Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim April 2014

2 FAKTA OM LANDBRUKSKONTORET: Landbrukskontoret er et samarbeid mellom kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim. Styringsgruppa bestod i 2013 av virksomhetsleder Jon Gunnar Weng (Spydeberg), rådmann Bjørn Sjøvold (Hobøl) og kommunalsjef Trond Christensen (Askim). Nøkkeltall årsverk 4,6 4,6 ansatte 7 7 Fordelt på kjønn K M K M Langtids sykefravær % 0,1 0 Korttids sykefravær 0,2 0,2 brukere ca B. Lokale resultat fokusområdet 2013: 1. Landbrukskontoret har arrangert 3 temamøter/markdager/skogdager for brukerne sammen med bondelagene, rådgivningstjenesten og skogeierne. 2. Det ble sendt 6 Nyhetsbrev til brukerne via e- post eller post. 3. Kontorets hjemmeside - og facebooksiden oppdateres fortløpende. 4. Brukerrådet består av to representanter fra landbruket i hver kommune. Det er avholdt ett møter. Det er arrangert et dialogmøte for brukerne og politikerne i Askim. M. Lokale resultat fokusområdet: 1. Det er avholdt ukentlige avdelingsmøter og to samlinger med vekt på sosialt samvær. 2. Alle medarbeidere har deltatt på minst et fagkurs i Det ble ikke gjennomført ordinære medarbeidersamtaler 4. Medarbeiderne har fått anledning til å ytre ønsker om fagkurs. BRUKERE: Gode tjenester Avklarte forventninger Brukermedvirkning Tjenestebeskrivelse Ja Ja Oppdatert hjemmeside Ja Ja møter i brukerråd 2 1 Avholdt dialogmøte 2 1 MEDARBEIDERE: Godt arbeidsmiljø God ledelse Faglig oppdatering og personlig utvikling som har påbegynt/ fullført utdanning/ videreutdanning pr. år 0 0 Ø. Lokale resultat fokusområdet: 1. Styringsgruppa er orientert om den økonomiske situasjon på to møter gjennom året. Virksomhetsplan for landbrukskontoret 2013, budsjett for 2014 og regnskap for 2012 er behandlet av styringsgruppa. 2. Landbrukssjefen trenger et år ekstra for å vurdere om tidsforbruk/oppgaver står i forhold til hverandre. ØKONOMI: Godt samsvar mellom rammer og resultat Effektiv ressursbruk God administrativ budsjettprosess Budsjett Regnskap Avvik * * *Både utgifter og inntekter var noe høyere enn budsjettert i 2012 og De faktiske tallene viser et lite overskudd i begge årene.

3 Lokalsamfunn Utvikle et levende og bærekraftig næringsliv i bygdene. L. Lokale resultat for fokusområdet: 1. Miljøutfordringer i landbruket Landbrukskontoret har fulgt opp intensjonene i de tre kommunenes felles «Handlingsplan for miljøtiltak i landbruket ». Redusert vannforurensning fra landbruket er det mest sentrale tema, men også landbrukets klimatiltak berøres. Regionalt miljøprogram (RMP) er årlige tilskudd som gis ved gjennomføring av utvalgte tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene i kulturlandskapet. Søknadsandelen har gått ned i alle kommunene våre. Noe av årsaken kan være overgang til elektronisk søknad i Andel som søker RMP Diff. Hobøl 99 % 94 % -5 Spydeberg 97 % 79 % -18 Askim 78 % 59 % -19 I tabellen til høyre finner vi bl.a. hvor stor andel av kornarealet som ligger i stubb. Andelen har gått markant ned fra 2012 til Hovedårsaken er at det elektroniske søknadssystemet ikke regner med areal i stubb i erosjonsklasse 1, da det ikke gis tilskudd på dette arealet f.o.m Dette gir store utslag i Askim-statistikken. For Hobøl sin del er 40/60-regelen i Morsa fjernet, som har gitt flere anledning til å jordarbeide om høsten. Høsten 2013 ga også gode forhold for høstkorndyrking, men omfanget får man ikke oversikt over før søknadsomgangen Spydeberg Hobøl Erosjonskl : Liten 47 %? 64 %? 26 %? 2: Middels 45 % 36 % 67 % 57 % 37 % 28 % 3: Stor + 4: ss 50 % 36 % 87 % 65 % 45 % 33 % % stubb av tot.areal 47 % 34 % 73 % 56 % 37 % 23 % % stubb av kornareal Askim 57 % 43 % 78 % 62 % 42 % 26 % % stubb og gras av tot.ar. 79 % 57 % 86 % 69 % 43 % 28 % % korn av tot.areal 82 % 79 % 94 % 91 % 88 % 87 % % gras av tot.areal 19 % 23 % 13 % 13 % 6 % 6 % *uten e.kl.1. i 2013 For å redusere graving i dråg/forsenkninger på kornareal, er det svært effektivt å så gras i disse. Grasdekte vannveier er et krav for å kunne høstpløye i erosjonsklasse 3 og 4, og er tilskuddsberettiget om de er 6 m brede: Grasdekte vannveier (lm) Diff. Hobøl Spydeberg Askim For å kunne jordarbeide om høsten, er det et krav om at det skal være minst 8 meter med vegetasjon langs vassdrag. Dersom det tilsås i minst 6 m bredde, er dette tilskuddsberettiget. Vegetasjonssoner (lm) Diff. Hobøl Spydeberg Askim

4 Kontoret behandlet 45 søknader om Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL, i Midlene brukes til hydrotekniske anlegg, anlegge fangdammer og alléer, renske gårdsdammer og restaurere bygninger av kulturhistorisk verdi mm. Samlet innvilget tilskudd var ca kr 2 mill. På grunn av stor interesse for å gjøre tiltak hos oss fikk kontoret tildelt ekstra midler fra fylkesmannen i fjor. Tiltak Innvilgede SMIL-midl. Søknader Kantsone Gårdsdammer Kulturlandskap Fangdammer Hydroteknisk Bygninger Totalt Vi får årlig midler fra Fylkesmannen til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tilskuddene er fordelt på følgende måte: Skogkultur Askim Hobøl Spydeberg Kostnad Tilskudd Energitilskudd Fra 2013 ble det gitt tilskudd til drenering av tidligere drenert jordbruksjord. Landbrukskontoret HSA har fått kr 1,35 mill. til disponering. Det gis 1000 kr/daa. Kontoret har påvirket til redusert gjødsling med nitrogen og fosfor ved utarbeiding av gjødslingsplaner. Gjødselplaner kan også lages av brukeren selv, eller bestilles fra andre aktører. Eiendommer som er registrert med floghavre kommer på Mattilsynets «floghavreliste», og får oppfølging/pålegg for å få bukt med ugraset. I 2013 kom det mange søknader om avlingsskadeerstatning. Hovedårsakene var store nedbørmengder i mai og juni samt påfølgende tørke i juli. Daa Tilskudd Hobøl Spydeberg Askim Sum Gjødselplaner Hobøl 21 Spydeberg 31 Askim 25 Floghavre Hobøl 63 Spydeberg 101 Askim 109 Avlingsskade Hobøl 15 Spydeberg 23 Askim Informasjon til barn og ungdom om jordbruk, skogbruk, utmark og vilt. Informasjon til folk flest/politikerne Det er gjennomført skogdager på Vollene miljøgård i juni for alle 5.-klassinger i de tre kommunene. Innføring i skogbruk og viltforvaltning er sentrale tema, ca 250 barn deltok. Deltok på «Ta på en kylling» på Oraug gård i Askim. Dette er et tiltak rettet mot barnehagene i nærkommunene, Oraug kyllingoppdrett arrangerer i samarbeid med Bondelaget og landbrukskontoret. Ca. 500 barn og voksne møtte opp på kyllingdagen i Landbrukskontoret har arrangert 3 temamøter/markdager/skogdager for brukerne sammen med bondelagene og skogeierlaget HESSA (Hobøl, Enebakk, Spydeberg, Skiptvet og Askim).

5 3. Landbruksbasert næringsutvikling Kontoret har fått gjennomslag i Innovasjon Norge for 4 BU-søknader fra brukerne i de tre kommunene om midler til investeringer i tradisjonelt landbruk og bygdenæringer i Summene pr. tiltak ligger i størrelsesorden fra kr ,- til kr søknader ble avslått. Det var mange søknader innvilget i Dette kan være noe av årsaken til at det var så få saker i Som i resten av landet, går antall aktive brukere dessverre ned også i våre kommuner. PT-søkere Diff. Hobøl Spydeberg Askim De fleste av de som søkte produksjonstilskudd i 2013, søkte elektronisk. Det er meget bra. Kommune Søkt elektronisk Hobøl 93 % Spydeberg 88 % Askim 82 % Snitt/totalt 88 % Tall fra søknad om produksjonstilskudd pr Hobøl bruk dyr Melkekuer 3 93 Ammekuer 5 53 Storfe Avlspurker 1 8 Slaktegriser 1 84 Søyer Verpehøner Slaktekyllinger dekar Korn Eng Beite Grønnsaker 0 Bær 0 Spydeberg bruk dyr Melkekuer Ammekuer 4 85 Storfe Avlspurker Slaktegriser Søyer Verpehøner 4 70 Slaktekyllinger dekar Korn Eng Beite Grønnsaker Bær 1 223

6 Askim bruk dyr dekar Melkekuer 1 18 Ammekuer 0 Storfe 1 48 Avlspurker Slaktegriser Søyer 2 95 Verpehøner Slaktekyllinger Livkylling Korn Eng Beite Grønnsaker 0 Bær 0 I 2013 ble det etablert noen skogsbilveier og andre landbruksveier. Bygging av veier (m) Askim Hobøl Spydeberg Skogsbilveier Andre landbruksveier I 2013 ble det innvilget 3 nydyrkingssøknader i Askim på til sammen 103 dekar. Nydyrking Søknader Dekar Askim Hobøl 0 0 Spydeberg 0 0 Vi merker større interesse og tilgang på avløpsslam. Alle saker sendes til Helsehuset i Askim. Avløpsslam Askim Hobøl Spydeberg bruk dekar 318, ,5 4. Lovsaker Kontoret behandler alle konsesjonssaker og jordlovssaker i kommunene. Kontoret har nå alle kurante konsesjonssaker i Spydeberg delegert. Lovsaker Hobøl Spydeberg Askim Konsesjonssøknad Konsesjonsøknad m/formål bopliktsfritak Søknad om deling Egenerklæring om konsesjonsfrihet Søknad om omdisponering 1 1 0

7 5. Vilt Det ble gjennomført Elgbeitetaksering for Østfold 2013, alle tre kommunene deltok. Resultatene foreligger i egen rapport. Fellingsresultat for rådyrjakta 2013 og 2012: Kommune Hobøl Spydeberg Askim År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 22 % 16 % 39 % 31 % 43 % 48 % Fellingsresultat fra elgjakta 2013 og 2012: Kommune Hobøl Spydeberg Askim År Tildelt totalt Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent 96 % 75 % 90 % 96 % 100 % 106 % Det ble åpnet for hjortejakt i Hobøl i Elgvaldet fikk fellingstillatelse på 3 hjort, og felte 1 eldre hanndyr. VIRKSOMHETENS OPPSUMMERING Hva har vi lykkes med i 2013? Gjennomført kurs/samling for nye brukere i samarbeid med Trøgstad, Eidsberg og Skiptvet kommune. 52 personer deltok. Det er utarbeidet Retningslinjer for tildeling av tilskudd til miljøtiltak i landbruket for De er grunnlaget for tildeling av SMIL- og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket). Arrangerte kurs i skogkulturarbeid for 17 ungdommer, som videre resulterte i sommerjobb for flere av deltakerne. Arrangerte i samarbeid med Aktiv Skogbruk motorsagkurs for damer. 8 damer deltok. Skogdag med skogbrannøvelse med helikopter. Sambandsøvelse med sikringsradio. Fått i stand rødhyllprosjekt som avsluttes 2014 Arrangerte 2 kvelder med miljøplanveiledning i Askim og Spydeberg. Stor oppslutning og økt bevissthet om viktigheten av miljøplan trinn 1.

8 Behandlet i alt 190 søknader fra skogeiere i vårt område om midler fra skogfondet til skjøtsel og miljøtiltak i skog. NMSK-tilskuddet utgjorde kr ,- av samlet investeringer på kr ,-. Det er i tillegg gitt tilskudd til produksjon av flis på kr ,-. Landbruksforvaltningen i Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet og Enebakk sammen med HESSA skogeierlag arrangerte skogdag i juni på Nes Lensemuseum i Skiptvet. Rødhyllproblematikk, kantsone mot elv og alternativer til gran var blant annet tema. Det er organisert innsamling av landbruksplast og jern i juni og november. Spesielle utfordringer i 2014 som videreføres fra tidligere Varsel fra fylkesmannen om endringer i forskriftene om miljøkrav for jordbruksdrift i nedslagsfeltet til Glomma sør for Øyeren og i Morsa. Disse ble innført/sist endret i 2011, og stadig endringer fører til lite forutsigbarhet for forvaltningen og brukerne. Fortsatt stort behov for veiledning av brukerne i innførte miljøkrav og påfølgende tilskuddsordninger. Må opprettholde arbeidet med å motivere brukerne til å opprettholde antall dekar med redusert jordarbeiding, antall meter buffersoner og antall meter grasdekte vannveier. Deltar i arbeidet for å utarbeide tiltaks-analyse/tiltaksplan for Vannområdene Glomma sør for Øyeren og Morsa. Bidra til å følge opp St.meld. nr. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken. Spesielt utfordrende både å få til en økt matproduksjon samtidig som det er innført strenge miljøkrav. Saksbehandling og veiledning til brukerne om hensyn som må tas til Miljøregistreringer i skog (MIS) og naturtyperegistreringer ved søknader om nydyrking, bygging av skogsveier, planeringer etc. Saksbehandling generelt krever økte vurderinger av miljøhensyn etter Naturmangfoldloven selv om en sak avgjøres etter annet lovverk denne loven er sektorovergripende. Innføring av strengere krav til foryngelseskontroll i skog har ført til økt arbeidspress. Det er innført et krav om at skog må forynges innen 3 år etter hogst. Økt forvaltningskontroll og foretakskontroll fra fylkesmannen setter generelt større krav til mer detaljerte søknader fra brukerne som igjen fører til økt arbeidsmengde ved søknadsbehandling. Stort informasjonsbehov til brukerne. Generelt har kontoret fått økt arbeidsmengde med høyere aktivitet og interesse for viltforvaltningen. Store nedbørmengder gir for store belastninger på hydrotekniske tiltak. Stor søknadsmengde til Smil-midlene. Potten er for liten til å dekke behovet. Mange gårdsbruk har behov for bolig nr. 2. Kommuneplanene åpner generelt ikke opp for dette. Mange gårdsbruk ønsker å iverksette tilleggsnæringer. Det kan være behov for bestemmelser til kommuneplanen som legger bedre til rette for dette.

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014

Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Hedmarken landbrukskontor Årsrapport 2014 Innhold Innledning... 3 Stillingsoversikt... 3 Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange... 4 Landbrukskontorets oppdrag og tjenesteproduksjon... 4 2 Spesielle

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden. Kommunedelplan Landbruk

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden. Kommunedelplan Landbruk MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Kommunedelplan Landbruk 2013 2030 Høringsutkast juni 2015 2 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 5 3.0 Naturgrunnlaget... 7 3.1 Topografi... 7 3.2 Klima...

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

SPESIELT FOR JORDBRUKET

SPESIELT FOR JORDBRUKET HAMAR KOMMUNE ÅRSMELDING FRA FAGGRUPPE LANDBRUK 25 Arbeidssituasjonen Ingen endringer i arbeidssituasjonen siste året. Rådgivningsoppgaver. Driftsplanlegging og søknader om BU-midler til bruksutbygging

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Strategiplan for næring og miljø 2009 2012 Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune Nærings- og miljøplan 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013.

Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Sluttrapport for Jordbruksprosjektet i Sør- Østerdal 2009-2013. Vedtatt i styringsgruppa 04.februar 2014 1 1. Beskrivelse av prosjektet og forankring i mål. 1.1 Bakgrunn Sør-Østerdal, bestående av kommunene

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer