Faktaark - Generell innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktaark - Generell innledning"

Transkript

1 Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene for hvert tiltaksområdet. Innledning PURA, vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er et interkommunalt prosjekt som eies av kommunene Ås, Ski, Frogn, Oppegård og Nesodden og som også har arealer i Oslo kommune. I forbindelse med gjennomføringen av vannforskriften skal det lages en såkalt tiltaksanalyse. Formålet med vannforskriften er å få alle vannforekomster opp i god økologisk og kjemisk tilstand (Figur 1). Formålet med tiltaksanalysen er å identifisere de tiltak som er nødvendig for å nå dette målet. FIGUR 1. ILLUSTRASJON AV MILJØMÅLET (RØD STREK MELLOM MODERAT OG GOD). DERSOM ØKOLOGISK OG KJEMISK TILSTAND ER GOD ELLER BEDRE ER MILJØMÅLET NÅDD. DET ER IKKE TILLATT Å FORRINGE DEN ØKOLOGISKE ELLER KJEMISKE TILSTANDEN. Første planperiode går fra 2009 til 2015 og det ble utarbeidet et eget sett med faktaark i 2009 som dekker nevnte planperiode. Faktaarkene som følger er utarbeidet i 2013 og oppsummerer tiltaksanalysen som gjelder for planperioden 2016 til I disse faktaarkene benyttes begrepet tiltaksområde om det som i forrige planperiode ble omtalt som PURAs vannforekomster. Et tiltaksområde 1 kan ha flere vannforekomster etter vannforskriftens 1 Et tiltaksområde defineres som alt areal innenfor avgrensningene gitt i kart. Det er i realiteten et delnedslagsfelt der alle tiltak eller påvirkninger vil ha virkning på de vannforekomstene som er omfattet av tiltaksområdet. 1

2 definisjon 2. Det er 20 tiltaksområder i vannområde PURA (figur 2). Det er laget separate faktaark for disse. FIGUR 2. PURA, VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN OG GJERSJØVASSDRAGET INNDELT I 20 LOKALE TILTAKSOMRÅDER. HVERT TILTAKSOMRÅDE KAN HA EN ELLER FLERE VANNFOREKOMSTER. 2 Vannforekomst slik den er definert i vannforskriften: En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann innenfor en eller flere akviferer. 2

3 Om faktaarkene Faktaarkene for hvert tiltaksområde har et todelt innhold. Den første delen er en statusbeskrivelse og omhandler forhold som beliggenhet, økologisk tilstand, utfordringer, dagens og fremtidig bruk samt vannkvalitet og utvikling. Tekst og figurer i denne delen er i sin helhet hentet fra PURAs årsrapport 2012 som omhandler resultater av overvåkning av vannkvalitet i Årsrapporten for 2012 er utarbeidet av NIVA. Den andre delen av faktaarkene er knyttet til arbeidet som er gjort med revidert tiltaksanalyse for Her gis kilder til forurensning som er basert på kilderegnskap for 2012 utarbeidet i Videre gis det en oppsummering av gjennomførte tiltak fra 2009 til 2013, miljømål og avlastningsbehov og til slutt en oppsummering av foreslåtte tiltak og kostnader for disse. I det følgende gis det en oppsummering i form av tabeller og figurer som er hentet fra hoveddokumentet «Lokal tiltaksanalyse for vannområde PURA». I hvert faktaark finnes det mer detaljert informasjon om hvert tiltaksområde. Tilførsler Tabell 1 og figur 3 viser tilførselsregnskapet for Biotilgjengelig fosfor er beregnet som en andel av kilden. Naturlig har generelt 15 % biotilgjengelig fosfor, mens landbruk har 30 %. Avløp fra befolkning har om lag 90 % biotilgjengelighet både før og etter eventuell rensing. Avrenning fra tette flater har om lag 10 % biotilgjengelig fosfor. Tabell 1. Sammenstilt tilførselsregnskap for totalt fosfor og biotilgjengelig fosfor for PURAs tiltaksområder i Naturlig bakgrunnsavrenning er tilførsler fra skog og annen mark som i mindre grad er påvirket av mennesker. Landbruk omfatter arealavrenning for jordbruksflater. befolkning omfatter kildene nødoverløp, lekkasje fra ledningsnett, avrenning fra tette flater, renseanlegg og spredt avløp. Alle tall i kilo. Alle tall i kg/år Totalt fosfor - Hovedkilder Biotilgjengelig fosfor - Hovedkilder Tiltaksområde Naturlig Landbruk Befolkning Naturlig Landbruk Befolkning 1 Gjersjøelva Gjersjøen Kolbotnvann Greverudbekken Tussebekken Dalsbekken Midtsjøvann Nærevann Ås/Oppegård til Bunnefjorden Ås til Bunnebotn Fålebekken/Kaksrudbekken Pollevann Årungenelva Årungen Østensjøvann 395, Bonnebekken/Rundvollbekkene 61, Frogn til Bunnebotn Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Hele PURA Sum samlet Merknad til tabell 1: Tiltaksområde 10 Ås til Bunnebotn har naturlige tilførsler, men er ført til 0 da det av tekniske årsaker ikke er gjort beregninger for dette arealet. 3

4 FIGUR 3. FORDELING AV TILFØRSEL AV TOTAL FOSFOR (CA. 17,6 TONN) OG BIOTILGJENGELIG FOSFOR (CA. 6,8 TONN) PÅ KILDENE NATURLIG BAKGRUNNSAVRENNING, LANDBRUK OG BEFOLKNING. Gjennomførte tiltak fra 2009 til 2013 Tabell 2 gir en oversikt over reduserte tilførsler fra 2009 til TABELL 2. EFFEKTEN I KG FOSFOR AV GJENNOMFØRTE TILTAK I PERIODEN 2009 TIL 2013 FORDELT PÅ SEKTORENE LANDBRUK OG AVLØP (SPREDT OG KOMMUNALT). FOR 2013 ER DET ESTIMERTE TILTAK SOM INNGÅR I GRUNNLAGET. Redusert tilførsel 2009 til 2013 (kg tot P) Tiltaksområde Spredt Kommunalt Jordbruk avløp avløp Sum 1. Gjersjøelva Gjersjøen Kolbotnvann Greverudbekken Tussebekken Dalsbekken Midtsjøvann Nærevann Ås/Oppegård til Bunnefjorden Ås til Bunnebotn Fålebekken/Kaksrudbekken Pollevann Årungselva Årungen Østensjøvann Bonnbekken Frogn til Bunnebotn Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Sum redusert 2009 til Redusert pr år

5 Miljømål og avlastningsbehov Miljømål 2021: Miljømålet er satt til god økologisk tilstand for alle vannforekomster bortsett fra Gjersjøen og Pollevann. Disse har miljømålet svært god økologisk tilstand siden de enten allerede tilfredsstiller dette målet i dag eller er nær ved å gjøre det. Avlastningsbehovet er oppsummert i tabell 3. TABELL 3. BEREGNET AVLASTNINGSBEHOV FOR PURAS TILTAKSOMRÅDER SAMT OVERSIKT OVER TILSVARENDE BEREGNING AV TOTALT TILFØRT FOSFOR (TOT P) I Nr Tiltaksområde Avlastningsbehov (kg P/år) Sum tilførsel (kg P/år) 1 Gjersjøelva Gjersjøen Kolbotnvann Greverudbekken Tussetjern/Tusebekken Dalsbekken Midsjøvann Nærevann Ås/Oppegård til Bunnefjorden Ås til Bunnebotten Fålebekken/Kaksrudbekken Pollevann Årungenelva Årungen Østensjøvannet Bonnbekken Frogn til Bunnebotn Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Bunnebotten (fjord:grunn poll) Ikke fastsatt - 20 Bunnefjorden (fjord: terskelfjord) Ikke fastsatt - Sum hele PURA

6 Tiltak og kostnader En oppsummering av tiltak og kostnader er gitt i tabell 4. TABELL 4. OPPSUMMERING AV TILTAK OG EFFEKTER INNEN HVER TILTAKSTYPE OG SEKTOR. INTERVALLER FOR KOST/EFFEKT HENTET FRA BEREGNINGER I TILTAKSTABELLEN OG EGET NOTAT OM LANDBRUK. Sektor/tiltak Kostnad (kr) Effekt/år (kg tot P) Landbruk Tiltakspakke jordbruk PURA Spredt avløp Pålegg om oppgradering av spredte renseanlegg Kommunalt avløp Oppgradering av avløpsnett og forbedring av driftsrutiner Transport og infrastruktur Redusert belastning fra overvann vei, tunnelvask og salt *Invest.: Årlig drift: Invest.: Årlig drift: Invest.: *Årlig drift: Sum Invest.: Årlig drift: Effekt/år (kg biotilgj. P) Kost/effekt (kr/kg tot P) Pri. Ansvarlig myndighet FM Landbruk, kommune Kommune 1 Kommune Invest.: Statens vegvesen (SVV) Landbruk, kommune, SVV *Det er tilfeldig at summene for investering i landbruk og årlig drift kommunalt avløp er like. 6

7 FIGUR 4. FORDELING AV EFFEKTER AV FORESLÅTTE TILTAK FOR TOTALT FOSFOR (TP) PÅ SEKTORER. TALL I FIGUR VISER KG TP/ÅR OG % PR. SEKTOR. Beregnet avlastningsbehov er ca. 3,9 tonn totalt fosfor. Dersom alle tiltakene gjennomføres vil man nå avlastningsbehovet siden beregnet effekt av alle tiltak er ca 3,9 tonn. Tiltak er basert på innspill fra de aktuelle sektorene. Kostnader er hentet fra sektorene eller faglitteratur. Tiltak i jordbruket er i betydelig grad avhengig av statlige midler. Eksisterende tilskudd er SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og RMP (Regionale miljøprogram). Tiltak innen kommunalt ledningsnett finansieres i sin helhet gjennom kommunale gebyrer. Usikkerhet Det er knyttet usikkerhet til flere deler av tallgrunnlaget i tiltaksanalysen. Dette skyldes at det er utfordrende å komme frem til gode tall både av faglig og kapasitetsmessige grunner. Videre er tallgrunnlaget i en tiltaksanalyse ikke ment å ligge på detaljnivå. På grunn av usikkerhetene må alle tall leses som en indikasjon på aktuelle forhold og ikke som et eksakt tall på f.eks. tilførsel, effekt eller kostnad av et tiltak. Mer detaljert lesning Det henvises til selve tiltaksanalysedokumentet «Lokal tiltaksanalyse for vannområde PURA» og tilhørende grunnlagstabell og støttedokumenter for flere detaljer og nærmere forklaring om usikkerheter. 7

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA Til: PURA v/anita Borge Fra: Leif Simonsen Dato: 2014-11-06 Innlegging av tiltak i Vann-nett. Hva er gjort og hvordan. INNLEDNING Vannregionmyndigheten har stilt som krav at alle tiltak skal være lagt

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA 2014 Overvåking av vannkvalitet er et virkemiddel for å oppnå bedre vann til glede for alle. Hva betyr dette for deg som bruker? folkehelse e rekreasjonsområder En frisk

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Årsmelding for. PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Årsmelding for PURA 2011 Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget 002 Innhold Årsmelding for pura 2011 003 Innhold 1. PURA - Bakgrunn, formål 4 2. Prosjektorganisasjon 2011 6 3. Møtehyppighet

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Utgave: 1 Dato: 2011-05-04 2 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen. Utgave/dato: 1 / 2011-05-04

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Knut Bjørnskau, Ski kommune KB Anne-Marie Holtet, Ski

Detaljer

r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii(

r 'é1c tffi 6iiiVéiIféii( ,_.,..,..., t HITRAKOMMUNE Teknisk sektor 20{ m SAS W... H.-.,.. f v :p flím r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii( Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Dato Deres ref. Vår ref. I Arkivkode

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Årsmelding 2009. Grønt regnskap

Årsmelding 2009. Grønt regnskap Årsmelding 29 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer