Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli Innhold i nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013."

Transkript

1 Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke glem floghavren i sommer... 3 Er miljøplanen i orden?... 4 Litt om regelverket for avlingsskadeerstatning... 5 Mer midler tilgjengelig i tilskudd for utført ungskogpleie... 6 Regionalt miljøprogram... 7 SMIL-midler... 8 Sommer på næringskontoret De ansatte vil i løpet av sommeren ta ut noen velfortjente feriedager. Målet er likevel at kontoret skal være bemannet de fleste dager i sommer. Åpningstiden i sommerferien er Redaksjonen benytter anledningen til å ønske sine lesere en riktig GOD SOMMER! 1

2 Tilskudd til grøfting Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Det er i jordbruksavtalen avsatt 100 millioner kroner for 2013 og 100 millioner kroner for 2014 til drenering. Eier av jordbruksjord og leier av jordbruksjord kan søke kommunen om tilskudd. Les forskriften og fastsettelsesbrevet God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Søknadsskjema er under utvikling og vil bli sendt ut fra Statens landbruksforvaltning om kort tid. 2

3 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt? Da er det lett å gå inn på siden Her kan du logge deg inn på 3 alternative metoder. Personnummer Organisasjonsnummer Kontonummer skogfondskonto Saldo vil komme frem ved å trykke en av disse. I tillegg ligger det en grei lønnsomhetskalkulator for bruk av skogfondet for å se betydningen av bruk av skogfondsmidlene. Lykke til! Ikke glem floghavren i sommer I følge Forskrift om floghavre plikter eier eller bruker av fast eiendom å foreta årlige kontroller for floghavre i kornåkre og på arealer der det har vært kornproduksjon de siste 5 år. Mattilsynet fører register over eiendommer der floghavre er påvist. 3

4 Eventuelle nye funn på eiendom som ikke tidligere er registrert skal meldes til landbruksforvaltningen. Funnstedet skal kartfestes og planten sendes inn til artsbestemmelse sammen med et følgeskriv. Det er forbudt å omsette lo, julenek, halm, frøhalm, kornavrens, frøavrens, agner, kompost, husdyrgjødsel, jord og planter med jord fra eiendom med floghavre, dersom produktet ikke er behandlet slik at spireevnen er ødelagt. Når korn, erter, frøavrens og ubehandlet halm transporteres med bil eller i traktortilhenger, skal bunnen være tett, og lasset tildekket for å unngå spill. Forskrift om floghavre pålegger eiere/brukere av floghavrebefengte gårdsbruk å bekjempe floghavre. I tillegg til effektiv bekjempelse på hele arealet, skal et 20 meter bredt belte mot kanaler, elver, bekker, veier og dyrka mark på naboeiendom, holdes fritt for frøbærende floghavreplanter i hele vekstsesongen. Er miljøplanen i orden? Fra statlige myndigheters side blir kontroll med tilskuddsmidler tillagt stadig større vekt. Dette betyr at kommunen på sin side må følge opp dette ved å kontrollere at søkerne oppfyller vilkårene for utbetaling av de ulike tilskuddsmidlene i jordbruket. Når det søkes om Produksjonstilskudd, tilskudd til regionale miljøtiltak og spesielle miljøtiltak er det et krav at søkeren har sin miljøplan i orden. Trinn 1 av miljøplan gjeld for alle som mottar produksjonstilskudd, og er et vilkår for å motta fullt tilskudd. Ved avkryssing på søknadsskjema om produksjonstilskudd blir det svart for om foretaket har miljøplan trinn 1 og om komplett miljøplan trinn 1 vil være tilgjengelig innen 15. 4

5 november. For søknader om regionale miljøtiltak (RMP) er det krav om komplett miljøplan trinn 1 for å kunne søke om tilskudd. En komplett miljøplan (trinn 1) skal inneholde: Kart over jordbruksarealene som foretaket til enhver tid disponerer. Forhold av miljømessig verdi (for eksempel kulturminne eller areal med risiko for tap av jord) skal være kartfesta og dokumentert. Gjødslingsplan og sprøytejournal for de foretakene som er underlagt krav om dette. Sjekkliste med veiledning som dokumenterer at det er gjort en gjennomgang av viktige miljømessige forhold knytte til foretakets jordbruksdrift det siste året. Plan med frist for gjennomføring av nødvendige tiltak (tiltaksplan) dersom det er avdekt manglende ivaretaking av miljøhensyn ved utfylling av sjekkliste. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak, som viser at nødvendige tiltak er gjennomført i samsvar med tiltaksplanen. Frister for trinn 1: Sjekkliste og eventuell tiltaksplan skal foreligge innen 15. november kvart år. Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak skal foreligge straks etter at de aktuelle tiltakene er gjennomført. Litt om regelverket for avlingsskadeerstatning Våren ble problematisk for alle planteprodusenter og i år er første året som redaksjonen kan huske å ha fått spørsmål om erstatning for klimabetingede skader før kornet er i jorda. Det er derfor på sin plass å repetere en viktig forutsetning som må være oppfylt for at et foretak skal ha krav på erstatning. 5 Det går frem av Forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i planteog honningproduksjon 2 pkt. 4

6 at: Erstatning eller tilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som uten ugrunnet opphold, har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå. Dersom melding ikke blir gitt uten ugrunnet opphold, skal søknaden avvises. Kommunen skal ha mulighet til å kontrollere produksjonssvikten så tidlig som mulig for å kunne avgjøre om skaden er av klimatisk art. Det er Fylkesmannen som avgjør om skaden er meldt i tide. Foretaket skal tro at det vil kunne oppstå et tap på tidspunktet for melding, men det er bedre å ha meldt en skade enn at det i ettertid viser seg at det er oppstått avlingssvikt, og foretaket ikke kan søke da skaden ikke er meldt. Hensikten med bestemmelsen om melding er at kontrollen skal utføres på et tidspunkt der det har en hensikt rask melding sikrer utføring av god kontroll. Dersom det ikke er gitt slik melding som forskriften omtaler, skal søknaden avvises. Bestemmelsen gir ikke rom for vurderinger i denne sammenheng, rettidig melding er et vilkår for å få erstatning. For ordens skyld er søknadsfristen for ordningen 31. oktober. Mer midler tilgjengelig i tilskudd for utført ungskogpleie Trøgstad kommune har i år hele ,- kroner tilgjengelig i tilskudd til utført ungskogpleie. I fjor var dette tallet ,-. Ungskogpleie er noe av det mest lønnsomme tiltaket en skogeier kan utføre i skogen sin. Bruk av skogfond og tilskudd på tiltaket gjør at dette er svært gunstig. Kommen gir opptil 35 % tilskudd på godkjent dekarsum ryddet skog. Hvordan går du frem? Ring noen som kan utføre tiltaket for deg eller gjør det selv. Følgende entreprenører er kjente for kommunen til å utføre tiltaket: 6

7 Viken Skog v/ Hans Ingvald Minge på tlf SB Skog v/ Morten Ødemark på tlf Nikolaisen Skogservice v/ Tor Vidar Nikolaisen på tlf I tillegg er det noen private som utfører noe i mer eller mindre grad. Når området er ryddet så betal regningen. Send kopi av faktura til kommunen og be om refusjon på tiltaket + at dere oppgir hvilket kontonummer dere vil ha beløpet overført til. Kommunen godkjenner tiltakene og fylkesmannen overfører midlene til dere. I tillegg får dere automatisk tilskudd overført rett inn på deres skogfondskonto. Enkelt og greit ingen grunn til å ha uskjøttet ungskog i vårt distrikt. Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Østfold har vedtatt nytt regionalt miljøprogram for Det er ikke store endringer for oss i Trøgstad, men det er enkelte ordninger vi ønsker å gjøre oppmerksomme på. I forbindelse med de regionale miljøtilskuddene er fylket delt inn i «prioriterte områder» og «andre områder». For Trøgstad er delene hvor vannet går til Hæra (Vannområde Glomma Sør) og Haldenvassdraget «prioriterte områder» og de delene hvor vannet renner ut i Øyeren (Vannområde Øyeren) «andre områder». Det gjelder spesielle miljøkrav i Vannområde Glomma Sør og Haldenvassdrage t enn i Vannområde Øyeren. Det er blant annet krav til at det ikke skal pløyes om høsten i erosjonsklasse 3 og 4 i de prioriterte områdene. Dersom det pløyes i erosjonsklasse 3 og 4, SKAL 7

8 drågene ha permanent grasdekke. Det skal også være varig vegetasjon i 6 meters bredde eller areal i stubb med 20 meters bredde langs vassdrag. Selv om det er ulike krav, er det like viktig å passe på at jorda ikke renner vekk, om den renner ut i Øyeren eller i Hæra. Det har vi sett stygge eksempler på i vår og sommer, og vi må ikke overraskes om vi får samme værforhold igjen. Redusert jordarbeiding: Det gis ikke tilskudd til redusert jordarbeiding i erosjonsklasse 1. Det gis tilskudd til lett høstharving i erosjonsklasse 1 og 2, men høstharvingen skal gjennomføres så raskt som mulig etter tresking og seinest 15. september, så det er nok ikke aktuelt for så mange i år. Til de som har fangdam er det fra i år tilskudd til vedlikehold på 1000 kr/daa (erstatter det tidligere tilskuddet til miljøareal). Les veilederen for RMP 2013 her Elektronisk søknad. Den store endringen med tanke på RMP-tilskuddet, er at det i år blir mulig å søke elektronisk via Altinn. Statens landbruksforvaltning skal i sommer gjøre ferdig et elektronisk søknadssystem. Det skal være mulig å gå inn på denne løsningen fra 1. august. Her kan du selv legge inn tiltakene du søker på og merke på kart. Vi satser på å ha et infomøte om dette tidlig på høsten. SMIL-midler I 2013 har Trøgstad fått økt sin kvote med kr kroner. Bakgrunnen er at vi har tildelt over 1 mill. pr. år de 3 siste årene og at vi har ytret ønske om å øke innsatsen oppstrøms i Hæra for å hindre gjengroing av sjøene i naturreservatet. Aktuelle tiltak som kan utløse tilskudd: 1. Reparasjon av hydrotekniske tiltak Samlegrøfter, kummer, gamle rørgater, utløp m.m. 2. Vegetasjonssoner, leplantinger m.m. 8

9 Det kan gis tilskudd til planting av busker/trær for å gi levirkning i åpne landskap. Det kan også gis tilskudd til planting langs vassdrag for å binde jordmassene. 3. Fangdammer Det kan være aktuelt å anlegge fangdammer i områder med stor erosjon. Samarbeidsprosjekter mellom bønder kan gi større tilskuddsandel. 4. Kulturlandskapsprosjekter Tilskudd kan gis til verneverdige bygninger, vedlikehold av alleer, brønner og andre viktige elementer i kulturlandskapet. Det kan gis tilskudd til reparasjon av gamle stier og veier som benyttes av allmennheten. Det kan gis opptil 70 % tilskudd for tiltakene, men pga. stor søknadsmengde har tilskuddet det siste året vært 50 %. For vedlikehold av verneverdige bygninger har det blitt gitt 30 % tilskudd. Samarbeidstiltak, for eksempel fangdammer kan støttes med opptil 100 %. 9

10 10 Landbruksinfo er utgitt av Trøgstad kommune, Teknikk og næring. Telefon: E-post: Postadresse: Pb. 34, 1861 Trøgstad.

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim

Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim April 2014 FAKTA OM LANDBRUKSKONTORET: Landbrukskontoret er et samarbeid mellom kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim. Styringsgruppa bestod i

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning

Detaljer

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre

Medlemsmøte 2013. Gjør bonden bedre Medlemsmøte 2013 Program Effektiv og god dyrkingsplan Korntørking - økonomi og sortsvalg NM Havredyrking nyttige erfaringer Pause Grøfting - planlegging og tilskudd Nytt Regionalt miljøprogram (RMP) Nyheter

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsfrist 20. august 2013 og 20. januar 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad

Detaljer

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Innhold Innledning... 3 Stillingsoversikt... 3 Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange... 4 Landbrukskontorets oppdrag og tjenesteproduksjon... 4 2 Spesielle

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer