ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nord-Odal kommune 2016 Arkivkode: 16/2015 Tidsrom: mars 2016 mai 2016 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tor Reinemo, tilsynsleder Atle Teksum, revisor Gjertrud Aas Moen, revisor Kontaktperson: Gro Irene Holt, Nord-Odal kommune, leder oppvekst og kultur 1

2 Innhold 1. Innledning Tema for tilsynet Beskrivelse av kommunens praksis Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven Kommunens praksis, helårlig og full tids introduksjonsprogram Kommunens praksis helårlig introduksjonsprogram - observasjoner Fylkesmannens vurdering og konklusjon Kommunens praksis full tids introduksjonsprogram Kommunens program full tids program - observasjoner Fylkesmannens vurdering og konklusjon Lovbrudd og merknader...12 Vedlegg:...12 Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon...13 Vedlegg 2: Oversikt over deltakere i tilsynet...13 Vedlegg 3: Lovgrunnlaget for tilsynet

3 1. Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Hedmark etter tilsyn med Nord-Odal kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Tilsynet retter seg mot kommunen som ansvarlig for oppfyllelse av pliktene i loven. Uavhengig av om tjenester utføres av andre enn kommunen, er det kommunen som plikter å sørge for at tjenestene utføres i samsvar med loven og tilhørende forskrifter. a) Formålet med tilsynet Introduksjonsloven skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkesog samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven 1. For deltakerne i lovens ordninger vil brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser i strid med lovens målsetting. Lovbrudd vil også kunne ha negative samfunnsmessige konsekvenser ved at overgangen til arbeid eller utdanning blir forsinket. Dermed tar det lengre tid før den enkelte blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte offentlige utgifter til nye kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før samfunnet kan benytte seg av de ressursene nyankomne innvandrere representerer. Tilsynet skal medvirke til etterlevelse av loven og være et bidrag i kommunens arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. Det vises til kommunens internkontrollplikt etter introduksjonsloven 24. b) Fylkesmannens tilsynshjemmel Introduksjonsloven gir i 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med: Introduksjonsprogram ( 2-7) Introduksjonsstønad ( 8-16) Opplæring i norsk og samfunnskunnskap ( 17-20) Nasjonalt introduksjonsregister NIR ( 25 tredje og fjerde ledd) Tilsynet kan også omfatte forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. I tillegg gjelder reglene i forvaltningsloven med de begrensninger som følger av introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven 21. c) Forholdet til kommuneloven Det følger av introduksjonsloven 23 annet ledd at Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres i samsvar med kommuneloven kapittel 10 A. Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven 60 b. Dette innebærer at tilsynet skal være en kontroll av om kommunens virksomhet og vedtak er i samsvar med plikter pålagt i lov eller i medhold av lov. Kommuneloven 60 c gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. 3

4 Etter kommuneloven 60 d kan Fylkesmannen gi pålegg til kommunen om å rette forhold som er i strid med loven og/eller tilhørende forskrifter. Før det gis pålegg om å rette lovbrudd, skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. d) Begreper Følgende begreper benyttes i Fylkesmannens konklusjon: Lovbrudd Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad Kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen lovbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd. Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til. e) Om rapporten Tilsynet er basert på gjennomgang av deltakermapper, redegjørelse fra kommunen og skriftlig dokumentasjon. Konklusjonen i rapporten er derfor bare et uttrykk for hva Fylkesmannen har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Oversikt over dokumentasjonen fremgår av vedlegg 1. Rapporten sier heller ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. f) Gjennomføring av tilsynet Tilsynet er gjennomført som tilsyn med gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, samt sluttmøte med kommunen. Tilsynet er gjennomført slik: 1. Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kommunen om åpning av tilsyn Mottatt dokumentasjon fra kommunen Gjennomgang av mottatt dokumentasjon 4. Utsending av endelig tilsynsrapport Sluttmøte avholdt i kommunen Frist for skriftlig tilbakemelding fra kommunen på endelig rapport Utsending av brev og endelig tilsynsrapport Deltakere i tilsynet fremgår av vedlegg 2. Grunnlaget for Fylkesmannens tilsyn er vurdering av kommunens redegjørelse, tilsendt dokumentasjon og gjennomgang av fem deltakermapper. I tillegg har Fylkesmannen etterspurt innholdet i opplæringen i deler av skoleåret. Konklusjonen i denne rapporten er et uttrykk for hva tilsynsmyndigheten har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Rapporten sier ikke noe om 4

5 kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. 2. Tema for tilsynet Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning av introduksjonsloven 4 andre ledd. Tema for tilsynet: - Helårlig program - Program på full tid Gjennom tilsynet har vi vurdert om o Tilbudet er helårlig, dvs. 47 uker. o Uketimetallet er 37,5 timer for aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid o Uketimetallet er minimum 30 timer for aktiviteter som hovedsakelig består av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet o Uketimetallet er tilstrekkelig når det er blanding av opplæringstiltak og aktiviteter som ikke innebærer krav til for- og etterarbeid (25 % av opplæringstiden kan defineres som for- og etterarbeid). Denne tiden regnes med i programtiden. Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelsen(e) og tolkningen av disse. Vedlegg 3 beskriver de rettslige kravene/lovgrunnlaget knyttet til denne/disse bestemmelsen(e). 3. Beskrivelse av kommunens praksis 3.1 Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven NAV Nord-Odal har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet i Nord- Odal kommune, og de rapporterer til etatsleder helse og omsorg. Kommunens ledelse blir løpende eller ukentlig informert om status (deltakere, bosettinger, økonomi mm), samt skriftlig redegjørelse i forbindelse med tertialrapporten. I Nord-Odal kommune ligger NAV under Helse- og omsorgsetaten, mens det er Oppvekst og kultur som fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt ekstra timer i forhold til deltakernes behov. Kartleggingen av behovet foretas av Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter (GIV). Vedtak etter introduksjonsloven 4 fattes av NAV. Nord-Odal kommune har inngått en samarbeidsavtale med Glåmdalen interkommunale voksenopplæring IKS (GIV). Avtalen omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som kommunen er ansvarlig for i henhold til introduksjonsloven kap. 4, 17, 18 og 19. Opplæringen skjer i interkommunalt samarbeid med kommunene Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. Opplæringen skjer som hovedregel i GIV s lokaler i Kongsvinger. 5

6 Avtalen omfatter blant annet følgende forhold: o Kommunen fatter vedtak om norskopplæring iht. introduksjonsloven for deltakere som har rett og plikt, eller plikt til norsk og samfunnskunnskap. Kommunen har ansvar for å fatte vedtak om fritak og permisjoner. o GIV er ansvarlig for fordeling av rammetimer, organisering av grupper og disponering av personalressurser til gjennomføring av opplæringen. o GIV henter og registrerer deltakere inn i det administrative fagsystemet etter at kommunen har fattet vedtak. GIV kartlegger nye deltakere på spor og nivå. o GIV skal ukentlig overføre data til NIR som omhandler undervisningstimer iht. deltakernes timeplan i norsk og samfunnskunnskap og fravær, samt oppmelding til norskprøven. o GIV fører fravær iht. prosedyrer utarbeidet i samarbeid med ansvarlig faginstans i kommunen. o GIV bistår deltaker med å søke kommunen om behovsprøvd norskopplæring når timene om rett og plikt er brukt. Kommunen skriver vedtak hvis deltaker har rett til denne opplæringen og legger vedtaket inn i NIR. o GIV rapporterer data til GSI. o GIV er prøveansvarlig for norskprøvene i regionen. o GIV gjennomfører individuelle samtaler iht. læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Tilsynet har også fått oversendt samarbeidsavtale om leveranse av programrådgiverrollen avtale mellom Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter IKS og oppdragsgiver for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Avtalen gjelder for de som går på introduksjonsprogram med stønad og omfatter blant annet: o GIV er ansvarlig arbeidsgiver for programrådgiver. o Tjenesten leveres og utføres i tråd med føringene i introduksjonsloven. Programrådgiver utfører koordinerings- og veilederrollen. Saksbehandlingsrollen ivaretas av kommunene. o Kommunene og GIV skal i fellesskap utarbeide en detaljert rutinebeskrivelse over arbeidsfordeling av administrative oppgaver i forbindelse med data som skal overføres til NIR. o Kommunene melder ny deltaker til introduksjonsprogram til GIV. GIV foretar videre kartlegging og utarbeider individuell plan slik det er beskrevet i introduksjonsloven kap. 6, 6. o GIV har ansvar for å innkalle til evalueringssamtale med deltakere to ganger per år for å evaluere tiltak iht. individuell plan. GIV og kommunene er sammen ansvarlig for å bistå deltakeren gjennom å tilrettelegge opplæring og tiltak. o Kommunene fatter kontinuerlig de vedtak som styrer endringer i deltakerens introduksjonsprogram, som f.eks. permisjoner, utvidelser, midlertidig stans og avslutning av programmet. Kommunene informerer GIV umiddelbart etter at vedtaket er fattet. 6

7 o o o o o GIV sørger for å informere deltakeren om introduksjonsloven, opplæringsloven og annet aktuelt lovverk. GIV informerer alle involverte parter i egen organisasjon om lovverket og målsettingen i introduksjonsprogrammet. GIV og oppdragsgiver samarbeider om å finne egnede språkpraksisplasser. GIV administrerer det praktiske rundt språkpraksis som et tiltak i introduksjonsprogrammet. GIV er ansvarlig for å føre fremmøtelister, og fravær blir overført/hentet ut av fagprogrammet slik at de respektive kommunene får utbetalt riktig introduksjonsstønad. GIV er ansvarlig for at fraværslistene er klare og etter beste evne riktig utfylt. GIV bistår deltakere i prosesser der deltaker har behov for kartlegging og bistand ved særskilte behov knyttet til opplæring. Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for administrative oppgaver på GIV som viser til tiltak og ansvar når det gjelder behovsprøvd norskopplæring, norskprøver, 50 timer samfunnskunnskap, oppfølging i praksis og internkontroll. 3.2 Kommunens praksis - helårlig introduksjonsprogram Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: Kommunen tilbyr et introduksjonsprogram som er 47 uker i året. Rettslig grunnlag: Det følger av forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogram 6-2 at det for hvert kalenderår skal fastsettes ferie i opptil 25 virkedager (eller fem uker) for programdeltakerne. Dette tilsvarer ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at programmet skal være 47 uker i året. Hvor norskopplæringen er lagt til skoler som følger 190 dagers skolerute, må kommunen sørge for å tilby kvalifiserende tiltak i skolens ferier. Tiltakene skal være i samsvar med introduksjonslovens formål ( 1), altså styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og bidra til deres økonomiske selvstendighet. Kommunen kan i skolens ferier tilby tiltak som f.eks. opplæring i samfunnskunnskap eller tiltak som forbereder til arbeidslivet for å oppfylle krav til helårlig program. Deltakerne kan også ha sommerjobb i ferien, jf. omtalen av muligheten for å legge ordinært arbeid inn i programmet. Et helårlig program betyr at deltakerne i introduksjonsprogrammet skal være i full tids aktivitet i 47 uker slik som i ordinært arbeidsliv Fylkesmannens observasjoner - helårlig introduksjonsprogram Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer blir utstedt av Nord-Odal kommune, utvalg for oppvekst og kultur. Her blir det vist til at opplæringen skal bli gitt ved Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter på Kongsvinger. Tilsendt dokumentasjon viser at NAV Nord-Odal utsteder vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen. Vedtakene viser til at programmet skal være helårlig og på full 7

8 tid, jf. introduksjonsloven 4, og at deltaker sammen med GIV og Nord-Odal kommune skal utarbeide individuell plan i henhold til introduksjonsloven 6. Innholdet i programmet blir utarbeidet etter en kartlegging av opplæringsbehov og etter en vurdering av hva deltaker kan nyttiggjøre seg. Tilsendt dokumentasjon viser at Nord-Odal kommune fatter vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen. Vedtakene er for én deltaker fattet for to år (mars 2016 mars 2018), for én deltaker er vedtak fattet for ett år (november 2014 november behovsprøvd norskopplæring på 500 timer med hospitering for arbeidserfaring og språktrening fra februar 2016), og for tre av deltakerne er vedtakene fattet for ett år (november 2015 november 2016). Fra Nord-Odal kommune har vi mottatt deltakermapper som viser at deltakerne tar del i introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap der Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter har det daglige ansvaret. Én av deltakermappene viser opplegg hvor opplæring i norsk og samfunnskunnskap på Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter blir kombinert med språktrening og yrkestrening ved offentlig bedrift. GIV følger en utvidet skolerute. Årsplanen viser at deltakerne de to siste ukene i juni samt høstferie og vinterferie følger et opplegg hvor yrkesorientering og samfunnskunnskap, med temaene helse og sikkerhet, økonomi, kultur og fritid og arbeidsliv og praksis blir gjennomgått. Dette er i følge rektor ved GIV et opplegg som krever egeninnsats fra elevene. Årsplanen for skoleåret 2014/2015 viser at deltakerne fulgte et opplegg på 47 uker, med 28 fridager i tillegg til bevegelige helligdager. Elevene er satt opp med følgende fridager 2014/2015(i tillegg til bevegelige helligdager): Ferieperiode: Fridager: Sommerferie Uke (20 dager) Juleferie 24.12, 29.12, og og (5 dager) Påskeferie 30.03, og (3 dager) Tilsendt oversikt viser at deltakerne skoleåret 2015/2016 fulgte et opplegg på 47 uker, med 29 fridager i tillegg til bevegelige helligdager. Elevene er satt opp med følgende fridager 2015/2016(i tillegg til bevegelige helligdager): Ferieperiode: Fridager: Sommerferie Uke (20 dager) Juleferie 23.12, 24.12, 28.12, 29.12, og (6 dager) Påskeferie 21.03, og (3 dager) I juni samt høst- og vinterferien har deltakerne i følge skriftlig dokumentasjon også dette skoleåret opplegg med yrkesorientering og samfunnskunnskap som nevnt for skoleåret 2014/2015. Deltakere som ikke tilhører Den norske kirke, får ved søknad fri i opptil to virkedager i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. 8

9 Opplysningene ovenfor stemmer med de registreringene som er ført i NIR Fylkesmannens vurdering og konklusjon Introduksjonsloven 4 annet ledd fastslår at introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid. Hovedmålsettingen med introduksjonsprogrammet er å legge til rette for rask deltakelse i arbeidslivet og dermed økonomisk selvstendighet. Dette enten ved direkte overgang til arbeid eller via videre utdanning. Det vises til introduksjonslovens formålsbestemmelse i 1 og til forarbeidene til loven. Introduksjonsprogrammet skal være utformet slik at det gir en mest mulig effektiv kvalifisering. Det skal derfor gis et helhetlig tilbud i en avgrenset periode. Nord-Odal har sendt inn dokumentasjon som viser at introduksjonsprogrammet har 47 uker med opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og at ferie er satt til hhv. 28 og 29 feriedager for skoleårene 2014/2015 og 2015/2016. Med grunnlag i tilsendt dokumentasjon, som også er verifisert gjennom kontroll av rapporteringen i NIR, er det Fylkesmannens vurdering og konklusjon at Nord-Odal kommune har oppfylt målsettingen om et helårlig program for deltakerne i introduksjonsprogrammet i henhold til introduksjonsloven 4 annet ledd. 3.3 Kommunens praksis - full tids introduksjonsprogram Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: Programmet omfatter 37,5 timer per uke dersom programmet består av aktiviteter som ikke krever for- og etterarbeid Programmet omfatter minimum 30 timer per uke dersom programmet hovedsakelig består av opplæringstiltak med betydelige krav til egenaktivitet, og i tillegg krever for- og etterarbeid Egenaktiviteten er organisert slik at deltakeren kan få veiledning, og at kommunen sikrer at egenaktiviteten faktisk gjennomføres Rettslig grunnlag Deltakelsen i et program på full tid er en forutsetning for å få rett til introduksjonsstønad. For et program som består av aktiviteter som ikke krever forberedelse eller etterarbeid av deltakeren, er full tid 37,5 timer per uke. Et introduksjonsprogram kan inneholde både norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet som er i samsvar med introduksjonslovens formål, jf. 1. Av lovens forarbeider følger det at omfanget av full tid skal avhenge av om innholdet krever forberedelser eller etterarbeid ut over det som er bundet i deltakerens programtid. Når innholdet hovedsakelig består av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet (forberedelser og etterarbeid), er 30 timer full tid. For å sikre planmessighet, forutsigbarhet og likhet, bør tidsrammen, eller timeplanen, fremgå eller legges ved den individuelle planen. 9

10 Spennet mellom 30 og 37,5 timer per uke gir kommunen et handlingsrom i tilpasningen av programmet. Hvis programmet består av både opplæring og andre tiltak, kan inntil 25 % av den totale opplæringstiden settes av til for- og etterarbeid, men dette må være planlagt, forutsigbart for deltakeren og likt for alle. Vi viser i denne forbindelse til siste utgave av rundskriv til introduksjonsordningen, Q-20/2015. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har i brev av gitt presiseringer om beregning av et introduksjonsprogram på full tid. Det er nå innført en automatisk beregning for tiltakene norskopplæring med samfunnskunnskap, grunnskoleopplæring og språkpraksis. Her er det innført en beregning som innebærer at 45 minutter med tiltak utgjør 75 minutter programtid for deltakeren. Det forutsettes at tiltakene er av en slik karakter at det stilles krav til for- og etterarbeid, og at tiden brukes av deltakeren til for- og etterarbeid. Egenaktivitet skal bidra til læringsutbytte for den enkelte deltakeren, og virke kvalifiserende, jf. introduksjonslovens formål. Den skal være organisert slik at deltakeren kan få veiledning, og at kommunen sikrer at egenaktiveten faktisk gjennomføres. Tid til for- og etterarbeid bør tidfestes etter avtale med den enkelte deltakeren. Kommunen bør følge opp den enkeltes forberedelser og etterarbeid slik at den faktisk gjennomføres. I tolkningsuttalelsen av uttalte BLD at den øvre grensen for antall timer per dag og uke skal følge de ordinære reglene i arbeidslivet, jf. arbeidsmiljøloven 10-4 første ledd, som fastslår at arbeidstiden ikke skal overstige 9 timer per dag og 40 timer per uke Fylkesmannens observasjoner full tids program At introduksjonsprogrammet skal være på full tid betyr at det skal være et heldagsprogram i samsvar med arbeidslivets normalregler for arbeidstid. Programtiden skal derfor ha en ytre ramme på 37,5 timer i uka. Den skal fremgå av ukeplan/timeplan som sikrer planmessighet og forutsigbarhet for deltakerne. Dette er tid som er underlagt faste rammer og kommunens oppfølging/kontroll av at aktiviteten skjer. Nord-Odal kommune har oversendt fem mapper fra deltakere i introduksjonsprogrammet, med følgende dokument: o svar på søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap - Nord-Odal kommune o vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen NAV Nord-Odal o avtale om hospitering med formål arbeidserfaring og språktrening NAV Nord- Odal o individuelle planer o timeplaner fra Glåmdalen interkommunale voksenopplæring o svar på permisjonssøknader o fraværsoversikter Gjennomgang av innsendte elevmapper viser at de faglige oppleggene er tilpasset den enkeltes progresjon og målsetting. Fire av deltakerne følger timeplaner som viser 30 timer undervisning per uke. I følge tolkningsavklaring fra Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet datert skal hver undervisningstime 10

11 på 45 minutter telle som 75 minutter for program som stiller betydelig krav til egenaktivitet. Glåmdalen interkommunale opplæringssenter bekrefter at opplæringen det blir vist til i disse timeplanene, stiller krav til egenaktivitet, og dermed er lovkravet om 37,5 timer per uke fulgt. For én av deltakerne viser timeplaner for uke 5-7/2015 at deltakeren har fulgt opplæring i 27 timer per uke, hvorav 5 av timene er språk-kafé. Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter informerer om at innholdet i språk-kaféen består av språktrening med grunnlag i læreplanen, og med dette som grunnlag krever for- og etterarbeid. For perioden uke 8 og 9/2015 har samme deltaker fulgt 30 timer per uke med et innhold som følger krav til egenaktivitet, og for denne perioden er lovkrav om 37,5 timer per uke. I perioden har deltakeren hatt opplegg med arbeids- og språktrening 3 dager per uke fra kl Dette tilsvarer arbeidstid på 6 timer per dag, totalt 18 timer språk- og arbeidstrening per uke. Ved kontakt med gjeldende arbeidssted blir det opplyst at det kan være vanskelig å legge til rette for opplegg ut over 6 timer per dag praktisk og innholdsmessig. I tillegg har deltakeren fulgt opplæring på GIV to dager per uke, med totalt 12 undervisningstimer med egenaktivitet, á 45 minutter, omregnet til 15 timer for de to dagene. Dette gir et samlet undervisningsopplegg på 33 timer per uke. NAV Nord-Odal har ikke gitt deltakeren tilbud om alternative opplegg i tillegg til arbeidserfaring og språktrening, og i gjeldende periode har ikke deltakeren fått dekket full tids program. I perioden viser registreringer i NIR at deltakeren har et betydelig fravær. Tilsendt dokumentasjon viser at deltakeren i brev av fra Nord-Odal kommune har fått innvilget søknad om behovsprøvd norskopplæring. Fra fulgte deltakeren på nytt undervisningsopplegg på GIV med egeninnsats 30 timer per uke, omregnet til 37,5 timer. Den tilsendte dokumentasjonen viser at kommunen har system for å sikre full tids opplæring for deltakerne på introduksjonsprogrammet. Imidlertid viser én av elevmappene at én deltaker i perioder har hatt lavere timetall enn 37,5 timer per uke. Vi har kontrollert hva som er registrert i NIR for de fem deltakerne fra Nord-Odal, og registrerer at kommunen har oversikt over progresjon, fremmøte og fravær for de aktuelle personene i de periodene vi har etterspurt Fylkesmannens vurdering og konklusjon Tilsendt dokumentasjon viser at én deltaker i introduksjonsprogrammet i en periode hadde et undervisningsopplegg på 33 timer per uke. Dette skyldtes at det var vanskelig å legge til rette for et arbeidsopplegg ut over 6 timer per dag. Gjennom samtaler med Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter ble dette opplegget gjennomført ut fra et behov om et tilrettelagt opplegg. 11

12 Med grunnlag i tilsendt dokumentasjon og samtaler med Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter og kommunal arbeidsplass for språktrening er det Fylkesmannens vurdering og konklusjon at Nord-Odal kommune oppfyller målsettingen om full tids program for deltakerne i introduksjonsprogrammet, jf. introduksjonsloven 4 annet ledd. 4. Lovbrudd og merknader Fylkesmannen har ikke avdekket noen lovbrudd på det aktuelle tilsynsområdet. Når det ikke er avdekket lovbrudd, vil tilsynet bli lukket i brev fra Fylkesmannen i tilknytning til den endelige tilsynsrapporten. Hamar, Tor Reinemo Atle Teksum Gjertrud Aas Moen Tilsynsleder revisor revisor Vedlegg 12

13 Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon Innsendt fra kommunen svar på tilsyn kommunens forvaltning av introduksjonsloven Nord-Odal kommunes redegjørelse samarbeidsavtale om leveranse av programrådgiverrollen avtale med Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter og Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal kommuner samarbeidsavtale mellom Nord-Odal kommune og Glåmdalen interkommunale voksenopplæring IKS (GIV) vedrørende norskopplæring for voksne innvandrere rutinebeskrivelse for administrative oppgaver på GIV rutinebeskrivelse for samarbeid mellom NAN Nord-Odal og GIV Tema-plan uke 8/2015 Tema-plan uke 8/2016 Årsplan for deltakere på introprogram GIV 2015/2016 LEV-ukehjul 5 deltakermapper (melding om vedtak, fraværsoversikt, timeplaner, individuelle planer) Innhentet fra NIR Opplysninger om deltakerstatus for de fem innsendte deltakerne. Vedlegg 2: Oversikt over deltakere i tilsynet Deltakere i sluttmøtet Navn Tittel Arbeidssted Gro Holt leder oppvekst og kultur Nord-Odal kommune Randi Standerholen leder helse og omsorg Nord-Odal kommune Inga Lill Svensson leder NAV NAV, Nord-Odal kommune Gry Høgberg rektor GIV IKS, Kongsvinger Bente I. Åsengen programrådgiver GIV GIV IKS, Kongsvinger 13

14 Vedlegg 3: Lovgrunnlaget for tilsynet Tilsynshjemmel Fylkesmannen har ved lovendring av fått ansvaret for å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter introduksjonsloven. Fylkesmannstilsynet er hjemlet i introduksjonsloven 23. Bestemmelsen trådte i kraft 1. september 2012, og dette tilsynet er derfor det første tilsynet Fylkesmannen har ansvar for etter lovens ikrafttredelse. Tilsynet er rettet mot kommunens virksomhet etter introduksjonsloven, L nr.80 Fylkesmannen kan føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter kapittel 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd i introduksjonsloven og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Det følger videre av 23 at tilsynet skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens kapittel 10A som omhandler regler om statlig tilsyn med kommunesektoren. Avgrensing av tilsynet Formålet med tilsynet er å se om tilsynsobjektet oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsynet er avgrenset mot å overprøve kommunens frie skjønn, jf. Ot.prp. nr. 97 ( ). - Forvaltningens frie skjønn kan komme til uttrykk konkret i lov eller i forarbeider. - Forvaltningens frie skjønn anvendes ved avgjørelser hvor andre enn juridiske vurderinger legges til grunn. - Det frie skjønn skal utøves med krav til saklighet, forsvarlighet, forutberegnelighet og likebehandling. Forholdet til kommuneloven Fylkesmannen skal utføre tilsyn med kommunen, jf. introduksjonsloven 23, i samsvar med kommuneloven kapittel 10A. Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov jf. kommuneloven 60b. Dersom tilsynet avdekker at kommunen ikke oppfyller sine plikter etter introduksjonsloven, defineres dette som et lovbrudd. Hvis tilsynet avdekker lovbrudd, skal kommunen gis en rimelig frist til å rette forholdet, jf. kommuneloven 60d annet ledd. Dersom forholdet ikke blir rettet, kan Fylkesmannen gi kommunen pålegg om retting av forhold som er i strid med loven, jf. kommuneloven 60d første ledd. Der tjenesten blir gitt av andre enn kommunen selv, vil kommunen ha plikt til å sørge for at den som står for det aktuelle tjenestetilbudet for kommunen, gjør det som er nødvendig for å oppfylle pålegget, og om nødvendig trå til selv for å oppfylle lovens krav. Forvaltningsloven kap. IV,V,VI om enkeltvedtak får anvendelse i forhold til pålegget. Tilsynstema Om introduksjonsprogrammet er helårlig og på full tid. 14

15 Lovgrunnlag - Introduksjonsloven 4 Begrepsforklaring - Helårlig Det følger av introduksjonsloven 4 at programmet skal være helårlig. I følge forarbeidene (Ot.prp.28 ( ) kap. 12.4) betyr det at programmet skal følge arbeidslivets regler for ferie. Det vil si et 47 ukers program. Hvor norskopplæring er lagt til skolesektoren, kan f. eks kvalifisering av samfunnskunnskap legges til skolens ferier for å oppfylle krav til helårlig (Ot.prp.28 ( ) kap. 12.4). - Full tid Det følger av introduksjonsloven 4 at programmet skal være på full tid. I følge forarbeidene (Ot.prp.28 ( ) kap. 12.4), betyr det at det skal være et heldagsprogram. Et heldagsprogram kan inneholde både norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet som kan defineres som tiltak til forberedelse til arbeidslivet (gå i butikken, sende en søknad). Normen er 37,5 timer der det ikke stilles krav til forberedelser, og 30 timer der det stilles betydelige krav til forberedelser, for eksempel ved program som hovedsakelig består av opplæring. (Ot.prp. nr. 28 ( ) kap.12.4). Spennet mellom 30 timer og 37,5 timer i uken, gir rom for en viss grad av skjønn i tilpasningen av programmet, samtidig som det sikrer et relativt omfattende tilbud. Dersom programmet består av både opplæring og andre tiltak, kan inntil 25 % av opplæringstiden defineres som for- og etterarbeid og regnes med i programtiden (Rundskriv Q-20/2012). Full tids deltakelse er en forutsetning for å få introduksjonsstønad jf. 8. Kommunen skal legge til rette for at deltakere kan delta i programmet på heltid, ved f.eks. barnehageplass. For enkelte deltakere kan det likevel være vanskelig å gjennomføre programmet på full tid. Regler for fravær og permisjon reguleres i forskrift av 18.juli 2003 nr. 973 om nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogrammet. Kilder Introduksjonsloven, lov , nr. 80 Ot.prp.nr 28 ( ) Ot.prp.nr 97 ( ) Ot.prp.nr. 50 ( ) Rundskriv Q-20/2012 Rundskriv H-20/07 15

16 16

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Stange kommune

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Hvaler kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3 Side 1 TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Siljan kommune April 2014 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Gol kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen, 25. januar

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid SØGNE KOMMUNE NOVEMBER 2015 1 Innhold 1. Innledning.3 2.

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Sør-Varanger kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Leirfjord kommune 15. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel og

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Flesberg kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Nytt rundskriv - NB! Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårs introduksjonsprogram på full tid Malvik kommune 10. februar 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune 24. juli 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Marker kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Hemne kommune 22. desember 2016 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel for Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Nedre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Øvre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Ski kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid MANDAL KOMMUNE FEBRUAR 2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT.

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tema: fulltid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Alta kommune 14. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning........3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Sauherad kommune September 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN ERFARINGER FRA FYLKESMENNENES TILSYN Introduksjonsordningen 10 år konferanse Bergen okt. 2014 Johan Sverre Rivertz Fylkesmannen i Hordaland 1 Om fylkesmannens tilsyn Tilsynshjemmel

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon - Notat skrevet 19.5.2015 med svar på Fylkesmannens videre spørsmål til avklaring - Oversendelsesbrev datert 27.3.2015 - Kommunens redegjørelse for organisering av

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Vadsø kommune 1 Innhold 1. Innledning... 4 Formålet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Halden kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Rakkestad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper...

Detaljer

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn introduksjonsloven og opplæringsloven Innhold i presentasjonen Rett til opplæring etter introduksjonsloven Rett til opplæring etter opplæringsloven To lovverk

Detaljer

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven 3, 4, 6, 17, 18, 19 og 20 Fauske kommune Tilsynet ble gjennomført den 03.01.2013 Innhold 1. Innledning... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Sande kommune

Rapport fra tilsyn med Sande kommune Rapport fra tilsyn med Sande kommune Februar - juli 2014 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3 1.2 Fylkesmannens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Moss kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4 Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Trondheim kommune 15. januar 2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune

Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Arkivnr. 2016/533 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid Randaberg kommune Mars 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 a. Formålet med tilsynet... 3 b. Fylkesmannens tilsynshjemmel...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Tema for det skriftlige tilsynet: Om Sunndal kommune gir deltakerne et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Ephorte nr. 2013/5381 Molde, 16.12.2013 Tilsynsgruppe:

Detaljer

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Tilsynsinstruks 2013-2015 Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 0 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Nordkapp kommune 20.01.2017 1 Innhold FYLKESMANNEN

Detaljer

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune te Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune Tilsynstema: Gis det introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 7.6.2016 Sak nr. 2015/6607 Tilsynsleder: rådgiver Nicolai Støren 1

Detaljer

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Erfaringsutveksling etter tilsyn 2013-14 Nettverksmøte for kommuner og NAV, november 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Hammerfest kommune 25.06.15 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune

Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune Arkivnr. 2016/534 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med

Endelig rapport fra tilsyn med Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Innhold 1. Innledning...3 Formålet med tilsynet...3

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 15.09.2014 Sak nr. 2014/1931 Tilsynsleder: Seniorrådgiver

Detaljer

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Introduksjonsloven Statlig tilsyn Fylkesmannstilsyn Loven Bakgrunnen og formålet for tilsynet Innføring

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med

Endelig rapport fra tilsyn med Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Sør-Varanger kommune 16. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Skedsmo kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Metodehåndbok. Tilsyn med kommunenes forvaltning av. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Metodehåndbok Tilsyn med kommunenes forvaltning av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Innhold 1. Innledning... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel Forholdet til kommuneloven

Detaljer

Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig

Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Velkommen til faglig forum. Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg

Velkommen til faglig forum. Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg Velkommen til faglig forum Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg Program Kl. 12.30-13.30 Velkommen Introduksjonsloven v/karianne Åsheim, Fylkesmannen i Østfold o Refleksjon og erfaringsutveksling ved bordene

Detaljer

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20. Vestvågøy kommune

Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20. Vestvågøy kommune Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Introduksjonsloven 3, 4, 6, 18, 19 og 20 Vestvågøy kommune Tilsynet ble gjennomført den 17.01.2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

IDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid»

IDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid» Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS 2013-2016 Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid» Statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av: Lov om introduksjonsordning

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nærøy kommune v/ Rådmann 7970 Kolvereid ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Nærøy kommune

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN 2013-15 Regelverksamling 28.8.2013 1 Viktige utviklingstrekk Styring av offentlig sektor Mål- og resultatstyring Desentralisering og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

/

/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15-02802 15/3013-20.10.2015 Svar på spørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn

Detaljer

Velkommen til faglig forum

Velkommen til faglig forum Velkommen til faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Tirsdag 28.februar 2017 Dagens program Kl. 09.00-11.30 Velkommen Kombinasjonsklasser i Østfold - status og samarbeid

Detaljer

Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet.

Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet. MoT'r'A'r?fi Fylkesmannen i Nord-Trøndelag l 9 JUN 2015 Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma "~._.. à_; Steinkjer kommune Våf dato: Våf fbf.2 Postboks 2530 ~ 3 5 7729 Steinkjer Deres dato: Deres ref.: Oversendelse

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

2 E 204. Oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannens tilsyn med Kvæfjord kommunes forvaltning av introduksjonsloven

2 E 204. Oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannens tilsyn med Kvæfjord kommunes forvaltning av introduksjonsloven Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni is Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Sølvi Melum 77 64 20 56 12.12.2014 2014/3895-6 632.4 Deres dato Deres ret 25.1 neltill--------- 20141693 Kvæljord

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Buskerud fylkeskommune TIDSROM: 14. mai 2008 FYLKESKOMMUNENS ADRESSE: Fylkeshuset ARKIVKODE: 631.1 Saksnr. 08/2481

Detaljer

Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder

Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder 1.1 Kort om dagens ordning Permisjon ved fødsel og adopsjon

Detaljer

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 28. august 2013 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 2 Hva er formålet? 1 3 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og

Detaljer