«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Jeg vil være datter, ikke pleier!»"

Transkript

1 «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING I ALDRING OG DEMENS 2014 Heidi Dombestein PhD-stipendiat Universitetet i Stavanger uis.no Når demens rammer - Fagdag USHT 4. juni 2015

2 Disposisjon Bakgrunn Funn Pårørendesamarbeid

3 Bakgrunn Demografiske endringer Lovverk Nasjonale føringer Meld.St.nr. 29 ( ) Morgendagens omsorg Bygger på: -NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg paporendesenteret.no -NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk Mål: Legge til rette for å holde pårørendeomsorgen på dagens nivå Middel: Synliggjøre, anerkjenne, støtte pårørende, bedre samspillet mellom offentlig og uformell omsorg, styrke kvalitet på samlet tjenestetilbud, gjøre det lettere å kombinere omsorg og yrkesaktivitet

4 Pårørende har ulike roller Kontinum- 6 roller der pårørende fungerer som mottaker av informasjon på generelt grunnlag pasientens representant del av pasientens nærmiljø kunnskapskilde til helsetjenesten samarbeidspartner til helsepersonell omsorgsgiver til pasienten (Bøckmann & Kjellevold, 2015)

5 Pårørendebelastning Oversiktsstudier har dokumentert økt belastning og sykelighet blant pårørende til personer med demens (Schoenmakers,2010). Om lag pårørende er direkte berørt i Norge Dårligere psykisk helse Dårligere fysisk helse Økonomisk negativ konsekvens Økt risiko for tidligere innleggelse i institusjon for PMD Sosial isolasjon Fritt etter Pearlin et al. 1990

6 Bakgrunn Familieomsorgen er tradisjonelt sett den usynlige omsorgen Det er flest som gir omsorg er i aldersgruppen år, og det er flere kvinner (ca 75%) enn menn (ca 25%) som gir hjelp. Mange av pårørende gir praktisk hjelp, mens relativt få gir pleie. (Rønning 2010). Mange studier på ektefeller som pårørende, og flest studier utført i sykehjem. 4 av 10 nordmenn kan tenke seg betalt permisjon fra jobb for å hjelpe trengende foreldre (Gautun & Hagen, 2010)

7 Teori Pårørende Kontinum - Ulike pårørenderoller Demens Konsekvenser av sykdomsutvikling; endring av personlighet og atferd Stress- mestring og tilpassing Lazarus og Folkmanns modell for mestring og tilpassing

8 Hensikt Dypere innsikt i yrkesaktive døtres opplevelser og erfaringer med det å være pårørende til en hjemmeboende forelder med demens. Ved økt kunnskap og forståelse for denne gruppen pårørende, kan helsepersonell og samfunnet for øvrig bidra til at de håndterer en utfordrende hverdag og forebygger egen overbelastning og helsesvikt slik at de kan være en ressurs for sine foreldre med demens. Et konkret mål er å få fram pårørendes erfaringer og meninger om hva som er og kan bli gode kompensasjonsordninger for omsorgsarbeid

9 Problemstilling nernett.no Hvordan opplever yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens mestring og utholdenhet i pårørenderollen? Forskningsspørsmål Hvordan opplever yrkesaktive døtre det å være pårørende til hjemmeboende foreldre med demens? På hvilket grunnlag stiller denne gruppen pårørende opp for sine foreldre? Hvilke tanker har denne gruppen pårørende om kompensasjonsordninger for å utføre omsorgsoppgaver?

10 Metode Kvalitativ design Utvalg 5 døtre Rekrutering Via helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester Datainnsamling Individuelle intervju Analyse Intervjuene ble analysert i en stegvis prosess i henhold til Malterud Forskningsetiske overveielser Godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD)

11 Funn Utfordringer i samhandling med mor og helsevesen Hvordan håndtere utfordringene Mestringsstrategier Gjøre noe kjekt for seg selv - få avbrekk i hverdagen Humor- optimisme Støtte fra privat nettverk Støtte fra arbeidsplassen Motivasjon Kompensasjon for omsorgsoppgaver Frivillighet Rolleendring Administrering Nasjonalforeningen.worldpress.com

12 Mestring og utholdenhet i pårørenderollen ˮ Viss vi brenner oss ned allerede nå, hva gjør vi da når vi gjerne er nedbrente?... altså, vi kan få verre dager enn dette og vi trenger også litt styrke for å klare hverdagen for å si det sånn ˮ Så er jeg vel en person som, jeg vil vel kalle meg litt optimist på den måten. Det nytter ikke å legge seg ned å grine. Her er det bare å stå på altså, og heller se det positive i det Ja, for jeg føler mange ganger der er mange som svartmaler veldig det. Jeg er heller en person som gjerne kan le av det men det er fordi du må ha litt galgenhumor oppe i det. Altså, det nytter ikke med noe annet.

13 Sosial støtte ˮ Det er greit å ha noen å snakke med som er oppe i samme situasjon eller har en jobb hvor de har greie på sånne ting. Liksom bare det at du kan få lov å fortelle at: «Nå er det så gale sånn og sånn.» Og så er det gjerne noen som andre der som forteller: «Min svigermor har det sånn, og min mor gjør sånn.» Altså, da føler du at det er ikke så gale det du gjør likevel... ˮ Vi søsknene støtter hverandre og er ganske enige om hvordan vi skal gjøre ting. Jeg er veldig glad for at det er oss 4 søsknene. Hadde jeg vært alene om å være pårørende for mor, nei det hadde aldri gått bra. ˮ Det er jo klart at for å ha sånn en hverdag er det klart at meg og min mann må være veldig velvillige til hverandre.»

14 Motivasjon ˮ Sånn i tilfellet med min mor her nå da, så tror jeg at jeg kan gjøre noe som kan gjøre livet godt for henne enda da Så er det en følelse som jeg har, at jeg vil henne vel... ˮ Altså, du går jo fordi du føler du har lyst å gå, og litt for plikt og litt for at det er greit. Og litt for at du vet hun setter pris på det, og som jeg sier; det er jo mor di.

15 Kompensasjon for omsorgsarbeid ˮ Der burde heller vært bedre tilbud til de demente for å avlaste familien. Det synes jeg er mye viktigere, ja. Ikke at familien skal føle seg liksom: «Ooh, javel ok, jeg har jo fått betalt for dette her så jeg må jo gjøre det» Den hadde jeg sittet igjen med. Det må være veldig frivillig det, det må det være altså. Ja altså, jeg kunne ikke tenkt meg det. ˮ Ja, det spørs jo litt hva slags arbeidsoppgaver det er snakk om?

16 ˮ Og den følte jeg slet veldig på meg, at jeg skulle være bufferen til medisinering Jeg vil heller være datter og komme opp og si: «Har du vannet blomstene i dag?» eller «Skal vi vaske håret ditt?» eller litt sånn, fram for å ta den kampen der ˮ Jeg vil være datter, ikke være pleier! ˮ... Så det er viktig at en ikke får en rolle der en på en måte må for eksempel si. «Du skal pusse tennene i dag!» «Du må gjøre det!» Altså, for da tror jeg det kan være vanskelig å overta den omsorgen. Jeg vil ikke ha den rollen. Nasjonalforeningen.no

17 Konklusjon Oppsummering: Døtrene vektla betydningen av vellykket mestring som sosial støtte, avbrekk fra omsorgsansvaret og evne til optimisme for å holde ut i pårørenderollen. Døtrene ønsket å bidra til det beste for moren, men vil samtidig beholde sin rolle som datter. De vil ikke være pleiere. Selv om noen pårørende er villige til å ta på seg mer praktiske omsorgsoppgaver, stilles det spørsmål om hvordan en kompensasjonsordning skal administreres i praksis. Metodiske svakheter ved utvalget. Ikke generaliserbart til praksisfeltet, men en viss overføringsverdi Behov for videre forskning

18 Veien videre - Pårørendesamarbeid Demensplan 2020 (høring 2015) Den nye veilederen om pårørende (2016) Anbefalinger: hva er gode systemer, rutiner og god praksis? Veiledning i bruk av aktuelt lov- og regelverk Etiske dilemma Verktøy og ressurser Gode praksiseksempler

19 PÅRØRENDESENTERET Tlf

20 Takk for oppmerksomheten!

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet

Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Hvordan kan bolig og tjenestetilbud tilrettelegges for å ivareta sosiale behov til personer med demens? En evalueringsstudie av skjermet enhet Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Drammen kommune og

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer