1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Side 1 av 9 Saksframlegg Saksbehandlar: Merete Farstad, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 14/ Utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion utlegging til offentleg høyring Fylkesdirektøren rår Hovudutvalet for plan og næring til å gje slik tilråding: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak: 1. Fylkesutvalet legg utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion , datert , med tilhøyrande tiltaksprogram, ut på høyring. 2. Planen ligg ute på høyring i perioden Fylkesutvalet oppmodar statlege sektorstyresmakter til å levere fråsegn tidleg i høyringsperioden. Vedlegg: 1. Framlegg til høyringsutgåve av Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion med vedlegg 2. Framlegg til høyringsutgåve av Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion med vedlegg 3. Referat frå møtet i vassregionutvalet med 2 vedlegg Andre dokument som ikkje ligg ved: SAKSFRAMSTILLING 1. Samandrag Vassforskrifta set krav om at kvar vassregion utarbeider ein regional plan for vassforvaltning med eit tilhøyrande tiltaksprogram. Utkast til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram vert fremja for å bli lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen er forskriftsfesta til å vere på 6 månader (jf. vassforskrifta 28). Planen følgjer opp vassforskrifta og EU sitt vassdirektivet. Formålet med planen er å utarbeide miljømål for elvar, innsjøar, grunnvatn og kystvatn. Aktuelle tiltak for å nå miljømåla er skissert i tiltaksprogrammet. Føremålet med planen er å få ein heilskapleg forvaltning av vassresursane som vernar om vassførekomstane og sikrar ei berekraftig bruk av dei. Planen skal reviderast kvart 6 år. Til saman er det 3 planperiodar kvar på 6 år. Det er stor trong for å styrke kunnskapsgrunnlaget, både for å vurdere om påverknadar er så store at det er naudsynt å sette i verk tiltak og kva for type tiltak som er best eigna. Offentlege forvaltningsorgan er ansvarlege for at miljømåla vert nådd gjennom konkrete tiltak.

2 Side 2 av 9 Framlegg til plandokument har vore handsama av VRU (Vassregionutvalet). Mindre vesentlege merknadar frå VRU er innarbeida i saka. Framlegg som ikkje vart realitetshandsama i vassregionutvalet er tatt inn i saksframlegget og vurdert av fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen gjer framlegg om å legge planen på høyring slik den ligg føre. 2. Bakgrunn for saka Grunnen for at saka er fremja Vassforskrifta set krav om at kvar vassregion utarbeidet ein regional plan for vassforvaltning med eit tilhøyrande tiltaksprogram. Utarbeiding av regional plan for vassforvaltning er initiert av staten i medhald av plan- og bygningslova 8-1, 2. ledd. Vassdirektivet er eit rammedirektiv som EU gjorde gjeldande 22. desember Vassdirektivet vart gjort til ein del av EØS-avtalen i 2007 og legg råmer for all vassressursforvaltning i EØSområdet. For å følgje opp direktivet vedtok Noreg i 2007 «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (Vassforskrifta) som er heimla i forureiningslova, plan- og bygningslova og vassressurslova. Denne forskrifta gjev føringar for korleis Noreg skal gjennomføre arbeidet med heilskapleg vassforvaltning. Formålet er å gi råmer for å sette miljømål som best sikrar eit heilskapleg vern og berekraftig bruk av vassførekomstane. Den regionale planen med tilhøyrande tiltaksprogram er utarbeida med sikte på å oppfylle miljømåla og sørgje for at naudsynt kunnskapsgrunnlag vert skaffa til vege. Fylkeskommunen er vassregionmynde og skal arbeide for å få alle aktuelle aktørar med i planlegginga og søkje å oppnå størst mogleg grad av semje i vassregionutvalet. I samband med dette arbeidet er det utarbeidd fleire dokument på ulike nivå. Ei oversikt er gitt i tabellen under: Vassområdeutvalet (Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn) Vassregionutvalet (VRU) Fylkeskommune Regjeringa (kongeleg resolusjon) Planprogram Innstilling Vedtak (FU) Tiltaksanalyse for kvart Godkjenning vassområde grunnlag til forvaltningsplan og tiltaksprogram Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Godkjenning for Vassregion Sogn og Fjordane Overvakingsprogram for Godkjenning Sogn og Fjordane vassregion Regional plan for Innstilling Vedtak (FT) Godkjenning vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Tiltaksprogram for Sogn Innstilling Vedtak (FT) og Fjordane vassregion Handlingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion Innstilling (AU til VRU) Vedtak (FT) Planen og tilhøyrande tiltaksprogram har status som regional plan. Respektive fylkesting i vassregionen skal vedta planen seinast i juni Den regionale planen frå vassregionen skal leggjast fram for Kongen for godkjenning jf. 8-1 andre ledd og vil bli godkjent gjennom ein Kongeleg resolusjon innan utgongen av Til saman er det 3 planperiodar, kvar på 6 år. Planane vert revidert/rullert kvart 6. år Den første planperioden strekker seg frå Den siste planperioden vert avslutta i Om lag 30 vassområde i Noreg var med i ein pilotperiode der planperioden er frå Stryn vassområde var med i denne pilotperioden. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet for Stryn er no revidert og inkludert i planen for heile vassregionen. Stryn inngår no i Nordfjord vassområde.

3 Side 3 av 9 Regional plan for vassforvaltning Formålet med regionale vassforvaltningsplanar er å sette miljømål for elvar, innsjøar, grunnvatn og kystvatn i vassregionen. Miljømåla skal verne om vassførekomstane og sikre ein mest mogleg heilskapleg og berekraftig bruk av vassførekomstane i ferskvatn, grunnvatn og kystvatn. Alle involverte mynde er plikta til å følgje opp miljømåla ved å leggje desse til grunn for si planlegging og verksemd. Tiltaksprogram Tiltaksprogrammet gir ei oversikt over aktuelle/moglege tiltak som kan bidra til å nå miljømåla for den einskilde vassførekomst. Tiltaka skal førebyggje, forbetre og/eller få tilbake god miljøtilstand der det er naudsynt. Tiltaksprogrammet bygger på tiltaksanalysane gjennomført for kvart vassområde. Tiltaka skal starta opp innan 3 år etter godkjenning av planen dvs. i Overvakingsprogram Fylkesmannen har det faglege ansvaret for å utarbeide eit overvakingsprogram for vassregionen. Overvakingsprogrammet følgjer planperioden Operative stasjonar skal rapporterast til ESA innan 1. august Fylkesmannen har delt overvakingsprogrammet inn i 2 delar. Del 1 bygger på finansieringa slik den ligg i budsjettet for Del 2 manglar førebels finansiering. Det vil vere trong for å revidere overvakingsprogrammet ein eller fleire gonger i planperioden. Vassregionutvalet slutta seg til overvakingsprogrammet i møtet Samandrag av overvakingsprogrammet inngår i forvaltningsplanen. Oversikt over behov for problemkartlegging i overvakingsprogrammet, er lagt inn i tiltaksprogrammet. Det er ikkje lagt opp til formell høyringsrunde av overvakingsprogrammet utover det som ligg inne i vassforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Handlingsprogram Vassregionmynda og planstyresmaktene vedtek årlege handlingsprogram som konkretiserer oppfølging av planen i samarbeid med kommunane og statlige organ. Dei økonomiske resursane er i mange tilfelle knytt til årlege budsjettvedtak. Programmet gir eit overslag over trong for resursar og peiker ut ansvarlege organ og samarbeidspartnare for gjennomføring av planen. Eit handlingsprogram for den regionale planen vil bli utarbeidd i løpet av høyringsperioden. Høyringsperioden for handlingsprogrammet følgjer av plan- og bygningslova, dvs. min. 6 veker høyring. Vassregionmynde og planarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune er peika ut som vassregionmynde for Sogn og Fjordane vassregion, jf. 20 i vassforskrifta. Vassregionmynda har ansvar for å koordinere arbeidet med og gjennomføre oppgåver innanfor gjevne fristar, definert i vassforskrifta. Regional plan for Sogn og Fjordane er utført i samarbeid med vassregionutvalet. Mange ulike aktørar har bidrege inn i planarbeidet. Fylkesmannen har det fagleg ansvaret for å vurdere miljøtilstanden i vassførekomstane og vurdere om det er risiko for at vassførekostane ikkje når miljømålet for vatnet. Kommunar, sektormynde og forskingsmiljø har bidrege i arbeidet. Organisering av arbeidet Noreg er inndelt i 11 vassregionar der Sogn og Fjordane vassregion er ein av dei. Sogn og Fjordane vassregionutval vart skipa Vassregionutvalet er sett saman av ein representant frå kvar kommune og frå dei regionale sektormyndigheitene. Eit arbeidsutval er knytt til vassregionutvalet. Det er etablert fire vassområde (delområde); Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. Eit vassområdeutval er etablert i kvart vassområde. Ein prosjektleiar har hatt ansvaret for arbeidet lokalt i vassområdet og har vore sekretær for vassområdeutvalet. Vassområdeutvalet har hatt ansvar for å utarbeide ein tiltaksanalyse for vassområdet og leggje til rette for lokal medverknad. Eit spleiselag mellom fylkesmann, fylkeskommune og alle kommunane har finansiert drifta i vassområdet (fyrst og fremst løn til prosjektleiar). Under arbeidet med forvaltningsplanen er det arrangert 3 temaseminar for vassregionen: - Scenariokonferanse, , 58 deltakarar. - Landbruk og spreidde avløp, , 45 deltakarar. - Påverknad frå akvakultur lakselus og rømt oppdrettsfisk, , 80 deltakarar. I høyringsperioden for forvaltningsplanen er det planlagd eit seminar om vasskraftsreguleringar. Historikk - tidlegare vedtak

4 Side 4 av 9 Planprogrammet vart vedteke i fylkesutvalet i Sogn og Fjordane Sjå I prosessen fram til regional plan har det vore ei midtvegshøyring der vesentlege vassforvaltingsspørsmål i regionen vart drøfta. Dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål for Sogn og Fjordane vassregion vart godkjent av Sogn og Fjordane vassregionutval , sjå Dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål er, saman med dei lokale tiltaksanalysane for dei einskilde vassområda, det viktigaste grunnlaget for den regionale planen og tiltaksprogrammet. Tiltaksanalysane bygger på tilstandsvurdering utført av Fylkesmannen. Datagrunnlaget for desse dokumenta er lagt inn i databasen Vann-Nett. Dei lokale tiltaksanalysane ligg på nettsida Sogn og Fjordane vassregionutval slutta seg i møte til at framlegget til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion og tilhøyrande tiltaksprogram , vert send til fylkesutvala, med innstilling om å legge utkast til plan ut på høyring. Framlegg til endringar som ikkje vart realitetsvurdert er gitt ei omtale under fylkesrådmannen si vurdering og i eige vedlegg. Sentrale problemstillingar i planen Sentralt i høyringsproesessen er høyring av miljømål for dei ulike vassførekomstane. Kva for vassførekomstar skal nå standard miljømål om «god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand» og kven som skal få unntak anten i form av utsatt frist til å nå miljømålet eller å få eit lågare miljømål. Strengare miljømål kan og settast for t.d. verneområde, drikkevasskjelder, nasjonale laksevassdrag etc. Nærare 60 % av alle vassførekomstar er satt i risiko for ikkje å nå miljømålet. Om lag 2000 vassførekostar er vurdert. For vassførekomstar som ikkje har god nok miljøtilstand, må tiltak gjennomførast for å rette opp miljøtilstandane i utgangspunktet innan Mangelfullt kunnskapsgrunnlag gjer at det er behov for å hente inn meir kunnskap før ein tek avgjerd om tiltak. I praksis vert tiltak for vassførekomstar med manglande kunnskapsgrunnlag, utsett til neste planperiode. Det er sektorstyresmaktar som er ansvarleg for legge premissar for miljømål og leggje fram tiltak for å nå miljømålet. Arbeidet med å vurdere kostnader og nytte ved ulike tiltak er i mange tilfelle kome kort. Vassregionmynda oppmodar ansvarlege partar til å utarbeide grunnlaget betre. Det vil ofte vere behov for å greie ut tiltaket nærmare før dei gjennomfører tiltaket. Kva for tiltak som skal gjennomførast for å nå miljømålet kan endrast undervegs i planperioden. Vassregionmynda må få melding om endringar i planperioden. Det viktige er at miljømåla vert nådde. Andre opplysningar Fiskeridirektoratet og Aurland kommune kom med endringsforslag i møtet i vassregionutvalet på utkast til høyringsframlegg. Deira framlegg til endringar går fram av vedlegga til referatet frå vassregionutvalet Ingen av innspela vart realitetshandsama i vassregionutvalet. Regional plan for vassforvaltning er utarbeida etter rettleiar for arbeidet Veileder 01:2013 regional vannforvaltningsplan etter vassforskrifta og plan- og bygningslova. Tiltaksprogrammet er utarbeid etter ein Mal for regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften (datert ). 3. Vurderingar og konsekvensar Økonomi- og budsjettkonsekvensar Planen med tilhøyrande tiltaksprogram skal gjennomførast av ansvarleg sektorstyresmakt (statlege etatar, kommunar og fylkeskommunar). Årleg vedteke handlingsprogram vil kople saman tiltak og økonomi. Rettslege konsekvensar

5 Side 5 av 9 Dersom retningslinjene i den regionale planen ikkje vert fylgt gir dette grunnlag for å fremme motsegn etter plan- og bygningslova. Plankonsekvensar Godkjente regionale forvaltningsplaner skal leggjast til grunn for verksemda til regionale organ og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i vassregionen jf. plan- og bygningslova 8-2. Planen er sektorovergripande og skal bidra til å styre og samordne vassforvalting og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Kommunar, regionale organ og statlege etatar er gjennom planen forplikta til å leggje miljømåla til grunn for planlegging og verksemd. Sektorstyresmaktar vil gjennom si sakshandsaming avklare og vurdere fordeler og ulemper ved dei enkelte tiltak før endeleg avgjerd om å gjennomføre tiltak vert tekne. Ev. endring av tiltak skal meldast til fylkeskommunen. Klima- og miljøkonsekvensar Oppfølging av planen vil føre til eit betre vassmiljø og ei betre heilskapleg forvaltning. Erfaring med planarbeidet Arbeidet er ei komplisert og ny form for plansamarbeid. Planane går på tvers av dei fleste forvaltningsnivå og geografiske inndelingar. Målet er å få til ein meir heilskapleg forvaltning av vassmiljøet. Dette har stilt store krav til planprosessen og planutarbeidinga. Alle aktørar har vore avhengige av kvarandre for å kunne utarbeide planen. Vassforskrifta legg opp til at kvar sektor skal bringe inn kunnskap om vassførekomstane og skissere aktuelle tiltak innanfor sine ansvarsområde. Fylkesmennene har hatt hovudansvaret for den samla miljøfaglege vurderinga. Fylkeskommunen har hatt rolla som plan- og prosessleiar. Grunnlaget for planen er utarbeida i vassområda gjennom arbeidet med tiltaksanalysane. Kommunar og andre har gjennom dette fått ei lokal tilnærming av planarbeidet. Planarbeidet er avhengig av at alle aktørar leverer inn sine bidrag innafor gitte tidsfristar. Mange aktørar har levert sine bidrag til dels lenge etter fristar som har vore satt, noko som har ført til seinkingar i planarbeidet. Mangelfulle kostnadsoverslag og nyttevurderingar gjer det vanskeleg å vurdere kost-nytte av ein del tiltak. Vurdering av innspel i vassregionutvalet Framlegga under frå Fiskeridirektoratet og Aurland kommune vart ikkje realitetsvurdert under møtet i vassregionutvalet Saka vart sendt vidare til fylkesutvalet. Sidetal i avsnitta under viser til dokumenta Utkast til Regional plan for vassforvaltning og Utkast til Tiltaksprogram lagt fram for Sogn og Fjordane vassregionutval Innspel frå Fiskeridirektoratet v/paul Helgesen Fiskeridirektoratet har gjort framlegg om å endre punktet i Utkast til tiltaksprogram frå - Akvakultur (gjeld uklar metodikk og tiltak mot rømt oppdrettsfisk og lakselus) over til: Akvakultur få avklart risikovurdering og påverknad frå rømt oppdrettsfisk (og lakselus) i elvar og vassdrag (jf. nasjonal prosess omkring desse utfordringane). Vurdering: I tiltaksprogrammet skal eit kort samandrag av dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål vere med. Oppsummeringa i det aktuelle avsnittet er overskriftene i samandraget til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål. I punktet om akvakultur er innhaldet i parentes/ etter bindestrek ei presisering av kva problematikken gjeld. For å balansere denne teksten med dei andre punkta i avsnittet rår fylkesrådmannen til å endre punktet til: - - Akvakultur (gjeld lakselus og rømt oppdrettsfisk). Denne teksten er no lagt inn i planframlegget. Innspel frå Aurland kommune v/noralv Distad Innspela frå Aurland kommune er nummerert og fylkesrådmannen har vurdert dei einskilde punkta etter kvart. 1. Utkast til forvaltningsplan : Kap Prioriteringar i vassregionen, vert føreslege endra, ved at fyrste avsnitt side 8 med tabell om vassdragsregulering går ut og nytt framlegg vert då: Kap 2 Vassdrag regulert til vasskraft (overskrift). Vassdragsreguleringar påverkar svært mange vassdrag i stor grad. Vasskraftproduksjon er samfunnsnyttig samtidig som den gir miljømessige utfordringar. Vassregionen har mange regulerte vassdrag. For fleire utbyggingar kan det vere aktuelt å justere vilkåra, mellom anna manøvreringsreglementa. Dette skjer gjennom revisjon av vilkår etter vassdragsreguleringslova.

6 Side 6 av 9 Vurdering frå Fylkesrådmannen Målet for kapittelet om «Prioriteringar i vassregionen prioriterte tiltaksgrupper i første planfase» er å tydeleg å få fram kva som krevst av nasjonale og regionale tiltak for å nå miljømåla fastsatt i planperioden. Kapitlet gir ei oversikt over dei viktigaste hovudtypar av nasjonale, regionale og lokale tiltak som bør gjennomførast for å nå miljømåla set for vassførekomstane. Vassdragsreguleringar er ei tung problemstilling i regionen. Gjennom høyringsperioden vonar vi det kjem inn gode innspel som kan betre forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Forvaltningsplanen er retningsgjevande, også for sentrale styresmaktar. Dersom nasjonale styresmaktar er ueinige i verkemidlane regionen rår til for å nå miljømåla i vassførekomstane, bør dei synleggjere dette i høyringsuttalene. Teksten i avsnittet Aurland kommune har gjort framlegg om å slette er tilpassa tabellen som står under. Dersom tabellen skal gå ut i høyringsdokumentet, er det behov for å slette setning nr. 3 til 5; Det er trong for å bruke eksisterande regelverk meir aktivt og legge til rette lovverket betre. Det er og trong for å samkjøre vassforskrifta med vassresurslova. Sogn og Fjordane vassregion prioriterer: Å ta ut tabellen over for regulerte vassdrag slik Aurland kommune tilrår, gjer at avsnittet om regulerte vassdrag skil seg ut ved å ikkje tilrå konkrete tiltak. Under følgjer ei grunngjeving for kvart punkt i tabellen som omhandlar vassdrag regulert til vasskraftformål. Punkta under viser punkta i tabellen Aurland kommune ønskjer å slette med Kommentar frå fylkesrådmannen. A. Leggje til rette lovverket slik at standard miljøvilkår kan innførast for alle vasskraftverk før dei kan reviderast. Kommentar: Lovverket er ikkje utforma slik at standard miljøvilkår kan innførast før vassdrag vert kalla inn til revisjon. Desse vilkåra vert no gitt alle konsesjonar som vert kalla inn til revisjon. Ei innføring av standard miljøvilkår før dei ev. vert kalla inn til revidering gjer at miljømål i regulerte vassdrag kan bli nådd raskare. Ei lovendring vil og føre til ei forenkling av byråkratiet. For nærmare omtale av «standard vilkår», sjå punkt 8 i tabellen over. B. Ta i bruk 28 og 66 i Vassressursloven. Paragrafane gir heimel til innkalling av kraftverk til konsesjonshandsaming, når det lokalt og regionalt blir foreslått tiltak som er i konflikt med gjeldande konsesjon. Kommentar: 28 og 66 har vore sovande paragrafar i vassressurslova som bør takast meir aktivt i bruk for å nå miljømåla i forvaltningsplanen. I brev frå KLD og OED er det presisert at innkalling og omgjering etter desse paragrafane berre kan gjerast i «særlege tilfelle». Det er vidare presisert at miljømål etter vassforskrifta kan kvalifisere som «særlege tilfelle». C. Innkalling til konsesjonshandsaming etter 66 av kraftverk utan konsesjon. Kommentar: Innkalling av eldre konsesjonsfrie vasskraftutbyggingar til konsesjonshandsaming ved bruk av 66, kan gje redusert produksjon. I brev frå KLD og OED av er det presisert at vassregionane skal vurdere miljøforbetringar i vassdrag med konsesjonsfrie anlegg basert på kost-nytte av ev. tiltak. Kraftverk av eldre dato har ikkje konsesjon. Dei har heller ikkje fått fastsett miljøvilkår. Lovverket gir ein moglegheit til å kalle kraftverka utan konsesjon inn, slik at dei kan få konsesjon med gitte vilkår. Dette har fram til i dag vore lite nytta. D. Ta opp reviderbare konsesjonar til handsaming når dei vert meldt inn, ikkje berre etter ei nasjonal prioritert liste. Kommentar: I rapporten «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022» er det gitt ein nasjonal gjennomgang og forslag til kva for vassdrag som bør prioriterast ved revisjon. Hovudmålet har vore å gje ei samfunnsmessige avveging av gevinstane av moglege forbetringar i vassdraga. Punktet er ei påpeiking om at også vassdrag som ikkje er kome med i den prioriterte lista må bli vurdert for revisjon dersom kostnadseffektive tiltak og miljømål i forvaltningsplanen skulle tilsei dette.

7 Side 7 av 9 E. Utgreiing av miljøtiltak inkludert miljøbasert vassføring i regulerte vassdrag. Vektleggje kost-nytte perspektivet. Kommentar: Det er behov for å greie ut ulike tiltak i regulerte vassdrag både før (i høyringsperioden) og i planperioden. Det er sektorstyresmaktar sitt ansvar å gjere dette. Kost-nytte perspektivet av tiltaka ved avveging av ulike samfunnsinteresser (t.d. energitap versus nytte av miljøtiltaket) skal leggjast til grunn. F. Harmonisering av vassforskrifta og vassressurslova, vassdragsreguleringslova. Kommentar: Fleire har peika på eit gap mellom ulike lovverk (lov og forskrifter), m.a. peikar vassforskrifta på at miljømål og tiltak skal reviderast kvart 6. år. Vassdragskonsesjonar kan kallast inn til vilkårsrevisjon kvart 30. år (/ 50 år). ESA har bede norske styresmaktar om m.a. å klargjere dette tilhøve. På regionalt nivå er det behov for ei betre klårgjering og ev. ei harmonisering av regelverk slik at vilkåra i ulike regelverk ikkje står mot kvarande. 2. Utkast til forvaltningsplan: Framlegg om å endre presisering i underpunkt om Nasjonalt prioriterte vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan 2022 (s. 10). Framlegget er å endre regional prioritering for Aurlandsvassdraget (Rev ID 502), frå 1.1 til 2.1. Nasjonal prioritering er 1.1. Aurland kommune har ikkje grunngjeve kvifor dei ynskjer å endre prioriteringa. Den nasjonale prioriteringa av vassdragskonsesjonar har ikkje vore på høyring. Fylkesrådmannen ynskjer å sende innstillinga ut på høyring. Den regionale prioriteringa er satt opp i samsvar med den nasjonale prioriteringa. Etter høyringsperioden vonar vi at saka/dei ulike vassdraga vert betre opplyst. Det er trong for eit betre grunnlag før vassregionen tek endeleg stilling til kva for vassdrag som treng auka vassføring i ei kortare eller lengre tid på året for å nå miljømåla. 3. Utkast til forvaltningsplan: Framlegg om at punktet om «Effektkøyring» (s. 41) i forvaltningsplanen må gå ut. Ut ifrå det munnlege framstillinga under møtet i vassregionutvalet, forstår vi merknaden dit hen at dei meiner avsnittet må slettast eller skrivast om. Kapittel 2. 3 er eit samandrag av Trendanalysen for vassregionen. Omtalen av effektkjøring på s. 41 er lik teksten i Trendanalysen. Trendanalysen er forankra i vassregionutvalet der m.a. Aurland kommune sit. Trendanalysen er lagt med som vedlegg til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål. Fylkesrådmannen ser at teksten kunne bli oppfatta som uklar og har endra teksten i forvaltningsplanen på dette punktet, i samråd med NVE. 4. Utkast til forvaltningsplan: Framlegg om å stryke 3 avsnitt om konkretisering av miljømål for SMVF, side 124. Hovudformålet for forvaltningsplanen er å sende miljømåla for vassførekomstane ut på høyring. I vedlegg 1 i forvaltningsplanen er alle miljømiljø for alle svært modifiserte vassførekomstar (SMVF) spesifisert. Punkta som Aurland kommune ønskjer å slette er oppsummering av miljømåla i vedlegg 1. Mange miljømål for svært modifiserte vassførekomstar er føreslege i tiltaksanalysane for vassområda. I rettleiingsmateriale for arbeidet er det presisert at eigne miljømål skal utarbeidast for alle vassførekomstar som får statusen som SMVF (svært modifiserte vassdrag). Planarbeidet er gjennomført i samsvar med dette, og fylkesrådmannen meiner det er eit drastisk framlegg å slette alle miljømåla for SMVF. Fylkesrådmannen meiner at framlegga til miljømål bør ligge til grunn for høyringa. 5. Utkast til tiltaksprogram: Framlegg om endringar i Kap Hydrologiske endringar, side 50, om tiltak i vassdrag regulert til vasskraft. Framlegget er at det i fyrste avsnitt andre setning vert presisert følgjande:

8 Side 8 av 9 Det vert føreset at tiltak knytt til dei ulike vassdragsreguleringane skal vurderast ut frå fullstendige kostnads- og nyttevurderingar der samfunnsnytten skal vegast opp mot kostnaden med tiltaket. Det er sektorstyresmaktene sitt ansvar å greie ut tiltak slik at miljømålet for vassførekomsten vert nådd. For alle typar tiltak (både i og utafor regulerte vassdrag) gjeld at dei mest kostnadseffektive tiltaka skal veljast. Kostnader for alle tiltak i svært modifiserte vassførekomstar skal vegast opp mot samfunnsnytte og miljøeffekt. Dette står m.a. omtalt på side 11 og i tiltaksprogrammet og i punkt. 4.3 i forvaltningsplanen. Arbeidet med vurdering av kostnadar og konkretisering av tiltak har i mange tilfelle kome kort. Sektorstyresmaktar er oppmoda om å konkretisere dette nærmare i høyringsdokumenta. Fylkeskommunen meiner at punktet fremma av Aurland kommune er tilstrekkeleg belyst i andre deler av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. 6. Utkast til tiltaksprogram: Framlegg om å stryke frå og med 3. setning avsnitt 3, side 51, Det er ein fordel om ei slik innføring----.» I tillegg er det framlegg om at heile 4 avsnitt bør gå ut. Sjå vurdering om «standard naturforvaltningsvilkår» i punkt 8. Formuleringane Aurland kommune ønskjer å slette heng saman med trong for nye verkemidlar i kap. 6.3, s. 66. Avsnitt 4 er opplysing om fakta om eldre konsesjonar. Avsnittet er no nærare presisert/ oppdatert etter innspel under møtet i vassregionutvalet frå prosjektleiaren i Ytre Sogn vassområde. Vurderinga er at formuleringane i 3. og 4. avsnitt på s. 51 bør stå. Formuleringa i 3. avsnitt er gitt som bakgrunn til kap Fylkesrådmannen har endra teksten i høyringsdokumentet til: Dersom lov/ forskrift vert endra, vil ei slik innføring kunne gjerast utan at det krevst handsaming og enkeltvedtak for kvar enkelt revisjon. 7. Utkast til tiltaksprogram: I punktet om Nasjonale prioriteringar (s. 52) er det framlegg om at Aurlandsvassdraget får endra prioritet frå 1.1 til 2.1 (jf. framlegg pkt. 2). Fylkesrådmannen ønskjer ikkje å gjere framlegg til endringar i nasjonale prioriteringar før det ligg føre eit betre grunnlag for endringane. Framlegg til endingar bør grunngjevast i høyringsuttaler. I denne spesifikke tabellen var det ikkje sett inn regional prioritering for nokre av vassdraga. Fylkesrådmannen har difor tatt bort kolonna i høyringsframlegget, og vil kome tilbake med ei eiga drøfting om den regionale prioriteringa i høyringsperioden. 8. Utkast til tiltaksprogram: I kapitlet om Trong for nye verkemiddel, kap. 6.3, er det framlegg om å stryke avsnittet som er utheva og startar med: Vassregion Sogn og Fjordane foreslår: at standardvilkår bør innførast i alle konsesjonar. Dette bør gjerast ved lov/forskriftsendring.. Gjeldande konsesjonsvilkår frå før 1973 har i liten grad heimlar for å påleggje konsesjonæren kompenserande tiltak for skader på naturmiljøet. Nyare konsesjonar har ei rad standardvilkår som gir heimel for å kunne påleggje miljøundersøkingar, fiskeutsettingar m. v. Mange av dei skader og ulemper som kjem fram i revisjonssaker vil kunne handterast av slike standardvilkår. Innføringa av standard vilkår i regulerte vassdrag vil innebere ei modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkåra. I tillegg vil det vere ei vesentleg enklare sakshandsaming. Ved alle framtidige revisjonar vil dei til ei kvar tid gjeldande standardvilkåra bli innført. Desse vil gje relevante fagetatar fullmakt til å fastsette avbøtande tiltak. Dette er tiltak som m.a.: NVE: erosjonssikring, terskelbygging, biotopjustering, Miljødirektoratet/Fylkesmannen: naturfaglege undersøkingar, NVE/Riksantikvaren; bidrag til kulturminnevern i vassdraget. Også slike tiltak skal vurderast nøye med omsyn til kostnad og nytte. Pålegga må skje innafor dei føresetnader og råmer som ligg i sjølve konsesjonen.

9 Side 9 av 9 Fylkesrådmannen si vurdering er at innføring av standardvilkår i alle regulerte vassdrag før dei ev. vert kalla inn til vilkårsrevisjon, vil føre til raskare tiltak og eit betre vassmiljø med mindre byråkrati (/enklare og raskare sakshandsaming). Fylkesrådmannen meiner at formuleringane i 3. og 4. avsnitt bør stå, men med justering av ei setning av avsnitt 3. Denne justeringa er gjort i høyringsframlegget. Fylkesrådmannen legg vekt på at framlegget om å innføre standard konsesjonsvilkår og er fremja i utkast til forvaltningsplan for alle vassregionane i landet, med unntak av Troms. 4. Konklusjon Fylkesrådmannen rår til at Vassregionutvalet sitt framlegg til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion og tilhøyrande tiltaksprogram, vert lagt ut på høyring i perioden Fylkesrådmannen meiner Regional plan for Sogn og Fjordane følgjer opp vassforskrifta og at arbeidet er gjennomført i samsvar med i planprogrammet og byggjer på eksisterande kunnskapsgrunnlag. Fylkesrådmannen meiner det er viktig at sektorstyresmakter kjem tidleg på banen med sine høyringsuttalar for å få ein god prosess før planen skal til endeleg handsaming. Fylkesrådmannen meiner og det er viktig at det i høyringsperioden vert jobba meir med kostnadar og kost/nytte vurderingar. Fylkesrådmannen legg til grunn at dei andre fylkeskommunane i vassregionen (Hordaland, Buskerud, Oppland og Møre- og Romsdal) legg planen ut på høyring i same periode. Innspela frå Fiskeridirektoratet og Aurland kommune vert ikkje teke til følgje, ut over dei punkta som alt er justert og innarbeida i plandokumentet. Fylkesrådmannen meiner at det er viktig at innspela frå Aurland kommune kjem på høyring og rår til at dei vert lagt ved høyringsdokumenta.

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Saker til behandling Framlegg til vedtak: 1) Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval får mandat til å utarbeide framlegg til planprogram og dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 Dato: Fredag 24. april Kl 10.00-14.00

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval 6. oktober 2015 Dato: Tirsdag 6. oktober Kl 13.00-15.35

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Introduksjon til arbeidet etter vassforskrifta Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Målet med den nye heilskapelege vassforvaltninga Godt vassmiljø Treng vi å betre vassmiljøet? Landbruk

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.04.2014 25156/2014 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 28.1.15 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Sunnfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal utførast.

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

PROSJEKTPLAN

PROSJEKTPLAN PROSJEKTPLAN 2016 2021 INDRE SOGN VASSOMRÅDE og YTRE SOGN VASSOMRÅDE Innleiing Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av dei to vassområda i Sognefjorden, Indre Sogn og Ytre Sogn vassområde,

Detaljer

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 22.01.2015 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Nordfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal

Detaljer

Vassregion Sogn og Fjordane

Vassregion Sogn og Fjordane 1 Vassregion Sogn og Fjordane Referat Møte i arbeidsutvalet (AU) Leikanger, 29.mars 2011 Deltakarar på møte i AU 29.3.11 Vassregion Sogn og Fjordane Namn E-post Jernbaneverket Eversley Warren Sylvester

Detaljer

Saksbehandlar: Merete Farstad, Plan - og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15 /

Saksbehandlar: Merete Farstad, Plan - og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15 / Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Merete Farstad, Plan - og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15 / 11513-1 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012

Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Dato Tema førebels agenda Etat Informasjon frå fylkeskommunen 1/12 Samansetnad av vassregionutvalet - skeiv kjønnsballanse 2/12 Samansetnad av arbeidsutvalet

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram Medlemmar i VRU og Regional referansegruppe Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 67019/2015/S00 Håkon Slutaas, 71 25 80 24 19.10.2015 - Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion 2013-2021 www.vannportalen.no/sognogfjordane Forord Målet for det regionale overvakingsprogrammet er å gi ei heilskapleg overvaking av tilstanden i vassførekomstane

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Gruppearbeid organisering, gruppe 2. Arbeidsmetode for gruppearbeida. Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017

Gruppearbeid organisering, gruppe 2. Arbeidsmetode for gruppearbeida. Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017 Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017 Gruppearbeid organisering, gruppe 2 Arbeidsmetode for gruppearbeida Gruppeleiar styrar arbeidet og diskusjonane. Gruppa vel ein sekretær som noterer det

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

Oppgåver for vassområda i Sogn og Fjordane 2012

Oppgåver for vassområda i Sogn og Fjordane 2012 Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 12/317-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 1900/12

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Sakshandsamar, telefon Anniken Friis, 5557 2313 Kjell Hegna, 5557 2321 Vår dato 11.01.2018 Dykkar dato 05.10.2017 Vår referanse 2017/12091 461.0 Dykkar referanse 12/3974 Klima- og miljødepartementet Postboks

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional

Detaljer

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45 MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 22.06.2016 Kl. 11:30 12:45 Faste medlemer til stades: Jenny Følling (Sp) Åshild Kjelsnes (Ap) Sigurd Reksnes (Sp) Aleksander

Detaljer

Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012

Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 1 Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Tilstade Fylkestinget - Leiar Karen Marie Hjelmeseter Fylkeskommunen Svein Arne Skuggen Hoff Fylkeskommunen Merete Farstad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion SAK 38/10 VASSREGION HALLINGDAL, FORSLAG TIL PROSJEKTORGANISERING Saksopplysning EU sitt rammedirektiv for vatn vart implementert i Norge gjennom den nye vassforskrifta som trådde i kraft 1.1.2007. Vassforskrif

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar. vann-nett.nve.

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar.  vann-nett.nve. Vassområde Nordfjord Orientering for Bremanger kommunestyre 08.11.2012 Staffan Hjohlman, prosjektleiar http://www.vannportalen.no vann-nett.nve.no Vassforskrifta Organisering Finansiering Oppgåver Innhald

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning

Regional plan for vassforvaltning Regional plan for vassforvaltning Sogn og Fjordane vassregion Erviksvatnet, Stadlandet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Status og føringar for regional plan for vassforvaltning 12 i vassforskrifta

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 192/12 Formannskapet 04.12.2012 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 023 Torborg Kleppa 09/659 12/18263 VESENTLEGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/ Bodil Gjeldnes

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/ Bodil Gjeldnes Surnadal kommune Næring, bygg og miljø Møre og Romsdal fylkeskommune Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/738-36 Bodil Gjeldnes 03.12.2014 Høyring av regional forvaltningsplan

Detaljer

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 18.

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 18. Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 18. januar 2017 Innhald Regional plan for vassforvaltning Mål for arbeidet Organisering

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Referat Sunnfjord vassområdeutval, Tid: onsdag 11. februar 2015 kl Stad: Førde rådhus

Referat Sunnfjord vassområdeutval, Tid: onsdag 11. februar 2015 kl Stad: Førde rådhus Referat Sunnfjord vassområdeutval, 11.02.2015. Tid: onsdag 11. februar 2015 kl 12.00 15.00 Stad: Førde rådhus Desse møtte: Jan Arve Midtbø, Flora kommune (politikar) Anders Espeset, Plan og samfunn, Flora

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2834 Løpenr.: 20385/2016 Arkivkode: K54 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Dorthe Huitfeldt Vidare

Detaljer

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale Sentralarkivet Postboks 14 3661 Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate 89 3019 Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale På side

Detaljer

Arbeidsdokument - Regional plan for vassforvaltning Oppfølging og revidering av planen planperiode

Arbeidsdokument - Regional plan for vassforvaltning Oppfølging og revidering av planen planperiode Side 1 av 9 Nærings - og kulturavdelinga Planutvalet, møte 22. juni 2016 Sakshandsamar: Merete Farstad E - post: Merete. Farstad@sfj.no Tlf. : 97742381 Vår ref. Sak nr.: 16 / 4635-1 Gje alltid opp vår

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane»

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars 2016 - kl 10.00 13.30 Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» Frammøtte: Gunnar Osland, Askvoll, politisk medlem Peter

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2015 33889/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Fylkesrådmannens tilråding 04.06.2015 Fylkesutvalet 29.06.2015

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/ Vannregionmyndigheten for vannregion Vest- Viken v/buskerud Fylkeskommune MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/1214-3 131 06.01.2015 Høyring - Forslag til regional plan

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Regional plan for vassregion Vest-Viken

Regional plan for vassregion Vest-Viken REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16551-5 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Regional plan for vassregion Vest-Viken

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD Innleiing: Vassregion Sogn og Fjordane er ein av 11 vassregionar i Noreg, og Sogn og Fjordane fylkeskommune (Vassregionmynde) har starta arbeidet med forvaltningsplan

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland

Regional plan for vassregion Hordaland REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-97 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/4610-4 Liv Rigmor Flå, tlf..35

Detaljer

Forslag til endring i vassforskrifta og naturmangfaldlova - fråsegn

Forslag til endring i vassforskrifta og naturmangfaldlova - fråsegn REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/15974-2 Saksbehandlar: Sveinung Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 05.12.2017 Fylkesutvalet 07.12.2017 Forslag

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2.

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2. Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2. desember 2015 Innhald 1. Arbeid med regulerte vassdrag, andre påvirkninger, miljømål

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder.

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder. Bykle kommune Rådmannsstaben ÆST Saksor.: )-ER _CT64: NE Melding om vedtak Mottatt: Vest-Agder fylkeskommune Att. Uleberg, Kristin Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S Kopi: Vår ref: 2014/402-8 Sakshandsamar:

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Vassområde Indre Sogn organisering og finansiering Rådmannen si tilråding: 1. Luster styre sluttar seg til prinsippa i saka

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkiv: 131 M10 &30 Arkivsaksnr.: 14/795

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkiv: 131 M10 &30 Arkivsaksnr.: 14/795 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jørgen Hundseth Arkiv: 131 M10 &30 Arkivsaksnr.: 14/795 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016-2021 - høyring og offentleg ettersyn Vedlegg :

Detaljer

Sak 4 Ny vassforskrift på høyring Drøfting av konsekvensar og eventuell uttale frå vassområdeutvalet

Sak 4 Ny vassforskrift på høyring Drøfting av konsekvensar og eventuell uttale frå vassområdeutvalet MØTE I SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Fredag 10. november kl 10-13 Stad: Førde, Storehagen 1B, 1. etg, møterom «Fjaler» (innafor kantina) Desse møtte: Mathias Råheim, leiar Gunnar Osland, nestleiar Jan Arve

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.10.2015 67817/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 09.11.2015 Fylkesrådmannens tilråding 10.11.2015 Fylkesutvalet 17.11.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VESTLANDET HØYRING

FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VESTLANDET HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Plan- og miljøseksjonen Arkivsak 200807402-10 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 FORVALTINGSPLAN

Detaljer

Verknad av planen for vasskraft

Verknad av planen for vasskraft Verknad av planen for vasskraft Nytt oppsummerande underkapittel i Regional plan for Vassregion Hordaland 2016-2021 om verknaden for vasskraft i tråd med høyringsinnspel frå NVE. NVE/Miljødirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Svein Arne Skuggen Hoff, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 13/2377-41 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Svar - Finansiering av drifta av vassområda

Svar - Finansiering av drifta av vassområda Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-79 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 28253/11

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Vedlegg: Hovudrapport og 23 delrapportar. (Papirutgåver vil bli lagt fram på møtet)

Vedlegg: Hovudrapport og 23 delrapportar. (Papirutgåver vil bli lagt fram på møtet) 13.01.2015 Nordfjord vassområdeutval Saksliste til MØTE 22. JAUNAR 2015. Syner til innkalling 16.12.2014 Tid: torsdag 22. januar 2015 kl 10.00 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen SAKSLISTE Sak 1-2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Moe Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Moe Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Regional plan for vassforvaltning Høyringsuttale frå Luster kommune Rådmannen sitt framlegg til høyringsuttale: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer