Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2012"

Transkript

1 Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for

2 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet Hele punkt 1 i virksomhetsplanen er nøye gjennomgått og endringer vil bli gjort i henhold til dette. Punktet 1.2 under, der situasjonsbeskrivelsen prøver å fortelle noe om hvordan bildet av Midtbygda barnehage er. 1.1 Målkort En viktig faktor i planleggingen og prioriteringen, barnehagen skal gjøre, ved siden av lov om bhg og rammeplanen er kommunens overordnede målkort og det målkortet som barnehagen har utarbeidet med disse dokumentene som grunnlag. Kommunen jobber etter prinsippet ballansert målstyring. Dette betyr at kommunen har et overordnet målkort som sier noe om kommunens satsningsområder innenfor områdene: Brukere og samfunn, økonomi og tjenesteproduksjon og medarbeidere og interne prosesser. Herunder settes det opp ulike punkter for fokusområder og mål, måleindikatorer og ambisjonsnivå. På disse punktene blir vi målt på og det gjøres i forbindelse med tertialrapporteringen og med en oppsummering når året er omme. Disse områdene brukes også i barnehagens målkort som samsvares med det overordnede målkortet. Dette er også førende for virksomhetsplanen. Dette er en måte administrasjon og politikere skal kunne følge med på hvordan barnehagen er i forhold til målene. Noe som ser ut til å fungere godt. Vi har vurdert barnehagens målkort og sett det i sammenheng med virksomhetsplanen og kommunens overordnede målkort. Disse ser ut til å samsvare godt og er gode styringsverktøy. Resultatet av disse vurderingene legges inn i ny virksomhetsplan for Situasjonsbeskrivelse pr Barn Barnehagen ga daglig et tilbud til 101 barn pr.15.desember Disse barna er fordelt på følgende måte: Kengubarnet hadde 17 barn i alderen 0 5 år daglig. Nasse Nøff hadde 17 barn i alderen 0 5 år daglig. Tigergutt hadde 18 barn i alderen 0 5 år daglig. Ole Brumm hadde 17 barn i alderen 0 5 år daglig. Sprett hadde 16 barn i alderen 0 5 år daglig. Tussi hadde 16 barn i alderen 0 5 år daglig. Noen av disse plassene var delte plasser, noe som betyr at ikke alle barna var til stede alle dagene i uka. Barnehagen har plass til 126 barn over 3 år, barn under 3 år teller for 2, derfor vil det kunne være store variasjoner i forhold til hvor mange barn som er i barnehagen. 23 barn var fremmedspråklige, pluss flere der morsmålet er nordisk/engelsk og en del der den ene av de foresatte er ikke norskspråklig. 2

3 Barnehagens ledelse og administrasjon Styrer, i 100 % stilling. Personalet 7 Pedagogiske ledere i 100 % stilling, Assistenter + ekstrahjelp, 15 stillingshjemler i 100 % fordelt på 17 stk. Kjøkken assistent, 55 % stilling fordelt på 3 personer, 40 % i store MB og 15 % i lille MB. Assistent renhold, 2 personer: 5 timer daglig i store Midtbygda og 2,5 timer i lille Midtbygda og en vaktmester beregnet til ca. 20 % stilling, engasjert og administrert gjennom bolig og eiendom. 1 Lærlinger i 100 % stilling fra 1. august. Språkpraktikanter 2 stk. praktikant 1 og 1 i praksis gjennom NAV. Sammensetningen av personalet er variert, vi representerer begge kjønn, vi har tilsatte som er i fra: Russland, Afghanistan, Thailand, Kina, Island, Filippinene, Ukraina, India, Polen og Norge. Så vi var og er en fargerik gjeng. Samarbeid med andre instanser - Barnevernet er en viktig samarbeidspartner ved behov (tett oppfølging av enkeltbarn og generelt). Dette fungerer bra, alle våre saker blir tatt alvorlig og vi har jevnlige møter. - Preståsen skole: Samarbeidet har tatt seg opp som et resultat av Tidlig inn. M.h.t. oppfølging av barn med spesialpedagogiske behov og overgang barnehage/skole har dette fungert fint. - Barnehagen har kontinuerlig samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vedr. oppfølging av barn med spesielle behov. Veiledning av personalet i bhg følges godt opp. - Helsestasjonen er også en av våre samarbeidspartnere ved oppfølging av enkeltbarn. Dette fungerer bra. - A-hus v/barnehabilitetstjenesten fungerer godt. - Barnehagen er en aktiv bruker av biblioteket og de ulike tilbud de har. Status bygninger, vedlikehold og uteområde Det er knyttet ca. 20 % vaktmester stilling til barnehagen. Dette fungerer meget bra og standarden på bygg og eiendom opprettholdes og bedres. Stillingsstørrelsen har ikke blitt økt etter at barnehagen fikk 2 nye avdelinger i Mikkel Revs vei, men dette oppleves ikke som noe problem. Vi får de vaktmestertjenester som vi etterspør og vaktmester følger oss godt opp. Barnehagen ble åpnet 1/3-99, Manglene som har blitt meldt tidligere har blitt rettet opp(se tidligere årsrapporter). Vi er fortsatt forskånet for innbrudd etter at alarm ble installert i barnehagen. Som det ble varslet i rapporten for 2011 så har det har skjedd mye i De nye lekeapparatene har blitt satt opp og godt mottatt av ungene. Stellerommet i lille MB er ferdig og det har blitt bygget garasje/lekebod. 3

4 Utemiljø Uteplassen er stor og fin, den gir mulighet for allsidig lek både for lek i grupper og muligheten for å være for seg selv. Vognhuset som ble bygget i store MB fungerer godt. Dette betyr at vi slipper å lagre toalettpapir, tørkepapir m.m. på loftet noe som er viktig i forbindelse med HMS. Når det gjelder uteområdet i Mikkel Revs trengs det fortsatt flere utelekeapparater. Noen av de som vi har er såpass utslitte at de må byttes ut og det er mangel på lekeapparater for de minste ungene. Som det har blitt rapportert i vernerunden så må panele på bygningen i lille MB byttes ut. Vi har et nærmiljø som er lett å ta i bruk; kort vei til bibliotek, butikker, skole m.m. Videre så har vi lett tilgang til skog og utmark, både sommer og vinter. Vi har også gjennom prosjektet Trollskogen tatt i bruk skogen rett utenfor barnehagens gjerde. Framdriften går ikke så raskt som det var blitt forespeilet av ulike grunner, men det setter ikke begrensninger på bruken. Gjerdet mot veien og helsestasjonen er ferdig, vi har fått et skigard lignende gjerde her, resten har en ramme bestående av stolper og lekter til å feste bakhunen på. Dette vil vi jobbe med over tid slik at vi får en skigard rundt hele området. Vi har enda ikke revet gapahuken som vi meldt om i rapporten for 2011, men det vil bli gjort i løpet av våren Den delen av 100meterskogen har det siste året ikke vært i bruk pga den forsøplinga som skjer der. Vi vil også på våren 2013 rydde opp i skogen, rense opp i kratt og hugge en del trær. Dette for å gjøre området enda mer tilrettelagt for ungenes lek. Status inventar, utstyr, pedagogisk materiell, leke- og læremidler I 2012 ble det heller ikke gjort de store innkjøpene til inventar og utstyr. Vi var nødt til å kjøpe 2 nye kjøleskap i lille MB. Dette betyr at vi fortsatt er nødt til å være nøysomme og vente med en god del innkjøp/utskiftninger. Den økonomiske situasjonen har ikke endret seg vesentlig og vil også i framtiden bli værende på dette nivået. Vi er så heldige at vi får en del leker og utstyr fra foreldrene i barnehagen. Vi avtaler at de kan komme med dette til barnehagen og at vi så sorterer ut det som er aktuelt for oss. Rett før jul fikk vi et kjempedukkehus av butikken Alny Glass, noe som er populært blant ungene. Et annet eksempel på hvordan vi holder utgiftene på så lavt nivå som mulig er innkjøp av bestikk, på en bruktbutikk, (ca. 300 stk.) til kr.1,- pr. stk. En annen ting som også har innvirkning på budsjettet er at barnehagen er i to bygg. Dette medfører en god del ekstra utgifter som for eksempel telefonregninger, vedlikehold av kopimaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap og ekstra lekeutstyr som vi ikke hadde behøvd dersom alle 6 avdelingene var i samme hus. Vi prøver å være prisbevisste, men i forhold til en del innkjøp er vi bundet av de ulike innkjøpsavtalene som kommunen har. Vi har gått tilbake til å kjøpe mat gjennom det firmaet som vi har avtale med og dette påvirker matbudsjettet ved at utgiftene har økt. Oversikt over planer og etablerte rutiner i forhold til: Den administrative delen av jobben som styrer har økt vesentlig de siste årene. Hva som ligger i styrers arbeidsoppgaver kan leses i det arbeidsnotatet som ble laget da det ble vurdert å gjøre barnehagene om til selvstyrte enheter/virksomheter og gjøre styrerne om til virksomhetsledere. Dette har blitt en realitet og arbeidsmengden/oppgavene har økt vesentlig uten at det har blitt styrking av den administrative resursen i barnehagen. Styrerne har tatt i 4

5 bruk flere fagsystemer i forbindelse med personal, økonomi og barn (agresso, VISMA, ephorte, hjemmeside m.m.) Arbeidet med ballansert målstyring og bruk av målkort for kommunen og den enkelte virksomhet er en naturlig del av planleggingen. Styrers administrative oppgaver når det gjelder opptak, budsjett og økonomi m.m. øker også for hvert år. Det stadige økende antall arbeidsoppgaver som blir overført styrerne gjør sitt til at arbeidsbyrden til tider blir stor. Dette betyr at styrer må prioritere mer og mer av den tiden han har til disposisjon, til administrasjon på bekostning av jobben som pedagogisk leder og til tider også personalleder. De grepene som har blitt tatt mht det administrative arbeidet, der en av assistentene har ansvaret for barnehagens nettsider og to av de pedagogiske lederne har fått ansvar når det gjelder behov for og bruk av vikarer fungerer godt. Dette gir ansvar og variasjon i arbeidet. Vi har fått ny layout på kommunens og vår hjemmeside den oppdateres fortsatt ukentlig. Vi får gode tilbakemeldinger fra mange brukere. Forståelsen for vikarbruken og eventuell fravær av vikar har økt betraktelig ved at ansvaret ligger ute på avdelingene. Samarbeid ved mangel på vikarer har blitt meget godt. Kjøkkenresursen på 40 % i store MB er fortsatt fordelt mellom 2 av assistentene. Dette fungerer bra og vi har fått god variasjon i maten. Frukt og grønt er naturlige ingredienser i barnehagen. Vi har ikke mer enn 15 % kjøkkenresurs i lille Midtbygda, dette betyr at de får et dårligere tilbud mht varmmat. Dette må det sees på slik at tilbudene blir mer like på begge husene. Administrative ordninger: - Kontakt med kommunale kontorer i forb. med lønningslister, fraværslister, melding om endring av barnegruppa med mye mer. Samarbeidet med alle de ulike kommunale kontorene fungerer meget godt. - Internkontroll: brannrutiner og rutiner vedrørende kjøkken og mat er rimelig godt i gang. Rutiner i tilfelle brann er godt innarbeidet. Brannvarslingsanlegget varsler brannvesenet direkte. Dette har fungert godt. Internkontrollen blir stadig bedre, men vi har fortsatt mye å forbedre. Det jobbes fortsatt med et nytt overordnet system. Vi har hatt flere ulike systemkontroller utenifra: (Tilsynskontroll fra kommunelegens kontor, branntilsyn, miljøtilsyn i forbindelse med resertifisering som miljøfyrtårn, el.tilsyn). Barn og foreldre: - Foreldremøter: vi har i år hatt 3 stk, et i mars der vi hadde tema «Det er mitt valg» som har fokus på sosial kompetanse. Her ble det orientert om opplegget og demonstrert hvordan vi jobber med temaet. Så et i juni for nye foreldre som har oppstart i august sammen med de foreldrene som fortsetter. Temaet her var presentasjon av barnehagen, personalet og bli kjent med hverandre. Det siste møtet var i begynnelsen av september. Her ble det gitt en del generell informasjon, videre ble virksomhetsplanen og rammeplanen presentert. Foreldrene ble så presentert for 5 ulike stasjoner der de fikk delta og oppleve hva som ungene gjør i barnehagen. Dette er svært populært og vi vil fortsette med dette. En del av møtet ble omgjort til foreldrerådsmøte. Her ble det orientert om FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget). Valg ble foretatt. - SU hadde i 2012 møte den 20.juni hvor det ble orientert om barnehagens virksomhetsplan og målkort. Det ble også orientert om den økonomiske situasjonen. SU-møtet som var opp i september ble avlyst da det ikke var klart hvem av foreldrene som skulle delta. Så var det 5

6 SU-møte den 24.oktober, med orientering om Sus rolle, regnskap så langt, barnegrupper, bemanning m.m. - Foreldresamtaler ble tilbudt 2 ganger, en på våren og en på høsten. Den på høsten er obligatorisk, mens den på våren er ved behov ut i fra foreldre og banehagens ønsker. Her tas det opp det foreldrene er opptatt av i forhold til sine barn, i tillegg til det barnehagen har observert, funnet ut gjennom bruk av ulike kartleggingsskjemaer, bl.a. TRAS skjema og det barnehagen ønsker å arbeide med. Slik at vi sammen med foreldrene kan utarbeide en individuell plan for barnet om nødvendig. - Ulike tilstelninger som foreldrekaffe inne på avdelingen eller ute i skogen, m.m. er også treffpunkter mellom foreldre og personale som vi har hatt dette året også. Tilbakemeldingene har vært svært positive. - Foreldresamarbeid (se pkt i VP, B1 i målkortet): Alle avdelingene sier i sine halvårsrapporter at foreldresamarbeidet fortsatt går bra og at foreldrene har vært med på foreldresamtaler og laget individuelle planer (om ønskelig) for sine barn. Dette følges opp og evalueres på neste foreldresamtale eller ved behov. Det tas daglig initiativ til at foreldrene skal kunne snakke med personalet og samtaler ellers avtales etter behov. - Tilvenning av nye barn er viktig og ved oppstart jobber vi aktivt med at foreldre og barn skal bli kjent med barnehagen og bli trygge på personalet. Med mange nye barn under 3 år har vi prioritert å bruke vikarer (om de er tilgjengelige) med en gang ved fravær blant personalet. Personale: - Medarbeidersamtaler gjennomføres på hele huset og er en viktig del av arbeidet på barnehagen, både når det gjelder personalpolitikken og når det gjelder det pedagogiske arbeidet. Personalet blir bl.a. i disse samtalene bedt om å definere sin formelle og uformelle kompetanse. En kompetanse som kan deles med andre i egen barnehage og eventuelt med andre barnehager. Medarbeidersamtale er et viktig personalpolitisk virkemiddel, dette har kommet godt i gang dette barnehageåret og vil kunne ettersees i internkontroll C-permen. - Avdelingsmøter avholdes hver uke, her planlegges nøyere følgende ukes gjøremål, oppfølging av enkeltbarn m.m. - Avdelingsledermøter avholdes hver tirsdag. Her planlegger og samordner ped.lederne og styrer sitt arbeid. - Personalmøter har vi vanligvis den første onsdagen i måneden på kveldstid. Her tar vi opp div. saker som har med barnehagens drift å gjøre. Vi har også tatt opp ulike emner, som for eksempel når noen av personalet har vært på kurs så har de videreformidlet dette til resten av personalet. På denne måten får alle tilegnet seg mer kunnskap. Vi har jobbet mye og effektivt i forbindelse med den voksnes rolle, våre verdier og kompetanse. Vi har brukt aktivt i vår jobbing, den kunnskap vi har ervervet gjennom den påfyll vi har fått på planleggingsdagene vi har hatt med: Nuria Moe, Kari Pape, Morten Aanerud, Trond E Haukedal, Rut Bergem, Ivar Haug, Lise Barsø, Torleif Lundqvist, Anne Linn Sagen, Line Melvold, Nina Nakling og den kompetanse vi selv innehar. - Planleggingsdager; 5 stk pr. år. Dette er viktige arbeidsdager for personalets kompetanseutvikling, planlegging og tilrettelegging. Temaene for disse dagene var: 2/1 vi tok fri denne dagen da vi hadde en ekstra planleggingsdag lørdag 22.oktober 2011 i stedet, med temaet «Det er mitt valg»: 4/6 hadde vi oppsummering av barnehageåret, planlegging av opplegget for sommerbarnehagen og forberedelse av nytt barnehageår. Vi brukte halve dagen til å jobbe med IA-arbeid og tilstedeværelse/nærvær i jobben og 14.august hadde vi planleggingsdagene på danskebåten og i København. Tema for turen var teambygging, bevisstgjøring, motivasjon, nærvær, tilstedeværelse. Kursleder var Bjørn 6

7 Toftnes. Dette var en god arbeidsøkt i forbindelse med IA arbeidet vårt (inkluderende arbeid). Alle utgiftene til kurset ble dekket av NAV. Den 19.oktober var det felles planleggingsdag i storsalen på kommunehuset. Det het «Under overflaten». En fagdag om deltagelse, danning og taus kunnskap. Kursholdere var Nina Nakling og Line Melvold. - Sykefraværet i 2012 var 10,9 %. Vår målsetting er å komme (under 10 %). 2.0 og 3.0 Kort om arbeidet innenfor satsningsområdene (se virksomhetsplanen) Sosial kompetanse (se pkt 2.2 i VP) Barnehagen har ett hoved satsningsområde: sosial kompetanse, Vi mener at vi har klart å følge opp intensjonene i virksomhetsplanen rimelig bra. Når det gjelder sosial kompetanse har vi fortsatt blitt bra skolert gjennom året, vi har brukt hverdagssituasjonene, vi har i barnehagen, aktivt til dette. Vi har blitt mye flinkere til å se samspillet ungene imellom og om de viser sosial kompetanse i hverdagssituasjonene. Enten det er gjennom den daglige observasjonen vi gjør eller når vi setter oss ned og tar enkelte avgrensede observasjoner. Som en del av jobbingen med sosial kompetanse legger vi stor vekt på hverdagssituasjonene. Den voksnes rolle, deltagelse og engasjement i samværet med barna. Vi har som voksne blitt mer bevisste når det gjelder hvordan vi kommuniserer med barna. Dette ut ifra planleggingsdagen vi hadde om LØFT pedagogikken. (Det å jobbe og kommunisere med et positivt utgangspunkt.) «Det er mitt valg» har fungert godt som metodisk opplegg. Vi ser at det er viktig at hele personalet er skolert på denne metoden slik at det blir en gjennomarbeidet metode der alle de voksne er med. Det er ulikt hvor langt den enkelte avdeling har kommet, men det jobbes meget bevisst med dette. Vi ser at jobbingen med sosial kompetanse og voksen/barn samspillet bærer frukter, ved at for eksempel ungene roser hverandre mer, snakker med hverandre og ikke til, vi ser også at unger som ikke så lett har vist følelser, nå har blitt mer utadvendte. Vi har også en sterk følelse av at ungene (de største) blir mer bevisste på de valg de gjør mht hvordan de er overfor de voksne og hverandre. Se målkort B1. Språk og matte (se pkt og i VP) Når det gjelder systematisk, metodisk opplegg for språkstimulering i barnegruppene. Så er jobbingen med språkgrupper, der vi bygger opp en gruppe rundt de ungene som trenger ekstra språkstimulering og begrepstrening, svært vellykket. Vi bruker verktøyet barnesamtaler som metode også mer i det daglige. Meningen var at vi skulle ha minst en samtale pr. mnd. pr. ansatt. Men dette var det vanskelig å gjennomføre, så vi har moderert oss noe. Vi bruker snakkepakken, dette er en samling utstyr som skal være med i språktreningen sammen med et veiledningshefte. Vi har også gått til innkjøp av et opplegg som kalles «språkkisten», et meget bra verktøy. Utstyret kan brukes på mange måter og det er lett å bruke. Ellers er vår hyppige bruk av bøker, eventyr, regler og sang viktige elementer i språkstimuleringen. Det at vi klarer å være nær ungene og på den måten observere og følge dem opp, gjør at vi finner fram til de ungene som trenger litt ekstra oppfølging. Hovedfokuset på språkstimulering er aktive voksne i lek og dialog med ungene i hverdagssituasjonene og leken. 7

8 Tidlig inn (se pkt i VP og Ø3 i målkortet) Prosjektet har lagt rammer for hvordan vi skal jobbe med tidlig inn. Det er gjort grep for at overgangen barnehage/skole skal bli enda bedre. Vårt samarbeid med Preståsen skole har blitt bedre, men kan absolutt bli bedre. Det er også tettere kontakt med PPT og barnevernet slik at vi skal komme tidlig inn med nødvendige tiltak i forhold til det enkelte barn. 4.0 Kompetanseoppbygging i forhold til rammeplanen - Jobbingen med sosial kompetanse har fortsatt som forutsatt. Dette jobbes det kontinuerlig med, på den enkelte avdeling og hele huset. Alle har ansvar for at dette er prioritert. Vi er fornøyde med hvordan dette er tatt opp i virksomhetsplanen, med vekt på hverdagssituasjonene. Viktig her er den satsningen vi har gjort mht «Det er mitt valg» en kompetansestyrking som alle i personalet har nytte av. Denne kompetansebyggingen vil alle få påfyll av i 2013 og de av personalet som ikke fikk deltatt får delta på et eget grunnkurs. - Vi har hatt flere kurs i egen regi som planleggings dager og nettverksmøter. Det gjennomføres også kurs i forbindelse med HMS hvert år: brannvernskurs og 1.hjelp. Vi har hatt deltagere på ulike kurs i forhold til barn med spesielle problemer. - Barnehagen er miljøsertifisert og vi tar dette arbeidet på alvor. Søppelsorteringstrallene på avdelingene fungerer bra. Alle ungene (på sitt nivå) blir trukket med i miljøarbeidet. På denne måten er også alle de voksne på avdelingen ansvarliggjort i forhold til dette arbeidet. Hovedarbeidet er fortsatt lagt til 4 åringene og de voksne som har med den gruppa å gjøre. - En viktig forutsetning for å finne ut av hvordan ungene har det i barnehagen, er at personalet observerer og snakker med ungene. Tilbakemeldingene fra avdelingene viser at disse metodene er i bruk. Vi ser at vi, som et resultat av bedre skolering og ved at vi bruker snakkepakken og språkkista aktivt, har blitt flinkere på dette området. Barnesamtalene og referatene fra disse brukes på avdelingsmøtene som grunnlag for diskusjon og på den måten være med på å øke personalets kunnskap og forståelse for hvordan ungene har det. Og på grunnlag av dette ser vi at vi hele tiden må holde oss à jour på og øke vår kompetanse i det å samtale med barn og få de til å delta aktiv i barnehagens hverdagsaktiviteter. Hverdagsglimt har blitt en ny innfallsvinkel for det å snakke med og observere barn. Dette har blitt populært og mange gode innspill har kommet. Innspill som har blitt brukt som grunnlag for gode diskusjoner på ped.ledermøtene, avdelingsmøtene og personalmøtene. Personalet blir trukket ut tilfeldig på personalmøtene for å presentere hverdagsglimt til å lytte til som gode historier og eventuelt diskutere og dra erfaringer i fra. - Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet er viktig, men vi har ikke vært flinke nok. Dette har det blitt tatt tak i og to av personalet (en fra hvert hus) har fått ansvar for å følge opp dette. Slik at bruk av digitale kameraer og andre digitale verktøy skal bli bedre. Det var meningen å prioritere innkjøp av noe digitalt utstyr i 2012, men det har blitt utsatt. - Vi har satt fokus på mat og kosthold dette gjenspeiler seg ved at vi er flinke til å kjøpe inn matvarer av god kvalitet, mye frukt og grønnsaker. Vi opplever at ungene er fornøyde med maten og at de smaker på alt, men får noe annet dersom det er noe de ikke liker. 5.0 Ressursbruk I virksomhetsplanen skrev vi at vi ønsket å prioritere og bruke ressurser på å øke personalets kompetanse innen satsningsområdene. Dette har vi gjort ved å sende de som har ansvar for språkgruppene på flere språkkurs. Hele personalet har blitt kurset i «Det er mitt valg». 8

9 Vi jobbet mye internt med fagområdene ved at avdelingene på rundgang, på personalmøtene, har lagt fram det fagområdet de har jobbet med den siste måneden. Nesten hele assistentgruppa har gjennomgått en kursrekke for assistenter med Anne Linn Sagen. Som en følge av dette så har også de pedagogiske lederne og styrer hatt en dag med fokus på det faglige innputt assistentene har fått. Resten vil få dette tilbudet i Barnehagens fokus på ledelse har dette året blitt satt litt til side da vi har konsentrert oss om personalet som helhet, den voksnes rolle, hvordan er vi som forbilder, nærvær og tilstedeværelse, IA-arbeid. 6.1 Vurderingstiltaket 2012 Vi sier i virksomhetsplanen at det ikke er mulig å foreta en god vurdering av alt det planen tar for seg hvert år. Derfor blir bare ett til to punkter plukket ut, men noen ganger så ser vi det formålstjenelig at samme område blir vurdert flere år på rad. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold). For 2012 ønsket vi å se på hvordan sosial kompetanse kom til uttrykk i ungenes hverdag. De voksnes tilnærming til emnet og hvordan barna eventuelt opplevde det. Trekk som viser at vi er på rett vei: - Ungene deltar aktivt og viser interesse for de ulike oppleggene og situasjonene som vi aktivt bruker i forbindelse med Det er mitt valg. - Personalet observerer aktivt og dokumenterer situasjoner som kan settes i sammenheng med Det er mitt valg. - Ungene er med, tar kontakt med andre barn og skape positive relasjoner i lek og oppgaveløsing i hverdagen. Hva mener ungene om «Det er mitt valg»? Det er ikke lett å få ungene til å si noe om hva de synes om dette. Ved å tolke det vi observerer, ser vi at ungene bruker det de erfarer. Ved at de ser og observerer andre barn og voksne i aktivitet, tar de det til seg og bruker denne erfaringen i sin lek og hverdag. Vi ser at større barn er rollemodeller for de mindre. Konklusjon: Vi har dette året hatt fokus på «Det er mitt valg», det varierer en del på hvordan den enkelte avdeling har jobbet med temaet. Noen har hatt faste dager der de har brukt opplegget direkte mens andre har tatt tak i det periodisk. Det å være bevisst på hvordan de er overfor hverandre og menneskene rundt. Hvordan snakker vi til, med og om hverandre, høflighet og «folkeskikk» er da stikkord. Vi jobber med at ungene skal få innblikk i det å forstå at det jeg gjør og sier har betydning for de som er rundt meg. Og at det gjør at jeg tenker meg om før jeg velger som jeg gjør. Mye av det som er basisen i «Det er mitt valg» er det som kommer fram i et fundament vi har fra før av i opplegget med ICDP og de 8 samspillsreglene. Disse sier mye om hvordan vi som voksne skal oppføre oss i samvær med barna. 9

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2013

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2013 Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2013 1 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet Hele punkt 1 i virksomhetsplanen er nøye gjennomgått og endringer vil bli gjort i henhold til dette. Punktet 1.2 under,

Detaljer

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2014

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2014 Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2014 1 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet Hele punkt 1 i virksomhetsplanen er nøye gjennomgått og endringer vil bli gjort i henhold til dette. Punktet 1.2 under,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN

RAPPORT ETTER TILSYN Paradiset barnehage RAPPORT ETTER TILSYN Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 2016, og at kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Tidspunkt

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 3 Vurdering av foreldresamarbeidet... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Ordinær

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VÅREN 2016

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VÅREN 2016 1 HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VÅREN 2016 Vi ønsker barn og foreldre på Askeladden et Godt Nyttår. Det medbestemmende barnets sosiale kompetanse kjennetegnes ved at de både er gode i å hevde egne intensjoner

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage

Årsrapport 2013. Sakshaug barnehage Årsrapport 2013 Sakshaug barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Anne

Detaljer

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når?

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? 1 TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? Er tidligere avvik fra andre tilsynsmyndigheter (f.eks.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Årsplan Tislegård barnehage

Årsplan Tislegård barnehage Årsplan 2014-2015 Forord Vi har lagt bak oss et barnehageår med mange gode og faglige prosesser som vil følge oss inn i det nye barnehageåret. Dere vil derfor kjenne igjen mål og arbeidsmetoder fra forrige

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE 2015 BARNEHAGE: Reipå barnehage 1 SATSINGSOMRÅDER 1.1 Satsningsområder barnehage: jfr. føringer i strategiplan: Satsningsområder: Implementering: Videre arbeid, oppfølging

Detaljer

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader?

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader? MOTTATT 29 JAN 2016 EGEN EHAGE 2015 l fifåf-etszriflfi Barnehagens navn: Fosnaheim Naturbarnehage Saksnr í _. T Kommune: Rissa Kommune TILSYN (Jmf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5 1 Innholdsfortegnelse Innledning.. s. 3 Organisasjon. s. 3 Personalet.. s. 4 Foreldre s. 4 Hva styrer oss. s. 5 Lov om barnehager, rammeplan. s. 5 Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5 Faglig og kulturelt

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2009-2010 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål.... 5 2.1 Visjon... 5

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune Holtålen Kommune Høsten 2010 Elvland barnehage Holtålen kommune Halvårsplan Elvland naturbarnehage Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Høgeholen barnehage. Vi kan få til det umulige, sammen med de utrolige

Årsplan 2015-2016 Høgeholen barnehage. Vi kan få til det umulige, sammen med de utrolige Årsplan 2015-2016 Høgeholen barnehage Vi kan få til det umulige, sammen med de utrolige VELKOMMEN TIL HØGEHOLEN BARNEHAGE: Vi ønsker barn og foreldre velkommen til Høgeholen barnehage. Barnehagen stod

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning Vi på Katthult ser frem til et spennende år sammen med dere. Alle avdelingene på Mælumenga barnehage har sin egen halvårsplan. På den måten sikrer

Detaljer

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland Ståstedsanalyse for Innledning Ståstedsanalysen for kan brukes av barnehager og oppvekstsentre som ønsker å drøfte og vurdere egen praksis som et grunnlag for felles forbedringsarbeid. Ståstedsanalysen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den

Barnehager Senja. Årsplan 2016/2017. Botnhamn barnehage. Avdeling Botnhamn. Avdeling Fjordgård. Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den Barnehager Senja Årsplan 2016/2017 Botnhamn barnehage Avdeling Botnhamn Avdeling Fjordgård Godkjent av SU i Botnhamn barnehage den 06.10.2016 1 Innholdsfortegnelse felles del Om barnehagen... 3 Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Frydendal barnehages Årsplan 2011 / 2012

Frydendal barnehages Årsplan 2011 / 2012 Frydendal barnehages Årsplan 2011 / 2012 Barnet i fokus Sosial kompetanse, natur og tradisjon! Det er vår visjon! Velkommen til et nytt barnehageår i Frydendal Barnehage. Dette året har barnehagen etter

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK VÅREN 2013 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 14 barn. Det er 1 barn født i 2009, 7 barn født i 2010, 5 barn født i 2011 og 1 barn født i 2012. EVALUERING

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 Elvland naturbarnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 4 Prosjekter 5 Organisering 6 Utfordringer

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage»

Barnehager Fastland. Årsplan 2016/2017. «Trollvik barnehage» Barnehager Fastland Årsplan 2016/2017 «Trollvik barnehage» 1 Innhold... 2 Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage... 3 Barnegruppen... 3 Barnehagens mål... 4 Hvordan skal vi nå dette målet...

Detaljer