MØTEINNKALLING. Møtested: Nortura Møtedato: Tid: 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtested: Nortura Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING /TOA Møtested: Nortura Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag kl tlf Virksomhetsleder Kjell Olausen vil orientere om utvikling av Mørstadsenteret. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 73/12 12/1017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE /12 12/1013 TERTIALRAPPORT PR /12 12/1010 OVERSIKT OVER REGULERILNGSPLANER/REGULSERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE 76/12 07/1400 MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT 77/12 12/680 VARDEVEIEN /143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG PLAN OG BYGNINGSLOVEN 78/12 11/632 PROSJEKT MYSENELVA- SØKNAD OM ETABLERING AV STI LANGS DELER AV MYSENELVA OG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANER PÅ STREKNINGEN KLOPPA - PUMPESTASJON VED ELVEVEIEN 79/12 09/421 UTEANLEGG - EDWIN RUUDS OMSORGSSENTER

2 80/12 09/543 OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE ENDRING AV KRAV TIL HYGIENISERING I SONE 1 81/12 12/961 SLORAVEIEN /15 - OPPFØRING AV NYTT RENSEANLEGG 82/12 11/210 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Anne Borger Mysen Leder

3 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 73/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE Saknr. Politisk behandling Møtedato 73/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:033 L Arkivsaknr.:12/1017 L.nr.: 8886/12 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Protokoll. Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner utvalgesleder protokollen på vegne av hovedutvalg for miljø og teknikk når denne er ferdigskrevet.

4 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 74/ TERTIALRAPPORT PR Saknr. Politisk behandling Møtedato 15/12 Ungdomsrådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Eldrerådet / Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for helse- og velferd /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Arkivkode:212 &14 Arkivsaknr.:12/1013 L.nr.: 8949/12 Saksb.: Ståle Ruud Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Andre tertialrapport pr tas til etterretning. 2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Administrasjonsutvalgets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: Råd for funksjonshemmedes innstilling: Eldrerådets innstilling: Ungdomsrådets innstilling:

5 Sak 74/12 SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Andre tertialrapport pr som trykt vedlegg. I tertialrapporten pr gis en kort oppsummering av aktiviteten innenfor organisasjonen med spesielt vekt på den økonomiske statusen. Eidsberg kommune er fra 1. mai organisert etter en ren to-nivåmodell og rapporteringen har endret noe innretning fra en overordnet etatsrapportering til en rapportering på virksomhetsnivå. Etter hvert som den nye organiseringen får satt seg og nødvendige systemer innarbeidet, vil rapporteringen utvikles til i sterke grad også inneholde kvalifiserte tall utover økonomiske tall. RÅDMANNENS MERKNADER: Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet pr. 2. tertial 2012 trekker i negativ retning i forhold til 1. tertial. Spesielt virksomhetene Familiesenteret og da fortrinnsvis på rus- og psykiatri og barnevern, samt innenfor skole fremkommer et betydelig merforbruk i forhold til tildelte rammer. Innenfor pleie- og omsorgsområdet er det spesielt på områdene Edwin Ruuds omsorgssenter og Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede hvor der fremkommer et merforbruk. Både ved omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har enkeltsaker og systemutfordringer gjort at kostnadene drives i været. Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden mill kroner samlet for virksomhetene, hvilket er en økning på om lag 5 mill kroner fra 1. tertialrapport. Erfaringsmessig er virksomhetene mer nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger, men med bakgrunn i de samlede varslede driftsutfordringene vil rådmannen signalisere at situasjonen er krevende men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Det ble ikke gjennomført en budsjettkorreksjon etter 1. tertial, men med utgangspunkt i det opprinnelige budsjettet vil rådmannen innenfor de frie inntektene tilrå å øke skatt/rammetilskudd med samlet 2,5 mill kroner, nedjustere renteutgiftene med 0,75 mill kroner, redusere hhv. utbytte og integreringstilskudd med 1,55 mill kroner og 1,3 mill kroner. KONKLUSJON: Kommunens driftssituasjon er mer krevende enn etter første tertial. Det gjenstår 2,5 måned av årets drift og effekten av ytterligere korrigerende tiltak vil være begrenset, men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Et merforbruk i 2012 vil skape større utfordringer i en allerede krevende budsjettprosess for 2013 og Et merforbruk i 2012 vil måtte dekkes inn gjennom lavere driftsnivå i 2013 og 2014.

6 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 75/ OVERSIKT OVER REGULERILNGSPLANER/REGULSERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE Saknr. Politisk behandling Møtedato 75/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:L12 Arkivsaknr.:12/1010 L.nr.: 8861/12 Saksb.: Kjell Olausen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon og vedlagt oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune til orientering. 2. Det legges til rette for et eget temamøte om utvikling og utforming av boområder. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Oversikt over reguleringsplaner/reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune Hovedutvalget for miljø og teknikk har bedt om en oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune. Det vises til vedlagt oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser. Videre er det fremsatt ønske om en faglig kommentar knyttet til arkitektur og estetikk generelt, samt forhold knyttet til eksisterende planverk. RÅDMANNENS MERKNADER: I reguleringsplanene for boligområdene er det et gjennomgående prinsipp å gi føringer for utnyttelsesgrad, mønehøyde og/eller gesimshøyde, type tak (saltak, valmet tak m.v.) og takvinkel, avstandskrav til vei og bygninger i form av byggegrenser i reguleringsplankartene eller i reguleringsbestemmelsene.

7 Sak 75/12 De nevnte forhold vil ha ulik størrelse alt etter omgivelsene til den enkelte plan og hensikten med planen. Det er et viktig prinsipp å tilpasse seg byggeskikken i området og hva som synes mest hensiktsmessig ved utforming av bestemmelsene i hvert enkelt tilfelle. Utnyttelsesgraden i reguleringsplanene for boligområdene varierer mellom 0,2 0,35. I boligområder for eneboliger er det gjennomgående lagt opp til å tillate å bygge en etasje med underetasje der dette er naturlig ut fra arronderingen i området, samt tillate en loftetasje. Avstandsbestemmelsene fra vei er gjennomgående bestemt i form av byggegrenser inntegnet på reguleringsplankart. Byggegrenser er imidlertid ikke alltid avsatt på de eldste reguleringsplankartene. I de tilfeller det ikke foreligger byggegrenser på reguleringsplankartet, vil føringer i kommuneplan, kommunedelplan for Mysen og plan og bygningsloven være gjeldende. Krav til avstand mellom bygg på og mellom ulike tomter er enten regulert i plankartet gjennom byggegrense, reguleringsbestemmelser og/eller plan- og bygningsloven. Årsaken til at folk søker om dispensasjon, er som regel at føringene i gjeldende bestemmelser er lite hensiktsmessig sett fra søkers behov. Administrasjonen vil imidlertid understreke at dispensasjoner blir kun gitt i de tilfeller der fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. For de eldste planene i Mysen er ofte kravet til utnyttelsesgrad og størrelse på garasje lite egnet ut fra dagens krav, og i slike tilfeller er det gitt dispensasjon. For nyere planer er det generelt vanskeligere å få dispensasjon enn for eldre planer. Adgangen til å gi dispensasjon er generelt strammet inn i forhold til nyere vedtatte reguleringsplaner. Det er bygd forholdsvis få boliger med flatt tak i Eidsberg kommune. I slike tilfeller er enten området regulert med flatt tak, eks. felt C på Østreng, eller det er gitt dispensasjon fra bestemmelser. I enkelte eldre reguleringsplaner foreligger det ikke føringer vedrørende takutforming. De aller fleste reguleringsplanene har imidlertid føringer vedrørende takutforming. Det foreligger generelt sett ikke bestemmelser om flatt tak i reguleringsplaner for boligområder. I samband med forhold knyttet til utnyttelsesgrad, er gamle planer romslige med hensyn til dette da utnyttelsesgraden i gamle planer ofte ligger på 0,2. Det vanlige i dag er at denne ligger på min 0,25, men ofte opp mot 0,35. Dette er i samsvar med Fylkesplanens intensjoner om fortetting, noe kommunen har fulgt opp med generell dispensasjon som førende i byggesaker. Fylkesmannen har også tidligere påpekt behov for oppdatering av gamle planer med hensyn til at man skal være oppdatert på dagens byggeskikk og estetikk. Fortetting utføres, og er blitt tillatt generelt der dette ikke forringer bokvaliteter, dvs der det er lett tilgang til friområder og at bebyggelsen ikke får ugunstig innvirkninger på nabobebyggelse.

8 Sak 75/12 Når det gjelder arkitektur og byggeskikk så ser vi at utviklingen i byggestilarter ofte ligger i forkant av planverkets intensjoner. I den senere tid er funksjonalismen kommet inn for fullt, det vises her til Mysen skole og funkisboliger i Østrengfeltet. Vi ser også at denne type bygg brer om seg også i andre kommuner. Det er her viktig å se en helhetsbetraktning med hensyn til denne type byggeskikks plassering i forhold til andre omliggende boliger. Fra vår side er det spennende at gamle byggestiler kommer tilbake, og nyfunksjonalismen er i denne sammenheng spennende da dette er en byggestil fra 30- tallet. Vi har tidligere godkjent enkelt bygg i denne stilarten der disse etter en områdevurdering ikke virker forstyrrende på allerede oppførte bygg, bl.a. i Opsahlåsen. Det vil si at disse ligger i enden av boligrekker, eller i ytterkant mot friområder. Det kan også tenkes at denne stilarten kan passe inn i grupper i boligområder. KONKLUSJON: Administrasjonen tilrår at hovedutvalg for plansaker tar orienteringen ovenfor, samt vedlagt liste over reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune, til orientering. Det er også på sin plass med en prinsipiell diskusjon knyttet til dette tema. Det er også viktig her å tenke på endret byggeskikk over tid da de fleste av våre planer ikke er helt oppdatert med sikte på å gi byggherrer en viss grad av frihet til å velge sin bolig. Far vår side er det spennende med variert bebyggelse innenfor de rammer og føringer som må settes for områdeutbygging.

9 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 76/ MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato / Det faste utvalg for plansaker 49/08 Det faste utvalg for plansaker /09 Det faste utvalg for plansaker /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 59/17 Arkivsaknr.:07/1400 L.nr.: 9071/12 Saksb.: Kjell Olausen Rådmannens forslag til vedtak: Den innkomne søknaden avslås og kommunens vedtak i sakene 06/08 og 23/08. jfr. Fylkesmannens stadfesting av vedtakene i brev datert opprettholdes da man ikke kan se at det i den innkomne søknaden fremkommer nye momenter som ikke tidligere er vurdert. Vedtaket begrunnes i at det her ikke er gjenoppstarting av tidligere mekanisk virksomhet slik det fremkommer i søknaden da angjeldende område tidligere har vært benyttet til betongvareproduksjon. Det vises her også til de klare konklusjoner som fremkommer i høringen fra Fylkesmannen i Østfold hvor det heter at Fylkesmannen ikke kan gi aksept til at det gis dispensasjon. Østfold fylkeskommune tilrår at det ikke gis dispensasjon av ny næring i LNF-området før dette er vurdert og fremgår i en helhetlig plan for området. Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens 28. I medhold av samme lovs 29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Klage fra Janne og Lars Langbråten datert Klage fra Jan Karlsen datert Klage fra Kjell Espen Jahr datert med vedlegg Klage fra Østfold museene datert

10 Sak 76/12 Kommentar fra Bjørn Aksel Bjerke datert Klage fra adv. Orwall & Co datert Klage fra Fylkesmannen i Østfold datert Kommentar fra Norges Jeger- og fiskeforbund datert Kommentar fra adv. Toril Løken Sandvik datert Kommentar fra adv. Torill Løken Sandvik datert vedlagt brev fra Magne Stensrud datert Saken var siste gang opp til behandling i hovedutvalg for miljø og teknikk den , sak 28/12. Hovedutvalgets vedtak med 6 mot 3 stemmer var å gi dispensasjon for bruk av området til mekanisk verkstedsdrift frem til rullering av kommuneplanen. Hovedutvalgets vedtak ble oversendt Fylkesmannen, Østfold fylkeskommune samt berørte parter i medhold av forvaltningslovens bestemmelser i 28. Etter denne tid er det mottatt klager fra flere parter, jfr. vedleggsliste. Innkomne merknader er oversendt Magne Stensrud og berørte parter til orientering og eventuell uttalelse i vårt brev datert Magne Stensrud sin advokat her kommentert innkomne klager i sitt brev datert vedlagt Stensrud sitt brev datert RÅDMANNENS MERKNADER: Når det gjelder sakens realiteter så fremkommer dette i saksfremlegget under sak 28/12, og vi kan ikke se at det fremkommer noe nytt i disse som ikke tidligere er omtalt og vurdert. Noe vil likevel kommenteres i denne saken. Som det fremgår av protester fra naboene, så fremkommer det har at man er sterkt plaget at trafikk og ulemper knyttet til nåværende virksomhet på eiendommen, noe som klart fremkommer i klagene fra Janne og Lars Langbråten, Kjell Espen Jahr og Jan Karlsen. Klagen fra Kjell Espen Jahr er vedlagt bilder knyttet til trafikk til/fra eiendommen. Østfoldmuseene påklager også vedtaket med henvisning til argumenter fremsatt tidligere fra Fylkeskonservatoren om at man bør få en samlet vurdering av områdets fremtidige status gjennom rullering av kommuneplanen. Klagen fra Bjørn Aksel Bjerke fremsetter bekymring knyttet til utslipp og skadevirkninger dette kan medføre fugleliv og biologisk mangfold. Advokat Kåre Fjetland/ Orwall & Co har på vegne av Bjørn Liseter fremsatt en omfattende og begrunnet klage som omhandler bl.a. områdets tidligere status knyttet til betongvareproduksjon og tilbakeviser som sådan påstand om at søknaden nå gjelder en videreføring av mekanisk industri og at kommunens siste vedtak således er tuftet på feil grunnlag. Fylkesmannen i Østfold har i sitt brev opprettholdt tidligere standpunkt om at en endring av områdets driftsområde må vurderes gjennom rullering av kommuneplanen og at man derved ikke kan gi midlertidig dispensasjon.

11 Sak 76/12 Fylkesmannen påklager derfor vedtaket. Advokat Torill Løken Sandvik har i sitt brev datert fremhevet at Bjørn Liseter og Kjell Espen Jahr er i familie, noe som er helt uten betydning da alle er i sin rett til å fremsette klage. Videre vises det til tinglyst veirett over Liseter sin eiendom, noe som ikke er vektlagt i denne saken da dette er av privatrettslig art. Det vises også til at det er en mekanisk virksomhet i gang i samme område tilhørende Tom Larsen. Dette punktet er omtalt i alle tidligere saksutredninger, og det presiseres igjen at dette er en virksomhet som har vært drevet kontinuerlig i alle år og er derfor en lovlig virksomhet i medhold av dette. Man kommer også inn på at en omlegging av veitrase burde være alternativ. Dette er et forhold som også tidligere er omtalt og vil i så fall være et privatrettslig forhold som må avtales mellom de respektive grunneiere. Til slutt har vi mottatt et brev datert fra adv. Torill Løken Sandvik, bilagt et brev fra Magne Stensrud hvor de innkomne klagene kommenteres. Flere av de forhold som her kommenteres er kommentert tidligere, og flere av punktene bør/må vurderes i forbindelse med en fremtidig rullering av kommuneplanen, eventuelt etterfulgt av en reguleringsplanprosess for området. KONKLUSJON: Det vises her spesielt til tidligere kommunale vedtak om at denne saken må avslås og at en vurdering av områdets fremtidige status må vurderes i en kommuneplanprosess. Det vises også spesielt til Fylkesmannens klare anbefaling og at Fylkesmannen i dette tilfellet nå har valgt å påklage kommunens vedtak. Sett ut fra et slikt signal fra overordnet myndighet vil vi anbefale at kommunen fatter vedtak om å avslå den fremlagte søknaden og vedtar rådmannens forslag til vedtak i sak 28/12.

12 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 77/ VARDEVEIEN /143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG PLAN OG BYGNINGSLOVEN Saknr. Politisk behandling Møtedato 67/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 55/143 Arkivsaknr.:12/680 L.nr.: 8697/12 Saksb.: Inger Lise L. Løken Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55, bnr. 143, på følgende betingelser: 1. Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter. 2. Bygningene må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene til elektriske kabler eller luftstrekk. 3. Bygningene må ikke plasseres over eller i umiddelbar nærhet av offentlig/privat vann- og avløpsledning. 4. Det forutsettes at standard abonnementsvilkår for vann og avløp tekniske- og administrative bestemmelser, blir fulgt. 5. Ved arbeid på det kommunale ledningsnettet skal Eidsberg kommunes VAnorm legges til grunn. 6. TEK 10 legges til grunn for arbeidene. 7. Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger med påskrevet romareal og redegjørelse for universell utforming skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. 8. Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles. 9. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende kr ,- blir betalt. Regning ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes regning separat. 10. Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse må foreligge før tiltaket tas i bruk. 11. Søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsretter må innsendes og godkjennes før arbeidene kan igangsettes. Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for oppføring av flatt tak med takterrasse. Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnytting jf. Pkt 3.3, for grad av utnytting på 0,22.

13 Sak 77/12 Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra byggverk til nabogrense jf 29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal blir mindre enn 50 m 2. Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen godkjenner i sin nabomerknad. Søknad om igangsettingstillatelse kan behandles delegert. Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens 28 og samme lovs 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Dispensasjonssøknad datert Situasjonskart for omsøkte eiendom, Vardeveien 119, gnr. 55, bnr Nabomerknad fra Geir Kristensen, Vardeveien 117, datert Nabomerknad fra Irene Teigen Paulsen, Vardeveien 123, datert Svar på nabomerknader fra ansvarlig søker, Stein Halvorsen AS, datert Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, Stein Halvorsen AS, datert En arkitektmodell av prosjektet vises frem på møtet i hovedutvalget. Utrykte vedlegg: Tegninger I søknad om rammetillatelse søkes det om oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119 i Skofterudåsen, Mysen. Tiltaket ligger i regulert område benevnt Skofterudåsen 1, stadfestet Eneboligen er et funkishus og skal oppføres i teglstein med flatt tak og veranda på taket. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser kap 3, pkt 3.4 «Boliger skal ha saltak med vinkel 22 til 45 grader». Bolighuset og garasjen får et totalt bebygd areal på 281 m 2. Bolighuset skal i plan førsteetasje romme stue, kjøkken, spisestue, tre soverom, to bad/wc, vaskerom, garderobe og gangareal. Plan underetasje skal inneholde oppholdsrom, soverom, bad, bod og teknisk rom. I tillegg skal det i underetasjen etableres en leilighet med egen inngang. Denne delen rommer kjøkken, stue, soverom, bad og bod.

14 Sak 77/12 Garasjen skal oppføres med flatt tak, lavtliggende i terrenget. Det søkes om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens bestemmelser om oppføring av garasje nærmere nabogrense enn fire meter. Garasjen skal i henhold til saksopplysningene ikke oppføres nærmere enn 0,5 meter. Garasjen får et bebygd areal på 55 m 2. Garasjen rommer to biler. Det søkes også om dispensasjon fra grad av utnytting i området som i følge reguleringsplanen er på 0,2. Tiltaket som omsøkt vil gi en grad av utnytting på 0,22. Det er innkommet to nabomerknader i saken. RÅDMANNENS MERKNADER: Det søkes om oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i funkisstil i Vardeveien 119. Bolighuset skal oppføres med flatt tak og veranda på taket. Dette er i samsvar med den arkitektoniske byggestilen som har visualisert seg de siste årene. Garasjen får også flatt tak. Eneboligen får en tilbaketrukket beliggenhet med naturtomt. Det er innkommet nabomerknader i byggesaken. Nabo mot vest, Geir Kristiansen, Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 bemerker at hans garasje ligger 2,2 meter fra grensen mot tiltakshaver. Han ønsker at tiltakshavers garasje legges i samme avstand til grensen mot hans eiendom. Dette for å bevare stedegen vegetasjon i området. I tillegg bemerker han at i Skofterudåsen er alle hus oppført med saltak, og at det blir et for stort brudd med eksisterende miljø å oppføre bygg med flatt tak. Takterrasser vil oppleves som negativt, med innsyn til naboene. Nabo mot sør, Irene Teigen Paulsen, Vardeveien 123 gnr. 55, bnr. 141, grenser mot tiltakshaver i nordre hjørne av tomten sin. Hun bemerker at hennes eiendom ikke vil bli berørt i stor grad, men at det berører miljøet i nabolaget. Hun mener at tomtens beskaffenhet ikke oppfattes å være av en slik karakter at det er nødvendig å overstige utnyttelsesgraden. Hun påpeker at det dreier seg om en stor tomt på 1,3 mål. Klager påpeker også at det søkes om en garasje på over 50 m2, og at den derfor i følge kommunens regler skal ligge fire meter fra nabogrense. Hun tillater likevel i likhet med nabo Geir Kristiansen at garasjen kan legges i samme avstand fra nabogrense som hennes egen garasje. Når det gjelder dispensasjon fra saltak bemerker hun at dispensasjoner som tidligere er gitt fra saltak i Skofterudåsen er for oppføring av valmet tak. Hun anser dette som et mindre avvik fra reguleringsbestemmelsene enn flatt tak. Paulsen påpeker til slutt at det er divergens mellom gesimshøydene som oppgis i byggesaken. Ansvarlig søker har i notat datert og notat datert , besvart nabomerknadene. Planlagt plassering av garasje er prosjektert nettopp for å ivareta trærne og den stedegne vegetasjonen. I tillegg er garasjen senket ned i terrenget for å ivareta hensynet til naboer og omgivelser. Overkant av garasjen vil bli ca. 1,5 meter over terrenget. Dersom man skulle ha saltak i tillegg ville garasjens møne ruvet tre meter over terreng, og hensikten med å senke garasjen i terrenget ville bli borte. Mønehøyden vil da bli 5,5 meter over terreng.

15 Sak 77/12 Som svar på bemerkninger til dispensasjon fra saltak henvises det til en fragmentert bebyggelse i området, bestående av saltak med ulike vinkler og takoppbygg, samt valmede tak med ulike takvinkler. Det er heller ingen regler i forhold til møneretning. De går både på langs og tvers av landskapet. Ved å benytte flatt tak reduseres høydevirkningen på den omkringliggende bebyggelsen i forhold til ved bruk av saltak. Dette medfører at områdets grønne karakter på nedsiden av åsen kan sees over byggets flate tak i motsetning til ved bruk av saltak. Til bemerkningene om at takverandaer vil gi innsyn til naboene svarer søker at det ikke er noen av nabohusene som har sine oppholdsarealer eksponert fra takterrassen. De omkringliggende husene har i tillegg redusert utsyn mot tomten. Eneboligen er designet og prosjektert nettopp med tanke på innsyn/utsyn. Huset er lagt lengst mot øst, på østsiden av høydedraget. Ansvarlig søker tilbakeviser påstanden om divergerende høydesetting på gesims, og forklarer at de divergerende målene gjelder pipehøyde og høyde til tak på loftsetasje over gesims. Ansvarlig søker viser til at det i Skofterudåsen tidligere er gitt dispensasjon fra alle bestemmelser det i omsøkte byggesak er søkt dispensasjon fra. Han mener at reguleringen har vært uklar med hensyn til å etablere et enhetlig område. Området fremstår derfor i dag både fragmentert og uensartet, og tidvis noe kaotisk. Det omsøkte tiltaket tar opp i seg sin omkringliggende struktur, og bebyggelsen passer inn i den ellers så fragmenterte boligstrukturen. Tiltaket ligger i ytterkant av boligfeltet, og får en naturlig arrondering på tomten. Tiltaket synes ikke å få negative konsekvenser i forhold til innsyn/utsyn fra takterrasse. Arkitekturen på eneboligen og garasjen er i samsvar med dagens moderne uttrykk. Garasjen omsøkes med en beliggenhet inntil 0,5 meter fra nabogrense, og bebygd areal på 55 m 2. Det er vanlig i Eidsberg kommune å godkjenne oppføring av garasjer inntil en meter fra nabogrense, dersom garasjen er under 50 m 2. Det skal settes av plass for vedlikehold av garasjen på egen eiendom. Garasjen bør derfor ha en avstand på minst en meter fra nabogrense. For tiltak som er større enn 50 m 2 gjelder krav i plan og bygningsloven 29-4, om at tiltaket skal plasseres fire meter fra nabogrense. Eventuelt må hjemmelshaver for naboeiendommen underskrive erklæring om at han godkjenner plassering nærmere enn fire meter. Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen skriver i sin nabomerknad, eller det må oppføres en garasje med bebygd areal på mindre enn 50 m 2.

16 Sak 77/12 KONKLUSJON: I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55, bnr Takterrassen synes ikke å få negative konsekvenser for omgivelsene rundt. Arkitektur og estetikk på huset er i samsvar med dagens moderne byggekultur. Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for oppføring av flatt tak med takterrasse. Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnytting jf. Pkt 3.3, for grad av utnytting på 0,22. Det er flere ganger dispensert fra dette kravet i området. Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra byggverk til nabogrense jf 29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal blir mindre enn 50 m 2. Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen godkjenner i sin nabomerknad. Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger med påskrevet romareal og tilstrekkelig svingradius for rullestol innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse.

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL. Fabrikksjef Kai Fjell orienterte om virksomheten ved Nortura Hærland AS.

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL. Fabrikksjef Kai Fjell orienterte om virksomheten ved Nortura Hærland AS. EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 17.10.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 Eldrerådet MØTEINNKALLING 11.10.2013/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 17.10.13 kl. 1300 tlf. 69 70 20 00. Orienteringer:

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 3, Heggin 3 Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 3, Heggin 3 Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 18.09.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Heggin 3 Møtedato: 16.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 18.09.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Cranner / Petter Hval Arkiv: GBNR 114/513 Arkivsaksnr.: 14/405-26 Dato: 23.10.2014 SAKSFREMLEGG - 114/513, 114/514, 114/175 - CAPJONSGATE 2, RIVING AV EKSISTERENDE BOLIGER

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad Arkivsak. Nr.: 2013/1614-15 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Vågen Magnus og Kristine Wold - 5/45- oppføring bolighus og garasje - dispensasjonssøknad

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/102-16 Arkiv: 16/882 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 28.12.2015 Klagebehandling: Oppføring av ny garasje Sted: Buvikbakken 7 gnr. 16 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 97/220 Arkivsaksnr: 2017/4401-12 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 97/220 - Sollia 12B, 7507 Stjørdal - dispensasjon fra regulert

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 13.02.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg:

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 8 - BYGGETRINN 2 - DISPENSASJONSSØKNAD Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 13/ Ås kommune Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Dispensasjonssøknad for å opprettholde den tredje boenheten - ved søknad om rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig. Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 31.08.2017, saksnr. 101/17 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsattes

Detaljer

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Inge Stumo Arkiv: GNR 70/17 Arkivsaksnr.: 16/3764 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD Rådmannens

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 15/088 Dato: 17.02.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 Vedlegg: 1 B

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-25 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - behandling av klage over

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK.

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK. Arkivsaksnr.: 11/56-27 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV 10.3.2011 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon

Sund Per gnr 218 bnr bygging av terrasse - Bartnesvegen klage på dispensasjon Arkivsak. Nr.: 2015/1691-10 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Sund Per gnr 218 bnr 005 - bygging av terrasse - Bartnesvegen 217 - klage på dispensasjon

Detaljer

Lørenskog kommune Postboks Lørenskog 13. mars 2017

Lørenskog kommune Postboks Lørenskog 13. mars 2017 Norsk Bygningsrådgivning AS Teiefjellet 10 2022 Gjerdrum Lørenskog kommune Postboks 304 1471 Lørenskog 13. mars 2017 SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE REGULERT BYGGEGRENSE, BEBYGD AREAL SAMT GESIMSHØYDE

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 17.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1415-16 Arkiv: 15/387 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 31.08.2015 Klagebehandling - Søknad om riving og gjenoppføring av bolig Sted: Svaleveien

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 13.02.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 11.02.2014 Tid: 17.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/1981-12 Arkiv: 16/778 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 23.03.2015 Klagebehandling - Søknad om kvist mot sørøst. Sted: Urbakken 3 gnr. 16 bnr. 778

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Åsane. Gnr 185 bnr 824. Slettevikvegen 8. Klage over avslag på søknad om oppføring av ny bolig med sekundærleilighet

Åsane. Gnr 185 bnr 824. Slettevikvegen 8. Klage over avslag på søknad om oppføring av ny bolig med sekundærleilighet Byrådssak 339/15 Åsane. Gnr 185 bnr 824. Slettevikvegen 8. Klage over avslag på søknad om oppføring av ny bolig med sekundærleilighet IBLA EBYGG-5210-201431349-36 Hva saken gjelder: Saken gjelder klage

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET Sakstittel: Gbnr 10/872 - Bolig Tiltakshaver: Tatiana Mitina og Igor Tsoi Befaring: Ja Saksfremlegg

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK Sakstittel: Gbnr 1/713 - Enebolig og garasje Tiltakshaver: Bjørg Bakkeland

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201126913/29 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten KVERNMO AS Industrivegen 8 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: PAAMAR 2016/7364 Dato: 14.10.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 16/72//

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447 Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på GB 21/13 - Monsøya Søgne kommune Arkiv: 21/13 Saksmappe: 2008/414-11615/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra arealbestemmelsene i plan - to fritidsboliger på

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja GBNR 058/030 - FIREMANNSBOLIG OG TOMANNSBOLIG Rådmannens innstilling: 1. Med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer