er en ikke holdbar situasjon. I et pipeløp er det montert røykvifte på toppen av pipen, men det er delte meninger om dette har avhjulpet situasjonen. Problemet ser ut til å ha sammenheng med avtrekkventilasjonen. Løsningen av problemet er ikke kjent, men dette må løses. Det anbefales å montere 1 stk vifte på den pipen som pt. har størst problemer for å se om dette kan løse situasjonen. 3.8 Sanitæranlegg/røranlegg Alle vann- og avløpsrør er skiftet ifbm. rehabilitering av bad utført i Avløpsrør ser ut til å være opprinnelige. Arbeidene ser ut til å være utført riktig og badene har dermed lang levetid ennå. Det er imidlertid oppdaget et problem når det gjelder selve slukene på noen få bad. Dette er beskrevet i brev fra OBOS prosjekt Isoporplatene er ført helt ut til slukåpningen, problemet er at små biter fra isopor i gulv som faller av og ned i sluk. Det er anbefalt utbedring å fjerne 4-5 cm av isoporen og erstatte med støpt betong. 10

11 Slik vi ser det er ikke dette noe som må utbedres generelt i planperioden, men utbedres på de badene der dette blir et problem. Vi har derfor lagt opp til at de eventuelle slukene tas på driftsbudsjettet etter behiv. 3.9 Ventilasjonsanlegg Det er montert avtrekksventilasjon i alle bad ifbm. rehabilitering av bad utført i Det viser seg imidlertid at dette er et problem som medfører problemer i forhold til undertrykk i leilighetene og røyklukt/røykinnsig fra ildsted/piper. Dette må utredes nærmere for å finne løsninger El-anlegg Beboerne har selv ansvar for å skifte ut el-anlegget til sin leilighet Brannalarmanlegg Det anbefales å installere et felles brannalarmanlegg for hele borettslaget. Dette vil da være et anlegg der en detektor/summer monteres i hver leilighet og dette knyttes sammen med alle leiligheter i et felles anlegg (seriekobles). 11

12 4.0 Budsjett vedlikeholdskostnader Vedlagt følger en skjematisk oversikt over vedlikeholdsoppgaver, med angivelse av kostnader og tidspunkt for vedlikeholdet. 4.1 Kommentarer/forklaringer til skjemaene Vedlikeholdskostnadene er ført opp i eget skjema. Vi har foreslått en prioritering av vedlikeholdsoppgavene, og fordelt dette utover i perioden frem til Det kan være andre hensyn borettslage vil ta mhp. prioritering, slik at fordelingen/prioriteringen i planen kan evt. endres dersom borettslaget/styret har andre ønsker for fordeling, eller ønsker å ta mer eller mindre på samme år. Alle kostnader er inkl. mva. Alle priser er i 2010-kroner. Det må påregnes 3-5 % prisstigning hvert år. Alle kostnader er budsjettpriser. Prisene vil derfor variere ved innhenting av tilbud. Mindre innkjøp gir normalt høyere priser. Prisene er basert på kjøpte tjenester. Kostnader ifbm. evt. anbudsbeskrivelse og prosjekt- byggeledelse er ikke medtatt i vedlikeholdskostnadene. Det er heller ikke medtatt kostnader til evt. byggemelding/søknad dersom det skulle bli behov for det. 12

13 5.0 K ilder Vedlagt følger en oversikt over kilder brukt som underlag for fremstilling av vedlikeholdsplanen 5.1 Kilder brukt i utarbeidelse av vedlikeholdsplanen Forprosjekt Rehabilitering av fasader, tak og balkonger utarbeidet av OBOS Prosjekt mars 1995 Anbudsmateriale for Totalentreprise utarbeidet av OBOS Prosjekt desember 1995 Våtromsrehabilitering rapport utarbeidet av OPAK mars 2000 Kravspesifikasjon våtromsrehabilitering rapport utarbeidet av OPAK august 2000 Avtaledokument med Ringside Rørleggerbedrift Våtromsrehabilitering datert Tilstand tak. Kostnader omlegging Utarbeidet av OBOS Prosjekt Tilstandsrapport tak Utarbeidet av City taktekking Elektriske anlegg. Rapport fra internkontroll Utarbeidet av Svein Moen Elektro april 2009 Service og vedliekeholdsavtale med Ringside Rør inngått Brev vedr. sluk på bad utarbeidet av OBOS Driftsinnstruks Avtrekksanlegg utarbeidet av A. Kværnstuen AS 13

14 Vedlegg 1 - Intervaller for utskifting av bygningsdeler Tabellen er laget med basis i NBI (Norsk Byggteknisk Institutt) byggdatablad nr Kort levetid: Middels levetid: Lang levetid: Manglende vedlikehold og stor grad av ytre påkjenninger som regn, sol vind, frost etc. Godt vedlikehold og middels grad av ytre påkjenninger som regn, sol, vind, frost etc. Godt vedlikehold og liten/ingen grad av ytre påkjenninger som regn, sol, vind, frost etc. Bygningsdel Kort levetid Å r Middels levetid Å r Lang levetid Å r G runn og fundamenter Drenering, spyle drensledning Drenering, utskifting Fasader/ytterkledning Trevinduer, skrape, maling Trevinduer, utskifting Tredører, maling Tredører, utskifting Taktekning Betongtakstein, Utskifting av ødelagt stein Betongtakstein, omlegging (stein, lekter, sløyfer, undertak) Skorsteiner Innvendig ompussing el.l

Styret i Spoven borettslag. Vedlikeholdsplan 2012-17 Spoven borettslag

Styret i Spoven borettslag. Vedlikeholdsplan 2012-17 Spoven borettslag Styret i Spoven borettslag Vedlikeholdsplan 2012-17 Spoven borettslag Arbeidsutkast #1 m/tilføyelser pr. mars 2014 Sammendrag Dette er et førsteutkast til en vedlikeholdsplan for Spoven borettslag. Den

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Luft/luft varmepumper i borettslag og sameier

Luft/luft varmepumper i borettslag og sameier Luft/luft varmepumper i borettslag og sameier Skriv ut artikkelen (javascript:window.print()) Stadig flere borettslag og sameier får forespørsler fra beboere som ønsker å installere luftvarmepumpe i sine

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS BOLIGKJØPERKURS Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Et selskap heleid av NITO Etablert som takstorganisasjon i 1991, som AS i 2004. Fire ansatte på heltid. Administrerer

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Bakgrunn I 2015 ba generalforsamlingen styret om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, som skulle legges frem for generalforsamlingen 2016. Hovedtrekk

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Rehabilitering av fasader

Rehabilitering av fasader Beboermøte mandag 25. april 2016 kl. 1800 på Grendehuset.Munkebekken Brl. Rehabilitering av fasader Litt om ingeniørfirmaet K. Apeland AS Det rådgivende ingeniørfirma Dr. techn. Kristoffer Apeland AS ble

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

1 Torshov Kvartal 3 B/L

1 Torshov Kvartal 3 B/L 1 Torshov Kvartal 3 B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torshov Kvartal 3 B/L ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilstandsrapport Vinje skole

Tilstandsrapport Vinje skole 1 2015 Tilstandsrapport Vinje skole Byggmester Ellen Giskås Inderøy 11.05.2015 2 Innhold: 1 Sammendrag. 2. Innledning. 3. Overordnet. 3.b Oversiktsbilder. 4. De enkelte bygningsdelene 5 Tekking, takkonstruksjon

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Vallerudlia Borettslag Rehabilitering tak 2012/2013

Vallerudlia Borettslag Rehabilitering tak 2012/2013 INNLEDNING Det vises til tidligere utsendte Nyhetsbrev nr. 1, 2, 3 og 4, samt informasjonsmøte avholdt 14.februar 2013. Det synes i tillegg å være behov for å gi en generell informasjon om prinsippene

Detaljer

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Hva er Vedlikeholdsnøkkelen? -Vedlikeholdsnøkkelen er en vedlikeholdsplan utarbeidet på grunnlag av en tilstandsanalyse for fellesanleggene i

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 1. oppdatering juli 2010 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

Hammersborg borettslag RAPPORT

Hammersborg borettslag RAPPORT RAPPORT Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan 09.03.2015 UTARBEIDET AV: Takst-Forum Trøndelag AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim INNHOLD: 1 Oppdraget... 3 2 Grunnlagsmateriale... 3 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Aase, Fritz A (Inntrer som fullt medlem)., Fritz Langhammer Orienteringssaker Godkjenning av referat for 10/8 og 10/9.

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag

Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag Møtedato Tirsdag 3. juni 2006 Møtetidspunkt 8.00 Møtested Røverbo Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 82 andelseiere

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as Priser inklusiv MVA Priseksempel En vanlig enebolig har ca. 00m takflate. Gjennomsnittpriser på takfornying i Norge: Nytt tak: 00m x kr. 1500.- / m = kr. 300.000,Takfornying: 00m x kr. 300.- / m 0.000,=

Detaljer