MØTEINNKALLING. Møtested: Nortura Møtedato: Tid: 18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtested: Nortura Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING /TOA Møtested: Nortura Møtedato: Tid: Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag kl tlf Virksomhetsleder Kjell Olausen vil orientere om utvikling av Mørstadsenteret. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 73/12 12/1017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE /12 12/1013 TERTIALRAPPORT PR /12 12/1010 OVERSIKT OVER REGULERILNGSPLANER/REGULSERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE 76/12 07/1400 MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT 77/12 12/680 VARDEVEIEN /143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG PLAN OG BYGNINGSLOVEN 78/12 11/632 PROSJEKT MYSENELVA- SØKNAD OM ETABLERING AV STI LANGS DELER AV MYSENELVA OG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANER PÅ STREKNINGEN KLOPPA - PUMPESTASJON VED ELVEVEIEN 79/12 09/421 UTEANLEGG - EDWIN RUUDS OMSORGSSENTER

2 80/12 09/543 OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE ENDRING AV KRAV TIL HYGIENISERING I SONE 1 81/12 12/961 SLORAVEIEN /15 - OPPFØRING AV NYTT RENSEANLEGG 82/12 11/210 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Anne Borger Mysen Leder

3 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 73/ GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE Saknr. Politisk behandling Møtedato 73/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:033 L Arkivsaknr.:12/1017 L.nr.: 8886/12 Saksb.: Tone Åsrud Reime Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Protokoll. Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner utvalgesleder protokollen på vegne av hovedutvalg for miljø og teknikk når denne er ferdigskrevet.

4 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 74/ TERTIALRAPPORT PR Saknr. Politisk behandling Møtedato 15/12 Ungdomsrådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Eldrerådet / Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for helse- og velferd /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Arkivkode:212 &14 Arkivsaknr.:12/1013 L.nr.: 8949/12 Saksb.: Ståle Ruud Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Andre tertialrapport pr tas til etterretning. 2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Administrasjonsutvalgets innstilling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling: Råd for funksjonshemmedes innstilling: Eldrerådets innstilling: Ungdomsrådets innstilling:

5 Sak 74/12 SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Andre tertialrapport pr som trykt vedlegg. I tertialrapporten pr gis en kort oppsummering av aktiviteten innenfor organisasjonen med spesielt vekt på den økonomiske statusen. Eidsberg kommune er fra 1. mai organisert etter en ren to-nivåmodell og rapporteringen har endret noe innretning fra en overordnet etatsrapportering til en rapportering på virksomhetsnivå. Etter hvert som den nye organiseringen får satt seg og nødvendige systemer innarbeidet, vil rapporteringen utvikles til i sterke grad også inneholde kvalifiserte tall utover økonomiske tall. RÅDMANNENS MERKNADER: Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet pr. 2. tertial 2012 trekker i negativ retning i forhold til 1. tertial. Spesielt virksomhetene Familiesenteret og da fortrinnsvis på rus- og psykiatri og barnevern, samt innenfor skole fremkommer et betydelig merforbruk i forhold til tildelte rammer. Innenfor pleie- og omsorgsområdet er det spesielt på områdene Edwin Ruuds omsorgssenter og Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede hvor der fremkommer et merforbruk. Både ved omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har enkeltsaker og systemutfordringer gjort at kostnadene drives i været. Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden mill kroner samlet for virksomhetene, hvilket er en økning på om lag 5 mill kroner fra 1. tertialrapport. Erfaringsmessig er virksomhetene mer nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger, men med bakgrunn i de samlede varslede driftsutfordringene vil rådmannen signalisere at situasjonen er krevende men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Det ble ikke gjennomført en budsjettkorreksjon etter 1. tertial, men med utgangspunkt i det opprinnelige budsjettet vil rådmannen innenfor de frie inntektene tilrå å øke skatt/rammetilskudd med samlet 2,5 mill kroner, nedjustere renteutgiftene med 0,75 mill kroner, redusere hhv. utbytte og integreringstilskudd med 1,55 mill kroner og 1,3 mill kroner. KONKLUSJON: Kommunens driftssituasjon er mer krevende enn etter første tertial. Det gjenstår 2,5 måned av årets drift og effekten av ytterligere korrigerende tiltak vil være begrenset, men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Et merforbruk i 2012 vil skape større utfordringer i en allerede krevende budsjettprosess for 2013 og Et merforbruk i 2012 vil måtte dekkes inn gjennom lavere driftsnivå i 2013 og 2014.

6 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 75/ OVERSIKT OVER REGULERILNGSPLANER/REGULSERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE Saknr. Politisk behandling Møtedato 75/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:L12 Arkivsaknr.:12/1010 L.nr.: 8861/12 Saksb.: Kjell Olausen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon og vedlagt oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune til orientering. 2. Det legges til rette for et eget temamøte om utvikling og utforming av boområder. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Oversikt over reguleringsplaner/reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune Hovedutvalget for miljø og teknikk har bedt om en oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune. Det vises til vedlagt oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser. Videre er det fremsatt ønske om en faglig kommentar knyttet til arkitektur og estetikk generelt, samt forhold knyttet til eksisterende planverk. RÅDMANNENS MERKNADER: I reguleringsplanene for boligområdene er det et gjennomgående prinsipp å gi føringer for utnyttelsesgrad, mønehøyde og/eller gesimshøyde, type tak (saltak, valmet tak m.v.) og takvinkel, avstandskrav til vei og bygninger i form av byggegrenser i reguleringsplankartene eller i reguleringsbestemmelsene.

7 Sak 75/12 De nevnte forhold vil ha ulik størrelse alt etter omgivelsene til den enkelte plan og hensikten med planen. Det er et viktig prinsipp å tilpasse seg byggeskikken i området og hva som synes mest hensiktsmessig ved utforming av bestemmelsene i hvert enkelt tilfelle. Utnyttelsesgraden i reguleringsplanene for boligområdene varierer mellom 0,2 0,35. I boligområder for eneboliger er det gjennomgående lagt opp til å tillate å bygge en etasje med underetasje der dette er naturlig ut fra arronderingen i området, samt tillate en loftetasje. Avstandsbestemmelsene fra vei er gjennomgående bestemt i form av byggegrenser inntegnet på reguleringsplankart. Byggegrenser er imidlertid ikke alltid avsatt på de eldste reguleringsplankartene. I de tilfeller det ikke foreligger byggegrenser på reguleringsplankartet, vil føringer i kommuneplan, kommunedelplan for Mysen og plan og bygningsloven være gjeldende. Krav til avstand mellom bygg på og mellom ulike tomter er enten regulert i plankartet gjennom byggegrense, reguleringsbestemmelser og/eller plan- og bygningsloven. Årsaken til at folk søker om dispensasjon, er som regel at føringene i gjeldende bestemmelser er lite hensiktsmessig sett fra søkers behov. Administrasjonen vil imidlertid understreke at dispensasjoner blir kun gitt i de tilfeller der fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. For de eldste planene i Mysen er ofte kravet til utnyttelsesgrad og størrelse på garasje lite egnet ut fra dagens krav, og i slike tilfeller er det gitt dispensasjon. For nyere planer er det generelt vanskeligere å få dispensasjon enn for eldre planer. Adgangen til å gi dispensasjon er generelt strammet inn i forhold til nyere vedtatte reguleringsplaner. Det er bygd forholdsvis få boliger med flatt tak i Eidsberg kommune. I slike tilfeller er enten området regulert med flatt tak, eks. felt C på Østreng, eller det er gitt dispensasjon fra bestemmelser. I enkelte eldre reguleringsplaner foreligger det ikke føringer vedrørende takutforming. De aller fleste reguleringsplanene har imidlertid føringer vedrørende takutforming. Det foreligger generelt sett ikke bestemmelser om flatt tak i reguleringsplaner for boligområder. I samband med forhold knyttet til utnyttelsesgrad, er gamle planer romslige med hensyn til dette da utnyttelsesgraden i gamle planer ofte ligger på 0,2. Det vanlige i dag er at denne ligger på min 0,25, men ofte opp mot 0,35. Dette er i samsvar med Fylkesplanens intensjoner om fortetting, noe kommunen har fulgt opp med generell dispensasjon som førende i byggesaker. Fylkesmannen har også tidligere påpekt behov for oppdatering av gamle planer med hensyn til at man skal være oppdatert på dagens byggeskikk og estetikk. Fortetting utføres, og er blitt tillatt generelt der dette ikke forringer bokvaliteter, dvs der det er lett tilgang til friområder og at bebyggelsen ikke får ugunstig innvirkninger på nabobebyggelse.

8 Sak 75/12 Når det gjelder arkitektur og byggeskikk så ser vi at utviklingen i byggestilarter ofte ligger i forkant av planverkets intensjoner. I den senere tid er funksjonalismen kommet inn for fullt, det vises her til Mysen skole og funkisboliger i Østrengfeltet. Vi ser også at denne type bygg brer om seg også i andre kommuner. Det er her viktig å se en helhetsbetraktning med hensyn til denne type byggeskikks plassering i forhold til andre omliggende boliger. Fra vår side er det spennende at gamle byggestiler kommer tilbake, og nyfunksjonalismen er i denne sammenheng spennende da dette er en byggestil fra 30- tallet. Vi har tidligere godkjent enkelt bygg i denne stilarten der disse etter en områdevurdering ikke virker forstyrrende på allerede oppførte bygg, bl.a. i Opsahlåsen. Det vil si at disse ligger i enden av boligrekker, eller i ytterkant mot friområder. Det kan også tenkes at denne stilarten kan passe inn i grupper i boligområder. KONKLUSJON: Administrasjonen tilrår at hovedutvalg for plansaker tar orienteringen ovenfor, samt vedlagt liste over reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser for boligområder i Eidsberg kommune, til orientering. Det er også på sin plass med en prinsipiell diskusjon knyttet til dette tema. Det er også viktig her å tenke på endret byggeskikk over tid da de fleste av våre planer ikke er helt oppdatert med sikte på å gi byggherrer en viss grad av frihet til å velge sin bolig. Far vår side er det spennende med variert bebyggelse innenfor de rammer og føringer som må settes for områdeutbygging.

9 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 76/ MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato / Det faste utvalg for plansaker 49/08 Det faste utvalg for plansaker /09 Det faste utvalg for plansaker /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 59/17 Arkivsaknr.:07/1400 L.nr.: 9071/12 Saksb.: Kjell Olausen Rådmannens forslag til vedtak: Den innkomne søknaden avslås og kommunens vedtak i sakene 06/08 og 23/08. jfr. Fylkesmannens stadfesting av vedtakene i brev datert opprettholdes da man ikke kan se at det i den innkomne søknaden fremkommer nye momenter som ikke tidligere er vurdert. Vedtaket begrunnes i at det her ikke er gjenoppstarting av tidligere mekanisk virksomhet slik det fremkommer i søknaden da angjeldende område tidligere har vært benyttet til betongvareproduksjon. Det vises her også til de klare konklusjoner som fremkommer i høringen fra Fylkesmannen i Østfold hvor det heter at Fylkesmannen ikke kan gi aksept til at det gis dispensasjon. Østfold fylkeskommune tilrår at det ikke gis dispensasjon av ny næring i LNF-området før dette er vurdert og fremgår i en helhetlig plan for området. Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens 28. I medhold av samme lovs 29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Klage fra Janne og Lars Langbråten datert Klage fra Jan Karlsen datert Klage fra Kjell Espen Jahr datert med vedlegg Klage fra Østfold museene datert

10 Sak 76/12 Kommentar fra Bjørn Aksel Bjerke datert Klage fra adv. Orwall & Co datert Klage fra Fylkesmannen i Østfold datert Kommentar fra Norges Jeger- og fiskeforbund datert Kommentar fra adv. Toril Løken Sandvik datert Kommentar fra adv. Torill Løken Sandvik datert vedlagt brev fra Magne Stensrud datert Saken var siste gang opp til behandling i hovedutvalg for miljø og teknikk den , sak 28/12. Hovedutvalgets vedtak med 6 mot 3 stemmer var å gi dispensasjon for bruk av området til mekanisk verkstedsdrift frem til rullering av kommuneplanen. Hovedutvalgets vedtak ble oversendt Fylkesmannen, Østfold fylkeskommune samt berørte parter i medhold av forvaltningslovens bestemmelser i 28. Etter denne tid er det mottatt klager fra flere parter, jfr. vedleggsliste. Innkomne merknader er oversendt Magne Stensrud og berørte parter til orientering og eventuell uttalelse i vårt brev datert Magne Stensrud sin advokat her kommentert innkomne klager i sitt brev datert vedlagt Stensrud sitt brev datert RÅDMANNENS MERKNADER: Når det gjelder sakens realiteter så fremkommer dette i saksfremlegget under sak 28/12, og vi kan ikke se at det fremkommer noe nytt i disse som ikke tidligere er omtalt og vurdert. Noe vil likevel kommenteres i denne saken. Som det fremgår av protester fra naboene, så fremkommer det har at man er sterkt plaget at trafikk og ulemper knyttet til nåværende virksomhet på eiendommen, noe som klart fremkommer i klagene fra Janne og Lars Langbråten, Kjell Espen Jahr og Jan Karlsen. Klagen fra Kjell Espen Jahr er vedlagt bilder knyttet til trafikk til/fra eiendommen. Østfoldmuseene påklager også vedtaket med henvisning til argumenter fremsatt tidligere fra Fylkeskonservatoren om at man bør få en samlet vurdering av områdets fremtidige status gjennom rullering av kommuneplanen. Klagen fra Bjørn Aksel Bjerke fremsetter bekymring knyttet til utslipp og skadevirkninger dette kan medføre fugleliv og biologisk mangfold. Advokat Kåre Fjetland/ Orwall & Co har på vegne av Bjørn Liseter fremsatt en omfattende og begrunnet klage som omhandler bl.a. områdets tidligere status knyttet til betongvareproduksjon og tilbakeviser som sådan påstand om at søknaden nå gjelder en videreføring av mekanisk industri og at kommunens siste vedtak således er tuftet på feil grunnlag. Fylkesmannen i Østfold har i sitt brev opprettholdt tidligere standpunkt om at en endring av områdets driftsområde må vurderes gjennom rullering av kommuneplanen og at man derved ikke kan gi midlertidig dispensasjon.

11 Sak 76/12 Fylkesmannen påklager derfor vedtaket. Advokat Torill Løken Sandvik har i sitt brev datert fremhevet at Bjørn Liseter og Kjell Espen Jahr er i familie, noe som er helt uten betydning da alle er i sin rett til å fremsette klage. Videre vises det til tinglyst veirett over Liseter sin eiendom, noe som ikke er vektlagt i denne saken da dette er av privatrettslig art. Det vises også til at det er en mekanisk virksomhet i gang i samme område tilhørende Tom Larsen. Dette punktet er omtalt i alle tidligere saksutredninger, og det presiseres igjen at dette er en virksomhet som har vært drevet kontinuerlig i alle år og er derfor en lovlig virksomhet i medhold av dette. Man kommer også inn på at en omlegging av veitrase burde være alternativ. Dette er et forhold som også tidligere er omtalt og vil i så fall være et privatrettslig forhold som må avtales mellom de respektive grunneiere. Til slutt har vi mottatt et brev datert fra adv. Torill Løken Sandvik, bilagt et brev fra Magne Stensrud hvor de innkomne klagene kommenteres. Flere av de forhold som her kommenteres er kommentert tidligere, og flere av punktene bør/må vurderes i forbindelse med en fremtidig rullering av kommuneplanen, eventuelt etterfulgt av en reguleringsplanprosess for området. KONKLUSJON: Det vises her spesielt til tidligere kommunale vedtak om at denne saken må avslås og at en vurdering av områdets fremtidige status må vurderes i en kommuneplanprosess. Det vises også spesielt til Fylkesmannens klare anbefaling og at Fylkesmannen i dette tilfellet nå har valgt å påklage kommunens vedtak. Sett ut fra et slikt signal fra overordnet myndighet vil vi anbefale at kommunen fatter vedtak om å avslå den fremlagte søknaden og vedtar rådmannens forslag til vedtak i sak 28/12.

12 EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Hovedutvalg for miljø og teknikk 77/ VARDEVEIEN /143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG PLAN OG BYGNINGSLOVEN Saknr. Politisk behandling Møtedato 67/12 Hovedutvalg for miljø og teknikk /12 Hovedutvalg for miljø og teknikk Arkivkode:GNR 55/143 Arkivsaknr.:12/680 L.nr.: 8697/12 Saksb.: Inger Lise L. Løken Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55, bnr. 143, på følgende betingelser: 1. Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter. 2. Bygningene må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene til elektriske kabler eller luftstrekk. 3. Bygningene må ikke plasseres over eller i umiddelbar nærhet av offentlig/privat vann- og avløpsledning. 4. Det forutsettes at standard abonnementsvilkår for vann og avløp tekniske- og administrative bestemmelser, blir fulgt. 5. Ved arbeid på det kommunale ledningsnettet skal Eidsberg kommunes VAnorm legges til grunn. 6. TEK 10 legges til grunn for arbeidene. 7. Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger med påskrevet romareal og redegjørelse for universell utforming skal innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse. 8. Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles. 9. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende kr ,- blir betalt. Regning ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes regning separat. 10. Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse må foreligge før tiltaket tas i bruk. 11. Søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsretter må innsendes og godkjennes før arbeidene kan igangsettes. Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for oppføring av flatt tak med takterrasse. Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnytting jf. Pkt 3.3, for grad av utnytting på 0,22.

13 Sak 77/12 Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra byggverk til nabogrense jf 29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal blir mindre enn 50 m 2. Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen godkjenner i sin nabomerknad. Søknad om igangsettingstillatelse kan behandles delegert. Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens 28 og samme lovs 29. Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende. Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Dispensasjonssøknad datert Situasjonskart for omsøkte eiendom, Vardeveien 119, gnr. 55, bnr Nabomerknad fra Geir Kristensen, Vardeveien 117, datert Nabomerknad fra Irene Teigen Paulsen, Vardeveien 123, datert Svar på nabomerknader fra ansvarlig søker, Stein Halvorsen AS, datert Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, Stein Halvorsen AS, datert En arkitektmodell av prosjektet vises frem på møtet i hovedutvalget. Utrykte vedlegg: Tegninger I søknad om rammetillatelse søkes det om oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119 i Skofterudåsen, Mysen. Tiltaket ligger i regulert område benevnt Skofterudåsen 1, stadfestet Eneboligen er et funkishus og skal oppføres i teglstein med flatt tak og veranda på taket. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser kap 3, pkt 3.4 «Boliger skal ha saltak med vinkel 22 til 45 grader». Bolighuset og garasjen får et totalt bebygd areal på 281 m 2. Bolighuset skal i plan førsteetasje romme stue, kjøkken, spisestue, tre soverom, to bad/wc, vaskerom, garderobe og gangareal. Plan underetasje skal inneholde oppholdsrom, soverom, bad, bod og teknisk rom. I tillegg skal det i underetasjen etableres en leilighet med egen inngang. Denne delen rommer kjøkken, stue, soverom, bad og bod.

14 Sak 77/12 Garasjen skal oppføres med flatt tak, lavtliggende i terrenget. Det søkes om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens bestemmelser om oppføring av garasje nærmere nabogrense enn fire meter. Garasjen skal i henhold til saksopplysningene ikke oppføres nærmere enn 0,5 meter. Garasjen får et bebygd areal på 55 m 2. Garasjen rommer to biler. Det søkes også om dispensasjon fra grad av utnytting i området som i følge reguleringsplanen er på 0,2. Tiltaket som omsøkt vil gi en grad av utnytting på 0,22. Det er innkommet to nabomerknader i saken. RÅDMANNENS MERKNADER: Det søkes om oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i funkisstil i Vardeveien 119. Bolighuset skal oppføres med flatt tak og veranda på taket. Dette er i samsvar med den arkitektoniske byggestilen som har visualisert seg de siste årene. Garasjen får også flatt tak. Eneboligen får en tilbaketrukket beliggenhet med naturtomt. Det er innkommet nabomerknader i byggesaken. Nabo mot vest, Geir Kristiansen, Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 bemerker at hans garasje ligger 2,2 meter fra grensen mot tiltakshaver. Han ønsker at tiltakshavers garasje legges i samme avstand til grensen mot hans eiendom. Dette for å bevare stedegen vegetasjon i området. I tillegg bemerker han at i Skofterudåsen er alle hus oppført med saltak, og at det blir et for stort brudd med eksisterende miljø å oppføre bygg med flatt tak. Takterrasser vil oppleves som negativt, med innsyn til naboene. Nabo mot sør, Irene Teigen Paulsen, Vardeveien 123 gnr. 55, bnr. 141, grenser mot tiltakshaver i nordre hjørne av tomten sin. Hun bemerker at hennes eiendom ikke vil bli berørt i stor grad, men at det berører miljøet i nabolaget. Hun mener at tomtens beskaffenhet ikke oppfattes å være av en slik karakter at det er nødvendig å overstige utnyttelsesgraden. Hun påpeker at det dreier seg om en stor tomt på 1,3 mål. Klager påpeker også at det søkes om en garasje på over 50 m2, og at den derfor i følge kommunens regler skal ligge fire meter fra nabogrense. Hun tillater likevel i likhet med nabo Geir Kristiansen at garasjen kan legges i samme avstand fra nabogrense som hennes egen garasje. Når det gjelder dispensasjon fra saltak bemerker hun at dispensasjoner som tidligere er gitt fra saltak i Skofterudåsen er for oppføring av valmet tak. Hun anser dette som et mindre avvik fra reguleringsbestemmelsene enn flatt tak. Paulsen påpeker til slutt at det er divergens mellom gesimshøydene som oppgis i byggesaken. Ansvarlig søker har i notat datert og notat datert , besvart nabomerknadene. Planlagt plassering av garasje er prosjektert nettopp for å ivareta trærne og den stedegne vegetasjonen. I tillegg er garasjen senket ned i terrenget for å ivareta hensynet til naboer og omgivelser. Overkant av garasjen vil bli ca. 1,5 meter over terrenget. Dersom man skulle ha saltak i tillegg ville garasjens møne ruvet tre meter over terreng, og hensikten med å senke garasjen i terrenget ville bli borte. Mønehøyden vil da bli 5,5 meter over terreng.

15 Sak 77/12 Som svar på bemerkninger til dispensasjon fra saltak henvises det til en fragmentert bebyggelse i området, bestående av saltak med ulike vinkler og takoppbygg, samt valmede tak med ulike takvinkler. Det er heller ingen regler i forhold til møneretning. De går både på langs og tvers av landskapet. Ved å benytte flatt tak reduseres høydevirkningen på den omkringliggende bebyggelsen i forhold til ved bruk av saltak. Dette medfører at områdets grønne karakter på nedsiden av åsen kan sees over byggets flate tak i motsetning til ved bruk av saltak. Til bemerkningene om at takverandaer vil gi innsyn til naboene svarer søker at det ikke er noen av nabohusene som har sine oppholdsarealer eksponert fra takterrassen. De omkringliggende husene har i tillegg redusert utsyn mot tomten. Eneboligen er designet og prosjektert nettopp med tanke på innsyn/utsyn. Huset er lagt lengst mot øst, på østsiden av høydedraget. Ansvarlig søker tilbakeviser påstanden om divergerende høydesetting på gesims, og forklarer at de divergerende målene gjelder pipehøyde og høyde til tak på loftsetasje over gesims. Ansvarlig søker viser til at det i Skofterudåsen tidligere er gitt dispensasjon fra alle bestemmelser det i omsøkte byggesak er søkt dispensasjon fra. Han mener at reguleringen har vært uklar med hensyn til å etablere et enhetlig område. Området fremstår derfor i dag både fragmentert og uensartet, og tidvis noe kaotisk. Det omsøkte tiltaket tar opp i seg sin omkringliggende struktur, og bebyggelsen passer inn i den ellers så fragmenterte boligstrukturen. Tiltaket ligger i ytterkant av boligfeltet, og får en naturlig arrondering på tomten. Tiltaket synes ikke å få negative konsekvenser i forhold til innsyn/utsyn fra takterrasse. Arkitekturen på eneboligen og garasjen er i samsvar med dagens moderne uttrykk. Garasjen omsøkes med en beliggenhet inntil 0,5 meter fra nabogrense, og bebygd areal på 55 m 2. Det er vanlig i Eidsberg kommune å godkjenne oppføring av garasjer inntil en meter fra nabogrense, dersom garasjen er under 50 m 2. Det skal settes av plass for vedlikehold av garasjen på egen eiendom. Garasjen bør derfor ha en avstand på minst en meter fra nabogrense. For tiltak som er større enn 50 m 2 gjelder krav i plan og bygningsloven 29-4, om at tiltaket skal plasseres fire meter fra nabogrense. Eventuelt må hjemmelshaver for naboeiendommen underskrive erklæring om at han godkjenner plassering nærmere enn fire meter. Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen skriver i sin nabomerknad, eller det må oppføres en garasje med bebygd areal på mindre enn 50 m 2.

16 Sak 77/12 KONKLUSJON: I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55, bnr Takterrassen synes ikke å få negative konsekvenser for omgivelsene rundt. Arkitektur og estetikk på huset er i samsvar med dagens moderne byggekultur. Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for oppføring av flatt tak med takterrasse. Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnytting jf. Pkt 3.3, for grad av utnytting på 0,22. Det er flere ganger dispensert fra dette kravet i området. Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra byggverk til nabogrense jf 29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal blir mindre enn 50 m 2. Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen godkjenner i sin nabomerknad. Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger med påskrevet romareal og tilstrekkelig svingradius for rullestol innsendes sammen med søknad om igangsettingstillatelse.

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL. Fabrikksjef Kai Fjell orienterte om virksomheten ved Nortura Hærland AS.

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL. Fabrikksjef Kai Fjell orienterte om virksomheten ved Nortura Hærland AS. EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 17.10.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 3, Heggin 3 Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 3, Heggin 3 Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 18.09.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Heggin 3 Møtedato: 16.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 13.02.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg:

HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: HTM-sak 83/13 i møte 26.09.2013: saken ble utsatt. Saken behandles på nytt i HTM-møtet 10.10.2013 med følgende utvidede saksfremlegg: GNR 61 BNR 61 - FJELLVEIEN 8 - BYGGETRINN 2 - DISPENSASJONSSØKNAD Saksbehandler:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1415-16 Arkiv: 15/387 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 31.08.2015 Klagebehandling - Søknad om riving og gjenoppføring av bolig Sted: Svaleveien

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 13.02.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 11.02.2014 Tid: 17.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja GBNR 058/030 - FIREMANNSBOLIG OG TOMANNSBOLIG Rådmannens innstilling: 1. Med

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten KVERNMO AS Industrivegen 8 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: PAAMAR 2016/7364 Dato: 14.10.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 16/72//

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig og garasje

4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig og garasje Arkiv: 4/114 Arkivsaksnr: 2012/656-45 Saksbehandler: Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 4/114 og 188 - Asplundvegen 8 B - klage på vedtak - enebolig

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/2049-8 Arkivnr.: GNR 116/82 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 11/5 20.10.2015

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200909952/16 Saksbeh.: DABE Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014

FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014 FRAM INGENIØRKONTOR AS Postboks 4814 - Nydalen 0484 Oslo 3. november 2014 Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 Ørsta SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MAKSIMAL TILLATT UTNYTTELSE, MAKSIMAL MØNEHØYDE, TAKVINKEL OG REGULERT

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055 UMF - sak 83 /16 SAKSF RE M LE G G Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055 Klage på vedtak DS - 59/16 - Tillatelse til tiltak nybygg tomannsbolig og carport

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 5 medlemmer møtte 4 medregnet møtende vararepresentanter.

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 5 medlemmer møtte 4 medregnet møtende vararepresentanter. EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 19.10.2012/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin I Møtedato: 16.10.2012 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svenstad Nestleder

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200914912/13 200914913 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B

Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken 33 B Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.08.2011 49653/2011 2010/3029 32/924 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/72 Planutvalget 11.10.2011 Klage på tillatelse til endring - Hyttebakken

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Spørsmål fra protokollen for møte 16.04.12 tas opp på neste møte.

VEDTAKSPROTOKOLL. Spørsmål fra protokollen for møte 16.04.12 tas opp på neste møte. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 04.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin III Møtedato: 04.06.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Grete

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 19.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FORTETTING M.V. I ETABLERTE BOLIGOMRÅDER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 10.11.2011 RETNINGSLINJER Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg Randaberg kommune Fra Torset (Foto:

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 12.06.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 17.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Drammen kommune - gnr 114/657-114/315 m fl - Losjeplassen 15 - Engene 46 og 48 - Nedre Storgate 33 - klage på dispensasjon fra regulert byggehøyde

Drammen kommune - gnr 114/657-114/315 m fl - Losjeplassen 15 - Engene 46 og 48 - Nedre Storgate 33 - klage på dispensasjon fra regulert byggehøyde Vår dato: 23.03.2015 Vår referanse: 2015/653 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Drammen kommune, Byplan, avd. byggesak Engene 1 3008 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 66 62

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE

116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1563-4 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 04.06.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 10.06.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer