Haldenvassdraget. Haldenvassdraget. Haldenvassdraget Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haldenvassdraget. Haldenvassdraget. Haldenvassdraget Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker"

Transkript

1 Vannområdet Vannforekomst ID Vannforekomst navn Delområde Kommune Risikovurdering Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstype SMVF? R Tista Halden Risiko Forurensing Utslipp fra industri (IPPC) Haldenvassdraget Haldenvassdraget C Halden havnebasseng Halden Risiko C Halden havnebasseng Halden Risiko Forurensing Utslipp fra industri (IPPC) Utslipp fra industri (IPPC) Haldenvassdraget R Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker Sarpsborg,Fredrikstad Forurensing Utslipp fra industri (IPPC) Glomma sør R Glomma fra Greåker til sjøen Sarpsborg,Fredrikstad Risiko Svært dårlig Forurensing Utslipp fra industri (IPPC) Glomma sør R Glomma fra Greåker til sjøen Sarpsborg,Fredrikstad Risiko Moderat Forurensing Utslipp fra industri (IPPC) Glomma sør Glomma sør R Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker Sarpsborg,Fredrikstad Hurum Risiko Moderat Forurensing Risiko Svært dårlig Forurensing Utslipp fra industri (IPPC) Utslipp fra indutri (IPPC) Oslofjorden ( C) Risiko Dårlig Forurensning

2 Miljømål 2021 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Antall vannforekomster berørt av tiltaket Tiltaksgruppe Tiltak Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) Kostnad investering (I0) Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Levetid (n) Kost-effekt tall Utsatt miljømål. For stor avstand mellom miljømål og dagens tilstand Administrative tiltak?? Utslipp Norske Skog? Miljødirektoratet har ikke spilt inn dette, og det er ikke et tiltak SMVF Redusere påvirkning fra industrielt utslipp Redusere utslipp fra Norske Skog SMVF Tilsyn og konsesjonsbehandling?? Miljødirketoratets forslag: Redusere påvirkning fra industrielt utslipp Dette er ikke et tiltak: utslipp fra industri - Iddefjorden. HVILKEN BEDRIFT GØT Avløpstiltak?? Miljødirketoratets forslag: Redusere påvirkning fra industrielt utslipp Utrede tiltak for reduksjon av kobber til vann fra Borregaard MG13 MT76 Oppgradering/o ptimalisering av renseanlegg med nye prosesser eller økt kapasitet Verdi mangler GØT Avløpstiltak?? Miljødirketoratets forslag: Redusere påvirkning fra industrielt utslipp Reduksjon i utslipp av Ni fra Kronos Titan ved å skifte til råvarer med lavere nikkelinnhold MG13 MT76 Oppgradering/o ptimalisering av renseanlegg med nye prosesser eller økt kapasitet Verdi mangler GØT Avløpstiltak?? Miljødirketoratets forslag: Redusere påvirkning fra industrielt utslipp Gjenvinning av vaskevann og andre utslippsrduserende tiltak i prosessen, Unger Fabrikker MG13 MT76 Oppgradering/o ptimalisering av renseanlegg med nye prosesser eller økt kapasitet Verdi mangler GØT Miljøgifttiltak Vurdere tiltak for å hindre utvasking fra Borregaard deponi MG23 MT253 Forsvarlig Verdi mangler massedeponerin g?? Vurdere gjennomføring av biologisk rensing ved Chemring Nobel

3 Kost - effekt vurdering Usikkerhet Ulemper Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskriften? Status for tiltak Ansvarlig myndighet Ansvarlig problemeier Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel Finansiering Verdi mangler 54, Denne planperioden Foreslått Verdi mangler Verdi mangler Denne planperioden Denne planperioden Foreslått Foreslått Verdi mangler Denne planperioden Miljødirektoratet Forurensningsloven Verdi mangler Denne planperioden Miljødirektoratet Forurensningsloven Verdi mangler Denne planperioden Miljødirektoratet Forurensningsloven Verdi mangler Denne planperioden Miljødirektoratet Forurensningsloven

4 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon

5 Vannområdet Vannforekoms t ID Vannforekomst navn Delområde Kommune Risikovurdering Oslo Fjorden (Byhavna) Oslo Risiko Oslo Fjorden (dypvannsdeponi) Oslo Risiko Oslo Fjorden (Byhavna) Oslo Risiko

6 Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstyp e SMVF? Forurensning, avrenning fra diffuse kilder -forurenset sjøbunn Byer og tettsteder 1 ja, 1 nei Forurensning, avrenning fra diffuse kilder -forurenset sjøbunn Byer og tettsteder 1 ja, 1 nei Fysiske inngrep Byer og tettsteder 1 ja, 1 nei

7 Miljømål 2021 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Antall vannforekoms ter berørt av tiltaket 1 GØP, 1 Utsatt 2 Tiltaksovervåking Tiltaksgruppe 1 GØP, 1 Utsatt 2 Tiltaksovervåking 1 GØP, 1 Utsatt 2 Mudring - mekanisk/fysisk

8 Tiltak Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) Overvåking av miljøtilstanden i sedimenter og tilførsel med overvann fra land (i tiltaksområder etter Ren Oslofjordprosjektet i Pipervika og Bjørvika/Bispevika/Lohavna), 2015 og Stor 35 sediment stasjoner, 10 vannprøver, 2 kunstig rev Overvåking av om tildekkingslaget på dypvannsdeponiet fungerer som forutsatt, og om bunndyrsfauna rekoloniserer på dypvannsdeponiet (tilknyttet Ren Oslofjord prosjektet Malmøykalven) Stor Dypvannsdeponiet er kvm Avklare områder for vedlikeholdsmudring og vurdere stranddeponi Liten?

9 Kostnad investering (I0) Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering 1 mill,- x 3 ganger ,- x 3 ganger

10 Usikkerhet Ulemper Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskrifte Status for tiltak Ansvarlig myndighet n? 1 Nei Tiltak gjennomført Miljødirektoratet 1 Nei Tiltak gjennomført Miljødirektoratet 2 Tiltak foreslått Fylkesmannen / Miljødirektoratet

11 Ansvarlig problemeier Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel Finansiering HAV HAV HAV

12 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon Helhetlig miljøovervåking i oppryddet område i fjorden for å følge med på at den bedrede miljøtilstanden opprettholdes og overvåking for å avdekke nye tilførsler av miljøgifter til fjorden fra byen. Forslag til miljøovervåking diskuteres med Miljødirektoratet for å få en helhetlig overvåking av fjorden. Det er ikke oppgitt hvilken vannforekomst dette gjelder. Helhetlig miljøovervåkingav deponiområdet for å følge med på om de deponerte massene ligger trygt og for å avdekke tilførsel av miljøgifter til dette området fra byen. Forslag til miljøovervåking diskuteres med Miljødirektoratet for å få en helhetlig overvåking av fjorden. Det er ikke oppgitt hvilken vannforekomst dette gjelder. Diskuteres i arbeidet med blågrønn strategi høsten Faste rutiner. Det er ikke oppgitt hvilken vannforekomst dette gjelder.

13

14 Vannområdet Vannforekoms t ID Vannforekomst Delområde Kommune Risikovurdering Økologisk tilstand PURA Bunnefjorden og 5-C, Bunnebotn C PURA Bunnefjorden og 5-C, Bunnebotn C Bunnefjorde n og Bunnebotn Bunnefjorde n og Bunnebotn Ås, Nesodden, Frogn Ås, Nesodden, Frogn risiko risiko

15 Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstype SMVF? middels Forurensning, avrenning fra diffuse kilder, forurenset sjøbunn? Andre, forurenset sjøbunn - tiltak andre middels Forurensning, avrenning fra diffuse kilder, forurenset sjøbunn? Forurensning, forurenset sjøbunn - tiltak andre

16 Miljømål 2021 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Antall vannforekomster berørt av tiltaket Nei GØT Utsatt tidsfrist da det ikke antas at miljøgifttilstandei sedimenter kan bedres i perioden. Nei GØT Utsatt tidsfrist da det ikke antas at miljøgifttilstandei sedimenter kan bedres i perioden. Tiltaksgruppe Kunnskaps-innhenting Kunnskaps-innhenting

17 Tiltak Problemkartlegging Problemkartlegging Effekt Utrede mulighetene for å utarbeide en kystsoneplan. bl.a. for å få bedre kontroll på påvirkninger av miljøgifter, andre forurensninger og fysiske inngrep. Vurdere videre tiltak for å reduseremiljøgifter til sjø utover det som er gitt av vegvesenet. Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.)

18 Kostnad investering (I0) Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering Usikkerhet

19 Ulemper Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskrifte n? Status for tiltak Ansvarlig myndighet 0 kr 0 kr 0 Kommune, Fylkesmannen, Mlijødirektoraetet 0 kr 0 kr 0 Kommune, Fylkesmannen, Mlijødirektoraetet

20 Ansvarlig problemeier Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel Finansiering

21 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon Her er mye feil i tabellene, kolonnene forskjøvet. NIVA har gjennomført noen undersøkelser av sjøbunnen i området, men mer kunnskap må fremskaffes. Her er mye feil i tabellene, kolonnene forskjøvet. NIVA har gjennomført noen undersøkelser av sjøbunnen i området, men mer kunnskap må fremskaffes. Nei Nytt tiltak Kommunene Ja Nytt tiltak Kommunene

22 Kommunene Kommunene

23

24

25

26

27 Vannområdet Vannforekomst ID Vannforekomst navn Delområde Kommune Risikovurderin g C Mossesundet- indre 104 Risiko Morsa C Mossesundet- indre 104 Risiko Morsa C Mossesundet-ytre 0104, 0211 Risiko Morsa

28 Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstype SMVF? Miljømål 2021 Moderat Dårlig Forurensning Forurenset sjøbunn Ja Utsatt Moderat Dårlig Forurensning Forurenset sjøbunn Ja Utsatt Moderat Dårlig Forurensning Forurenset sjøbunn Nei Utsatt

29 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Store deler av strandlinjen er nedbygd av kaier. Vil ikke oppnå GØP innen Antall Tiltaksgruppe vannforekoms ter berørt av tiltaket 1 Kunnskapsinnhenting Store deler av strandlinjen er nedbygd av kaier. Vil ikke oppnå GØP innen Kunnskapsinnhenting 1 Kunnskapsinnhenting

30 Problemkartlegging, Ytterligere kildekartlegging nødvendig før tiltaksgjennomføring Tiltak Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) stor Kostnad investering (I0) Problemkartlegging, Ytterligere kildekartlegging nødvendig før tiltaksgjennomføring Utarbeide en tiltaksstrategi for å nå miljømålene i Mossesundet Problemkartlegging, Ytterligere kildekartlegging nødvendig før tiltaksgjennomføring

31 Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering Usikkerhet Ulemper

32 Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskrifte n? Status for tiltak Ansvarlig myndighet Ansvarlig problemeier 2 Miljødirektoratet Oslo Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet. (Klif/FM er myndighet) 1 Miljødirektoratet Oslo Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet. (Klif/FM er myndighet) 1 Miljødirektoratet Oslo Moss kommune og div. industri bla. verftvirksomhet. (Klif/FM er myndighet)

33 Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel Finansiering Forurensningsloven Forurensningsforskriften Forurensningsloven Forurensningsforskriften Forurensningsloven Forurensningsforskriften

34 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon Her er skjedd forskyvninger i tabellen, har rettet i gule felter i hht. innspill fra Miljødirektoratet i des Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Her er skjedd forskyvninger i tabellen, har rettet i gule felter i hht. innspill fra Miljødirektoratet i des Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Her er skjedd forskyvninger i tabellen, har rettet i gule felter i hht. innspill fra Miljødirektoratet i des Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø".

35 6 6 6

36

37 Vannområdet Vannforekoms Vannforekoms t ID t navn Delområde Kommune Risikovurderin g Glomma sør R Glomma fra Greåker til sjøen Sarpsborg,Fredrikstad Risiko Glomma sør R Glomma fra Greåker til sjøen Sarpsborg,Fredrikstad Risiko

38 Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstyp e SMVF? Miljømål 2021 Moderat Forurensing, diffus avrenning (forurenset sjøbunn) Utslipp fra industri (IPPC) Utsatt frist Moderat Forurensing, diffus avrenning (forurenset sjøbunn) Utslipp fra industri (IPPC) Utsatt frist

39 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Antall vannforekoms ter berørt av tiltaket Tiltaksgruppe Avløpstiltak, tiltak forurenset sjøbunn Tiltak Reduksjon i utslipp av Ni fra Kronos Titan Avløpstiltak, tiltak forurenset sjøbunn Ny renseteknologi, Unger Fabrikker

40 Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) Kostnad investering (I0) Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) MG13 MT76 MG13 MT76

41 Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering Usikkerhet Ulemper Oppgradering/optimalisering av renseanlegg med nye prosesser eller økt kapasitet Verdi mangler Verdi mangler Oppgradering/optimalisering av renseanlegg med nye prosesser eller økt kapasitet Verdi mangler Verdi mangler

42 Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskrifte n? Status for tiltak Ansvarlig myndighet Ansvarlig problemeier Denne planperioden Juridisk virkemiddel Miljødirektoratet industri Forurensningsloven Denne planperioden Miljødirektoratet industri Forurensningsloven

43 Administrativt virkemiddel Finansiering

44 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon Tiltakene listet her må industriseksjonen på Miljødirektoratet sjekke ut. Forurenset sjøbunn: Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Kystverket planlegger å farledsmudre Fuglevika og et større område rett sør for denne vannforekomsten(i vannforekomsten Østerelva) i løpet av planperioden.tiltaksplan for dette er under utarbeidelse. Tiltakene listet her må industriseksjonen på Miljødirektoratet sjekke ut. Forurenset sjøbunn: Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Kystverket planlegger å farledsmudre Fuglevika og et større område rett sør for denne vannforekomsten(i vannforekomsten Østerelva) i løpet av planperioden.tiltaksplan for dette er under utarbeidelse.

45

46 Vannområdet Vannforekoms t ID Vannforekomst navn Delområde Kommune Risikovurderin g Haldenvassdraget C Iddefjorden hovedbasseng Halden Risiko Haldenvassdraget C Halden havnebasseng Halden Risiko Haldenvassdraget C Halden havnebasseng Halden Risiko

47 Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstyp e SMVF? Forurensing, avrenning fra diffuse kilder (forurenset sjøbunn) Renseanlegg PE Forurensing, avrenning fra diffuse kilder (forurenset sjøbunn) Utslipp fra industri (IPPC) Forurensing, avrenning fra diffuse kilder (forurenset sjøbunn) Utslipp fra industri (IPPC)

48 Miljømål 2021 Utsatt. For stor avstand mellom dagens tilstand og miljømålet SMVF, forurenset sjøbunn: utsatt frist Årsak til unntak fra standard miljøkrav Antall vannforekoms ter berørt av tiltaket Tiltaksgruppe Avløpstiltak, forurenset sjøbunn - tiltak Redusere påvirkning fra industrielt utslipp, Forurenset sjøbunn - tiltak SMVF, forurenset sjøbunn: utsatt frist Tilsyn og konsesjonsbehandling, Forurenset sjøbunn - tiltak

49 Tiltak Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) Kostnad investering (I0) Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Nytt renseanlegg Halden kommune Redusere utslipp fra Norske Skog utslipp fra industri - Iddefjorden

50 Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering Verdi mangler Verdi mangler Usikkerhet Ulemper Prioritering Denne Er tiltaket utløst av vannforskrifte n? planperioden, forurenset sjøbunn: forurenset sjøbunn: behov for utsatt frist Verdi mangler forurenset sjøbunn: behov for utsatt frist

51 Status for tiltak Ansvarlig myndighet Ansvarlig problemeier Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel Finansiering Planlagt Halden kommune, Miljødirektoratet Industri, halden kommune Foreslått Miljødirektoratet Industri, halden kommune Foreslått Miljødirektoratet Industri, halden kommune

52 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Industri må titte på dette tiltaket i tillegg. Utsatt frist for å oppnå standard miljømål innen 2021 fordi området ikke er blant de prioriterte i "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St. meld Sammen for et Giftfritt miljø". Industri må titte på dette tiltaket i tillegg.

53

54 Vannområdet Vannforekomst ID Vannforekomst navn Delområde Leira-Nitelva R Leira-Nitelva R MJØSA R Hunnselva, Åmot-Brufoss Hunnselva MJØSA R Hunnselva, Åmot-Breiskallen Hunnselva MJØSA R Hunnselva, forbi Brufoss kraftverk Hunnselva MJØSA R Hunnselva, Brufoss-Mjøsa Hunnselva MJØSA R Dalborgbekken, nedre del Hunnselva Oslo Alle byvassdragene Oslo Alle byvassdragene og fjorden Oslo Fjorden

55 Oslo R Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker Glomma sør L Ørsjøen Enningsdalsvassdraget Hurdal/Vorma R Steinsjøvassdraget, øvre del Alle byvassdragene og fjorden

56 Kommune Risikovurdering Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Nannestad, Ullensaker risiko dårlig Forurensning Lørenskog risiko dårlig Forurensning Gjøvik Risiko Dårlig Forurensning Gjøvik, Vestre Toten Risiko Dårlig Forurensning Gjøvik Risiko Dårlig Forurensning Gjøvik Risiko Dårlig Forurensning Gjøvik Risiko Moderat Forurensning Oslo Risiko Forurensning Oslo Risiko Forurensning Oslo Risiko Forurensning

57 Oslo Risiko Forurensning Sarpsborg,Fredrikstad Risiko Svært dårlig Forurensing Risiko Forurensing Halden Østre Toten risiko god Dårlig Forurensning

58 Påvirkningstype SMVF? Miljømål 2021 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Annen difus kilde Nei Utsatt Miljømål ikke fastsatt pga leirelv 1 Antall vannforekomster berørt av tiltaket Annen difus kilde Nei 1 Forurensning fra punktkilder GØT Nei 1 Forurensning fra punktkilder GØP Ja 1 Forurensning fra punktkilder GØP Ja 1 Forurensning fra punktkilder GØP Forurensning fra punktkilder Ja Ja GØP 1 1 Forurensning fra punktkilder 13 ja, 10 nei 13 GØP, 10 Utsatt Urbane vassdrag med stor andel tette flater og mye bekkelukkinger 23 Forurensning fra punktkilder 14 ja, 11 nei 14 GØP, 11 Utsatt Urbane vassdrag med stor andel tette flater og mye bekkelukkinger 25 Forurensning fra punktkilder 1 ja, 1 nei 1 GØP, 1 Utsatt 2

59 Forurensning fra punktkilder Utslipp fra industri (IPPC) 14 ja, 11 nei 14 GØP, 11 Utsatt GØT Urbane vassdrag med stor andel tette flater og mye bekkelukkinger 25 Avrenning fra nedlagt industriområde GØT Annen difus kilde Nei GØT 1

60 Tiltaksgruppe Tiltak Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) Kostnad investering (I0) Tiltak mot miljøgifter Opprydding nedlagt søppelfyllplass middels Tiltak mot miljøgifter Probelmkartlegging. Nedlagt søppelfylling Liten Tiltak mot forurensede masser Overdekking eller utskifting av masser? Tiltak mot forurensede masser Tiltak mot miljøgifter Tiltak mot miljøgifter Tiltak mot punktutslipp Overdekking eller utskifting av masser? Regulere påslipp av industrielt avløpsvann. Forsvarlig massedeponering. Regulere påslipp av industrielt avløpsvann. Forsvarlig massedeponering. Problemkartlegging (industri)? Tiltak mot miljøgifter Kartlegge næringsvirksomheter/ parkeringsplasser og andre potensielle forurensningskilder nær vassdragene, som ikke forholder seg til eksisterende regelverk og tillatelser. Iverksette tiltak mot de aktuelle Tiltak mot miljøgifter Tiltak mot miljøgifter Bygg og anlegg - Forebyggende tiltak for å hindre forurensning også i anleggsfasen (Herunder boring til energibrønner) Miljøforebyggende arbeid i båthavnene. Kontrollere at båtpussing skjer på en miljøvennlig måte og sikre hensiktsmessig avfallshåndtering på marinaer. Stor Stor

61 Tiltak mot miljøgifter Miljøgifttiltak Miljøgifttiltak Tiltak mot miljøgifter Krav til industri - Oppfølging og pålegg til konsesjonsbelagt industri som ikke følger sitt miljøoppfølgingsprogra m Hindre utvasking fra Borregaard deponi DDT fra Prestebakke planteskole Problemkartlegging og risikovurdering Liten MG23 stor

62 Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering Usikkerhet #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Middels Høy

63 MT253 Forsvarlig Verdi mangler massedeponerin g Lav 6,

64 Ulemper Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskriften? Status for tiltak Ansvarlig myndighet 1 Nei Tiltak pågår FM/Miljødirektoratet 3 ja Nytt tiltak Miljø-direktoratet (MAF?) Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet bistår hvis fm ønsker det. Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet bistår hvis fm ønsker det. 1 Ja Foreslått tiltak FM? 1 Nei Foreslått tiltak FM? 1 Nei Tiltak pågår FM/ Miljødir.

65 Verdi mangler 2 Ja Tiltak pågår FM/ Miljødir. Denne planperioden Miljødirektoratet IN1 Pilotfase Planlagt Miljødirektoratet, LMD 1 Foreslått tiltak Miljødirektoratet, Uklar lokalitet (starum?) Uklart hvem på miljødir som har ansvar.

66 Ansvarlig problemeier Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel OSL F.loven Pålegg OSL Finansiering Løernskog kommune, ROAF Forurensningsforskriften Lørenskog kommune, ROAF BYM/VAV/FM FM FM/ Miljødir.

67 FM/ Miljødir. Miljødirektoratet Forurensningsloven LMD? Forsvaret Futura

68 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon IN er seksjon på miljødirektoratet Kostnad problemkartlegging Toten Cellulose, ikke avsluttet, tiltak trengs Toten Cellulose uklar lokalitet og myndighetsforhold uklar lokalitet og myndighetsforhold uklar lokalitet og myndighetsforhold Bør bl.a. innføres krav til rensesystemer under høytrykksspyling.

69 Forurensnings-forskriften 15A-4, kap. 15 Ikke gjennomført tiltak. Uklart hvem som er problemeier i dag Skyte-/øvingsfelt for Forsvaret. Nasjonal metodikk for risikovurdering er ikke klar. Bedre problemkartlegging, risikovurdering og vurdering av framtidig bruk skal gjøres først.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 Vannområdet Vannforekomst ID Vannforekomst navn Delområde MJØSA R Selsbekken ved Koia og ned til Skotvatnet Sel Nord

83 Kommune Risikovurdering Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Biologiske påvirkning Sel Risiko Moderat

84 Påvirkningstype SMVF? Miljømål 2021 Årsak til unntak fra standard miljøkrav Antall vannforekomster berørt av tiltaket Fremmede arter GØP Ja 1

85 Tiltaksgruppe Tiltak Effekt Effekt tallfestet (Et)(kg, m, e.l.) Kostnad investering (I0) Mulig regnbueaure. Avvente undersøkelse SNO

86 Kostnad drift(k) Nåverdi (NV) Levetid (n) Kost-effekt tall Kost - effekt vurdering Usikkerhet #DIV/0!

87 Ulemper Prioritering Er tiltaket utløst av vannforskriften? Status for tiltak Ansvarlig myndighet

88 Ansvarlig problemeier Juridisk virkemiddel Administrativt virkemiddel Finansiering

89 Utfyllende kommentarer ev. lenker til utredninger og annen dokumentasjon Dersom det finnes selvreproduserende bestander av regnbueaure må det vurderes muligheten for utryddelse.

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04 Byrådssak 1310/04 TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG Sammendrag: Forurenset sjøbunn er et alvorlig lokalt miljøproblem, og er sannsynligvis en av de store miljøutfordringene

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune TEKNISK By- og samfunnsenheten Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune Alena Bohackova Miljørådgiver By- og samfunnsenheten Mye bra ble gjort.. TEKNISK Avdeling 2 Mye bra gjort, men Til tross for utslippsreduksjoner

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014 Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013

Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard. Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Samordnet vannforvaltning: Industri eksempel Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten HMS sjef Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner 14. oktober 2013 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Havner - regionale vannforvaltningsplaner

Havner - regionale vannforvaltningsplaner Havner - regionale vannforvaltningsplaner Litt om Kystverket Utgangspunktet for vårt arbeid - sjøtrafikk Sikre trygg ferdsel i norske farvann Bidra til effektiv sjøtransport og havner Hindre og begrense

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder Vegard Næss Postboks 130 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Regine Benz - 51911407

Detaljer

Karakterisering Rennesøy

Karakterisering Rennesøy Karakterisering Rennesøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Hvor representerer forurenset sjøbunn et problem som påkaller handling?

Hvor representerer forurenset sjøbunn et problem som påkaller handling? Norsk Vannforening Hvor representerer forurenset sjøbunn et problem som påkaller handling? Myndighetenes arbeid med forurenset sjøbunn Bakgrunn for arbeidet: St. meld nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Vedlegg. Resultater fra karakterisering av vannforekomstene i henhold til EUs Vanndirektiv

Vedlegg. Resultater fra karakterisering av vannforekomstene i henhold til EUs Vanndirektiv Vedlegg. Resultater fra karakterisering av vannforekomstene i henhold til EUs Vanndirektiv Versjon 01.02.2010 Alle vannforekomster skal tilstandsklassifiseres i henhold til EUs vannrammedirektiv og det

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 26.03.2012 1 Innledning Dette er innspillet til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma til vannregionmyndighet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden

Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Høringsuttalelse fra Røssåga Elveierlag om vesentlige utfordringer i vannområde Ranfjorden Første laks i 2008 Overvintrende svaner Pukkellaks fjernet fra Røssåga ved hjelp av garn. August -07 Innledning

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma Arbeidsutkast 20. mai 2015 Lagt til tabell og figur nummerering Rettelser etter innspill fra prosjektledere Regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma Forord Ikke oppdatert Det regionale tiltaksprogrammet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Prioriterte tiltaksplanområder Havner

Prioriterte tiltaksplanområder Havner Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Spesielle utfordringer og forvaltningsmessige aspekter i arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger

Spesielle utfordringer og forvaltningsmessige aspekter i arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger Miljøringen 27.10.2015 Spesielle utfordringer og forvaltningsmessige aspekter i arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger Prosjektleder: Arnfin Skadsheim, Miljø og Renovasjon, Stavanger kommune Etater

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Vannforskriftens hverdagslige utfordinger Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Forurenset sjøbunn: Tiltak i Kristiansandsfjorden

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Påvirkninger, tilstandsanalyse og risikovurdering av kystvannsforekomster

Påvirkninger, tilstandsanalyse og risikovurdering av kystvannsforekomster Påvirkninger, tilstandsanalyse og risikovurdering av kystvannsforekomster Ordbruk Karakterisering: Faktainnsamling for beskrivelse av vannforekomstens karakteristikk Klassifisering: Tallfestet beskrivelse

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Saksnr: 413/05 i Bystyret: Dato: 26.10.05 HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSENDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT - BYRÅDSAK 246 AV 06.10.

Saksnr: 413/05 i Bystyret: Dato: 26.10.05 HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSENDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT - BYRÅDSAK 246 AV 06.10. Saksnr: 413/05 i Bystyret: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSENDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT - BYRÅDSAK 246 AV 06.10.2005 SAKSFRAMLEGG Til: Samferdsels- og miljøkomiteen Dato: 10.10.2005 Fra: Vår

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Bekkelagsbassenget vannområde

Lokal tiltaksanalyse for Bekkelagsbassenget vannområde Lokal tiltaksanalyse for Bekkelagsbassenget vannområde 29. november 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

arbeidet med oppfølging av vannforskriften.

arbeidet med oppfølging av vannforskriften. Norsk Vannforening Hvor ble det av miljøgiftene i vannforskriftarbeidet? (2) Erfaringer med miljøgifter i arbeidet med oppfølging av vannforskriften. v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Vannforskriften og forurensningsregnskap

Vannforskriften og forurensningsregnskap Vannforskriften og forurensningsregnskap Vanndirektivet Vannforskriften Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen i Norge Koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av vannregionene

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst 20. mars 2013 Arnhild Krogh Utfordringer Befolkningsvekst Byutvikling Klimaendringer må forvente mer nedbør og mer ekstremvær Aldrende infrastruktur

Detaljer

Karakterisering Finnøy

Karakterisering Finnøy Karakterisering Finnøy Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning

Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning Kunnskapsbehov for god kystsoneforvaltning Forvaltning av kystvann, Gardemoen 4.-5.-april Håkon Kryvi, Fylkesmannen i Hordaland 1 God kystvannforvaltning Vil oppfyllelse av Vannforskriftens krav sikre

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT

PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT Basert på bystyrevedtakene 26.10.2005 sak 413 helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

God kjemisk tilstand (miljøgifter) gjeld allikevel som for naturlege vannforekomster.

God kjemisk tilstand (miljøgifter) gjeld allikevel som for naturlege vannforekomster. 1 2 3 God kjemisk tilstand (miljøgifter) gjeld allikevel som for naturlege vannforekomster. 4 For en del hydromorfologiske endringer er det ikke tvil om at det ikke vil være realistisk å oppnå GØT pga

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Tiltakstabell i tiltaksanalyse

Tiltakstabell i tiltaksanalyse Tiltakstabell i tiltaksanalyse Rødmerket er forslag til modifiseringer for å beregne kost-effekt Vannforekomst Navn Vann-område Kommune Risikovurderin g Tilstandsvurdering Påvirkningstyp e SMVF? Unntak

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Bekkelagsbassenget vannområde

Bekkelagsbassenget vannområde 1 Bekkelagsbassenget vannområde 1. Oppsummering hovedutfordringer Oslo er en by i vekst, og innen 2030 forventes det nærmere 800 000 innbyggere i byen. Nærhet til Marka, vassdrag, grøntområder og fjorden

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Bærekraftig bruk av kysten vår. Fride Solbakken, politisk rådgiver

Bærekraftig bruk av kysten vår. Fride Solbakken, politisk rådgiver Bærekraftig bruk av kysten vår Fride Solbakken, politisk rådgiver Innledning Vannforskriften er viktig: Tverrsektorielt samarbeid mellom miljøpåvirkere Vi trekker i samme retning for å oppnå god miljøtilstand

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Planutkast 08.10.2015. Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet Grensevassdragene 2016-2021

Planutkast 08.10.2015. Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet Grensevassdragene 2016-2021 Planutkast 08.10.2015 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet Grensevassdragene 2016-2021 Forslag til regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion

Detaljer

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Forvaltningsplan Glomma/ Indre Oslofjord www.vannportalen.no/glomma Vannregion Glomma dekker store deler av Østlandet, 101 r og 9 fylker. Vannregion Glomma strekker

Detaljer

La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk?

La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk? La oss si at denne fiskeren står i elva ved fabrikken vår. Vil han kunne få fisk? Vannforskriften og erfaringer med måleprogrammet Norske Skog Saugbrugs AS Program for tiltaksrettet vannovervåking Elisabeth

Detaljer

Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff?

Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff? Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff? v/arne Haarr, Norsk Vann 1 Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Ny sedimenthåndteringsveileder

Ny sedimenthåndteringsveileder Ny sedimenthåndteringsveileder Miljøringen 22.11.2012 Marianne Olsen, MARE Kort fortalt Revidert på bakgrunn av innspill fra flere Fylkesmenn, andre myndigheter, faginstitusjoner, organisasjoner, konsulenter

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler

Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler Tiltaksplanarbeidet - føringer, mål og virkemidler Dialogmøte i Mo i Rana 20. august 2012 Eva Therese Askeland, Klif Myndighetenes arbeid med forurenset sjøbunn Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) Rent

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Vannforskriften på et overordnet nivå: Erfaringer fra industrien med vannforskriften. Kjersti Garseg Gyllensten 25092014

Vannforskriften på et overordnet nivå: Erfaringer fra industrien med vannforskriften. Kjersti Garseg Gyllensten 25092014 Vannforskriften på et overordnet nivå: Erfaringer fra industrien med vannforskriften Kjersti Garseg Gyllensten 25092014 Verdens mest avanserte bioraffineri Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa Dagsseminar Vanndirektivet 30.9.2010 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Hva er en tiltaksplan for opprydding av forurenset

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Miljøgifter. -opprydding før 2020 eller ødelegger nye utslipp planen? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet På Miljøgiftkonferansen 2014

Miljøgifter. -opprydding før 2020 eller ødelegger nye utslipp planen? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet På Miljøgiftkonferansen 2014 Miljøgifter -opprydding før 2020 eller ødelegger nye utslipp planen? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet På Miljøgiftkonferansen 2014 Mudringslekter i Oslo Havn Sjøfugl-unger forgiftet Sjøpattedyr

Detaljer

Hunnselva Miljømål og brukerinteresser: Miljømål: Brukerinteresser: Brukerkonflikter: Viktigste påvirkninger:

Hunnselva Miljømål og brukerinteresser: Miljømål: Brukerinteresser: Brukerkonflikter: Viktigste påvirkninger: Hunnselva Det 23,5 km lange Hunnselvvassdraget ligger i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Gran. Hunnselva er det nest største sidevassdraget til Mjøsa, og nedbørfeltet strekker seg fra Lygna

Detaljer

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Karakteriseringsmøte Nitelva Skedsmo 25.05.11 Vannområde Leira Nitelva Tone Aasberg Foto: Tone Aasberg Kart: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vannområde Leira -

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer