Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2011-2015"

Transkript

1 Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Forord Formål Bakgrunnsmateriale Forenklet tiltaksanalyse Kommunens virkemidler for oppryddingen Juridiske og administrative virkemidler Lokal forskrift Kostnader og finansiering Kommunens strategi for oppryddingen Arbeidenes omfang og fremdrift i Leiravassdraget Arbeidenes omfang og fremdrift i Hurdalsvassdraget Informasjonsopplegg...9 2

3 Sammendrag EUs Rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften), krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprette naturtilstanden med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand utgangen av For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Leiravassdraget er med i første planperiode, som løper fra utgangen av 2009 til Hurdalvassdraget er i andre planperiode, og skal nå målet år De vesentligste forurensningskildene i Nannestad er landbruksavrenning, spredt avløp, kommunaltekniske og naturlig erosjon. Hovedproblemet i Leiravassdraget er et altfor høyt innhold av fosfor i vannet. Fosfor er næring for alger, og det høye innholdet fører til gjengroing av vassdragets nedre del. Det vil skje en samordnet innsats fra alle kommunene som sogner til vassdraget, og dette vil føre til en betydelig reduksjon av tilførslene av fosfor. Dette er svært viktig, fordi en stor andel av fosforet er biotilgjengelig. Det betyr at det kan utnyttes direkte av algene. I tillegg vil tiltak knyttet til spredte avløp, kommunalt ledningsnett og rense føre til at tilførslene av tarmbakterier og andre smittestoffer til vassdraget blir redusert. Dette vil forbedre vannets egnethet for bading og rekreasjon. Det er i handlingsplanen foreslått utvidelser og utbedring av kommunens ledningsnett, der forholdene ligger til rette for det, både i forhold til praktisk gjennomføring og økonomi. I noen områder vil det også bli vurdert bygging av mindre rense, mest sannsynlig minirense, i kommunal regi. Handlingsplanen omfatter avløp fra både boliger, hytter, bedrifter og lignende virksomheter i spredt bebyggelse. Spredt avløp har høy biotilgjengelighetsfaktor og betyr også mye når det gjelder utslipp av bakterier. Ca avløp fra spredt bebyggelse har liten eller ingen rensing, og det settes i handlingsplanen fokus på oppgradering/sanering av disse ene. Formålet med handlingsplanen er å redusere forurensningsbidraget fra spredt bebyggelse til et akseptabelt nivå, slik at målet om god økologisk vannkvalitet etter hvert oppnås. Målet kan ikke nås før vi ser resultater av tiltakene som er satt i verk landbruksavrenning og kommunale avløps. Planen beskriver hvordan oppryddingen skal skje, samt hvordan de som berøres skal involveres. Det er i tillegg sagt noe om de juridiske og administrative virkemidlene kommunen har og ønsker (lokal forskrift). Det foreslås en strategi for oppryddingen basert på en områdevis gjennomgang, for å legge best mulig til rettet for en helhetlig innsats, basert på miljøtilstanden i de berørte vannforekomstene. Kommunen kan som forurensningsmyndighet stille nye og endrede krav til eksisterende avløps. Kommunen er også bygningsmyndighet, og behandler saker etter plan- og bygningsloven. Det finnes i dag ikke offentlig tilskuddordninger for denne typen private investeringer. Den enkelte seier må derfor påregne å dekke alle kostnadene knyttet til oppgradering av avløpsforholdet på eiendommen. Erfaringsmessig ligger kostnadene pr. oppgradert avløps i størrelsesorden kroner. Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader pr. husstand. Til sammenligning er kostnadsgrensen for å pålegge en huseier tilknytning til offentlig avløpsnett i Nannestad er i underkant av kroner (inkl. indeksregulering). Det anslås at handlingsplanen vil utløse et privat investeringsbehov på i størrelsesorden 45 millioner kroner. For å få til en ryddig og effektiv gjennomføring av opprydningsprosjektet, både for kommunen og den enkelte berørte er det viktig at kommunen gir god og tydelig informasjon i forkant, både om regler, valg av avløpsløsning og søknadsprosess. Den lokale avløpsforskriften er et viktig virkemiddel for å få til dette. 3

4 1. Forord Kommunens overvåkingsdata viser at vannkvaliteten i store deler av Leiravassdraget er dårlig. Det vises her til Rapport L.NR , Overvåking av vassdrag på Romerike 2010 og samlet vurdering av økologisk tilstand for perioden (Niva og Bioforsk). Når det gjelder Hurdalvassdraget settes det nå i gang et arbeid som skal munne ut i en tiltaksanalyse for vassdraget. EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) krever at tilstanden i overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand utgangen av For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Leiravassdraget er med i første planperiode, som løper fra utgangen av 2009 til Hurdalvassdraget er i andre planperiode, og skal nå målet år De vesentligste forurensningskildene i Nannestad er landbruksavrenning, spredt avløp, kommunaltekniske og naturlig erosjon. Det vil i handlingsplanperioden bli utvidelser og utbedring av kommunens ledningsnett der forholdene ligger til for det, både i forhold til praktisk gjennomføring og økonomi. Handlingsplanen omfatter utslipp fra både boliger, hytter, bedrifter og lignende virksomheter. Det rettes størst fokus på utslipp fra boligeiendommer, fordi det er boligene som har utslipp til bekkevassdragene, og forurenser mest. 2. Formål Formålet med handlingsplanen er å redusere forurensningsbidraget fra spredt bebyggelse til et akseptabelt nivå, slik at målet om god kjemisk og økologisk vannkvalitet etter hvert oppnås, når tiltakene knyttet til landbruksavrenning og kommunaltekniske også er iverksatt. Planen beskriver hvordan oppryddingen skal skje, samt hvordan de som berøres skal involveres. Det er i tillegg sagt noe om de juridiske virkemidlene kommunen har og ønsker (lokal forskrift). 3. Bakgrunnsmateriale I Nannestad er det ca.1235 boliger og ca. 65 hytter som har separat avløpsløsning. Det er et fåtall bedrifter og andre virksomheter. Avdeling kommunalteknikk undersøkte i løpet av 2007/2008 alle de separate avløpsløsningene i kommunen. Disse ene ble registrert i WebGIS avløp, et system for kommunens registrering, drift og overvåking av avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Denne registreringen har munnet ut i en konklusjon om hvilke som er fungerer tilfredsstillende. Anlegg som ikke fungerer tilfredsstillende må saneres slik at mål om vannkvalitet i Leira- og Hurdalvassdraget med tilhørende sidebekker kan nås Forenklet tiltaksanalyse Rapport (Tiltaksanalyse for Leiravassdraget, 2009) viser at den dårlige vannkvaliteten i Leira i hovedsak skyldes landbruksavrenning og naturlige tilførsler. Utslipp fra avløps (boliger) i spredt bebyggelse bidrar med tilførsel av fosfor med høy biotilgjengelighetsfaktor, og bidrar også mye når det gjelder utslipp av bakterier. For å nå brukermålene knyttet til bakterier, vil det være helt nødvendig å gjennomføre den foreslåtte oppgraderingen av private, i tillegg til kommunaltekniske tiltak. I WebGIS avløp blir ene kategorisert i fem grupper (miljøindekser) rangert fra minst til størst forurensningsbidrag (meget lav, lav, middels, høy og meget høy). Miljøindeksen beregnes for hvert som en tallverdi. WebGIS avløp lager denne verdien for sammenligning av enes rensefunksjon og resipientbelastning. Verdien er en vektet kombinasjon av utslippsmengde pr. pe 1) til resipient av nitrogen (N), forfor (P) og organisk stoff (TOC). Vektingen er gjort på grunnlag av forholdet mellom mengden av de tre forurensningsstoffene i avløpsvann, samt en vurdering av stoffenes effekt i resipienten. Det vises til figur 1. 4

5 Figur 1. Oversikt over nedbørfelt og miljøindeks på registrerte i Nannestad kommune. (Kilde: WebGIS avløp, Bioforsk) Oversikt over tilhørende Leiravassdraget Antall Andel (%) Gj.sn. rense% tot. Kostnadsoverslag av total fosfor (krav 90%) Pålegg Ca. 45 mill. Kommunal tilknytning Ca. 115 mill. Tilfredsstillende >90 SUM Ca. 160 mill Oversikt over tilhørende Hurdalvassdraget Antall Andel (%) Gj.sn. rense% tot. Kostnadsoverslag av total fosfor (krav 90%) Pålegg Ukjent Tilfredssillende Ukjent SUM >90 5

6 4. Kommunens virkemidler for oppryddingen 4.1 Juridiske og administrative virkemidler Kommunen er forurensningsmyndighet i medhold av forurensningsforskriften - Kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende - Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Når det gjelder eldre utslipp, etablert før den første forskriften trådte i kraft , er disse å anse som lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist. Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelse tilbake. Kommunen er også bygningsmyndighet og behandler saker (installasjon av avløps) etter plan- og bygningslovens 20-1a). Kommunen kan også kreve boliger tilknyttet offentlig avløpsnett, jfr. pbl Lokal forskrift For å få til en ryddig og effektiv gjennomføring av opprydningsprosjektet, både for kommunen og den enkelte berørte, er det viktig at kommunen gir god og tydelig informasjon i forkant, både om regler, valg av avløpsløsning og søknadsprosessen. En felles lokal avløpsforskrift for kommunene Gjerdrum, Hurdal og Nannestad vil etter all sannsynlighet bli vedtatt i løpet av En vedtatt lokal avløpsforskrift er et viktig virkemiddel for å få til en ryddig og effektiv gjennomføring av opprydningsprosjektet. Det samme gjelder utarbeidelse av veiledningen i tilknytning til forskriften. 4.2 Kostnader og finansiering Det finnes i dag ikke offentlige tilskuddsordninger for denne typen private investeringer. Den enkelte seier må derfor påregne å dekke alle kostnadene knyttet til oppgradering av avløpsforholdet på eiendommen. Denne oppgraderingen innebærer for det meste innkjøp av kjemisk/biologis minirense. Erfaringsmessig ligger kostnadene pr. oppgradert avløps i størrelsesorden kroner. I tillegg kommer årlige kostnader til drift på ca kroner. Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader pr. husstand. Til sammenligning er kostnadsgrensen for å pålegge en huseier tilknytning til offentlig avløpsnett i Nannestad er ca kroner (inkl. indeksreg.) De kommunale kostnadene i forbindelse med denne handlingsplanen vil ligge på rundt 123 millioner kroner. Saksbehandlings- og kontrollgebyr dekker kostnadene kommunen har med oppfølging av mindre avløps. Størrelsen på et årlig kontrollgebyr (tilsyn) varierer normalt mellom kroner, avhengig av tilsynsaktiviteten. 6

7 5. Kommunens strategi for oppryddingen 5.1. Arbeidenes omfang og fremdrift i Leiravassdraget For å få gjennomført nødvendige tiltak utgangen av 2015 er prosjektperioden planlagt utført områdevis, uavhengig av enes miljøindeks. Disse områdene er igjen inndelt i tiltakssoner. Utfordringen fremover blir ikke å vurdere om det må iverksettes tiltak, men hvilke alternativ(er) som skal velges for de forskjellige tiltakssonene. Alt. 1 Tilknytning til eksisterende avløpsnett Som det framgår av Hovedplan Avløp , kap. 5.2 og 5.3, har en vurdert dagens situasjon slik at det er ca. 300 hustander/avløps som kan saneres ved tilknytning til kommunalt avløpsnett. Dette kan skje ved direkte til knytning med selvfall eller mindre villapumpestasjoner. Kommunen vil også utvide sitt avløpsnett der det er økonomisk forsvarlig. Kommunens praksis til nå har vært å gi pålegg om tilknytning når avløpsnettet ligger inn til tomtegrense. Det må i forbindelse med den forestående oppryddingen i avløp fra spredt bebyggelse vurderes å gi pålegg om tilknytning selv om avløpsnettet ligger lenger unna. Dersom omkostningene med tilknytningsarbeidene overskrider kr , som anses som normal kostnad for bygging av et privat avløps, kan kommunen redusere tilknytningsgebyret etter vurdering i hvert enkelt tilfelle (alt.1a) Figur 1. Inndeling av kommunen i nedbørfelt. I de tilfellene hvor kommunen må utvide avløpsnettet blir forholdet det samme. Før utbyggingen starter må de berørte grunneierne varsles om at pålegg om tilknytning vil bli gitt etter at utbyggingen er fullført (alt.1b) Alt. 2 Enkeltsløsningen I de tilfellene hvor pålegg om tilknytting til kommunalt avløpsnett ikke kan utferdiges må oppgradering/sanering skje i privat regi, og for den enkelte grunneiers kostnad. Eierne av de aktuelle ene vil få skriftlig varsel og pålegg om oppgradering/sanering. Kommunen kan være behjelpelig med informasjon om foretak (entreprenører, konsulenter og produsenter/leverandører) som er godkjent for formålet. Alt. 3 Fellessløsningen Der avløp fra flere eiendommer kan føres til et felles rense vil dette være en økonomisk gunstigere løsning enn alt. 2 for den enkelte grunneier. Dette vil særlig være tilfelle når bygningene ligger mindre enn m fra hverandre, samt at avløpet fra hver enkelt bygning kan legges med naturlig fall. Nannestad kommune kan eventuelt administrere en felles anbudsrunde for flere. Alt. 4 Kommuneløsningen Nannestad kommune har vurdert å bygge slike felles i kommunal regi, og en har kommet til at det kan være økonomisk lønnsomt for alle. Fordelene med kommunale felles er at omkostningene, risikoen og ansvaret ligger hos kommunen. Den enkelte grunneier må betale tilknytningsgebyr og årlig kloakkgebyr til kommunen, samt dekke utgiftene til egen stikkledning. Nannestad kommune har pr. i dag ikke kapasitet til å drifte slike, men vil eventuelt sette bort drift og vedlikehold til sleverandørene gjennom serviceavtaler. 7

8 Tabell 1. Fremdriftsplan tilknytning eksisterende offentlig avløpsnett (alternativ 1a) Pålegg gis Ferdigstilles Kostnadsoverslag (stipulert) Eltonåsen ,4 mill. Elton ,5 mill. Austadvegen ,3 mill. Øvrig spredt bebyggelse ,0 mill. Antall 67 Sum 9,2 mill. Tabell 2. Fremdriftsplan for tilknytning nytt offentlig avløpsnett (alternativ 1b) Søknadsfrist Ferdigstilles Kostnadsoverslag (stipulert) Gml. Åsvegen ,2 mill. Øyungsvegen ,0 mill. Utføres i Rotneslia ,0 mill. kommunal Hafstad ,5 mill. regi Kopperud ,5 mill. Langerud-Eltonåsen ,0 mill. Antall 296 Sum 91,2 mill. Tabell 3 Fremdriftsplan for tilknytning til offentlige felles (alternativ 4) Søknadsfrist Ferdigstilles Kostnadsoverslag (stipulert) Morud 13 1,2 mill. Eskerud 7 Utføres i 0,8 mill. Ruud 7 kommunal 0,8 mill. Solheim 6 regi 0,4 mill. Nordby 11 1,5 mill. Homble 12 1,2 mill. Graniteie 13 1,5 mill. Åsheim/Gml. Hadelandsv. 20 2,5 mill. Vollaugsmoen ,5 mill. Økrisgarden ,0 mill. Røtterudmoen ,0 mill. Nygårdstoppen ,8 mill. Døli/Finstad 22 1,8 mill. Finstadteiet/Brotnov ,7 mill. Antall totalt 247 Sum 22,7 mill. Tabell 4. Fremdriftsplan for tilknytning av private (alternativ 2 og 3) Søknadsfrist Ferdigstilles Kostnadsoverslag (stipulert) Kringler ,9 mill. Sogna ,9 mill. Engervegen ,4 mill. Øya / Vassenga ,6 mill. Austadvegen ,4 mill. Åsgreina / Trugstad ,5 mill. Eik ,0 mill. Døli / Holter ,7 mill. Brotnov ,7 mil. Foss ,4 mill. Haugerud ,9 mill. Fritidsbebyggelse ,9 mill. Øvrige områder ,0 mill. Antall totalt 302 Sum 35,3 mill. 8

9 5.2 Arbeidenes omfang og fremdrift i Hurdalsvassdraget Tabell 5. Generell fremdriftsplan for Hurdalsvassdraget (alle alternativ) Søknadsfrist Ferdigstilles Boliger Fritidsbebyggelse Antall totalt Informasjonsopplegg Rundt 1300 husstander vil bli berørt av opprydningsaksjonen for spredt avløp. Med en gjennomsnittlig kostnad på kroner pr. vil dette innbære en stor investering for mange. For å få forståelse for behovet vil det være svært viktig å ha et godt og omfattende informasjonsopplegg. Informasjonsopplegget bør fokusere på hvorfor det er nødvendig med tiltak. Utfordringene i vassdragene (bekkene) bør beskrives, og det bør forklares hvorfor det er nødvendig å redusere utslipp fra avløpsene. Det blir også viktig å omtale hva kommunen gjør for å redusere utslipp fra de kommunale avløpsene (overløp) og hva landbruket gjør for å redusere sine utslipp. Vi må sette fokus på at dette er et fellesprosjekt som omfatter hele Leira- og Hurdalsvassdraget. Vi må få formidlet at andre nærliggende kommuner utenfor Leira- og Hurdalsvassdragets nedbørfelt gjør tilsvarende tiltak. Dette viser at alle er i samme båt og blir behandlet likt. Det er også viktig å informere om de fordeler som oppryddingen gir for den enkelte, for eksempel at den øker verdien på eiendommen. I tillegg er det selvsagt også viktig å gi god veiledning av mer praktisk art. Blant annet må det gis informasjon om kommunens eget regelverk, aktuelle renseløsninger, renseleverandører, godkjente prosjekterende og utførende firmaer og hvor en kan få svar på spørsmål. Det vil også være viktig at kommunen arbeider for å få flere tilknytninger til offentlig vann- og avløpsnett. Det utarbeides også en egen veileder som beskriver de enkelte stypene. 9

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer