Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013"

Transkript

1 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr

2

3 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før at alle korndyrkere gjennomfører den årlige kontrollen. Trondheim har 123 bruk registrert med floghavre, men en god innsats fra alle kan bidra til nedgang i antall registreringer. Det er spesielt viktig at dere som driver mye leieareal er nøye med kontroll av areal og reinhold på maskiner. Arealer som sprøytes må også sjekkes. Finner du floghavre skal den bekjempes effektivt. Nye funn meldes til kommunen. Kontroller åkeren systematisk, minst to ganger mellom skyting og tresking. Plantene spirer fra hele matjordlaget og utvikles gjennom hele sesongen. Floghavreplantene må lukes før frøene drysser. De skal fjernes med rot og legges direkte ned i en tett pose med toppen først. Plantene skal brennes. Har du sprøyta så kontroller likevel langs kantene og der det er fare for glipper. Vi varsler med dette også alle korndyrkere om at Miljøenheten vil gå stikkprøvekontroll i kornåkrene som tidligere år, hovedsakelig i perioden 16. juli til 10. august. Når vi finner floghavre vil vi varsle eier eller bruker om funnet, og ta en ny sjekk ca 2 uker senere. Ved mangelfull bekjempelse varsles mattilsynet og de vil da følge saken videre. Rapport om årets funn og innsats er vi som vanlig glade for å få. Send post til Miljøenheten, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim, eller e-post til: Dere kan også ringe og gi beskjed, tlf Vi ønsker alle en god sommer!

4 RMP regionalt miljøtilskudd, søknadsfrist 20. august Endringer fra i fjor: Det er nå mulig å søke elektronisk ordningen med prioritert beitelandskap er fjernet hesje-ordningen videreføres med ca halv sats, 250 kroner pr dekar. økning i satsene for endra jordarbeiding, grasdekte vannveier og buffersoner, fangvekst og ugrasharving. Veileder om tilskuddsordningen og en egen informasjon om elektronisk søknad sendes til alle som mottok produksjonstiskudd i Søknadsskjema sendes ikke ut i posten. Alt materiell, også søknadsskjema finnes på: Elektronisk søknad Du kan søke elektronisk fra 1. august, bruk veiledningen du får i posten. Søknadsskjema ligger på Altinn, så logg deg på med MinID eller BankID for å sjekke at du kommer inn, i god tid før du skal fylle ut søknaden. Skal du søke elektronisk så send først PT-søknaden, så venter du to dager før du fyller ut RMP-søknaden. Da vil data overføres fra PTsøknaden og det blir en enklere jobb for deg med utfylling av RMPsøknaden. Fra 5. august kan du få hjelp hos oss til elektronisk søknad. Fordel med elektronisk søknad: Du får ferdig utfylte opplysninger om foretaket Du få beskjed om du har fylt ut riktig Du får kvittering på mottatt søknad Opplysningene kan kopieres til neste års søknad I Altinn kan du se når det er gjort vedtak på søknaden Papirsøknad Søker du på papirskjema så kan du som tidligere levere begge søknadene samtidig. Du får papirskjema hos oss eller henter fra nettsidene til Fylkesmannen, se lenke over.

5 Da muligheten for å søke elektronisk er ny av året, kan det hende at det oppstår noen krøller underveis. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss dersom det er noe. Det viktigste er at søknaden kommer inn i senest enten der er via papir eller som elektronisk søknad. Produksjonstilskudd noen opplysninger om søknadsomgang 20. august Dere får ikke lenger papirskjema og veiledningshefte i posten. Vi håper derfor at mange søker elektronisk. Det er sikkert og enkelt når dere først har kommet i gang. Det ligger god informasjon på no. Du kan også ta kontakt med oss for hjelp til å søke elektronisk. Systemet åpner Husk å sjekk i god tid om du har kodene du trenger til å logge inn på Altinn. Det er også mulig å bruke bank-id. Fordelene ved å søke elektronisk: grunnopplysningene dine er forhåndsutfylt søknadene kontrolleres for feil opplysninger feilfrie søknader øker muligheten for å motta tilskudd i rett tid Last ned skjema fra nett eller ta kontakt med oss dersom du ønsker å søke på papir som før. Alle nye søkere må søke på papir. Areal: Vi har en del tilfeller de siste åra av søknader med dårlig arealkontroll. Blant annet på areal som ikke blir høstet. Arealet i søknaden blir redusert når vi ser dette, men søknaden kan også få avkorting av tilskudd. Det er søkers ansvar at oppgitt areal er riktig. Ha derfor kartet til miljøplan i orden. Kartet skal oppjusteres hvert år og både eget og leid areal skal tegnes inn. Bruk gårdskartet som du finner på www. skogoglandskap.no eller du kan ta kontakt med oss om du vil ha hjelp.

6 Kontordag i Klæbu Onsdag kan Klæbubøndene få hjelp til søknad om produksjonstilskudd og søknad om regionale miljømidler (RMP). Da vil en fra landbruksforvaltninga i Trondheim være til stede på kommunehuset i Klæbu hele dagen. Kontordag på Skjetlein Tirsdag og torsdag vil vi ha kontordag på Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Da kan Trondheimsbøndene få hjelp til utfylling av søknadsskjema, å søke på nett eller andre spørsmål. Ferie 2013 Espen Kjetil Geir Ivar Hege Ingar Anne Sissel Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Denne utgaven av meldingsbladet er sendt til søkere av produksjonstilskudd i Trondheim og Klæbu Tilskudd til drenering av jordbruksjord Nå er det bare å sette i gang å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Forskrifta er vedtatt og søknadskjema er lagt ut. Du finner begge deler på eller ved å skrive drenering i søkefeltet på første side. Ellers kan du ringe til oss eller stikke innom, så skal vi ordne skjema for deg. Vi anbefaler alle som har meldt sin interesse om å søke så snart som mulig slik at vi kan begynne å behandle søknader og ta de nødvendige befaringer.

7 Åfjord kommune Sikker lagring og riktig bruk av husdyrgjødsel gir best resultat for gårdbruker og miljøet

8 Husdyrgjødsel en ressurs Brukt på rette måten utgjør husdyrgjødsla en viktig ressurs. Husdyrgjødsla inneholder alle næringsstoffer som plantene trenger. Samtidig gir den enkelte utfordringer med å få en balansert næringsforsyning til plantene. Det er viktig å vite hvor mye næring du faktisk tilfører ved spredning av husdyrgjødsel, samt vite når denne næringa er tilgjengelig for plantene. Velg en gjødslingspraksis som tar best mulig vare på næringsstoffene i husdyrgjødsla Spredetidspunkt: Spredning om våren gjør at størst andel av næringsstoffene kommer planteveksten til gode. Samtidig blir det minst mulig risiko for tap til omgivelsene ved spredning tidlig i vekstsesongen. Høstspredning gir større risiko for avrenning og tap av næringsstoffer, og er en betydelig forurensningskilde. Plantene utnytter da en begrenset del av næringsstoffene i gjødsla. I henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og lokal forskrift for Åfjord kommune om frist for spreding av husdyrgjødsel på eng: º Spredning uten nedmolding skal skje i perioden fra våroinnstart og senest innen 1. oktober. º Perioden 1. september 1. oktober er det ikke tillatt å spre gjødsel innenfor et belte på 30 meter ned mot bekker og vassdrag. º Spredning med nedmolling er tillatt frem til 1. november. º Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark, og ikke i perioden 1. november til og med 15. februar.

9 Værforhold: Mest gunstig er å spre husdyrgjødsla i vindstilla vær for å hindre ammoniakk tap, vind gir stor luftvirkning. Spredning i kjølig vær er gunstig, gasstapet øker med stigende temperaturer. Gjødselsprederen: Rett innstilling av gjødselsprederen er viktig for at husdyrgjødsla skal spres jevnt i riktig mengde på bakken. Dette for å få liten kontakt med lufta under spredningen. Dette gir både mindre nitrogen tap og jevnere spredning fordi vind ikke vil gi noe avdrift. Bruk gjødslingsplanen aktivt: Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn fem gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil fem år når dette godkjennes av kommunen. Dette vil gi plantene en tilpasset og balansert gjødsling og dermed legge grunnlaget for gode avlinger av høy kvalitet. Lagerkapasitet: Bygging av ekstra gjødsellager gir bedre muligheter for å spre gjødsla i rett tid i forhold til plantenes behov og dermed få bedre utnyttelse. En slipper å spre om høsten da en har stor risiko for tap før neste vekstsesong. Lageret skal minimum ha kapasitet for åtte måneders produksjon. Lagring av tørr gjødsel eller talle: Gjødsel med mer enn 25 prosent tørrstoff som omdannes under lagringsprosessen kan lagres på bakken på steder med minst mulig fare for avrenning. Gjødsla må plasseres slik at overflatevann ikke renner inn i haugen. Gjødsel med flytende overskudd dvs. mindre enn 25 prosent tørrstoff må lagres på tett bunnplate med tette kanter og sluk til tett oppsamlingskum. Spredeareal: Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Hensikten med spredearealkravet er å tilpasse tilførselen av næringsstoffer til plantenes behov, og begrense mulighetene for avrenning og utvasking av næringsstoffer. Det er krav om minst fire daa fulldyrka jord pr. gjødseldyrenhet. Nedenfor angis dyr per gjødseldyrenhet. Melkeku Ungdyr storfe Ammekyr Avlspurker Sauer (vinterfora) Verpehøns Slaktegriser Slaktekylling Slaktekalkun 1 3 1,5 2,

10 Husdyrgjødsel og forurensning: Fra landbruket kan tap av næringsstoffer fra husdyrgjødsel være en betydelig forurensningskilde. Dette kan medføre til alvorlige miljøproblemer. Årsaken kan være lekkasje fra lager, utvasking, fordamping og avrenning fra jordbruksarealer. Ufornuftig plassering av tørrgjødselhauger direkte på bakken for eksempel i nærheten av vassdrag, kan også medføre stor forurensning. urora Design & Media as Spredning om våren, riktige mengder, jevn spredning, rask nedmolding og sikker lagring er med på å redusere risikoen for utslipp, samtidig som næringsstoffene kommer planteveksten til gode. Regler for lagring og bruk av husdyrgjødsel, forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, og lokal forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Åfjord kommune, se Ta gjerne kontakt med Åfjord kommune Landbruksavdelingen Telefon E-post: Telefon E-post:

11

12 Trondheim kommune Miljøenheten Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Besøksadresse: Erling Skakkes gt TRONDHEIM Tlf. ekspedisjon: E-post: Miljøsjef Marianne Langedal Faggruppe Landbruk Fagleder Anne Sissel Ness Rådgiver Hege M. Nordahl Fagkonsulent Ingar Nesset Rådgiver Geir Ivar Sandrød Skogforvalter Espen S. Bråthen Rådgiver skog Kjetil Tolvstad Sekretær Elen Haukås pi10313 Layout og print: Grafisk senter, Tk Juli 2013

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Jo det er mulig å produsere grønnsaker!

Jo det er mulig å produsere grønnsaker! 11-13. august arrangerte Fabio forsøksring studietur til Danmark med tema grønnsaker. Her følger en beskrivelse av produksjonen på gardene vi besøkte. I neste nr kommer det flere artikler fra turen. Kari

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer