Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?"

Transkript

1 Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro!

2 Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering, RMP, matproduksjon i fremtiden Spørsmål og diskusjon (15 min)

3 Bakgrunn og utgangspunkt EUs rammedirektiv for vann et av de viktigste miljødirektivene i Europa Tatt inn i EØS avtalen gjeldene fra 1. mai 2009 Vanndirektivet har som formål at alt grunnvann og overflatevann (både ferskvann og marint kystvann) skal ha "god tilstand" innen utgangen av Dette skal oppnås gjennom en helhetlig og koordinert forvaltning, ikke bare på nasjonalt nivå, men også gjennom internasjonalt samarbeid.

4 Bakgrunn og utgangspunkt I 2007 ble arbeidet med Vanndirektivet i Norge delt inn i to planfaser. I den første fasen fra er det etablert forvaltningsplan for 29 utvalgte vannområder, ca 20 % av landets vannforekomster. Inkludert er forekomstene med de største miljøutfordringene og grensevassdrag hvor samordning med våre naboland er viktig. I den andre planfasen skal det etableres en forvaltningsplan for de resterende vannforekomstene innen Samtidig skal forvaltningsplanene fra første fase settes i verk.

5 Bakgrunn og utgangspunkt Hovedaktiviteter: Karakterisering av alle vannforekomster. Karakterisering av en vannforekomst omfatter i tillegg til en beskrivelse av alle relevante egenskaper og belastninger (f.eks. jordbruk, tettsteder, lokal forurensning), en vurdering av forekomstens tilstand og av risikoen for at forekomsten ikke kan oppnå en "god tilstand". Overvåking av vannforekomster i henhold til forekomstens type og tilstand.. Tiltak knyttet til en vannforekomst for å snu trender som går i feil retning med hensyn til kvalitet eller vannmengde. Slike tiltak kan omfatte fjerning av forurensningskilder, både lokalt og langt unna. Koordinering av forvaltningsprosesser både i et helt vassdrag, i flere vassdrag (vannregion) og internasjonalt

6 Utgangspunkt for Akershus Flere vannområder i første planperiode - Haldenvassdraget (156 vannforekomster) - Vansjø-/Hobølvassdraget (Morsa) (66 vannforekomster) - Leira/ Nitelva (102 vannforekomster) - Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) (32 vannforekomster) - Lysaker-/Sørkedalsvassdraget (53 vannforekomster)

7 Utgangspunkt for Akershus Akershus er et område preget av ensidig korndyrking Samtlige av våre vassdragene i første planperiode med unntak av Bekkelagsbassenget har forurensing fra landbruk som hovedutfordring for vannkvaliteten i vannområdene. Alle vannområdene er organisert med egne prosjektledere

8

9 Finansiering De administrative kostnader som faller på det offentlige blir dekket over ordinære budsjetter. Det samme gjelder kostnader til basisovervåkning. For overvåkning av effekter av diffuse avrenninger (avrenning fra arealer) er det klarlagt at jordbruket ikke skal dekke slike kostnader. (Jordbruksavtalen 2010) Kostnader for tiltak for å begrense forurensningene skal bæres av den som forurenser i samsvar med «forurenseren skal betale» prinsippet. (Jordbruksavtalen 2010) Så å si alle midlene i RMP for Akershus brukes til vannrelatert arbeid (88%). Potten for RMP har vært kr. de siste 3 årene, skal dekke lovpålagte miljøtiltak og frivillige miljøtiltak. Potten ser ikke ut til å øke selv om flere arealer legges inn under lovpålagte tiltak. Vannområdene har i liten grad vært interessert i å betale møtegodtgjørelser for landbrukets representanter. Vi jobber med dette og det begynner å løse seg i flere vannområder.

10 Finansiering De endelige satsene i RMP blir ikke fastsatt før man vet hvor mange som søker.. Med andre ord, dersom mange er flinke og driver miljøvennlig blir det mindre penger på hver enkelt - ikke motiverende for økt miljøinnsats. Stort behov for å spisse miljøtilskuddene og kravene Gjøre tiltak der det er nødvendig og ikke ellers. F. eks er avrenning fra erosjonsrisikoklasse 1 lav og da bør man ikke bruke RMP penger på at disse arealene skal ligge urørt om høsten.

11 Finansiering Bondelaget skrev i høringen om regionale vannforvaltningsplaner i 2007 Av hveten som produseres i Norge blir ca 45 % høstsådd. Høstsådd hvete har større avlingspotensial og er viktig for å øke Norges matproduksjon. I forvaltningsplanen for Glomma er det i flere vannområder forslag om å forby jordarbeiding om høsten, som i praksis betyr stans i produksjonen av høsthvete. Dette vil få konsekvenser for det nasjonale målet om økt egenproduksjon av norsk mat. Resultat: Haldenvassdraget og Morsa % regel og jordarbeidingsforbud i kl. 3 og 4 ønske om å innføre det samme i Leira/Nitelva og Pura fra 2015

12 Organisering Vannforskriften har ingen bestemmelser om hvordan vannområdene skal være organisert. I prinspippet skal alle relevante myndigheter og interessenter kunne delta, men dette er opp til kommunene hvordan de ønsker å organisere arbeidet Dette medfører stor variasjon i hvordan bondelaget er representert. Noen steder i faggruppe landbruk, noen steder i styringsgruppe (som observatør), noen steder begge, noen steder bare i ressursgruppe. Det må legges ned stort arbeid og initiativ fra bondelagene for å komme med på de riktige plassene Vår erfaring er at styringsgrupper og faggrupper er viktige å delta i, og her har man muligheter for påvirkning. Ressursgrupper er åpne for alle og her møter det folk med forskjellig bakgrunn

13 Organisering Fylkeskommunen er vannregionmyndighet og vedtar vannforvaltningsplaner De finansierer ikke tiltakene Spørsmål ved om kunnskapen ang. konsekvenser og kryssende målsetninger er god nok hos politikerne.

14 Miljøforskrifter Bondelaget har vært opptatt av at man skal prøve frivillighet før tvang. Vannområdene er ivrige på å innføre miljøforskrifter for landbruket. Fokuset er kun rent vann lite bekymret for matproduksjon selv om en del uttaler at det er behov for mer midler for å minske den økonomiske belastningen for bonden. Gratis miljøråd bør utvikles og videreføres til en forpliktende miljøplan for det enkelt bruk.

15 MYE ARBEID! Mange vannområder å forholde seg til Forskjellig organisering i alle vannområder Stort fokus på rent vann lite fokus på kryssende målsetninger. Stor iver for å innføre miljøkrav, liten bekymring hvordan dette skal finansieres.

16 Miljøkrav og kryssende målsetninger Landbruksmeldingen legger opp til 1 % årlig økt produksjon av mat de neste 20 årene. Lar dette seg kombinere med Mye areal som ikke skal jordarbeides om høsten Store arealer som ligger som buffersoner, grasdekte vannveier Økt behov for sprøytemidler Redusert gjødsling Det er viktig at man gjør tiltak der man må gjøre tiltak og hvor tiltakene har effekt. Og at man kan dyrke effektivt og uhindret på arealer hvor tiltak har liten effekt.

17 Resultater og effekter Ca 70 % av det totale vårkornarealet ligger i stubb om høsten (ca daa) 88 % av RMP pengene brukes til forurensingstiltak. 34,6 millioner brukes på ingen jordarbeiding om høsten.

18 Samarbeid med myndigheter og vannområder Godt samarbeid med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen om miljøprogram Godt samarbeid i en del vannområder En del frustrasjon hos bønder som ikke får drive som de ønsker.

19 Fremtiden 1. planperiode har vist at dette er mye arbeid for bondelagene. I alle fall i områder med utfordringer med avrenning av næringsstoffer til vann I Akershus har vi jobbet med 4 vannområder i planperiode 1 i planperiode 2 er det totalt 11 vannområder.

20 Kan man se forbedringer i vannkvalitet? I det store og hele nei Resultatene varierer veldig fra år til år, og kan blant annet bli maskert av store nedbørsmengder. Man vet at det kan ta mange år før man ser resultater av tiltakene som blir iverksatt. Lite sannsynlig at man vil oppnå målet om god tilstand i vassdragene i 2015/2021

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Hanssen, Gro Sandkjær (f. 1973), PhD (Universitetet i Oslo, 2013), Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). E-mail:

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

KOSTNADSDEKNING OG PRISING AV VANNTJENESTER. Forprosjekt i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann

KOSTNADSDEKNING OG PRISING AV VANNTJENESTER. Forprosjekt i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann KM MILJØUTREDNING Rapport 2003-02 KOSTNADSDEKNING OG PRISING AV VANNTJENESTER Forprosjekt i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann KM MILJØUTREDNING Kristin Magnussen, KM Miljøutredning David N. Barton,

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer