Orientering om gjeldende planer og regelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om gjeldende planer og regelverk"

Transkript

1 Orientering om gjeldende planer og regelverk Regionale miljøkrav, husdyrgjødsel, avløpsslam, konsesjonsregler og jordlova Jon Gunnar Weng Landbrukskontoret HSA

2 NB!!! SØKNADER NB!!! Areal en søker på SKAL HENTES FRA GÅRDSKART / KILDEN!!!! Må ha MILJØPLAN TRINN 1!!!! Forbrukerkrav og rettferdighet mellom gårdbrukere Foretakskontroll fra kommunen og nå også fra direkte fra fylkesmannen Tilskudd krever krav

3 Miljøplan trinn 1 Kart over jordbruksarealene (Gårdskart/Kilden!!) Dyrka mark Kulturminner Biologisk mangfold Erosjonsutsatte arealer (erosjonskart) Gjødslingsplan (årlige og jordanalyser hvert 4-8 år) Sprøytejournal Sjekkliste oppdateres innen 15. nov Tiltaksplan for oppretting av mangler som fremkommer i sjekklista og dok. for utførte tiltak.

4 Miljøplan trinn 2 Målsettinger for foretakets miljøinnsats Tiltaksplaner Dokumentasjon på gjennomføring Eksempel: Skjøtsel av gravhauger

5 Regionalt miljøprogram - RMP Egne mål og strategier i de ulike fylkene

6 Målsetting Mål om å få renere vassdrag, beholde jorda der den skal være, ta vare på kulturlandskapet vårt og ta vare på det biologiske mangfoldet for framtida

7 Vann Renere vassdrag/biologisk mangfold/hindre avrenning av jord og næringsstoffer

8 Virkemidler Økonomiske virkemidler Betaling for miljøgoder landbruket produserer Innsats for å møte de prioriterte miljøutfordringene i regionen Juridiske virkemidler PT-forskrift 8 Miljøkrav Fylkesmannen kan bestemme at foretaket må følge bestemte jordarbeidingsrutiner eller gjennomføre lignende tiltak. Tiltakene kan fastsettes i forskrift

9 Regionale miljøkrav i ulike vannområder. Ulike forskrifter Glomma Sør for Øyeren/drenerer til Oslofjorden. Alle kommunene begrensa av areal som drenerer til Vansjø og Øyeren. Ingen spesielle krav til areal som drenerer til Øyeren. Nordøstre del av Spydeberg og Nordvestre del av Trøgstad. MORSA. Deler av Spydeberg og store deler av Hobøl.

10 Regionale miljøkrav - Glomma sør for Øyeren / drenerer til Oslofjorden Erosjonsutsatte forsenkninger/dråg Definisjon av dråg: Arealer med konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse. Den enkelte søker skal avmerke dette på sitt miljøplankart. Miljøkrav for dråg: Dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Dersom arealer med erosjonsriskiko 3 og 4 har mer omfattende jordarbeiding enn lett høstharving gjennom vinteren, skal drågene her ha permanent grasdekke.

11 Grasdekt vannvei?????

12 Eksempler på tiltak i dråg Grasdekt vannvei i dråg m/ kum

13 Regionale miljøkrav - Glomma sør for Øyeren/drenerer til Oslofjorden Buffersoner langs åpent vann (bekker elver, innsjø og fjord). Definisjon buffersone Varig vegetasjon langs vassdrag - gras i engomløp, busker eller trær med min. 8 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Miljøkrav buffersone Det skal være tilfredsstillende buffersoner mot alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksarealer

14 KRAV TIL VEGETASJONSBELTE LANGS VASSDRAG ER 8 METER, ELLER 20 METER STUBB 6 meter buffersone 2 meter vegetasjon 2 meter vegetasjon + 20 meter stubb

15 Grasdekt buffersone

16 Regionale miljøkrav - Glomma sør for Øyeren Flomutsatt areal Definisjon flomutsatte areal: Arealer som oversvømmes ved en 5 års flom. Avmerkes på miljøplankartet og kartet som følger RMP-søknad. Miljøkrav flomutsatte areal: Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.

17 Regionale miljøkrav - MORSA Samme krav som Glomma sør for Øyeren til dråg og flomutsatte areal. I tillegg: Bare 40 % av foretakets areal innenfor nedslagsfeltet til Vansjø kan jordarbeides om høsten. Areal i erosjonsklasse 3 og 4 kan ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn tillates.

18 Regionale miljøkrav - Glomma sør for Øyeren Generelt bør høstpløying begrenses så mye som mulig, særlig på de erosjonsutsatte arealene. Forskriften stiller ikke krav til andre areal enn dråger, flomutsatte arealer og arealer langs åpent vann.

19 Husdyrgjødsel Utdrag fra forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav Fast strøblandet gjødsel med tørrstoff mindre enn 25 % lagres på tett bunnplate med tette kanter, sluk og tett oppsamlingskum for urinsig. Fast strøblandet gjødsel med tørrstoff mer enn 25 % kan lagres direkte på bakken.

20 Husdyrgjødsel Type Tørrstoff Fosfor Kalium Nitrogen Uorganisk Organisk % kg/tonn kg/tonn kg/tonn kg/tonn 1 Sorfe, blaut 8 0,67 3,3 2,3 1,6 2 Storfe, gylle 4 0,34 1,7 1,2 0,8 3 Storfe, fast 20 1,20 4,0 1,3 3,3 4 Land 3 0,02 6,0 4,7 0,2 5 Gris, blaut 8 1,50 2,5 4,2 1,8 6 Gris, fast 20 2,00 3,0 2,0 4,0 7 Sau/geit, fast 24 1,70 6,0 2,0 6,0 8 Sau/geit, blaut 12 1,20 4,0 3,3 2,7 9 Høns, fast 33 6,00 8,0 5,5 9,0 10 Høns, blaut 15 4,00 5,0 5,0 4,0 11 Broiler, m/strø 50 6,00 9,0 4,5 13,5 12 Pelsdyrgjødsel 25 10,0 3,0 6,5 7,5 13 Hestegjødsel 28 1,00 5,0 1,0 4,5 14 Avløpsslam 25 3,50 0,5 2,0 2,5 15 Silopressaft 4 0,43 4,0 0,4 1,4

21 Avløpsslam Ta kontakt med kommunen Eget søknadsskjema/varedeklarasjon/kart som viser lagerplass og spredeareal. Skal godkjennes av Helsehuset/kommunal landbruksmyndighet Lagringsplass, i forhold til naboer og drikkevannskilde og mengde tillatt avløpsslam/dekar Skal inn i gjødselplan

22 Spredning av husdyrgjødsel og avløpsslam Spredning uten nedmolding/nedfelling er tillatt fra våronnstart til 1. september Spredning med nedfelling/nedmolding er tillatt frem til 1. november Det er forbudt å spre gjødselvarer på frossen og snødekt mark i perioden 1. nov. til 15. feb. Kommunen kan gi dispensasjon. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning.

23 Kommuneplan Kom med innspill ved utarbeiding av; A. Planprogram. Innspill/høring B. Utarbeiding av kommuneplan. Innspill/ konsekvensanalyser/høring. Følg med på kommunens og private innspill! Kommunens hjemmeside. Kommuneplanen består av: Samfunnsdel Juridisk bindende arealdel Næringsutvikling; Etablering av ny næring på gården utenom tradisjonelt landbruk/landbruk pluss krever disp. fra kommuneplan. Fradelinger av tomter i LNFR krever behandling etter kommuneplanen og jordloven. Dispensasjonssak. Våningshus og tradisjonelle driftsbygninger kan oppføres etter søknad. Krever ingen disp.

24 S t a t e n

25 Aktuelle lover ved ulike tiltak F.eks. nydyrking/landbruksveier/nybygg Jordloven Naturmangfoldloven Kulturminneloven Større terrenginngrep krever godkjennelse etter plan- og bygningsloven Bygninger; plan- og bygningsloven Forurensningsloven.

26 Jordloven

27 Jordloven 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord Dyrka og dyrkbar må ikke brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon Kommunen kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika.

28 8. Driveplikt Jordbruksareal skal drivast. Av eier selv, eller ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen uten høve for eigaren til å seie opp.

29 8 a. Fritak Kommunen kan etter søknad gi fritak fra driveplikten etter 8 enten helt ut eller i en viss tid. Ikke grunnlag for lønnsom drift Eier får ikke leid ut/eller får bare leid ut i noen år Må vurderes opp mot drivepliktens formål Det kan ikke kreves at jorda leies ut uten vederlag Livssituasjon: Kommende generasjonsskifte der overtaker vil drive selv Utsettelse på grunn av utdanning / av ulike grunner kan ikke selv drive på noen år, Det kan gis fritak for deler av jordbruksarealet Bortforpaktning krever fritak fra driveplikten. Saklig begrunnede søknader om fritak som er i tråd med lovens formål vil innvilges så lenge jorda er i drift.

30 11. Nydyrking Jordloven Konsekvensutredning over 50 dekar Naturmangfoldloven Kulturminneloven Forurensningsloven.

31 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå kommunen.

32 Spredt boligbygging/ fradelig kårboliger

33 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 1. (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen.

34 Hjemmel/skjøte Søke om konsesjon - eget skjema Egenerklæring eget skjema Få med alle gnr. og bnr. Skal begge eie eiendommen skal begge søke om konsesjon.

35 LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap

36 4. (unntak på grunnlag av eiendommens karakter) LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Konsesjon er ikke nødvendig ved erverv av: 1. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. 2. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til byggeområde, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. 3. andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruksområde, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til byggeområde. Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 er betinget av at tomten blir bebygd innen 5 år.

37 4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke mer enn 25 dekar

38 5. (unntak på grunnlag av erververens stilling) LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er: 1. eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden. Konsesjonsplikt kan likevel følge av 7 annet ledd. 2. odelsberettiget til eiendommen.

39 LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM 5. (unntak på grunnlag av erververens stilling - egenerklæring) Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka eller overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år.

40 6. (bopliktens innhold) LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Erverver som etter 5 annet ledd har boplikt på en eiendom, skal ta eiendommen som sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Overholdes ikke denne boplikten, må det søkes konsesjon

41 LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM 11. (vilkår for konsesjon) Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Kommunen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kan gi upersonlig boplikt

42 LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM 18. (frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt) En måned Er søknad om konsesjon ikke innsendt innen den fristen som er satt i medhold av 13 annet eller tredje ledd, eller er søknaden avslått, skal Kongen sette en frist for panthaver til å bringe tvangsbruk som strider mot 3 annet ledd til opphør eller sette en frist for erververen til å sørge for enten at overdragelsen blir omgjort eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon.

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014

Høringsnotat. Oppheving av konsesjonsloven og boplikt. Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Landbruks- og matdepartementet 15. oktober 2014 Høringsnotat Oppheving av konsesjonsloven og boplikt Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid

En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer i nyere tid Magnar Forbord Notat nr. 5/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter avtale. Det vil bli befaring på Lyseren og på Gunnbjørndokk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall

Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall Dato 24.10.2012 Innhold Innledning... 2 Kort sammendrag... 2 Søknadsplikt... 3 Generelle vilkår... 5 Oppføring/utvidelse av stall... 7

Detaljer