Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune"

Transkript

1 Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, 12-6 jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lokal forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften 12 7 til og med Utover dette gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel Formål Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold, tekniske løsninger ved nybygging, vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Askim kommune, slik at hensynet til de respektive resipientene og brukerinteressene ivaretas. Forskriften gir også kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av utslipp fra eksisterende mindre avløpsanlegg. 2. Definisjoner Definisjoner er gitt i Forurensningsforskriftens I tillegg gjelder følgende: Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. Gråvann: Den delen av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Avløp fra vannklosett er ikke inkludert. Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Tot-P: Total fosfor er summen av alle fosforforbindelser (løste og uløste)

2 BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanlegget størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlig mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). ADK-1: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. EN : Europeisk norm; «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe) - Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet». 3. Virkeområde Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Askim kommune, og hvor utslippet ikke overskrider 50 personekvivalenter (pe). Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven Krav om utslippssøknad Etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes. Ved søknad om utslippstillatelse for minirenseanlegg skal blant annet følgende dokumentasjon vedlegges: o Kopi av service-/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak (jf. 9) i henhold til vedlegg 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften. o Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN , inkludert dokumentasjon på at oppnådde renseresultater for Tot-P og BOF5, for den aktuelle anleggstypen, tilfredsstiller kravene i 6.

3 o At ledningsnettet som er koblet til anlegget er tett og kun fører sanitært avløpsvann. o Beskrivelse av brukerinteresser og risiko for negativ påvirkning av disse. Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningslovens Krav til prosjektering og utførelse Foretak som prosjekterer og utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent for ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt. Ledningsnettet tilknyttet anlegget skal være tett, slik at overvann og/eller grunnvann ikke føres inn på anlegget. Alle kumlokk skal være låst eller sikret på en forsvarlig måte og alle avløpsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking fra utløp, unntatt infiltrasjonsanlegg. Minirenseanlegg skal ha tilstrekkelig isolasjon og være skjermet mot spreng kulde. Praktisk utførende personell skal i tillegg ha ADK1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. Ved prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal utførende foretak ha hydrogeologisk kompetanse. Det skal ikke være fare for negativ påvirkning av brukerinteresser, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, 6. Utslippskrav Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller rensegrad, regnet som årlig middelverdi: Parameter Utslippskonsentrasjon Tilsvarende prosent rensegrad Tot-P 1,0 mg/l 90 % BOF5 25 mg/l 90 % Der hvor brukerinteresser kan bli berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB), eller nektes utslipp. 7. Godkjente renseløsninger Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad. Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente: o Lukkede infiltrasjonsanlegg: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 59.

4 Krav til grunnundersøkelser for infiltrasjon. o Våtmarksfilter: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 49 o Minirenseanlegg: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 52. Avløpsanlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN og godkjenning iht. SINTEF`s tekniske godkjenningsordning. o Tett tank: Løsningen gjelder kun for svartvann og godkjennes i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det er krav til montert høynivå-alarm på tanken. o Sandfilteranlegg for gråvann: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 59. I enden av sandfiltergrøften skal det være tilgjengelig en kum for utløpsprøve. o Biologisk filter for gråvann: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 60. o Kommunen kan i særlige tilfeller godkjenne andre løsninger prosjektert og beskrevet i samarbeid med anerkjent avløpsfaglig konsulent. 8. Krav til tinglyst erklæring Ved nyanlegg eller utvidelse på annen manns grunn, skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt. 9. Utslippssted Resipientens kapasitet til å bufre, bortlede og omsette utslippet, skal vurderes før etablering av ny renseløsning. Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser. Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha helårs vannføring. (Jf. 3 i Lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med helårs vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til drens- eller overvannsledning dersom den munner ut i resipient med helårs vannføring. Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate å føre utslippet til resipient med ikke helårs vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Dersom utslippet føres til terreng skal massene ha tilstrekkelig dreneringskapasitet. Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam bør utløpet være dykket til enhver tid. Til elv/bekk bør utløpet være dykket ved normal tørrværsavrenning. 10. Krav til drift og vedlikehold Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges og at det har tilstrekkelig yteevne under alle belastninger og klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

5 Det skal inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet og følgende punkter skal være regulert i avtalen: o Service: 2 gang pr. år / kontroll av slammengede, slamtømming, vannkvalitet og alarmfunksjon. Tørrslam fra avløpsanlegg med slamtørker skal hentes av leverandør og leveres til godkjent mottaker. o Beredskapsordning: Sikre anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. o Rapportering: Årlig rapportering av service til kommunen. o Leveranse: Reservedeler og kjemikalier. Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen. Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere intern system for opplæring av service-/vedlikeholds personell. 11. Tilsyn og kontroll Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold. Kommunen eller den som kommunen bemyndiger kan kontrollere funksjonaliteten til avløpsanleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes. Kommunen plikter å ta prøver av utløpsvannet med jevne mellomrom, minimum hvert 4. år. Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres for parametere der er stilt krav til i utslippstillatelsen. Analysemetoder beskrevet i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes. Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha mulighet for representativ prøvetaking på utløp. Dersom prøvetakingsmuligheten ikke er tilfredsstillende, kan kommunen kreve at det etableres egen prøvetakingskum. All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 10. februar påfølgende år. Rapporten skal inneholde følgende: - Kort beskrivelse av anlegget (teknisktilstand). - Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesielt vekt på eventuelle driftsproblemer. - Analyseresultater fra prøvetaking i utløpsvann. Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamrenovatør ved hver tømming iht. kontrollskjema. Ved avvik eller unormale hendelser, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om forholdet.

6 Kommunen skal føre statistikk over utført kontroll, med eventuelle avvik. I henhold til Forurensningsloven 73 har kommunen sanksjonsmuligheter dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service og vedlikehold er mangelfull. 12. Eldre utslipp Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlig fra xx. xx Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt. 13. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra xx. xx

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer