Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2012"

Transkript

1 Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for

2 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet Hele punkt 1 i virksomhetsplanen er nøye gjennomgått og endringer vil bli gjort i henhold til dette. Punktet 1.2 under, der situasjonsbeskrivelsen prøver å fortelle noe om hvordan bildet av Midtbygda barnehage er. 1.1 Målkort En viktig faktor i planleggingen og prioriteringen, barnehagen skal gjøre, ved siden av lov om bhg og rammeplanen er kommunens overordnede målkort og det målkortet som barnehagen har utarbeidet med disse dokumentene som grunnlag. Kommunen jobber etter prinsippet ballansert målstyring. Dette betyr at kommunen har et overordnet målkort som sier noe om kommunens satsningsområder innenfor områdene: Brukere og samfunn, økonomi og tjenesteproduksjon og medarbeidere og interne prosesser. Herunder settes det opp ulike punkter for fokusområder og mål, måleindikatorer og ambisjonsnivå. På disse punktene blir vi målt på og det gjøres i forbindelse med tertialrapporteringen og med en oppsummering når året er omme. Disse områdene brukes også i barnehagens målkort som samsvares med det overordnede målkortet. Dette er også førende for virksomhetsplanen. Dette er en måte administrasjon og politikere skal kunne følge med på hvordan barnehagen er i forhold til målene. Noe som ser ut til å fungere godt. Vi har vurdert barnehagens målkort og sett det i sammenheng med virksomhetsplanen og kommunens overordnede målkort. Disse ser ut til å samsvare godt og er gode styringsverktøy. Resultatet av disse vurderingene legges inn i ny virksomhetsplan for Situasjonsbeskrivelse pr Barn Barnehagen ga daglig et tilbud til 101 barn pr.15.desember Disse barna er fordelt på følgende måte: Kengubarnet hadde 17 barn i alderen 0 5 år daglig. Nasse Nøff hadde 17 barn i alderen 0 5 år daglig. Tigergutt hadde 18 barn i alderen 0 5 år daglig. Ole Brumm hadde 17 barn i alderen 0 5 år daglig. Sprett hadde 16 barn i alderen 0 5 år daglig. Tussi hadde 16 barn i alderen 0 5 år daglig. Noen av disse plassene var delte plasser, noe som betyr at ikke alle barna var til stede alle dagene i uka. Barnehagen har plass til 126 barn over 3 år, barn under 3 år teller for 2, derfor vil det kunne være store variasjoner i forhold til hvor mange barn som er i barnehagen. 23 barn var fremmedspråklige, pluss flere der morsmålet er nordisk/engelsk og en del der den ene av de foresatte er ikke norskspråklig. 2

3 Barnehagens ledelse og administrasjon Styrer, i 100 % stilling. Personalet 7 Pedagogiske ledere i 100 % stilling, Assistenter + ekstrahjelp, 15 stillingshjemler i 100 % fordelt på 17 stk. Kjøkken assistent, 55 % stilling fordelt på 3 personer, 40 % i store MB og 15 % i lille MB. Assistent renhold, 2 personer: 5 timer daglig i store Midtbygda og 2,5 timer i lille Midtbygda og en vaktmester beregnet til ca. 20 % stilling, engasjert og administrert gjennom bolig og eiendom. 1 Lærlinger i 100 % stilling fra 1. august. Språkpraktikanter 2 stk. praktikant 1 og 1 i praksis gjennom NAV. Sammensetningen av personalet er variert, vi representerer begge kjønn, vi har tilsatte som er i fra: Russland, Afghanistan, Thailand, Kina, Island, Filippinene, Ukraina, India, Polen og Norge. Så vi var og er en fargerik gjeng. Samarbeid med andre instanser - Barnevernet er en viktig samarbeidspartner ved behov (tett oppfølging av enkeltbarn og generelt). Dette fungerer bra, alle våre saker blir tatt alvorlig og vi har jevnlige møter. - Preståsen skole: Samarbeidet har tatt seg opp som et resultat av Tidlig inn. M.h.t. oppfølging av barn med spesialpedagogiske behov og overgang barnehage/skole har dette fungert fint. - Barnehagen har kontinuerlig samarbeid med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vedr. oppfølging av barn med spesielle behov. Veiledning av personalet i bhg følges godt opp. - Helsestasjonen er også en av våre samarbeidspartnere ved oppfølging av enkeltbarn. Dette fungerer bra. - A-hus v/barnehabilitetstjenesten fungerer godt. - Barnehagen er en aktiv bruker av biblioteket og de ulike tilbud de har. Status bygninger, vedlikehold og uteområde Det er knyttet ca. 20 % vaktmester stilling til barnehagen. Dette fungerer meget bra og standarden på bygg og eiendom opprettholdes og bedres. Stillingsstørrelsen har ikke blitt økt etter at barnehagen fikk 2 nye avdelinger i Mikkel Revs vei, men dette oppleves ikke som noe problem. Vi får de vaktmestertjenester som vi etterspør og vaktmester følger oss godt opp. Barnehagen ble åpnet 1/3-99, Manglene som har blitt meldt tidligere har blitt rettet opp(se tidligere årsrapporter). Vi er fortsatt forskånet for innbrudd etter at alarm ble installert i barnehagen. Som det ble varslet i rapporten for 2011 så har det har skjedd mye i De nye lekeapparatene har blitt satt opp og godt mottatt av ungene. Stellerommet i lille MB er ferdig og det har blitt bygget garasje/lekebod. 3

4 Utemiljø Uteplassen er stor og fin, den gir mulighet for allsidig lek både for lek i grupper og muligheten for å være for seg selv. Vognhuset som ble bygget i store MB fungerer godt. Dette betyr at vi slipper å lagre toalettpapir, tørkepapir m.m. på loftet noe som er viktig i forbindelse med HMS. Når det gjelder uteområdet i Mikkel Revs trengs det fortsatt flere utelekeapparater. Noen av de som vi har er såpass utslitte at de må byttes ut og det er mangel på lekeapparater for de minste ungene. Som det har blitt rapportert i vernerunden så må panele på bygningen i lille MB byttes ut. Vi har et nærmiljø som er lett å ta i bruk; kort vei til bibliotek, butikker, skole m.m. Videre så har vi lett tilgang til skog og utmark, både sommer og vinter. Vi har også gjennom prosjektet Trollskogen tatt i bruk skogen rett utenfor barnehagens gjerde. Framdriften går ikke så raskt som det var blitt forespeilet av ulike grunner, men det setter ikke begrensninger på bruken. Gjerdet mot veien og helsestasjonen er ferdig, vi har fått et skigard lignende gjerde her, resten har en ramme bestående av stolper og lekter til å feste bakhunen på. Dette vil vi jobbe med over tid slik at vi får en skigard rundt hele området. Vi har enda ikke revet gapahuken som vi meldt om i rapporten for 2011, men det vil bli gjort i løpet av våren Den delen av 100meterskogen har det siste året ikke vært i bruk pga den forsøplinga som skjer der. Vi vil også på våren 2013 rydde opp i skogen, rense opp i kratt og hugge en del trær. Dette for å gjøre området enda mer tilrettelagt for ungenes lek. Status inventar, utstyr, pedagogisk materiell, leke- og læremidler I 2012 ble det heller ikke gjort de store innkjøpene til inventar og utstyr. Vi var nødt til å kjøpe 2 nye kjøleskap i lille MB. Dette betyr at vi fortsatt er nødt til å være nøysomme og vente med en god del innkjøp/utskiftninger. Den økonomiske situasjonen har ikke endret seg vesentlig og vil også i framtiden bli værende på dette nivået. Vi er så heldige at vi får en del leker og utstyr fra foreldrene i barnehagen. Vi avtaler at de kan komme med dette til barnehagen og at vi så sorterer ut det som er aktuelt for oss. Rett før jul fikk vi et kjempedukkehus av butikken Alny Glass, noe som er populært blant ungene. Et annet eksempel på hvordan vi holder utgiftene på så lavt nivå som mulig er innkjøp av bestikk, på en bruktbutikk, (ca. 300 stk.) til kr.1,- pr. stk. En annen ting som også har innvirkning på budsjettet er at barnehagen er i to bygg. Dette medfører en god del ekstra utgifter som for eksempel telefonregninger, vedlikehold av kopimaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap og ekstra lekeutstyr som vi ikke hadde behøvd dersom alle 6 avdelingene var i samme hus. Vi prøver å være prisbevisste, men i forhold til en del innkjøp er vi bundet av de ulike innkjøpsavtalene som kommunen har. Vi har gått tilbake til å kjøpe mat gjennom det firmaet som vi har avtale med og dette påvirker matbudsjettet ved at utgiftene har økt. Oversikt over planer og etablerte rutiner i forhold til: Den administrative delen av jobben som styrer har økt vesentlig de siste årene. Hva som ligger i styrers arbeidsoppgaver kan leses i det arbeidsnotatet som ble laget da det ble vurdert å gjøre barnehagene om til selvstyrte enheter/virksomheter og gjøre styrerne om til virksomhetsledere. Dette har blitt en realitet og arbeidsmengden/oppgavene har økt vesentlig uten at det har blitt styrking av den administrative resursen i barnehagen. Styrerne har tatt i 4

5 bruk flere fagsystemer i forbindelse med personal, økonomi og barn (agresso, VISMA, ephorte, hjemmeside m.m.) Arbeidet med ballansert målstyring og bruk av målkort for kommunen og den enkelte virksomhet er en naturlig del av planleggingen. Styrers administrative oppgaver når det gjelder opptak, budsjett og økonomi m.m. øker også for hvert år. Det stadige økende antall arbeidsoppgaver som blir overført styrerne gjør sitt til at arbeidsbyrden til tider blir stor. Dette betyr at styrer må prioritere mer og mer av den tiden han har til disposisjon, til administrasjon på bekostning av jobben som pedagogisk leder og til tider også personalleder. De grepene som har blitt tatt mht det administrative arbeidet, der en av assistentene har ansvaret for barnehagens nettsider og to av de pedagogiske lederne har fått ansvar når det gjelder behov for og bruk av vikarer fungerer godt. Dette gir ansvar og variasjon i arbeidet. Vi har fått ny layout på kommunens og vår hjemmeside den oppdateres fortsatt ukentlig. Vi får gode tilbakemeldinger fra mange brukere. Forståelsen for vikarbruken og eventuell fravær av vikar har økt betraktelig ved at ansvaret ligger ute på avdelingene. Samarbeid ved mangel på vikarer har blitt meget godt. Kjøkkenresursen på 40 % i store MB er fortsatt fordelt mellom 2 av assistentene. Dette fungerer bra og vi har fått god variasjon i maten. Frukt og grønt er naturlige ingredienser i barnehagen. Vi har ikke mer enn 15 % kjøkkenresurs i lille Midtbygda, dette betyr at de får et dårligere tilbud mht varmmat. Dette må det sees på slik at tilbudene blir mer like på begge husene. Administrative ordninger: - Kontakt med kommunale kontorer i forb. med lønningslister, fraværslister, melding om endring av barnegruppa med mye mer. Samarbeidet med alle de ulike kommunale kontorene fungerer meget godt. - Internkontroll: brannrutiner og rutiner vedrørende kjøkken og mat er rimelig godt i gang. Rutiner i tilfelle brann er godt innarbeidet. Brannvarslingsanlegget varsler brannvesenet direkte. Dette har fungert godt. Internkontrollen blir stadig bedre, men vi har fortsatt mye å forbedre. Det jobbes fortsatt med et nytt overordnet system. Vi har hatt flere ulike systemkontroller utenifra: (Tilsynskontroll fra kommunelegens kontor, branntilsyn, miljøtilsyn i forbindelse med resertifisering som miljøfyrtårn, el.tilsyn). Barn og foreldre: - Foreldremøter: vi har i år hatt 3 stk, et i mars der vi hadde tema «Det er mitt valg» som har fokus på sosial kompetanse. Her ble det orientert om opplegget og demonstrert hvordan vi jobber med temaet. Så et i juni for nye foreldre som har oppstart i august sammen med de foreldrene som fortsetter. Temaet her var presentasjon av barnehagen, personalet og bli kjent med hverandre. Det siste møtet var i begynnelsen av september. Her ble det gitt en del generell informasjon, videre ble virksomhetsplanen og rammeplanen presentert. Foreldrene ble så presentert for 5 ulike stasjoner der de fikk delta og oppleve hva som ungene gjør i barnehagen. Dette er svært populært og vi vil fortsette med dette. En del av møtet ble omgjort til foreldrerådsmøte. Her ble det orientert om FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget). Valg ble foretatt. - SU hadde i 2012 møte den 20.juni hvor det ble orientert om barnehagens virksomhetsplan og målkort. Det ble også orientert om den økonomiske situasjonen. SU-møtet som var opp i september ble avlyst da det ikke var klart hvem av foreldrene som skulle delta. Så var det 5

6 SU-møte den 24.oktober, med orientering om Sus rolle, regnskap så langt, barnegrupper, bemanning m.m. - Foreldresamtaler ble tilbudt 2 ganger, en på våren og en på høsten. Den på høsten er obligatorisk, mens den på våren er ved behov ut i fra foreldre og banehagens ønsker. Her tas det opp det foreldrene er opptatt av i forhold til sine barn, i tillegg til det barnehagen har observert, funnet ut gjennom bruk av ulike kartleggingsskjemaer, bl.a. TRAS skjema og det barnehagen ønsker å arbeide med. Slik at vi sammen med foreldrene kan utarbeide en individuell plan for barnet om nødvendig. - Ulike tilstelninger som foreldrekaffe inne på avdelingen eller ute i skogen, m.m. er også treffpunkter mellom foreldre og personale som vi har hatt dette året også. Tilbakemeldingene har vært svært positive. - Foreldresamarbeid (se pkt i VP, B1 i målkortet): Alle avdelingene sier i sine halvårsrapporter at foreldresamarbeidet fortsatt går bra og at foreldrene har vært med på foreldresamtaler og laget individuelle planer (om ønskelig) for sine barn. Dette følges opp og evalueres på neste foreldresamtale eller ved behov. Det tas daglig initiativ til at foreldrene skal kunne snakke med personalet og samtaler ellers avtales etter behov. - Tilvenning av nye barn er viktig og ved oppstart jobber vi aktivt med at foreldre og barn skal bli kjent med barnehagen og bli trygge på personalet. Med mange nye barn under 3 år har vi prioritert å bruke vikarer (om de er tilgjengelige) med en gang ved fravær blant personalet. Personale: - Medarbeidersamtaler gjennomføres på hele huset og er en viktig del av arbeidet på barnehagen, både når det gjelder personalpolitikken og når det gjelder det pedagogiske arbeidet. Personalet blir bl.a. i disse samtalene bedt om å definere sin formelle og uformelle kompetanse. En kompetanse som kan deles med andre i egen barnehage og eventuelt med andre barnehager. Medarbeidersamtale er et viktig personalpolitisk virkemiddel, dette har kommet godt i gang dette barnehageåret og vil kunne ettersees i internkontroll C-permen. - Avdelingsmøter avholdes hver uke, her planlegges nøyere følgende ukes gjøremål, oppfølging av enkeltbarn m.m. - Avdelingsledermøter avholdes hver tirsdag. Her planlegger og samordner ped.lederne og styrer sitt arbeid. - Personalmøter har vi vanligvis den første onsdagen i måneden på kveldstid. Her tar vi opp div. saker som har med barnehagens drift å gjøre. Vi har også tatt opp ulike emner, som for eksempel når noen av personalet har vært på kurs så har de videreformidlet dette til resten av personalet. På denne måten får alle tilegnet seg mer kunnskap. Vi har jobbet mye og effektivt i forbindelse med den voksnes rolle, våre verdier og kompetanse. Vi har brukt aktivt i vår jobbing, den kunnskap vi har ervervet gjennom den påfyll vi har fått på planleggingsdagene vi har hatt med: Nuria Moe, Kari Pape, Morten Aanerud, Trond E Haukedal, Rut Bergem, Ivar Haug, Lise Barsø, Torleif Lundqvist, Anne Linn Sagen, Line Melvold, Nina Nakling og den kompetanse vi selv innehar. - Planleggingsdager; 5 stk pr. år. Dette er viktige arbeidsdager for personalets kompetanseutvikling, planlegging og tilrettelegging. Temaene for disse dagene var: 2/1 vi tok fri denne dagen da vi hadde en ekstra planleggingsdag lørdag 22.oktober 2011 i stedet, med temaet «Det er mitt valg»: 4/6 hadde vi oppsummering av barnehageåret, planlegging av opplegget for sommerbarnehagen og forberedelse av nytt barnehageår. Vi brukte halve dagen til å jobbe med IA-arbeid og tilstedeværelse/nærvær i jobben og 14.august hadde vi planleggingsdagene på danskebåten og i København. Tema for turen var teambygging, bevisstgjøring, motivasjon, nærvær, tilstedeværelse. Kursleder var Bjørn 6

7 Toftnes. Dette var en god arbeidsøkt i forbindelse med IA arbeidet vårt (inkluderende arbeid). Alle utgiftene til kurset ble dekket av NAV. Den 19.oktober var det felles planleggingsdag i storsalen på kommunehuset. Det het «Under overflaten». En fagdag om deltagelse, danning og taus kunnskap. Kursholdere var Nina Nakling og Line Melvold. - Sykefraværet i 2012 var 10,9 %. Vår målsetting er å komme (under 10 %). 2.0 og 3.0 Kort om arbeidet innenfor satsningsområdene (se virksomhetsplanen) Sosial kompetanse (se pkt 2.2 i VP) Barnehagen har ett hoved satsningsområde: sosial kompetanse, Vi mener at vi har klart å følge opp intensjonene i virksomhetsplanen rimelig bra. Når det gjelder sosial kompetanse har vi fortsatt blitt bra skolert gjennom året, vi har brukt hverdagssituasjonene, vi har i barnehagen, aktivt til dette. Vi har blitt mye flinkere til å se samspillet ungene imellom og om de viser sosial kompetanse i hverdagssituasjonene. Enten det er gjennom den daglige observasjonen vi gjør eller når vi setter oss ned og tar enkelte avgrensede observasjoner. Som en del av jobbingen med sosial kompetanse legger vi stor vekt på hverdagssituasjonene. Den voksnes rolle, deltagelse og engasjement i samværet med barna. Vi har som voksne blitt mer bevisste når det gjelder hvordan vi kommuniserer med barna. Dette ut ifra planleggingsdagen vi hadde om LØFT pedagogikken. (Det å jobbe og kommunisere med et positivt utgangspunkt.) «Det er mitt valg» har fungert godt som metodisk opplegg. Vi ser at det er viktig at hele personalet er skolert på denne metoden slik at det blir en gjennomarbeidet metode der alle de voksne er med. Det er ulikt hvor langt den enkelte avdeling har kommet, men det jobbes meget bevisst med dette. Vi ser at jobbingen med sosial kompetanse og voksen/barn samspillet bærer frukter, ved at for eksempel ungene roser hverandre mer, snakker med hverandre og ikke til, vi ser også at unger som ikke så lett har vist følelser, nå har blitt mer utadvendte. Vi har også en sterk følelse av at ungene (de største) blir mer bevisste på de valg de gjør mht hvordan de er overfor de voksne og hverandre. Se målkort B1. Språk og matte (se pkt og i VP) Når det gjelder systematisk, metodisk opplegg for språkstimulering i barnegruppene. Så er jobbingen med språkgrupper, der vi bygger opp en gruppe rundt de ungene som trenger ekstra språkstimulering og begrepstrening, svært vellykket. Vi bruker verktøyet barnesamtaler som metode også mer i det daglige. Meningen var at vi skulle ha minst en samtale pr. mnd. pr. ansatt. Men dette var det vanskelig å gjennomføre, så vi har moderert oss noe. Vi bruker snakkepakken, dette er en samling utstyr som skal være med i språktreningen sammen med et veiledningshefte. Vi har også gått til innkjøp av et opplegg som kalles «språkkisten», et meget bra verktøy. Utstyret kan brukes på mange måter og det er lett å bruke. Ellers er vår hyppige bruk av bøker, eventyr, regler og sang viktige elementer i språkstimuleringen. Det at vi klarer å være nær ungene og på den måten observere og følge dem opp, gjør at vi finner fram til de ungene som trenger litt ekstra oppfølging. Hovedfokuset på språkstimulering er aktive voksne i lek og dialog med ungene i hverdagssituasjonene og leken. 7

8 Tidlig inn (se pkt i VP og Ø3 i målkortet) Prosjektet har lagt rammer for hvordan vi skal jobbe med tidlig inn. Det er gjort grep for at overgangen barnehage/skole skal bli enda bedre. Vårt samarbeid med Preståsen skole har blitt bedre, men kan absolutt bli bedre. Det er også tettere kontakt med PPT og barnevernet slik at vi skal komme tidlig inn med nødvendige tiltak i forhold til det enkelte barn. 4.0 Kompetanseoppbygging i forhold til rammeplanen - Jobbingen med sosial kompetanse har fortsatt som forutsatt. Dette jobbes det kontinuerlig med, på den enkelte avdeling og hele huset. Alle har ansvar for at dette er prioritert. Vi er fornøyde med hvordan dette er tatt opp i virksomhetsplanen, med vekt på hverdagssituasjonene. Viktig her er den satsningen vi har gjort mht «Det er mitt valg» en kompetansestyrking som alle i personalet har nytte av. Denne kompetansebyggingen vil alle få påfyll av i 2013 og de av personalet som ikke fikk deltatt får delta på et eget grunnkurs. - Vi har hatt flere kurs i egen regi som planleggings dager og nettverksmøter. Det gjennomføres også kurs i forbindelse med HMS hvert år: brannvernskurs og 1.hjelp. Vi har hatt deltagere på ulike kurs i forhold til barn med spesielle problemer. - Barnehagen er miljøsertifisert og vi tar dette arbeidet på alvor. Søppelsorteringstrallene på avdelingene fungerer bra. Alle ungene (på sitt nivå) blir trukket med i miljøarbeidet. På denne måten er også alle de voksne på avdelingen ansvarliggjort i forhold til dette arbeidet. Hovedarbeidet er fortsatt lagt til 4 åringene og de voksne som har med den gruppa å gjøre. - En viktig forutsetning for å finne ut av hvordan ungene har det i barnehagen, er at personalet observerer og snakker med ungene. Tilbakemeldingene fra avdelingene viser at disse metodene er i bruk. Vi ser at vi, som et resultat av bedre skolering og ved at vi bruker snakkepakken og språkkista aktivt, har blitt flinkere på dette området. Barnesamtalene og referatene fra disse brukes på avdelingsmøtene som grunnlag for diskusjon og på den måten være med på å øke personalets kunnskap og forståelse for hvordan ungene har det. Og på grunnlag av dette ser vi at vi hele tiden må holde oss à jour på og øke vår kompetanse i det å samtale med barn og få de til å delta aktiv i barnehagens hverdagsaktiviteter. Hverdagsglimt har blitt en ny innfallsvinkel for det å snakke med og observere barn. Dette har blitt populært og mange gode innspill har kommet. Innspill som har blitt brukt som grunnlag for gode diskusjoner på ped.ledermøtene, avdelingsmøtene og personalmøtene. Personalet blir trukket ut tilfeldig på personalmøtene for å presentere hverdagsglimt til å lytte til som gode historier og eventuelt diskutere og dra erfaringer i fra. - Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet er viktig, men vi har ikke vært flinke nok. Dette har det blitt tatt tak i og to av personalet (en fra hvert hus) har fått ansvar for å følge opp dette. Slik at bruk av digitale kameraer og andre digitale verktøy skal bli bedre. Det var meningen å prioritere innkjøp av noe digitalt utstyr i 2012, men det har blitt utsatt. - Vi har satt fokus på mat og kosthold dette gjenspeiler seg ved at vi er flinke til å kjøpe inn matvarer av god kvalitet, mye frukt og grønnsaker. Vi opplever at ungene er fornøyde med maten og at de smaker på alt, men får noe annet dersom det er noe de ikke liker. 5.0 Ressursbruk I virksomhetsplanen skrev vi at vi ønsket å prioritere og bruke ressurser på å øke personalets kompetanse innen satsningsområdene. Dette har vi gjort ved å sende de som har ansvar for språkgruppene på flere språkkurs. Hele personalet har blitt kurset i «Det er mitt valg». 8

9 Vi jobbet mye internt med fagområdene ved at avdelingene på rundgang, på personalmøtene, har lagt fram det fagområdet de har jobbet med den siste måneden. Nesten hele assistentgruppa har gjennomgått en kursrekke for assistenter med Anne Linn Sagen. Som en følge av dette så har også de pedagogiske lederne og styrer hatt en dag med fokus på det faglige innputt assistentene har fått. Resten vil få dette tilbudet i Barnehagens fokus på ledelse har dette året blitt satt litt til side da vi har konsentrert oss om personalet som helhet, den voksnes rolle, hvordan er vi som forbilder, nærvær og tilstedeværelse, IA-arbeid. 6.1 Vurderingstiltaket 2012 Vi sier i virksomhetsplanen at det ikke er mulig å foreta en god vurdering av alt det planen tar for seg hvert år. Derfor blir bare ett til to punkter plukket ut, men noen ganger så ser vi det formålstjenelig at samme område blir vurdert flere år på rad. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold). For 2012 ønsket vi å se på hvordan sosial kompetanse kom til uttrykk i ungenes hverdag. De voksnes tilnærming til emnet og hvordan barna eventuelt opplevde det. Trekk som viser at vi er på rett vei: - Ungene deltar aktivt og viser interesse for de ulike oppleggene og situasjonene som vi aktivt bruker i forbindelse med Det er mitt valg. - Personalet observerer aktivt og dokumenterer situasjoner som kan settes i sammenheng med Det er mitt valg. - Ungene er med, tar kontakt med andre barn og skape positive relasjoner i lek og oppgaveløsing i hverdagen. Hva mener ungene om «Det er mitt valg»? Det er ikke lett å få ungene til å si noe om hva de synes om dette. Ved å tolke det vi observerer, ser vi at ungene bruker det de erfarer. Ved at de ser og observerer andre barn og voksne i aktivitet, tar de det til seg og bruker denne erfaringen i sin lek og hverdag. Vi ser at større barn er rollemodeller for de mindre. Konklusjon: Vi har dette året hatt fokus på «Det er mitt valg», det varierer en del på hvordan den enkelte avdeling har jobbet med temaet. Noen har hatt faste dager der de har brukt opplegget direkte mens andre har tatt tak i det periodisk. Det å være bevisst på hvordan de er overfor hverandre og menneskene rundt. Hvordan snakker vi til, med og om hverandre, høflighet og «folkeskikk» er da stikkord. Vi jobber med at ungene skal få innblikk i det å forstå at det jeg gjør og sier har betydning for de som er rundt meg. Og at det gjør at jeg tenker meg om før jeg velger som jeg gjør. Mye av det som er basisen i «Det er mitt valg» er det som kommer fram i et fundament vi har fra før av i opplegget med ICDP og de 8 samspillsreglene. Disse sier mye om hvordan vi som voksne skal oppføre oss i samvær med barna. 9

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2013

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2013 Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2013 1 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet Hele punkt 1 i virksomhetsplanen er nøye gjennomgått og endringer vil bli gjort i henhold til dette. Punktet 1.2 under,

Detaljer

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2014

Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2014 Årsrapport MIDTBYGDA BARNEHAGE for 2014 1 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet Hele punkt 1 i virksomhetsplanen er nøye gjennomgått og endringer vil bli gjort i henhold til dette. Punktet 1.2 under,

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN

RAPPORT ETTER TILSYN Paradiset barnehage RAPPORT ETTER TILSYN Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 2016, og at kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Tidspunkt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 3 Vurdering av foreldresamarbeidet... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Ordinær

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Hope barnehage Hope 4950 RISØR Att: Kristin Vintermyr Vår ref: Deres ref: Arkiv: A10 Dato: 2013/252 /INU Løpenr.: 6621/2013 02.05.2013 TILSYNS RAPPORT

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader?

Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av de 3 siste årene? Ja x Nei U. Ble det oppdaget avvik? Ja U Nei x. Fikk barnehagen merknader? MOTTATT 29 JAN 2016 EGEN EHAGE 2015 l fifåf-etszriflfi Barnehagens navn: Fosnaheim Naturbarnehage Saksnr í _. T Kommune: Rissa Kommune TILSYN (Jmf Barnehageloven 8) Har barnehagen hatt tilsyn i løpet av

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune Holtålen Kommune Høsten 2010 Elvland barnehage Holtålen kommune Halvårsplan Elvland naturbarnehage Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage. Implementeringsplan for Språkløyper

Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage. Implementeringsplan for Språkløyper Leselyst for ALLE i Kirkenes barnehage Implementeringsplan for Språkløyper Våren 2016 søkte barnehagene i Sør-Varanger kommune om å bli språkkommune. Vi ble valgt ut som en av 27 kommuner i Norge til å

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud.

PROSJEKTPLAN. Forskning viser at barnehagebarn med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart enn barn uten et godt barnehagetilbud. PROSJEKTPLAN. Fase: Hovedprosjekt. Navn: 1. MÅL OG RAMMER. 1.1. Bakgrunn. Selve bakgrunnen for prosjektet bunner i Statlige føringer. I Stortings melding nr 16, 23 og 41. Der de legger vekt på hvor viktig

Detaljer

«Språkløyper» i Pasvik barnehage

«Språkløyper» i Pasvik barnehage «Språkløyper» i Pasvik barnehage PROSJEKTPLAN FOR SPRÅKLØYPER 2017 FOR PASVIK BARNEHAGE BAKGRUNN: Sør-Varanger kommune er en av kommunene som deltar i nasjonal satsning; «Språkløyper» nasjonal strategi

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage 1 Moholt barnehage drives av Studentsamskipnaden i Trondheim og ligger sentralt

Detaljer

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune

Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Dokumenttilsyn - barnehager i Balsfjord kommune Hver barnehage skal sende inn årsplan (egen frist), bemanningsplan, navn på ansatte og stilling for barnehageåret 2016/2017. I tillegg svare på spørreskjemaet

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland

Ståstedsanalyse for barnehagen. A. Faktaopplysninger om barnehagen. Herøy barnehage. 8850 Herøy Nordland Ståstedsanalyse for Innledning Ståstedsanalysen for kan brukes av barnehager og oppvekstsentre som ønsker å drøfte og vurdere egen praksis som et grunnlag for felles forbedringsarbeid. Ståstedsanalysen

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når?

TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg. Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? 1 TILSYN egenmelding 1 ( Lov om barnehager) 1. Oppfølging av tidligere pålegg Har barnehagen hatt barnehagefaglig og andre tilsynsbesøk før, ev. når? Er tidligere avvik fra andre tilsynsmyndigheter (f.eks.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE 2015 BARNEHAGE: Reipå barnehage 1 SATSINGSOMRÅDER 1.1 Satsningsområder barnehage: jfr. føringer i strategiplan: Satsningsområder: Implementering: Videre arbeid, oppfølging

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO INNHOLD 1. Presentasjon av - barnegruppen - personalet 2. Mål for barnehage 3. Vurdering/evaluering 4. Aktiviteter - valg av aktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer