Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken høyringsuttale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale"

Transkript

1 Sentralarkivet Postboks Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken høyringsuttale På side tre følger et brev eller en faktura fra Tinn kommune. (Du må bla forbi en blank side) Til deg som mottar dette brevet/fakturaen på papir, visste du at dette kunne du mottatt digitalt i din innboks i Altinn i samme øyeblikk som saksbehandler sendte brevet? Dersom du logger deg inn på og registrerer ditt mobilnummer og e-postadresse på "Min profil", "Mine innstillinger meg selv", vil du heretter motta varsel på SMS og e-post når du får ny post fra Tinn kommune i Altinn. For virksomheter er det daglig leder som vil få varsel på SMS og e-post om at det er kommet post fra Tinn kommune til virksomhetens Altinn konto. Dersom daglig leder ønsker å delegerer myndighet til å lese virksomhetens post i Altinn, finnes det en veileder på Tinn kommunes hjemmesider for dette. Se og velg Digital post i venstremenyen. Veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Tinn kommune.

2

3 TINN KOMMUNE Rådmann Buskerud Fylkeskommune Hauges gate Drammen Att.: Hilde Reine MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Liv Rigmor Flå, tlf.. K Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken høyringsuttale Vi viser til vedlagt vedtak. Med helsing Liv Rigmor Flå prosjektleiar Brevet er signert og godkjent elektronisk og inneheld difor ingen signatur. Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Hjemmeside: Telefon: E-post: Org.nr.: Telefaks:

4 TINN KOMMUNE Arkiv: K54 Saksnr.: 2014/ Saksbeh.: Bjørn Bjørnsen Dato: Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken høyringsuttale SAKSFRAMLEGG Utval Utvalssak Møtedato Samfunns- og miljøutvalget 65/ Tinn kommunestyre 134/ Saksprotokoll i Tinn kommunestyre kl 19:07 Behandling Samfunns- og miljøutvalgets anbefaling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Tinn kommune godkjenner/sluttar seg til Regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken del 1 og 2, Regionalt tiltaksprogram , Regionalt overvakingsprogram og Handlingsprogram 2016, med fylgjande merknadar : Planen peikar i stor grad på utfordringar i vassforvaltninga som gjeld for Tinn kommune, særleg for vassdrag som er påverka av vasskraftutbygging. Tinn kommune er nøgd med at planen støttar kommunen sitt krav om at Mår-Gjøyst-reguleringane må få høgaste prioritet av vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan Planen støttar også forslaget i lokal tiltaksanalyse om at OED i nær framtid må ta ei avgjerd i fornyinga av Møsvasskonsesjonen, og forslaget om innkalling til konsesjon etter vassressurslova 66 for Skarfoss-magasinet og fem bekkar som blir teke inn på tunnelen til Såheim kraftstasjon. Etter kommunen sitt syn vert det vanskeleg å nå fastsette miljømål utan auka statlege løyvingar til vassforvaltingsarbeidet. Det er svært viktig med større ressursar i NVE og OED til sakshandsaming av revisjonar/fornying av vasskraftkonsesjonar. For Tinn er det særleg viktig med større nasjonale overføringar til sanering av avløpsanlegg i eldre industri- og bustadområde, og til overvaking og problemkartlegging. For å oppnå miljømåla for Måna gjennom Rjukan må Tinn kommune over tid investera svært mykje pengar i avløpsanlegg

5 Kostnadane aukar vesentleg som resultat av at heile vassføringa vert nytta til samfunnsnyttig kraftproduksjon, med unnatak av ein svært beskjeden restvassføring/minstevassføring. Kommune føresett at i regulerte vassdrag tek NVE ansvar for konkretisering av innhaldet i miljømåla og utgreiing av tiltak i arbeidet med å gjennomføre tiltaka i forvaltningsplanen. Det er viktig at det vert utarbeidd forskrift for sakshandsaming av revisjon av vassdragskonsesjonar. Det må etablerast gode verktøy/modellar for å gjennomføre kost/nytte analysar, som er naudsynt for å vurdere tiltak og prioriteringar i det vidare arbeidet med å nå miljømåla. Kommunen føresett at for vassførekomstar som er vurdert å stå i risiko på grunn av at ein ikkje kjenner påverknadsgraden/miljøtilstanden, vil kunnskapsgrunnlaget hevast gjennom problemkartlegging. Kommunen legg og til grunn at ansvarleg sektormyndigheit eller dei som påverkar miljøet i vassdraget må koste overvakinga. Utvalde lokalitetar i området som framleis har for høg tilførsel av sur nedbør bør overvakast gjennom den statlege basisovervakinga. Etter kommunen sitt syn er det viktig å forhindre at ørekyt spreier seg til nye lokalitetar. Difor må arbeidet med å hindre spreiing av framande arter prioriterast i planen. Tinn kommune meiner at tilskottsordningane RMP (Regionale miljøprogram i landbruket) og SMIL (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap) ikkje skal målrettast til vassforvaltning i nedre delar av Telemark, sidan dette vil kunne gje reduserte tilskott etter desse ordningane til andre miljøtiltak i øvre delar av fylket. Arbeidet med gjennomføring av tiltak frå 2016 vil verta utfordrande for kommunen, og det er viktig med god samhandling og koordinering både lokalt og regionalt mot sektormyndighetane. Det bør koma på plass ei varig organisering av arbeidet med gjennomføring av tiltak og rullering av forvaltningsplanen etter modell frå dagens prosjektorganisering, dvs. ein modell som byggjer på partnarskap mellom kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og regionale sektormyndighetar. Vår erfaring er at den politiske styringsgruppa er eit viktig bindeledd til resten av det politiske miljøet i kommunane, og har ein viktig funksjon for å oppnå god lokal forankring av vassforvaltningsarbeidet. For dei 6 punkta vassregionmyndigheten (VRM) har bed om synspunkt på vert det vist til gjennomgang under kapittel «Vurdering» i saksframstillinga. Saksprotokoll i Samfunns- og miljøutvalget Behandling Rådgiverne Bjørn Bjørnsen og Rigmor Flå orienterte om arbeidet underveis til innstillingen rådmannen fremmer og om prosessen videre. Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt

6 Vedtak Tinn kommune godkjenner/sluttar seg til Regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken del 1 og 2, Regionalt tiltaksprogram , Regionalt overvakingsprogram og Handlingsprogram 2016, med fylgjande merknadar : Planen peikar i stor grad på utfordringar i vassforvaltninga som gjeld for Tinn kommune, særleg for vassdrag som er påverka av vasskraftutbygging. Tinn kommune er nøgd med at planen støttar kommunen sitt krav om at Mår-Gjøyst-reguleringane må få høgaste prioritet av vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan Planen støttar også forslaget i lokal tiltaksanalyse om at OED i nær framtid må ta ei avgjerd i fornyinga av Møsvasskonsesjonen, og forslaget om innkalling til konsesjon etter vassressurslova 66 for Skarfoss-magasinet og fem bekkar som blir teke inn på tunnelen til Såheim kraftstasjon. Etter kommunen sitt syn vert det vanskeleg å nå fastsette miljømål utan auka statlege løyvingar til vassforvaltingsarbeidet. Det er svært viktig med større ressursar i NVE og OED til sakshandsaming av revisjonar/fornying av vasskraftkonsesjonar. For Tinn er det særleg viktig med større nasjonale overføringar til sanering av avløpsanlegg i eldre industri- og bustadområde, og til overvaking og problemkartlegging. For å oppnå miljømåla for Måna gjennom Rjukan må Tinn kommune over tid investera svært mykje pengar i avløpsanlegg. Kostnadane aukar vesentleg som resultat av at heile vassføringa vert nytta til samfunnsnyttig kraftproduksjon, med unnatak av ein svært beskjeden restvassføring/minstevassføring. Kommune føresett at i regulerte vassdrag tek NVE ansvar for konkretisering av innhaldet i miljømåla og utgreiing av tiltak i arbeidet med å gjennomføre tiltaka i forvaltningsplanen. Det er viktig at det vert utarbeidd forskrift for sakshandsaming av revisjon av vassdragskonsesjonar. Det må etablerast gode verktøy/modellar for å gjennomføre kost/nytte analysar, som er naudsynt for å vurdere tiltak og prioriteringar i det vidare arbeidet med å nå miljømåla. Kommunen føresett at for vassførekomstar som er vurdert å stå i risiko på grunn av at ein ikkje kjenner påverknadsgraden/miljøtilstanden, vil kunnskapsgrunnlaget hevast gjennom problemkartlegging. Kommunen legg og til grunn at ansvarleg sektormyndigheit eller dei som påverkar miljøet i vassdraget må koste overvakinga. Utvalde lokalitetar i området som framleis har for høg tilførsel av sur nedbør bør overvakast gjennom den statlege basisovervakinga. Etter kommunen sitt syn er det viktig å forhindre at ørekyt spreier seg til nye lokalitetar. Difor må arbeidet med å hindre spreiing av framande arter prioriterast i planen. Tinn kommune meiner at tilskottsordningane RMP (Regionale miljøprogram i landbruket) og SMIL (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap) ikkje skal målrettast til vassforvaltning i nedre delar av Telemark, sidan dette vil kunne gje reduserte tilskott etter desse ordningane til andre miljøtiltak i øvre delar av fylket. Arbeidet med gjennomføring av tiltak frå 2016 vil verta utfordrande for kommunen, og det er viktig med god samhandling og koordinering både lokalt og regionalt mot sektormyndighetane. Det bør koma på plass ei varig organisering av arbeidet med gjennomføring av tiltak og rullering av forvaltningsplanen etter modell frå dagens prosjektorganisering, dvs. ein modell som byggjer på partnarskap mellom kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og regionale sektormyndighetar. Vår erfaring er at den politiske styringsgruppa er eit viktig bindeledd til resten av det politiske miljøet i kommunane, og har ein viktig funksjon for å oppnå god lokal forankring av vassforvaltningsarbeidet

7 For dei 6 punkta vassregionmyndigheten (VRM) har bed om synspunkt på vert det vist til gjennomgang under kapittel «Vurdering» i saksframstillinga. Rådmannens innstilling: Tinn kommune godkjenner/sluttar seg til Regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken del 1 og 2, Regionalt tiltaksprogram , Regionalt overvakingsprogram og Handlingsprogram 2016, med fylgjande merknadar : Planen peikar i stor grad på utfordringar i vassforvaltninga som gjeld for Tinn kommune, særleg for vassdrag som er påverka av vasskraftutbygging. Tinn kommune er nøgd med at planen støttar kommunen sitt krav om at Mår-Gjøyst-reguleringane må få høgaste prioritet av vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan Planen støttar også forslaget i lokal tiltaksanalyse om at OED i nær framtid må ta ei avgjerd i fornyinga av Møsvasskonsesjonen, og forslaget om innkalling til konsesjon etter vassressurslova 66 for Skarfoss-magasinet og fem bekkar som blir teke inn på tunnelen til Såheim kraftstasjon. Etter kommunen sitt syn vert det vanskeleg å nå fastsette miljømål utan auka statlege løyvingar til vassforvaltingsarbeidet. Det er svært viktig med større ressursar i NVE og OED til sakshandsaming av revisjonar/fornying av vasskraftkonsesjonar. For Tinn er det særleg viktig med større nasjonale overføringar til sanering av avløpsanlegg i eldre industri- og bustadområde, og til overvaking og problemkartlegging. For å oppnå miljømåla for Måna gjennom Rjukan må Tinn kommune over tid investera svært mykje pengar i avløpsanlegg. Kostnadane aukar vesentleg som resultat av at heile vassføringa vert nytta til samfunnsnyttig kraftproduksjon, med unnatak av ein svært beskjeden restvassføring/minstevassføring. Kommune føresett at i regulerte vassdrag tek NVE ansvar for konkretisering av innhaldet i miljømåla og utgreiing av tiltak i arbeidet med å gjennomføre tiltaka i forvaltningsplanen. Det er viktig at det vert utarbeidd forskrift for sakshandsaming av revisjon av vassdragskonsesjonar. Det må etablerast gode verktøy/modellar for å gjennomføre kost/nytte analysar, som er naudsynt for å vurdere tiltak og prioriteringar i det vidare arbeidet med å nå miljømåla. Kommunen føresett at for vassførekomstar som er vurdert å stå i risiko på grunn av at ein ikkje kjenner påverknadsgraden/miljøtilstanden, vil kunnskapsgrunnlaget hevast gjennom problemkartlegging. Kommunen legg og til grunn at ansvarleg sektormyndigheit eller dei som påverkar miljøet i vassdraget må koste overvakinga. Utvalde lokalitetar i området som framleis har for høg tilførsel av sur nedbør bør overvakast gjennom den statlege basisovervakinga. Etter kommunen sitt syn er det viktig å forhindre at ørekyt spreier seg til nye lokalitetar. Difor må arbeidet med å hindre spreiing av framande arter prioriterast i planen. Tinn kommune meiner at tilskottsordningane RMP (Regionale miljøprogram i landbruket) og SMIL (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap) ikkje skal målrettast til vassforvaltning i nedre delar av Telemark, sidan dette vil kunne gje reduserte tilskott etter desse ordningane til andre miljøtiltak i øvre delar av fylket. Arbeidet med gjennomføring av tiltak frå 2016 vil verta utfordrande for kommunen, og det er viktig med god samhandling og koordinering både lokalt og regionalt mot sektormyndighetane. Det bør koma på plass ei varig organisering av arbeidet med - 5 -

8 gjennomføring av tiltak og rullering av forvaltningsplanen etter modell frå dagens prosjektorganisering, dvs. ein modell som byggjer på partnarskap mellom kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og regionale sektormyndighetar. Vår erfaring er at den politiske styringsgruppa er eit viktig bindeledd til resten av det politiske miljøet i kommunane, og har ein viktig funksjon for å oppnå god lokal forankring av vassforvaltningsarbeidet. For dei 6 punkta vassregionmyndigheten (VRM) har bed om synspunkt på vert det vist til gjennomgang under kapittel «Vurdering» i saksframstillinga. Innleiing: Forslag til regional plan for vassforvalting i Vest-Viken vassregion er no ute til høyring, med frist Alle vassdraga i Tinn inngår i Aust-Telemark vassområde, her vert arbeidet mot den regionale planen leia av ei politisk styringsgruppe. Tinn kommune sin representant, Eivind Ørnes, er leiar for gruppa. Rådmannen sitt forslag til vedtak i saka byggjer i det vesentlege på høyringsuttalen som er vedteken av styringsgruppa for Aust Telemark vassområde (jf. vedlegg). Regionale planar for vassforvalting er avgjerande for å fylgja opp formålet med vassforskrifta. Gjennom vassforskrifta har vi implementert EU sitt vassdirektiv. Noreg er inndelt i 16 vassregionar, som igjen er inndelt i vassområde. Inndelinga er basert på nedbørsfelt. Tinn kommune deltek i vassforvaltningsarbeidet i Aust-Telemark vassområde, som er ein del av Vest- Viken vassregion, som omfattar heile Vestfold, mesteparten av Buskerud og Telemark, delar av Oppland, og mindre delar av Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Akershus. Buskerud fylkeskommune er vassregionmyndigheit (VRM) i Vest-Viken vassregion. I Aust-Telemark vassområde samarbeider vi med Vinje og Notodden i tillegg til Telemark fylkeskommune. Vassområda er inndelt i vassførekomstar, der ein førekomst skal ha lik vasstype, ha same påverknadsgrad m.m. Gjennom regionale vassforvaltingsplanar vert det sett miljømål for alle vassførekomstar i heile landet. Regional plan for vassregion Vest-Viken er utarbeidd av Buskerud fylkeskommune som VRM i samarbeid med dei andre fylkeskommunane i vassregionen, på grunnlag av nasjonale og regionale føringar, vesentlege vassforvaltingsspørsmål i regionen og lokale tiltaksanalysar. Hovudgrunnlaget for planforslaget er dei lokale tiltaksanalysane (dokument og tiltakstabell) som er utarbeidd av dei 18 vassområda i Vest-Viken vassregion. Dei lokale tiltaksanalysane ligg på Lokal tiltaksanalyse for Aust-Telemark vassområde er forankra lokalt både gjennom administrativ og politisk deltaking frå kommunane, og gjennom innspel frå brukarinteressene. Tinn kommune handsama lokal tiltaksanalyse i sak 59/13 i Samfunns- og miljøutvalet I samsvar med plan- og bygningslova 8-3 og vassforskrifta 28 har fylkeskommunane i Telemark, Buskerud, Vestfold, Oppland, Aust-Agder, Hordaland, Akershus og Sogn og Fjordane, vedteke å leggje forslag til Regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er Alle kan delta i høyringa. Høyringsdokumenta ligg på og omfattar: - 6 -

9 1. Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken , del 1 og del 2 (del 1: Planbeskrivelse og planrapport, del 2: Vannområdene i vannregionen) 2. Forslag til Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken 2021, med vedlegg 3. Forslag til Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken , med vedlegg 4. Forslag til Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 Regional vassforvaltingsplan med regionalt tiltaksprogram og regionalt overvakingsprogram skal vedtakast som regional plan i alle fylkeskommunane som har område i vassregionen (jf. plan og bygningslova 8-4). Etter vedtak i fylkestinga, skal forvaltingsplanen til godkjenning av Kongen i statsråd. (Regionalt tiltaksprogram og overvakingsprogram skal ikkje godkjennast av Kongen, desse dokumenta skal berre vedtakast av fylkestinga). Regional vassforvaltingsplan, vedtaka i fylkestinga og den kongelege resolusjonen utgjer til saman godkjent vassforvaltningsplan. Planen skal gjelde for perioden og er den første av i alt tre planrundar fram til og med Planen skal rullerast kvart 6. år. Planen er ikkje juridisk bindande, men gjev føringar til kommunane, regionale og statlege myndigheiter, som gjennom planen er forplikta til å leggje miljømåla til grunn for all planlegging og verksemd. Planen er sektorovergripande, og skal medverke til å samordne og gje retningsliner for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dersom retningslinene ikkje blir følgd, gjev dette grunnlag for å fremje motsegn etter plan- og bygningslova. Fakta : I følgje vassforskrifta skal alle naturlege vassførekomstar i utgangspunktet oppnå standard miljømål om god økologisk tilstand innan 2021, der miljømålet blir fastsett ut frå naturtilstanden for gjeldande vasstype, høgde over havet m.m. Om vesentlege kostnader eller andre samfunnsmessige omsyn medfører at det er vanskeleg å nå miljømåla innan 2021, kan forvaltningsplanen utsetje fristen for å nå målet til planperiode 2027 eller Dei fleste av vassførekomstane som har vasskraftutbygging er kandidatar til vurderinga sterkt modifiserte vassførekomstar (SMVF). Ein SMVF vil få mindre strenge miljømål, definert som godt økologisk potensiale (GØP), tilpassa samfunnsnytten av inngrepet. GØP vert såleis fastsett for kvar enkelt SMVF ut frå kva ein meiner er den beste tilstanden ein kan oppnå utan at det går for mykje ut over andre samfunnsinteresser. Vassførekomstar der potensialet for økologisk forbetring er lite i høve til samfunnsnytten av inngrepet, kan få varig unntak som miljømål. Kravet om god kjemisk tilstand (mål for innhaldet av prioriterte miljøgifter) gjeld for alt vatn, både naturlege og strekt modifiserte vassførekomstar. Ved hjelp av regional plan for vassforvalting skal vassregionen etablera miljømål for alt vatn, elvar, bekkar, innsjøar, kystvatn og grunnvatn i samsvar med vassforskrifta, nasjonale føringar og plan og bygningslova. Miljømåla vert retta særleg mot offentleg forvalting, ikkje private rettssubjekt direkte. Offentleg forvalting har ansvar for at miljømåla vert nådd, og miljømåla skal oppfyllast gjennom bruk av rettslege verkemiddel i sektorlovverket. VRM har ansvar for å koordinere arbeidet med gjennomføringa av planen. NVE og Miljødirektoratet hadde i ein nasjonal gjennomgang og prioritering av vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan 2022, publisert i NVE-rapport 49:2013. I denne rapporten fekk Mår/Gjøyst - reguleringane prioritet 1.2, der høgste prioritet er 1.1. På bakgrunn - 7 -

10 av rapporten har Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) gjeve føringar for miljømål i regulerte vassdrag, m.a. føringar om at vassdrag som har fått prioritet 1.2 i den nasjonale gjennomgangen i utgangspunktet ikkje skal ha minstevassføring og magasinrestriksjonar som tiltak i regional forvaltningsplan. Tinn kommune har i brev til VRM påpeika at prioriteringa av Mår/Gjøyst-reguleringane er gjort på feil grunnlag (jf. vedlegg). Feilen er resultat av både undervurdering av naturverdiane og at krafttapet vert overvurdert. Vidare vert det påpeika i brevet at villreinstamma på Hardangervidda ikkje er vektlagt i prioriteringa, noko som burde vege tungt sidan Noreg er internasjonalt forplikta i høve til villrein. Aust-Telemark vassområde støttar brevet frå Tinn kommune i lokal tiltaksanalyse. Risikoen for ikkje å nå miljømåla i Tinn kommune sin del av vassområdet, er særleg knytt til fysiske inngrep i vassførekomstane. Vidare er forureina avløpsvatn frå kommunale avløpsanlegg ei miljøutfordring. Elles står mange vassførekomstar i risiko på grunn av at kunnskapsgrunnlaget er for dårleg. Dette gjeld vassførekomstar der ørekyt er innført, og vassførekomstar som har ukjent grad av forureining frå tilsig frå avfallsdeponi eller avløp frå hytter/spreidd busetnad, landbruk og trafikk/infrastruktur. Tinn kommune sitt ansvar for gjennomføring av tiltak vil i særleg grad gjelde tiltak som er foreslått for å oppnå tilstrekkeleg rensing av kommunalt avløpsvatn, dvs. kartlegging av overløp/ lekkasjar og utarbeiding av prioriteringsliste over saneringstiltak på avløpsnett, pumpestasjonar og renseanlegg på Rjukan, samt ferdigstilling av Hovudplanen for vatn og avløp for Tinn kommune. Når det gjeld problemkartlegging i vassførekomstar der kommunen er forurensar/forurensingsmyndighet for den aktuelle påverknaden, må kommunen rekne med å finansiere/delfinansiere overvakinga av desse vassførekomstane. Forslag til regional vassforvaltningsplan, del 1 Regional vassforvaltningsplan gjev ein oversikt over påverknader og miljøtilstand i vassførekomstane i Vest-Viken vassregion. Planen fastsett forslag til miljømål for alt vatn i regionen og legg føringar for når miljømåla skal vera nådd, fortrinnsvis i planperiode eller i seinare planperiodar ( eller ). Forslag til miljømål er fastsett i samsvar med vassforskrifta 4-6, og forslag til unntak i samsvar med Vidare omtalar planen m.a. overordna prioriteringar i vassregionen. Forslag til regional vassforvaltningsplan, del 2 Denne delen av forvaltningsplanen omtalar påverknader, miljøtilstand og miljømål i det einskilde vassområdet i vassregionen, og gjev ein oversikt over vesentlege vassforvaltningsspørsmål, dei viktigaste påverknadene, vassførekomstar i risiko, forslag til sterkt modifiserte vassførekomstar, vassførekomstar med forslag om utsett frist for å oppnå miljømåla og vassførekomstar med mindre strenge miljømål. Aust-Telemark vassområde er omtala på side i dokumentet. Forslag til regionalt tiltaksprogram m/vedlegg I fylgje vassforskrifta 25 skal tiltaksprogrammet vera sektorovergripande og byggje på gjennomførte analysar og vurderingar. Programmet skal vera i samsvar med nasjonale føringar og statlege retningsliner som omtala i plan- og bygningslova 6-2. Regionalt tiltaksprogram gjev ein overordna oversikt over alle føreslåtte tiltak som må gjennomførast i vassdrag, kystvatn og grunnvatn for å nå miljømåla, og programmet skal danne grunnlag for meir detaljert planlegging av tiltak. Vidare sakshandsaming skal gjerast av ansvarlege sektormyndigheiter, som må gjera avklaringar og konkrete vurderingar av fordelar og ulemper av dei enkelte tiltaka før endeleg avgjerd om tiltaksgjennomføring i samsvar med sitt sektorlovverk. Tiltak skal vera igangsett 3 år etter at planen er godkjent

11 Tiltaksprogrammet må sjåast i samanheng med miljømåla for vassførekomstane og prioriteringar gjort i dokumentet Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Vedlegget til regionalt tiltaksprogram er ein tabell på 1269 sider der alle forslag til tiltak for alle vassførekomstar i vassregionen er lista opp. Side gjeld tiltak i vassførekomstar i Aust- Telemark vassområde. Forslag til Regionalt overvakingsprogram m/ vedlegg Overvakingsprogrammet er heimla i vassforskrifta 18. Basisovervaking skal gjennomførast i eit nettverk av faste representative overvakingsstasjonar. Gjennom denne overvakinga skal vi kunne fastslå naturleg tilstand i vassdraga, følgje dei naturlege langsiktige endringane, og skaffe grunnlagsdata for å vurdere effekten av menneskeleg påverknad. Basisovervakinga skal og skaffa grunnlag for å vidareutvikle klassifiseringssystemet som blir bruka til å fastsetje miljøtilstand. Nasjonale myndighetar har ansvaret for å utarbeide og gjennomføre basisovervakinga. Tiltaksorientert overvaking skal fastslå tilstanden til vassførekomstar som er klassifisert til å vera i risiko for ikkje å nå miljømålet, og skaffe data for å vurdere eventuelle endringar i tilstanden som følgje av tiltak som er sett i verk. Fylkesmennene har ansvar for å utarbeide program for tiltaksorientert overvaking. Problemkartlegging skal avklare miljøtilstanden i vassførekomstar der påverknadsgraden er usikker, samt finne årsak til og omfang av eit miljøproblem. Denne overvakinga er som regel av kortvarig karakter. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide program for problemkartlegginga. Overvakingsprogrammet i det enkelte vassområdet er vist i vedlegg til regionalt overvakingsprogram. Program for Aust-Telemark VO er vist på side Forslag til Regionalt handlingsprogram I samsvar med plan- og bygningslova 8-1 skal det utarbeidast årleg handlingsprogram for alle regionale planer. Handlingsprogrammet skal gje ei vurdering av kva planen krev av oppfylging, vurdere ressursbehov og utpeike ansvarlege organ og samarbeidspartnarar for gjennomføring av planen. Vurderingar: Nedanfor er det gjeve kommentarar til høyringsdokumenta og innspel til særskilte spørsmål som VRM har stilt i høyringa. Forvaltningsplanen, del 1 Planen peikar i stor grad på utfordringar som gjeld for Tinn kommune, dette gjeld i særleg grad utfordringar i vassførekomstar med fysiske inngrep. Planen støttar brevet frå Tinn kommune og den lokale tiltaksanalysen om at Mår/Gjøyst-reguleringane (prioritet 1.2 i den nasjonale gjennomgangen av vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan 2022) må prioriterast for revisjon på lik line med vassdrag som har fått høgste prioritet (prioritet 1.1) i den nasjonale gjennomgangen. Planen støttar den lokale tiltaksanalysen i at slutthandsaminga av søknaden om fornying av tilleggskonsesjonen for Møsvassreguleringa må få høg prioritet i OED. NVE har i innstillinga til OED forslag om minstevassføring i Måna frå Dam Mæland til Tinnsjå. I tillegg til minstevassføring er det i lokal tiltaksanalyse/ forvaltningsplanen forslag om biotopjustering for aure/ storaure og avløpstiltak i Måna. Desse tiltaka må vurderast i samanheng med kva minstevassføringar som blir pålagt i elva. Planen støttar også innkalling til konsesjon etter vassressurslova 66 for Skarfoss, Måna på strekninga mellom Skarfoss og Dam Mæland, samt - 9 -

12 fem bekkar som er ført inn på tunnelen og som først blir nytta til kraftproduksjon i Såheim kraftstasjon. Minstevassføring i desse bekkane vil derfor ikkje gje så stort krafttap, men kan bety mykje for restvassføringa i Måna mellom Vemork og Såheim på visse tider av året. Planen har ei generell tilråding til kommunane om å samarbeide med andre kommunar for å finne gode avløpsløysingar, at dei skal prioritere dei anlegga som har størst negativ påverknad på vassførekomstane, prioritere anlegg som ligg i nedbørsfelt til drikkevasskjelder og i område som har forventa størst auke i folketalet i åra framover. Det bør vera eit satsingsområde å hindre spreiing av ørekyt til fleire lokalitetar, særleg til gode aurevatn på Hardangervidda. Det bør vera eit kapittel om spreiing av framande arter under kap. 5.2 Vannregionens prioriteringer. For å redusere vassforurensing frå jordbruket, tilrår planen i kap at regionale miljøprogram i landbruket (RMP) målrettar tiltak inn mot vassforvaltningsarbeidet og tildeler midlane til dei områda som har størst behov. I Øvre Telemark er avrenning frå jordbruksareala relativ liten. RMP er fylkesvise ordningar, og dersom RMP blir meir retta mot vassforvaltning kan dette gje negativ utteljing for Øvre Telemark her tilskott etter RMP m.a. går til seterdrift o.a. kulturlandskapspleie. Planen foreslår også at SMIL- midlar (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap) som blir fordelt kommunevis, blir prioritert til vassforvaltningsarbeid i område som er mest jordbrukspåverka, noko som også kan gå ut over andre miljøtiltak i Øvre Telemark. Tiltaksprogram m/ vedlegg Tiltaksprogrammet gjev ein overordna oversikt over alle tiltak som må gjennomførast i regionen/ det enkelte vassområdet for å oppnå god miljøtilstand i vassførekomstane, men at det er vanskeleg å prioritere tiltaka sidan programmet manglar vurdering av kost/ nytte. Under kap. 5 (side 48) bør det føyast til at gode verktøy/modellar for å utføre kost-nytteanalysar for alle relevante tiltak er eit viktig verkemiddel for å nå miljømåla. Under kap. 5.6 Avløp foreslår tiltaksprogrammet nasjonale tilskottsordningar for oppfylging og sanering av avløp i spreidd busetnad. På lik line med dette bør det vera forslag om å innføre nasjonale tilskottsordningar til sanering av avløpsanlegg i eldre industri- og bustadområde. Overvakingsprogrammet m/vedlegg Det bør gjennomførast tilstrekkeleg problemkartlegging for alle vassførekomstar som står i risiko på grunn av at ein ikkje kjenner påverknadsgraden/ har usikker miljøtilstand. Mange av desse vassførekomstane kan truleg takast ut av risikogruppa når kunnskapsgrunnlaget blir heva gjennom overvaking og problemkartlegging. Ansvarleg sektor bør ta kostnadene med problemkartlegging, medan tiltaksretta overvaking bør betalast av den/ dei som påverkar vassdraget. T.d. bør regulanten påleggast relevante tiltaksretta overvaking i regulerte vassførekomstar. Lokalitetar som framleis har høg tilføring av sur nedbør i fylgje tålegrensekart for sur nedbør, bør vera med i den nasjonale basisovervakinga. I Tinn kommune gjeld dette området aust for Tinnsjå, sør for Hovin Bryggje. Handlingsprogrammet Handlingsprogrammet gjev ein oversiktleg og delaljert plan for gjennomføring av oppgåvene til dei ulike aktørane. Programmet burde også skissere korleis samhandlinga mellom aktørane bør leggjast opp. Vassregionmyndigheita (VRM) ber spesielt om innspel og synspunkt på følgjande seks punkt: 1. Eksisterer det kunnskap som ikkje er omhandla/lagt til grunn i forslag til forvaltningsplan?

13 Det er ikkje kjent at det eksisterer kunnskap som ikkje er lagt til grunn i arbeidet med forvaltningsplanen. 2. Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring/ når vi miljømåla for vassførekomstane innan fristen med tiltaka som er foreslått? Er det forslag til andre tiltak? Fylgjande føresetnader må vera oppfylt for at det skal vera realistisk å gjennomføre planen og nå miljømåla: : Det må opnast for revisjon av Mår/Gjøyst-reguleringane med innføring av minstevassføring og magasinrestriksjonar, for at vassførekomstar i desse vassdraga skal nå miljømålet GØP i I regulerte vassdrag må NVE ta ansvar for konkretisering av miljømål for sterkt modifiserte vassførekomstar (SMVF) og utgreiing av tiltak. Større statlege overføringar, t.d. til kunnskapsinnhenting/problemkartlegging og til utbetring av kommunale avløpsanlegg. Fornying av konsesjonen for Møsvassreguleringa som ligg til slutthandsaming i OED må avgjerast innan relativt kort tid. Tiltak for biotopjustering for aure/ storaure og avløpstiltak må vurderast i samanheng med kva minstevassføringar som blir pålagt i Måna. Vassførekomstane Vestfjorden, Rollag øvre, nedre Måna (Mæl-Dam Dale), Auståe og Veståe har mange ulike påverknader/forslag til tiltak som bør vurderast i samanheng. Her er det mange sektorar som har ansvar, noko som er ei ekstra utfordring ved tiltaksgjennomføring. Vurdering av tiltak må også her sjåast i samanheng med minstevassføringa i Måna. 3. Er det behov for strengare miljømål i særskilte vassførekomstar og/ eller nedbørfelt? I henhold til anna lovverk/andre planer, t.d. naturmangfoldlova? Det er ikkje kjent at vassførekomstar har behov for strengare miljømål. 4. Er det samsvar mellom foreslåtte prioriteringar og øvrige samfunnsmål? Gjev forslag til plan eit godt grunnlag for dei prioriteringar og avvegingar som kommunane og sektormyndigheiter må ta? Planen gjev eit godt grunnlag for dei prioriteringar og avvegingar som kommunen må ta innafor satsingsområde som turisme og reiseliv, tilflytting og bulyst. Dei nasjonale føringane for vassdrag med kraftproduksjon er gjeve for å sikre balansen mellom miljøforbetringar og produksjon av fornybar energi, og byggjer på den nasjonale gjennomgangen og prioriteringa av vassdragskonsesjonar som kan reviderast innan 2022 (NVE-rapport 49:2013). I denne gjennomgangen har Mår/Gjøyst-reguleringane fått prioritet 1.2, dvs. at dei ikkje er prioritert for innføring av minstevassføring og magasinrestriksjonar. Forvaltningsplanen støttar synet til Tinn kommune om at desse reguleringane må få prioritet 1.1 ved revisjon. 5. Er det behov for nye verkemiddel, eller forbetring av eksisterande verkemiddel? Følgjande verkemiddel bør på plass/ forbetrast: Det må utarbeidast forskrift for sakshandsaming av revisjonar av vassdragskonsesjonar Auka ressursar til sakshandsaming av revisjonar/fornying av vasskraftkonsesjonar/ innkalling til konsesjonar i kommunane, NVE og OED Auka ressursar til problemkartlegging og henting av kunnskap Det må utarbeidast gode modellar/verktøy for kost/nytte analysar for alle relevante tiltak 6. Korleis bør vassregionen vera organisert på regionalt nivå/ vassområdenivå for å oppnå ei heilskapleg vassforvaltning?

14 Arbeidet med gjennomføring av tiltak frå 2016 blir utfordrande for kommunen, og det vil verta viktig med god samhandling og koordinering både lokalt og regionalt mot sektormyndighetane. For kunne ha kraft til gjennomføring av tiltak og rullering av forvaltningsplanen må det koma på plass ei varig organisering som vidarefører dagens modell for prosjektorganisering, dvs. ein modell som byggjer på partnarskap mellom kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og regionale sektormyndigheiter. Politisk styringsgruppe er eit viktig bindeledd mellom vassforvaltningsarbeidet og resten av det politiske miljøet i kommunane, og har ein viktig funksjon for å oppnå god lokal forankring av vassforvaltningsarbeidet. Konklusjon: Regional plan for vassforvalting vert eit svært viktig verktøy for Tinn kommune. Miljømål og tiltak som ikkje kjem med i den regionale planen vert det vanskeleg å fremja i ettertid. Krav om nye miljøtiltak i utbygde vassdrag må inn i konsesjonane etter vassdragslovgjevinga, normalt ved vilkårsrevisjon i samsvar med reglane i vassdragsreguleringslova. I Tinn er vilkårsrevisjon for Mår/Gjøyst reguleringa særdeles viktig. Dessverre har NVE sett denne i prioritet 1.2 ved den nasjonale gjennomgangen av alle slike reguleringskonsesjonar. Etter vår vurdering på feil grunnlag. Vert dette oppretthalde kan det verta vanskeleg å få opna revisjonssak for Mår/Gjøyst. Dersom miljøtiltak i dette reguleringsområdet vert prioritert i den regionale planen for vassforvalting er det ein tungtvegande føring. I vår kommune er det fleire liknande døme på at planlegginga etter vassforskrifta kan gje grunnlag for dialog med kraftinteressene. Det vert krevjande for Tinn kommune å fylgje opp miljømåla i vassforvaltingsplanen. Dette gjeld særleg tiltak for å rydda opp i kommunale avløpsanlegg på Rjukan. Fordi vassføringa i Måna er svært liten som resultat av kraftutbygginga må avløpsnett og renseanlegg fungera svært godt dersom miljøtilstanden i vassdraget skal verta tilfredstillande. I forslaget til regional plan for vassforvalting er det teke omsyn til at Tinn kommune må gjera store årlege investeringar over lang tid for å kunne klara å fornya desse kommunale anlegga. Journalposter i saka: 1 I Arbeidsutkast til høringsforslag regional plan for vannforvaltning I Høring og offentlig ettersyn - Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken U Aust-Telemark vassområde - Informasjon til referansegruppa om høyring av forslag til regional forvaltningsplan U Aust-Telemark vassområde - Invitasjon til ope møte om vassforvaltning S Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken høyringsuttale Buskerud Fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Anne Skaug Nisi m.fl. Anne Skaug Nisi m.fl

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2834 Løpenr.: 20385/2016 Arkivkode: K54 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Dorthe Huitfeldt Vidare

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Årsrapport 2015 frå vassområda i Vest-Viken vassregion

Årsrapport 2015 frå vassområda i Vest-Viken vassregion Side 1 av 5 Årsrapport 2015 frå vassområda i Vest-Viken vassregion Vassområde: Aust-Telemark A. Organisering og aktivitetar i 2015 Arbeidet i styringsgruppa: Det vart halde møte i styringsgruppa på landbrukskontoret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune «Sse_Navn» Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Til: Buskerud Fylkeskommune - vannområde Vest-Viken Postboks 3563 3007 DRAMMEN Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: MOELIV - 14/1411 K54

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15. Arkiv: FA-K54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 12.02.2015 002/15 Bystyret 26.03.2015 003/15 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-K54 Arkivsaknr.: 14/2395 Innspel til regional

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/577/3/ Marit Svanborg 22.12.2014 61244188 Høyring - Regional forvaltningsplan

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

Aust-Telemark vassområde (VO)

Aust-Telemark vassområde (VO) Aust-Telemark vassområde (VO) Møtereferat Vår dato: 18.09.12 Møte Møtestad : Tinn landbrukskontor, Atrå Møtedato/-tid : 13.09.12 kl 09.30-12 : Arbeidsgruppemøte Møteleiar og referent: Liv R. Flå Til stades:

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Årsrapport 2014 frå vassområda i Vest-Viken vassregion

Årsrapport 2014 frå vassområda i Vest-Viken vassregion Side 1 av 7 Årsrapport 2014 frå vassområda i Vest-Viken vassregion Vassområde: Aust-Telemark A. Organisering og aktivitetar i 2014 Arbeidet i styringsgruppa: Det vart halde tre møte i styringsgruppa i

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Vassområde Indre Sogn organisering og finansiering Rådmannen si tilråding: 1. Luster styre sluttar seg til prinsippa i saka

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM. kopi til ansvarlig FK.

Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM. kopi til ansvarlig FK. Side 1 av 5 Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM. kopi til ansvarlig FK. Vannområde: Tokke-Vinje vassområde A. Litt om organiseringen og aktiviteten i

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 192/12 Formannskapet 04.12.2012 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 023 Torborg Kleppa 09/659 12/18263 VESENTLEGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

VEDTAK AV FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VEST-VIKEN

VEDTAK AV FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VEST-VIKEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Plan- og miljøseksjonen Arkivsak 200700592-40 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.09.2009 12.10.2009-13.10.2009

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

[Skriv inn tekst] Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016-2021

[Skriv inn tekst] Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 [Skriv inn tekst] Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 20.10.2015 Innhald Forord... 4 Samandrag... 6 1 Planbeskriving... 8 1.1 Føremål med planen... 8 1.2 Verknad av

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Vassregion Møre og Romsdal PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Forvaltningsplan for ferskvatn, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn for perioden 2010-2015 FORORD Er du interessert i korleis det står

Detaljer

Vassdragsreguleringer i Nordfjella og vilkårsrevisjoner

Vassdragsreguleringer i Nordfjella og vilkårsrevisjoner Vassdragsreguleringer i Nordfjella og vilkårsrevisjoner Nordfjellarådet, Geilo 16.08.2016 Siri Wølneberg Bøthun Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd Rein på vårbeite i Gudmedalen Foto: Harald Skjerdal

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Etter vassforskrifta og plan- og bygningslova

Etter vassforskrifta og plan- og bygningslova Høyringsutgåve 2016-2021 Regional plan for vassregion Hordaland Etter vassforskrifta og plan- og bygningslova 1 Fråsegn sendast innan 31.12.2014 til: Hordaland fylkes, Pb. 7900, 5020 BERGEN E-post: hfk@hfk.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vedr. Saknr. 15-15956 Dokumentnr. 15-15956-6 På side 3 følger brev fra Telemark

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Tiltak i Sira Kvina vannområde.

Tiltak i Sira Kvina vannområde. Tiltak i Sira Kvina vannområde. Innleiing: Etter 1 i vannforskriften skal det utarbeidast og vedtakast regionale forvaltningsplanar med tilhøyrande tiltaksprogram med sikte på å oppfylla miljømåla i forskriften,

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Foto: Sindre Skrede / NRK

Foto: Sindre Skrede / NRK Foto: Sindre Skrede / NRK Samling for landbruks- og miljøforvaltninga i kommunane. Hotel Alexandra 4-5. november 2015 Villrein Arealbruk, kommunane sin forvaltning av villreinareal Foto: Harald Skjerdal

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda UTTALE TIL FELLES HØYRING AV SØKNADAR OM UTBYGGING AV KRAFTVERK I DALADALEN, OVERFØRING AV VATN TIL LYNGSVATN OG NY TRAFO PÅ HELMIKSTØLEN, FORSAND OG HJELMELAND KOMMUNE. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval

Utkast til høyringsutgåve. Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion. Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Utkast til høyringsutgåve Tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion Til handsaming i fylkeskommune/fylkesutval Versjon 04.09.2014 Fråsegn sendast innan 1.april 2015 til: Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan f or vannforvaltning i vannregion Vest -

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2.

Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen. Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2. Heilskapleg vassforvaltning- Vassforvaltningsplanen - planprosessen Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune 2. desember 2015 Innhald 1. Arbeid med regulerte vassdrag, andre påvirkninger, miljømål

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/1003-1 Saksbehandlar: Bodil Gjeldnes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Vedlegg 1 Tillatelse

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer