Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!"

Transkript

1 Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede nå!

2 Akershus fylkeskommune feltenheten Kjære gårdbruker Du er kanskje en av mange som gjennomfører verdifulle miljøtiltak på rett sted. Oslo og Akershus er de fylkene i landet som har høyest oppslutning om RMP. Din miljøinnsats teller for å forbedre vannkvaliteten i nærheten av deg. Vi må alle bidra for å ivareta fiske- og badeplasser og vannkilden vår, og for å ta vare på det som særpreger jordbrukslandskapet i vår region. Denne veilederen har til hensikt å motivere til planlegging og gjennomføring av regionale miljøtiltak, samt informere om regionale miljøkrav fastsatt i egne forskrifter. Vi har stilt en rekke spørsmål som kan gi deg svar på om miljøtiltak er aktuelle for deg på ditt foretak. Dersom de er det, og du får gjennomføret dem i tide, er du velkommen til å søke tilskudd gjennom regionalt miljøprogram (RMP). Nytt i år er ekstra tilskudd til miljøtiltak på arealer som har regionale miljøkrav. Dette gjelder tilskudd til Areal som ikke jordarbeides om høsten i dråg, vassdragsnært og flomutsatt areal. Her økes tilskuddet med 100 kroner/daa. I tillegg vil det i 2011 bli to andre satsjusteringer. Se tabell side 5 og 6 Den nye ordningen legges ut på høring i form av forskriftsendring. Det tas forbehold om at ordningen blir vedtatt slik vi foreslår. Lykke til med miljøinnsatsen! 2

3 Hvorfor er miljøtiltak viktig for å bedre vannkvaliteten, og hva bør jeg prioritere? På kornarealer er det viktigst med tiltak i forsenkninger på jordet der vannet renner (dråg) og på de mest erosjonsutsatte arealene. Dette er kritiske arealer hvor det er viktig med erosjonsbeskyttelse. Har du utfordringer med hydrotekniske anlegg, bør dette også prioriteres. Miljøtiltak Arealer som ikke jordarbeides om høsten Grasdekte vannveier Grasdekte buffersoner Fangdammer Hydrotekniske tiltak Miljøplan med gjødslingsplan Utdrag fra Bioforsks tiltaksveileder for landbruket. Virkning Stubb eller planterester på jordoverflaten beskytter jorda mot graving og avrenning ved store nedbørmengder (regn og rennende vann) Økt innhold av organisk materiale i matjordlaget øker stabiliteten til jordaggregatene Økt biologisk aktivitet med påfølgende bedret jordstruktur i matjordlaget Redusert trafikk på arealene fører til mindre risiko for pakkingsskader Reduserer graving i forsenkninger Sedimentering av eroderte jordpartikler Reduserer graving og avrenning nederst på bratte arealer Sedimentering av jordpartikler og stoffer bundet til disse Infiltrasjon av overflatevann i sonen Binding av stoffer til jord Opptak av næringsstoffer i vegetasjon Mikrobiell nedbrytning Sedimentering av partikler og partikkelbundne stoffer Biologisk opptak og omdanning av næringsstoffer Kjemisk binding av næringsstoff til sediment Regulerer og kontrollerer overflateavrenning Optimal tilpasning til den enkelte veksts behov Redusert fosforinnhold i jord over tid og følgelig redusert mengde fosfor som tapes bundet til partikler, samt reduksjon i mengde algetilgjengelig fosfor Redusert risiko for utvasking av nitrogen Ønsker du informasjon og miljørådgivning? Kontakt landbruksforvaltningen i kommunen eller Landbruksrådgivningen (forsøksringen) i nærheten av din gård. 3

4 Foto: Åsmund Langeland Aktuelle miljøtiltak vår og sommer Dette bør jeg tenke på før våronna: Hvordan bidra til bedre miljø RMP-tiltak Tilskudd* Skal jeg anlegge grasdekt buffersone i år? Grasdekt buffersone 4-8 kr/m (6-12 m) Har jeg erosjonsutsatte dråg eller flomutsatte arealer som Grasdekte vannveier 6-8 kr/m bør tilsås med gras for å hindre erosjon og jordtap? Skal jeg så fangvekster som gjenlegg? Fangvekster 80 kr/daa Har jeg gras på bratt og erosjonsutsatt areal som kan Gras på erosjonsutsatte kr/daa gjødsels og sprøytes mindre enn normalt? og flomutsatte arealer Er det aktuelt å ugrasharve i sommer for å redusere bruk av plantevernmidler? Ugrasharving 30 kr/daa 4 Kan dyra mine beite på raviner eller naturbeiter som øker det biologiske mangfoldet og åpner landskapet? Verdifull beitemark eller ugjødslet innmarksbeite 250 kr/daa 60 kr/daa Er det aktuelt å sende dyra på Holmebeite? Dyr på holmebeite pr dyr Stilles det spesielle miljøkrav til de arealene som jeg Se oversikt over regionale miljøkrav side 9 disponerer? Har jeg verdifullbeitemark, men ingen beitedyr. Beitebørsen er en oppslagstavle for formidling av beiter og beitedyr! Fylkesmannen.no *Se veileder som kommer i posten i juli for endelig tilskuddsats

5 Foto:Akershus fylkeskommune, Dette bør jeg tenke på før sommeren: Hvordan bidra til å ta vare på kulturlandskapet vårt RMP-tiltak/ordning Tilskudd* Har jeg steingjerder, åkerholmer, styvede trær eller alléer som bør skjøttes? Nytt i 2011: Satsen er redusert for steingjerde og allé! Særegne elementer i landskapet 500 pr åkerholme og styvingstre 15 kr/m steingjerde og 30 kr/m allé Har jeg automatisk fredede kulturminner, gravhauger eller liknende hvor det skulle vært ryddet eller beitet rundt? Skal jeg slå og skjøtte arealet rundt setervoller, finneboplasser og husmannsplasser Kan jeg tilgjengeliggjøre kulturlandskapet for allmennheten ved å legge til rette for ferdsel? Er det verdifull slåttemark i nærområdet som jeg kan bidra til å ivareta? Har jeg gårdsdammer som det bør ryddes ned mot? *Se veileder som kommer i posten i juli for endelig tilskuddsats Slått og skjøtsel av automatisk fredede kulturminner Slått og skjøtsel av nyere tids kulturminner og kulturmiljøer Vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket Verdifull slåttemark Særegne elementer i landskapet 500 pr stk 1500 kr/daa 1500 kr/daa 5 kr/meter 1500 kr/daa 1000 kr/dam 5

6 Foto: Ove Bergersen Dette bør jeg tenke på før høsten kommer: Hvordan bidra til bedre miljø RMP-tiltak og tilskudd* Har jeg arealer som ikke bør Vassdrag i første planperiode Resten av Oslo og Akershus jordarbeides om høsten eller høstkorn som kan direktesås? (Morsa, PURA, Leira og Haldenvassdraget) **NYTT! For arealer med avrenning til Erosjonsklasse Kr/daa Erosjonsklasse Kr/daa Morsa og Haldenvassdraget med regionalt miljøkrav om at 60 % av arealet ikke skal jordarbeides om 2 60/100** 2 60 høsten, har satsen økt til 100 kroner/ daa i erosjonsklasse NYTT 2011! For Areal som ikke 100,- Kr/daa 0,- Kr/daa jordarbeides om høsten i: Dråg Vassdragsnære areal Flomutsatt areal Er det aktuelt med lett høstharving? Lett høstharving 30 kr/daa Er jeg medlem av et beitelag? Drift av beitelag kr/dyr *Se veileder som kommer i posten i juli for endelig tilskuddsats Alle disse tiltakene er tilskuddsberettiget i Regionalt miljøprogram og krever innsats i vår og sommerhalvåret. Søknadsfrist for RMP er 1. oktober. 6

7 Søknadsinformasjon Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag kan søke om tilskudd Søknadsskjema sendes i posten til alle som er berettiget produksjonstilskudd, og kan også lastes ned fra Fylkesmannens nettsider. Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger. Søknadsfrist: 1. oktober. Har du spørsmål, kontakt kommunenes landbruksforvaltning Om kart Hvor kan jeg hente ut kart over mitt foretak? Her finnes lenke til gardskart på internett og Kilden Hvorfor må jeg merke av tiltakene på kart? Tiltaket må være kartfestet og kartet vedlagt søknaden om RMP-tilskudd. Dette dokumenterer hvor tiltaket skal gjennomføres, og er nødvendig ved kontroll. Hvordan skal kartet se ut? Det skal være lett å lese, ikke bruk blyant. Avmerk gjerne kartet med tall og legg ved en tegnforklaring eller tabell som beskriver tiltakene som er avmerket med tall på kartet. Du kan også legge ulike farger eller skravur på de forskjellige tiltakene. 7

8 Foto: Romerike Landbruksrådgivning Foto: Svein Skøien Problem Løsning Miljøhensyn i vassdraget Viktige miljøtiltak bør gjennomføres i hele Oslo og Akershus og bidrar til bedre vannkvalitet i ferskvann og kystområder. I de mest sårbare vannområdene i vår region er regionale miljøkrav fastsatt i egne forskrifter. Se.www.fylkesmannen.no/miljoprogramoa.no For å bedre vannkvaliteten i vassdraget nær deg, kreves det at du gjennomfører miljøtiltak på produksjonsarealene. Tre forskrifter bestemmer hvilke miljøkrav som skal overholdes i Leiravassdraget, PURA, Morsa og Haldenvassdraget. Dette er regionale miljøkrav som kommer i tillegg til miljøkravene i 8 i forskrift om produksjonstilskudd. Angår de regionale miljøkravene meg? Mottar jeg produksjonstilskudd? Har jeg arealer som har avrenning til Morsa eller Haldenvassdraget? Har jeg arealer som har avrenning til Leiravassdraget på Romerike? Har jeg arealer som har avrenning til Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA)? 8

9 Foto: Romerike Landbruksrådgivning Miljøkrav i Leira og PURA 1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten 3. Alt areal langs vassdraget som jordarbeides om høsten skal ha buffersone Miljøkrav i Haldenvassdraget og Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) 1. Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Dersom tilgrensende arealer pløyes (eller har tilsvarende jordarbeiding) om høsten skal drågene ha permanent grasdekke. 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. 3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag (bekker) som mottar avrenning fra jordbruksareal. 4. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal som ligger innenfor vassdragets nedbørfelt skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras eller direktesådd høstkorn. Definisjoner: Flomutsatte arealer: Arealer som kan oversvømmes ved en 5-års flom. Buffersone: Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om 2 meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd 8 Dråg: Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det forekommer konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse *Dråg og flomutsatt areal er arealer som skal avmerkes på miljøplankartet Miljøkrav/vikår er hentet fra Forskrift om miljøkrav i Leiravassdraget, Forskrift om miljøkrav i Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) og Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø. Se hele forskriften på lovdata eller fylkesmannen.no/miljoprogramoa 9

10 Foto: Ellen Marie Forsberg Velg gjødselslag med riktig fosforinnhold! Ved å unngå unødig gjødsling med fosfor reduseres avrenning og tilførsel av fosfor til vassdragene. Fosfor kan føre til uønsket algevekst i vann. Fosfor er dessuten en begrenset ressurs som ikke bør sløses med. Ikke bruk mer fosfor enn det plantene trenger! Slik oppnår du gode avlinger, samtidig som du sparer utgifter til gjødsel og bidrar til bedre vannmiljø. Lurer du på hvor stor risiko det er for tap av fosfor fra din åker? Se kalkulator for fosforindeks på Bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsla og minst mulig risiko for tap til omgivelsene oppnås ved spredning tidlig i vekstsesongen. Er det høyt fosforinnhold i jorda, bør du vurdere å begrense gjødslingen og unngå tilførsel av mineralgjødsel. Eller skal du vurdere å tilby husdyrgjødsla til naboen? 10 Det anbefales å gjødsle med like mye fosfor som det fjernes med avlingene når P-AL er 5-7. Ved P-AL mellom 7 og 14 anbefales underskuddsgjødsling med fosfor. Ved P-AL 14 anbefales det ingen tilførsel av fosfor (kilde: I sårbare vassdrag kan det være aktuelt å reduseres gjødslingen enda mer.

11 Foto: Tormod Solem andre Aktuelle miljøtiltak Unngå pakkingskader og øk moldinnholdet ved bruk av husdyrgjødsel, kompost og vekstskifte med gras. Dette er tiltak som bedrer jordstrukturen og gjør jorda mer robust mot erosjon. Kanskje kan et samarbeid mellom naboer med husdyrgjødsel og økologisk areal bidra positivt på tilstanden i jorda for begge parter? 11

12 Returadresse: Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Foto: Mark Engler Foto: Trond Løfsgaard Veileder med søknadsinformasjon og søknadsskjema kommer i posten i juli. Les mer om RMP-ordningene og vilkår for å søke tilskudd i forskrift om RMP-tilskudd på 12

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 Januar 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram for Buskerud 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

Orientering om gjeldende planer og regelverk

Orientering om gjeldende planer og regelverk Orientering om gjeldende planer og regelverk Regionale miljøkrav, husdyrgjødsel, avløpsslam, konsesjonsregler og jordlova Jon Gunnar Weng Landbrukskontoret HSA NB!!! SØKNADER NB!!! Areal en søker på SKAL

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester

En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester NOTAT 2012 22 En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester VALBORG INGUNN PER CHRISTIAN KVAKKESTAD NEBELL RÅLM 1 NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Vedlegg 5: UTKAST TILTAKSPROGRAM VANNREGION 1: Glomma/ Indre Oslofjord GJELDER DE 8 VANNOMRÅDENE SOM ER MED I FØRSTE PLANPERIODE 2010-2015.

Vedlegg 5: UTKAST TILTAKSPROGRAM VANNREGION 1: Glomma/ Indre Oslofjord GJELDER DE 8 VANNOMRÅDENE SOM ER MED I FØRSTE PLANPERIODE 2010-2015. Vedlegg 5: UTKAST TILTAKSPROGRAM VANNREGION 1: Glomma/ Indre Oslofjord GJELDER DE 8 VANNOMRÅDENE SOM ER MED I FØRSTE PLANPERIODE 2010-2015. 1 FORORD Dette dokumentet er et utkast til tiltaksprogram for

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 2/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 høringsuttalelse fra Vestfold Bondelag

Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 høringsuttalelse fra Vestfold Bondelag Til Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen eller til postmottak@bfk.no Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS

ØKOLOGISK HANDBOK. Jordkultur og næringstilgang. NORSØK og GAN Forlag AS ØKOLOGISK HANDBOK Jordkultur og næringstilgang NORSØK og GAN Forlag AS GAN Forlag AS, Oslo 2003 1. utgave, 1. opplag Boka er utgitt med støtte fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Omslagsfoto:

Detaljer

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014

Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad. 14.mars 2014 AKTUELL INFORMASJON 1/2014 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad AKTUELL INFORMASJON 1/2014 INNHOLD SMIL Tilskudd til drenering Miljøplan Miljøplankurs Avløserrefusjon ved sykdom Jordarbeiding

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018

Trøgstad kommune. Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Trøgstad kommune Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2015-2018 Vedtatt i Teknikk- og naturutvalget 10.03.2015 Trøgstad kommune Side 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007

Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 Fredrikstad kommune Landbruksforvaltningen Til jord- og skogbrukere i Fredrikstad 28. juni 2007 AKTUELL INFORMASJON 2/2007 INNHOLD Landbruksvikar RMP og produksjonstilskudd SMIL 2007 Miljøplan Floghavrekontroll

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Gjenåpning av lukka bekker

Gjenåpning av lukka bekker Gjenåpning av lukka bekker mange positive effekter Landbruket har hatt stor påvirkning på bekkene i jordbrukslandskapet. Mange er lukket i rør, mens andre er rettet ut, senket eller kan være sterkt belastet

Detaljer

Hovedplan avløp 2011-2015

Hovedplan avløp 2011-2015 Hovedplan avløp 2011-2015 Hovedplan Avløp 2011-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Bakgrunnsdata... 6 1.1 Historikk... 6 1.2 Generelt om Nannestad kommune... 6 1.2.1 Arealresurser...

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim

Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim April 2014 FAKTA OM LANDBRUKSKONTORET: Landbrukskontoret er et samarbeid mellom kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim. Styringsgruppa bestod i

Detaljer

P-indekskalkulatoren. Professor Tore Krogstad, UMB

P-indekskalkulatoren. Professor Tore Krogstad, UMB P-indekskalkulatoren Professor Tore Krogstad, UMB Erosjonsrisiko, fosforinnhold i jorda og nærhet til vassdrag er alle viktige faktorer som har betydning for fosfortapene fra dyrka mark. I tillegg vil

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer