Hjemmeboende personer med demens og deres pårørende livskvalitet, mestring og psykososial støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmeboende personer med demens og deres pårørende livskvalitet, mestring og psykososial støtte"

Transkript

1 Hjemmeboende personer med demens og deres pårørende livskvalitet, mestring og psykososial støtte Frøydis Bruvik Haraldsplass Diakonale Sykehus Kavli senter, Haraldsplass Diakonale Sykehus Haraldsplass Diakonale Høyskole Sesam

2 Bakgrunn Demens Kognisjon - Funksjon Affeksjon (Engedal et al., 2009) "I have lost myself, so to say". Auguste Deter Pårørende Karl could not take it any more. He brought her to the Institution Fysisk og psykisk, sosial og økonomisk belastning (Etters et al., 2008, Brodaty & Donkin, 2009, Kiecolt-Glaser et al, 1996, Burns og Rabins, 2000, Vitaliano et al., 2003, Schulz et al., 1995, Burns, 2000, Piquart og Sorensen, 2007) Frøydis Bruvik Sesam

3 Pårørende til personer med demens Hvem er pårørende Ektefeller - Voksne barn Barnebarn Søsken Venner Sandwich generation caregivers» Ca 75 % kvinner Deg og meg Fellesnevner for pårørende Personlig engasjement nær relasjon før demens «the loved one» 55 til 90% positiver aspekter ved pårørenderollen (Sander, 2005) Høyere følelsesmessige nærheten 60 % beskriver både negative og positive sider å yte omsorg, Å være pårørende til demenssyke i eget hjem (2006) Frøydis Bruvik Sesam

4 Det er mer enn dobbelt så mange kvinner som menn som: Bruker fra 21 til mer enn 60 timer pr uke på omsorg til et familiemedlem med demens. Bo sammen med og yter heldøgnsomsorg for et familiemedlem med demens. Har assistert et familiemedlem med demens i mer enn 5 år(alzheimer'sassociation report2014) «Det er flere sønner enn døtre som bor sammen med gamle foreldre» «Jeg opplever ofte at sønner følger sine gamle foreldre til poliklinikken» «Vi søsken deler på oppgavene, en av mine er å ha kontakt med dere» Frøydis Bruvik Sesam

5 Pårørende til personer med demens Hva gjør pårørende Praktiske gjøremål IADL Praktisk hjelp organisering av hjelp Sentralt for nettverket «Det er stor variasjon i oppgaver hos enkelte pårørende, hver pårørenderolle er unik» Alzheimer s Association Report, 2013, 2015 Hva motiverer pårørende Omsorgs: glede - ansvar - plikt (Brodaty & Donkin, 2009) «Samfunnets ansvar» Stiller opp ved behov Frøydis Bruvik Sesam

6 Betydning for belastning hos pårørende faktorer hos pårørende personen med demens relasjonen mellom dem Forhold hos pårørende (review: Adelman, et al, 2014) Kjønn Utdanning Egen helse Depresjon Nettverk - Sosial isolasjon Økonomisk bekymring Manglende valg knyttet til pårørenderollen Antall timer brukt til assistanse Mestringserfaringer /opplevelse (Bruvik er at., 2013) Frøydis Bruvik Sesam

7 Betydning for belastning hos pårørende Familiemedlemmet med demens Atferdsendringer Redusert evne til praktiske ferdigheter (Bruvik et al 2013) Reduserte kommunikasjonsferdigheter (review: Woodward 2013) Kognitive endringer (review: ansoni J, et al, 2013) Relasjonen mellom dem Bo sammen med familiemedlemmet med demens Rolle, ektefelle versus voksne barn Kvalitet, nærhet i relasjonen Skjevhet /ubalanse i forholdet (Llangque, et al 2014) (review: Adelman, et al, 2014) Frøydis Bruvik Sesam

8 Hva er nyttig for familien 1. Strukturerte tilbud er mer effektive enn vanlig støtteterapi 2. Best effekt 1. Skreddersydde /Individualisert 2. multi-komponent 3. pasienten er inkludert 4. Mulighet for kontakt av lengre varighet 5. «Aktiv» deltagelse 3. Liten effekt 1. Kortvarige undervisningsprogram 2. Vanlig støttegruppe 3. Enkeltstående intervjuer 4. Kortvarige intervensjoner Brodaty H., Donkin D. (2009)Etters et al, (2008) Ulstein I. D. (2007) Pinquart og Sörensen,2006 Mtelman et al., (2006) Brodaty et al., (2003); S örensen et al., (2002;) Brodaty and Greene, (2002;), Frøydis Bruvik Sesam

9 Intervensjonen Psykososial oppfølging 1. Rådgivning 2. Undervisning 3. Gruppesamtaler Kontrollgruppe: oppfølging som vanlig + informasjon Frøydis Bruvik Sesam

10 Rekruttering 17 kommuner «sentre» Intervensjon og kontrollgrupper Prosjektmedarbeidere: Sykepleiere og ergoterapeuter Rekrutterte Kartlegging Intervensjonen Deltagere/Inklusjonskriterier Hjemmeboende Demens (ICD-10) Mini Mental State Examination 15 Samtykkekompetanse Pårørendebelastning(RSS) 5 Ukentlig ansikt til ansikts kontakt Frøydis Bruvik Sesam

11 Personer med demens, 230 Kvinner, n (%) 123(54) Alder, mean (SD) 78.4(7.5) Gift, n (%) 130 (57) MMSE score, mean (SD) 21.3(3.6) IADL score, mean (SD) 21.4(5.7) PADL score, mean (SD) 9.7 (4.1) NPI severity score, mean (SD) 9.6(6) Varighet av symptomer (år), mean (SD) 4.4(2.8) Depressive symptomer (CSDD)mean (SD) 8.0(5.6) Assistanse fra kommunehelsetjenesten, n (%) 176(77) Antall skoleår, mean (SD) 10.1(3.4) Livskvalitet, (QOL-AD )selv rapportert, mean (SD) 36.9(5.6) Livskvalitet (QOL-AD )proxy, mean (SD) 32.8(5.0) MMSE = Mini Mental State Examination; NPI = Frøydis Neuropsychiatric Bruvik Sesam Inventory; 2015 CSDD= The Cornell score, for Depression 11 in Dementia, QOL AD =Quality of Life in Alzheimer Disease; ADL = Activity of Daily Living NPI = Neuropsychiatric

12 Personer med demens Kvinner og menn (54-46%) på 78 år (SD=7.5) som har hatt symptomer på demens i mer enn fire år (SD=2.7). De har redusert kognitiv fungering (MMSE 21), trenger noe assistanse i daglige gjøremål (IADL = 21.4/PADL = 9.6) har moderat med nevropsykiatriske symptomer (NPI-Q=9.6), men noe høy forekomst av depressive symptomer (Cornell = 8). De angir sin egen livskvalitet til å være nærmest god (QOL-AD=36.9), pårørende beskriver deres livskvalitet som noe lavere (QOL-AD=32.8). Frøydis Bruvik Sesam

13 Pårørende, 230 Kvinner (%) 177(77 ) Ektefeller n (%) 122(53) Barn n (%) 92(40) Andre n (%) 16(7) Alder, mean (SD) 63.5(12) Antall skoleår, mean (SD) 12.7(3.8) Yrkesaktive (ja=1, nei =0), n (%) 98(43) Antall timer daglig assistanse, mean (SD) 4.9(5.1) Hjelp fra andre familiemedlemmer, n (%) 102(57) Geriatrisk Depresjonskåre 30, mean (SD) 6.3(6) Pårørendebelastning (RSS), mean (SD) 23.6 (11.1) Livskvalitet (QoL-AD) score, mean (SD) 41.2(5.3) Hobby (ja=1, nei =0), n (%) 138 (60) Fysisk aktivitet ukentlig (ja=1, nei =0), n (%) 179 (78) QOL AD =Quality of Life in Alzheimer Disease; Frøydis Bruvik Sesam

14 Pårørende Flest kvinner (77 23%), 64 år (SD=12) noe mer enn halvparten er ektefeller (53%) og 46 % er yrkesaktive, nærmere 80 % er fysisk aktive og 60 % har en hobby. De angir å bruke nærmere 5 timer daglig i assistanse til familiemedlemmet med demens. Pårørende opplever situasjonen belastende er (RSS= 23.6(SD= 11)), men har ikke mange depressive symptomer (GDS 30 = 6.3(SD=6). Pårørende rapporterer sin livskvalitet til å være god (QOL-AD = 41.2) Frøydis Bruvik Sesam

15 Frøydis Bruvik Sesam

16 Livskvalitet (QOL AD) Mean SD Personene med demens selvrapportert Personene med demens, proxy Pårørende selvrapportert Dårlig =13, Noenlunde = 26, God = 39, Svært god = 53 Frøydis Bruvik Sesam

17 Livskvalitet som avhengig variabel (justert lineær regresjonsanalyse) Livskvalitet hos personer med demens (QoL-AD) Selvrapporter t Proxy rapportert ikke bor sammen Proxy rapportert bor sammen Livskvalitet hos pårørende (QoL AD) Alle Bor ikke sammen β p- value β p-value β p-value β p-value β p- value Cornell -.25 < <.001 Bor sammen β p- value ADL -.26 < <.001 NPI Q Antall timer assistering GDS < < <.001 Hobby Explained variance (%) R QOL AD =Quality of Life in Alzheimer Disease; ADL = Activity of Daily Living; NPI = Neuropsychiatric Inventory -, QoL =Quality of Life, GDS = Geriatric Depression Scale Frøydis Bruvik Sesam

18 Konklusjon Vi fant at depresjon og reduserte ADL hos PMD var sterkt assosiert med selv og proxy rapportert livskvalitet hos PMD Spørre PMD om deres livskvalitet Vi fant at faktoren bo sammen har betydning for pårørende livskvalitet og for deres rapporterering av livskvaliteten til PMD. Ulike situasjon og ulike behov hos ektefeller og ikke ektefeller Vi fant at PMD rapporterer lavere livskvalitet enn pårørende Understreker behov for tiltak også til personene med demens Frøydis Bruvik Sesam

19 Frøydis Bruvik Sesam

20 Locus of control Plassering av kontroll Locus of control, referer til hvor folk plasserer årsaker til ting som skjer, internt (indre, personlige faktorer) eller eksternt (ytre, miljømessige faktorer). Personer med intern «locus of control» vil oppfatte utfall og hendelser som et resultat av egen atferd; personer med ekstern «locus of control» ser tilsvarende utfall som et resultat av eksterne faktorer Eks spørsmål 1. Jeg greier å forutse vanskeligheter og jeg gjør det nødvendige for å unngå dem. 2. Mye av det som hender meg er sann-synligvis bare spørsmål om tilfeldigheter. 3. Alle vet at flaks avgjør ens fremtid. Frøydis Bruvik Sesam

21 Pårørendebelastning (RSS) avhengig variabel (justert lineær regresjonsanalyse) Model 1 pårørendevariabler Model 2 pårørende og pasientvariabler Beta P Beta p LoC 1.33 < <.001 Timer brukt til assistanse log.30 < NPI-Q 2.24 <.001 ADL 3.19 <.001 Age PWD Explained variance (%) R Locus of Control, 2 Neuropsychiatric Inventory total score (Severity), 3 Activity of Daily Living; 4 Person with dementia Model 1 = Carers characteristics as independent variables; Model 2= characteristics of Carers and PWD as independent variables Frøydis Bruvik Sesam

22 Konklusjon Locus of control var den sterkeste forklaringen til belastning hos pårørende også når vi kontrollerte for NPS Pårørende som ikke opplever å selv ha kontroll, vil ha større behov for oppfølging. Frøydis Bruvik Sesam

23 Frøydis Bruvik Sesam

24 Frøydis Bruvik Sesam

25 Frøydis Bruvik Sesam

26 Frøydis Bruvik Sesam

27 Konklusjon Vi fant ikke forskjell i depresjon hos pårørende og PMD i intervensjonsgruppen og kontroll gruppen ved 12 måneders oppfølging. Vi kan ikke konkludere med at denne type psykososial støtte er nyttig for målgruppen Kan vi da anbefale denne oppfølgingen? Vi har ikke vist at psykososial støtte ikke er nyttig! Hva er alternativet til psykososial støtte? Forebygget depressive symptomer i begge gruppene? Store variasjoner i endring av depresjon på individ nivå og på kommunenivå. 20 pårørende i kvalitativ delstudie beskriver nytteverdi av deltagelse Depressive symptomer ved inklusjon var den sterkeste forklaringen til depresjon ved 12 måneders oppfølging. Det indikerer at videre forskning bør fokuserer på denne gruppen. Frøydis Bruvik Sesam

28 Hvordan kan vi forstå når pårørendes rapportering: Stor belastning (RSS 23.7) Lav depresjon (GDS 6.33) God livskvalitet (QOL 41.2) Frøydis Bruvik Sesam

29 Det er ikke noe som tyder på at personer med demens og deres pårørende ikke trenger oppfølging og støtte. Mye tyder på at vi trenger mer kunnskap om behov og tiltak til personer med demens og deres pårørende. Frøydis Bruvik Sesam

30 Takk for meg! Frøydis Bruvik Sesam

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Hvordan kan sykepleiere støtte pårørende til personer med demens etter flytting til institusjon?

Hvordan kan sykepleiere støtte pårørende til personer med demens etter flytting til institusjon? Hvordan kan sykepleiere støtte pårørende til personer med demens etter flytting til institusjon? med støtte mener jeg hvordan vi som ansatte kan bidra til å gjøre tilværelsen best mulig for pasienten og

Detaljer

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Et felles gløtt inn i skumringstimen...

Et felles gløtt inn i skumringstimen... Et felles gløtt inn i skumringstimen... Depresjon og demens. En sammenlignende studie av kartleggingsverktøyene og i hjemmesykepleien og på korttidsavdeling på sykehjem Alois Alzheimers pasient Auguste

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Et møte med et redusert liv - eller med et annerledes liv? En brukerundersøkelse gjennomført for Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Smågruppesenteret, Rikshospitalet

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom

Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom 1 Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning. 2 Sammendrag Hensikten med studien

Detaljer

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Thomas Hansen (han@nova.no), Britt Slagsvold & Reidun Ingebretsen Definisjoner Omsorgsgiving

Detaljer

Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse: Kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv?

Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse: Kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse: Kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? Ψ Sissel Aspenes Hovedoppgave profesjonsstudiet i psykologi Institutt

Detaljer

Jeg har mistet min kjære for andre gang

Jeg har mistet min kjære for andre gang Jeg har mistet min kjære for andre gang Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser Linn Hege Førsund Mastergradsoppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN

Detaljer

Natt- og dag-kalender

Natt- og dag-kalender Natt- og dag-kalender Casebeskrivelser fra utprøvingen i Norge 1 Inger Hagen, vitenskapelig koordinator, ENABLE 2 Utvikler og produsent av Natt- og dag-kalenderen P.O. Box 7167 Majorstua, 0307 Oslo, Norway

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring?

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Tittel på engelsk How can nurses with the

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Organisert idrett, kroppsøving og opplevd kompetanse En longitudinell studie om fysisk aktivitet fra ungdom til voksen

Organisert idrett, kroppsøving og opplevd kompetanse En longitudinell studie om fysisk aktivitet fra ungdom til voksen Organisert idrett, kroppsøving og opplevd kompetanse En longitudinell studie om fysisk aktivitet fra ungdom til voksen av Frida Kathrine Sofie Mathisen Masteroppgave i helsefag Helsefremmende arbeid og

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

«Jeg vil være datter, ikke pleier!» «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR

Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR Rapport 2009 1 Sammendrag Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFF)

Detaljer

Helse, mestring og skiftarbeid

Helse, mestring og skiftarbeid Helse, mestring og skiftarbeid Forfattere: Bjørn Lau og Cathrine Haugene Ljoså Dato: 26. 02. 2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 1 (2007) ISSN:1502-0932 Utgitt av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer