Spesialundervisning. Nivådifferensierte planer for elever med reduserte mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialundervisning. Nivådifferensierte planer for elever med reduserte mål"

Transkript

1 Spesialundervisning Nivådifferensierte planer for elever med reduserte mål Grunnleggende yrkeskompetanse - hjelpearbeiderutdanning/lærekandidatordning o Rammeplaner for utdanningsprogrammene o Eksempelplaner for fellesfag Arbeidskompetanse - tilrettelagt arbeid o Rammeplaner for utdanningsprogrammene o Eksempelplaner for fellesfag Foreberedelse til voksenliv- eksempelplan

2 Forord Akershus fylkeskommune ønsker et best mulig tilbud til elevene som i sin helhet får sin spesialundervisning gitt i mindre eller større grupper. Etter initiativ fra Fylkesdirektøren ble det våren 2008 nedsatt en arbeidsgruppe for å lage en rammeplan for tilbudet til disse elevene. De var ferdige med et utkast til rammeplan våren Utkastet var på høring og ble deretter revidert. Våren 2010 har vi gått gjennom denne rammeplanen på nytt fordi hele planen nå legges inn i Elevinfo, som er fylkeskommunenes nye dataprogram for utarbeiding av individuelle opplæringsplaner og halvårsevaluering. Fylkesdirektøren takker alle som har bidratt til dette arbeidet. Det gjelder både de om satt i den opprinnelige arbeidsgruppen, de som bidro til den første revisjonen og alle som denne våren har vært med i workshops og på møter. Vi håper denne planen vil være til hjelp og nytte for å sikre et likeverdig tilbud til våre elever og sikre kvaliteten på våre individuelle opplæringsplaner og evalueringer. Akershus fylkeskommune 3. juni

3 Innhold FORORD... 2 I INNLEDNING... 4 BEGREPSBRUK I PLANSAMLINGEN... 5 RAMMEPLAN FOR GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE... 5 EKSEMPELPLAN FOR FELLESFAG, GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE... 6 RAMMEPLAN FOR ARBEIDSKOMPETANSE... 6 EKSEMPELPLAN FOR FELLESFAG, ARBEIDSKOMPETANSE... 6 EKSEMPELPLAN FOR FORBEREDELSE TIL VOKSENLIVET... 6 II RAMMEPLANENES STRUKTUR... 7 Hovedmål... 7 Kompetansebeskrivelse... 7 Områder og læringsmål... 7 III PLANER FOR GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE... 9 IIIA RAMMEPLANER FOR PROGRAMFAGENE- GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE IIIB EKSEMPELPLANER FOR FELLESFAGENE - GRUNNLEGGENDE YRKESKOMPETANSE IV PLANER FOR ARBEIDSKOMPETANSE IVA RAMMEPLAN FOR PROGRAMFAGENE, ARBEIDSKOMPETANSE IVB EKSEMPELPLAN FOR FELLESFAG, ARBEIDSKOMPETANSE V EKSEMPELPLAN FOR FAG, FORBEREDELSE TIL VOKSENLIV FAG UAVHENGIG AV UTDANNINGSPROGRAM

4 I Innledning Målet med denne plansamlingen er å tilby elever innenfor tilrettelagt opplæring i Akershus fylkeskommune et likeverdig tilbud. Planene skal være med på å tydeliggjøre innhold og rammer for opplæringen i større og mindre grupper, men skal også være til hjelp til å lage planer for elever med spesialundervisning integrert i ordinære klasser. Det er også et mål at arbeidet med disse planene skal medvirke til erfaringsutveksling. Planene skal gjøre det lettere for skolene å profilere opplæringstilbudet sitt overfor samarbeidspartnere i grunnskolen, NAV, arbeidsliv, kommuner og ikke minst til elevene selv og foresatte. Det som i tillegg er nytt med plansamlingen er at den skisserer tre ulike hovednivåer for elever som går mot reduserte mål. I utgangspunktet kan nivåene knyttes til organisering, for eksempel vil det si at elever som går i større grupper bør sikte mot øverste nivå (grunnleggende yrkeskompetanse). For elever som ikke vil kunne nå dette nivået, vil man i stede rette opplæringen mot nivået under (arbeidskompetanse). En omvendt fleksibilitet vil vi kunne få med elever som er tatt inn til mindre grupper, men som viser at de har kapasitet til å arbeide mot nivået grunnleggende yrkeskompetanse. Formelle dokumenter Alle elever skal ha individuelle opplæringsplaner ut ifra sine forutsetninger og mål, laget ved bruk av malen i Elevinfo. Ved fullført opplæring skal elevene få kompetansebevis med beskrivelse av oppnådd kompetanse. Her kan kompetansebeskrivelsen i rammeplanene være et godt utgangspunkt for denne beskrivelsen. Sosial kompetanse Sosial kompetanse er vesentlig for å få innpass i arbeidslivet og for å kunne fungere godt på fritiden. Læring av sosial kompetanse bør derfor prioriteres høyt innen alternativ opplæring, slik at elevene kan oppnå en størst mulig grad av sosial mobilitet. Konkrete mål for sosial kompetanse er derfor tatt inn i rammeplanene under de ulike programfagene. Sosial kompetanse kan innebære å vise respekt, kunne samhandle med andre, overholde tider, gi beskjed ved fravær, være pålitelig, vise selvstendighet, ta ansvar for egne oppgaver og være behjelpelig overfor andre. Det er en egen modul i Elevinfo der en kan lage plan for sosial kompetanse for hver elev (eller gruppe elever) dersom en ønsker det. 4

5 Begrepsbruk i plansamlingen Vi har skilt mellom begrepene rammeplaner og eksempelplaner. Rammeplaner er mer forpliktende enn eksempelplanene, fordi det er en sammenheng mellom planens kompetansebeskrivelse og de enkelte områder og læringsmål. Dette kan beskrives med følgende eksempel. En elev tas inn på utdanningsprogrammet Bygg og anleggsteknikk. Elevene skal da ha en yrkesopplæring i tråd med sine muligheter, i dette tilfelle grunnleggende yrkeskompetanse. Skolen kopierer rammeplanen for utdanningsprogrammet og for nivået (grunnleggende yrkeskompetanse) over i elevens IOP. Det gjøres minimale endringer (kun noen tilpasninger til skolens muligheter for praksisopplæring), fordi rammeplanene er uttrykk for et kompetansebehov i arbeidslivet - noe eleven trenger å lære for å komme videre (enten som lærekandidat eller direkte i arbeid). Elevens sakkyndige vurdering sier noe om mestringsnivået i fellesfagene (- en elev vil kanskje ikke ha fellesfag, en annen vil ha noen mål, mens en tredje vil kunne ha flere av eksempelplanene i sin helhet). Når omfanget av fellesfag er vurdert, kan vi klippe ut deler av eksempelplanene og dermed ferdigstille elevens IOP. Vi har i flere tilfeller valgt å bruke de samme benevnelsene på fagtyper i plansamlingen, som også brukes i Kunnskapsløftet (LK06). Den enkelte skole må derfor være særlig oppmerksom på at det er snakk om reduserte fag og at eleven derfor normalt ikke vil kunne få karakter. Unntaket er prosjekt til fordypning, her skal alltid eleven ha karakter da nivået på faget skal tilpasses elevens nivå. Plansamlingen er delt inn i tre fagtyper: Fellesfag (eksempelplaner) Programfag (rammeplaner) Prosjekt til fordypning (defineres lokalt, ligger derfor ikke i Elevinfo) Rammeplan for grunnleggende yrkeskompetanse Formålet med disse planene er å gi elevene mulighet til å kunne møte arbeidslivet godt forberedt. Veien videre etter endt opplæring i skole kan være flere, bl.a. opplæringskontrakt (lærekandidat), praksisbrevordning, videre skolegang, ordinært arbeid eller tilrettelagt arbeid. Disse rammeplanene bør være utgangspunktet for de fleste elever som tas inn til yrkeskompetanse større gruppe. Planene bør også være førstevalget når en har elever i ordinære klasser, som; a) tas inn til særskilt prioritert utdanningsprogram med mål om grunnkompetanse, eller 5

6 b) som endrer sluttmålet til grunnkompetanse underveis i skoleåret. I begge disse tilfellene kreves det at det foretas en sakkyndig vurdering og at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Elever i målgruppa nevnt i punkt a) og b) vil normalt kunne fortsette som lærekandidater etter modellen, eller de vil kunne søke seg til et arbeid etter videregående skole. Eksempelplan for fellesfag, grunnleggende yrkeskompetanse Eksempelplanene er laget med utgangspunkt i hvilke deler av fellesfagene vi mener elevgruppa vil kunne ha nytte av å tilegne seg. Planene må ikke velges i sin helhet, man kan velge ut de læringsmålene eller de områdene man mener er mulige å oppnå for den enkelte elev. Dette gjøres gjennom en kopieringsfunksjon i Elevinfo. Rammeplan for arbeidskompetanse Formålet med disse planene er å gi elevene mulighet til å forberede seg til voksenlivet og mot et varig tilrettelagt arbeid eller dagtilbud forankret i kommunen. Disse rammeplanene bør være utgangspunktet for de fleste elever som tas inn til yrkeskompetanse mindre gruppe. Planene vil også kunne være utgangspunkt for elever tatt inn til yrkeskompetanse større grupper, men som av ulike årsaker ikke har kapasitet til å ta grunnleggende yrkesutdanning. Eksempelplan for fellesfag, arbeidskompetanse Samme prinsipper gjelder her som for elevene som sikter mot grunnleggende yrkeskompetanse. Eksempelplan for forberedelse til voksenlivet Vi har laget forslag til noen fag med læringsmål for denne elevgruppen. Nivået på elevene er så forskjellig, at det ikke er mulig å lage rammeplaner som alle bør arbeide mot. Ulike opplæringsnivåer i skole - kort oppsummering Formell sluttkompetanse Planverk og måloppnåelse Studiekompetanse Yrkeskompetanse Grunnleggende yrkeskompetanse (Grunnkompetanse) Arbeidskompetanse (Grunnkompetanse) Bestått læreplaner etter LK06 Nådd kompetansebeskrivelse og mål i rammeplan for grunnleggende yrkesutdanning. Nådd kompetansebeskrivelse og mål i rammeplan for arbeidskompetanse. 6

7 II Rammeplanenes struktur I Kunnskapsløftet skal all læring rettes mot målstyrte planer. Når det utarbeides individuelle opplæringsplaner der vi tar vekk deler av læreplanverket, er det viktig å lage nye, gode mål for opplæringen. Planene må også synliggjøre en helhet i opplæringen på samme måte som en nasjonal læreplan gjør for elever som går mot fulle årskurs. Når det gjelder yrkesfag, er helheten beskrevet gjennom kompetanseplattform for det enkelte fagløp, som igjen er konkretisert i læreplaner for Vg3. Når vi skal lage yrkesfaglige rammeplaner, må disse erstatte samme funksjoner som læreplanene for felles programfag ivaretar for elever som går mot full kompetanse. I dette kapittelet beskriver vi de viktigste prinsippene for dette. Hovedmål En individuell opplæringsplan bør alltid inneholde et hovedmål, og forslag til hovedmål er tatt inn i den enkelte rammeplan gjennom beskrivelsen av planens formål og muligheter for videre opplæring. Kompetansebeskrivelse Det samlede målet for opplæringen bør være tydelig og lett forståelig for både elever, foresatte, bedrifter og andre samarbeidsparter. I rammeplanene har vi kalt dette for kompetansebeskrivelse. Kompetansebeskrivelsen beskriver den samlede faglige og sosiale kompetansen som gjelder for den enkelte rammeplan, det vil si hvilken kompetanse vi kan forvente at eleven skal oppnå ved IOPens slutt. I den enkelte rammeplan er områder og læringsmål knyttet til kompetansebeskrivelsen (som igjen er en beskrivelse av en etterspurt sluttkompetanse). Dette er derfor deler av rammeplanen vi ikke kan endre nevneverdig (når vi kopierer planen over til elevens IOP) uten samtidig å justere kompetansebeskrivelsen opp eller ned, og dermed også endre elevens sluttmål (kvalifisering til et arbeid). Den nye forskriften påpeker at elever som ikke har vurderingsgrunnlag i fag, skal ha en beskrivelse av oppnådd kompetanse. Man kan klippe inn kompetansebeskrivelsen (dersom alt nås) eller deler av den inn i kompetansebeviset når eleven avslutter. Områder og læringsmål En kompetansebeskrivelse er en generell beskrivelse som omfatter deler av ulike fag (tverrfaglighet). For å gjøre rammeplanen (og dermed den enkelte elevs IOP) mer konkret, har vi delt opp i områder og læringsmål. Dette mener vi gir elevene (og foresatte) en bedre oversikt over hva som ligger i planen. Hvert utdanningsprogram har minst en rammeplan, 7

8 minst et programfag (se tabell side 9). På sikt vil de fleste utdanningsprogrammene innen grunnleggende yrkeskompetanse bestå av flere programfag, mens det innen arbeidskompetanse trolig vil være ett eller maksimalt to programfag. Når vi har valgt å kalle dette programfag, er det fordi vi ikke har funnet noe fullgodt alternativt ord. Det er derfor viktig at man ikke forveksler programfag i rammeplanene med de nasjonale fagene. Elever som får opplæring etter rammeplanene vil normalt ikke gå mot nasjonale programfag (alle kompetansemålene) og vil derfor heller ikke kunne få vurdering med karakter. Læringsmålene er utarbeidet på en måte som gjør at de skal gjelde for hele perioden rammeplanen (IOPen) dekker. Normalt bør dette være for hele opplæringsløpet til eleven i videregående skole, og de fleste målene er laget med et to-treårsperspektiv. Det er læringsmålene som i neste omgang skal vurderes i vurderingsmodulen i Elevinfo og det er deretter de samme læringsmålene vi skal utarbeide halvårsrapporter på bakgrunn av. 8

9 III Planer for grunnleggende yrkeskompetanse Rammeplaner programfag Under hvert utdanningsprogram er det laget minst en plan. Denne planen inneholder et programfag som er delt inn i ulike områder med tilhørende læringsmål. Innholdet i programfaget er direkte knyttet til en kompetansebeskrivelse, og endringer i målene eller områdene medfører at skolen må justere kompetansebeskrivelsen. Dersom man justerer ned nivået på kompetansebeskrivelsen vil det si at eleven ikke vil nå den grunnleggende yrkeskompetansen. Et alternativ til å justere ned målene i programfaget, er å bruke rammeplan for arbeidskompetanse. Utdanningsprogram Programfag* Områder (tillegg til sosial kompetanse som er felles for alle) Bygg- og anleggsteknikk side Bygg HMS og førstehjelp Måling og beregning Materialer, verktøy og festemidler Produksjon Design og håndverksfag side Elektrofag side Helse- og sosialfag side Medier og kommunikasjon side Naturbruk side Tekstilproduksjon Frisør Hjelpemontør Skolefritidsordning og barnehage Grafisk Gartneri Anleggsgartner Dyrestell Produksjon Materialer Frisørarbeid Salg og kundebehandling Butikkarbeid HMS og bransjelære Materialer og verktøy Montering Elektrisitet Aktivisering Planlegging og tilrettelegging Bespisning Grafisk Kopiering/ferdiggjøring Foto Web Kundebehandling HMS og arbeidskompetanse Veksthusproduksjon Frilandsproduksjon HMS og førstehjelp Materialer og verktøy Stell av plantefelt Vedlikehold Nyanlegg HMS og arbeidskompetanse Stell av dyr 9

10 Restaurant- og matfag side Service og samferdsel side Storkjøkken og kantine Butikk Kafé Lager og logistikk HMS og førstehjelp Redskap og råstofflære Produksjonshygiene Varmtkjøkken Koldtkjøkken HMS og førstehjelp Salg og kundebehandling Butikkarbeid Administrasjon HMS og førstehjelp Salg og kundebehandling Tilberedning av mat Kafédrift Administrasjon HMS og førstehjelp Truck Lager og terminal Teknikk og industriell produksjon side Transport Mekanisk produksjon Sikkerhet og kundebehandling Transport med bil Kontroll og renhold av bil HMS og førstehjelp Materialer og verktøy Måling og nøyaktighet Maskiner Sammenføying Trearbeid HMS og førstehjelp Materialer og verktøy Måling og nøyaktighet Materialkunnskap Trearbeidsproduksjon *NB. Det vil være skoler som ikke finner programfag som passer til sin produksjon/opplæringspraksis. Det må da lages en et nytt programfag, med samme struktur som de øvrige rammeplanene. Fagets sluttkompetanse må samsvare med et arbeidskraftbehov i en bransje (eller med mulige lærekandidatløp). Det vil nedsettes en fylkeskommunal arbeidsgruppe som vil oppdatere plansamlingen etter hver som skolene melder behov for flere programfag. Eksempelplaner fellesfag Dette er deler av nasjonale fag som elever kan få tilbud om, men som ikke er avgjørende for måloppnåelse i kompetansebeskrivelsen i den enkelte rammeplan. Fagene er spesielt tilpasset elever som ønsker å ta den delen av fellesfagene som er mest relevant for å kunne fungere godt i en framtidig arbeidssituasjon. Det er utarbeidet planer for alle fag, og her har skolene 10

11 stor frihet i å tilpasse antall fag og mål til den enkelte elev (i elevens IOP). Fagene gir ikke grunnlag for vurdering med karakter (reduserte mål). Eksempelplanene dekker følgende fag og områder: Fag Områder Fag Områder Norsk Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Naturfag Engelsk Matematikk Språkopplæring Kommunikasjon Kultur Tall og algebra Geometri Økonomi Sannsynlighet Tid Kroppsøving Samfunnsfag Forskerspiren Bærekraftlig utvikling Ernæring og helse Idrett og dans Friluftsliv Aktivitet og livsstil Individ og samfunn Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi kjennskap til innhold og arbeidsmåter i ulike yrker. Den enkelte skole må vurdere hvor mange timer faget skal bestå i, men minimum er satt til timetallet på Vg1. Dersom en elevs IOP inneholder prosjekt til fordypning, skal eleven ha karakter i faget. 11

12 IIIa Rammeplaner for programfagene- grunnleggende yrkeskompetanse Utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Bygg Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Tømrer Murer Forskalingsarbeid Programfag: Bygg Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: bruke de vanligste verktøy og måleinstrumenter. under veiledning arbeide med enkle bygningskonstruksjoner i tre, mur og betong følge grunnleggende helse-, miljø og sikkerhetskrav. Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 12

13 Programfag: Bygg Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: regler og rutiner for HMS og brannvern å arbeide med hensyn til egen og andres sikkerhet å bruke riktig arbeidsteknikk å holde det rent og ryddig på arbeidsplassen å utføre livreddende førstehjelp å bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr Måling og beregning Eleven skal lære: å velge og bruke riktig måleutstyr til arbeidsoppgavene de vanligste måleenhetene i bransjen å beregne areal og volum å kappe nøyaktig etter mål Materialer, verktøy og festemidler Eleven skal lære: regler og rutiner for HMS og brannvern å velge egnede materialer, festemidler og verktøy til arbeidsoppgavene å vedlikeholde verktøy og utstyr å oppbevare verktøy og utstyr på en forsvarlig måte navn og bruksområder på de vanligste materialer, festemidler, verktøy og utstyr som benyttes. Produksjon Eleven skal lære: å utføre enkelt grunnarbeid å utføre enkelt forskalingsarbeid å utføre enkelt armeringsarbeid å utføre enkle betongarbeider å utføre enkelt mur- og pussearbeid å utføre gulv- vegg- og takkonstruksjoner i tre under veiledning å utføre ulike taktekkinger under veiledning å utføre utvendige kledninger etter instruksjon å utføre isolering og innvendige kledninger å sette inn av dører og vinduer under veiledning å utføre enkel listing 13

14 Utdanningsprogram: Design og håndverk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Tekstilproduksjon Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Tekstilproduksjon Programfag: Tekstilproduksjon Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: sy med maskin etter instruksjon håndtere symaskin følge enkle oppskrifter/instruksjoner grunnleggende teori om materialer, arbeidsredskaper og bruksområder produsere enkle tekstilprodukter Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 14

15 Programfag: Tekstilproduksjon Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet Produksjon Eleven skal lære å sy enkel søm med maskin å sy enkel søm for hånd de mest brukte maskinene i ferdigstillelse av produkter. relevante faguttrykk. å bruke arbeidstegninger og bruksanvisninger. Materialer Eleven skal lære bruksområder for de mest brukte materialene. å bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte. NB. Planen er et grovutkast og trenger videre arbeid. 15

16 Utdanningsprogram: Design og håndverk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Frisør Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Frisør Programfag: Frisør Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: betjene telefon og kassaapparat vaske hår, farge vipper og bryn rengjøre og vedlikeholde verktøy og utstyr holde det ryddig og rent på arbeidsplassen møte kunder på en hyggelig måte Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 16

17 Programfag: Frisør Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet Frisørarbeid Eleven skal lære å vaske hår etter instruksjon hodebunnsmassasje. grunnleggende kjennskap til hårpleieprodukter og bruke dem riktig. å tørke hår. å farge vipper og bryn å ta ut curlere. å skylle ut strukturomforming og farge. Salg og kundebehandling Eleven skal lære: å yte god service å bruke kasse for betaling med kort og kontanter å ta imot og gi igjen riktig veksel å ha oversikt over varesortimentet Butikkarbeid Eleven skal lære: å motta og prise varer å plassere varer i butikken å etterfylle varer i butikken å håndtere telefonbestillinger å holde hyller og utstillinger rent og ryddig NB. Planen er et grovutkast og trenger videre arbeid. 17

18 Utdanningsprogram: Elektrofag Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Hjelpemontør Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det ikke vanlig å tegne opplæringskontrakt. Det bør utredes muligheter innenfor følgende retninger: Hjelpemontør sterkstrøm Hjelpemontør svakstrøm Programfag: Hjelpemontør Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: legge kabler og trekke ledninger etter instruksjon delta i montering av skjult og åpent anlegg utføre arbeidet henhold til HMS forvalte materialer med hensyn til bedriftens økonomi, og bruke, oppbevare og vedlikeholde verktøy på en hensiktsmessig måte Eleven har i tillegg sikkerhetskurs FSE Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven pågangsmot og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 18

19 Programfag: Hjelpemontør Områder og læringsmål Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og bransjelære Eleven skal lære: om de viktigste regler og rutiner i forbindelse med HMS å arbeide på en sikker måte med hensyn til deg selv og andre å bruke nødvendig sikkerhets-/verneutstyr om muligheter, rettigheter og plikter som arbeidstaker i bransjen Materialer og verktøy Eleven skal lære: riktig verktøybruk å velge egnet materiell og verktøy etter arbeidsoppgave å vedlikeholde verktøy og maskiner å oppbevare verktøy og maskiner på en forsvarlig måte om det vanligste utstyr og materiell i bransjen Montering Eleven skal lære: å montere bokser og legge rør til skjult anlegg å trekke ledning i skjult anlegg montere stikkontakt og brytere å montere enkle åpne anlegg med stikkontakt og bryter å legge enkle sløyfer med varmekabler Elektrisitet Eleven skal lære: om grunnleggende begreper å måle spenning, strøm og motstand 19

20 Utdanningsprogram: Helse og sosialfag Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Skolefritidsordning og barnehage Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: SFO Barnehage Programfag: Skolefritidsordning og barnehage Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: delta i aktivisering av barn på en ansvarsbevisst og omsorgsfull måte. planlegge, kjøpe inn mat og tilrettelegge måltider. inngå i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter som bidrar til barns utvikling. grunnleggende kunnskaper som omhandler å arbeide med barn Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 20

21 Programfag: Skolefritidsordning og barnehage Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet Aktivisering Eleven skal lære å ha oversikt over hvor barna er, hva de heter og ta ansvar for deres sikkerhet. å lede samlinger på en god måte. å samtale med barna på en måte som skaper tillit og trygghet. å hjelpe barn å løse konflikter de ikke klarer å løse selv. å ta ansvar for at barna er riktig kledd i forhold til vær og årstid å hjelpe barna med ulike formingsaktiviteter Planlegging og tilrettelegging Eleven skal lære å lage uke- eller månedsplaner for sitt arbeidsområde. å ta hensyn til barns aktivitetsbehov. å forberede samling. å ta ansvar for leker og utstyr. å rydde og vaske i de rom de har ansvar for. Bespisning Eleven skal lære å planlegge måltider i forhold til god og næringsrik kost. å foreta innkjøp med hensyn til økonomi. å dekke et hyggelig bord. å arbeide etter krav som stilles til kjøkkenhygiene og håndtering av avfall. 21

22 Utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Grafisk Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Fotoforretning Lokalmedier avis/radio/tv Lyd/lys innefor teaterproduksjoner Programfag: Grafisk Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: bruke produksjonsutstyr i enkle oppdrag foreta enkle arkiveringsoppgaver behandle kunder på en hyggelig måte Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid Programfag: Grafisk Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet 22

23 Grafisk Eleven skal lære: å benytte idemyldring og tankekart å bruke ulike skisseteknikker å anvende de fire komposisjonsprinsippene å arbeide med ulike sjangere å utøve analyse, kildekritikk og presseetikk å bruke InDesign og Illustrator som verktøy Kopiering/ferdiggjøring Eleven skal lære: å stille inn for kopiering av ensidig og tosidig originaler å skifte tonerflaske /fargepatroner å foreta papirinnstilling for formatene A5, A4 og A3 å foreta vurdering av kopikvalitet sett opp mot original/prøve, sort/hvit og farge å skjære ferdigtrykt opplag i skjæremaskin etter skjæreprøve å utføre arksamling (falsede ark) ved hefteproduksjon /sortere opplag å utføre stifting og hulling å utføre blokkliming å kunne foreta varmliminnbinding å false ark for hånd og maskinelt (ett strøk) å pakke og merke opplag Foto Eleven skal lære: å vurdere egne og andres bilder å bruke teknisk utstyr på en forsvarlig måte grunnleggende bildebehandling i photoshop Web Eleven skal lære: om Dreamweaver å anvende riktig mappestruktur å lage Webside å bruke blogg Kundebehandling Eleven skal lære: å foreta enkelt arkiveringsarbeid å utføre resepsjonsoppgaver på gruppa å representere gruppa på en positiv måte å gi råd og veiledning til kunder og forstå betydningen av dette for virksomheten/driften å håndtere klager fra kunder å forholde seg til telefon og formidle beskjeder 23

24 Utdanningsprogram: Naturbruk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Gartneri Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Produksjonsgartneri Hagesenter Programfag: Gartneri Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: arbeide med produksjon i veksthus og på friland. arbeide med viderebearbeiding og delta i salg og kundeveiledning planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver i tråd med bransjens krav til kvalitet. forholde seg til risikofaktorer og miljømessige krav, og følge sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen. Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 24

25 Programfag: Gartneri Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og arbeidskompetanse Eleven skal lære å yte god service overfor kunder og besøkende å ta hensyn til helse-, miljø og sikkerhet i alt arbeid å arbeide i tråd med gitte kvalitetskrav å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til effektivitet å holde det ryddig og rent i all produksjon Veksthusproduksjon Eleven skal lære å så og prikle å potte, både manuelt og maskinelt å formere planter ved hjelp av stiklinger å vanne og gjødsle ulike kulturer å utføre forskjellige former for plantevern i veksthus å rengjøre veksthusarealer Frilandsproduksjon Eleven skal lære å klargjøre og plante frilandsarealer å vedlikeholde ulike frilandsarealer å utføre forskjellige former for plantevern på friland å vanne og gjødsle ulike kulturer 25

26 Utdanningsprogram: Naturbruk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Anleggsgartner Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Anleggsgartner Programfag: Anleggsgartner Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: utføre enkelt vedlikehold og rengjøring av grøntanlegg bruke motorisert redskap til ulike arbeidsoppgaver utføre kapping og sammenføying av trematerialer utføre daglig vedlikehold av ulike motorredskaper legge heller og belegningsstein beskjære og stelle busker under veiledning Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid Programfag: Anleggsgartner Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger 26

27 å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: regler og rutiner for HMS og brannvern å arbeide med hensyn til egen og andres sikkerhet å bruke nødvendig sikkerhets- og verneutstyr å bruke riktig arbeidsteknikk å utføre livreddende førstehjelp Materialer og verktøy Eleven skal lære: å bruke ulike motoriserte redskaper på en forsvarlig måte å beregne kvadratmeter og kubikkmeter å utføre daglig vedlikehold og ettersyn av maskiner, redskap og håndverktøy å velge riktig verktøy og redskap ut fra arbeidsoppgave å utføre periodisk vedlikehold og ettersyn under veiledning å holde orden på verktøy og redskaper etter endt arbeid å bruke meterstokk, målebånd og maler til merking og oppmåling Stell av plantefelt Eleven skal lære: å utføre kantstikking etter instruksjon å beskjære busker og trær under veiledning å utføre ugressbekjempelse etter instruksjon å utføre jordbearbeiding etter instruksjon 10 av de vanligste busker, trær, ettårige blomster og stauder Vedlikehold Eleven skal lære: å slå gress å utføre renhold av utearealer etter instruksjon å strø veier, plasser og gangstier etter instruksjon å rydde løv å holde uteområdet ryddig Nyanlegg Eleven skal lære: å sette kantstein, legge heller og belegningsstein under veiledning å etablere gressplen under veiledning å plante ulike vekster under veiledning 27

28 Utdanningsprogram: Naturbruk Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Dyrestell Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er status når det gjelder opplæringskontrakt uklar. Programfag: Dyrestell Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: arbeide med foring og stell av dyr på en etisk forsvarlig måte. møte kunder og besøkende på en hyggelig måte. planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver i tråd med bransjens krav til kvalitet. forholde seg til risikofaktorer og miljømessige krav, og følge sikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen. Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær. er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig. viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid. 28

29 Programfag: Dyrestell Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og arbeidskompetanse Eleven skal lære å yte god service overfor kunder og besøkende å ta hensyn til helse-, miljø og sikkerhet i alt arbeid å arbeide i tråd med gitte kvalitetskrav å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til effektivitet å holde det ryddig og rent i all produksjon Stell av dyr Eleven skal lære å foreta stell og foring av dyr om dyrenes ulike behov om etiske retningslinjer for dyrehold å identifisere, klassifisere og presentere et utvalg av arter å velge og bruke riktige redskaper og utstyr i tilknytning til produksjon å bruke fornuftig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold å bruke riktig arbeidsteknikk 29

30 Utdanningsprogram: Restaurant- og matfag Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Storkjøkken og kantine Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Kantine Kafeteria Storkjøkken Programfag: Storkjøkken og kantine Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: produsere enkle retter for salg eller servering servere mat fra disk, bruke kassaapparat og yte god service betjene oppvaskmaskin og utføre daglig og periodisk vedlikehold av arbeidsplassen grunnleggende teori om oppbevaring og bruk av de vanligste råvarene som anvendes i en kantine/kafeteria eller på et institusjonskjøkken Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid Programfag: Storkjøkken og kantine Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger 30

31 å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære regler og rutiner for HMS og brannvern å arbeide med hensyn til egen og andres sikkerhet riktig arbeidsteknikk å holde det rent og ryddig i produksjonslokalene å utføre livreddende førstehjelp å håndterer avfall og kildesorterer på riktig måte Redskap og råstofflære Eleven skal lære navn og bruksområder på de vanligste kjøkkenredskaper å benytte kjøkkenredskaper og maskiner riktig om de vanligste råstoffene på kjøkkenet Produksjonshygiene Eleven skal lære å foreta daglig og periodisk renhold å holde det rent og ryddig når du jobber god personlig hygiene Varmtkjøkken Eleven skal lære å tilberede de vanligste lunsjrettene under veiledning å tilberede de vanligste middagsrettene under veiledning Koldtkjøkken Eleven skal lære å smøre ulike typer påsmurt etter instruksjon å lage majones og oljebasert dressing etter instruksjon å lage ulike typer salater etter instruksjon å legge opp enkelt koldtbord etter instruksjon å tilberede enkel gjærbakst og kaker etter instruksjon å lage og pynte konditorvarer under veiledning Salg Eleven skal lære å plassere varer på en hensiktsmessig og delikat måte å selge varer fra disk, betjene kassaapparat og betalingsterminal kjenne navn og priser på de ulike slagsvarene Produksjonshygiene Eleven skal lære å foreta daglig og periodisk renhold å holde det rent og ryddig når du jobber å ha god personlig hygiene 31

32 Utdanningsprogram: Service og samferdsel Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Butikk Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Butikk og salg Programfag: Butikk Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: ta imot, prise og sette ut varer i butikk veilede kunder og bruke kassaapparat rydde og holde orden i salgs- og lagerlokalene motta og gi beskjeder og betjene telefon arbeide med hensyn til helse miljø og sikkerhet Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: yter eleven god service møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 32

33 Programfag: Butikk Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: å følge regler og rutiner for HMS og brannvern å brukerriktig arbeidsstilling å holde det rent og ryddig på arbeidsplassen å utføre livreddende førstehjelp å håndtere avfall og kildesorterer på riktig måte Salg og kundebehandling Eleven skal lære: å yte god service å avdekke kundens behov å foreslå passende produkter for kundene å bruke kasse for betaling med kort og kontanter å ta imot og gi igjen riktig veksel å ha oversikt over varesortimentet Butikkarbeid Eleven skal lære: å motta og prise varer å plassere varer i butikken å etterfylle varer i butikken å håndtere telefonbestillinger å holde hyller og utstillinger rent og ryddig Administrasjon Eleven skal lære: å avstemme kassa å foreta varetelling å åpne og stenge butikk og kafé 33

34 Utdanningsprogram: Service og samferdsel Nivå: Grunnleggende yrkeskompetanse Programfag: Kafé Formål: Formålet med den alternative opplæringen er å kvalifisere til videre opplæring som lærekandidat innenfor utdanningsprogrammet. Rammeplanen er utformet på en slik måte at den skal gi en breddekompetanse som krever ytterligere spesialisering i bedrift (i samsvar med modellen). Etter endt opplæring i tråd med målene i denne rammeplanen vil det likevel kunne være flere muligheter for eleven; 1. Søke seg arbeid på bakgrunn av dokumentert oppnådd kompetanse 2. Fortsette videre opplæring i skole med sikte på fagkarakter/bestått årskurs. 3. Fullføre modellen med opplæringskontrakt i bedrift. Per i dag er det vanlig å tegne opplæringskontrakt innenfor følgende retninger: Arbeid i kafé Programfag: Kafé Kompetansebeskrivelse: Når elevene har fått en alternativ opplæring i tråd med denne rammeplanen, er det målet at de skal ha opparbeidet følgende kompetanse: Faglig kompetanse Ved opplæringens slutt kan eleven: tilberede enkle retter for salg veilede kunder og bruke kassaapparat rydde og holde orden i salgs- og lagerlokalene motta og gi beskjeder og betjene telefon arbeide med hensyn til helse miljø og sikkerhet Sosial og arbeidsmessig kompetanse Ved opplæringens slutt: yter eleven god service møter eleven presis, har et stabilt oppmøte og gir beskjed ved fravær er eleven pålitelig og samarbeidsdyktig viser eleven engasjement og kan jobbe med samme arbeidsoppgaver over tid 34

35 Programfag: Kafé Områder og læringsmål: Sosial og arbeidsmessig kompetanse å møte presis og å varsle ved fravær å samarbeide godt og å tolerere andres ulikheter å være pålitelig og å holde avtaler å ta selvstendige beslutninger og gi konstruktive tilbakemeldinger å arbeide selvstendig og å være utholdende i arbeidet å arbeide effektivt å bidra positivt til arbeidsmiljøet HMS og førstehjelp Eleven skal lære: å følge regler og rutiner for HMS og brannvern å brukerriktig arbeidsstilling å holde det rent og ryddig på arbeidsplassen å utføre livreddende førstehjelp å håndtere avfall og kildesorterer på riktig måte Salg og kundebehandling Eleven skal lære: å yte god service å avdekke kundens behov å foreslå passende produkter for kundene å bruke kasse for betaling med kort og kontanter å ta imot og gi igjen riktig veksel å ha oversikt over varesortimentet Tilberedning av mat Eleven skal lære: å ivareta hygieniske krav til håndtering av mat å tilberede brødmat som baguetter, rundstykker og horn å tilberede ulike salater å tilberede halvfabrikataprodukter som pizza, boboli og pita å tilberede supper etter oppskrift Administrasjon Eleven skal lære: å avstemme kassa å foreta varetelling å åpne og stenge butikk og kafé Kafédrift Eleven skal lære: å servere kunder på en hyggelig måte å ta imot og videreformidle bestillinger å rydde og vaske bord i serveringslokalet på eget initiativ å bruke oppvaskmaskin 35

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Grøntanlegg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Kjøkken og kantine På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Bygg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring som

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Butikk og kafé På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Tre likeverdige sluttkompetanser etter loven:

Tre likeverdige sluttkompetanser etter loven: Tre likeverdige sluttkompetanser etter loven: 1. Studiekompetanse 2. Yrkeskompetanse 3. Kompetanse på lavere nivå Planlagt: 2-elever 4-elever 8-elever Annen IOP Spesialundervisning 1. Spesialundervisning

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Trearbeid På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Mekanisk På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

Tid Tema 09.00-10.00 Hva er elevinfo - bakgrunn og kort gjennomgang. 10.15-11.15 Individuelt arbeid etter instruksjon - komme i gang som administrator

Tid Tema 09.00-10.00 Hva er elevinfo - bakgrunn og kort gjennomgang. 10.15-11.15 Individuelt arbeid etter instruksjon - komme i gang som administrator Tid Tema 09.00-10.00 Hva er elevinfo - bakgrunn og kort gjennomgang 10.15-11.15 Individuelt arbeid etter instruksjon - komme i gang som administrator 11.30-12.00 Om fylkeskommunale rammeplaner og IOP 12.00-12.45

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Gartneri På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Grunnleggende yrkesutdanning

Grunnleggende yrkesutdanning Grunnleggende yrkesutdanning Kort presentasjon av skolens utdanningsgrupper Kjelle videregående skole 1 Opplæringstilbudet Når du søker deg til Kjelle videregående skole, søker du deg til skolen og ikke

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Utdanningsgruppe Gartneri

Utdanningsgruppe Gartneri Utdanningsgruppe Gartneri 1 Kjelle videregående skole Innhold INNHOLD... 2 FORORD... 3 FORMÅL... 4 KOMPETANSEBESKRIVELSE... 4 OPPLÆRINGENS INNHOLD OG ORGANISERING... 5 ORGANISERING... 5 ARBEIDSOPPDRAG...

Detaljer

Kokk hotell- og restaurantfag

Kokk hotell- og restaurantfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG Kokk hotell- og restaurantfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Institusjonskokkfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

Institusjonskokkfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG 2 RESTAURANT OG MATFAG Institusjonskokkfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kokk- og servitørfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Restaurant- og matfag Råstoff og produksjon Kode: RMF1001 Mål for opplæringen er

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Matfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Restaurant- og matfag Råstoff og produksjon Kode: RMF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet. Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk

Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet. Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk - et kompetansemiljø! Etter kurset er det målet at: Velkommen Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk Deltakere har fått

Detaljer

Utdanningsgruppe Kjøkken/kantine

Utdanningsgruppe Kjøkken/kantine Utdanningsgruppe Kjøkken/kantine 1 Kjelle videregående skole Innhold INNHOLD... 2 FORORD... 3 FORMÅL... 4 KOMPETANSEBESKRIVELSE... 4 ORGANISERING... 5 ARBEIDSOPPDRAG... 6 MÅL FOR OPPLÆRINGEN... 6 Arbeidsområdene...

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK TREARBEID 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

8.trinn: Aktivitet og programområde: Julemarked

8.trinn: Aktivitet og programområde: Julemarked 8.trinn: Aktivitet og programområde: Julemarked Trearbeid Bygg og anlegg Kompetansemål: Arbeidsmåte: Dokumentasjon og vurdering: Planlegge og lage å kunne uttrykke seg muntlig ved å arbeidstegning. kommunisere,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR

LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Dok.id.: 2.14.4.1.6 O-S-11-HSHSF1 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 05.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 6 LOKAL LÆREPLAN I PROSJEKT TIL

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

VG1 Restaurant og Matfag

VG1 Restaurant og Matfag LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING VG1 Restaurant og Matfag Restaurantkokk, institusjonskokk og servitør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Noreveien 2 Postboks 183 1541 Vestby Restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Dette programmet er sammensatt av restaurant og matfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå oppdrag 12-16

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå oppdrag 12-16 Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå oppdrag 12-16 Regjeringens ambisjoner når det gjelder opplæring for

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere.

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere. Feieryrket har i Norden røtter tilbake til 1600-tallet da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland. Arbeidet besto i starten mest av feiing av skorsteinene på kongens slott.

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag God vurdering? -dette fokuserer vi på: Tydelige og konkrete vurderingskriterier, som elevene kjenner godt Egenvurdering Underveisvurdering Sluttvurdering

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærefag som utgangspunkt for vurdering analyse og tolkning av læreplaner

Lærefag som utgangspunkt for vurdering analyse og tolkning av læreplaner Lærefag som utgangspunkt for vurdering analyse og tolkning av læreplaner Grete Haaland Innhold Helhetlig yrkeskompetanse Overbyggende kompetanse, felles for alle/mange yrker Yrkeskompetanse utgangspunkt

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forord. Hverdagslivstrening - et bidrag til bedre og mer helhetlig tilbud for søkerne. Det er tid for mestring! Sedolf Slettli Fylkesutdanningssjefen

Forord. Hverdagslivstrening - et bidrag til bedre og mer helhetlig tilbud for søkerne. Det er tid for mestring! Sedolf Slettli Fylkesutdanningssjefen Forord Troms fylkeskommune har en strategiplan «Tid for Mestring» som skal bidra til at de viktigste aktørene i Troms opprettholder og utvikler kvaliteten i den videregående opplæringen i Troms. Det er

Detaljer

Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet. Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk

Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet. Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk Etter kurset er det målet m at: Velkommen Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk Elevinfo innføringskurs 09.11.2009 Tid

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Opplæringsplan for Vibemyr skoleverksted

Opplæringsplan for Vibemyr skoleverksted Opplæringsplan for Vibemyr skoleverksted Retning: Felles programfag: Utvidet praksis med opplæring i mindre gruppe. Bygg og anleggsteknikk Formål med felles programfag En velfungerende og sikker infrastruktur

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer