Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite /15 Bystyret /15. Arkiv: FA-K54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54"

Transkript

1 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite /15 Bystyret /15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Forvaltningsplan_SF-vassregion_høyringsutgåve Forvaltningsplan_vedlegg_1_smvf Forvaltningsplan_vedlegg_2_utsatt_frist Forvaltningsplan_vedlegg_3_mindre_strenge_miljomal Tiltaksprogram_-høyringsutgåve Vedlegg_1_tiltaksprogram Sogn og Fjordane vassregion Vedlegg_1_tiltaksprogram-Førde Tiltaksprogram-vedlegg Førde korrigert Saka gjeld: Det er utarbeidd framlegg til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram. Planen er sendt på høyring fram til 31. mars i samsvar med Plan og bygningslova 8-3 og Vassforskrifta 28. Bakgrunn for saka/saksopplysningar: Vassforskrifta tok til å gjelde frå 1. januar 2007, og Noreg innførde EU sitt vassråmedirektiv i norsk forvaltning. Forskrifta stiller krav til vassforvaltning: All vassforvaltning skal samordnast på tvers av alle sektorar som forvaltar vatn Alt vatn skal forvaltast innafor sitt nedslagsfelt Alt vatn skal minst ha god økologisk og kjemisk tilstand Samfunnsnytten skal vurderast kontinuerleg Grensa for vassregion Sogn og Fjordane følgjer i hovudsak fylkesgrensa for Sogn og Fjordane, men med unntak av nokre mindre område som ligg i grenseområda mot nabofylka. Vassregion Sogn og Fjordane er delt inn i vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. Det er valt ein vertskommune for kvart vassområde, og Førde kommune er vertskommune for vassområde Sunnfjord. Om planen: Planen skal verne om vassresursane våre og fremje berekraftig bruk av vassdrag, kystvatn og grunnvatn. Målet er at tilstanden i vassførekomstane ikkje skal bli dårlegare enn i dag. Der den i dag vert vurdert til å vere for dårleg, skal det 1

2 skisserast tiltak for å betre miljøtilstanden slik at denne i hovudsak vert nådd innan Planen skal sikre ei heilskapleg forvaltning av vassresursane. Planen gjev ein miljøstatus for vassresursanse, basert på tilgjengeleg kunnskap. Kunnskapsgrunnlaget, status og tilstand for alle vassførekomstane i regionen kjem fram i databasen Vann-nett ( Denne databasen er grunnlaget for vurdering av miljøtilstand og risiko for vatnet, enten basert på overvakingsdata eller på faglege vurderingar. 58 % av vassførekomstane i Sogn og Fjordane er plassert i gruppa risiko for å ikkje nå god økologisk tilstand (GØT). Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere tilstanden i dei ulike vassførekomstane er mange stader mangelfull. Det er framlegg om å sette mindre strenge miljømål (MSM) innan 2021 for enkelte vassførekomstar. Enkelte regulerte vassdrag vert vurdert med miljømål god økologisk potensiale (GØP) i Vassførekomstar i Førde kommune som er vurdert «i risiko» er: (Tabellen er eit utdrag frå tiltakstabellen til vassregionen.) Vassførekomst ID Vassførekomst namn Tilstandsvurdering Påverknadsgruppe Miljømål anteke oppnådd C Førdefjordenindre Dårlig Ureining, fysiske inngrep MSM R Gaula Moderat fysiske inngrep GØT 2021 nedstrøms Grøneng R Heilevangselva Moderat Ureining, biologisk, fysiske GØT 2021 inngrep R Slokedalen Moderat Ureining GØT 2021 bekkefelt R Halbrendselva Moderat Ureining, fysiske inngrep GØT L Movatnet Moderat Biologisk, fysiske inngrep, GØT 2021 vassføringsregulering L Digernesvatnet Moderat Ureining GØT R Gravdalselva Moderat Ureining GØT R Roteneselva Moderat Ureining GØT R Erdøla/ Moderat Ureining GØT 2021 Løypingelva R Gilelva Moderat Ureining, fysiske inngrep GØP R Jølstra Moderat Biologisk, fysiske inngrep GØP R Nydalselva / Moderat Fysiske inngrep GØP 2021 Fossafjellelva L Bekkevatnet Moderat Ureining GØT L Litlevatn Moderat Fysiske inngrep GØP 2021 Vannføringsregulering L Gravvatnet Moderat Ureining, fysiske inngrep GØP 2021 Vannføringsregulering R Jølstra, Øyrane Moderat Ureining GØT R Jølstra nedre, Moderat Ureining, fysiske inngrep GØT 2021 bekkefelt R Jølstra Tilløp Moderat Fysiske inngrep GØT 2021 Jølstra (Moskog) G Førde grunnvatn Udefinert ureining GØT

3 Dei mest dominerande påverknadane for vassdraga i Førde er: Sur nedbør Vasskraftregulering Lokal ureining o Punktkjelder (avlaupsnett, industri, eldre avfallsplassar og noko landbruk) o Diffuse utslepp (avrenning frå landbruk, separate avlaupsanlegg) Fysisk påverknad: flaumverk, forbygging, endring av elvelaup og vandringshindre Påverknad frå lakselus og rømt oppdrettsfisk er sett til ukjent grad. Planen føreslår miljømål for elver, innsjøar, kystvatn og grunnvatn og legg føringar for når miljømåla skal vere nådd, anten i planperioden , i neste planperiode eller i siste planperiode Unntak frå å nå miljømåla i planperioden må grunngjevast i samsvar med vassforskrifta. Indre Førdefjorden er vurdert som sterkt påverka, og det er umogleg eller urimeleg kostnadskrevjande å nå god økologisk tilstand etter forskrifta. Det er framlegg om å sette mindre strenge miljømål (MSM) innan 2021 for vassførekomsten. Gilelva, Nydalselva/ Fossafjellselva, Litlevatn og Gravvatnet er regulerte vassdrag som vert vurdert som sterkt modifisert vassførekomstar (SMVF) med miljømål god økologisk potensiale (GØP) Jølstra er også vurdert som SMVF med GØP i Miljømål for Jølstra og Gilelva er levedyktig bestand av laks/ aure, sikre habitattilhøve for gyting og oppvekst. Dei andre har miljømål fungerande økosystem. Miljødirektoratet arbeider med å få på plass eit register over beskytta område, jf. 16 i vassforskrifta og vedlegg IV. Dette inneber m.a. at miljømål er lagt til andre føresegner/ andre former for vern enn vassforskrifta, og forringing av svært god tilstand ikkje vert godteke i beskytta område. Aktuelle område som ligg i Førde kommune, er delar av Jostedalsbreen nasjonalpark, Naustdal Gjengedal landskapsvernområde og indre del av Førdefjorden som nasjonal laksefjord. Registeret skal også innehalde data for drikkevatn, økonomisk viktige akvatiske artar, rekreasjonsområde (badevatn), område vare for næringsstoff, område utpeikt til vern av habitatar og artar. Tiltaksprogram: Tiltak for å nå miljømåla er føreslege i tiltaksprogram til forvaltningsplanen. Statlege etatar, kommunar og fylkeskommunar er ansvarleg for å gjennomføre tiltaka for å nå miljømåla innanfor sine ansvarsområde. Tiltaka som skal gjennomførast i planperioden , må vere operative innan utgongen av Gjennomførde tiltak for å nå miljømåla skal meldast inn til vassregionmynda i planperioden. Dersom andre tiltak enn dei som står oppført i tiltaksprogrammet vert utført, må dette meldast inn til vassregionmynda. Sektorstyresmaktar har ansvar for å greie ut tiltaka vidare og gjere ei vurdering av kostnadar og nytte. Tiltaksprogrammet er mangelfullt med omsyn til å skissere tiltak for å nå miljømåla samt å gje ein kostnad-/ nyttevurdering for fleire vassførekomstar. Sur nedbør råkar særleg den sørvestlege delen av vassregionen, og tiltak mot dette 3

4 må skje nasjonalt. Regionen har ikkje verkemidlar til å redusere landtransportert ureining. Førde kommune har ansvar for tiltak som er knytt til påverknadsgruppene landbruk, avlaupsnett, spreidde avlaup, nokre flomverk og liknande. Det vert vist til vedlegg av tiltaksprogram - Førde for meir informasjon. Viktigaste tiltak i regulerte vassdrag er å vurdere minstevassføring, miljøtilpassa driftsvassføring og biotoptiltak. Tidspunkt for å gjennomføre tiltak i vassdrag med konsesjonar, er avhengig av når vilkårsrevisjonane kan gjennomførast. Sogn og Fjordane har sju vassdrag som er nasjonalt prioriterte for å revidere vassdragsreguleringskonsesjonane innan Jølstra er ein av desse sju. OED og KLM har kome med ei nasjonal føring om at det i utgangspunktet berre er aktuelt med (auka) vasslepp for å betre miljøvilkåra i dei nasjonale prioriterte vassdraga. NVE har i hovudsak ansvar for tiltaka. Problemkartlegging er føreslege som tiltak for svært mange vassførekomstar. Det er stor trong for å auke kunnskapsgrunnlaget om miljøtilstanden i vatn før ein tek endeleg stilling til om det må gjennomførast tiltak for å nå miljømålet. Overvakingsprogram: Det er utarbeida eit overvakingsprogram for regionen av Fylkesmannen. Målet er å gje ei heilskapleg overvaking av tilstanden i vassførekomstane i regionen. Programmet syner at det er svært stor trong for problemkartlegging. Det var planlagd å nytte til overvaking i Det er trong for til overvaking i Verknader av planen: Miljømåla for vassførekomstane vert fastsett i godkjend regional Vassforvaltningsplan. Miljømåla i planen er juridisk forpliktande. Planen skal leggast til grunn for aktiviteten i regionale organ, for kommunal og statleg planlegging, og for generell verksemd i vassregionen i følgje vassforskrifta 29. Forvaltningsplanen gjev klare regionale og statlege føringar til kommunane i vassregionen, og skal medverke til å samordne og gje retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Om ein kommune ikkje rettar seg etter retningslinjene, vil dette gje grunnlag for motsegn til planane i kommunen. Tiltak skal vere sett i verk innan 3 år etter at planen er godkjend. Planen føreslår følgjande: Vassregion Sogn og Fjordane ønskjer å fremje trong for nye verkemidel knytt til følgjande område: 1. Auke i, og heimel for opprydding av miljøgifter 2. Verkemiddel i landbruket 3. Forenkla innføring av standard naturforvaltningsvilkår for konsesjonar 4. Nasjonal satsingsplan på vassforvaltning 5. Verktøy for kost-/ nyttevurderingar 6. Sakshandsaming av ny aktivitet og mykje inngrep 7. Avlaup - tilskotsordningar 4

5 Sogn og Fjordane vassregionutval prioriterer følgjande tema for vidare oppfølging av tiltak (ikkje prioritert rekkjefølgje): Sur nedbør Vassdragsreguleringar Vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan 2022 Habitatforbetrande tiltak (betring av leveområda) Landbruk Avlaup og leidningsnett Ureina sediment Eldre nedlagte avfallsdeponi Framande artar i ferskvatn og kystvatn Arealplanlegging Lakselus og rømt oppdrettsfisk Nærare utgreiing om dette står på side 8-12 i planen. Vurdering: Ei berekraftig forvalting av vassressursane våre er positivt både for regional og lokal utvikling. Reint vatn er viktig for fleire satsingar, og god vasskvalitet er viktig både for næringsliv og folk. Vatnet er også viktig i eit folkehelseperspektiv som å sikre godt drikkevatn, bruk av vatn til rekreasjon, friluftsliv og for generell livskvalitet. Forvaltningsplanen med tiltaksprogram tek tak i fleire sentrale spørsmål for å betre vasskvaliteten i regionen. Vassforskrifta og samordning av vassforvaltninga er kompleks og utfordrande. Forvaltningsplanen er eit godt gjennomarbeidd framlegg av eit omfattande og krevjande tema som krev spisskompetanse. Kommunane har i lang tid forvalta vatn og vassresursar etter gjeldande lover og forskrifter. Dette skal no samordnast, men mange opplever vassforskrifta som komplisert og lite brukarvenleg. I tillegg fører det til auka arbeidsmengde og ressursar som dei fleste kommunane ikkje har i dag. Korleis kommunane skal løyse dette i framtida er framleis eit spørsmål. Vassførekomstar i Førde Det er 24 vassførekomstar i Førde kommune som er vurdert i risiko for å ikkje nå god miljøtilstand, sjå vedlegg. Bakgrunn for vurderinga og kategoriseringa av vassførekomstane er i hovudsak data frå nettstaden Vann-nett. Mange data er usikre og mangelfulle, og tilstanden kan ha endra seg sidan kartlegging. Arealet ved utløpet av Jølstra som renn ut i inste del av Førdefjorden, er i stor grad oppfylte massar, førebygging og kanalisering av elveutlaup. Sidan området er påverka av utfylling av massar, ser Førde kommune det som aktuelt at området er kandidat til SMVF. Det er framlegg om å sette mindre strenge miljømål (MSM) for Førdefjorden - indre. Dette skal skje i samarbeid med aktuelle aktørar og innan Påverknad er tidlegare og noverande ureining frå m.a. industri, avlaup, landbruk og industri-/ småbåthamn. Det er trong for meir kunnskap om tilstand, påverknad og kva tiltak som trengst for å betre tilhøva. Både regional og lokal innsats må til for å auke kunnskapen og betre tilhøva. Frist for å nå miljømål innan 2021 synest å vere urealistisk sidan den framleis er uklart kva miljømål skal vere. Fristen for å nå 5

6 miljømål bør derfor settast til Ei framtidig deponering av gruvemasse i Førdefjorden må vurderast i høve miljøkvaliteten i samsvar med vassføreskrifta. Påverknad frå ev. deponi må ikkje redusere miljøkvaliteten til sjøen i høve dagens tilstand. Risiko for dårlegare miljøtilstand som følgje av ev. massedeponi i fjorden kan ikkje aksepterast. Det er ikkje oppdrettsanlegg i sjø innafor Førde kommune si grense. Kommunen registrerer at det er uavklarde problemstillingar i høve påverknad frå havbruk på vill anadrom fisk, spesielt i høve påverknad av rømt oppdrettsfisk og lakselus. Jølstra og Anga er dei største vassdraga i Førde, og vert påverka av ulike ureiningskjelder og fysiske inngrep. Delar av Jølstra er i tillegg regulert til vasskraft. Det er registrert lokal påverknad frå landbruket, reinseanlegg, spreidde avlaup, industri og eldre avfallsplassar. Det er ikkje kjent at det er store problem i høve dette, men datagrunnlaget er mange stader mangelfull. Det same gjeld i stor grad for dei andre vassførekomstane i Førde som er vurdert som risiko. Fysiske påverknader som vassdragsregulering, førebygging, kanalisering o.l. er mynde og ansvar i hovudsak lagt til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og regulantane. Dette vert derfor ikkje kommentert av kommunen. Tilstand til grunnvatn i Førde er ukjent. Påverknad er ureining frå landbruk, tettstad, avfallsplass, industri m.m. Miljømål god økologisk tilstand i 2021 synest å vere urealistisk når tilstanden ikkje er kjend. Mattilsynet og kommunen er ansvarleg mynde. Tiltak kartlegging: Den grunnleggande føresetnaden for å nå miljømåla og oppretthalde varig miljøstatus, er at alle moglege årsaker og kjelder til skadeleg eller uønskja påverknad vert lokalisert og dokumentert, og at dei anten vert fjerna, eller at det vert sett i verk skadereduserande tiltak. For å nå dette må kunnskapsgrunnlaget aukast, og å tidfeste miljømål til 2021 er urealistisk for kommunen sin handslings- og tiltaksplan. Datasamlinga i vann-nett er svært lite tilgjengeleg og brukarvenleg. Det er vanskeleg å få ei enkel og tydleg oversikt over opplysningane til vassførekomstane i kommunen, og få ut ulike rapportar. Det blir derfor uklart kva nye undersøkingar som må til for å kartlegge vasskvaliteten til dei ulike vassførekomstane. I Kommunedelplan VA , har Førde kommune fastsett konkrete mål og tiltak knytt til forvalting og vern av vassressursane. Målsettinga er i tråd med krav og vilkår i drikkevassforskrifta, ureiningsforskrifta og vassforskrifta. Desse vilkåra ligg også til grunn for vedtekter til kommuneplanen sin arealdel, som er under arbeid. For Førde kommune er det naturleg å inkludere dette i tiltaksprogrammet til forvaltingsplanen, og meiner at tiltak i første planperiode, , bør konsentrerast om følgjande; Lokale forskrifter og vedtekter, med krav og vilkår Statuskartlegging og dokumentasjon Oppfølging, tilsyn og kontroll med gamle og nye utsleppsløyve Utbetring av feil og manglar 6

7 Problemkartlegging og kost/ nytte-analyse Tiltaks- og finansieringsplan for større tiltak, med informasjon, krav og pålegg til ansvarleg «eigar» Endeleg frist for dokumentasjon av miljømål bør utsettast til Utsetting av denne fristen vil ikkje hindre tidlegare måloppnåing, og jamleg rapportering av målingar vil gje naudsynt datagrunnlag for oppdatering og kontroll av miljøstatus. Det er viktig at vedtak om konkrete tiltak vert tufta på tilstrekkeleg kunnskap - inklusiv økonomi. Førde kommune har gått gjennom vedlegget til tiltakstabellen og lagt inn framlegg til endringar og utfyllande opplysningar som vi meiner er relevante, sjå Tiltaksprogram vedlegg Førde korrigert merka med raud skrift. Økonomi Oppfølging av vassdirektivet er både kostnads- og ressurskrevjande. Så langt har kommunane dekt delar av stilling som prosjektleiar i vassområde Sunnfjord. Fylkeskommunen og fylkesmannen har dekt ca. 50 % av kostandane ved stillinga. Kostnader ved tiltak som fell inn under kommunen sitt sektoransvar kjem no i tillegg. Kommunane vil også kunne få ansvar for oppfølging, koordinering og kontroll av tiltak. Tiltaksprogrammet inneheld kostnader for kjemiske vassprøver som kommunen har ansvar for å gjennomføre. For Førde kommune utgjer dette ca innan Det er ikkje lagt inn kostander for tiltak der statleg mynde har ansvar for. Grunnlag for å vurdere kostnadane av tiltak og kost/ nytte effekt er mangelfull og i liten grad utført i tiltaksprogrammet. Dette gjer det vanskeleg for kommunen å prioritere tiltaka. Gjennomføring av vassdirektivet vil krevje eit stor økonomisk løft. Det er urealistisk at dette skal kunne skje utan at kommunesektoren og andre aktørar får tilført betydelege midlar frå staten. Konklusjon: Føremålet med planen, som er reinare vatn og betre økologi i vassdrag, innsjøar, grunnvatn og kystvatn, er særs positivt. Det er likevel mange utfordringar for vassregionen. Ei viktig prioritering for kommande planfase er å auke kunnskapsgrunnlaget slik at tilstanden i vassførekomstane kan setjast med bakgrunn i godt nok datagrunnlag. Avklaring i høve påverknad og kva for type tiltak som er dei mest kostnadseffektive for å nå miljømålet, kan setjast når dette er godt nok. Det er trong for mykje problemkartlegging spesielt innanfor påverknadar frå landbruk og avlaup. Det betyr i praksis at gjennomføring av tiltak vert utsett til neste planperiode for dei aktuelle områda. Førde kommune meiner derfor at alle vassførekomstar som har fått definert ein risiko ut frå påverknad av «ureining» bør få utsett frist til å nå miljømål GØT til 2027 (vassforskrifta 8-9). Indre Førdefjorden er påverka av fysiske inngrep som utfylling av masser og endring av elveutlaup, og er derfor kandidat til SMVF (Vassforskrifta 5). Følgjande vassførekomstar må inn i tiltakstabellen: 7

8 R Sagelva i Sundsdalen, R Skorpeelva, R Jølstra sideelvar (Moskog), sjå tiltaksprogram - vedlegg Førde korrigert. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Førde kommune er positiv til arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektorar, og ønskjer å vere ein bidragsyter til å nå måla i vassforskrifta. 2. Førde kommune støttar vassregionen sine ynskje om nye og betre verkemiddel og prioriteringar av tema for vidare oppfølging av tiltak i planen. 3. Førde kommune vil peike på trong for auka økonomiske ressursar frå statleg hold for å sikre innføringa av direktivet i vassforvaltninga og gjennomføring av aktuelle tiltak innan ulike sektorområde. 4. Førde kommune meiner at dersom kostnader skal førast i tiltaksprogrammet må dette også gjelde for statlege sektorstyresmakter. 5. Innspel til høyringsdokumentet som vedkjem vassførekomstar i Førde kommune: a) Førde kommune meiner at tiltak i første planperiode, , bør konsentrerast om følgjande: Lokale forskrifter og vedtekter, med krav og vilkår Statuskartlegging og dokumentasjon Oppfølging, tilsyn og kontroll med gamle og nye utsleppsløyve Utbetring av feil og manglar Problemkartlegging og kost-nytte-analyse Tiltaks- og finansieringsplan for større tiltak, med informasjon, krav og pålegg til ansvarleg «eigar» b) Førde kommune meiner at problemkartlegging og kost-nytteanalyser bør skje i planperioden og at frist for å nå miljømål vert utsett til 2027 (Vassforskrifta 9) for følgjande vassførekomstar: R Jølstra Øyrane, R Jølstra nedre bekkefelt, R Angedalselva, R Heilevangselva, R Slokedalen bekkefelt, R Sagelva i Sundsdalen, Rotneselva, R Erdøla/Løypingselva, R Skorpeelva, L Digrenesvatnet, L Bekkevatnet, C Indre Førdefjorden, G Førde grunnvatn. c) Indre Førdefjorden er påverka av fysiske inngrep som utfylling av masser og endring av elveutløp og er derfor kandidat til SMVF (sterkt modifisert vassførekomstar) (Vassforskrifta 5). d) Følgjande vassdrag er vurdert som dårleg/ moderat tilstand og må leggast inn i tiltakslista: R Sagelva i Sundsdalen, R Skorpeelva, R Jølstra sideelvar (Moskog). e) Førde kommune viser til kommunen sine framlegg til endringar i tiltakstabell, 8

9 sjå Tiltaksprogram - vedlegg Førde korrigert, tekst merka med raudt. Handsaming i Samfunn og utviklingskomite : Samrøystes tilråding SUK-002/15 Vedtak: 1. Førde kommune er positiv til arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektorar, og ønskjer å vere ein bidragsyter til å nå måla i vassforskrifta. 2. Førde kommune støttar vassregionen sine ynskje om nye og betre verkemiddel og prioriteringar av tema for vidare oppfølging av tiltak i planen. 3. Førde kommune vil peike på trong for auka økonomiske ressursar frå statleg hold for å sikre innføringa av direktivet i vassforvaltninga og gjennomføring av aktuelle tiltak innan ulike sektorområde. 4. Førde kommune meiner at dersom kostnader skal førast i tiltaksprogrammet må dette også gjelde for statlege sektorstyresmakter. 5. Innspel til høyringsdokumentet som vedkjem vassførekomstar i Førde kommune: a. Førde kommune meiner at tiltak i første planperiode, , bør konsentrerast om følgjande: Lokale forskrifter og vedtekter, med krav og vilkår Statuskartlegging og dokumentasjon Oppfølging, tilsyn og kontroll med gamle og nye utsleppsløyve Utbetring av feil og manglar Problemkartlegging og kost-nytte-analyse Tiltaks- og finansieringsplan for større tiltak, med informasjon, krav og pålegg til ansvarleg «eigar» b. Førde kommune meiner at problemkartlegging og kost-nytteanalyser bør skje i planperioden og at frist for å nå miljømål vert utsett til 2027 (Vassforskrifta 9) for følgjande vassførekomstar: R Jølstra Øyrane, R Jølstra nedre bekkefelt, R Angedalselva, R Heilevangselva, R Slokedalen bekkefelt, R Sagelva i Sundsdalen, Rotneselva, R Erdøla/Løypingselva, R Skorpeelva, L Digrenesvatnet, L Bekkevatnet, C Indre Førdefjorden, G Førde grunnvatn. c. Indre Førdefjorden er påverka av fysiske inngrep som utfylling av masser og endring av elveutløp og er derfor kandidat til SMVF (sterkt modifisert vassførekomstar) (Vassforskrifta 5). d. Følgjande vassdrag er vurdert som dårleg/ moderat tilstand og må leggast inn i tiltakslista: R Sagelva i Sundsdalen, R Skorpeelva, R Jølstra sideelvar (Moskog). 9

10 e. Førde kommune viser til kommunen sine framlegg til endringar i tiltakstabell, sjå Tiltaksprogram - vedlegg Førde korrigert, tekst merka med raudt. Handsaming i Bystyret : Samrøystes vedtak BY-003/15 Vedtak: Førde kommune er positiv til arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektorar, og ønskjer å vere ein bidragsyter til å nå måla i vassforskrifta. Førde kommune støttar vassregionen sine ynskje om nye og betre verkemiddel og prioriteringar av tema for vidare oppfølging av tiltak i planen. Førde kommune vil peike på trong for auka økonomiske ressursar frå statleg hold for å sikre innføringa av direktivet i vassforvaltninga og gjennomføring av aktuelle tiltak innan ulike sektorområde. Førde kommune meiner at dersom kostnader skal førast i tiltaksprogrammet må dette også gjelde for statlege sektorstyresmakter. Innspel til høyringsdokumentet som vedkjem vassførekomstar i Førde kommune: a. Førde kommune meiner at tiltak i første planperiode, , bør konsentrerast om følgjande: Lokale forskrifter og vedtekter, med krav og vilkår Statuskartlegging og dokumentasjon Oppfølging, tilsyn og kontroll med gamle og nye utsleppsløyve Utbetring av feil og manglar Problemkartlegging og kost-nytte-analyse Tiltaks- og finansieringsplan for større tiltak, med informasjon, krav og pålegg til ansvarleg «eigar» Førde kommune meiner at problemkartlegging og kost-nytteanalyser bør skje i planperioden og at frist for å nå miljømål vert utsett til 2027 (Vassforskrifta 9) for følgjande vassførekomstar: R Jølstra Øyrane, R Jølstra nedre bekkefelt, R Angedalselva, R Heilevangselva, R Slokedalen bekkefelt, R Sagelva i Sundsdalen, Rotneselva, R Erdøla/Løypingselva, R Skorpeelva, L Digrenesvatnet, L Bekkevatnet, C Indre Førdefjorden, G Førde grunnvatn. Indre Førdefjorden er påverka av fysiske inngrep som utfylling av masser og endring av elveutløp og er derfor kandidat til SMVF (sterkt modifisert vassførekomstar) (Vassforskrifta 5). Følgjande vassdrag er vurdert som dårleg/ moderat tilstand og må leggast 10

11 inn i tiltakslista: R Sagelva i Sundsdalen, R Skorpeelva, R Jølstra sideelvar (Moskog). Førde kommune viser til kommunen sine framlegg til endringar i tiltakstabell, sjå Tiltaksprogram - vedlegg Førde korrigert, tekst merka med raudt. Førde, den Ole John Østenstad Rådmann Odd Harry Strømsli plan- og byggesjef 11

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Introduksjon til arbeidet etter vassforskrifta Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Målet med den nye heilskapelege vassforvaltninga Godt vassmiljø Treng vi å betre vassmiljøet? Landbruk

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak

Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv egging skal fange opp. Miljøtilstand er avhengig av pågående tiltak Vassføreko mst ID Vassførekomst namn Påverknadstype (påverknad som tiltaket er retta mot) Grad av påverknad anteke oppnådd GØP Type påverknad Gjennomførte problemkartl tiltak, beskriv eggi skal fae opp

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune «Sse_Navn» Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Til: Buskerud Fylkeskommune - vannområde Vest-Viken Postboks 3563 3007 DRAMMEN Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: MOELIV - 14/1411 K54

Detaljer

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Dykkar dato:

Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær. Dykkar referanse: Dykkar dato: Vassområde Nordfjord Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Gloppen Kommune Telefon: 95401203 Grandavegen 9 Seksjon: Region Vest forvaltningsseksjon 6823 SANDANE Vår referanse: 11/2628 Dykkar referanse: Elektronisk

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 28.1.15 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Sunnfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal utførast.

Detaljer

Oppfylging av vassforskrifta utfordringar i kommunen

Oppfylging av vassforskrifta utfordringar i kommunen Oppfylging av vassforskrifta utfordringar i kommunen Seminar om landbruket og vasskvalitet i elvane Vik, 22. mars 2017-1 Vassforskrifta Vassrammedirektivet «på norsk» Set miljømål for: Elvar Insjøar Kystvatn

Detaljer

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Vassregion Møre og Romsdal PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Forvaltningsplan for ferskvatn, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn for perioden 2010-2015 FORORD Er du interessert i korleis det står

Detaljer

Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord

Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord Karakterisering av vassområde Stryn/Indre Nordfjord Utvalsmøte i Stryn 21.05.05 Av Merete Farstad Innhald Frå grovkarakterisering til fullkarakterisering 1. Grovkarakterisering 2005 2. Fullkarakterisering

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Saker til behandling Framlegg til vedtak: 1) Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval får mandat til å utarbeide framlegg til planprogram og dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål for

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 22.01.2015 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Nordfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning

Regional plan for vassforvaltning Regional plan for vassforvaltning Sogn og Fjordane vassregion Erviksvatnet, Stadlandet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Status og føringar for regional plan for vassforvaltning 12 i vassforskrifta

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Utkast til høyringsutgåve Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Versjon 04.09.2014 Fråsegn sendast innan 1.april 2015 til: Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane

1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane Side 1 av 9 Saksframlegg Saksbehandlar: Merete Farstad, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 14/5815-1 Utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion utlegging til offentleg

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite /11 Bystyret /11. Arkiv: FA-k54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite /11 Bystyret /11. Arkiv: FA-k54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 09.06.2011 011/11 Bystyret 16.06.2011 027/11 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-k54 Arkivsaknr.: 09/1573 Vassområde Sunnfjord

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD Innleiing: Vassregion Sogn og Fjordane er ein av 11 vassregionar i Noreg, og Sogn og Fjordane fylkeskommune (Vassregionmynde) har starta arbeidet med forvaltningsplan

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Moe Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Moe Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Regional plan for vassforvaltning Høyringsuttale frå Luster kommune Rådmannen sitt framlegg til høyringsuttale: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder.

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder. Bykle kommune Rådmannsstaben ÆST Saksor.: )-ER _CT64: NE Melding om vedtak Mottatt: Vest-Agder fylkeskommune Att. Uleberg, Kristin Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S Kopi: Vår ref: 2014/402-8 Sakshandsamar:

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.04.2014 25156/2014 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 27.08.2015 069/15 IH Avgjerd av: Saksansv.: Inger Hilde Arkiv: K2-S11, K3-&13 Arkivsaknr.: 15/1236 Sigdestad

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/66/13/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/66/13/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Østfoldfylkeskommune sentralpost@ostfoldfk.no Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/66/13/ Laila Nersveen 12.12.2014 61293615 Forslag til regional plan for

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Uttale til regional plan og regionalt tiltaksprogram for vassregion Rogaland

Uttale til regional plan og regionalt tiltaksprogram for vassregion Rogaland Dykkar ref.: 14/9546-6 Vår dato: 30.12.2014 Vår ref.: 2014/7375 Arkivnr.: 461.0 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Att. Vegard Næss Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

ULVIK HERAD 5730 ULVIK

ULVIK HERAD 5730 ULVIK Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune 3007 DRAMMEN ULVIK HERAD 5730 ULVIK Dykkar ref.: Vår ref.: 14/417-3/K2-M10/LPR Direkte innval: 56527055 Stad/Dato: 15.12.2014 SÆRUTSKRIFT:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2015 33889/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Fylkesrådmannens tilråding 04.06.2015 Fylkesutvalet 29.06.2015

Detaljer

PROSJEKTPLAN

PROSJEKTPLAN PROSJEKTPLAN 2016 2021 INDRE SOGN VASSOMRÅDE og YTRE SOGN VASSOMRÅDE Innleiing Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av dei to vassområda i Sognefjorden, Indre Sogn og Ytre Sogn vassområde,

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Vassområde Indre Sogn organisering og finansiering Rådmannen si tilråding: 1. Luster styre sluttar seg til prinsippa i saka

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer