Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion"

Transkript

1 Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Vassregionmynda for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen Leikanger Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Fylkesmannen viser til framlegg til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion, med tilhøyrande tiltaksprogram. Arbeidet med regionale planar for vassforvaltning er utløyst av internasjonale plikter Noreg har gjennom Eu sitt vassdirektiv. Den regionale planen gir ei oversiktleg framstilling av korleis vassregionen ønskjer å forvalte vassressursane framover. Planprosessen er gjennomført av vassregionmynda i samarbeid med vassregionutvalet for Sogn og Fjordane. Kommunar, Fylkesmannen og regionale sektorstyresmaktar deltek i vassregionutvalet. Fylkesmannen har i denne prosessen hatt ansvar for at det er best mogleg grunnlag for karakterisering av miljøtilstand og risikovurdering av vassførekomstane. Vi har ei sentral rolle som miljøfagleg rådgjevar ovanfor alle aktuelle aktørar, samtidig som vi tar hand om vår rolle som sektormynde etter eige regelverk. Dette er tidkrevjande arbeid, og med utfordringar kring Vann-Nett og manglande rettleiarar er det framleis ein del manglar i dokumenta. Dette vil ikkje kunne kome med før i neste planfase. Innspel Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag Det er tidlegare gitt litt forskjellige innspel i mangel på føringar frå Miljødirektoratet. Vi har no gått gjennom miljømåla, og prøvd å laga så få miljømål som mogleg. Dette er generelle miljømål som etter kvart kan få meir konkrete undermål. Om det vert laga undermål, bør dei reviderast etter kvart som vi får meir kunnskap. Miljødirektoratet har no laga konkrete nasjonale miljømål. Vedlagt ligg ei liste over nye miljømål for anadrome regulerte vassdrag, og regulerte vatn og elvar som vi meiner må inn i forvaltningsplanen. Fylkesmannen har tidlegare ikkje spelt inn pålegg om utsettingar av fisk. Dette bør vere med, og vi har difor lagt dei ved som vedlegg til høyringsfråsegna. Miljødirektoratet og Noregs vassdrags- og energidirektorat har laga ei prioritering av vassdragskonsesjonar som kan reviderast. Denne prioriteringa er teke med i forvaltingsplanen som no er på høyring. I denne prioriteringa er friluftsinteresser og naturmangfald utanfor vatnet med. Dette er ikkje parametre som skal vurderast etter Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 2/6 vassforskrifta og rangeringa må difor gjerast på bakrunn av kvalitetselement som er implementert i vassforskrifta. På bakgrunn av dette, saman med lokal kunnskap, har Fylkesmannen føreslege ei ny prioritering. Det er generelt ikkje foreslått nokon kostnad på dei tiltaka som står i tiltaksprogrammet. Fylkesmannen har difor grovt vurdert kostnad på dei tiltaka vi er ansvarleg mynde for. Påverknad frå akvakultur Før det kjem sentrale avklaringar om akvakultur og påverknadar frå rømt fisk og lakselus, kjem vi ikkje med nokon nye innspel. Det som står i regional plan for vassforvaltning og i saksbehandlarmodulen Vann-Nett vil ikkje verte endra før det kjem nye føringar sjølv om det som står ikkje er korrekt for alle vassførekomstar. Vi håper på ei snarleg løysing så dette kjem i orden. Sur nedbør Sogn og Fjordane har sidan 80-tallet hatt problem med sur nedbør. Det har generelt vore ein stor betring sidan den gong, men enkelte stader er det fortsatt surt. Dei siste åra har det også vore teikn til auka forsuring enkelte stader, og det er difor svært viktig med overvaking for å følgje denne trenden. Overvakingsprogrammet for Sogn og Fjordane har med problemkartlegging i mange vassførekomstar som er påverka av sur nedbør. Denne overvakinga bør og stå i tiltaksprogrammet. Ureina grunn og sediment To prioriterte område for tiltak i vassforvaltningsplanen er Ureina sediment og Eldre nedlagte avfallsdeponi. Ansvar for og heimel til å pålegge problemkartlegging eller opprydding ligg til Fylkesmannen (eller ev. Miljødirektoratet for nokre verksemder), mens ansvar for finansiering og gjennomføring av tiltak vil ligge til tiltakshavar/deponieigar/grunneigar. Det er no stor skilnad mellom vassområda mht. om det ligg inne forslag om tiltak (problemkartlegging eller opprydding) i ureina grunn, eksempelvis nedlagte kommunale deponi som kan ha avrenning til vatn. Ein del registrerte lokalitetar med påvist eller mogleg ureina grunn er samla i den nasjonale Grunnforurensningsbasen, men vi veit at det også er mange lokalitetar som ikkje er lagt inn der. Kommunane i Sogn og Fjordane har hittil ikkje brukt denne databasen. Totalt er det per i dag registrert 170 ureina grunn-lokalitetar i Sogn og Fjordane i databasen, der om lag 100 har relevans for forvaltningsplanen, tiltaksprogrammet og overvakingsplanen for dei komande åra. Påverknadsgrad 3 ikkje akseptabel ureining og behov for tiltak 2 akseptabel ureining med dagens areal- og resipientbruk Tal Kommentar lokalitetar 10 Industrideponi, avfallsdeponi, skipsverft mfl. som er i prosess eller har fått pålegg om tiltak. 47 Vurdert som akseptabel/låg risiko for ureining i dag, lite relevant for vassforvaltningsplanen for fylket.

3 3/6 1 lite/ikkje ureina 21 Sjekka ut og vurdert som ikkje risiko eller ferdig opprydda, lite relevant for vassforvaltningsplanen i fylket. X mistanke om ureining 92 Lokalitetar der ein har informasjon om aktivitet som med stor grad av sannsynlegheit har gitt ureina grunn, men der det ikkje er gjort nærare undersøkingar for å stadfeste dette. Dei fleste nedlagte kommunale avfallsplassane som er registrert i basen, ligg i denne gruppa. Av det som «manglar» i denne oversikta, og som ikkje er vurdert i arbeidet med denne vassforvaltningsplanen, har vi kjennskap til m.a. følgjande: Skytebaner. Berre nokre få av desse ligg per i dag registrert i Grunnforurensningsbasen. I Sogn og Fjordane er det eit hundretals nedlagte baner som kanskje vil krevje tiltak på sikt. Skipsverft, slippar og hamner/småbåthamner. Berre dei største skipsverfta og høgst prioriterte for oppryddingstiltak ligg i Grunnforurensningsbasen. I tillegg er nokre få undersøkte småbåthamner lagt inn som påverknad i Vann-Nett. Det kan det vere om lag 30 mindre verft og slippar og eit ukjent tal hamner/småbåthamner som bør sjekkast ut mht. ureina sediment. Bensinstasjonar. Stasjonar som er i drift eller vert lagt ned i dag, vert tilfredsstillande rydda opp mht. ureina grunn. Men det kan vere om lag eit titals stader i fylket der det tidlegare har vore bensinstasjonar som bør sjekkast ut mht. mogleg avrenning av ureining til vatn. Bilpleieverksemder og bilverkstader. Vi antar at det er om lag eit femtitals slike verksemder som potensielt kan ha noko grad av avrenning av ureining til vatn. Gardsfyllingar og andre smådeponi. I tidlegare tider hadde stort sett alle gardar og verksemder ein stad på eigedomen der ymse avfall blei «tippa» eller gravd ned, og mange av dei vil ha vore i bruk også i seinare tid. Vi antar at det vil finnast eit tusentals eller meir slike smådeponi rundt om i fylket, der det kan vere ein viss fare for avrenning og ureining til vatn, som bør sjekkast ut. Fylkesmannen vil i den komande forvaltningsperioden jobbe vidare med å få betre oversikt over og vurdert påverknadsgrad for både registrerte og uregistrerte (per i dag) lokalitetar med ureina sediment eller grunn, og gje pålegg om tiltak der dette er påkravd. Det er ikkje mogleg å få lagt dette inn anna enn som generelt tiltak i forvaltningsplanen no, ettersom vi ikkje har oversikt over kva for vassførekomstar dette gjeld. Vann-Nett må oppdaterast kontinuerleg. No ligg ikkje alle kategori X- eller 3- grunnforurensningslokalitetar inne som påverknad på vassførekomstar, og det er som nemnt også ei rekkje fleire lokalitetar som per i dag ikkje er registrert, som må synleggjerast. Vi avventar dette arbeidet i påvente av meir effektive koplingar/importmoglegheiter mellom Vann-Nett og data frå t.d. Grunnforurensningsbasen.

4 4/6 Fleire av ureina grunn og sediment-lokalitetane må også med når overvakingsprogrammet skal oppdaterast. Anslått kostnad for problemkartlegging er kr per lokalitet, dyrare dersom det er store område eller potensiell påverknad til grunnvatn som skal sjekkast ut. Avløp I tabellen på side 10, bør tiltaka Etablere lokal/regional avløpsforskrift, og Gebyrfinansierte stillingar flyttast frå regionale tiltak til lokale tiltak, der kommunen er ansvarleg myndigheit. Under , underpunkt om avløp på side 53: her er det kome talmateriale frå Faktaboks Avløpsanlegg kan oppdaterast: Ved utgangen av 2013 var det i alt 194 avløpsanlegg med minst 50 tilkopla personar i Sogn og Fjordane, dei fleste kommunalt eigde personar var kopla til dei 194 avløpsanlegga, dette utgjer ein tilknytningsandel på 61 % personar var kopla til anlegg med ureinsa utslepp. (Kjelde KOSTRA). I teksten om avløp elles kan siste setninga om Miljøstatus takast ut. Sjødeponi for gruvedrift Det er per i dag ikkje gjeve løyve til dette. Det som er henta frå dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål på side 38 er OK som ei oppsummering av det dokumentet, men forvaltningsplanen bør elles gjelde dei påverknader, inngrep og tiltak som er vedtekne og faktisk skal skje i forvaltningsperioden Påverknader på kystvatn Kakediagramma på side 50 gjev lite informasjon. Dersom dei ikkje er eit krav i mal for forvaltningsplanen, kan dei kuttast ut. I figuren på side 51, ligg det inne ein påverknad kalla Avrenning frå gruvevirksomhet med uvesentleg grad. Dette refererer til utslepp til Frøysjøen frå steinindustri. Andre stader er tilsvarande påverknad registrert under industri. FM vil flytte denne registreringa over på rett påverknadskategori i Vann-Nett. Tilsvarande for påverknad til elv, figur side 47. Vann-Nett Det ligg mange registreringar på ureiningsområdet i Vann-Nett, og ikkje alle har blitt endra i takt med endringar som skjer over tid, anten i utviklinga i sjølve databasen, eller som følgje av ny kunnskap om utslepp og påverknader. Hovudsakleg er det meste som ligg inne i Vann-nett rett, men det vil vere behov for ny gjennomgang av alt for å sikre at alt er rett og oppdatert. Vi må gjere ei vurdering av kor mykje som er naturleg å endre før forvaltningsplanen vert vedteken, og kva som bør vente til etterpå. Dette er noko av det som må endrast:

5 5/6 Industri: Ureining frå industriverksemder er delt i IPPC- og ikkje-ippc-verksemder. Nokre registreringar av industriutslepp ligg på feil kategori. Det har ikkje innverknad på påverknadsgrad eller risikovurdering, men må gjennomgåast på nytt for at rapportar og andre uttrekk frå databasen skal bli heilt korrekt. Det er ein del nyare overvakingsdata frå store industriverksemder som ikkje enno er lagt inn i Vannmiljø-databasen, og dermed ikkje tilgjengeleg for import til Vann-Nett. Ein del overvakingsrapportar ligg som opplasta dokument, og viktigaste funn er omtalt i kommentar til miljøtilstand. Kunnskapsgrunnlaget for miljøtilstand m.m. vil bli tydelegare når oppdaterte data for dei enkelte kvalitetselementa kjem inn. Påverknad frå sand- og grustak og steinindustri, registrert som avrenning frå gruve på VF C Frøysjøen, R Stryneelva, R Elver i Oldevassdraget, R Sideelver til Stryneelva, R Sunndøla med sideelver, R Erdøla med sideelver vil bli korrigert til påverknad frå industri i Vann-nett. Avløp: Avløpskategoriane er blitt meir oppdelt over tid. Noko av det som er registert er blitt liggande på feil kategori. Det har ikkje innverknad på påverknadsgrad eller risikovurdering, men må gjennomgåast på nytt for at rapportar og andre uttrekk frå databasen skal bli heilt korrekt. Forvaltningsplanen generelt Formålet med planen er å gi ein oversiktleg framstilling av korleis vassmiljøet og vassressursane i vassregionen er ønskt forvalta i eit langsiktig perspektiv. Planen som no er til høyring er veldig omfattande, og difor lite oversiktleg. Vi foreslår at alle vassdrag kan visast og karakteriserast samla, slik at ein ikkje treng å sjå på kvart enkelt elvesegment. Dette vil og gjere det lettare å samanlikne vassdrag, då inndelinga av elvesegment i lengde varierer veldig. Det kan fortsatt vere inndeling på eit finare nivå, men med tanke på oversikt, er dette unødig stort detaljnivå. I tillegg vil det gjevne ut dei no veldig store forskjellane i inndeling på elv, innsjø og kystvatn. Det er veldig mange figurar i forvaltningsplanen. Ganske mange av desse er ikkje veldig informativ. Serleg gjelder dette påverknadar som berre gjelder veldig få vassførekomstar, pålitelegheitsgrad og kjemisk tilstand. Elles er det uheldig at figurtekstane ikkje er på nynorsk Ureining I tabell med påverknader på side 42 og i opplistinga nedst på side 52 står gruver som ei av fleire hovudkjelder til miljøgifter og tungmetall. I Sogn og Fjordane skal det ikkje vere registrert påverknad frå gruver (sjå detaljar i eige punkt under Vann-nett under), ta ut gruver.

6 6/6 Under , underpunkt om industri side 53. Vi foreslår følgjande endring av teksten: Lokale kjelder til store miljøgiftutslepp har vore metallindustri og skipsverft i vårt fylke. Tal frå nettstaden Norske Utslipp (med lenke til ) viser at utsleppa av dioksin, PAH, tungmetall og fluor frå metallverka i Høyanger, Årdal og Svelgen har minka vesentleg. Industri er ein stor påverknad i fjordane i Årdal, Høyanger, Hyllestad, Gulen og Bremanger. Industrien må drive innafor rammer sett i utsleppsløyve, men det er ikkje realistisk å krevje stans i alle utslepp. Når det gjeld «gamle synder» i dei påverka fjordarmane, er det mindre aktuelt å vurdere tiltak om opprydding i sedimentet når det framleis pågår lovlege utslepp. Utsett frist, opplisting i vedlegg 2 Årdalsfjorden har fått ein frist for GØT i midtre del av fjorden (2027), mens ytre og indre del har fått ein annan frist (2033). Desse bør logisk sett setjast likt, vi foreslår at alle får Ureiningsrelevante innspel til høyringa av tiltaksprogrammet for Tabell 24 side 39: Spreidde avløp: Fylkesmannen er ikkje ansvarleg myndigheit for spreidde avløp etter kap 12 og 13 i ureiningsforskrifta ta ut. Under adm. verkemiddel står det utsleppsfullmakt det korrekte er utsleppsløyve. Øvrige diffuse kjelder: gruver er nemnt, men det kan takast vekk, jf. at det skal kategoriserast som industri. Fiskeridirektoratet står som ansvarleg mynde for fiskeoppdrett? Dette er delt mellom Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet, så ta ut parentesen Utslepp andre diffuse kjelder, side 42 I første avsnitt i dette kapitlet står gruver, ta ut. 7 Trong for problemkartlegging I tabell 47, står det på side 68 gruver, ta ut. Med helsing Nils Erling Yndesdal fylkesmiljøvernsjef Marte Kristin Rosnes rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021.

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Vassregion Hordaland PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Regional plan for vassdrag, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn. Vedteke av fylkesutvalet 29.11.2011 Vassregionmyndigheit

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

Hovudplan for avløp og vassmiljø

Hovudplan for avløp og vassmiljø Gol kommune Hovudplan for avløp og vassmiljø 2014 2023 Vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014 Innhald Innhald i hovudplan for avløp og vassmiljø Del 1: Samandrag Kortfatta samandrag av innhaldet i hovudrapporten,

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9

FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8. 1.2 Viktige innspel i høyringsrunden... 8. 1.3 Faglege utfordringar i klimaarbeidet... 9 SOGNOGF J ORDANE F YLKESKOMMUNE Fyl k es del pl anf or k l i maogmi l j ø Mål, s t r a t egi arogt i l t ak Fyl k es t i ngetmar s2009 Innhald FØREORD... 7 1. INNLEIING... 8 1.1 Om planarbeidet... 8 1.2

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer