NOTAT. Til: Arbeidsminister Robert Eriksson Fra: Abelia Dato: 28. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Til: Arbeidsminister Robert Eriksson Fra: Abelia Dato: 28. januar 2014"

Transkript

1 NOTAT Til: Arbeidsminister Robert Eriksson Fra: Abelia Dato: 28. januar 2014 Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelias visjon er å være en drivkraft for kunnskapssamfunnet. Abelia har ca medlemmer med til sammen ca årsverk. De fleste av arbeidstakerne har funksjonærstillinger som kjennetegnes ved høy kompetanse og stor grad av selvstendighet i arbeidet. De ansatte jobber stort sett dagtid og det er lite bruk av turnus. Sammenfatning I Regjeringserklæringen står det at regjeringen vil "Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid." Vi er svært glad for regjeringens ambisjoner på dette feltet, og vil gjerne utdype hvorfor vi synes disse tiltakene er viktig. Vi mener også at flere av tiltakene kan igangsettes allerede nå. Vi deler regjeringen mål om at flest mulig gis anledning til arbeid. For å oppnå dette må vi spesielt opprettholde den høye kvinnedeltakelse i arbeidslivet. En utvikling i retning av økt fleksibilitet når det gjelder arbeidstid er god familiepolitikk og gir bl.a. småbarnsfamilier større mulighet til å kombinere jobb og familie. Dette gjelder både to-inntektsfamilier som kan ha behov for hjemmekontor og varierte økter. Aleneforeldre kan ha behov for å jobbe mer konsentrert når de ikke har barna. Det er samtidig viktig at en revisjon av arbeidsmiljøloven ivaretar alle grupper i arbeidslivet. Det er ingen tvil om at arbeidslivet må reguleres av et lovverk. Samtidig må lovverket være hensiktsmessig for det arbeidslivet det skal regulere. Med mennesker som viktigste ressurs, møter kunnskapsnæringene en hverdag som vanskelig lar seg forene med dagens industribaserte lovverk som ble laget for snart 40 år siden. Dersom loven oppfattes som for lite fleksibel av arbeidsgivere og arbeidstakere og dette resulterer i gjentatte brudd, kan dette bidra til å undergrave lovens regler og svekke rettsbevisstheten i befolkningen. Et fremtidsrettet arbeidsliv med fleksible rammer Kunnskapsbedriftene er kjennetegnet ved kompetente og motiverte ansatte som utgjør bedriftens viktigste ressurs. For å være konkurransedyktig i en stadig sterkere global konkurranse er det avgjørende for bedriftene å fremstå som attraktive arbeidsgivere slik at

2 de kan tiltrekke seg og beholde de beste hodene. Bedriftene legger derfor til rette for fleksible ordninger tilpasset ulike grupper av ansatte. Det kan være ansatte med små barn som må hente i barnehagen eller ansatte som ønsker å jobbe mer intensivt mandag til torsdag for å kunne ta fri fredag enten fordi de har lang reisevei til jobb eller kommer fra utlandet og vil hjem til familien i helgen. Undersøkelser viser at opplevelsen av fleksibilitet og mulighet til å bestemme over egen arbeidstid øker trivselen med jobben. I Abelias medlemsbedrifter har det legemeldte sykefraværet over flere år ligget på under 3 prosent. Både bedriften og de ansatte er klar over hvor viktig de ansattes arbeidsinnsats er for bedriftens verdiskaping. Det er altså ikke lenger slik at de ansatte står med lua i hånden verken for å snakke med sjefen eller ved lønnsforhandlinger. De ansatte gis tvert i mot ofte stor grad av medbestemmelse og medvirkning og har relativt høy lønn. Stadig flere norske bedrifter opererer i et internasjonalt marked med høye krav til tidsfrister, pris og kvalitet. Mange bedrifter jobber prosjektbasert og er avhengig av å kunne levere til avtalt tid. For å kunne hevde seg i dette markedet kan det av og til være nødvendig å jobbe mer konsentrert i noen perioder, for så å jobbe mindre når det er færre oppdrag. Dagens arbeidstidsregler gjør dette unødig vanskelig og i noen tilfeller ulovlig. Bedriften og de ansatte har altså ofte sammenfallende interesser for mer fleksible rammer for arbeidstid. Bruk av nye mobil- og ikt-plattformer og hjemmekontor gjør at det finnes nye og bedre løsninger som ikke var mulige for noen år siden. I 2014 kan vi ikke ha en arbeidstidslovgivning som bygger på slik samfunnet så ut på 1970-tallet. Det kan være noen dilemmaer knyttet til mer frihet og fleksibilitet, men dette bør løses gjennom ledelse og lokal medvirkning, ikke gjennom detaljregulering og strenge rammer. Abelia får stadig tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene at dagens regelverk om arbeidstid er i utakt med den virkeligheten bedriftene opererer i. Både bedriftene og de ansatte har på en enkel måte behov for å finne løsninger som passer lokalt. Slik reglene er i dag er det vanskelig å overholde loven, og dette oppleves som ukomfortabelt. Abelia mener Den til enhver tid gjeldende årsverksramme ivaretas Abelias målsetting er å myke opp bestemmelsene i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, ikke for at folk skal jobbe mer, men for at de skal kunne jobbe mer fleksibelt. Vi ønsker derfor å opprettholde de til en hver tid gjeldende grensene for et årsverk. Lokale parter skal i større grad enn i dag kunne avtale avvik fra arbeidstidskapittelet, også i bedrifter uten tariffavtale Vi ønsker at bedriftene og de ansatte i den enkelte bedrift i større grad enn i dag skal kunne finne løsninger som passer hos seg, uten å måtte gå igjennom en tidkrevende prosess med å søke unntak fra loven. De gode løsningene finner man der man kjenner forholdene best. Ca. 50% av våre medlemsbedrifter har ikke tariffavtale, og kan da heller ikke benytte seg av de få mulighetene som finnes i loven for å avtale videre rammer. 2

3 Rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid skal utvides slik at daglig arbeidstid kan variere i større grad enn i gjeldende regelverk Abelia mener at dagens rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid er for snevre og gir for lite rom for fleksibilitet. Det må være adgang til å jobbe mer konsentrert i noen perioder for så å ta fri i andre perioder. Ved innimellom å kunne arbeide til tider som passer arbeidstakeren selv, for så å "bytte" innsatsen mot kortere arbeidstid andre dager, oppleves som et viktig gode for veldig mange arbeidstakere. Bedriften kan også i perioder ha behov for en mer konsentrert arbeidsinnsats for å ferdigstille et prosjekt. Rammene for gjennomsnittsberegning bør derfor utvides slik at daglig arbeidstid kan variere i større grad enn i gjeldende regelverk. Kveldsarbeid etter kl og arbeid på søndager må være tillatt, ikke bare der arbeidets art gjør det nødvendig I dag er det slik at kveldsarbeid etter kl og arbeid på søndager som hovedregel er forbudt. Abelia mener at dette er regler som hører til en annen tid, der de ansatte faktisk måtte være på arbeidsplassen for å utføre arbeid. Med dagens teknologiske løsninger er det f.eks. liten grunn til at en småbarnsforelder, som ikke rakk å gjøre ferdig alt på jobb før henting i barnehagen, ikke skal kunne logge seg på hjemmefra etter kl Mang en kunnskapsmedarbeider har kjent behov for å kunne forberede mandagens møte eller presentasjon på en søndag, istedenfor å komme på jobb grytidlig mandag morgen. Bestemmelsen om særlig uavhengig stilling må mykes opp og bli enklere å praktisere I arbeidsmiljøloven er det et unntak fra de fleste reglene i arbeidstidskapittelet for arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger. Arbeidsgiver må foreta en nokså komplisert skjønnsmessig vurdering av hver enkelt ansatt om vedkommende faller innenfor dette unntaket eller ikke. Bestemmelsen skal tolkes snevert, men i praksis defineres nok mange kunnskapsmedarbeidere som særlig uavhengig, nettopp fordi både arbeidsgiver og arbeidstaker opplever at den ansatte har stor grad av selvstendighet i jobben og den ansatte får en lønn som tar høyde for at det innimellom jobbes utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Når stadig flere av de ansatte har høy kompetanse, stor grad av selvstendighet og mulighet til å styre egen arbeidsdag, blir det vanskeligere å vurdere om kriteriene for særlig uavhengig stilling er oppfylt. Abelia mener derfor at bestemmelsen om særlig uavhengig stilling må mykes opp og bli enklere å praktisere. Vi bør heller se hen til EUs arbeidstidsdirektiv hvor unntaket gjelder "for de personale med ledelsesfunktioner eller andet personale, der har beføjelse til at træffe selvstændige beslutninger". Det kan være lettere å konstatere at arbeidstakere tar selvstendige beslutninger, enn å praktisere gjeldende bestemmelse. Alternativt bør arbeidstidskapittelet forenkles, slik at kunnskapsmedarbeidere i større grad finner seg til rette innenfor dette. 3

4 Strategi for å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til Norge 99% av all forskning og kunnskapsproduksjon skjer utenfor landets grenser. For å opprettholde produktivitet og verdiskaping i kunnskapsnasjonen Norge må vi tiltrekke og beholde de beste utenfra, gjennom å gjøre Norge til et attraktivt sted hvor flinke folk fra hele verden ønsker å ta utdanning, forske og jobbe. Gjennom en rekke undersøkelser og aktiviteter er det dokumentert at Norge mangler en helhetlig tilnærming for å tiltrekke seg kompetanse til Norge. Arbeidsinnvandringspolitikken må gi mulighet for opphold på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området. I dag er det komplisert og uoversiktlige både for bedrifter som skal ansette utenlandsk arbeidskraft og for den enkelte utenlandske arbeidstaker. Ansvaret for kompetanseinnvandring er fordelt på fem ulike departementer og en rekke underliggende etater. En rekke andre land har utarbeidet tydelige strategier for å tiltrekke kompetanse. Det gjelder bl.a. Danmark og Canada. Det synes opplagt at dette feltet trenger en tydelig næringspolitisk innramming. I regjeringserklæringen står følgende tiltak: Enklere regler for arbeidsinnvandring for høykvalifiserte arbeidsinnvandrere med arbeid, inkludert utrede en modell for forhåndsgodkjenning av større virksomheter." Legge til rette for internasjonale skoler og IB (International Baccalaureate) i Norge for å gjøre det lettere for familier å bo periodevis i utlandet. I et globalt arbeidsmarked har det stor verdi at norske studenter tar hele eller deler av utdanningen i utlandet, og at utenlandske studenter kommer til norske utdanningsinstitusjoner Vi støtter disse, og mener det er nødvendig å lage en målrettet strategi for å tiltrekke oss arbeidskraft med høy kompetanse fra utlandet (se til bl.a. Danmark). Vi må styrke Norges omdømme som kunnskapsnasjon. I tillegg til å legge til rette for internasjonale skoler for norske familier som er i utlandet, må disse også økes for å tiltrekke oss utenlandsk kompetanse arbeidskraft. Viktige tiltak er også på kulturfeltet. I tillegg mener Abelia at: Køene ved innvandring bør differensieres, basert på kompetanse og at det sørges for å gjøre saksbehandlingstiden mer forutsigbar Det etableres en modell for forhåndsgodkjenning av større virksomheter, eller konsernvisum etter dansk modell Det etableres flere servicekontor for politi, UDI, NAV og Skatteetaten for å lette tid og byråkrati ved arbeidsinnvandring. NOKUT må trekkes inn i disse kontorene. Utenlandske studenter i Norge får tilbud om 3 års oppholds- og arbeidstillatelse etter fullført master- og doktorgradsutdanning (jfr. Canada/Australia). 4

5 Kontinuerlig læring i arbeids- og næringsliv For å overleve i en stadig tøffere global konkurranse må norske bedrifter ha kontinuerlig tilgang på den beste kompetansen. Hyppige teknologiskift og kontinuerlig omstilling gjør at evnen til å ta opp i seg ny kunnskap er kritisk. Mange bedrifter kan bli enda flinkere til å utvikle og investere i sine ansatte, men vi kan ikke skyte på bedriftene alene. Vi står overfor en samfunnsutfordring som må adresseres politisk. Norge har et godt utdanningsnivå, men i en verden i rask endring utdateres kunnskaper raskt. Fremover vil læring måtte skje over alt og hele tiden, og på nye måter. Det blir en utfordring å holde seg oppdatert fra ung arbeidstaker til senior. Til nå har vi satset på de 17 årene vi tilbringer i utdanningssystemet. Fremover må vi satse minst like mye på de 40 årene vi står i arbeidslivet. Det må bli mer lønnsomt, både for næringslivet og for den enkelte, å videreutvikle og investere i kompetanse. Kompetanseinvesteringene i mange næringer er skremmende lave. Bedriftene underinvesterer i kompetanseutvikling fordi det skjer en kompetanselekkasje til andre bedrifter ved at ansatte bytter jobb. Det er i dette perspektivet at vi trenger ny nasjonal strategi rettet mot bedriftene. Det er i bedriftene forutsetningene for læring er best, og veien fra kunnskap til verdiskaping er kortest. Det vil gi oss styrket innovasjons- og omstillingsevne og ny vekstkraft. Abelia har sammen med NIFU dokumentert at nåværende politikken har stor hull. Enten har vi satset på voksenopplæring i form av basisferdigheter som lesing, skriving, regning, eller på den motsatte enden av skalaen på virkemidler rettet mot forskning og utvikling. Det store mellomsjiktet, kompetanseutvikling i næringslivet og sentrale forutsetninger for innovasjon er overhodet ikke adressert. Ansvarsdelingen er uklar og spredt mellom departementer. Temaet faller mellom stoler. I regjeringserklæringen står det: "Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse blant arbeidstakerne. Det gir mennesker i alle aldre behov for påfyll av kunnskap underveis i yrkeskarrieren." Abelia mener at: Eksisterende forsknings- og innovasjonsvirkemidler må utvides, slik at de også bidrar til kompetanseheving. Det bør innføres en ordning med KompetanseFUNN etter mønster av SkatteFUNN, slik professor Torger Reve foreslo i prosjektet «Et Kunnskapsbasert Norge». Det vil stimulere bedriftene til mer læring. Man forsterker regionale klyngeprogrammer som Arena og NCE med krav til kompetanse- og videreutdanning. Det må etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og at det satses mer på nærings-ph.d- ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Det legges til rette for utprøving av nye læringsformer, som MOOC og digital læring i arbeidslivet 5

6 Tiltak for innovasjonsledelse i norsk arbeidsliv iverksettes Regjeringen legger fram en stortingsmelding om læringsøkonomien 6

Innst. 207 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Proposisjonens hovedinnhold. 2. Komiteens behandling

Innst. 207 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Proposisjonens hovedinnhold. 2. Komiteens behandling Innst. 207 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 48 L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Unios innspill til arbeidstidsutvalgets etter møte den 8. oktober 2014

Unios innspill til arbeidstidsutvalgets etter møte den 8. oktober 2014 Unios innspill til arbeidstidsutvalgets etter møte den 8. oktober 2014 1. Forventninger til utvalget Aml fortsatt vernelov formålsparagrafen uendret Arbeidslinja forutsetter et inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Sykepleier søkes! På heltid og til pensjonsalder!

Sykepleier søkes! På heltid og til pensjonsalder! Til Stortingets arbeids- og sosialkomite Fra Norsk Sykepleierforbund Høring 13. februar 2012 - Arbeidslivsmeldingen Sykepleier søkes! På heltid og til pensjonsalder! Innhold: 1. Høyt sykefravær og belastende

Detaljer

Kapittelet som mangler

Kapittelet som mangler Kapittelet som mangler Arbeidstid: Utfordringer og tiltak Innspill til Stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Forord Arbeidsgiverforeningen Spekter legger med

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Dato 30.03.2012 Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Kjære programkomité! Abelia er opptatt av at partiprogrammet tar inn over seg hva som skal til for å posisjonere Norge best

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling for Kompetanse og FoU Mars 00 Opplag: 000 Forsidefoto: Ole Musken Produksjon og trykk:

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Forslag til endringer i AML - Prop. 39 L Midlertidig ansettelser Framlagt 12.12.2014

Forslag til endringer i AML - Prop. 39 L Midlertidig ansettelser Framlagt 12.12.2014 Forslag til endringer i AML - Prop. 39 L Midlertidig ansettelser Framlagt 12.12.2014 Kommentarer Innhold Midlertidig ansettelse Regjeringens forslag... 2 Kommentarer:... 2 Generelt... 2 Springbrett inn

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidsgiverforeningen Spekters politikkdokument

Arbeidstid. Arbeidsgiverforeningen Spekters politikkdokument Arbeidstid Arbeidsgiverforeningen Spekters politikkdokument Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med nesten 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer