Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak"

Transkript

1 Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp Planlagte tiltak Nye tiltak Tilstandsvurderi Investeriskostnader Ansvarleg myndigheit Ansvarlig tiltakshavar Finansieri av tiltaket Behov for statleg tilskot Kommentarer Førdefjorden-indre Dårlig Utslipp frå rense anlegg MSM 2021 Adm tiltak, følgje opp avløpsanlegget med risikobasert tilsyn Avløp frå Førde by, inkl industriutslepp frå slakteriet. Nytt reinseanlegg sett i drift 2011, sekundærreinsi fosforfjerni - forventar betri av tilstanden i fjorden over tid. Må undersøkast/dokumenterast. renseanlegg PE Førdefjorden-indre Dårlig Fysiske inrep i kystsonen MSM 2021 Førdefjorden-indre Dårlig Søppelfyllier MSM 2021 Førdefjorden-indre Dårlig Utslipp frå punkt MSM 2021 Kjemisk biolisk Havner - nedbygd elvedelta - skilje ut eigen VF som SMVF? Problemkartleggi grunnforurensnisbasen grunnforurensin g Adm. Tiltak, kartleggi ev oppryddistiltak ved skipsverft etter nasjonal framdriftsplan. Følgje opp industriverksembder med risikobasert tilsyn ev. løyverevisjon (slakteri går til kommunalt nett) Industriverk Industri (ikkje IPPC) - slakteri: tiltak mht påslepp på kon sitt avløpsnett er iga, vidare utvidi? skipsverft: ikkje i drift, men ureina grunn sediment som må handterast diverse småindustri: utslepp via elv eller til sjø Havner Industri (ikkje IPPC) R Gaula nedstrøms Grøne hydromorfoliske NVE Einsidig forbyggi. Ved Årsk 230m, ved Grøne/Myren 230m Flom er R Heilevaselva Avrenni frå landbruk R Heilevaselva Avrenni frå diffuse mede,, l grad risiko. Mleg ureini frå landbruk bør undersøkast. Ekstensiv landbruksdrift, liten risiko for landbrukspåverknad Grunneigar grad risiko -Mleg ureini frå bør undersøkast R Heilevaselva Biolisk Mattilsyn grad lakselus R Heilevaselva hydromorfoliske Uvesentleg NVE Ca 115m einsidig forbyggi fordelt på 4 stader ved Heileva. Uvesentlig flomverk R Slokedalen Avrenni frå landbruk, Ullta bustadfelt med privat avløpsanlegg (slamavskillar), spreidd busetnad, tidlegare avfallsplass økismyra. mede, Saneri oppgraderin g av avløpsanlegg i privat bustadfelt Grunneigar grad risiko - landbruk spredt. Mleg ureini bør undersøkast spredt

2 R Halbrendselva Avrenni frå landbruk mede R Aedalselva Utslipp frå punkt Ien ytterlegare tiltak foreslått. Begge stader er undersøkt i 2004, konkludert med <akseptabel forurensni med dagens areal resipientbruk> i grunnforurensnisdatab asen går ut pga prøvetaki i Digernesvatnet Kjemisk prøver god tistand spredt Industri (ikkje-ippc) Tefre Hjelle avfallsplass med mleg ureini Industri (IPPC) R Aedalselva Avrenni frå landbruk R Aedalselva Avrenni frå diffuse mede prøvetaki? prøvetaki? Grunneigar Nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstand - landbruk Nye tiltak nødvendig for å nå god miljøtilstand - spredt R Aedalselva hydromorfoliske NVE Forbyggi ved sjukehus 810m, Slåtten 90m, Ramstad/Furebø 2040m, Tjønneland/Grimeland 1010m, Slåtten 1080m, Aedalsmyrane ca 980m, Indrebø/Botnen 1600m. 240m einsidig forbyggi ved Grimeland. Til saman ca 7130m. flomverk R Sagelva i Sundsdalen Dårlig hydromorfoliske, landbruk?, spreidd avløp? Problemkartleggi Skulehusgrova: 10m plastri. Dyttielva: Forbyggi 210m av dette 130m tosidig. Ved Øyestad: Forbyggi 250m Movatnet fremmende arter /DN Ørekyte Movatnet GOD hydromorfoliske NVE SFE Regulant Sunnfjord AS. Ved varierande vassføri skal luka i inntaksdammen til Brulandsfoss Kraftverk manøvrerast i høve til manøvrerisreglement Movatnet Reservevasskjel de Movatnet Sunnfjord Manøvrerisreglement - må drøftast nærmare.

3 Digernesvatnet Avrenni frå landbruk mede Grunneigar Målier i Digernesvatnet, 1 juni 2011.NIVA har vurdert vatn melloms moderat god. Kjemisk prøver god tilstand R Gravdalselva Avrenni frå landbruk mede Grunneigar Usikker risiko grunnet malende data R Roteneselva Utslipp frå punkt prøvetaki? Ien nye tiltak foreslått. Følger opp verksemda med risikobsasert tilsyn løyverevisjon. Pågåande tiltak jamleg overvaki av elva, sigevatn går i rør til sjøen Avfallsfylli Annen punktkilde - avfallsfylli, Hesjedalen avfallsplass R Erdøla/ øypielva Avrenni frå landbruk mede Grunneigar Usikker risiko grunnet malende data landbruk R Erdøla/ øypielva Avrenni frå diffuse mede går ut, felles prøvetaki for landbruk Usikker risiko grunnet malende data-spredt R Gilelva hydromorfoliske GØP 2021 evedyktig bestand av laks/aure, sikre habitatforhol d for gyti oppvekst Utrede tiltak for å oppnå Miljøtilpasset driftsvannføri frå Brulandsfosskraftverk ( innspel) Opp nedvandri stiltak for fisk NVE SFE Regulant Sunnfjord AS. I perioden 15.juni - 1.september skal det sleppast 100 l/s vatn til Gilevla om vasstanden i Gravvatnet er kote 600,5 eller høgare. Med R Gilelva Avrenni frå landbruk R Gilelva Avrenni frå diffuse R Skorpeelva (Holsen) Avrenni frå landbruk, morfolisk endri GØP 2021 GØP 2021, Kjemisk prøver går ut, sjå linja nedanfor Grunneigar grad Nokre få aktive landbruksføreta k grad, spredt Elveforbyggi R Jølstra Biolisk GØP 2027 Mattilsyn lakselus R Jølstra hydromorfoliske liten NVE Utfall Brulandsfossen kraftstasjon annen regu GØP 2027 evedyktig bestand av laks/aure, sikre habitatforhol d for gyti oppvekst Utrede tiltak for å oppnå miljøtilpasset driftsvannføri frå Brulandsfoss kraftverk opp- nedvandri stiltak for fisk forbi Brulandsfoss en. Tiltak R Jølstra hydromorfoliske GØP 2027 NVE For det meste einsidig forbyggi i overkant av 4km. flomverk

4 R Jølstra fisk GØP 2027 utsetti av fisk ea problemkartl eggi R Jølstra Udefinert Biolisk GØP 2027 Forebygge rømmi, tiltak mot genetisk interaksjon, Plikten til å forebygge rømmi ligger i internkontrolforkr iften, driftsforskriften NyTED forskriften. Plilkten går svært lat det kreves særlig sktsomhet MD/ Regulerte vassdrag som har anadrom fisk, kategori laks 4a vassdrags regu 1. Rømt fisk Venter avklari FD rømt fisk R Nydalselva / Fossafjellelva Morfoliske GØP 2021 Fuerande NVE Ved utlaup Holsavatn: Kanaliseri 330m. kanal R Nydalselva / Fossafjellelva hydromorfoliske GØP 2021 Fuerande Bekkevatnet Avrenni frå landbruk mede NVE Nydal Regulant Nydal kraft as. Med Grunneigar Basert på Digernesvatnet målier Kjemisk prøver god tilstand itlevatn GOD hydromorfoliske itlevatn GØP 2021 Fuerande GØP 2021 NVE SFE Regulant Sunnfjord AS. Nat.vst. kote 784,0 moh, HRV 785,0 RV 783,0 moh. Regushøgde 2,0 m (1 m hevi 1 m senki). Sunnfjord Regushøgde 2,0 m (1 m hevi 1 m senki). Gravvatnet GØP 2021 Fuerande Sunnfjord Regushøgde 6,0 m (1,0 m hevi 5,0 m senki). Gravvatnet Avrenni frå landbruk Gravvatnet hydromorfoliske GØP 2021 GØP 2021 Fuerande mede går ut skal kartleggast i høve drikkevatnk valitet Grunneigar Beite e - vatnet er drikkevasskjelde kan vere påverka av beitande dyr i området NVE SFE Regulant Sunnfjord AS. Nat.vst. Kote 600,5 moh HRV 601,5 RV 595,5moh. Regushøgde 6m (1m hevi 5m senki. 1. juni - 1. sept. Skal vasstanden i Gravvatnet så vidt mleg haldast på kote 600,5 eller hpgare. 15 juni - 1. sept skal det sleppast 100 l/s vatn til Gilelva om vasstanden i Gravvatnet er kote 600,5m eller høgare beite e, liten grad av påverknad frå landbruk

5 R Jølstra, Øyrane Avrenni frå diffuse, mede Kjemisk biolisk ANKERØKKEN VERFT FØRDE. Kjemisk prøver god tilstand Byer/tettseder R Jølstra, Øyrane Avrenni frå landbruk mede Kjemisk biolisk Grunneigar Kjemisk prøver god tilstand R Jølstra, Øyrane Utslipp frå punkt mede Adm tiltak kartleggi ev. oppryddistiltak ved skipsverft etter nasjonal framdriftsplan Industri (IPPC)- nedlagt verft på sjø side, kanskje ikkje i vasssførekomst? flomverk einsidig forbyggi. kanal kanaliseri: Kjemisk prøver god tilstand hydromorfoliske NVE isjeelv ved Brulnad: 400m Morfoliske NVE isjeelv ved Bruland: 530m Avrenni frå landbruk mede R Jølstra Tilløp Jølstra (Mosk) hydromorfoliske NVE SFE Regulant sunfjord AS. Ved varierande vassføri skal luka i inntaksdammen til Brulandsfoss Kraftverk manøvreast i høve til manøvrerisreglement Utan R Jølstra, sideelvaer (Mosk) Avrenni frå landbruk, hydromorfoliske, Uvesentlig G Førde grunnvatn avfallsplass Kjelde, typer, mede, ukjent grad Usikker risiko pga malande data G Førde grunnvatn annen landbruk G Førde grunnvatn byer/tettsteder G Førde grunnvatn ankerløkken verft (endre til ukjent i Vann-Nett)

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak

Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Vedlegg Sterkt modifiserte vannforekomster med forslag til miljømål og tiltak Kystvannsforekomster Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirknstype Påvirkns Vurdersgrunn Økologisk tilstand Kjemisk tilstand

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune. Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå. -me arbeider med natur

Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune. Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå. -me arbeider med natur Faun rapport, 014-2014 Oppdragsgjevar: Fylkesmannen i Telemark Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluse i Nome kommune Helge Kiland, Anne Nylend og Lars Egil Libjå -me arbeider med natur Føreord

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune Annie Bjørklund Rapport nr. 130, september 1994. RAPPORTENS TITTEL: En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi TA-2077/2005 ISBN 82-7655-244-7 Forord Samfunnet bruker store ressursar på å avgrense ureining frå industri, produkt og avløp, og på å rydde opp der

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vatn på ville vegar kommunalt ansvar (med fokus på bekkelukking og landbruksvegar) Svein Arne Vågane Skred- og vassdragsavdelinga Region Vest Vatn Flaumskred - Store

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane. Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012

Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane. Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012 Fisk i regulerte vassdrag i Sogn og Fjordane Prøvefiske i 11 vatn i Sogn og Fjordane i 2012 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 1 2015 Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar

Detaljer

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv

Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Dumping av gruveavfall i fjordane er i strid med EUs vassrammedirektiv Gruveslambanken i Langfjorden ved Kirkenes, 2011 Naturvernforbundet 17.12.2014, Mads Løkeland 1 INNHALD Innleiing... 4 Konklusjon...

Detaljer

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer