Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013"

Transkript

1 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden. Alternativet til å drive jorda selv, er å leie den bort som tilleggsareal til annen eiendom i drift. Loven setter krav om 10 års leieavtale uten mulighet for eier til å si opp avtalen dersom det ikke foreligger mislighold fra leietakers side. Alle leieavtaler skal sendes til kommunen for godkjenning. Ved behandling av avtalen skal kommunen ta hensyn til hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen på arealet, om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord og søkerens livssituasjon. Dersom eier ikke ønsker å inngå avtale om bortleie for 10 år, sendes det begrunnet søknad til kommunen om det i tillegg til leieavtalen. På Statens Landbruksforvaltnings nettsider finnes utfyllende informasjon: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt Beitekrav for storfe i løsdrift utsettes Landbruks- og matministeren har utsatt innføring av beitekrav for storfe i løsdrift med ett år. Kravet trer dermed i kraft 1. januar 2014 for storfe som holdes i løsdrift. Årsaken til utsettelsen begrunnes med at noen produsenter ikke har mulighet til å slippe dyr på beite, og at Mattilsynet arbeider med oppdatering av en veileder om hvordan mosjonsbestemmelsen skal praktiseres. Dette gjelder bl.a. krav til luftegård eller eventuelt regler for dispensasjon. 2

2 Jordbruksstatistikk Tall fra søknader om produksjonstilskudd fra 2000 til 2012 viser at størrelsen på driftsenhetene øker år for år mens antall brukere går ned. Denne utviklingen har gått senere i Eidsberg enn i våre nabokommuner. Jordbruksareal i drift og antall søkere pr. 31. juli årene År EIDSBERG, TOTALT EIDSBERG, GJENNOMSNITTS TRØGSTAD, TOTALT TRØGSTAD, GJENNOMSNITTS RAKKESTAD, TOTALT RAKKESTAD, GJENNOMSNITTS Kilde: Statens landbruksforvaltning Gjennomsnittsarealet pr. driftsenhet har hatt en stor økning de senere år, men vi ser at denne utviklingen har gått langt raskere i våre nabokommuner i nord og sør. Årsaken ligger nok vesentlig i at Eidsbergbøndene i større grad driver sine egne eiendommer, mens det er mer vanlig med bortleie og også noe salg og sammenslåing av bruk i våre nabokommuner. Arealene er hentet fra søknader om produksjonstilskudd, og gjelder derfor også leiejord i andre kommuner. Arealbruk i Eidsberg Produksjon av vekster Fulldyrka jord, slått/beite Innmarksbeite Annet grovfor Vårhvete Høsthvete Rug og rughvete Bygg Havre Oljevekster Engfrø

3 Produksjon av vekster Erter, bønner, belgv Bær og frukt Poteter Grønnsaker på friland Sum planteproduksjon 1) ) Inkl. vekster som ikke er med i tabellen. Kilde: Statens landbruksforvaltning Arealene er hentet fra søknader om produksjonstilskudd i Eidsberg, og gjelder derfor også leiejord i andre kommuner. Nedgangen fra 2010 til 2012 kan ha flere årsaker, bl.a. leieforhold i andre kommuner (både innleie og utleie) og arealendringer som resultat av nye oppmålinger. Av tabellen ser vi at det er små endringer i arealbruken, men at kornarealene varierer med værforholdene om høsten og muligheten for å få sådd høsthvete. Glomma opplevelser Eidsberg kommune deltar i reiselivsprosjektet «Glomma Opplevelser» sammen med kommunene Rakkestad, Askim, Sarpsborg og Skiptvet. Prosjektet er initiert av Skiptvet kommune og har en varighet på 3 år. Prosjektet har som visjon at Glommaregionen skal tilby aktiviteter og opplevelser til vann, land og historie. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for opplevelsesnæringer i kommunene langs Glomma. Videre skal prosjektet bidra til å koordinere prosjekter, tiltak og skape nettverk blant aktørene. Det ble gjennomført informasjons- /mobiliseringsmøte i Eidsberg 7. januar, hvor antall deltakere passerte 30. Deltakerne var bredt representert av; grunneiere, brukere, lag & foreninger, privat næringsliv og fra administrasjon og politikere i Eidsberg kommune. Mer informasjon om dette kan dere få ved henvendelse til kommunen v/kai Roterud, tlf eller e-post:

4 SMIL- midler 2013: Kommunene får hvert år tildelt en pott med penger fra Fylkesmannen som skal benyttes som tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket. Denne ordningen omfatter både forurensingstiltak, tilretteleggingstiltak og kulturlandskapstiltak. Det kan søkes om tilskudd til bl.a: utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg (samlegrøfter, kummer og utløp) istandsetting/restaurering av gamle beiter etablering av fangdammer restaurering av gårdsbrønner, utvendig istandsetting etter antikvariske prinsipper av mindre bygninger som ikke nyttes i drifta andre tiltak Tilskuddet utgjør fra % av godkjent kostnadsoverslag. Ved etablering av fangdammer kan inntil 70 % tilskudd gis. Sammen med søknadsskjema skal det vedlegges: Kart over eiendommen hvor tiltaket skal gjennomføres, med inntegning av tiltakets plassering Kort beskrivelse av problemet/tiltakets beskaffenhet legg gjerne ved bilder Kort beskrivelse av hva som skal gjøres Kostnadsoverslag, inkl. egen arbeidsinnsats. Egen arbeidsinnsats settes til 200 kr/t eks. bruk av egne maskiner/redskap Miljøplan trinn 2 Søknadskjema finner du her: Både den som leier og den som eier kan søke tilskudd. Dersom det er leier som søker, skal det foreligge aksept fra grunneier. Tilskudd skal være omsøkt og innvilget før tiltaket gjennomføres. Søknadene blir behandlet fortløpende (kan bli endret i forbindelse med rullering av lokal tiltaksstrategi). Dersom tiltaket kan tenkes å få konsekvenser for naboeiendom, skal angjeldende nabo varsles om tiltaket. Mer informasjon om den enkelte ordning kan dere få ved henvendelse til landbruksforvaltningen i kommunen v/ Ragnhild Saakvitne tlf eller e-post:

5 Kurs i skogbruksplan 5. mars kl Eidsberg kommune og Smaalenene skogeierlag arrangerer kurs om forståelse og bruk av skogbruksplan. Kurset holdes i kommunestyresalen i Eidsberg (Heggin) Påmelding skjer ved henvendelse pr. tlf (servicekontoret). Kursleder blir skogbrukssjef Knut Østby i Rakkestad kommune. Knut har mangeårig erfaring med bruk av skogbruksplaner i praksis. Kurskvelden vil avklare begrepsbruk og forståelse for den nye skogbruksplanen som dere har mottatt. Kurset er gratis for deltakerne. Den finansieres av rentemidler. For de av dere som står foran et generasjonsskifte på eiendommen kan det være lurt å møte opp flere generasjoner. Vel møtt til et lærerikt kurs! Kurs i ungskogpleie 4. og 5. april i Smaalenene skogeierområde 10 timers kurs i ungskogpleie. Den 4.april på kveldstid og den 5. april en hel dag i skogen. Påmelding til Jon Arne Michelet på e-post Fellingsstatistikk rådyr Det var 155 godkjente vald i kommunen i Totalt 491 fellingsretter på rådyr ble gitt. Det ble felt 233 dyr noe som tilsvarer 47,5%. Tildelt og antall dyr felt pr. alderskategori Tildelt totalt Felt Hannkalv Felt Hunnkalv Felt Hann Eldre Felt Hunn Eldre Felt totalt

6 Aldersfordeling i % (skutte dyr) % Felt Hannkalv 15,02 19,5 17,27 18,59 22,96 % Felt Hunnkalv 12,88 11,9 12,73 8,54 14,28 % Felt Hann Eldre 51,50 46,5 45,45 54,77 48,47 % Felt Hunn Eldre 20,60 22,1 24,55 18,09 14,28 Antall felte dyr Fellingsprosent 47,5 45,8 45,7 53,8 53,4 52 rådyr ble funnet døde eller fikk dødelig utfall etter fallvilt i Eidsberg i Eidsberg kommune hadde 100 uttrykninger på fallvilt i Det første villsvinet ble påkjørt i kommunen i Dette skjedde i Hærland lille juleaften. På kommunens hjemmesider vil dere finne utfyllende rapporter på rådyr, elg og fallvilt. Rovvilt Ingen gauper ble felt i Eidsberg under gaupejakta Det meldes om noen observasjoner på gaupe. Ulv- ingen kjente revirmarkeringer i kommunen i vinter. Men det observeres ulv med jevne mellomrom. Dette er ikke uvanlig på denne tiden av året hvor parring foregår. Fallvilt Eidsberg kommune har en egen ettersøksring som har ansvar for alt fallvilt. Er du uheldig og kjører på et dyr eller ser dyr som er såret/skadet så meld dette til vakttelefonen som har mobilnr Kurs for nye bønder 6. mars kl i Trøgstad. Landbruksforvaltningen i Trøgstad, Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Skiptvet inviterer nye bønder til felles informasjonsmøte om muligheter og plikter/krav som stilles til nye bønder. Vi gjennomgår: Gjeldende planer og regelverk Diverse tilskuddsordninger Diverse miljøkrav, planer og ordninger Kart og informasjonskilder Bu-ordningen og muligheter Skog og viltforvaltning mm Nærmere informasjon følger senere, men hold av kvelden allerede nå. Velkommen.

7 Vi trenger din E-postadresse og ditt mobilnummer. For å nå så mange som mulig med informasjon ber vi dere om å sende oss e-postadressen deres og mobilnummeret slik at vi i framtida kan sende dere informasjonsskrivet direkte på e-post og varsle dere om nytt skriv via SMS. E-postadresse og mobilnummer kan sendes til: Kontaktopplysninger Adresse: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen Telefon: Mail:

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR 1 2010 Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon 69 80 60 00 E-mail:

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer