Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr"

Transkript

1 MELDINGSBLAD FRA NÆRINGSAVDELINGEN I SKIPTVET NR Januar 23. ÅRGANG Postadresse: Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk, Storvn. 24, Postboks 115, 1806 Skiptvet Telefon Knut Bjørnstad Arne Christiansen Tove Ødemark Liv Hjerpeton Ekspedisjonstid (15.00), torsdag Viken Skogeierforening: Skogsleder Arnfinn Espenes. Kontor: Solhuset, Mysen Tlf Mobil INNHOLD Bemanningen ved Næring og teknikk Gjødselplan Nytt krav til driveplikt for alle som eier eiendom med jordsareal Oppdateringskurs i plantevernsertifikat Veterinærvakt Produksjonstilskudd januaromgangen 2010 Bygdeutviklingsmidler Skogfond SMIL Kurs i miljøplan trinn 2 Fellingsrapport -rådyr 1

2 BEMANNINGEN VED NÆRING OG TEKNIKK Arne Christiansen er sykmeldt, i hvert fall ut januar, og noen arbeidsoppgaver må derfor nedprioriteres ved Næring og teknikk. GJØDSELPLAN Kommunen lager ikke gjødselplaner pga bemanningssituasjonen nevnt ovenfor. Ta kontakt med Forsøksringen SørØst tlf Gjelder også de som ikke er medlem i Forsøksringen. NYTT KRAV TIL DRIVEPLIKT FOR ALLE SOM EIER EIENDOM MED JORDBRUKSAREAL Merk: Med virkning fra 1. juli 2009 er reglene om driveplikt endret. De globale utfordringene knyttet til matsikkerhet, klima og befolkningsøkningen gjør det stadig viktigere å styrke virkemidler som kan bidra til matproduksjon. Stortinget har derfor nylig vedtatt en rekke endringer i landslovgivningen. I tillegg til endringene i odelsloven og konsesjonsloven, er det gjort endringer i jordloven 8 som blant annet innebærer varig driveplikt for alle som eier en landseiendom. Dette gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren har hatt driveplikt etter odelsloven eller konsesjonsloven tidligere. Driveplikten kan oppfylles av eieren selv, eller ved bortleie på bestemte vilkår som er fastsatt i loven. Hvis eieren velger å leie bort jorda er det nå et krav at den skal leies bort som tilleggsjord, og leieavtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det kreves videre at avtalen må være skriftlig, den må være på 10 års varighet eller mer, og at den skal i leieperioden være uoppsigelig for eier. Gjeldende leieavtaler gjelder til den utløper. I henhold til Forpaktningsloven skal alle jordleieavtaler sendes til kommunens landsforvaltning. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for kortere leieavtale enn 10 år. Mer informasjon er å finne på Lands- og matdepartementets hjemmeside eller ved henvendelse til kommunen. VETERINÆRVAKT UTENOM ORDINÆR KONTORTID Vi minner om telefonnummer til veterinærvakt utenom vanlig kontortid: Ordinærvakt mandag til fredag kl og helg: tlf for Askim, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet og Spydeberg. tlf for Eidsberg, Marker, Rømskog og Trøgstad. 2

3 PRODUKSJONSTILSKUDD - JANUAROMGANG 2010 Ved søknadsfristens utløp 20. januar har over halvparten av de som søker produksjonstilskudd, husdyr/avløsning, levert søknaden på nettet. Veldig bra! BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Hovedoverskriften for 2010 vil bli "same procedure as last year". Men det vil bli noen få justeringer. Enkelte saker knytta til hest i næring, gjødsellager samt tørkeanlegg for høy og korn vil bli vurdert litt annerledes enn hva praksis har vært så langt. Handlingsplanen er klar i løpet av januar, så pr. dags dato er ikke detaljene rundt dette klarlagt. Har du tanker om byggeprosjekter i 2010 er det viktig at du melder dette til Næring og teknikk snarest så vi får det inn i prioriteringene for I inneværende år vil Innovasjon Norge kreve investeringsregnskap ved sluttutbetaling. Det foreligger ingen oppskrift for hvordan dette skal se ut, men minimumskravet er at det foreligger en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører. Det kan også bli noen endringer i forbindelse med ferdiggodkjenning (ferdigattest), jfr. den nye plan- og bygningsloven. SKOGFOND For de som synes det er trekt for lite skogfond for 2009, kan ekstra innbetaling foretas før 4. februar Skjema SLF-918 (fåes ved NT) fylles ut og leveres Næring og Teknikk. Oversikt over skogfondet sendes til de som har hatt bevegelse på kontoen. Vedlegg i denne sendingen. SMIL Det ble i 2009 tildelt SMIL midler til følgende prosjekter i Skiptvet: Fangdam, reparasjon av utløp i bekk, reparasjon av kummer, etablering av avskjæringsgrøfter, restaurering av vognskjul og opprensk av gårdsbrønn. For å søke SMIL - midler er det obligatorisk å ha miljøplan trinn 2 på driftsenheten. Dette er også en god måte og dokumentere det miljøarbeidet som faktisk utføres på gården. 3

4 KURS I MILJØPLAN TRINN 2 Bli med på kurset som Skiptvet bondelaget i samarbeid med Skiptvet kommune arrangerer. Kurset går over 2 kvelder og i tillegg blir det en befaring. Kurset holdes i Herredshuset i Skiptvet. Kurset koster kr 300,- KURSPLAN: Kurs i miljøplan med fokus på trinn 2 1. mars: Miljøplan, forholdet til regionalt miljøprogram og endra jordarbeiding Sted: Skiptvet Herredshus Tid: Kl Gjennomgang av kursplan v/lokal landsforvaltning Miljøplan trinn 1 v/ Inga Holt, Forsøksringen SørØst Nytt i RMP v/ Inga Holt, Forsøksringen SørØst Endret jordarbeiding v/ Bjørn Inge Rostad/Trond Gunnarstorp elleringa Holt, Forsøksringen SørØst Utdeling av kartpakke v/lokal landsforvaltning Hjemmeoppgave: Gjennomgang av gårdens miljøplan trinn mars: Tekniske miljøtiltak, SMIL og kulturlandskap Sted: Skiptvet Herredshus Tid: Kl Oppfølging av hjemmeoppgave v/ Inga Holt, Forsøksringen SørØst Tekniske miljøtiltak v/knut Berg, Forsøksringen SørØst Landets kulturlandskap v/vikar, Fylkesmannen i Østfold Hvordan skrive en søknad om SMIL-midler v/lokal landsforvaltning Presentasjon av befaring v/lokal landsforvaltning Hjemmeoppgave: Hvilke tilpassninger bør gjøres på min gård for å redusere forurensning fra landet? 19. eller 21. april: Befaring Sted: Skiptvet Oppfølging av hjemmeoppgave v/ Knut Berg, Forsøksringen SørØst Sted for befaringen avtales i løpet av kurset. Det er anledning til å komme med ønsker og forslag til hva befaringen skal inneholde. Påmelding innen 15. februar til Skiptvet kommune Servicekontor, tlf , eller 4

5 OPPDATERINGSKURS I PLANTEVERNSERTIFIKAT Det settes opp et dagskurs på Solhuset, Eidsberg, onsdag 17. februar. Dersom det er 10 år eller mer siden du tok autorisasjonskurs for første gang, trenger du en fornying av dette. Minstekravet for fornying er å ta et kurs på 7 timer pluss en individuell oppgave. Kurset vil bli gjennomført i løpet av en dag. I tillegg må det bestås en oppgave/eksamen for å få godkjent kurset. Oppgaven, som gjøres unna på 1 time, arrangeres 3. mars, samme sted. Kurset er fordelt på følgende emner: Integrert plantevern (2,5 timer) Godkjenning og av plantevernmidler med hovedvekt på regelverket og etiketten (2 timer) Plantevernmidler helse og miljø med hovedvekt på konsekvenser ved av plantevernmidler for forer, miljø og er av plantevernmidler (2 timer) Sprøyteutstyr, innstilling og (0,5 timer) Påmelding innen 1. februar til Inga Holt på tlf , eller HAR DU HUSKET Å LEVERE FELLINGSRAPPORT 2009 RÅDYR? Valdansvarlige skal rapporterer inn fellingsresultatet innen 10 dager etter jaktas utløp. Dersom dette ikke skjer vil det få konsekvenser i form av at valdet ikke opprettholder sin meldeplikt i henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 17 og Viltloven 50. Følgene av at valdet ikke opprettholder meldeplikten kan bli at valdet opphører og da må søke kommunen om godkjenning på nytt for å få fellingstillatelse neste år. LANDBRUKSSTATISTIKK FOR SKIPTVET EIENDOMMER OG DRIFTSENHETER Vi har laget noen tabeller for å synliggjøre utviklingen av arealen og dyreholdet i Skiptvet fra 1999 til Tallene viser at det er nedgang både i areal og antall driftsenheter, mens for eks antall mjølkekyr har holdt seg 5

6 stabilt selv om antall ere har gått ned fra 17 ere i 1999 til 12 ere i driftsenheter er ikke det samme som eiendommer. Driftsenheter er de som søker om produksjonstilskudd og som dermed registreres i denne statistikken. Trenden er at det blir færre og større driftsenheter, en nedgang på 46 driftenheter fra 1999 til Tallene nedenfor er hentet fra søknad om produksjonstilskudd. Nedgangen i areal kan ha flere årsaker bl.a arealendringer som resultat av nye oppmålinger og leieforhold i andre kommuner (tall fra innleid og utleid arealer i andre kommuner er med i statistikken). AREALTALL I SKIPTVET Produksjon av vekster Fulldyrka jord, slått/beite Innmarksbeite Vårhvete Rug og rughvete Bygg Havre Oljevekster Engfrø Høsthvete Andre vekster (samlet) Sum dekar Planteproduksjon driftsenheter Kilde: Statens landsforvaltning DYRETALL I SKIPTVET Dyreslag Kilde: Statens landsforvaltning dyr dyr dyr dyr dyr Hester Mjølkekyr Ammekyr for kjøttprod Avlspurker Gris solgt/slakta i året Sau vinterf./over 1 år Verpehøner Kylling slaktet i år Til ettertanke: Størst fare for fremtiden er likegyldigheten. 6

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer