ORDNINGENE OG VILKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDNINGENE OG VILKÅR"

Transkript

1 Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR

2 Hva gjør Landbrukskontoret? Felles landbrukskontor Forvalter lovverk, ulike tilskuddsordninger, næringsutvikling, natur- og miljøforvaltning, viltforvaltning og viltnemndssekretariat Årsverk: 5,5 fordelt på 7 personer Har kontorsted i 3. etasje, Storgata 13 (Vikenbygget) Informasjon om aktuelle landbruksnyheter:

3 Hva gjør landbrukskontoret? Lovsaker og administrative saker Søknader om konsesjon Søknader om deling av eiendommer Søknader om omdisponering av jordbruksareal Søknader om fritak fra boplikt Motorferdsel i utmark og vassdrag Hundelov Jordbrukssaker Produksjonstilskudd Sykeavløsning Regionalt miljøprogram (RMP) og endret jordbearbeiding Avlingsskade Gjødselplaner Jordprøver Landbruksforurensning/miljøtiltak Fangdammer og husdyrgjødsel Veterinærvaktordningen Økologisk landbruk Søknader om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) Næringsutvikling Beitesaker, organisert beitebruk Nydyrking, planering, oppfylling, grøfting Jordleie/forpaktningskontrakter Spesielle miljøtiltak (SMIL-midler) Steinssletta, utvalgt nasjonalt kulturlandskap Kulturlandskap Skogbrukssaker Skogsveier Tillatelse til sprøyting av skog Skogskjøtsel Resultatkontroll Skogkultur Skogfond Refusjon fra skogfond Meldinger om hogst i marka (eller andre steder) Låser/nøkler til skogsbilveiene Bioenergi Skogbrannvern Rentemidler av skogfond Viltsaker Fellingsrapporter elg Sett elg-skjema, tannmateriele med mer Aministrasjon vald- og jaktledere Ettersøk, skadet vilt, salg av kjøtt Fellingsrapporter rådyr Viltnemnda Andre viltsaker Fisk Alle saker

4 Oppå Ringerike, sjølve himmelrike Svært gode naturgitte betingelser Landets største jord- og skogregion Stor nærings- og samfunnsaktør Arealtyper i Ringerike, totalareal km² 2 % 1 % 2 % 1 % 3 % 9 % 5 % 0 % 0 % Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen myr Åpen jorddekt fastmark Åpen grunnlendt fastmark Fjell i dagen og blokkmark Bebygd og samferdsel Ikke kartlagt og vann 77 %

5 Nøkkeltall for jordbruket Kilde: Olav Bjotveit, Buskerud Bondelag (2010)

6 Produksjonstilskudd i jordbruket Arealtilskudd Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr (31/7 og 1/1) Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon Tilskudd til dyr på beite/utmarksbeite Omleggingstilskudd til økologisk landbruk Arealtilskudd til økologisk landbruk Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (1/1) Driftstilskudd til melkeproduksjon Driftstilskudd til spesialisert kjøttproduksjon Frist: 20. august og 20. januar

7 Vilkår for å motta tilskudd Krav til foretaket Registrert i Enhetsregisteret Omsetningskrav Krav til foretakets eier Krav til foretakets produksjon Vanlig jordbruksproduksjon Produksjon på en eller flere landbrukseiendommer Må disponere arealet eller dyret Krav til jordbruksarealene

8 Driftsfellesskap Ikke for tett samarbeid Miljøkrav Generelle miljøkrav Miljøplan Brudd på vilkår eller for mye utbetalt i tilskudd Reduksjon eller avkortning i tilskudd Tilbakebetaling og motregning

9 Nye søkere kontakt Landbrukskontoret Foretaket registrert i Landbruksregisteret? Oppfyller foretaket omsetningskravet? Produksjonstilskuddsskjema må leveres sammen med skjemaet SLF-056 Papirskjema eller levere søknad på nett? Kontroll 5 % av foretakene Opplysninger gitt i søknad (areal, dyretall, miljøplan med mer.)

10 Miljøplan (trinn 1) Hvem må ha miljøplan? Hva skal miljøplanen inneholde? Kart Gjødslingsplan Sprøytejournal Sjekkliste (SLF) Bør oppbevares i 10 år

11 Miljøplanen skal inneholde: Kart (målestokk 1:5000) over hele jordbruksarealet som foretaket disponerer, hvor skifteinndeling fremgår, og hvor følgende er avmerket: Kulturminner Jordbruksareal, tun, veier, restareal (kantsoner, åkerholmer og lignende) Arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer Andre forhold av miljømessig betydning Gjødslingsplan (OBS! Ny gjødselplan hvert år, jordprøver maks 8 år) Sprøytejournal som inneholder: Hvilket skifte og kultur det sprøytes i Skadegjører, preparat og dosering samt dato sprøyting er foretatt Sjekkliste (SLF) Eventuell plan for gjennomføring av tiltak som eventuelt er avdekket gjennom manglende ivaretakelse av miljøhensyn Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak

12 Miljøplanen kan inneholde: Kart som viser ugras/floghavre på jordbruksarealet, og en oversikt som viser når det er foretatt floghavreluking etc. Kart som viser hvor på eiendommen dert er diesel, bensin, rottegift, olje- og smøremidler, gass med mer. Det kan være lurt at miljøplanen brukes som en logg for det arbeidet du gjør på gården, og kan sånn sett være et nyttig oppslagsverk dersom du ønsker å gå tilbake å se når det var du f.eks gjorde noen utbedringer på et tak, eventuelt gruset opp gårdsplassen, når du slapp dyra på utmarksbeite, tilsyn på utmarksbeite, når og hvor du luket floghavre, når du sist leverte landbruksplast etc

13 Regionale miljøprogram (RMP) Fylkesvise tilskuddsordninger tilpasset miljøutfordringer i hvert fylke Redusere negative miljøeffektiver som avrenning av jord, næringsstoffer og plantevernmidler Frist: 20. september Hvem kan søke? De som søker produksjonstilskudd Beitelag

14 RMP foreløpige satser (2011)

15 Spesielle miljøtiltak (SMIL) Formål: Å fremme natur- og kulturverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket (utover «vanlig» jordbruksdrift) Tiltak prioriteres ut ifra lokale målsettinger og strategier Årlige tildelinger: Ringerike: Hole: Frist: 15. mai (hvis restmidler: 20. september) Hvem kan søke? Alle med landbrukseiendom

16 Hva kan det søkes tilskudd til? Tiltak som tilrettelegger for økt tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet Tiltak som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturverdier, inkludert verneverdige bygninger Tiltak som bidrar til å redusere avrenning av jord- og næringsstoffer til vassdragene

17 Retningsgivende SMIL-satser Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter inntil 100 % - vurderes i hvert tilfelle Økologiske rensetiltak inntil 70 % Hydrotekniske tiltak inntil 50 % Andre forurensningstiltak vurderes i hvert tilfelle Støpt platting/overbygg fôringsplass* inntil ,- i nedslagsfelt Sogna, Steinsfjorden og Sælabonn inntil ,- øvrige områder i kommunen Bygningsmessige tiltak inntil 35 % Kulturlandskapstiltak inntil 50 % Timesats egenandel inntil kr 300,-/time * Gis ikke dersom BU-midler tildeles

18 Bygdeutviklingsmidler Formål: Å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt Frist: Søknader mottas fortløpende Hvem kan søke og hva kan det søkes om? Tilknytning til landbrukseiendom Tilskudd, rentestøtte og lån

19 Det kan søkes om BU-midler for følgende: Investeringer i tradisjonelt landbruk Investeringer i tilleggsnæring i landbruket Lån til investering i bolig på gårdsbruk Lån til kjøp av landbrukseiendom Etablererstipend Kompetansetiltak («10-timers»)

20 Hvilke søknader blir prioritert? Saker som prioriteres: Lønnsomme, framtids- og miljøretta produksjonsopplegg med basis i familiebruk og tilhørende samarbeidsløsninger, og som åpner for: Nyskaping og innovasjon Kostnadseffektiv produksjon Bruk der en vesentlig del av brukerens inntekt kommer/vil komme fra gården Tiltak rettet mot kvinner og ungdom gis prioritet innen gjeldende retningslinjer. Nettverksbasert innovasjon og utvikling, dvs verdiskaping gjennom samarbeid mellom bønder og/eller andre næringsaktører Bedriftsretta fellestiltak, produksjonsklynger Stimulere til kompetanseheving og innovasjon i landbruket. Saker som ikke prioriteres: Søknader kan avslås der lønnsomheten i nåværende driftssituasjon er dårlig/og eller er lønnsomheten av valgte investering er for dårlig

21 Tradisjonelt jord- og hagebruk Saker med høyeste prioritet: Melk og storfe med framtidsretta produksjonsopplegg Sauehold på bruk med framtidsretta produksjonsopplegg Økologisk produksjon Samarbeids- og fellesløsninger innenfor både husdyr- og planteproduksjon Investeringer på bruk i generasjonsskiftefasen. Saker med høy prioritet: Lønnsomme investeringer på bruk med framtidsretta produksjonsopplegg. Dette gjelder husdyr for øvrig og planteproduksjon innenfor potet, frukt, bær og grønt. rentestøtte til grøfting. Saker med laveste prioritet: Lager og tørke for matkorn og høy. Saker som ikke prioriteres: Tilleggsareal, verksted, redskaps-hus. Utbygging som mest har karakter av vedlikehold og som mer innebærer tilpasning enn omstilling må vurderes i hvert tilfelle. Utviklingstiltak/nye næringer Saker med høy prioritet: Videreforedling og produktutvikling Lokal mat Treutnytting og bioenergi Inn på Tunet Grønn opplevelse- og tjenesteproduksjon Utvikling av produkter knyttet til hold av hest Landbruksbasert reiseliv, herunder utredningstiltak med fokus på bærekraft og lokal verdiskaping i hyttenæringa. Næringsutviklingstiltak i verneområder Saker som ikke vil bli prioritert: Fysiske investeringer i hyttefelt og annen kapitalkrevende utleievirksomhet Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting som for eksempel håndverkstjenester, frisør, regnskapskontor med mer Handelsvirksomhet på innkjøpte varer

22 Hvordan søke om BUmidler? Ta kontakt med Landbrukskontoret og avtal møte Elektronisk søknad og med søknaden skal følgende vedlegges: Driftsplan/forretningsplan: for å se totaløkonomien før og etter tiltaket Kostnadsoverslag Næringsoppgave/likning for de to foregående år Kart/tegninger/bilder Hvis lån: takst eller verdivurdering Hvis ekstern konsulent: avtale som viser hva som skal gjennomføres og pris

23 Satser BU-midler Etablererstipend kan gis med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Investeringer Maksimal låneramme for rentestøtte er 5 mill. kr. Tilskudd kan innvilges med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, avgrenset til kroner. I helt spesielle tilfelle kan det gis tilskudd med inntil kr (for eksempel ungdom med stort investeringsbehov). Det presiseres at dette er maks beløp som ikke alle kan få. Det må påregnes forskjell i utmåling av støtte ut fra krav om å være utløsende og risikoavlastende. Generasjonsskifte Tilskudd kan innvilges med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag (maks kostnadsgrunnlag 1,5 mill. kr). Bedriftsutvikling Tilskudd kan innvilges med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. Risikolån Risikolån kan innvilges til gode investeringsprosjekter i spesielle tilfelle

24 Landbrukskontoret for Hole og Ringerike ønsker alle våre brukere hjertelig velkommen innom våre lokaler i Storgata 13 (inngang fra Servicetorget). Landbrukskontoret har kjernetid fra kl , men vi er ofte på plass utenom dette også. Har du konkrete saker du ønsker å diskutere kan det være lurt å avtale tid på forhånd. Du treffer oss på tlf: Les landbruksnyheter på:

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015

Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Informasjonsskriv frå Forsand kommune, Landbrukskontoret, APRIL 2015 Telefon Sentralbord 51 70 00 00 Litt info om endringar i forskrift om produksjonstilskot m.m. Informasjon er sjølvsagt tilgjengeleg

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

NILF utgir en rekke publikasjoner

NILF utgir en rekke publikasjoner NOTAT 2011 6 En kvalitativ studie av muligheter, motiver og ressurser for entreprenørskap i landbruket ASBJØRN VEIDAL NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker NILF- RAPPORT 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen Targeted policy for investment in agricultural activities Evaluation of the Norwegian rural development initiative

Detaljer