Spesialundervisning. Nivådifferensierte planer for elever med reduserte mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialundervisning. Nivådifferensierte planer for elever med reduserte mål"

Transkript

1 Spesialundervisning Nivådifferensierte planer for elever med reduserte mål Grunnleggende yrkeskompetanse - hjelpearbeiderutdanning/lærekandidatordning o Rammeplaner for utdanningsprogrammene o Eksempelplaner for fellesfag Arbeidskompetanse - tilrettelagt arbeid o Rammeplaner for utdanningsprogrammene o Eksempelplaner for fellesfag Foreberedelse til voksenliv- eksempelplan

2 Forord Akershus fylkeskommune ønsker et best mulig tilbud til elevene som i sin helhet får sin spesialundervisning gitt i mindre eller større grupper. Etter initiativ fra Fylkesdirektøren ble det våren 2008 nedsatt en arbeidsgruppe for å lage en rammeplan for tilbudet til disse elevene. De var ferdige med et utkast til rammeplan våren Utkastet var på høring og ble deretter revidert. Våren 2010 har vi gått gjennom denne rammeplanen på nytt fordi hele planen nå legges inn i Elevinfo, som er fylkeskommunenes nye dataprogram for utarbeiding av individuelle opplæringsplaner og halvårsevaluering. Fylkesdirektøren takker alle som har bidratt til dette arbeidet. Det gjelder både de om satt i den opprinnelige arbeidsgruppen, de som bidro til den første revisjonen og alle som denne våren har vært med i workshops og på møter. Vi håper denne planen vil være til hjelp og nytte for å sikre et likeverdig tilbud til våre elever og sikre kvaliteten på våre individuelle opplæringsplaner og evalueringer. Akershus fylkeskommune 3. juni

3 Innhold FORORD... 2 I INNLEDNING... 4 BEGREPSBRUK I PLANSAMLINGEN... 5 RAMMEPLAN FOR GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE... 5 EKSEMPELPLAN FOR FELLESFAG, GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE... 6 RAMMEPLAN FOR ARBEIDSKOMPETANSE... 6 EKSEMPELPLAN FOR FELLESFAG, ARBEIDSKOMPETANSE... 6 EKSEMPELPLAN FOR FORBEREDELSE TIL VOKSENLIVET... 6 II RAMMEPLANENES STRUKTUR... 7 Hovedmål... 7 Kompetansebeskrivelse... 7 Områder og læringsmål... 7 III PLANER FOR GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE... 9 IIIA RAMMEPLANER FOR PROGRAMFAGENE- GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE IIIB EKSEMPELPLANER FOR FELLESFAGENE - GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE IV PLANER FOR ARBEIDSKOMPETANSE IVA RAMMEPLAN FOR PROGRAMFAGENE, ARBEIDSKOMPETANSE IVB EKSEMPELPLAN FOR FELLESFAG, ARBEIDSKOMPETANSE V EKSEMPELPLAN FOR FAG, FORBEREDELSE TIL VOKSENLIV FAG UAVHENGIG AV UTDANNINGSPROGRAM

4 I Innledning Målet med denne plansamlingen er å tilby elever innenfor tilrettelagt opplæring i Akershus fylkeskommune et likeverdig tilbud. Planene skal være med på å tydeliggjøre innhold og rammer for opplæringen i større og mindre grupper, men skal også være til hjelp til å lage planer for elever med spesialundervisning integrert i ordinære klasser. Det er også et mål at arbeidet med disse planene skal medvirke til erfaringsutveksling. Planene skal gjøre det lettere for skolene å profilere opplæringstilbudet sitt overfor samarbeidspartnere i grunnskolen, NAV, arbeidsliv, kommuner og ikke minst til elevene selv og foresatte. Det som i tillegg er nytt med plansamlingen er at den skisserer tre ulike hovednivåer for elever som går mot reduserte mål. I utgangspunktet kan nivåene knyttes til organisering, for eksempel vil det si at elever som går i større grupper bør sikte mot øverste nivå (grunnleggende yrkeskompetanse). For elever som ikke vil kunne nå dette nivået, vil man i stede rette opplæringen mot nivået under (arbeidskompetanse). En omvendt fleksibilitet vil vi kunne få med elever som er tatt inn til mindre grupper, men som viser at de har kapasitet til å arbeide mot nivået grunnleggende yrkeskompetanse. Formelle dokumenter Alle elever skal ha individuelle opplæringsplaner ut ifra sine forutsetninger og mål, laget ved bruk av malen i Elevinfo. Ved fullført opplæring skal elevene få kompetansebevis med beskrivelse av oppnådd kompetanse. Her kan kompetansebeskrivelsen i rammeplanene være et godt utgangspunkt for denne beskrivelsen. Sosial kompetanse Sosial kompetanse er vesentlig for å få innpass i arbeidslivet og for å kunne fungere godt på fritiden. Læring av sosial kompetanse bør derfor prioriteres høyt innen alternativ opplæring, slik at elevene kan oppnå en størst mulig grad av sosial mobilitet. Konkrete mål for sosial kompetanse er derfor tatt inn i rammeplanene under de ulike programfagene. Sosial kompetanse kan innebære å vise respekt, kunne samhandle med andre, overholde tider, gi beskjed ved fravær, være pålitelig, vise selvstendighet, ta ansvar for egne oppgaver og være behjelpelig overfor andre. Det er en egen modul i Elevinfo der en kan lage plan for sosial kompetanse for hver elev (eller gruppe elever) dersom en ønsker det. 4

5 Begrepsbruk i plansamlingen Vi har skilt mellom begrepene rammeplaner og eksempelplaner. Rammeplaner er mer forpliktende enn eksempelplanene, fordi det er en sammenheng mellom planens kompetansebeskrivelse og de enkelte områder og læringsmål. Dette kan beskrives med følgende eksempel. En elev tas inn på utdanningsprogrammet Bygg og anleggsteknikk. Elevene skal da ha en yrkesopplæring i tråd med sine muligheter, i dette tilfelle grunnleggende yrkeskompetanse. Skolen kopierer rammeplanen for utdanningsprogrammet og for nivået (grunnleggende yrkeskompetanse) over i elevens IOP. Det gjøres minimale endringer (kun noen tilpasninger til skolens muligheter for praksisopplæring), fordi rammeplanene er uttrykk for et kompetansebehov i arbeidslivet - noe eleven trenger å lære for å komme videre (enten som lærekandidat eller direkte i arbeid). Elevens sakkyndige vurdering sier noe om mestringsnivået i fellesfagene (- en elev vil kanskje ikke ha fellesfag, en annen vil ha noen mål, mens en tredje vil kunne ha flere av eksempelplanene i sin helhet). Når omfanget av fellesfag er vurdert, kan vi klippe ut deler av eksempelplanene og dermed ferdigstille elevens IOP. Vi har i flere tilfeller valgt å bruke de samme benevnelsene på fagtyper i plansamlingen, som også brukes i Kunnskapsløftet (LK06). Den enkelte skole må derfor være særlig oppmerksom på at det er snakk om reduserte fag og at eleven derfor normalt ikke vil kunne få karakter. Unntaket er prosjekt til fordypning, her skal alltid eleven ha karakter da nivået på faget skal tilpasses elevens nivå. Plansamlingen er delt inn i tre fagtyper: Fellesfag (eksempelplaner) Programfag (rammeplaner) Prosjekt til fordypning (defineres lokalt, ligger derfor ikke i Elevinfo) Rammeplan for grunnleggende yrkeskompetanse Formålet med disse planene er å gi elevene mulighet til å kunne møte arbeidslivet godt forberedt. Veien videre etter endt opplæring i skole kan være flere, bl.a. opplæringskontrakt (lærekandidat), praksisbrevordning, videre skolegang, ordinært arbeid eller tilrettelagt arbeid. Disse rammeplanene bør være utgangspunktet for de fleste elever som tas inn til yrkeskompetanse større gruppe. Planene bør også være førstevalget når en har elever i ordinære klasser, som; a) tas inn til særskilt prioritert utdanningsprogram med mål om grunnkompetanse, eller 5

6 b) som endrer sluttmålet til grunnkompetanse underveis i skoleåret. I begge disse tilfellene kreves det at det foretas en sakkyndig vurdering og at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Elever i målgruppa nevnt i punkt a) og b) vil normalt kunne fortsette som lærekandidater etter modellen, eller de vil kunne søke seg til et arbeid etter videregående skole. Eksempelplan for fellesfag, grunnleggende yrkeskompetanse Eksempelplanene er laget med utgangspunkt i hvilke deler av fellesfagene vi mener elevgruppa vil kunne ha nytte av å tilegne seg. Planene må ikke velges i sin helhet, man kan velge ut de læringsmålene eller de områdene man mener er mulige å oppnå for den enkelte elev. Dette gjøres gjennom en kopieringsfunksjon i Elevinfo. Rammeplan for arbeidskompetanse Formålet med disse planene er å gi elevene mulighet til å forberede seg til voksenlivet og mot et varig tilrettelagt arbeid eller dagtilbud forankret i kommunen. Disse rammeplanene bør være utgangspunktet for de fleste elever som tas inn til yrkeskompetanse mindre gruppe. Planene vil også kunne være utgangspunkt for elever tatt inn til yrkeskompetanse større grupper, men som av ulike årsaker ikke har kapasitet til å ta grunnleggende yrkesutdanning. Eksempelplan for fellesfag, arbeidskompetanse Samme prinsipper gjelder her som for elevene som sikter mot grunnleggende yrkeskompetanse. Eksempelplan for forberedelse til voksenlivet Vi har laget forslag til noen fag med læringsmål for denne elevgruppen. Nivået på elevene er så forskjellig, at det ikke er mulig å lage rammeplaner som alle bør arbeide mot. Ulike opplæringsnivåer i skole - kort oppsummering Formell sluttkompetanse Planverk og måloppnåelse Studiekompetanse Yrkeskompetanse Grunnleggende yrkeskompetanse (Grunnkompetanse) Arbeidskompetanse (Grunnkompetanse) Bestått læreplaner etter LK06 Nådd kompetansebeskrivelse og mål i rammeplan for grunnleggende yrkesutdanning. Nådd kompetansebeskrivelse og mål i rammeplan for arbeidskompetanse. 6

7 II Rammeplanenes struktur I Kunnskapsløftet skal all læring rettes mot målstyrte planer. Når det utarbeides individuelle opplæringsplaner der vi tar vekk deler av læreplanverket, er det viktig å lage nye, gode mål for opplæringen. Planene må også synliggjøre en helhet i opplæringen på samme måte som en nasjonal læreplan gjør for elever som går mot fulle årskurs. Når det gjelder yrkesfag, er helheten beskrevet gjennom kompetanseplattform for det enkelte fagløp, som igjen er konkretisert i læreplaner for Vg3. Når vi skal lage yrkesfaglige rammeplaner, må disse erstatte samme funksjoner som læreplanene for felles programfag ivaretar for elever som går mot full kompetanse. I dette kapittelet beskriver vi de viktigste prinsippene for dette. Hovedmål En individuell opplæringsplan bør alltid inneholde et hovedmål, og forslag til hovedmål er tatt inn i den enkelte rammeplan gjennom beskrivelsen av planens formål og muligheter for videre opplæring. Kompetansebeskrivelse Det samlede målet for opplæringen bør være tydelig og lett forståelig for både elever, foresatte, bedrifter og andre samarbeidsparter. I rammeplanene har vi kalt dette for kompetansebeskrivelse. Kompetansebeskrivelsen beskriver den samlede faglige og sosiale kompetansen som gjelder for den enkelte rammeplan, det vil si hvilken kompetanse vi kan forvente at eleven skal oppnå ved IOPens slutt. I den enkelte rammeplan er områder og læringsmål knyttet til kompetansebeskrivelsen (som igjen er en beskrivelse av en etterspurt sluttkompetanse). Dette er derfor deler av rammeplanen vi ikke kan endre nevneverdig (når vi kopierer planen over til elevens IOP) uten samtidig å justere kompetansebeskrivelsen opp eller ned, og dermed også endre elevens sluttmål (kvalifisering til et arbeid). Den nye forskriften påpeker at elever som ikke har vurderingsgrunnlag i fag, skal ha en beskrivelse av oppnådd kompetanse. Man kan klippe inn kompetansebeskrivelsen (dersom alt nås) eller deler av den inn i kompetansebeviset når eleven avslutter. Områder og læringsmål En kompetansebeskrivelse er en generell beskrivelse som omfatter deler av ulike fag (tverrfaglighet). For å gjøre rammeplanen (og dermed den enkelte elevs IOP) mer konkret, har vi delt opp i områder og læringsmål. Dette mener vi gir elevene (og foresatte) en bedre oversikt over hva som ligger i planen. Hvert utdanningsprogram har minst en rammeplan, 7

8 minst et programfag (se tabell side 9). På sikt vil de fleste utdanningsprogrammene innen grunnleggende yrkeskompetanse bestå av flere programfag, mens det innen arbeidskompetanse trolig vil være ett eller maksimalt to programfag. Når vi har valgt å kalle dette programfag, er det fordi vi ikke har funnet noe fullgodt alternativt ord. Det er derfor viktig at man ikke forveksler programfag i rammeplanene med de nasjonale fagene. Elever som får opplæring etter rammeplanene vil normalt ikke gå mot nasjonale programfag (alle kompetansemålene) og vil derfor heller ikke kunne få vurdering med karakter. Læringsmålene er utarbeidet på en måte som gjør at de skal gjelde for hele perioden rammeplanen (IOPen) dekker. Normalt bør dette være for hele opplæringsløpet til eleven i videregående skole, og de fleste målene er laget med et to-treårsperspektiv. Det er læringsmålene som i neste omgang skal vurderes i vurderingsmodulen i Elevinfo og det er deretter de samme læringsmålene vi skal utarbeide halvårsrapporter på bakgrunn av. 8

9 III Planer for grunnleggende yrkeskompetanse Rammeplaner programfag Under hvert utdanningsprogram er det laget minst en plan. Denne planen inneholder et programfag som er delt inn i ulike områder med tilhørende læringsmål. Innholdet i programfaget er direkte knyttet til en kompetansebeskrivelse, og endringer i målene eller områdene medfører at skolen må justere kompetansebeskrivelsen. Dersom man justerer ned nivået på kompetansebeskrivelsen vil det si at eleven ikke vil nå den grunnleggende yrkeskompetansen. Et alternativ til å justere ned målene i programfaget, er å bruke rammeplan for arbeidskompetanse. Utdanningsprogram Programfag* Områder (tillegg til sosial kompetanse som er felles for alle) Bygg- og anleggsteknikk side Bygg HMS og førstehjelp Måling og beregning Materialer, verktøy og festemidler Produksjon Design og håndverksfag side Elektrofag side Helse- og sosialfag side Medier og kommunikasjon side Naturbruk side Tekstilproduksjon Frisør Hjelpemontør Skolefritidsordning og barnehage Grafisk Gartneri Anleggsgartner Dyrestell Produksjon Materialer Frisørarbeid Salg og kundebehandling Butikkarbeid HMS og bransjelære Materialer og verktøy Montering Elektrisitet Aktivisering Planlegging og tilrettelegging Bespisning Grafisk Kopiering/ferdiggjøring Foto Web Kundebehandling HMS og arbeidskompetanse Veksthusproduksjon Frilandsproduksjon HMS og førstehjelp Materialer og verktøy Stell av plantefelt Vedlikehold Nyanlegg HMS og arbeidskompetanse Stell av dyr 9

10 Restaurant- og matfag side Service og samferdsel side Storkjøkken og kantine Butikk Kafé Lager og logistikk HMS og førstehjelp Redskap og råstofflære Produksjonshygiene Varmtkjøkken Koldtkjøkken HMS og førstehjelp Salg og kundebehandling Butikkarbeid Administrasjon HMS og førstehjelp Salg og kundebehandling Tilberedning av mat Kafédrift Administrasjon HMS og førstehjelp Truck Lager og terminal Teknikk og industriell produksjon side Transport Mekanisk produksjon Sikkerhet og kundebehandling Transport med bil Kontroll og renhold av bil HMS og førstehjelp Materialer og verktøy Måling og nøyaktighet Maskiner Sammenføying Trearbeid HMS og førstehjelp Materialer og verktøy Måling og nøyaktighet Materialkunnskap Trearbeidsproduksjon *NB. Det vil være skoler som ikke finner programfag som passer til sin produksjon/opplæringspraksis. Det må da lages en et nytt programfag, med samme struktur som de øvrige rammeplanene. Fagets sluttkompetanse må samsvare med et arbeidskraftbehov i en bransje (eller med mulige lærekandidatløp). Det vil nedsettes en fylkeskommunal arbeidsgruppe som vil oppdatere plansamlingen etter hver som skolene melder behov for flere programfag. Eksempelplaner fellesfag Dette er deler av nasjonale fag som elever kan få tilbud om, men som ikke er avgjørende for måloppnåelse i kompetansebeskrivelsen i den enkelte rammeplan. Fagene er spesielt tilpasset elever som ønsker å ta den delen av fellesfagene som er mest relevant for å kunne fungere godt i en framtidig arbeidssituasjon. Det er utarbeidet planer for alle fag, og her har skolene 10

11 stor frihet i å tilpasse antall fag og mål til den enkelte elev (i elevens IOP). Fagene gir ikke grunnlag for vurdering med karakter (reduserte mål). Eksempelplanene dekker følgende fag og områder: Fag Områder Fag Områder Norsk Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Naturfag Engelsk Matematikk Språkopplæring Kommunikasjon Kultur Tall og algebra Geometri Økonomi Sannsynlighet Tid Kroppsøving Samfunnsfag Forskerspiren Bærekraftlig utvikling Ernæring og helse Idrett og dans Friluftsliv Aktivitet og livsstil Individ og samfunn Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi kjennskap til innhold og arbeidsmåter i ulike yrker. Den enkelte skole må vurdere hvor mange timer faget skal bestå i, men minimum er satt til timetallet på Vg1. Dersom en elevs IOP inneholder prosjekt til fordypning, skal eleven ha karakter i faget. 11

12 IIIa Rammeplaner for programfagene- grunnleggende yrkeskompetanse Utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Bygg Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Tømrer Murer Forskalingsarbeid Programfag: Bygg Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: bruke de vanligste verktøy og måleinstrumenter. under veiledning arbeide med enkle bygningskonstruksjoner i tre, mur og betong følge grunnleggende helse-, miljø og sikkerhetskrav. Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 12

13 Programfag: Bygg Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: regler og rutiner for HMS og brannvern å arbeide med hensyn til egen og andres sikkerhet å bruke riktig arbeidsteknikk å holde det rent og ryddig på arbeidsplassen å utføre livreddende førstehjelp å bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr Måling og beregning Eleven skal lære: å velge og bruke riktig måleutstyr til arbeidsoppgavene de vanligste måleenhetene i bransjen å beregne areal og volum å kappe nøyaktig etter mål Materialer, verktøy og festemidler Eleven skal lære: regler og rutiner for HMS og brannvern å velge egnede materialer, festemidler og verktøy til arbeidsoppgavene å vedlikeholde verktøy og utstyr å oppbevare verktøy og utstyr på en forsvarlig måte navn og bruksområder på de vanligste materialer, festemidler, verktøy og utstyr som benyttes. Produksjon Eleven skal lære: å utføre enkelt grunnarbeid å utføre enkelt forskalingsarbeid å utføre enkelt armeringsarbeid å utføre enkle betongarbeider å utføre enkelt mur- og pussearbeid å utføre gulv- vegg- og takkonstruksjoner i tre under veiledning å utføre ulike taktekkinger under veiledning å utføre utvendige kledninger etter instruksjon å utføre isolering og innvendige kledninger å sette inn av dører og vinduer under veiledning å utføre enkel listing 13

14 Utdanningsprogram: Design og håndverk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Tekstilproduksjon Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Tekstilproduksjon Programfag: Tekstilproduksjon Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: sy med maskin etter instruksjon håndtere symaskin følge enkle oppskrifter/instruksjoner grunnleggende teori om materialer, arbeidsredskaper og bruksområder produsere enkle tekstilprodukter Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 14

15 Programfag: Tekstilproduksjon Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet Produksjon Eleven skal lære å sy enkel søm med maskin å sy enkel søm for hånd de mest brukte maskinene i ferdigstillelse av produkter. relevante faguttrykk. å bruke arbeidstegninger og bruksanvisninger. Materialer Eleven skal lære bruksområder for de mest brukte materialene. å bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte. NB. Planen er et grovutkast og trenger videre arbeid. 15

16 Utdanningsprogram: Design og håndverk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Frisør Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Frisør Programfag: Frisør Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: betjene telefon og kassaapparat vaske hår, farge vipper og bryn rengjøre og vedlikeholde verktøy og utstyr holde det ryddig og rent på arbeidsplassen møte kunder på en hyggelig måte Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 16

17 Programfag: Frisør Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet Frisørarbeid Eleven skal lære å vaske hår etter instruksjon hodebunnsmassasje. grunnleggende kjennskap til hårpleieprodukter og bruke dem riktig. å tørke hår. å farge vipper og bryn å ta ut curlere. å skylle ut strukturomforming og farge. Salg og kundebehandling Eleven skal lære: å yte god service å bruke kasse for betaling med kort og kontanter å ta imot og gi igjen riktig veksel å ha oversikt over varesortimentet Butikkarbeid Eleven skal lære: å motta og prise varer å plassere varer i butikken å etterfylle varer i butikken å håndtere telefonbestillinger å holde hyller og utstillinger rent og ryddig NB. Planen er et grovutkast og trenger videre arbeid. 17

18 Utdanningsprogram: Elektrofag Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Hjelpemontør Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det ikke vanlig å tegne opplæringskontrakt. Det bør utredes muligheter innenfor følgende retninger: Hjelpemontør sterkstrøm Hjelpemontør svakstrøm Programfag: Hjelpemontør Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: legge kabler og trekke ledninger etter instruksjon delta i montering av skjult og åpent anlegg utføre arbeidet henhold til HMS forvalte materialer med hensyn til bedriftens økonomi, og bruke, oppbevare og vedlikeholde verktøy på en hensiktsmessig måte Eleven har i tillegg sikkerhetskurs FSE Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven pågangsmot og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 18

19 Programfag: Hjelpemontør Områder og læringsmål Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og bransjelære Eleven skal lære: om de viktigste regler og rutiner i forbindelse med HMS å arbeide på en sikker måte med hensyn til deg selv og andre å bruke nødvendig sikkerhets-/verneutstyr om muligheter, rettigheter og plikter som arbeidstaker i bransjen Materialer og verktøy Eleven skal lære: riktig verktøybruk å velge egnet materiell og verktøy etter arbeidsoppgave å vedlikeholde verktøy og maskiner å oppbevare verktøy og maskiner på en forsvarlig måte om det vanligste utstyr og materiell i bransjen Montering Eleven skal lære: å montere bokser og legge rør til skjult anlegg å trekke ledning i skjult anlegg montere stikkontakt og brytere å montere enkle åpne anlegg med stikkontakt og bryter å legge enkle sløyfer med varmekabler Elektrisitet Eleven skal lære: om grunnleggende begreper å måle spenning, strøm og motstand 19

20 Utdanningsprogram: Helse og sosialfag Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Skolefritidsordning og barnehage Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: SFO Barnehage Programfag: Skolefritidsordning og barnehage Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: delta i aktivisering av barn på en ansvarsbevisst og omsorgsfull måte. planlegge, kjøpe inn mat og tilrettelegge måltider. inngå i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter som bidrar til barns utvikling. grunnleggende kunnskaper som omhandler å arbeide med barn Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 20

21 Programfag: Skolefritidsordning og barnehage Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet Aktivisering Eleven skal lære å ha oversikt over hvor barna er, hva de heter og ta ansvar for deres sikkerhet. å lede samlinger på en god måte. å samtale med barna på en måte som skaper tillit og trygghet. å hjelpe barn å løse konflikter de ikke klarer å løse selv. å ta ansvar for at barna er riktig kledd i forhold til vær og årstid å hjelpe barna med ulike formingsaktiviteter Planlegging og tilrettelegging Eleven skal lære å lage uke- eller månedsplaner for sitt arbeidsområde. å ta hensyn til barns aktivitetsbehov. å forberede samling. å ta ansvar for leker og utstyr. å rydde og vaske i de rom de har ansvar for. Bespisning Eleven skal lære å planlegge måltider i forhold til god og næringsrik kost. å foreta innkjøp med hensyn til økonomi. å dekke et hyggelig bord. å arbeide etter krav som stilles til kjøkkenhygiene og håndtering av avfall. 21

22 Utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Grafisk Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Fotoforretning Lokalmedier avis/radio/tv Lyd/lys innefor teaterproduksjoner Programfag: Grafisk Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: bruke produksjonsutstyr i enkle oppdrag foreta enkle arkiveringsoppgaver behandle kunder på en hyggelig måte Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid Programfag: Grafisk Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet 22

23 Grafisk Eleven skal lære: å benytte idemyldring og tankekart å bruke ulike skisseteknikker å anvende de fire komposisjonsprinsippene å arbeide med ulike sjangere å utøve analyse, kildekritikk og presseetikk å bruke InDesign og Illustrator som verktøy Kopiering/ferdiggjøring Eleven skal lære: å stille inn for kopiering av ensidig og tosidig originaler å skifte tonerflaske /fargepatroner å foreta papirinnstilling for formatene A5, A4 og A3 å foreta vurdering av kopikvalitet sett opp mot original/prøve, sort/hvit og farge å skjære ferdigtrykt opplag i skjæremaskin etter skjæreprøve å utføre arksamling (falsede ark) ved hefteproduksjon /sortere opplag å utføre stifting og hulling å utføre blokkliming å kunne foreta varmliminnbinding å false ark for hånd og maskinelt (ett strøk) å pakke og merke opplag Foto Eleven skal lære: å vurdere egne og andres bilder å bruke teknisk utstyr på en forsvarlig måte grunnleggende bildebehandling i photoshop Web Eleven skal lære: om Dreamweaver å anvende riktig mappestruktur å lage Webside å bruke blogg Kundebehandling Eleven skal lære: å foreta enkelt arkiveringsarbeid å utføre resepsjonsoppgaver på gruppa å representere gruppa på en positiv måte å gi råd og veiledning til kunder og forstå betydningen av dette for virksomheten/driften å håndtere klager fra kunder å forholde seg til telefon og formidle beskjeder 23

24 Utdanningsprogram: Naturbruk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Gartneri Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Produksjonsgartneri Hagesenter Programfag: Gartneri Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: arbeide med produksjon i veksthus og på friland. arbeide med viderebearbeiding og delta i salg og kundeveiledning planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver i tråd med bransjens krav til kvalitet. forholde seg til risikofaktorer og miljømessige krav, og følge sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen. Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 24

25 Programfag: Gartneri Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og arbeidskompetanse Eleven skal lære å yte god service overfor kunder og besøkende å ta hensyn til helse-, miljø og sikkerhet i alt arbeid å arbeide i tråd med gitte kvalitetskrav å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til effektivitet å holde det ryddig og rent i all produksjon Veksthusproduksjon Eleven skal lære å så og prikle å potte, både manuelt og maskinelt å formere planter ved hjelp av stiklinger å vanne og gjødsle ulike kulturer å utføre forskjellige former for plantevern i veksthus å rengjøre veksthusarealer Frilandsproduksjon Eleven skal lære å klargjøre og plante frilandsarealer å vedlikeholde ulike frilandsarealer å utføre forskjellige former for plantevern på friland å vanne og gjødsle ulike kulturer 25

26 Utdanningsprogram: Naturbruk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Anleggsgartner Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Anleggsgartner Programfag: Anleggsgartner Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: utføre enkelt vedlikehold og rengjøring av grøntanlegg bruke motorisert redskap til ulike arbeidsoppgaver utføre kapping og sammenføying av trematerialer utføre daglig vedlikehold av ulike motorredskaper legge heller og belegningsstein beskjære og stelle busker under veiledning Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid Programfag: Anleggsgartner Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger 26

27 å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: regler og rutiner for HMS og brannvern å arbeide med hensyn til egen og andres sikkerhet å bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr å bruke riktig arbeidsteknikk å utføre livreddende førstehjelp Materialer og verktøy Eleven skal lære: å bruke ulike motoriserte redskaper på en forsvarlig måte å beregne kvadratmeter og kubikkmeter å utføre daglig vedlikehold og ettersyn av maskiner, redskap og håndverktøy å velge riktig verktøy og redskap ut fra arbeidsoppgave å utføre periodisk vedlikehold og ettersyn under veiledning å holde orden på verktøy og redskaper etter endt arbeid å bruke meterstokk, målebånd og maler til merking og oppmåling Stell av plantefelt Eleven skal lære: å utføre kantstikking etter instruksjon å beskjære busker og trær under veiledning å utføre ugressbekjempelse etter instruksjon å utføre jordbearbeiding etter instruksjon 10 av de vanligste busker, trær, ettårige blomster og stauder Vedlikehold Eleven skal lære: å slå gress å utføre renhold av utearealer etter instruksjon å strø veier, plasser og gangstier etter instruksjon å rydde løv å holde uteområdet ryddig Nyanlegg Eleven skal lære: å sette kantstein, legge heller og belegningsstein under veiledning å etablere gressplen under veiledning å plante ulike vekster under veiledning 27

28 Utdanningsprogram: Naturbruk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Dyrestell Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er status når det gjelder opplæringskontrakt uklar. Programfag: Dyrestell Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: arbeide med foring og stell av dyr på en etisk forsvarlig måte. møte kunder og besøkende på en hyggelig måte. planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver i tråd med bransjens krav til kvalitet. forholde seg til risikofaktorer og miljømessige krav, og følge sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen. Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær. er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig. viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid. 28

29 Programfag: Dyrestell Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og arbeidskompetanse Eleven skal lære å yte god service overfor kunder og besøkende å ta hensyn til helse-, miljø og sikkerhet i alt arbeid å arbeide i tråd med gitte kvalitetskrav å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til effektivitet å holde det ryddig og rent i all produksjon Stell av dyr Eleven skal lære å foreta stell og foring av dyr om dyrenes ulike behov om etiske retningslinjer for dyrehold å identifisere, klassifisere og presentere et utvalg av arter å velge og bruke riktige redskaper og utstyr i tilknytning til produksjon å bruke fornuftig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold å bruke riktig arbeidsteknikk 29

30 Utdanningsprogram: Restaurant- og matfag Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Storkjøkken og kantine Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Kantine Kafeteria Storkjøkken Programfag: Storkjøkken og kantine Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: produsere enkle retter for salg eller servering servere mat fra disk, bruke kassaapparat og yte god service betjene oppvaskmaskin og utføre daglig og periodisk vedlikehold av arbeidsplassen grunnleggende teori om oppbevaring og bruk av de vanligste råvarene som anvendes i en kantine/kafeteria eller på et institusjonskjøkken Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid Programfag: Storkjøkken og kantine Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger 30

31 å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære regler og rutiner for HMS og brannvern å arbeide med hensyn til egen og andres sikkerhet riktig arbeidsteknikk å holde det rent og ryddig i produksjonslokalene å utføre livreddende førstehjelp å håndterer avfall og kildesorterer på riktig måte Redskap og råstofflære Eleven skal lære navn og bruksområder på de vanligste kjøkkenredskaper å benytte kjøkkenredskaper og maskiner riktig om de vanligste råstoffene på kjøkkenet Produksjonshygiene Eleven skal lære å foreta daglig og periodisk renhold å holde det rent og ryddig når du jobber god personlig hygiene Varmtkjøkken Eleven skal lære å tilberede de vanligste lunsjrettene under veiledning å tilberede de vanligste middagsrettene under veiledning Koldtkjøkken Eleven skal lære å smøre ulike typer påsmurt etter instruksjon å lage majones og oljebasert dressing etter instruksjon å lage ulike typer salater etter instruksjon å legge opp enkelt koldtbord etter instruksjon å tilberede enkel gjærbakst og kaker etter instruksjon å lage og pynte konditorvarer under veiledning Salg Eleven skal lære å plassere varer på en hensiktsmessig og delikat måte å selge varer fra disk, betjene kassaapparat og betalingsterminal kjenne navn og priser på de ulike slagsvarene Produksjonshygiene Eleven skal lære å foreta daglig og periodisk renhold å holde det rent og ryddig når du jobber å ha god personlig hygiene 31

32 Utdanningsprogram: Service og samferdsel Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Butikk Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Butikk og salg Programfag: Butikk Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: ta imot, prise og sette ut varer i butikk veilede kunder og bruke kassaapparat rydde og holde orden i salgs- og lagerlokalene motta og gi beskjeder og betjene telefon arbeide med hensyn til helse miljø og sikkerhet Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: yter eleven god service møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 32

33 Programfag: Butikk Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: å følge regler og rutiner for HMS og brannvern å brukerriktig arbeidsstilling å holde det rent og ryddig på arbeidsplassen å utføre livreddende førstehjelp å håndtere avfall og kildesorterer på riktig måte Salg og kundebehandling Eleven skal lære: å yte god service å avdekke kundens behov å foreslå passende produkter for kundene å bruke kasse for betaling med kort og kontanter å ta imot og gi igjen riktig veksel å ha oversikt over varesortimentet Butikkarbeid Eleven skal lære: å motta og prise varer å plassere varer i butikken å etterfylle varer i butikken å håndtere telefonbestillinger å holde hyller og utstillinger rent og ryddig Administrasjon Eleven skal lære: å avstemme kassa å foreta varetelling å åpne og stenge butikk og kafé 33

34 Utdanningsprogram: Service og samferdsel Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Kafé Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Arbeid i kafé Programfag: Kafé Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: tilberede enkle retter for salg veilede kunder og bruke kassaapparat rydde og holde orden i salgs- og lagerlokalene motta og gi beskjeder og betjene telefon arbeide med hensyn til helse miljø og sikkerhet Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: yter eleven god service møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 34

35 Programfag: Kafé Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: å følge regler og rutiner for HMS og brannvern å brukerriktig arbeidsstilling å holde det rent og ryddig på arbeidsplassen å utføre livreddende førstehjelp å håndtere avfall og kildesorterer på riktig måte Salg og kundebehandling Eleven skal lære: å yte god service å avdekke kundens behov å foreslå passende produkter for kundene å bruke kasse for betaling med kort og kontanter å ta imot og gi igjen riktig veksel å ha oversikt over varesortimentet Tilberedning av mat Eleven skal lære: å ivareta hygieniske krav til håndtering av mat å tilberede brødmat som baguetter, rundstykker og horn å tilberede ulike salater å tilberede halvfabrikataprodukter som pizza, boboli og pita å tilberede supper etter oppskrift Administrasjon Eleven skal lære: å avstemme kassa å foreta varetelling å åpne og stenge butikk og kafé Kafédrift Eleven skal lære: å servere kunder på en hyggelig måte å ta imot og videreformidle bestillinger å rydde og vaske bord i serveringslokalet på eget initiativ å bruke oppvaskmaskin 35

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Kjøkken og kantine På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Veiledning til læreplanen midlertidig utgave

Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Veiledning til læreplanen midlertidig utgave Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet Veiledning til læreplanen midlertidig utgave 2 Innledning Målet med veilederen er å gi skolene som deltar i forsøket, en innføring i hvordan læreplanen kan tolkes. Videre

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Høy kompetanseoppnåelse

Høy kompetanseoppnåelse Høy kompetanseoppnåelse IKO-modellen i praksis Idéhefte for videregående skole Forord Akershus fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for målrettet arbeid med ungdom som av ulike årsaker ikke har

Detaljer