Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig"

Transkript

1 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Karsten Schroeder / Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Deres dato Deres ref Hemne kommune Trondheimsveien KYRKSÆTERØRA Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre ledd - et helårig introduksjonsprogram på full tid - avslutning av tilsynet Vi viser til vår foreløpige tilsynsrapport datert 10. oktober 2016, og Hemne kommunes uttalelse til rapporten datert 15. desember Kommunen sendte oss 20. desember en revidert rutine for planlegging av aktiviteter i voksenopplaeringens ferier og på fridager. Med bakgrunn i uttalelsen og innsendt dokument har vi utarbeidet vedlagte endelige tilsynsrapport. Tilsynet avsluttes med dette brevet. Vi ber kommunen om å se bort fra tidligere utsendt tilsynsrapport datert 15. desember. Vi takker for samarbeidet rundt tilsynet. Med hilsen Lasse Arntsen (e.f.) Karsten Schroeder utdanningsdirektør seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Endelig tilsynsrapport - Et helårig introduksjonsprogram på full tid 2 Tilsyn med introduksjonsloven 4 andre Iedd - kontrollskjema E post: fmst ostmottak f lkesmannen.no Internett: lkesmannen.no st Organisasjonsnummer:

2 n: YK : FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG ] )1:, \.? 42? 1è^` f* ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Hemne kommune 22. desember

3 Innhold 1. Tilsynets tema og formål Formålet med tilsynet Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn Forholdet til kommuneloven Begreper Tema for tilsynet - kontrollområder Gjennomføring av tilsynet Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven Tilsynets hovedtemaer Tilsynstema 1 Helårig program Rettslig grunnlag Observasjoner og vurderinger Konklusjon Tilsynstema 2 Ferier og høytidsdager Rettslig grunnlag Observasjoner og vurderinger Konklusjon Tilsynstema 3 Introduksjonsprogram på full tid Rettslig grunnlag Observasjoner og vurderinger Konklusjon Tilsynstema 4 Programtidens rammer og individuell tilpasning Rettslig grunnlag Observasjoner og vurderinger Konklusjon Retting av lovstridige forhold.....feil! Bokmerke er ikke definert. Tilsynstema 3 - Introduksjonsprogram på full tid...feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Oppfølging av tilsynsresultater og avslutning av tiisynetfeii! Bokmerke er ikke c Rettingsarbeid etter tilsynet..... Feil! Bokmerke er ikke definert. Klagerett..... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg - Oversikt over innsendt dokumentasjon

4 1. Tilsynets tema og formål Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter tilsyn med Hemne kommunes forvaltning av introduksjonsloven. Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. introduksjonsloven 3 om kommunens ansvar. Formålet med tilsynet Introduksjonsloven har som hensikt å sørge for at deltakerne blir aktive yrkesutøvere og samfunnsborgere og at de blir økonomisk selvstendige. For deltakerne i lovens ordninger vil brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser i strid med lovens målsetting. Lovbrudd vil også kunne ha negative samfunnsmessige konsekvenser ved at overgangen til arbeid eller utdanning blir forsinket. Dermed tar det lengre tid før den enkelte blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte offentlige utgifter til nye kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før samfunnet kan benytte seg av de menneskelige ressursene nyankomne innvandrere har med seg. Tilsynet skal bidra til etterlevelse av loven, og dermed til kommunens arbeid med O a sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. Det vises til kommunens internkontrollplikt etter introduksjonsloven 24. Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gir i 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med: ø introduksjonsprogram ( 2-7) introduksjonsstønad ( 8-16) ø opplæring i norsk og samfunnskunnskap ( 17-20) ø Nasjonalt introduksjonsregister - NIR ( 25 tredje og fjerde ledd) Tilsynet kan også omfatte forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. I tillegg gjelder reglene i forvaltningsloven med de begrensninger som følger av introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven 21. Kommunens internkontrollplikt Etter introduksjonsloven 24 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter introduksjonsloven kapittel 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd er i samsvar med krav fastsatt i loven. Kommunen skal kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten, jf. 24 annet ledd. Selv om Fylkesmannen ikke skal føre særskilt tilsyn med at kommunen oppfyller internkontrollplikten, vil kommunens internkontroll kunne være en del av tilsynet når det gjelder kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Forholdet til kommuneloven Introduksjonsloven 23 sier at reglene i kommunelovens kapittel 1OA gjelder for Fylkesmannens tilsyn. Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen. 3

5 Videre kan Fylkesmannen gi pålegg om å rette forhold som er i strid med lov og/eller forskrift. Før det gis pålegg skal kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet. Fylkesmannen skal også før det fattes vedtak om pålegg, ha vurdert virkninger pålegget kan ha for kommunens øvrige virksomhet. Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes til kommunen som ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter å sørge for at tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift. Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven 60b. Begreper Disse begrepene kan brukes i Fylkesmannens konklusjon: Brudd på regelverket (lovbrudd) er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov eller forskrift eller gitt i medhold av lov eller forskrift. Merknad er et kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen for lovbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd. Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til. Tema for tilsynet - kontrollområder Oppdraget med dette tilsynet er gitt Fylkesmannen som et embetsoppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Gjennom tilsynet skal Fylkesmannen kontrollere om kommunen gir deltakerne et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid, jf. introduksjonsloven 4 (2). Innenfor dette tema er det vurdert fire kontrollområder: 1. Helårig program 2. Ferier og høytidsdager 3. Program på full tid 4. Deltakelse på heltid De rettslige krav til kommunen er gjengitt i omtalen av hvert kontrollområde. Vi viser i denne forbindelse til BLDs rundskriv Q-12/2015. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utgitt en tilsynsinstruks for dette tilsynet, som på enkelte punkter utfyller rundskrivet. Om rapporten Tilsynet er basert på gjennomgang av deltakermapper, redegjørelse fra kommunen og skriftlig dokumentasjon. Konklusjonen i rapporten er derfor bare et uttrykk for hva Fylkesmannen har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Oversikt over dokumentasjonen fremgår av vedlegg 1. Rapporten sier heller ikke noe om korrgmunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre omrader enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. 4

6 2. Gjennomføring av tilsynet Tilsynet er gjennomført slik: Mars Skriftlig varsel fra Fylkesmannen til kommunen om apning av tilsyn, med frist 22. april for innsending av dokumentasjon Mai Mottak og gjennomgang av dokumentasjon fra kommunen. Forespørsel om innsending av enkeltsaker som dokumenterer kommunens praksis på område September Mottak og gjennomgang av enkeltsaker November Utarbeidelse av foreløpig rapport. Frist for tilbakemelding på foreløpig rapport 24. desember. Desember Innsending av tilleggsdokumentasjon Utarbeidelse av endelig tilsynsrapport Avslutning av tilsynet Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven Hemne kommune har i følge tall fra Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bosatt 7 flyktninger i 2014 og 14 i 2015.Inneværende år er det bosatt 11 av 12 personer som er vedtatt bosatt. For 2017 har kommunen vedtatt å bosette 10 flyktninger. I følge kommunens organisasjonskart er bosetting og oppfølging av flyktninger lagt under NAV Hemne og Snillfjord. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skjer i regi av Voksenopplæringen, som er lagt til Sodin skole på Kyrksæterøra. NAV er en interkommunal funksjon, i samarbeid med Snillfjord kommune. Kommunen har utarbeidet en beskrivelse av ansvarsfordelingen og rutine for gjennomføring av programmet som del av sitt kvalitetssystem. Det er utarbeidet en detaljert samarbeidsavtale mellom NAV Hemne og Snillfjord og Hemne kommune om gjennomføring av introduksjonsprogrammet. NAV Hemne og Snillfjord og Hemne voksenopplæring har utviklet detaljerte samarbeidsrutiner, som tydelig viser ansvarsfordelingen for de ulike tjenester og tiltak i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Delegasjon av myndighet etter introduksjonsloven og opplæringsloven fra rådmannen til enhetslederne er fastsatt i egne dokumenter. Språkpraksís utgjør et viktig tiltak innenfor introduksjonsprogrammet, og den blir gjennomført i samarbeid med både kommunale og private virksomheter, basert på individuelle avtaler for den enkelte deltakerne. Her fremgår også målsettinger og oppgaver i forbindelser med språkpraksis. 5

7 3. Tilsynets hovedtemaer 3.1 Tilsynstema 1 Helårig program Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: Rettslig - Kommunen tilbyr et introduksjonsprogram som er 47 uker i året grunnlag Det følger av forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogram 6-2 at det for hvert kalenderår skal fastsettes ferie i opptil 25 virkedager (eller fem uker) for programdeltakerne. Dette tilsvarer ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at programmet skal være 47 uker i året. Hvor norskopplæring er lagt til skoler som følger 190 dagers skolerute, har kommunen plikt til tilby kvalifiserende tiltak i skolens ferier. Tiltakene skal være i samsvar med introduksjonslovens formål ( 1), altså styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og bidra til deres økonomiske selvstendighet. Kommunen kan i skolens ferier tilby tiltak som f.eks. opplæring i samfunnskunnskap eller tiltak som forbereder til arbeidslivet for å oppfylle krav til helårlig program. Deltakerne kan også ha sommerjobb i ferien, jf. omtalen av muligheten for å legge ordinært arbeid inn i programmet. Observasjoner og vurderinger Det mest omfattende tiltaket i introduksjonsprogrammet i Hemne kommune er opplaeringen i norsk og samfunnskunnskap. Voksenopplæringens undervisning omfatter i følge kommunens skolerute over 105 dager (39 uker), og strekker seg over 17 uker i høsthalvåret og 24 uker i vårhalvåret, totalt 41 uker. Kommunen utarbeider oversikter over kvalifiserende tiltak i voksenopplæringens høst- og vinterferier. I Voksenopplæringens sommerferie blir det som regel inngått avtaler med deltakernes språk-/arbeidspraksisplasser, slik at de har praksis i ukene før og etter egen ferie. Kommunen opplyser at det fra kalenderåret 2017 vil bli tilbudt tiltak også i voksenopplaeringens påskeferie. Hittil har dette vært feriedager for deltakerne. Kommunen har som del av samarbeidsavtalen mellom NAV og Voksenopplæringen utarbeidet en kursoversikt, som grunnlag forå utvikle kvalifiserende tiltak i ferieperioder. På denne måten er det mulig å sikre en helhetlig planlegging av slike perioder. Gjennom voksenopplæringens årshjul blir de ulike periodene i introduksjonsordningen (undervisning, andre aktiviteter, ferier) formidlet tydelig til deltakerne i programmet. Konklusjon Hemne kommunes tilbud fyller kravene til årlig omfang i introduksjonsloven 2 annet ledd. 6

8 3.2 Tilsynstema 2 - Ferier og høytidsdager Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: o Deltakerne i introduksjonsprogrammet har ferie i opptil 25 virkedager, o dvs. 5 uker ferie i året Deltakerne i tillegg får fri alle årets bevegelige hellig- og fridager Deltakere som ikke hører til Den norske kirke, i tillegg får fri opptil to virkedager hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider Rettslig grunnlag Det skal for hvert kalenderår fastsettes ferie i opptil 25 virkedager (eller fem uker) for programdeltakerne. Dette tilsvarer ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at programmet skal være 47 uker i året. Deltakerne har i tillegg rett til fri i alle årets bevegelige hellig- og fridager, dette følger av forskriften 6-1 hvor dagene er listet opp. Deltakere som ikke tilhører Den norske kirke har i tillegg rett til fri i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Den enkelte har rett til introduksjonsstønad i ferien. Den enkelte kommune bestemmer når feriedagene skal avvikles. Det er ikke gitt noen adgang til å ha aktivitet i planla t ferietid, og dermed opparbeide seg fleksible rettigheter som kan tas ut pa et senere tidspunkt. Kommunen kan gi alle sammenhengende ferier i fem uker, eller de kan gi noen dager til høstferie, vinterferie, jul og påske, og det resterende om sommeren. Kommunen må utarbeide et feriereglement eller praktisere regler om ferie, og kommunisere praksisen sin på dette område på en måte som er tydelig og som skaper forutsigbarhet for deltakerne, i tillegg til at alle deltakerne behandles likt. Observasjoner og vurderinger Ifølge Hemne kommunes egenerklæring er det satt av 25 dager ferie for den enkelte deltakeren. Fire ukers ferie avvikles i ukene feriedager er tidligere lagt inn i forbindelse med voksenopplæringens påske- og juleferie, men skal fra 2017 de kun legges til juleferien, mens det blir program i påskeuka. Kommunen har utarbeidet et informasjonsskrív om bl.a. ferier og fridager, som et grunnlag for å informere deltakerne om plassering av feriedager (hovedferie og plassering av den 5. ferieuke). Avvikling av ferier er også tatt med som del av voksenopplæringens årshjul. Den enkelte deltakers ferieavvikling blir dokumentert i Norsk Introduksjonsregister NIR. I følge kommunens egenerklæring får deltakere som ikke er medlem av Den norske kirke, etter søknad fri i forbindelse feiring eller markering av religiøse høytider i opptil to virkedager for hvert kalenderår. Konklusjon Hemne kommune praktiserer reglene om ferie og høytidsdager i samsvar med introduksjonsloven 2 annet ledd. 7

9 3.3 Tilsynstema 3 Introduksjonsprogram på full tid Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: o Programmet omfatter 37,5 timer per uke dersom programmet består av aktiviteter som ikke krever for og etterarbeid o Programmet omfatter minimum 30 timer per uke, dersom programmet hovedsakelig består av opplæringstiltak med betydelige krav til egenaktivitet, og i tillegg krever for- og etterarbeid o Egenaktiviteten er organisert slik at deltakeren kan få veiledning og at kommunen sikrer at egenaktlviteten faktisk gjennomføres Rettslig grunnlag Deltakelse i et program full tid er en forutsetning for å få rett til introduksjonsstønad. For et program som består av aktiviteter som ikke krever forberedelse eller etterarbeid av deltakeren, er full programtid 37,5 timer per uke. Et introduksjonsprogram kan inneholde både norskopplæring, samfunnskunnskap, utdanning, arbeid eller annet er i samsvar med introduksjonslovens formål, jf. 1. Program som ikke krever forberedelser eller etterarbeid skal være 37,5 timer per uke. Program som stiller betydelig krav til egenaktivitet skal være 30 timer per uke. Spennet mellom 30 og 37,5 timer gir rom for en viss grad av skjønn l tilpasningen av programmet. Disse skjønnsmessige vurderingene av hva som er full tid skal fra og med undervisningsåret 2015/2016 automatisert. Dette skal gjøres ved at tid til egenaktivitet og pauser iberegnes automatisk ved at en undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter programtid. Introduksjonsprogrammet kan også bestå av andre opplæringstiltak som stiller krav til forberedelser og etterarbeid enn undervisning i norsk og samfunnskunnskap etter læreplanen, så som tiltak etter opplæringsloven eller språkpraksis. For alle andre tiltak i introduksjonsprogrammet regnes en time som 60 minutter. Vi viser i denne forbindelse til siste utgave av rundskrivet til introduksjonsloven, G-01/2016. Egenaktivitet skal bidra til læringsutbytte for den enkelte deltakeren, og virke kvalifiserende, jf. introduksjonslovens formål. Den skal være organisert slik at deltakeren kan få veiledning og at kommunen sikrer at egenaktlviteten faktisk gjennomføres. Observasjoner og vurderinger Introduksjonsprogrammet som tilbys den enkelte deltaker, bygger på en kartlegging av den enkeltes bakgrunn, språkferdigheter og utdanning. Videre kartlegges livssituasjonen, motivasjon og målsetting for introduksjonsprogrammet. Med bakgrunn i kartleggingen utarbeides en individuell plan, også for norskopplæringen, der delmålene og tiltakene i programmet blir listet opp. Gjennomgang av enkeltsaker viser at det i tillegg til fremgang i norskopplæring og arbeidslivskunnskaps også drøftes hvilke fritidsaktiviteter og frivillig aktivitet deltakeren er med på, og hvordan nettverket utvikler seg. Slike forhold er erfaringsmessig viktig for en god progresjon og utbytte av introduksjonsprogrammet. 8

10 Tidligere (inntil skoleår 2015/16) hadde introduksjonsordningen i Hemne kommune vanligvis 3 dager med skole (18 timer undervisning) og 2 dager med selvstudiearbeid og/eller arbeidspraksis. Dette er endret fra og med inneværende skoleår (2016/17), slik at deltakere i startfasen får undervisning 5 dager i uka (30 timer undervisning). På et senere tidspunkt får deltakere med tilstrekkelige ferdigheter tilbud om språk- eller arbeidspraksis 2 dager i uka. I den første fasen utløser 30 timer undervisning i alt 7,5 timer for- og etterarbeid, samt nødvendige pauser, slik at kravet om et heltids program er oppfylt. Hemne kommune har utarbeidet detaljerte planer for deltakernes hjemmearbeid, som vil være en støtte for deltakernes individuell studiearbeid. Omfanget av opplæring for deltakere med språk- eller arbeidspraksis utgjør 22,5 timer per uke (inkl. pauser, for- og etterarbeid). Deltakere kan få tildelt to typer språk- og arbeidspraksis. Den ene typen, med et daglig omfang av 6 timer forutsetter for- og etterarbeid, slik at programtid per dag, inkl. pauser og for- og etterarbeid utgjør 7,5 timer. En annen type praksis (7,5 timer per dag) krever ikke for- eller etterarbeid. På denne måten er timetallskravet oppfylt også her. på 37,5 timer/uke Innholdet i språk- eller arbeidspraksis er nærmere beskrevet i praksisavtaler. Her er arbeidsoppgavene og mål for praksisperioden fastsatt. I enkeltsakene vi har gjennomgått, er det ikke spesifisert nærmere i individuell plan om deltakerens tiltak utløser et for- og/eller etterarbeid for deltakeren. Dette er imidlertid spesifisert i individuell opp/æringsplan, og i de ukentlige planene som deltakerne får, slik at forventningene er tydelig kommunisert til deltakeren. Kommunen har utarbeidet en oversikt over aktuelle temaer i voksenopplæringens ferieperioder. Etter at foreløpig rapport er utsendt, har kommunen utarbeidet en ny rutine for planlegging av kurs i skolens ferier og på fridager. Den vil være med på å sikre at slike tiltak får et kvalifiserende innhold, og at det ukentlige omfanget også i slike perioder utgjør 37,5 timer. Konklusjon Hemne kommunes introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere har et ukentlig omfang i samsvar med introduksjonsloven 2 annet ledd. 9

11 3.4 Tilsynstema 4 Programtidens rammer og individuell tilpasning Gjennom tilsynet har tilsynsmyndigheten vurdert om: ø Det foreligger faste rammer for deltakelse i programmet, i form av f.eks. planer og oppmøtekontroll ø Programmet er tilpasset deltakeren, slik at han eller hun kan delta på heltid ø Programmet endres ved behov for å ivareta kravet til fulltid Rettslig grunnlag Introduksjonsordningen bygger på prinsippet om full deltakelse og individuelt tilrettelagt program. Videre bygger introduksjonsordningen på prinsippet om at det er deltakelsen i introduksjonsprogrammet som gir rett til utbetaling av introduksjonsstønad. Kommunen skal gjennom registrering av tilstedeværelse sikre at aktiviteten som inngår i programtiden faktisk gjennomføres. Det forutsettes at opplæringen inkluderer egeninnsats utover selve undervisningen. Denne tiden beregnes nå automatisk som ett tillegg for hver undervisningstime etter introduksjonsloven og opplæringsloven. Vi viser i denne forbindelse til siste utgave av rundskrivet til introduksjonsloven, Q-20/2015. I følge regelverket har ikke kommunen plikt til å kontrollere at egenaktiviteten gjennomføres. I samsvar med vanlig praksis i undervisningssammenheng vil det være opp til kommunen/lærer å vurdere om det skal kontrolleres at hjemmeoppgaver er gjort, gjennomføres tester/prøver for å kontrollere at lekser er lest osv. For deltakere uten andre midler til livsopphold enn introduksjonsstønad, vil en redusert stønad som følge av deltidsdeltakelse i programmet antagelig ikke gi tilstrekkelig grunnlag forå dekke utgifter til livsopphold eller bolig. Dette vil bryte med lovens forutsetning om at deltakelse i introduksjonsprogrammet skal være et alternativ til sosialhjelp. Kravet om full deltakelse underbygger formålet om at deltakelse i introduksjonsordningen kan sikre lettere overgang til arbeidslivet. Det er derfor ikke adgang til delvis deltakelse i introduksjonsprogrammet. Der en deltaker på grunn av sykdom eller skade synes å være hindret fra deltakelse på heltid, skal man søke å tilpasse introduksjonsprogrammet slik at deltakeren likevel kan delta på heltid. Et individuelt tilrettelagt program vil derfor kunne være mindre krevende. Kommunen kan tilpasse programmet til deltakerens forutsetninger og behov og legge inn behandling eller andre typer sosialiserende tiltak innenfor programmets rammer, forutsatt at det ivaretar lovens formål, som er å legge til rette for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Selv om programmet er individuelt tilpasset den enkeltes behov, skal innholdet være arbeids- eller utdanningsrettet. Observasjoner og vurderinger Innsendte dokumenter viser at Hemne kommune gjennom individuelle planer og ukeplaner for deltakerne har etablert faste rammer for gjennomføringen av den enkelte deltakers introduksjonsprogram. Ifølge egenerklæringen fra kommunen tilpasses programmet til den enkelte deltakers behov og livssituasjon. Dette skjer gjennom regelmessige samtaler med deltakeren, og gjennom koordinerende samtaler mellom NAV Hemne og Snillfjord og Voksenopplæringa. Dokumenter som er sendt inn gjennom tilsynet viser at samtalene blir 10

12 dokumentert, og at det gjennomføres endringer i individuelle plan, som følge av en endret livssituasjon, bl.a. tilbud om arbeid. I de individuelle opplaeringsplanene og ukeplanene for deltakerne er deltakerens egenaktivitet spesifisert med et bestemt timeomfang, basert på utregningen etter de nye reglene i rundskriv G-O1/2016. Voksenopplæringen utarbeider detaljerte oversikter over oppgavene som forventes løst av deltakeren i den tiden som er til disposisjon. En del av tiden med egenaktivitet er lagt innenfor skoledagen, slik at det kan gis veiledning. Av språk-/arbeidspraksisavtalene som inngås med offentlige eller private virksomheter fremgår det hvilken oppmøtetid som er fastsatt. Ved eksterne kurs der medarbeider fra voksenopplæring eller NAV er til stede, brukes skolens fraværsliste som grunnlag for føring av fravær. I kommunens rutine for Voksenopplæringen er det spesifisert nærmere hvordan oppmøte skal føres, og av hvem. Samarbeidet mellom Voksenopplæringen og NAV om fraværsføring er nærmere beskrevet i et dokument med samarbeidsrutiner mellom de to organisasjonene. På denne måten er det sikret god informasjon til de ansvarlige for de ulike tiltakene innenfor programmet, og en likebehandling av deltakerne. Konklusjon Hemne kommunes praksis når det gjelder oppfølging av deltakelse og deltakelse på heltid og individuell tilpasning, er i samsvar med introduksjonsloven 4 andre ledd. 11

13 Vedlegg - Oversikt over innsendt dokumentasjon o Egenerklæring fra Hemne kommune O O o Brev datert 24. august 2016 med tilleggsopplysninger Tilbakemeldinger på foreløpig tilsynsrapport datert 15. desember Organisasjonskart Delegasjonsreglement Beskrivelse av introduksjonsordningen i kommunenes kvalitetssystem Statistikk - resultater fra introduksjonsprogrammet Samarbeidsavtale mellom Hemne kommune og NAV Hemne og Snillfjord o Samarbeidsrutiner for introduksjonsprogram mellom NAV Hemne og Snillfjord og Voksenopplæringen, Sodin skole o Referat fra samarbeidsmøter o Kartleggingsskjema vurdering introduksjonsprogram o Mal for individuell plan for introduksjonsprogram Avtalemal for språk-/arbeidspraksis Rutine for planlegging av aktiviteter i ferier og på fridager Planer for aktiviteter i ferieperioder (jul/nyttår, påske, sommer) Kursbeskrivelser for aktiviteter i voksenopplæringens ferieperioder Oversikt over kortvarige kurs i regi av samarbeidspartnere Årshjul for voksenopplæringen Skolerute for Hemne 2015/16 Ukeplaner for voksenopplæringen Eksempler på lekseplaner for deltakere Rutiner for Voksenopplæringa, Sodin skole o Regler for oppmøte, fravær, permisjon og ferier i introduksjonsprogrammet o Mal for søknad om permisjon fra introduksjonsordningen og for egenmelding o Mal for individuell plan o Mal for oppmøteliste for introduksjonsprogram o 6 enkeltsaker og dokumenter fra enkeltsaker, med vekt på dokumenter knyttet til helårig program og full uke: o Individuell planer (Introduksjonsprogram og norskopplæring) Ukeplaner for introduksjonsprogram Individuell fraværsregistrering o Dokumentasjon på gjennomført program Andre kilder o Integrering i Hemne kommune. [Internett] På: IMDi - Tall og statistikk. htt : tall-o - statistikk steder K1612 befolknin bosatt anmodede historikk. o Voksenopplæring. [Internett] På: Hemne kommune. htt : html?ChildArea=

14 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilsyn etter introduksjonsloven 4 annet ledd, helårig tilsynsprogram på full tid - Kommunens egenerklæring og dokumentasjon Bakgrunnsinformasjon om arbeid med introduksjonsprogrammet S rsmal til kommunen Kommunens rede ' relse Dokumentas'on som sendes inn Hvem har ansvaret for gjennomføring av introduksjonsprogrammet i kommunen? Hvordan holdes kommuneledelsen informert om arbeidet med og resultatet for introduksjonsordningen? Hvordan er informasjonsflyten mellom kommunale enheter som er involvert i introduksjonsprogrammet? Hvilke virksomheter bidrar med tiltak i introduksjonsordningen? Dersom virksomheter utenfor den kommunale organisasjonen er involvert - hvilke er det, og hvilke avtaler finnes om tjenesteleveranse? Hvordan gjennomfører kommunen sin internkontroll for å sikre at introduksjonsprogrammet er helårig og på full tid?

15 Spørsmå/ene A. til G. er kontrollspørsmål basert på introduksjons/oven. Ti/synsmyndigheten skal ta stilling til svaret på disse spørsmålene med bakgrunn i kommunens redegjørelse i dette skjemaet. Vi ber om at redegjørelsen blir underbygget gjennom dokumentasjon. Vi viser ellers til ti/synsinstruksen som IMDi har utarbeidet for fylkesmennene, som er sendt ut sammen med tilsynsvarselet. Et helårig introduksjons program A. Tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som er 47 uker i året? S rsmal til kommunen Kommunens rede ` relse Dokumentas`on som sendes inn I hvor mange uker i året er deltakerne í opplæring i norsk med samfunnsfag? I hvor mange uker per ar er deltakerne i andre opplæringstiltak, som for eksempel grunnskole? Hvilke aktiviteter tilbyr kommunen i skolens ferier og på skolens fridager? B. Har deltakerne ferie i 25 virkedager/fem uker per kalenderår? S rsmal til kommunen Kommunens rede ' relse Dokumentas'on som sendes inn Hvor mange virkedager er ferien satt til? Hvor mange feriedager har deltakerne om sommeren? Regnes følgende som feriedager? - skolens høstferie skolens juleferie skolens vinterferie skolens påskeferie skolens lanle in sda er

16 C. Får deltakerne fri på alle bevegelige hellig- og fridager? S rsmal til kommunen Kommunens rede ' relse Dokumentas'on som sendes inn Far deltakerne fri pa alle bevegelige hellig- og fridager? D. Får deltakere som ikke hører til Den norske kirke i tillegg fri opptil to virkedager hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider? S rsmal til kommunen Kommunens rede ' relse Dokumentas'on som sendes inn Far deltakere som ikke hører til Den norske kirke i tillegg fri opptil to virkedager hvert kalenderår i forbindelse av religiøse med feiring eller markering høytider? Programtilbud på full tid E. Har kommunens introduksjonsprogram en ytre ramme på 37,5 timer, forutsatt at BLDs presiering omkring timebegrepet i introduksjonsprogrammet legges til grunn? S rsmal til kommunen Kommunens rede ' relse Dokumentas'on som sendes inn Hvor mange timer undervisning etter introduksjonsloven og opplæringsloven gis det per uke? Hvor mange timer andre tiltak gis det er uke?

17 F. Er programtiden underlagt faste rammer og kommunens oppfølging eller kontroll? Hvilke rammer er fastsatt for opplæringstiltakene og de andre tiltakene i introduksjonsprogrammet, f.eks. planer? Hvordan kontrollerer kommunen oppmøte/ for alle tiltakene? G. Er introduksjonsprogrammet tilpasset deltakeren slik at vedkommende kan delta på full tid? S rsmal til kommunen Kommunens rede ' relse Dokumentas'on som sendes inn Pa hvilken mate tilpasses programmet den enkelte deltakeren, slik at han/hun kan delta på full tid? Hvordan endres innholdet i programmet ved behov, forå ivareta at deltakeren får et introduksjonsprogram O. pa full tid? Liste over aktuell dokumentasjon (eksempler): Organisasjonskart og andre organisasjonsrelaterte dokumenter for kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet ø Skriftlige rutiner og andre kvalitetsdokumenter som gjelder helårlig program og program på full tid ø Voksenopplæringens skolerute/ferieplan, og oversikt over skolerute/ferieplan for eventuelle andre virksomheter som bidrar med tiltak ø Dokumentasjon som viser deltakernes daglige og ukentlige programtid når de er i undervisnings-/opplaeringstiltak (opplæring i norsk og samfunnskunnskap og eventuell grunnskoleopplæring eller enkeltfag i videregående opplæring) ø Dokumentasjon som viser deltakernes daglige og ukentlige programtid når de deltar i andre introtiltak

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Hemne kommune 22. desember 2016 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel for Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårs introduksjonsprogram på full tid Malvik kommune 10. februar 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Trondheim kommune 15. januar 2017 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt...

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Flesberg kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Tilsyn etter introduksjonsloven

Tilsyn etter introduksjonsloven Tilsyn etter introduksjonsloven Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Karsten Schroeder, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Regional ledersamling for voksenopplæringene, februar 2014 Fylkesmannens

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Gol kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen, 25. januar

Detaljer

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3 Side 1 TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Siljan kommune April 2014 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon

Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon Vedlegg 1: Oversikt over dokumentasjon - Notat skrevet 19.5.2015 med svar på Fylkesmannens videre spørsmål til avklaring - Oversendelsesbrev datert 27.3.2015 - Kommunens redegjørelse for organisering av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Hvaler kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Hvaler kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Øvre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven 6

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven 6 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven 6 Selbu kommune 22. januar 2018 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål...3 Formålet med tilsynet...3 Hjemmel for Fylkesmannens

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Leirfjord kommune T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Leirfjord kommune 15. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel og

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen Tilsyn våren 2016 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Nedre Eiker kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN

TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN TILSYN MED INTRODUKSJONSLOVEN ERFARINGER FRA FYLKESMENNENES TILSYN Introduksjonsordningen 10 år konferanse Bergen okt. 2014 Johan Sverre Rivertz Fylkesmannen i Hordaland 1 Om fylkesmannens tilsyn Tilsynshjemmel

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og barnehageavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn våren 2015 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunes forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Alta kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Alta kommune 14. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning........3

Detaljer

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid

Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Deltakeres rett et helårig introduksjonsprogram på full tid Erfaringsutveksling etter tilsyn 2013-14 Nettverksmøte for kommuner og NAV, november 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 23. april 2015. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 23. april 2015 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 Nytt rundskriv - NB! Rundskriv Q-20/2015 erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012. Rundskrivet har samme tittel, men

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nord-Odal kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Stange kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid SØGNE KOMMUNE NOVEMBER 2015 1 Innhold 1. Innledning.3 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Sør-Varanger kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Sauherad kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Sauherad kommune September 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Ski kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og fulltid MANDAL KOMMUNE FEBRUAR 2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune

Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Arkivnr. 2016/533 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet...

Detaljer

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15

T ilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid. Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 T ilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Hattfjelldal kommune 14. 1 2.15 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens tilsynshjemmel

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med

Endelig rapport fra tilsyn med Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT.

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen. Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT. Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen/ Sosial- og helseavdelingen Tilsyn høsten 2013 TILSYNSRAPPORT Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Rakkestad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Rakkestad kommune 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Vadsø kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Vadsø kommune 1 Innhold 1. Innledning... 4 Formålet med

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Sande kommune

Rapport fra tilsyn med Sande kommune Rapport fra tilsyn med Sande kommune Februar - juli 2014 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3 1.2 Fylkesmannens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Moss kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4 Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Halden kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Halden kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt... 3 Forholdet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune

TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Marker kommune TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Marker kommune 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven... 3 Begreper... 4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid Randaberg kommune Mars 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 a. Formålet med tilsynet... 3 b. Fylkesmannens tilsynshjemmel...

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune

Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune Endelig rapport fra tilsyn med Horten kommune Arkivnr. 2016/534 Tema: Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formålet med tilsynet... 3

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune

Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Endelig tilsynsrapport Sunndal kommune Tema for det skriftlige tilsynet: Om Sunndal kommune gir deltakerne et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Ephorte nr. 2013/5381 Molde, 16.12.2013 Tilsynsgruppe:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid. Tilsyn med Porsanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Porsanger kommune 24. juli 2014 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Tilsynsinstruks 2013-2015 Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 0 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Forholdet til kommuneloven...

Detaljer

IDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid»

IDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid» Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TILSYNSINSTRUKS 2013-2016 Introduksjonsloven 4 annet ledd: «Programmet skal være helårlig og på full tid» Statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av: Lov om introduksjonsordning

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune

Endelig rapport fra tilsyn med. Tilsynstema: Målselv kommune Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid

Tilsynsrapport. introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Oslo kommune 2013-2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Hammerfest kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Hammerfest kommune 25.06.15 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med

Endelig rapport fra tilsyn med Endelig rapport fra tilsyn med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven

TILSYNSRAPPORT. Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Sør-Varanger kommune. 4 i introduksjonsloven FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Sør-Varanger kommune 16. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Introduksjonsprogram som er helårig og på fulltid 4 i introduksjonsloven Tilsyn med Nordkapp kommune 20.01.2017 1 Innhold FYLKESMANNEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram

TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Tilsyn med Kristiansund kommune Saksnr.: 2017/4644 Dato: 21.12.2017 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven 6

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven 6 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til en individuell plan etter introduksjonsloven 6 Orkdal kommune 12. februar 2019 1 Innhold 1. Tilsynets tema og formål...3 Formålet med tilsyn etter introduksjonsloven...3

Detaljer

Tilsynsrapport KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram

Tilsynsrapport KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN. Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Tilsynsrapport KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Tilsyn med Averøy kommune 2018/19 Saksnr.: 2018/5101 Dato: 30.01.2019 Fylkesmannens

Detaljer

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014

Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport introduksjonsloven Bærum kommune 2013/2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Innhold 1. Innledning...3 Formålet med tilsynet...3

Detaljer

Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet.

Tilsynet med Steinkjer kommune anses med dette som avsluttet. MoT'r'A'r?fi Fylkesmannen i Nord-Trøndelag l 9 JUN 2015 Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma "~._.. à_; Steinkjer kommune Våf dato: Våf fbf.2 Postboks 2530 ~ 3 5 7729 Steinkjer Deres dato: Deres ref.: Oversendelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nærøy kommune v/ Rådmann 7970 Kolvereid ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Tilsyn med Nærøy kommune

Detaljer

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune

Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune te Tilsynsrapport - introduksjonsloven - Fræna kommune Tilsynstema: Gis det introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 7.6.2016 Sak nr. 2015/6607 Tilsynsleder: rådgiver Nicolai Støren 1

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Skedsmo kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Skedsmo kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune

Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Endelig tilsynsrapport etter introduksjonsloven Tingvoll kommune Tilsynstema: Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Molde, 15.09.2014 Sak nr. 2014/1931 Tilsynsleder: Seniorrådgiver

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN 2013-15 Regelverksamling 28.8.2013 1 Viktige utviklingstrekk Styring av offentlig sektor Mål- og resultatstyring Desentralisering og

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Introduksjonsloven Statlig tilsyn Fylkesmannstilsyn Loven Bakgrunnen og formålet for tilsynet Innføring

Detaljer

/

/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15-02802 15/3013-20.10.2015 Svar på spørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Snåsa kommune v/ Rådmann 7760 Snåsa ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORVALTNING AV INTRODUKSJONSLOVEN Tilsynstema: Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram Tilsyn med Snåsa kommune 5. juni

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven

Endringer i introduksjonsloven Endringer i introduksjonsloven Hva betyr dette for Flyktningetjenestens arbeid? Hva skal vi snakke om i dag? Økt bruk av muligheten til å forlenge introduksjonsprogrammet Økt bruk av arbeids- eller utdanningsrettede

Detaljer

Velkommen til faglig forum

Velkommen til faglig forum Velkommen til faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Tirsdag 28.februar 2017 Dagens program Kl. 09.00-11.30 Velkommen Kombinasjonsklasser i Østfold - status og samarbeid

Detaljer

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven. 28. august Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 28. august 2013 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 2 Hva er formålet? 1 3 Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen. Nytt tilsynstema : Individuell plan

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen. Nytt tilsynstema : Individuell plan Nytt tilsynstema 2017-2019: Individuell plan Statlig tilsyn og kommunal internkontroll Fylkesmannen er pålagt å føre tilsyn med at kommunene oppfyller sine plikter etter kap. 2 til 4 i introduksjonsloven

Detaljer

Melding om vedtak: Høring - endringer i introduksjonsloven - introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Melding om vedtak: Høring - endringer i introduksjonsloven - introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Porsgrunn kommune Rådmannens stab Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato 13/3837 14/06911-3 07.01.2015 Melding om

Detaljer

Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema. Nicolai Støren jurist, rådgiver

Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema. Nicolai Støren jurist, rådgiver Introduksjonsloven nytt om regelverk, og nytt tilsynstema Nicolai Støren jurist, rådgiver Gjennomgang av: Nytt om regelverk Fastsettelse av nytt tilsynstema Hjemmelsgrunnlag Tilsynsinstruks Nytt om regelverk

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

2 E 204. Oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannens tilsyn med Kvæfjord kommunes forvaltning av introduksjonsloven

2 E 204. Oversendelse av endelig tilsynsrapport Fylkesmannens tilsyn med Kvæfjord kommunes forvaltning av introduksjonsloven Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni is Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Sølvi Melum 77 64 20 56 12.12.2014 2014/3895-6 632.4 Deres dato Deres ret 25.1 neltill--------- 20141693 Kvæljord

Detaljer