Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014"

Transkript

1 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

2

3 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende vassdrag skal ha vannkvalitet som tilfredsstiller kravene til bading, båtliv og fisking. Vannkvaliteten skal være av en slik karakter at de naturlige fiske- og krepsebestander får oppfylt sine krav til gyte- og oppvekstbetingelser. Vassdragsovervåking av 28 elver og innsjøer i Nord-Odal er forurenset av utslipp fra mindre avløpsanlegg. Blant disse var Storsjøen, Råsen og Sætersjøen, samt alle større elver med utløp til disse vannene. Moderat tilstand

4 Ny Hovedplan Avløp Arbeidsmål: Vannkvaliteten i vassdrag generelt og ved utslipp fra renseanlegg spesielt skal overvåkes slik at kommunens innbyggere og beslutningstakere får løpende informasjon om forurensningssituasjon og hygienisk tilstand. Arbeidet skal være i tråd med EU s vanndirektiv og Vannforskriften, der hovedformål er å sørge for, og om nødvendig, forbedre vannkvaliteten i vassdrag og grunnvann innen For Nord-Odal skal overvåkingen også være et ledd i arbeidet med Vannområde Glomma Hedmark som settes i gang 2011.

5 Storsjøplan Tilførselsregnskap: Kilde Anslått fosfortall / Biotilgj. Bakgrunnsavrenning kg / 11 % Atmosfærisk avsetning 650 kg Spredt avløp 950 kg / % Kommunale renseanlegg inkl. lekkasjer fra ledningsnett 200 kg / % Landbruk kg / 23 % Sum tilførsler kg Vannkvalitet: Utfordringer med overgjødsling i forhold til naturlig tilstand. Algevekst gir dårlig vannkvalitet, og endring i bla. artsammensetning når det gjelder fisk. Karpefisken dominerer i dag. Direkte relatert til utslipp fra bla. landbruk og spredt avløp.

6 Storsjøplan Resipienter: Sum utslipp pr resipient: Resipient Utslipp P Utslipp N Utslipp TOC Mørkåa/Løsetåa Trautåa Haugsåa Fjellåa Juråa Austvassåa/Kuggerudåa Storsjøen Sum totalt Utbedring iht. krav i dagens forskrifter mtp. renseeffekt vil kunne redusere utslipp av fosfor til ca 275 kg pr år (70 % reduksjon).

7 Kontrollgebyr Forurensningsforskriften 11-4 Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse Kapitlene blir fulgt. Innført i ,- Krav: Hvert 10 år!

8 Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg Trådde i kraft Utslippskrav følsomt område 90 % Tot-P og BOF5, eller <1,0 mg/l Tot-P og <25 mg/l BOF5 Godkjente renseløsninger i prioritert rekkefølge Vedlegg med krav til ulike typer anlegg og serviceavtaler

9 UMB Kurs i Mindre avløpsrenseanlegg Tema: Regelverk Planlegging Oppfølging Målgruppe: Saksbehandlere kommunal sektor Areal- og miljøplanleggere Rådgivere og konsulenter 5 Studiepoeng - prosjektoppgave Alternativt bare kursbevis 2 ½ dag vår - 2 ½ dag høst

10 Handlingsplan Kontroll mindre avløpsanlegg Vedtatt i Kommunestyret 30. mai 2012 Registre og arkiv dannet grunnlag for hvilket anlegg som skulle registreres/kontrolleres. Anlegg uten dokumentasjon eller tvetydig informasjon, samt ulike typer infiltrasjonsanlegg bygget før 1992 ble prioritert i Studenter fra NMBU med bistand fra Bioforsk utførte arbeidet.

11 Handlingsplan Registreringsarbeid: 2012: ca 300 anlegg (gnr. bnr ) 2013: ca 285 anlegg (gnr. bnr ) 2015: ca 250 anlegg. Berørte av ev. nytt RA 2016 ca 10 % i året

12 Handlingsplan Frist: Det gis en frist på 2 år for å etterkomme påleggene. De som ikke har anmodet om ferdigattest 3 mnd. før fristen har gått ut vil få en påminnelse om fristen. Saksbehandlingsgebyr: Det gis 75 % rabatt på saksbehandlingsgebyret for de som sender inn søknad innen fristens utløp. Dispensasjonsreglement: Grensen for urimelige kostnader er satt til 2G ( per ). Kommunen vedtok å innvilge startlån/husbanklån til de som søker om dette for å etterkomme pålegg. Dette under forutsetning at alle vilkår for startlån er oppfylt.

13 Forurensningsforskriften (Forurensningsloven 18 tredje ledd) Forholdet til eksisterende utslipp: Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende. Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.

14 Pålegg og Informasjonsmøte På bakgrunn av registreringsarbeidet og annen informasjon ble anlegg som ikke tilfredsstilte kravene om bla. 90 % reduksjon av både fosfor og BOF5 vedtatt ulovlige innen 2 år. Enkeltvedtak hjemlet i Forurensningsforskriftens (fl 18) De første varslene om pålegg ble sendt ut vinteren De som fikk varsel ble også innkalt til infomøter, der bla. ordfører, rådmann, saksbehandlere og entreprenører stilte opp. De første påleggene ble deretter gitt vinteren Av 117 anlegg fikk 93 pålegg.

15 Kostnader Kommunens kostnader i forbindelse med prosjektet dekkes gjennom slamtømmingsgebyr og kontrollgebyr. Kostnader: Konsulenter Bioforsk Studenter Tarifflønn Overnatting Reisegodtgjørelser Vaksiner/medisiner Arbeidsklær etc. GPS, kumkroker : ca ,-

16 WebGIS Avløp ca 70 kommuner Registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger. Beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet. Har et bredt utvalg av rapporter. WebGIS Vannmiljø Øyeren og Glomma Sør

17 Erfaringer så langt Veldig få klagesaker! GIVAS - ledningsnett/fellesløsninger Minirenseanlegg: ,- Prosjektering Hvem? ca pålegg i året! God kontakt med entreprenørene

18 Liste over andre kommuner som har satt i gang med oppryddingsarbeidet Morsavassdraget: Enebakk, Ski, Vestby, Ås, Frogn, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde Haldenvassdraget: Aremark, Marker, Halden og Aurskog Høland Drammensregion 9 kommuner samarbeider Hamar/Stange Nes i Akershus Eidsvoll Ullensaker Nannestad Nesodden Fredrikstad

19 Akershus Amtstidendes nettutgave Avløp til besvær Snart begynner Nesodden kommunen å sende ut pålegg om utbedring av private avløpsanlegg. Kartlegging viser at bare en håndfull tilfredsstiller dagens krav. Nesodden kommune startet tilsyn av private avløpsanlegg i sommer og har fortsatt utover høsten. Fram til i dag er omtrent 270 anlegg kontrollert. Det er dessverre bare en håndfull av disse anleggene som tilfredsstiller dagens krav, kanskje så lite som en prosent, sier Andrew Bennett, avdelingsingeniør i Nesodden kommune. Sender ut pålegg Dette innebærer at flertallet må påregne å oppgradere anleggene sine, og kommunen vil sendt ut pålegg for at lovens krav blir tilfredsstilt. De første påleggene er planlagt sendt ut i løpet av november. Det er da tenkt at den enkelte vil få et halvt år på å rette en søknad til kommunen om oppgradering. Når denne er godkjent vil de ha ett års frist på å gjennomføre tiltaket, informerer Bennett. Forurensningskilde Avløp er ofte en kilde til forurensning av grunn og grunnvann. For å nå målene satt i EUs vannrammedirektiv og Hovedplan for drikkevann og vannmiljø, gjennomfører kommunen en opprydning av spredt avløp i sone D, det vil si områder der det ikke er planer om kommunalt vann og avløp. Nesodden kommune er forpliktet til å gjennomføre tiltak. Hele Bunnefjorden vil i sin helhet være ferdig kartlagt i løpet av oktober. Neste år vil vi arbeide oss ned langs Oslofjorden, sier Bennett.

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan 2011-2015 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Forord...4 2. Formål...4 3. Bakgrunnsmateriale...4 3.1.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport

Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport Nord Odal kommune Orientering: for Nord-Odal kommune behandler bakgrunn og målsettinger for VA-virksomheten i kommunen, status for dagens avløpsanlegg samt tiltak for oppgradering av disse for å tilfredsstille

Detaljer

Hovedplan avløp 2011-2015

Hovedplan avløp 2011-2015 Hovedplan avløp 2011-2015 Hovedplan Avløp 2011-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Bakgrunnsdata... 6 1.1 Historikk... 6 1.2 Generelt om Nannestad kommune... 6 1.2.1 Arealresurser...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA

REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA REFERAT FRA MØTE 2/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA Tid: Mandag 8. juni 2015 kl 09.00, båttur og lunsj etter møtet Sted: Viken hotell Vansjø Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Anne Kristine

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A050589 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Halden kommune Side 1 av 18 Administrert av Øystein Gaulin Godkjent Revisjon Mai 2009 Versjon 1.1 Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 146/2012 01.11.2012 Kommunestyret 08.11.2012 Hovedplan

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10.

HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10. PLANPERIODEN 2009-2010 Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10 Vannmiljø Side 1 2010 1.Forord Ringerike kommune har gjennomført en rullering av hovedplanen

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Referat Administrativ prosjektgruppe

Referat Administrativ prosjektgruppe Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2013 Dato: 18.06.2013 Tid: 10 14 Sted: Sandstangen, Trøgstad Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer