Fagdag mindre avløp Gro Gaarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no"

Transkript

1 Fagdag mindre avløp Gro Gaarder

2 Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn Eksempel fra Marker kommune

3 Bakgrunn EU s vanndirektiv Vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå god tilstand Dårlig vannkvalitet i Haldenvassdraget For høyt innhold av næringsstoffet fosfor Bred politisk enighet om at opprydding var nødvendig Det er vedtatt en lokal forskrift (felles for Haldenvassdraget) Kloakkutslippene er gjennom lokal forskrift erklært ulovlige

4 Kartlegging av avløpsanlegg Viktig å få oversikt over situasjonen I løpet av sommeren 2005 gjennomførte Marker kommune i samarbeid med Jordforsk en registrering av data om renseanlegg i spredt bebyggelse Data ble hentet fra kommunale saksarkiv/felt/slamtømmelister 755 avløpsanlegg fordelt på 763 husstander Kommunen benytter WebGisAvløp Viser renseanlegg med geografisk plassering Lagrer data om belastning, anleggstype, resipient Beregner samlet avrenning til resipient Viser saksbehandlingsstatus og tiltaksklasse (gir raskt status på eiendommen) Mulighet for å lagre driftsdata om slamtømming og hendelser

5 Saksbehandling ved utsendelse av pålegg Kommunen ble delt inn i 7 soner (nedbørfelt) Sendt ut varsel om pålegg hvor det ble informert om bakgrunn, krav og tidsfrist (2 år) Veileder for anleggseiere av private avløpsanlegg ble vedlagt 3-4 uker etter at varselet ble sendt, ble det gitt pålegg om oppgradering, enkeltvedtak, hvor det også orienteres om klageadgang Informasjonsmøter ble avholdt sonevis Politisk ledelse tilstede på møtene Leverandører av godkjente renseløsninger ble også informert

6 Grunnlag for å søke om utslippstillatelse Forurensningsforskriftens kapittel 12 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune Plan og bygningsloven 20 1 (søknad om tillatelse til tiltak)

7 Hvorfor er det viktig med godt dokumenterte søknader, god planlegging og kvalifiserte aktører? Periodevis store mengde søknader (mange bekker små) Viktig med god dokumentasjon som beskriver de faktiske forholdene Viktig med god planlegging og dokumentasjon. Danner grunnlag for en riktig, lik og hurtig avgjørelse i saken Utarbeidet eget søknadsskjema Resultat: Kortere saksbehandlingstid, godt grunnlag for en riktig avgjørelse Er til glede for tiltakshaver, ansvarlig søker og kommune

8 Viktige momenter i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Marker kommune Krav til kompetanse ( 5) Krav til søknad, planlegging og utførelse ( 5 og 9) Utslippskrav i konsentrasjon fremfor prosent ( 6) Beskriver godkjente renseløsninger ( 7) Stiller krav til utslippssted ( 8) Krav til drift og vedlikehold ( 10) Tilsyn og kontroll ( 11)

9 Krav til kompetanse Den som forestår søknad, prosjektering og utførelse av mindre avløpsanlegg må kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse og kvalitetsrutiner, i form av godkjenning etter plan- og bygningsloven innenfor aktuelle godkjenningsområder, eller på annen likeverdig måte (jf. 5 og 9 i lokal forskrift). Fastsetting av tiltaksklasse er viktig for at oppgaven skal kunne ansvars belegges med rett kompetanse. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal forslag til tiltaksklasse angis, men det er kommunen som fastsetter tiltaksklasse. jf. veiledning til byggesaksforskriften SAK10, 9-4 Eksempler tiltaksklasser: Tiltaksklasse 2: (søk, prosjektering og utførelse) Infiltrasjon i grunn Tiltaksklasse 1: (søk, prosjektering og utførelse) Øvrige anlegg; konstruert våtmarksfilter, kunstig sandfilter, minirenseanlegg

10 Søknad og planlegging, jf. Forurensningsforskriften 12-4 Ved etablering av nye utslipp, oppgradering av eksisterende avløpsanlegg eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysninger for kommunens behandling. A) Den ansvarliges navn og adresse, gnr/bnr B) At utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i lokal forskrift (Se 12-4, bokstav b, jf i forurensningsforskriften). C) Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives D) Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større E) Utslippets størrelse i pe, jf. «11-3 bokstav m F) Beskrivelse av utslippsstedet ( 8) G) Interesser som antas å kunne bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon, eller næringsvirksomhet osv. H) Nabovarsel Oversikt over hvem som skal varsles I) Samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven

11 Bokstav A - Den ansvarliges navn og adresse Det må fremkomme av søknaden hvem som er nærmest til å gjøre de plikter den ansvarlige er pålagt i Forskriften. Det skal fremgå hvem som er ansvarlig for søknad og planlegging og hvem som er tiltakshaver.

12 Bokstav B - om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i 12-7 til 12-13, eller om det søkes om å fravike disse kravene Det må fremgå av søknaden at anlegget skal etableres og drives i samsvar med kravene i lokal forskrift, gjeldende for Marker kommune. Disse erstatter kravene i forurensningsforskriften 12-7 til Se FF 12-4, b Dersom disse kravene er tenkt fraveket må dette begrunnes særskilt i søknaden. I slike tilfeller gjelder ikke kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker, jf første ledd. Se FF jf. vann og avløpsrett, Norsk vann

13 Bokstav C dokumentasjon på etablering og drift Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges og drives etter anerkjente metoder, f.eks. VA-miljøblad/Norsk standard Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året. Eksempel på varierende mengde: campingplasser, leirsteder, hytteområder

14 Bokstav D - Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart i målestokk 1:1000 og 1:5000 eller hva som passer best Anleggets plassering i forhold til eiendomsgrenser og andre grenser av betydning for arealbruken bør fremkomme av kartet. I tillegg bør adkomst tegnes inn på kartet dersom dette er relevant. (grenser av betydning: Spesielt vernede områder, grunnvannsutnyttelse, områder med biologisk mangfold, spesielle naturområder m.m.) Kart som viser avløpsanlegg og ledning fra bygning til hoved resipient Drikkevannskilder skal inntegnes, egne og nærliggende

15 Bokstav E utslippets størrelse i pe, jf 11-3 bokstav m Søknaden skal inneholde informasjon om utslippets størrelse. Utslippets størrelse beregnes i personekvivalenter (pe). (Ved utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar med 1 pe)

16 Bokstav F beskrivelse av utslippssted Det må fremgå om utslippet går direkte til sjø, elv, bekk, innsjø eller til stedegne løsmasser. Dersom utslippet går til vannforekomst, må utslippets dybde under laveste vannstand oppgis. ( 8) Ved utslipp til bekk eller sjø skal rør være inntegnet og vist på situasjonskartet frem til utslippspunktet. Ved utslipp til stedegnede masser skal det fremgå hvor vannet fordeles ut i massene/grunnen. Det må også fremgå hvordan avløpsvannet er tenkt fordelt ut i grunnen

17 Bokstav G Interesser som antas å kunne bli berørt av etableringen Brukerinteresser knyttet til resipienten vil kunne ha stor betydning for hvilke utslippsvilkår som blir fastsatt. Det er blant annet viktig at søknaden inneholder en risikovurdering av helseforhold. Opplysninger om brukerinteresser er ofte kjent gjennom arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Eksempler: drikkevannsuttak, badeplass, småbåthavn, rekreasjon, lekeplass, jordvanning og områder for vannsport, fiskeplass, og vernet område etc. Dersom resipienten er felles for flere kommuner, kan det være brukerinteresser i en nabokommune. Av og til kan det komme inn uttalelser som tilsier at det er behov for ekstra undersøkelser før søknaden kan avgjøres. Brukerinteresser knyttet til utslippsstedet vil kunne ha stor betydning for plassering og utforming av renseanlegg eller utslippspunkt. Søknaden skal inneholde en vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet. ( Det er viktig at utslippsstedets plassering går fram av kartgrunnlaget).

18 Bokstav H - Nabovarsel Parter og andre som kan bli berørt skal varsles. Naboer Eiere av drikkevannsbrønner som ligger nedstrøms og nær vannforekomsten; næring, f. eks. jordvanning, rekreasjon og friluftsliv Den ansvarlige har plikt til å gjøre de berørte oppmerksomme på deres anledning til å uttale seg til den ansvarlige innen fire uker. (jf. vann og avløpsrett, utgitt av Norsk vann, pkt ) Kopi av varselet skal sendes til kommunen. Eventuelle innkomne merknader og protester skal sendes kommunen sammen med søknaden. Hovedregel: Er man i tvil er det bedre å varsle enn å ikke varsle. Unnlatelse vil kunne få store konsekvenser dersom utslippet fører til uhygieniske forhold som lukt, plager og sykdom i forbindelse med vannuttak.

19 Bokstav I - samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven Eksisterende bebyggelse kan i utgangspunktet betraktes ikke å være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven. Dersom nytt avløpsanlegg trenger eget anleggshus kan imidlertid dette komme i konflikt med endelige planer etter PBL. For ny bebyggelse må det alltid avklares om dette er i strid med endelige planer etter PBL Dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, kan kommunen som forurensningsmyndighet kun godkjenne utslipp med samtykke fra planmyndigheten. Samme regel gjelder også motsatt vei: Planmyndigheten kan ikke gi tillatelse til fradeling dersom ikke bortleding av avløpsvann er sikret i samsvar med forurensingsloven jf. Plan- og bygningsloven 27-2, 1. ledd.

20 Drift og vedlikehold krav til serviceavtale Krav fastsatt i Forurensningsforskriften 11, vedlegg 2.3 og lokalforskriften 11 «drift og vedlikehold» Gjelder følgende anleggstyper: Minirenseanlegg Våtmarksfilter Kunstig sandfilter Hva skal stå i avtalen? En forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Følgende punkter skal være regulert i avtalen: Servicebesøk. (Antall besøk per år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.). Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen. Leveranse av deler. Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget.

21 Hensynet til lokal forskrift Lik forskrift for kommunene langs Haldenvassdraget I henhold til forurensningsforskriften kapittel 12-4 kan kommunen fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i 12-7 til i forurensningsforskriften I samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden er det utarbeidet og vedtatt en lokal forskrift som erstatter kravene i forurensningsforskriften kapittel 12-7 til 12-13

22 Andre elementer i lokal forskrift Kommunen kan kreve en samlet avløpsplan jf. LF 5 I tilfeller hvor drikkevannsinteresser blir berørt kan kommunen kreve dokumentasjon på at drikkevannet ikke blir påvirket av utslippet Krav til reduksjon av forurensning i utslippskonsentrasjon: (Haldenvassdraget og øvrig i kommunen) Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %) BOF 5 <75 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på >70 %)

23 Elementer i lokal forskrift - valg av anleggstyper Det er angitt type renseløsninger - (Disse skal normalt velges) Hvis ikke må det søkes dispensasjon Direkte infiltrasjon i grunn skal benyttes der forholdene ligger til rette for det, jf. 7 Andre løsninger som benyttes: Konstruert våtmarksfilter - jf. VA-miljøblad nr. 49 Kunstig sandfiltergrøft med tett oppsamlingstank for wc jf. VA-miljøblad nr. 59 Typegodkjente minirenseanlegg jf. godkjenningsordning Sintef Biologisk filteranlegg for gråvann jf. VA-miljøblad nr. 60

24 Renseanleggstyper Direkte infiltrasjon i grunn

25 Direkte infiltrasjon i grunn skal være førstevalget dersom man ser bort fra tilknytning til offentlig avløpsledning. Dersom det finnes egnede masser for direkte infiltrasjon skal denne løsningen velges. Ansvarlig søker må derfor undersøke om det finnes egnede masser på eiendommen. (NGU-kart og fysiske undersøkelser) Infiltrasjonstest er et viktig element og bør være en naturlig del av grunnundersøkelsen Løsmassekart finnes på NGU s nettsider Fordeler: God rensing Gir ingen direkteutslipp til resipienten Krever lite tilsyn Kommer kostnadsmessig forholdsvis godt ut Ved god planlegging og gode grunnforhold kan en oppnå en tilnærmet full tilbakeholdelse i grunnen av fosfor, organisk stoff og smittestoff Marker består stort sett bare av leire, vet hvor det kan være aktuelt med infiltrasjon

26 Konstruert våtmarksfilter

27 Kunstig sandfiltergrøft for gråvann og tett oppsamlingstank for toalettavløpet Tillates benyttet kun i kombinasjon med tett oppsamlingstank/biologisk toalett for toalettavløpet

28 Minirenseanlegg

29 Søknad om tillatelse til tiltak Standard søknadsskjema (tillatelse til tiltak og erklæring om ansvarsrett, PRO og SØK må være hos kommunen før utslippstillatelse gis)skjema 5174 og Dersom søknaden følger søknad om utslippstillatelse tas ikke eget gebyr for tiltaket Endringer fra :Kommunen skal ikke lenger saksbehandle søknader om ansvarsrett i byggesaker Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæringen er sendt kommunen Når erklæringen er sendt har foretaket bekreftet at de påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for det arbeidet de skal utføre/igangsette. Som utførende kan det ikke igangsettes arbeidet før utslippstillatelse/tillatelse til tiltak er gitt. Kommunen skal føre tilsyn med bl.a. at kvalifikasjonskravene for erklæringen er oppfylt (satsningsområde i perioden ) Foretak som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav/ikke har den formelle kompetansen på plass, kan søke kommunen om ansvarsrett i tiltaksklasse1.

30 Dette innebærer at: Foretak som mangler formalkrav kan søke ansvarsrett: Kommunen kan med hjemmel i SAK ledd, etter søknad godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett i følgende tilfeller: a)kravet til praksis reduseres ved relevant utdanning av lengre varighet eller høyere grad. b) Kravet til utdanning reduseres ved relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet. NB! Tiltaksklasse 1 Kvalifikasjonskrav skal tydeliggjøres i forskrift slik at foretakene selv skal kunne påse at de har tilstrekkelig kompetanse

31 Tiltaket skal avsluttes med anmodning om ferdigattest Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest Endelig plassering av anlegg skal skje med innmålte koordinatverdier (hushjørner kan benyttes)

32 Tilsyn og kontroll Egen gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll av utslipp fra mindre avløpsanlegg Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at anlegget drives og vedlikeholdes slik at det svarer til hensikten og at vilkår i utslippstillatelsen følges Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg Med unntak av infiltrasjonsanlegg skal alle anlegg ha drifts og vedlikeholdsavtale Anlegg som ikke oppfyller rensekravene eller vilkårene i utslippstillatelsen vil bli krevd oppgradert/utbedret

33 Status pr i dag Alle boligeiendommer er gitt pålegg, siste frist Er i gang med oppfølging av de som ikke ha fulgt pålegg innen fristen Varsel om tvangsmulkt, siste frist for innsendelse av komplett søknad Oversendes statens innkrevingssentral etter denne dato. Gjelder sone 1-5 Veileder fra SFT, TA-2758, veldig lett å tolke Ikke iverksatt tiltak for hytter/fritidsboliger (ca 600) Har tre områder hvor vi etablerer trykkavløp til kommunalt nett. Første område er straks ferdig ca. 55 husstander

34 Trykkavløp Flere kommuner satser nå på trykkavløp Et offentlig (evt. privat) avløp med små og fleksible dimensjoner Kan legges i smale og grunne grøfter Kan legge nye vannledninger i samme grøfter Tåler topografi med høydeforskjeller Hvert bolig får selvfall til egen kum hvor det står en kvernpumpe som trykker avløpsvannet videre Små effektive pumper som har god løftehøyde og som bruker lite strøm Vel utprøvd teknologi som mange har gode erfaringer med, Sverige fra mer enn 30 år tilbake, Norge siden mer enn 10 år tilbake (Ski, Rygge, Sarpsborg, Hvaler, Trøgstad m.fl.) Marker bygger trykkavløp i 3 områder hvorav et er ferdig Aremark kommune bygger trykkavløp rundt hele kommunen Det skal bygges en rundlinje der det etableres påkoblingspunkter som er «best for flest» Hyttefeltene interne, private anlegg med ett tilkoblingspunkt på nettet

35 Konkret i Aremark Alle skal ha samme type pumpestasjon, enkel å skifte/vedlikeholde Kommunalt ledningsnett skal legges frostfritt Totalt skal ca.650 nye enheter knyttes til nettet, hvorav ca.500 hytter og 150 boliger Kostnad opp til 2G + tilknytningsavgifter Arbeidet med hovedplan for Vann, Avløp og Miljø, kommunalt vedtak om oppstart Opprinnelig gjennomføring 12 år, forsert til 4 år!! Vedtok en kostnad på 40 mill NOK VA0 (fjerning av fremmedvann og oppgradering av renseanlegget) ble startet i 2014 Fremmedvann, kontinuerlig prosess, men i 2014 ble 50-70% fjernet Er lagt ned utjevningstanker ved renseanlegget for å få jevn drift hele året Selve arbeidet med trykkavløp startet i 2014 anbudsprosess, totalentreprise Entreprenør inkl. pumpeleverandør ble valgt i mars 2014 og oppstart i april /2016 ferdigstillelse av trinn 1 og 2 4 store hyttefelt, hytter Ca.80 fastboende 2016/2017 oppstart trinn 3 og 4

36 Noen tips på veien Viktig med politisk forankring og dialog Viktig med god oversikt/status (WebGis, Gisline, slamtømmelister) God dialog (innbyggere, leverandører, andre kommuner, slamtømmefirma) Kommer langt med smidighet og å være løsningsorientert, dog innenfor gjeldende lover og regler Skriftlige tilbakemeldinger Nettverksbygging bruk hverandre og gjør hverandre gode! Lokale forskrifter, f.eks. utslipp, slamtømming lettere å behandle alle likt, samt å forholde seg til et lokalt behov nettsider med nyttige tips og forslag på brevmaler

37 JA det er hjelp å få

38 Takk for meg!

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Vannseminar på Stjørdal 19.april 2016 Haldenvassdraget, tiltak innen landbruk og gjennomføring av opprydding private avløp spredt bebyggelse

Vannseminar på Stjørdal 19.april 2016 Haldenvassdraget, tiltak innen landbruk og gjennomføring av opprydding private avløp spredt bebyggelse Vannseminar på Stjørdal 19.april 2016 Haldenvassdraget, tiltak innen landbruk og gjennomføring av opprydding private avløp spredt bebyggelse Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe. Side 1 av 5 KOMMUNALTEKNIKK Gnr. Bnr.Asker kommune SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Vi trives i Grenseland Opprydding i spredt avløp AREMARK MARKER Gro Gaarder Haldenvassdraget Total lengde: 137 km Nedbørfelt: 1594 km 2 Middelvannsføring ved utløpet: 23,4m 3 /s Vassdraget består av en

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Detaljer

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO 12-3 Krav om tillatelse Utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig uten at tillatelse er

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Fredrikstad kommune Utslippstillatelse - søknad Utslipps- og byggsøknad Type søknad o Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12. o Søknad om utslippstillatelse i medhold

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg Knut Robert Robertsen Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 informasjonsskriv, bokmål Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE MØTE UMB ÅS 24.10.11 BAKGRUNN Jobbet på VAR-avdelingen med kommunalt avløp fra 1976 Godt

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et nytt utslipp av kommunalt avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Vedtatt av kommunestyret 2009 Mål for hovedplanen Rent drikkevann til alle kommunens innbyggere Miljømål for vannforekomstene Bærekraftige løsninger Kommunens planer

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter

Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn. A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter Vedlegg til utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledn A-1. Søknad om utslipp av sanitært og ko. hus og hytter IA:-; ;7,;:_!e P ArkRkt.& Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning?

Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Fritidsboliger og minirenseanlegg en optimal løsning? Dag Erik Håvimb Rådgiver vann og sånn Melhus kommune daha@melhus.kommune.no Kommunens målsetning: optimale og robuste renseløsninger Sørge for å oppnå

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 Sak nr. Tittel 5/15 KOSTNADER OG

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

avløpsvann fra hus og hytter

avløpsvann fra hus og hytter A-1. Sknad om utslipp av sanitært og kommunalt avlpsvann fra hus og hytter Sknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig kning av eksisterende av sanitært avlpsvann jf. forskrift om

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

OPPRYDDINGSPLAN FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG 2016-2022

OPPRYDDINGSPLAN FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG 2016-2022 OPPRYDDINGSPLAN FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG 2016-2022 Vedtatt i kommunestyremøte 1. mars 2016 Rev. C 09.03.2016 Nes kommune mars 2016 Rev. A 19.11.2015: Høringsutkast Rev. B 06.01.2016:

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

VANNMILJØKONFERANSEN

VANNMILJØKONFERANSEN VANNMILJØKONFERANSEN TRONDHEIM DEN 2. TIL 3.NOVEMBER 2016 OPPGRADERING AV AVLØP PÅ 1800 BOLIGER Er det mulig? Trond Syversen, Aurskog-Høland kommune BAKGRUNN Har jobbet i Aurskog-Høland kommune fra 1976

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften Søknadsskjemaet gjelder utslipp

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

Referat fra Informasjonsmøte Vann og Avløp. 1. Søknadsprosessen om utslipp av sanitært avløpsvann med tilhørende anlegg

Referat fra Informasjonsmøte Vann og Avløp. 1. Søknadsprosessen om utslipp av sanitært avløpsvann med tilhørende anlegg Referat fra Informasjonsmøte Vann og Avløp Møtetid: 26. januar 2011, kl. 18.00 19.30 Tilstede fra administrasjonen: Kari Myre Hellem, Berit Haga Vikanes, Lotte Elgåfoss, Arne Johansen. Tema Info 1. Søknadsprosessen

Detaljer

Trykkavløp i Aremark og Marker. Norsk Vann

Trykkavløp i Aremark og Marker. Norsk Vann Trykkavløp i Aremark og Marker Norsk Vann 08.02.2017 Bakgrunn Ø EU s vanndirektiv Ø Vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå god tilstand Ø Dårlig vannkvalitet i Haldenvassdraget Ø For høyt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1).

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 12.11.2012, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma

Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 12.11.2012, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Referat fra møtet i faggruppe kommunalteknikk 12.11.2012, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Til stede: Rune Helberg (leder, Eidsvoll), Arne Müller (Eidsvoll), Marie Strand (Ullensaker), Kjersti Vik-Strandli

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Utslippstillatelse Utslipp av avløpsvann Generelt Ingress Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Kommunen

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer