TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Skaun kmmune 25. ktber

2 Innhld 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn... 3 Frhldet til kmmunelven... 3 Begreper... 3 Tema fr tilsynet - kntrllmråder Gjennmføring av tilsynet... 4 Kmmunens rganisering av arbeidet med intrduksjnslven Tilsynets hvedtemaer Tilsynstema 1 Helårig prgram... 5 Rettslig grunnlag... 5 Observasjner g vurderinger... 5 Knklusjn Tilsynstema 2 Ferier g høytidsdager... 6 Rettslig grunnlag... 6 Observasjner g vurderinger... 6 Knklusjn Tilsynstema 3 Prgram på full tid... 7 Rettslig grunnlag... 7 Observasjner g vurderinger... 7 Knklusjn Tilsynstema 4 Deltakelse på heltid g individuell tilpasning... 9 Rettslig grunnlag... 9 Observasjner g vurderinger... 9 Knklusjn Retting av lvstridige frhld Tilsynstema 3 Prgram på full tid Oppfølging av tilsynsresultater varsel m mulige pålegg Klagerett Vedlegg - Oversikt ver innsendt dkumentasjn

3 1. Tilsynets tema g frmål Denne rapprten er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter tilsyn med Skaun kmmunes frvaltning av intrduksjnslven. Tilsynet retter seg mt kmmunen, jf. intrduksjnslven 3 m kmmunens ansvar. Frmålet med tilsynet Intrduksjnslven har sm hensikt å sørge fr at deltakerne blir aktive yrkesutøvere g samfunnsbrgere g at de blir øknmisk selvstendige. Fr deltakerne kan brudd på intrduksjnslven ha rettssikkerhetsmessige knsekvenser, sm er i strid med lvens frmål. Det kan gså ha samfunnsøknmiske knsekvenser gjennm frsinkelser i den enkeltes vergang til utdanning g arbeid. Tilsynet skal bidra til etterlevelse av lven, g dermed til kmmunens arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteprduksjn. Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn Lv m intrduksjnsrdning g nrskpplæring fr nyankmne innvandrere (intrduksjnslven) gir i 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 g 25 tredje g fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med: 3 intrduksjnsprgram ( 2-7) intrduksjnsstønad ( 8-16) pplæring i nrsk g samfunnskunnskap ( 17-20) Nasjnalt intrduksjnsregister - NIR ( 25 tredje g fjerde ledd) Tilsyn mfatter gså frskrifter g annet regelverk knyttet til disse lvbestemmelsene, bl.a. rundskriv Q-20/2012. Frhldet til kmmunelven Intrduksjnslven 23 sier at reglene i kmmunelvens kapittel 10A gjelder fr Fylkesmannens tilsyn. Kmmunelven gir Fylkesmannen rett til å be m pplysninger, rett til innsyn i saksdkumenter g adgang til kmmunale institusjner eller andre sm utfører ppgaver på vegne av kmmunen. Videre kan Fylkesmannen gi pålegg m å rette frhld sm er i strid med lv g/eller frskrift. Før det gis pålegg skal kmmunen få en rimelig frist til å rette frhldet. Fylkesmannen skal gså før det fattes vedtak m pålegg, ha vurdert virkninger pålegget kan ha fr kmmunens øvrige virksmhet. Når tjenester utføres av andre enn kmmunen, skal krav m retting g eventuelle pålegg rettes til kmmunen sm ansvarlig fr intrduksjnsprgrammet. Kmmunen plikter å sørge fr at tjenesten utføres i samsvar med lv g frskrift. Fylkesmannens tilsyn er et lvlighetstilsyn, jf. kmmunelven 60b. Begreper Disse begrepene brukes i Fylkesmannens knklusjn: Lvbrudd er mangel på ppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhld av lv eller frskrift. Merknad er et kritikkverdig frhld sm ikke mfattes av definisjnen fr lvbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis sm ptensielt kan føre til lvbrudd.

4 Lvbrudd skal rettes, mens merknader er ne kmmunen selv kan velge m man vil ta hensyn til. Tema fr tilsynet - kntrllmråder Oppdraget med dette tilsynet er gitt Fylkesmannen sm et embetsppdrag fra Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet (resultatmråde 47.5). Gjennm tilsynet skal Fylkesmannen kntrllere m kmmunen gir deltakerne et intrduksjnsprgram sm er helårig g på full tid, jf. intrduksjnslven 4 (2). Innenfr dette tema er det vurdert fire kntrllmråder: 1. Helårig prgram 2. Ferier g høytidsdager 3. Prgram på full tid 4. Deltakelse på heltid De rettslige krav til kmmunen er gjengitt i mtalen av hvert kntrllmråde. De bygger i all hvedsak på BLDs rundskriv Q-12/2012. Integrerings- g mangfldsdirektratet har utgitt en tilsynsinstruks fr dette tilsynet, sm på enkelte punkter utfyller rundskrivet. 2. Gjennmføring av tilsynet Tilsynet er gjennmført slik: Mars Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kmmunen m åpning av tilsyn, med frist 22. april fr innsending av dkumentasjn Mai/juni September/ ktber Mttak g gjennmgang av dkumentasjn fra kmmunen Utsending av freløpig rapprt (16. mai) Frist fr skriftlig tilbakemelding fra kmmunen på freløpig rapprt 15. juni Sluttmøte med kmmunen (2. september) Oversending av tilleggsdkumentasjn (10. ktber) Utarbeidelse av endelig tilsynsrapprt Frist fr retting (31. desember) Avslutning av tilsynet Grunnlaget fr Fylkesmannens tilsyn er vurdering av kmmunens egenerklæring, tilsendt dkumentasjn g gjennmgang av fem deltakermapper, jf. vedlegg 1. Knklusjnene i denne rapprten er et uttrykk fr hva tilsynsmyndigheten har sett gjennm den dkumentasjnen sm frelå ved tilsynet. Rapprten sier ikke ne m kmmunens frvaltning av intrduksjnsrdningen på andre mråder enn de sm er undersøkt gjennm tilsynet. Kmmunens rganisering av arbeidet med intrduksjnslven Arbeidet med intrduksjnsprgrammet fr nyankmne innvandrere er i Skaun kmmune lagt til enheten Barn, familie g helse. Tjenester etter intrduksjnslven mfatter 1,2 årsverk. 4

5 Kmmunen har inngått en samarbeidsavtale med Orkdal kmmune m nrskpplæringen, grunnsklepplæring g tiltak i perider der det ikke er undervisning fr deltakerne i intrduksjnsprgrammet. Måltallet fr bsetting i 2014 er 8 persner. Tilgangen på egnede bliger et en utfrdring i arbeidet med å ta imt flyktninger, men kmmunen har satt i gang et eget prsjekt på dette mrådet. 3. Tilsynets hvedtemaer 2.1 Tilsynstema 1 Helårig prgram Gjennm tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert m: Kmmunen tilbyr et intrduksjnsprgram sm er 47 uker i året Rettslig grunnlag Det følger av frskrift m fravær g permisjn ved nyankmne innvandreres deltakelse i intrduksjnsprgram 6-2 at det fr hvert kalenderår skal fastsettes ferie i pptil 25 virkedager (eller fem uker) fr prgramdeltakerne. Dette tilsvarer ferielvens alminnelige ferietid, g betyr at prgrammet skal være 47 uker i året. Hvr nrskpplæring er lagt til skler sm følger 190 dagers sklerute, har kmmunen plikt til tilby kvalifiserende tiltak i sklens ferier. Tiltakene skal være i samsvar med intrduksjnslvens frmål ( 1), altså styrke nyankmne innvandreres mulighet fr deltakelse i yrkes- g samfunnslivet, g bidra til deres øknmiske selvstendighet. Kmmunen kan i sklens ferier tilby tiltak sm f.eks. pplæring i samfunnskunnskap eller tiltak sm frbereder til arbeidslivet fr å ppfylle krav til helårlig prgram. Deltakerne kan gså ha smmerjbb i ferien, jf. mtalen av muligheten fr å legge rdinært arbeid inn i prgrammet. Observasjner g vurderinger I følge egenerklæringen fra Skaun kmmune gjennmfører deltakerne sin nrskpplæring eller grunnsklepplæring g tiltak i undervisningsfrie perider på Orkdal vksenpplæring. Vksenpplæringens sklerute mfatter 225 dager med undervisning eller tiltak. Orkdal vksenpplæring har utarbeidet planer fr aktiviteter i de peridene der det ikke er rdinær nrskpplæring eller grunnsklepplæring. På denne måten er det dkumentert at aktivitetene er i tråd med intrduksjnsprgrammets frmål. I de innsendte enkeltsakene er det dkumentert i Nasjnalt intrduksjnsregister NIR hvr mange uker de ulike aktivitetene i prgrammet varer, g hvr strt timemfang aktivitetene har. Knklusjn Skaun kmmunen tilbyr et helårig intrduksjnsprgram ver 47 uker, i samsvar med intrduksjnslven 2 annet ledd. 5

6 2.2 Tilsynstema 2 Ferier g høytidsdager Gjennm tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert m: Deltakerne i intrduksjnsprgrammet har ferie i pptil 25 virkedager, dvs. 5 uker ferie i året. Deltakerne i tillegg får fri alle årets bevegelige hellig- g fridager. Deltakere sm ikke hører til Den nrske kirke, i tillegg får fri pptil t virkedager hvert kalenderår i frbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider Rettslig grunnlag Det skal fr hvert kalenderår fastsettes ferie i pptil 25 virkedager (eller fem uker) fr prgramdeltakerne. Dette tilsvarer ferielvens alminnelige ferietid, g betyr at prgrammet skal være 47 uker i året. Deltakerne har i tillegg rett til fri i alle årets bevegelige hellig- g fridager, dette følger av frskriften 6-1 hvr dagene er listet pp. Deltakere sm ikke tilhører Den nrske kirke har i tillegg rett til fri i pptil t virkedager fr hvert kalenderår i frbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Den enkelte har rett til intrduksjnsstønad i ferien. Den enkelte kmmune bestemmer når feriedagene skal avvikles. Det er ikke gitt nen adgang til å ha aktivitet i planlagt ferietid, g dermed pparbeide seg fleksible rettigheter sm kan tas ut på et senere tidspunkt. Kmmunen kan gi alle sammenhengende ferier i fem uker, eller de kan gi nen dager til høstferie, vinterferie, jul g påske, g det resterende m smmeren. Kmmunen må utarbeide et feriereglement eller praktisere regler m ferie g kmmunisere denne praksisen på en måte sm er tydelig g sm skaper frutsigbarhet fr deltakerne, i tillegg til at alle deltakerne behandles likt. Observasjner g vurderinger I følge Skaun kmmunes egenerklæring er det satt av 25 dager ferie fr deltakerne. 8 dager i frbindelse med påske- g julehøytiden er lagt inn i disse 25 dagene. Kmmunen har utgitt regler fr avvikling av ferie, sm del av regelverk fr fravær g permisjner. Disse blir brukt fr å infrmere deltakerne m sine rettigheter fr ferieavvikling. I følge kmmunens egenerklæring får deltakere sm ikke er medlem av Den nrske kirke, etter søknad fri i frbindelse feiring eller markering av religiøse høytider. I de innsendte enkeltsakene er ferieavviklingen dkumentert gjennm føring i Nasjnalt intrduksjnsregister NIR. Knklusjn Skaun kmmune praktiserer reglene m ferie g høytidsdager i samsvar med intrduksjnslven 2 annet ledd. 6

7 2.3 Tilsynstema 3 Prgram på full tid Gjennm tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert m: Prgrammet mfatter 37,5 timer per uke dersm prgrammet består av aktiviteter sm ikke krever fr g etterarbeid. Prgrammet mfatter minimum 30 timer per uke, dersm prgrammet hvedsakelig består av pplæringstiltak med betydelige krav til egenaktivitet, g i tillegg krever fr- g etterarbeid. Egenaktiviteten er rganisert slik at deltakeren kan få veiledning g at kmmunen sikrer at egenaktiviteten faktisk gjennmføres. Rettslig grunnlag Deltakelse i et prgram full tid er en frutsetning fr å få rett til intrduksjnsstønad. Fr et prgram sm består av aktiviteter sm ikke krever frberedelse eller etterarbeid av deltakeren, er full tid 37,5 timer per uke. Et intrduksjnsprgram kan innehlde både nrskpplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet er i samsvar med intrduksjnslvens frmål, jf. 1. Av lvens frarbeider følger det at mfanget av full tid skal avhenge av m innhldet krever frberedelser eller etterarbeid ut ver det sm er bundet i deltakerens prgramtid. Når innhldet hvedsakelig består av pplæringstiltak med betydelige krav til egenaktivitet (frberedelser g etterarbeid), er 30 timer full tid. Fr å sikre planmessighet, frutsigbarhet g likhet bør tidsrammen (eller timeplanen) fremgå eller legges ved den individuelle planen. Spennet mellm 30 g 37,5 timer per uke gir kmmunen altså et handlingsrm i tilpasningen av prgrammet. Hvis prgrammet består av både pplæring g andre tiltak, kan inntil 25 prsent av den ttale pplæringstiden settes av til frg etterarbeid, men dette må være planlagt, frutsigbart fr deltakeren g likt fr alle. Prgramtid er den tiden sm framgår av en timeplan eller ukeplan fr den enkelte deltaker. Kmmunen skal gjennm registrering av tilstedeværelse sikre at aktiviteten sm inngår i prgramtiden faktisk gjennmføres. Egenaktivitet skal bidra til læringsutbytte fr den enkelte deltakeren, g virke kvalifiserende, jf. intrduksjnslvens frmål. Den skal være rganisert slik at deltakeren kan få veiledning g at kmmunen sikrer at egenaktiviteten faktisk gjennmføres. Tid til fr- g etterarbeid bør tidfestes etter avtale med den enkelte deltakeren. Kmmunen bør følge pp den enkeltes frberedelser g etterarbeid, slik at den faktisk gjennmføres. En time med aktivitet/tiltak i intrduksjnslvens frstand utgjør 60 minutter. Fr den delen av prgramtiden sm gjelder undervisning, kan dette likevel innebære at nødvendige pauser mellm pplæringsblkene inngår i beregningen av ttaltiden. Pauser sm sådan er ikke beskrevet i frarbeidene til intrduksjnslven. Her må kmmunen dermed legge til grunn sin praksis sm arbeidsgiver, g dette kan medføre at det legges inn pauser i løpet av arbeidsdagen. Observasjner g vurderinger I de avtalene sm kmmunen inngår med deltakerne ved starten av intrduksjnsprgrammet heter det: «Jeg (deltakeren) frplikter meg [ ] til å 7

8 delta i [ ] aktiviteter/tiltak med inntil 7 ½ timer per dag [ ].» (vår kursivering). En slik frmulering er misvisende i lys av kravet m (g retten til) deltakelse i 37,5 timer per uke fr deltakeren, jf. intrduksjnslven 4 annet ledd. Gjennmgang av enkeltsaker viser at det ttale timemfanget per uke fr den enkelte er dkumentert i Nasjnalt intrduksjnsregister NIR. Tilsvarende pplysninger er imidlertid ikke tatt med i individuell plan, så det er usikkert m deltakeren har en tilsvarende versikt ver sitt aktivitetskrav. Skaun kmmune har høsten 2014 utarbeidet en ny mal fr individuell plan. Her blir målsetting, mfang (i tid g ukentlig) g ansvar fr de ulike tiltakene innenfr intrduksjnsprgrammet nærmere spesifisert. I frbindelse med tilsynet er det ikke versendt enkeltsaker der malen er tatt i bruk. I følge Skaun kmmunes egenerklæring består intrduksjnsprgrammet av minimum 30 timer, dersm prgrammet hvedsakelig består av pplæringstiltak med betydelig krav til fr- g etterarbeid. Gjennmgang av timeplaner innsendt i frbindelse med tilsynet viser at kravet m minimumsmfang ikke alltid er ppfylt. I flere av gruppene er det lagt inn studietid, slik at det ttale mfang undervisning bare er på 26,5-27 timer per uke. Av kmmunens versikt ver aktivitet i ferier g på planleggingsdager fremgår det at ukentlig mfang i slike perider skal være 30 timer per uke eller 6 timer per enkeltdag. Dette er mindre enn lvens krav på hhv 37,5 timer g 7,5 timer fr aktivitet sm ikke krever fr- g etterarbeid. I følge kmmunens egenerklæring følger lærerne pp deltakernes selvstudium. Det framgår av sklens ukeplaner hvilke ppgaver den enkelte deltaker skal arbeide med den aktuelle dagen. Gjennmgangen av timeplaner fr nrskpplæring g grunnsklepplæring viser at det er lagt inn studietid på dagtid, ne sm kmmer i tillegg til en daglig tid til fr- g etterarbeid på 1,5 timer. På denne måten verstiger selvstudietiden fr enkelte den fastsatte maksimumsrammen på 1,5 timer fr aktivitet sm krever slikt fr- g etterarbeid. I enkeltsakene var det ikke tatt med vedtak m deltakelse i nrskpplæringen. Beslutningen m å tildele en persn nrskpplæring etter intrduksjnslven 17 er et enkeltvedtak etter frvaltningslven. (Dette frhldet faller utenfr tilsynets tema g kntrllmråder.) Knklusjn Skaun kmmunen tilbyr ikke i alle tilfeller et prgram i et ukentlig mfang i samsvar med intrduksjnslven 2 annet ledd. Kmmunen har ikke sikret tilstrekkelig at prgrammets ukentlige mfang er i samsvar med lvens krav på 37,5 timer per uke. Kmmunen har ikke sikret at den ukentlige tid fr fr- g etterarbeid ikke verstiger maksimumsrammen på 7,5 timer fr aktiviteter sm krever slikt fr- g etterarbeid. 8

9 2.4 Tilsynstema 4 Deltakelse på heltid g individuell tilpasning Gjennm tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert m: Prgrammet er på heltid, det vil si ikke på deltid. Prgrammet er tilpasset deltakeren, slik at han eller hun kan delta på heltid Prgrammet endres ved behv fr å ivareta kravet til fulltid. Prgramdeltakelse følges pp av kmmunen. Rettslig grunnlag Intrduksjnsrdningen bygger på prinsippet m full deltakelse g individuelt tilrettelagt prgram. Videre bygger intrduksjnsrdningen på prinsippet m at det er deltakelsen i intrduksjnsprgrammet sm gir rett til utbetaling av intrduksjnsstønad. Fr deltakere uten andre midler til livspphld enn intrduksjnsstønad, vil en redusert stønad sm følge av deltidsdeltakelse i prgrammet antagelig ikke gi tilstrekkelig grunnlag fr å dekke utgifter til livspphld eller blig. Dette vil bryte med lvens frutsetning m at deltakelse i intrduksjnsprgrammet skal være et alternativ til ssialhjelp. Kravet m full deltakelse underbygger frmålet m at deltakelse i intrduksjnsrdningen kan sikre lettere vergang til arbeidslivet. Det er derfr ikke adgang til delvis deltakelse i intrduksjnsprgrammet. Der en deltaker på grunn av sykdm eller skade synes å være hindret fra deltakelse på heltid, skal man søke å tilpasse intrduksjnsprgrammet slik at deltakeren likevel kan delta på heltid. Et individuelt tilrettelagt prgram vil derfr kunne være mindre krevende enn arbeid. Kmmunen kan tilpasse prgrammet til deltakerens frutsetninger g behv g legge inn behandling eller andre typer ssialiserende tiltak innenfr prgrammets rammer, frutsatt at det ivaretar lvens frmål, sm er å legge til rette fr deltakelse i yrkes- g samfunnsliv. Selv m prgrammet er individuelt tilpasset den enkeltes behv, skal innhldet være arbeidsrettet. Observasjner g vurderinger Skaun kmmune har i telefnsamtale 21. mai bekreftet at deltakerne følger prgrammet på heltid, dvs. ikke på deltid. I følge Skaun kmmunes egenerklæring tilpasses prgrammet til den enkelte deltakers behv. Gjennmgåtte enkeltsaker viser at kmmunen ca. hver 4-6 måned drøfter livssituasjnen med den enkelte deltakeren, slik at det er mulig å tilpasse prgrammet. Kmmunen har fått utarbeidet rutiner fr fraværs- g ppmøterapprtering under nrskpplæring i regi av Orkdal kmmune. En gjennmgang av dkumenter i enkeltsaker viser at ppmøtelister blir ført av sklen. Kmmunen har utarbeidet et frammøteskjema, der deltakerne skal sørge fr at ppmøtet blir registrert under aktiviteter i sklens ferieperider, på språkpraksisplasser g på andre tiltak utenfr sklen. Det er utarbeidet en skriftlig rutine sm beskriver prsessen rundt føring g kntrll av ppmøtet i slike perider. 9

10 Knklusjn Skaun kmmunes praksis når det gjelder deltakelse på heltid g individuell tilpasning, er i samsvar med intrduksjnslven 4 andre ledd. 4. Retting av lvstridige frhld I følge kmmunelven 60b kan Fylkesmannen gi pålegg til kmmunen m å rette frhld sm er i strid med bestemmelser sm Fylkesmannen fører tilsyn med. Før pålegg benyttes, skal kmmunen gis en rimelig frist til å rette lvstridige frhld. Med hjemmel i kmmunelven 60d, g med bakgrunn i de bservasjner g vurderinger sm framgår av kapittel 3 i denne rapprten, ber Fylkesmannen m at de følgende lvstridige frhld rettes. Frist fr retting er 31. desember Tilsynstema 3 Prgram på full tid Skaun kmmune skal sørge fr intrduksjnsprgram gjennmføres i et ukentlig mfang sm er i samsvar med kravene i regelverket. I denne frbindelse skal kmmunen se til at: (1) Prgrammets ukentlige mfang er i samsvar med lvens krav på 37,5 timer per uke. (2) Den ukentlige tid fr egenaktivitet verstiger ikke maksimumsrammen på 7,5 timer. 5. Oppfølging av tilsynsresultater varsel m mulige pålegg Rettingsarbeid etter tilsynet Oppfølgingen av dette tilsynet følger kmmunelvens bestemmelser i kapittel 10A. Sammen med utsending av endelig tilsynsrapprt får kmmunen en rimelig frist fr å rette lvstridige frhld sm er påpekt i denne rapprten. Hva sm er en rimelig frist vurderes ut fra hvr kmplekst det er å rette frhldet g lvbruddets alvrlighetsgrad i frhld til å innfri enkeltpersners rettigheter. Når lvbruddet er rettet g senest innen den fastsatte fristen, sender kmmunen en erklæring til Fylkesmannen m at lvbruddet er rettet. Sammen med erklæringen sendes dkumentasjn sm dkumenterer rettingsarbeidet. Dersm Fylkesmannen ut fra erklæringen g dkumentasjnen finner det sannsynliggjrt at lvbruddet er rettet, avsluttes tilsynet gjennm brev til kmmunen. Dersm kmmunen ikke har rettet lvbrudd innen fristen, fatter Fylkesmannen enkeltvedtak m pålegg m retting. Kmmunen kan påklage et slikt vedtak, jf. neste avsnitt. Hvis kmmunen klager på vedtaket, kan ikke tilsynet avsluttes før klageinstansen har fattet endelig vedtak. Hvis kmmunen ikke får medhld, vurderes videre framdrift ut fra svaret fra klageinstansen. Denne endelige tilsynsrapprten er et varsel m mulig vedtak m pålegg m retting, jf. frvaltningslven 16 m varsel i frbindelse med vedtak. 10

11 Klagerett Dette punktet kmmer først til anvendelse dersm kmmunen ikke retter lvstridige frhld innen fristen, slik at Fylkesmannen på den bakgrunnen gir kmmunen pålegg m retting eller dersm kmmunen ikke er enig i det påpekte lvbruddet g Fylkesmannen har fattet vedtak m pålegg m retting. Pålegg m retting er et enkeltvedtak sm kan påklages, jf. kmmunelven 60d fjerde ledd. Klagen sendes til Fylkesmannen, sm kan mgjøre vedtaket eller sende den videre til klageinstansen, sm er Barne-, likestillings g inkluderingsdepartementet, jf. frvaltningslven 28. Klagefristen vil være tre uker fra vedtaket m pålegg er mttatt. 11

12 Vedlegg - Oversikt ver innsendt dkumentasjn Egenerklæring datert 15. april 2014 Uttalelse m freløpig tilsynsrapprt datert 19. juni Dkumenter merket med (XI) er verlevert i juni g ktber Organisasjnskart Årsmelding fra flyktningtjenesten fr 2013 Samarbeidsavtale mellm Skaun kmmune g Orkdal kmmune m gjennmføring av intrduksjnsprgrammet Oversikt ver kartlegginger sm gjennmføres med nye deltakere Mal fr individuell plan fr intrduksjnsprgrammet (X) Mal fr individuell plan fr nrskpplæring (Orkdal kmmune) Avtalemal fr språkpraksis Sklerute fr vksenpplæringen (Orkdal kmmune) Timeplan fr vksenpplæringen Arbeidsplaner fr nrskgruppe B g E (Orkdal kmmune) Arbeidsplaner fr grunnsklegruppe Oversikter ver mål g innhld i intrduksjnsprgrammet i sklens ferier g på planleggingsdager (X) Rutine fr ppmøteregistrering i nrskpplæringen (Orkdal kmmune) (X) Regler fr registrering av deltakelse, fremmøte g permisjn (X) Skjema fr føring av fremmøte (X) 5 enkeltsaker, med vekt på dkumenter knyttet til helårig prgram g full uke. Enkeltsakene bestd sm hvedregel av følgende dkumenttyper: Enkeltvedtak Intrduksjnsprgram Avtale m intrduksjnsprgram mellm kmmune g deltaker Individuell plan Intrduksjnsprgram Opplæring i nrsk g samfunnskunnskap Jurnalutskrifter - intrduksjnsprgrammet Timeplan Nrskpplæring Grunnsklepplæring Tiltak innenfr prgrammet Fraværslister Utskrifter fra NIR 12

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober

TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rissa kommune 10. oktober TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig intrduksjnsprgram på full tid Rissa kmmune 10. ktber 2014 1 Innhldsversikt 1. Tilsynets tema g frmål... 3 Frmålet med tilsynet... 3 Hjemmel fr Fylkesmannens tilsyn...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårs introduksjonsprogram på full tid Malvik kommune 10. februar 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet

Samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet OSLO KOMMUNE Samarbeidsavtale m intrduksjnsprgrammet Mellm Osl Vksenpplæring g bydelene i Osl kmmune Oppdatert: Januar 2016 Juni 2017: Revidering av vedlegg 1 g 2 Vedlegg 1: SAMARBEIDSRUTINER [Oppdatert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Flesberg kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Hemne kommune 22. desember 2016 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel for Fylkesmannens

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Gol kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen, 25. januar

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3 Side 1 TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Siljan kommune April 2014 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Trondheim kommune 15. januar 2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Sauherad kommune September 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Øvre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Leirfjord kommune 15. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel og

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Nedre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT.

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Detaljer

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Erfaringsutveksling etter tilsyn 2013-14 Nettverksmøte for kommuner og NAV, november 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Alta kommune 14. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning........3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Å snes kmmune Å snes ungdmsskle Arkivkde: 2016/2016 Tidsrm: juni 2016 desember

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Hvaler kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig

Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid SØGNE KOMMUNE NOVEMBER 2015 1 Innhold 1. Innledning.3 2.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Nytt rundskriv - NB! Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Ski kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune 24. juli 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Vadsø kommune 1 Innhold 1. Innledning... 4 Formålet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nord-Odal kommune

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Rakkestad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper...

Detaljer

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Tilsynsinstruks 2013-2015 Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 0 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven...

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- g utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sklens arbeid med elevenes utbytte av pplæringen Trysil kmmune Innbygda skle Arkivkde: 14/4622 Tidsrm: juli 2014 april 2015

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Halden kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Marker kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN ERFARINGER FRA FYLKESMENNENES TILSYN Introduksjonsordningen 10 år konferanse Bergen okt. 2014 Johan Sverre Rivertz Fylkesmannen i Hordaland 1 Om fylkesmannens tilsyn Tilsynshjemmel

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune.

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og ventelister i Namsos kommune. Frskrift m kriterier fr tildeling av langtidspphld i sykehjem g ventelister i Namss kmmune. Fastsatt av Namss kmmunestyre den... med hjemmel i endring av lv m kmmunale helse g msrgstjenester 3-2 a første

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Sande kommune

Rapport fra tilsyn med Sande kommune Rapport fra tilsyn med Sande kommune Februar - juli 2014 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3 1.2 Fylkesmannens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Moss kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4 Om

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Nordkapp kommune 20.01.2017 1 Innhold FYLKESMANNEN

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer